Tài liệu Tình hình quan hệ kinh tế thương mại việt nam thái lan

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 75 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

Môc lôc Trang Lêi më ®Çu Ch-¬ng I: tæng quan vÒ ®Êt n-íc Th¸i Lan I. §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ con ng-êi Th¸i Lan 1. VÞ trÝ ®Þa lý 2. D©n sè, v¨n ho¸ vµ x· héi 3. ThÓ chÕ chÝnh trÞ cña Th¸i Lan II. T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña ThaÝ Lan 1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ 2. Vµi nÐt vÒ chÝnh s¸ch kinh tÕ vµ ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i cña Th¸i Lan nh÷ng n¨m gÇn ®©y 3. Kinh nghiÖm ph¸t triÓn ®Êt n-íc cña Th¸i Lan Ch-¬ng II: t×nh h×nh quan hÖ kinh tÕ-th-¬ng m¹i ViÖt nam - Th¸i lan I. Quan hÖ Kinh tÕ - Th-¬ng m¹i ViÖt nam - Th¸i lan tr-íc n¨m 1990 II. Quan hÖ Kinh tÕ - Th-¬ng m¹i ViÖt nam - Th¸i lan tõ n¨m 1990 ®Õn nay 1. Quan hÖ mËu dÞch song ph-¬ng gi÷a ViÖt nam - Th¸i Lan tõ n¨m 1990 ®Õn nay 2. §Çu t- cña Th¸i Lan vµo ViÖt Nam tõ n¨m 1990 ®Õn nay 3. Mét sè lÜnh vùc kh¸c Ch-¬ng III: TriÓn väng gi¶i ph¸p ph¸t triÓn quan hÖ kinh tÕ - th-¬ng m¹i ViÖt nam - Th¸i lan trong thêi gian tíi I. ChÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i cña Th¸i Lan vµ ViÖt Nam hiÖn nay 1 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM 1. ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña Th¸i lan 2. ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña ViÖt Nam II. TriÓn väng quan hÖ Kinh tÕ - Th-¬ng m¹i ViÖt Nam - Th¸i Lan trong nh÷ng n¨m tíi 1. TriÓn väng ph¸t triÓn quan hÖ th-¬ng m¹i song ph-¬ng 2. TriÓn väng ®Çu t- cña Th¸i Lan vµo ViÖt Nam 3. TriÓn väng hîp t¸c du lÞch, dÞch vô vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c III. Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ quan hÖ Kinh tÕ Th-¬ng m¹i ViÖt Nam - Th¸i Lan trong nh÷ng n¨m tíi 1. C¸c gi¶i ph¸p tõ phÝa nhµ n-íc 1.1. §æi míi chÝnh s¸ch th-¬ng m¹i 1.2. C¸c gi¶i ph¸p thu hót ®Çu t- trùc tiÕp tõ Th¸i Lan 2. C¸c gi¶i ph¸p tõ phÝa doanh nghiÖp KiÕn nghÞ - ®Ò xuÊt KÕt luËn 2 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Lêi më ®Çu §«ng Nam ¸ lµ mét khu vùc cã lÞch sö ph¸t triÓn l©u dµi vµ trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña m×nh ®· ®ãng gãp ®¸ng kÓ cho sù ph¸t triÓn cña nÒn v¨n minh nh©n lo¹i. C¸c quèc gia trong khu vùc lµ nh÷ng ®Êt n-íc cã sù t-¬ng ®ång cao trªn nhiÒu lÜnh vùc v¨n ho¸ - x· héi còng nh- tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ. ChÝnh v× vËy, nhu cÇu hîp t¸c, liªn kÕt c¸c quèc gia trong khu vùc lu«n ®-îc ®Æt ra ë c¸c thêi ®iÓm lÞch sö. ®Æc biÖt trong bèi c¶nh hiÖn nay, thÕ giíi ®ang cã nhiÒu biÕn ®æi, xu thÕ toµn cÇu ho¸ vµ ®a cùc ho¸ thÕ giíi ®ang diÔn ra nhanh chãng, nhu cÇu vÒ sù liªn kÕt gi÷a c¸c quèc gia trong khu vùc §«ng Nam ¸, nãi chung. Trong xu thÕ vËn ®éng cña thÕ giíi, hiÖp héi c¸c n-íc §«ng Nam ¸ (ASEAN) ®-îc h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ ch¾c ch¾n sÏ ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n n÷a trong t-¬ng lai ®Æc biÖt vÒ lÜnh vùc kinh tÕ. Quan hÖ bu«n b¸n víi ASEAN cã ý nghÜa chiÕn l-îc ®èi víi mäi quèc gia, nhÊt lµ c¸c n-íc trong khu vùc. ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc nhËn thÊy lîi Ých to lín trong quan hÖ bu«n b¸n víi c¸c n-íc trong khu vùc, ®Æc biÖt lµ víi Th¸i Lan. Thêi gian qua, quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ ViÖt Nam - Th¸i Lan kh«ng ngõng ®-îc cñng cè vµ ph¸t triÓn, kÓ c¶ trong thêi gian Th¸i Lan ph¶i chÞu t¸c h¹i nÆng nÒ cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ ch©u ¸. Thùc tÕ cho thÊy trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, Th¸i Lan lu«n lµ mét trong 10 n-íc vµ vïng l·nh thæ dÉn ®Çu vÒ ®Çu t- n-íc ngoµi t¹i ViÖt Nam, víi kho¶ng 112 dù ¸n cßn hiÖu lùc cã tæng vèn ®Çu t®¨ng ký kho¶ng 1.168 triÖu USD.Th¸i Lan lµ n-íc ASEAN lín thø 2 ®Çu t- t¹i ViÖt Nam , chØ sau Singapore. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ trong quan hÖ kimh tÕ th-¬ng m¹i gi÷a hai n-íc cã thÓ thÊy ®-îc rÊt nhiÒu c¬ së l¹c quan ®Ó cã thÓ ®Æt hy väng vµo mét mèi quan hÖ tèt ®Ñp h¬n trong t-¬ng lai. Víi nh÷ng lý do nªu trªn t¸c gi¶ chän viÕt kho¸ luËn tèt nghiÖp víi ®Ò tµi " Quan 3 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM hÖ Kinh tÕ - Th-¬ng m¹i ViÖt Nam - Th¸i Lan trong giai ®o¹n hiÖn nay ". Gåm 3 ch-¬ng: Ch-¬ng I: Tæng quan vÒ ®Êt n-íc Th¸i Lan. Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng quan hÖ Kinh tÕ - Th-¬ng m¹i ViÖt Nam - Th¸i Lan nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Ch-¬ng III: TriÓn väng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn mèi quan hÖ Kinh tÕ - Th-¬ng m¹i ViÖt Nam - Th¸i Lan trong thêi gian tíi. Thùc hiÖn néi dung trªn t¸c gi¶ ®· sö dông c¸c ph-¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng, duy vËt lÞch sö, ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp thèng kª, so s¸nh c¸c sè liÖu, tµi liÖu ®Ó gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu ®Ò tµi ®Æt ra. Trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy, t¸c gi¶ xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o khoa kinh tÕ tr-êng §¹i häc ngho¹i th-¬ng ®· trang bÞ cho em nh÷ng kiÕn thøc vÒ kinh tÕ, c¸c c« chó c«ng t¸c t¹i vô Ch©u ¸ Th¸i b×nh d-¬ng - Bé th-¬ng m¹i ®· cung cÊp tµi liÖu, th«ng tin cËp nhËt liªn quan ®Õn ®Ò tµi, ®Æc biÖt thÇy T« Träng NghiÖp ®· tËn t×nh h-íng dÉn em thùc hiÖn hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. 4 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Chương I Tổng quan về đất nước Thái lan I.§iÒu kiÖn tù nhiªn vµ con ng-êi Th¸i Lan 1. VÞ trÝ ®Þa lý Th¸i Lan lµ mét trong nh÷ng n-íc lín cña khu vùc §«ng Nam ¸. PhÝa b¾c vµ ®«ng b¾c Th¸i Lan cã biªn giíi gi¸p víi CHDCND Lµo, phÝa t©y b¾c gi¸p víi CH Myanma, phÝa t©y víi biÓn Andaman, phÝa ®«ng víi Campuchia vµ VÞnh Th¸i Lan, vµ phÝa nam víi Malayxia. Thiªn nhiªn ®· phó cho m¶nh ®Êt mµu mì nµy víi diÖn tÝch ®Êt ®ai lµ 513.115 km2, kÐo dµi trªn 1.800 km tõ B¾c sang Nam. Th¸i Lan n»m trong vïng khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, nhiÖt ®é lóc nãng nhÊt lµ 33 0 C vµ lóc l¹nh nhÊt lµ 10 0 C, l-îng m-a trung b×nh trong n¨m lµ 1.600 m. L·nh thæ Th¸i Lan ®-îc chia thµnh 4 vïng kh¸c nhau vÒ ®iÒu kiÖn ®Þa lý tù nhiªn. Vïng B¾c cã nhiÒu nói cao, vïng Trung lµ ch©u thæ Chao - phra-gia, vùa lóa cña Th¸i Lan, vïng §«ng B¾c chñ yÕu lµ cao nguyªn, Vïng Nam gi¸p Malaysia. Bê biÓn Th¸i Lan dµi kho¶ng 2.500 km, B¨ng Cèc lµ h¶i c¶ng lín cña vïng §«ng Nam ¸. VÞnh Th¸i Lan lµ nguån h¶i s¶n, khÝ vµ dÇu quan träng nhÊt cña Th¸i Lan. Nguån tµi nguyªn truyÒn thèng quan träng nhÊt cña Th¸i Lan lµ lóa g¹o.Cao su lµ n«ng s¶n quan träng thø hai. Ngoµi ra Th¸i Lan cßn chó träng ®Õn viÖc trång rau qu¶ vµ hoa xuÊt khÈu. 2. D©n sè, v¨n ho¸ vµ x· héi D©n sè: Th¸i lan lµ mét n-íc ®«ng d©n ë §«ng Nam ¸ víi kho¶ng 61.2 triÖu ng-êi, d©n téc Th¸i chiÕm kho¶ng 3/4 d©n sè trong ®ã h¬n 7 triÖu ng-êi sèng ë thñ ®« B¨ngkok. MËt ®é d©n sè trung b×nh cña Th¸i Lan kho¶ng 120 ng-êi/km 2 , phÇn lín d©n c- Th¸i Lan vÉn 5 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM lµ n«ng d©n hiÖn nay. VÒ chÊt l-îng nguån lùc con ng-êi Th¸i Lan, sau kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø b¶y (1993-1996) nh×n chung ®· ®-îc n©ng cao ®¸ng kÓ, kho¶ng 86% d©n c- Th¸i Lan biÕt ch÷. Víi nÒn gi¸o dôc c¬ së tèt, søc lao ®éng Th¸i Lan cã n¨ng lùc kû luËt tèt vµ s½n sµng lµm c¸c nghÒ c«ng nghiÖp nÆng. PhËt gi¸o tiÓu thõa lµ t«n gi¸o ®-îc chÝnh thøc c«ng nhËn ë Th¸i Lan víi h¬n 90% d©n sè theo ®¹o phËt, t¹o nªn nh÷ng ¶nh h-ëng lín trong ®êi sèng h»ng ngµy cña ng-êi d©n. V¨n hãa - X· héi: - Kh«ng ph°i ngÉu nhiªn m¯ ng­êi ta l³i gäi Th²i lan l¯ ‚§Êt n­íc cña nh÷ng vÞ s­ ²o v¯ng‛. §iÒu n¯y ®± ph°n ²nh vai trß mang nhiÒu ý nghÜa cña t«n gi¸o trong ®êi sèng v¨n hãa x· héi cña ng-êi d©n Th¸i lan. Kho¶ng 95% d©n Th¸i lan theo §¹o PhËt, chñ yÕu lµ theo tr-êng ph¸i Hindu. §¹o PhËt vµ nh÷ng nghi lÔ cña §¹o PhËt ®· ®ãng mét vai trß quan träng trong x· héi Th¸i h¬n 700 n¨m qua. Tõ xa x-a c¸c vÞ s- ®· cã nh÷ng ®ãng gãp quan träng trong lÜnh vùc gi¸o dôc. C¸c tr-êng häc ®Çu tiªn ë Th¸i lan ®Òu ®-îc x©y dùng trªn m¶nh ®Êt cña nhµ chïa vµ c¸c vÞ s- ngoµi bæn phËn cña ng-êi tu hµnh, hä cßn dËy dç trÎ em ®Þa ph-¬ng häc ®äc, häc viÕt vµ ®¹o lµm ng-êi. §¹o PhËt lµ mét phÇn kh«ng thÓ t¸ch rêi cuéc sèng cña ng-êi d©n Th¸i lan bëi v× chÝnh §¹o PhËt ®· ®ãng mét vai trß ®Æc biÖt quan träng trong c¸c giai ®o¹n cña ®êi ng-êi nh- ra ®êi, c-íi xin, ma chay.... §iÒu ®Æc biÖt lµ §¹o PhËt d¹y nh÷ng ng-êi theo §¹o ph¶i tu nh©n tÝch ®øc, lu«n s½n sµng gióp ®ì ng-êi kh¸c vµ h¹ n chÕ bít nh÷ng ®ôc väng cña con ng-êi. - Sù bïng næ c«ng nghiÖp Th¸i lan ngµy nay diÔn ra víi c-êng ®é qu¸ lín, tèc ®é qu¸ nhanh, ChÝnh phñ l¹i can thiÖp qu¸ Ýt nªn 6 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM kh«ng thÓ kh«ng xuÊt hiÖn nh÷ng c¬n sèt lµm rung chuyÒn tËn gèc rÔ v¨n hãa x· x· héi. M«i tr-êng bÞ hñy ho¹i, sù ph©n hãa gi÷a giµu vµ nghÌo, gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n gia t¨ng, sù ph©n tÇng x· héi s©u s¾c, n¹n m¹i d©m lan réng, giíi qu©n sù bÞ t-íc bá ®éc quyÒn chÝnh trÞ, vµ bïng næ kinh doanh ®· lµm giíi doanh nghiÖp trë thµnh lùc l-îng chÝnh cña sù vËn ®éng x· héi. Do ®ã, vÊn ®Ò quan träng ®Æt ra trong x· héi Th¸i lµ lµm thÕ n¯o ®Ó n©ng cao ‚chÊt l­îng cuéc sèng‛ Th²i lan ®± v¯ ®ang tÝch cùc theo ®uæi môc tiªu nµy, mét phÇn th«ng qua nguån tµi nguyªn cã giíi h¹n cña m×nh, mÆt kh¸c hîp t¸c cïng c¸c tæ chøc quèc tÕ. 3. ThÓ chÕ chÝnh trÞ cña Th¸i Lan NÒn chÝnh trÞ Th¸i lan ®· cã mét b-íc ngoÆt hÕt søc cã ý nghÜa vµo ngµy 24 th¸ng 6 n¨m 1932 khi mét nhãm trÝ thøc trÎ tuæi ®i du häc tõ n-íc ngoµi trë vÒ mang theo t- t-ëng d©n chñ ph-¬ng T©y, ®· dÊy ®éng lªn phong trµo ®ßi thay ®æi chÕ ®é qu©n chñ ®éc quyÒn sang qu©n chñ lËp hiÕn. §Ó tr¸nh g©y ra ®æ m¸u,Vua Prajadhipok (Rama VII ) ®· chÊp nhËn xãa bá chÕ ®é qu©n chñ ®éc quyÒn vµ chuyÓn giao quyÒn lùc cho chÝnh phñ míi dùa trªn thÓ chÕ hiÕn ph¸p. §Õn th¸ng 10 n¨m 1932, «ng ®· ký B¶n HiÕn ph¸p ®Çu tiªn cña Th¸i lan vµ kÕt thóc 800 n¨m tån t¹i cña chÕ qu©n chñ ®éc quyÒn ë ®Êt n-íc nµy. MÆc dï hµng lo¹t c¸c v¨n b¶n hiÕn ph¸p ra ®êi song sau h¬n nöa thÕ kû tån t¹i, nh÷ng quan ®iÓm chÝnh trÞ vÒ mét thÓ chÕ chÝnh phñ vÉn kh«ng thay ®æi nh- nhµ Vua lµ ng-êi ®øng ®Çu lùc l-îng qu©n sù vµ bÒ trªn trong t«n gi¸o. Nhµ Vua thùc hiÖn quyÒn lËp ph¸p th«ng qua quèc héi, thùc hiÖn quyÒn hµnh ph¸p th«ng qua néi c¸c ®øng ®Çu lµ Thñ t-íng, vµ quyÒn xÐt xö th«ng qua tß a ¸n. Trong suèi 6 thËp kû qua, nÒn qu©n chñ lËp hiÕn ë Th¸i lan ®· t¹o nªn mét quèc gia hiÖn ®¹i vµ thÞnh v-îng ë §«ng Nam ¸. Th¸i 7 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Lan ®· vµ ®ang tiÕp nhËn nh÷ng t- t-ëng d©n chñ cña ph-¬ng T©y tr-íc ®ßi hái cña d©n téc song vÉn gi÷ ®-îc b¶n s¾c d©n téc v µ nÕn v¨n hãa ®¸ng tr©n träng. GÇn ®©y, vµo th¸ng 6 n¨m 1992, HiÕn ph¸p ®· ®-îc söa ®æi cã ®iÒu luËt b¾t buéc lµ Thñ t-íng ph¶i lµ thµnh viªn quèc héi ®-îc bÇu chän. II. T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña th¸i lan 1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ Cho ®Õn n¨m 1996, nÒn kinh tÕ Th¸i Lan ®· ph¸t triÓn qua 7 kú kÕ ho¹ch 5 n¨m. Víi 7 kú kÕ ho¹ch 5 n¨m nµy ®· ®-a l¹i kÕt qu¶ lµ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña Th¸i Lan t-¬ng ®èi cao so víi mét sè n-íc ASEAN- 10. Khu vùc t- nh©n t-¬ng ®èi ph¸t triÓn. C¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« vµ c«ng nghÖ ho¸ cña ®Êt n-íc ®ang chuyÓn dÇn tõ thay thÕ nhËp khÈu sang khuyÕn khÝch xuÊt khÈu. C¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ ®-îc ®-a ra theo h-íng phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr-êng chø kh«ng ph¶i theo h-íng can thiÖp cña chÝnh phñ vµo nÒn kinh tÕ. Trong 30 n¨m qua kÓ tõ khi thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ cho ®Õn nay ®· chøng kiÕn sù chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ m¹nh mÏ ë Th¸i lan. Tõ mét ®Êt n-íc chñ yÕu lµ s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu nh÷ng mÆt hµng s¬ chÕ, Th¸i lan ®· ph¸t triÓn lªn thµnh mét quèc gia c«ng nghiÖp lín trong khu vùc. HiÖn nay n«ng nghiÖp chØ chiÕm 11,5% ho¹t ®éng kinh tÕ trong khi s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®ãng gãp kho¶ng 31,4%. ChiÕn l-îc c¬ cÊu t¨ng tû träng c¸c nghµnh c«ng nghiÖp dïng nghiÒu lao ®éng vµ tµi nguyªn lµ hîp lý ®èi víi mét n-íc n«ng nghiÖp nh- Th¸i Lan. MÆt kh¸c nhê ph¸t triÓn nhanh c¸c nghµnh c«ng nghiÖp nhÑ dùa chñ yÕu vµo c«ng nghÖ nhËp khÈu vµ sö dông nhiÒu tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ nguån lao ®éng rÎ. ChuyÓn ®æi c¬ cÊu thÊy râ nhÊt lµ trong mÆt trËn xuÊt khÈu. C¸c mÆt hµng c«ng nghiÖp s¶n xuÊt ®Ó xuÊt khÈu t¨ng gÇn gÊp ®«i kho¶ng 38% trong tång sè c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu trong n¨m 1982 8 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM t¨ng lªn 72% trong n¨m 1993. C¸c mÆt hµng dÖt cïng lóa g¹o ®· trë thµnh nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu chÝnh cña Th¸i lan vµ Th¸i lan còng lµ quèc gia xuÊt khÈu lín c¸c s¶n phÈm tinh x¶o nh- æ ®Üa cøng m¸y tÝnh, micro chuÈn x¸c vµ c¸c phô kiÖn, vi m¹ch... Qua ®©y cã thÓ nhËn xÐt r»ng quy m« cña nÒn kinh tÕ Th¸i Lan t-¬ng ®èi lín. VÒ GDP, Th¸i Lan xÕp hµng thø hai trong ASEAN, sau Indonesia. Tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ cña Th¸i Lan lu«n ®¹t møc cao so víi c¸c n-íc trong khu vùc. Ngµnh c«ng nghiÖp t-¬ng ®èi hiÖn ®¹i vµ ®ang v-ît khu vùc c¶ vÒ tû träng GDP lÉn xuÊt khÈu, khu vùc dÞch vô ph¸t triÓn kh¸ hiÖn ®¹i vµ chiÕm tû träng lín trong GDP. 2. Vµi nÐt vÒ chÝnh s¸ch kinh tÕ vµ ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i cña Th¸i Lan nh÷ng n¨m gÇn ®©y 2.1. ChÝnh s¸ch tµi chÝnh ChÝnh phñ ®· ¸p dông chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch tµi chÝnh tõ n¨m 1999 vµ nã ®· trë thµnh mét c«ng cô chÝnh ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n-íc. N¨m 2001, chÝnh s¸ch tµi chÝnh nµy ®· ®¹t ®-îc nhiÒu hiÖu qu¶, tËp trung vµo nh÷ng dù ¸n chÝnh sau: 1. Dù ¸n t¨ng thu nhËp cña nÒn kinh tÕ 2. T¨ng chi ng©n s¸ch ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ 3. Duy tr× VAT ë møc 7% ®Õn th¸ng 9/2003 nh»m duy tr× søc mua cña nh©n d©n. 4. X©y dùng quü ph¸t triÓn n«ng th«n nh»m khuyÕn khÝch nh©n d©n vay vèn ®Çu t-. 5. Thµnh lËp quü vay 3 n¨m cho n«ng d©n 6. Thóc ®Èy xuÊt khÈu th«ng qua viÖc më réng thÞ tr-êng vµ viÖc t¹o thuËn lîi trong ®µm ph¸n th-¬ng m¹i b»ng c¸ch bæ nhiÖm ®¹i diÖn th-¬ng m¹i ë n-íc ngoµi. 7. X©y dùng nhiÒu biÖn ph¸p thóc ®Èy du lÞch 9 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM 8.T¨ng thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi hµng xa xØ nh- r-îu, bia vµ thuèc l¸. 2.2. ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ: ChÝnh phñ Th¸i Lan ®· thµnh c«ng trong viÖc lµm gi¶m tû lÖ l¹m ph¸t vµ ®· duy tr× tû gi¸ hèi ®o¸i theo h-íng ph¸t triÓn c¸c dù ¸n cã träng ®iÓm. ChÝnh phñ còng gióp cho c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i gi¶m chi phÝ ho¹t ®éng ®Ó gióp c¸c ng©n hµng gi¶m l·i suÊt. L¹m ph¸t thÊp ®i cho phÐp ng©n hµng ë Th¸i Lan sö dông chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®iÒu tiÕt ®Ó hç trî phôc håi kinh tÕ. §Ó gi¶m viÖc v-ît qu¸ tµi s¶n cÇm cè trong hÖ thèng ng©n hµng, chÝnh phñ ®· ¸p dông biÖn ph¸p nh»m thóc ®Èy viÖc vay ng©n hµng, nh-: Thµnh lËp ng©n hµng nh©n d©n nh»m gióp ng-êi nghÌo. Thµnh lËp ng©n hµng cho c¸c xÝ nghiÖp võa vµ nhá nh»m t¹o thuËn lîi trong hÖ thèng ng©n hµng cho c¸c xÝ nghiÖp nµy. Më réng c¸c tæ chøc tµi chÝnh c«ng céng ®Ó më réng tÝn dông cho c¸c xÝ nghiÖp võa vµ nhá. T¨ng c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty b¶o hiÓm tµi chÝnh cho c¸c xÝ nghiÖp võa vµ nhá ®Ó t¹o viÖc cho vay cña ng©n hµng. B¶ng I.1: Mét sè sè liÖu kinh tÕ Th¸i Lan. 1995 1996 1997 1998 GDP vµ c¸c thµnh phÇn chÝnh(% thay ®æi qua c¸c n¨m) 10 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM 1999 2000 164,8 183,26 150,23 112,22 121,92 124,44 8,6 5,9 -1,4 §Çu t- t- nh©n 10,3 3,4 -31,7 §Çu t- chÝnh phñ 19,18 28,93 16,12 26,52 -16,37 -7 XuÊt khÈu(Tû USD) 23,6 -0,2 29,8 21,9 -1,4 27,1 NhËp khÈu(Tû USD) 30,5 2,3 4,3 -10,5 7,3 39,6 GDP danh nghÜa (Tû USD) GDP thùc tÕ -10,8 -52,4 4,2 4,4 -6,5 14,2 C¸c c¸n c©n tµi chÝnh vµ ®èi ngo¹i (% thay ®æi qua c¸c n¨m ) C¸n c©n ng©n s¸ch 2,7 2,3 -0,7 -2,5 -2,9 -2,4 C¸n c©n mËu dÞch -4,9 -9,1 -1,8 10,9 7,6 4,4 C¸n c©n tµi kho¶n v·ng lai -8,1 -14,4 -3,1 14,3 12,5 7,5 C¸n c©n vèn 12,97 19,5 -4,3 -9,8 -7,9 -9,5 109,2 102,4 90 93,5 86,9 1,5 1,2 4,4 4,2 3,6 C¸c chØ sè kinh tÕ (% thay ®æi qua c¸c n¨m) Tû gi¸ hèi ®o¸i hiÖu qu¶ thùc tÕ (lÊy gèc n¨m 1997 = 100) Tû lÖ thÊt nghiÖp (%) 1,7 Nguån: Tµi liÖu c¬ b¶n cña V-¬ng quèc Th¸i Lan Toµn bé nÒn kinh tÕ ®-îc cÊu thµnh bëi 3 khu vùc:  N«ng nghiÖp gåm: ch¨n nu«i, trång trät, l©m nghiÖp vµ thuû h¶i s¶n.  Th¸i Lan lµ mét n-íc cã tiÒm n¨ng n«ng nghiÖp t-¬ng ®èi lín. MÆc dï diÖn tÝch canh t¸c kh«ng nhiÒu, tr×nh ®é th©m canh t¨ng n¨ng suÊt ch-a cao nh-ng Th¸i Lan l¹i ®¹t ®-îc thµnh c«ng lín trong c¬ cÊu l¹i s¶n xuÊt theo h-íng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm xuÊt khÈu. Mét sè lo¹i c©y trång chñ yÕu: lóa, ng«, s¾n, mÝa...ngoµi ra cßn më réng mét sè lo¹i c©y trång lÊy s¶n phÈm xuÊt khÈu nh-: døa, thuèc l¸, ®Ëu t-¬ng... DiÖn tÝch rõng chiÕm kho¶ng 26,6% diÖn tÝch l·nh thæ. ChÝnh phñ cÊm hoµn toµn viÖc xuÊt khÈu gç vµ ®-a ra ch-¬ng tr×nh phñ xanh ®Êt trèng ®åi träc. 11 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Th¸i Lan cã diÖn tÝch ng- tr-êng lín thø 3 trong khu vùc Ch©u ¸, sau NhËt B¶n, Trung Quèc. S¶n l-îng ®¸nh b¾t c¸ hµng n¨m ®¹t xÊp xØ 3 triÖu tÊn/n¨m.  C«ng nghiÖp gåm 4 ngµnh: c«ng nghiÖp chÕ biÕn l©m h¶i s¶n, c«ng nghiÖp dÖt, c«ng nghiÖp ®iÖn tö vµ ®iÖn d©n dông, c«ng nghiÖp s¶n xuÊt xi m¨ng, trong ®ã ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn chiÕm tû träng cao nhÊt.  DÞch vô gåm: ng©n hµng, du lÞch, kh¸ch s¹n... Trong ®ã, ngµnh du lÞch chiÕm tû träng cao nhÊt. Cïng víi c«ng nghiÖp ho¸, c¬ cÊu c¸c ngµnh trong GDP ®· thay ®æi c¨n b¶n. B¶ng I.2: Tû lÖ c¸c ngµnh trong nÒn kinh tÕ Th¸i Lan (%). N¨m N«ng nghiÖp C«ng nghiÖp DÞch vô 1970 30,2 30,7 44,1 1980 32,2 28,7 48,1 1990 12,7 37,1 50,2 1994 10,0 39,2 50,8 Nguån: T- liÖu kinh tÕ n-íc thµnh viªn ASEAN, NXB Thèng Kª, 1996 2.3. ChÝnh s¸ch ®Çu tChÝnh phñ Th¸i tõ l©u ®· thÊy ®-îc vai trß chñ chèt cña ®Çu t- n-íc ngoµi trong viÖc ®æi míi c«ng nghÖ vµ qu¶n lý, tiÕp cËn thÞ tr-êng. Vµo nh÷ng n¨m 90, chÝnh s¸ch tù do hãa m«i tr-êng kinh tÕ sÏ ®¶m b¶o nguån ®Çu t- trùc tiÕp n-íc ngoµi liªn tôc vµ t¹o ra nh÷ng b-íc ®ét ph¸ trong c«ng nghÖ. Th¸i Lan khuyÕn khÝch ®Çu t- trùc tiÕp n-íc ngoµi (FDI) nh-ng kh«ng cã quy ®Þnh ph©n biÖt ®èi xö gi÷a c«ng ty ®Þa ph-¬ng vµ c«ng ty n-íc ngoµi. Ngay tõ n¨m 1962 chÝnh phñ th«ng qua luËt khuyÕn khÝch ®Çu t-, ( n¨m 1997 cã söa ®æi l¹i theo h-íng ®Èy m¹nh thu hót FDI ) nã cßn qu¸ míi mÎ ®èi víi c¸c n-íc kh¸c trong khu vùc nh-ng ®Õn cuèi thËp kû 80 sang thËp kû 90, vai 12 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM trß quan träng cña FDI vµ Th¸i Lan kh«ng chØ ®¸p øng nhu cÇu vèn cho c«ng nghiÖp ho¸ mµ cßn mang theo c¶ kü thuËt, kiÕn thøc qu¶n lý kinh doanh s¶n xuÊt vµ t¹o ra nhiÒu thay ®æi kinh tÕ - x· héi. Vô ®Çu t- (BOT) th-êng dµnh -u tiªn 100% vèn së h÷u cho n-íc ngoµi vµo c¸c dù ¸n lín nh»m t¹o ra nhiÒu viÖc lµm, chuyÓn giao c«ng nghÖ tiªn tiÕn, t¹o ra nhiÒu ®Çu vµo hoÆc ®Çu ra, tiÕt kiÖm n¨ng l-îng hoÆc nh÷ng dù ¸n chÕ t¹o s¶n phÈm xuÊt khÈu. Trong khi ®ã, ®a sè së h÷u cña t- b¶n ®Þa ph-¬ng ®-îc khuyÕn khÝch trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o phôc vô thÞ tr-êng néi ®Þa (cã thÓ chiÕm tíi 51%) hoÆc c¸c ngµnh n«ng nghiÖp, ch¨n nu«i gia sóc, ®¸nh c¸, khai th¸c vµ dÞch vô (cã thÓ chiÕm tíi 60%).ChÝnh phñ ®· dµnh nhiÒu khuyÕn khÝch ®Çu t- th«ng qua miÔn gi¶m thuÕ thu nhËp c«ng ty, thuÕ nhËp khÈu, thuÕ kinh doanh. §¹o luËt khuyÕn khÝch xuÊt khÈu n¨m 1972 cho phÐp miÔm gi¶m thuÕ hoµn toµn ®èi víi ®Çu vµo nhËp khÈu vµ hoµn tr¶ l¹i tÊt c¶ c¸c lo¹i thuÕ ®· nép trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt xuÊt khÈu. Ngoµi ra c¸c c«ng ty cßn nhËn ®-îc nh÷ng khuyÕn khÝch phô thªm n÷a nÕu c«ng ty thiÕt lËp c¬ së s¶n xuÊt ë ngoµi khu vùc trung t©m Bangkok. ChÝnh phñ coi phi tËp trung ho¸ lµ mét trong nh÷ng môc tiªu then chèt trong chÝnh s¸ch ®Çu t-. Mét danh s¸ch c¸c khu vùc khuyÕn khÝch ®Çu t- ®-îc chÝnh phñ th«ng qua nh»m thóc ®Èy t¨ng tr-ëng ®ång ®Òu h¬n n÷a gi÷a c¸c vïng vµ gi¶i to¶ t×nh tr¹ng qu¸ t¶i ë Bangkok vµ vïng phô cËn. 2.4. Héi nhËp kinh tÕ khu vùc Th¸i Lan ®-îc ®¸nh gi¸ lµ quèc gia thùc hiÖn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ thµnh c«ng. ThÓ hiÖn râ nÐt ë møc sèng d©n c- t¨ng lªn râ rÖt. Nh÷ng n¨m 50 cña thÕ kû XX, thu nhËp quèc d©n b×nh qu©n theo ®Çu ng-êi ë møc d-íi 100USD mét n¨m, vµo n¨m 1997 thu nhËp quèc d©n b×nh qu©n theo ®Çu ng-êi ®· ®¹t møc 2.463.3USD.Qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi nãi chung vµ héi nhËp kinh tÕ khu vùc ASEAN nãi riªng cña Th¸i Lan cã sù g¾n bã mËt thiÕt víi c¶c trung t©m kinh tÕ thÕ giíi ( Mü, NhËt, EU ). §iÒu ®ã thÓ hiÖn ë tû träng 13 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM cao vÒ xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, vÒ vèn ®Çu t- trùc tiÕp cña c¸c trung t©m ®ã víi Th¸i Lan trong suèt ba thËp kû qua. VÒ ho¹t ®éng ®iÒu tiÕt cña chÝnh phñ trong qu¸ tr×nh héi nhËp, ChÝnh phñ Th¸i Lan ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch ngo¹i giao kh«n khÐo. §iÒu ®ã cã t¸c dông gi÷ ®éc lËp d©n téc trong hµng thÕ kû, t¹o m«i tr-êng chÝnh trÞ tèt cho sù ph¸t tri Ón kinh tÕ bªn trong, ®ång thêi khai th¸c ®-îc nh÷ng c¬ héi còng nh- khai th¸c c¸c kho¶n viÖn trî tõ c¸c chÝnh phñ vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ cho ph¸t triÓn kinh tÕ quèc gia. Héi nhËp kinh tÕ khu vùc cña Th¸i Lan chñ yÕu thùc hiÖn b»ng c¸c quan hÖ kinh tÕ song ph-¬ng. Trong c¸c n-íc ASEAN5, Th¸i Lan lµ mét quèc gia quy ®Þnh mét danh môc hµng ho¸ lo¹i trõ trong tho¶ thuËn th-¬ng m¹i -u ®·i PTA víi sè l-îng lín. Th¸i lan ®-îc liÖt kª vµo danh s¸ch c¸c n-íc c«ng nghiÖp hãa míi. C«ng cuéc chuyÓn ®æi c¬ cÊu nÒn kinh tÕ Th¸i lan võa cã c¶ nh÷ng thuËn lîi vµ th¸ch thøc ®ßi hái ph¶i ®Çu t- thÝch hîp ®¸p øng ®-îc nhu cÇu ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc. 3. Kinh nghiÖm ph¸t triÓn ®Êt n-íc cña Th¸i Lan Th¸i Lan lµ mét trong sè Ýt n-íc bÞ thiÖt h¹i nÆng nÒ nhÊt cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ vµ tµi chÝnh n¨m 1997. Tõ n¨m 1999 Th¸i Lan ra khái cuéc khñng ho¶ng, kinh tÕ dÇn dÇn ®-îc phôc håi. NÒn kinh tÕ Th¸i Lan phô thuéc nhiÒu vµo viÖc xuÊt khÈu. Hai thÞ tr-êng lín nhÊt cña Th¸i Lan lµ Mü vµ NhËt B¶n, tû träng xuÊt khÈu sang Mü lµ 20% vµ sang NhËt lµ 15% bu«n b¸n cña Th¸i Lan ®èi víi thÕ giíi. Nh-ng do t¸c ®éng m¹nh mÏ cña sù suy gi¶m nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®Æc biÖt lµ ë hai nÒn kinh tÕ Mü vµ NhËt B¶n cïng víi sù gi¶m gi¸ m¹nh cña nhiÒu mÆt hµng n«ng s¶n trªn thÞ tr-êng quèc tÕ, nhÊt lµ gi¸ g¹o ®· lµm cho xuÊt khÈu cña Th¸i Lan suy yÕu. Sau sù kiÖn 11/9, sù phôc håi kinh tÕ Mü cµng chËm, dù kiÕn n¨m 2001 kinh tÕ Mü chØ ®¹t møc t¨ng tr-ëng d-íi 1,5 % vµ kinh tÕ thÕ giíi còng chØ ®¹t 2,7%. N¨m 2001 kinh tÕ Th¸i Lan còng chØ t¨ng tõ 1,3 – 1,8%. 14 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Do t¸c ®éng cña kinh tÕ Mü, Ch©u ¢u vµ NhËt B¶n, chÝnh phñ ®· ®iÒu chØnh kinh tÕ h-íng vµo néi lùc, nh»m ph¸t huy tèi ®a søc m¹nh tæng hîp cña d©n. ChÝnh phñ ®· ®Ò ra hµng lo¹t chÝnh s¸ch, biªn ph¸p nh-: t¨ng tiªu dïng chÝnh phñ, duy tr× thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ 7% ®Õn th¸ng 12-2003 ®Ó ®¶m b¶o søc mua cña ng-êi d©n, ho·n nî cho n«ng d©n, g©y quü lµng b¶n b»ng c¸ch cho vay mçi lµng b¶n 1 TriÖu Baht, chÝnh s¸ch ®Èy m¹nh xuÊt khÈu – mçi lµng mét s¶n phÈm, ®Èy m¹nh du lÞch vµ ®¸nh thuÕ cao ®èi víi mét sè mÆt hµng xa xØ nh- r-îu bia, thuèc l¸ v.v... KÕt qu¶ lµ tõ ®Çu n¨m 2002 kinh tÕ Th¸i Lan ®· cã dÊu hiÖu phôc håi. B¶ng I. 5: Tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ 5 n¨m trë l¹i ®©y (1997 –2002) N¨m 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ(%) -1,7 -10,8 4,2 4,3 1,7 3,0 Nguån: B¸o c¸o t×nh h×nh thÞ tr-êng Th¸i Lan n¨m 2001cña Th-¬ng vô ViÖt Nam. Tuy nhiªn ®Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c chÝnh s¸ch quan träng do chÝnh phñ ®Ò ra võa qua néi c¸c Th¸i Lan ®· xem xÐt l¹i kÕ hoach tæng thÓ 5 n¨m 2001 – 2006 vµ ®iÒu chØnh tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ h»ng n¨m nh- sau: B¶ng I.6: Tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ tõ n¨m 2001-2006(%) N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 1,3 – 2 % 3% 4% 5% 5% 5,5 % Nguån: B¸o c¸o t×nh h×nh thÞ tr-êng Th¸i Lan 6 th¸ng ®Çu n¨m 2002 cña Th-¬ng vô ViÖt Nam. VÒ c«ng nghiÖp: Sau 5 n¨m tõ kÓ cuéc khñng ho¶ng 1997, c«ng nghiÖp Th¸i Lan cã dÊu hiÖu phôc håi. Quý 1 – 2002 chØ sè c«ng nghiÖp t¨ng lªn 117,9 (thêi ®iÓm thÊp nhÊt quý 3 –1998 lµ 95,8) tæng c«ng suÊt n¨m 2001 lµ 53,3 % do søc mua gi¶m vµ xuÊt khÈu khã kh¨n.Tæng s¶n l-îng c«ng nghiÖp n¨m 2001 xÊp 15 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM xØ møc n¨m khñng ho¶ng 1,97. Hµng c«ng nghiÖp xuÊt khÈu gi¶m 7%, chØ ®¹t 40,3 tû USD. DÇu khÝ gi¶m 11,5 % ®¹t 1,7 tûUSD. §å ®iÖn vµ ®iÖn tö chiÕm 20 % trÞ gi¸ xuÊt khÈu. Sang n¨m 2002 t×nh h×nh xuÊt khÈu s¸ng sña h¬n, 5 ngµnh c«ng nghiÖp chiÕm 1/3 tæng trÞ gi¸ xuÊt khÈu t¨ng n¨m 2002 lµ: c«ng nghiÖp «t«, chÕ biÕn thùc phÈm, ®iÖn tö, cao su vµ s¶n phÈm cao su, hµng dÖt may. VÒ n«ng nghiÖp: LÜnh vùc n«ng nghiÖp ®-îc coi lµ cét sèng cña nÒn kinh tÕ Th¸i Lan, thu hót h¬n mét nöa d©n sè vµ chiÕm 42 % lùc l-îng lao ®éng x· héi. ChÝnh s¸ch n«ng nghiÖp ®-îc chÝnh phñ ®Æc biÖt quan t©m. Tõ khi thñ t-íng Thaksin lªn cÇm quyÒn, ChÝnh phñ ®· can thiÖp gi¸ thu mua thãc nh»m n©ng gi¸ g¹o xuÊt khÈu bªn c¹nh viÖc hîp t¸c víi c¸c n-íc xuÊt khÈu g¹o nh- ViÖt Nam, Ên §é, Pakistan vµ MiÕn §iÖn v.v...XuÊt khÈu g¹o n¨m 2001 ®¹t 7,52 triÖu tÊn trÞ gi¸ 1,538 tû USD t¨ng 13,9 % so víi møc 6,6 triÖu tÊn n¨m 2000. N¨m 2002 Th¸i Lan dù kiÕn l-îng g¹o xuÊt khÈu lµ 7 triÖu tÊn.Tuy nhiªn theo ®¸nh gi¸ cña FAO,Th¸i Lan cã thÓ xuÊt khÈu t¨ng so víi n¨m 2001 gÇn 100 ngh×n tÊn ChÝnh phñ ®Ò ra nhiÒu ch-¬ng tr×nh ®Çy tham väng nh»m rót ng¾n møc chªnh lÖch gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n, n©ng ®ì n«ng d©n nh­ chÝnh s²ch: ‚ Mçi l¯ng 1 s°n phÈm‛, ‚Quü l¯ng 1 triÖu Bath‛, ‚Ng©n h¯ng nh©n d©n‛, v¯ h¯ng lo¹t c¸c biÖn ph¸p kh¸c nh- trî gi¸, mua t¹m tr÷ n«ng s¶n, ho·n nî cho n«ng d©n.Tuy nhiªn nh÷ng khã kh¨n do sù khñng ho¶ng kinh tÕ ®· h¹n chÕ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm n«ng nghiÖp ,nhÊt lµ viÖc thiÕu vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt. Do vËy Th¸i Lan vÉn dõng l¹i ë xuÊt khÈu n«ng s¶n th« lµ chÝnh nh- g¹o, cao su, s¾n l¸t, t«m ®«ng l¹nh vµ gµ ®«ng l¹nh. VÒ th-¬ng m¹i: Th¸i Lan lu«n coi xuÊt khÈu lµ träng t©m cña ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i B¶ng I.7: C¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chÝnh cña Th¸i Lan 3 n¨m gÇn ®©y 16 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM 1999 N¨m 2000 2001 MÆt hµng TriÖu tÊn Tr. USD TriÖu tÊn Tr. USD TriÖu tÊn Tr. USD G¹o 6,84 1949 6,12 1641 7,52 1583 Cao su 2,03 1159 2,54 1525 2,55 1326 0,55 2010 0,53 2067 0,57 2015 T«m 0,14 1283 0,14 1510 1,15 1244 S¾n 5,31 609 4,62 513 5,97 577 Gµ 0,26 560 0,31 615 0,4 800 560 4,09 658 3,24 692 H¶i s¶n hép §-êng Nguån: Bé Th-¬ng m¹i B¶ng I.8 : Kim ng¹ch bu«n b¸n cña Th¸i Lan : (Tû USD) N¨m XuÊt khÈu NhËp khÈu 1999 68,24 65,79 2000 69,87 67,86 2001 63,203 61,081 5 th¸ng ®Çu n¨m 2002 22,55 24,6 Nguån : Vô Ngo¹i th-¬ng Bé Th-¬ng m¹i –Th¸i Lan Trong ®ã:  Th¸i Lan xuÊt khÈu sang Mü lµ 12,2 tû USD. N¨m 2001, gi¶m 11% so víi n¨m 2000. Dù kiÕn n¨m 2002 xuÊt khÈu sang Mü ®¹t 14 tû USD t¨ng 5,8 %.  XuÊt khÈu cña Th¸i Lan sang EU n¨m 2001 lµ 10,5tû USD gi¶m 4,1 % so víi n¨m 2000. Dù kiÕn n¨m 2002 xuÊt khÈu sang EU t¨ng 6,9 %. 17 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM  XuÊt sang NhËt n¨m 2001 lµ 10 tû USD gi¶m 2,5 % so víi n¨m 2000. Dù kiÕn xuÊt khÈu sang NhËt n¨m 2002 t¨ng trë l¹i 2,5%.  XuÊt khÈu sang ASEAN n¨m 2001 lµ 10,5 tû USD gi¶m 7,5 %. N¨m 2002 dù kiÕn 11,1 tû USD t¨ng 5,3 %.  XuÊt khÈu sang Trung §«ng n¨m 2001 ®¹t gÇn 2 tû USD . VÒ ®Çu t-: N¨m 2001 cã kho¶ng 842 dù ¸n ®Çu t- trÞ gi¸ 4,21 tû USD, gi¶m so víi 1142 dù ¸n trÞ gi¸ 10,59 tû USD n¨m 2000. Nöa ®Çu n¨m 2001 Th¸i Lan cÊp giÊy phÐp cho 295 d- ¸n ®Çu t- trÞ gi¸ gÇn 2 tû USD. Côc qu¶n lý ®Çu tBOI ®· tõ chèi kh«ng cÊp giÊy phÐp cho 4 dù ¸n s¶n xuÊt xe m¸y cña Trung Quèc nh»m b¶o hé s¶n xuÊt trong n-íc ®èi v¬Ý 7 nhµ m¸y cña Th¸i Lan. Côc qu¶n lý ®Çu t- ®· quyÕt ®Þnh miÔn thuÕ nhËp khÈu m¸y mãc cho dù ¸n s¶n xuÊt «t« ®Ó khuyÕn khÝch xuÊt khÈu. ChÝnh phñ Th¸i Lan cßn khuyÕn khÝch ®Çu t- n-íc ngoµi th«ng qua viÖc cho nø¬c ngoµi mua ®Êt 99 n¨m vµ ng-êi n-íc ngßai gãp cæ phÇn 49 % thay cho tèi ®a 25 % quy ®Þnh tr-íc ®©y trong kinh doanh viÔn th«ng. ChÝnh phñ sÏ cho thµnh lËp 1 Uû ban qu¶n lý míi nh»m thu hót ®Çu t- trong thÞ tr-êng Chøng kho¸n (SET) Th¸i Lan sÏ ¸p dông viÖc miÔn gi¶m thuÕ ®èi víi c«ng ty n-íc ngoµi nh»m biÕn Th¸i Lan thµnh trung t©m th-¬ng m¹i ë §«ng Nam ¸ thay thÕ Singapore. Tr-íc ®©y Th¸i Lan ®¸nh thuÕ cao nhÊt vïng 30% nay gi¶m xuèng cßn 10%. VÒ du lÞch: Th²i Lan l¯ mét ‚®iÓm ®Õn‛ hÕt søc hÊp dÉn víi du kh²ch thÕ giíi. Sù kiÖn 11/9 lµm cho ngµnh hµng kh«ng vµ du lÞch nhiÒu n-íc bÞ tæn h¹i nÆng. Riªng Th¸i Lan sè du kh¸ch dù kiÕn n¨m 2001 lµ t¨ng 8,4% so víi 10,3 triÖu du kh¸ch n¨m 2000, nh-ng Côc du lÞch Th¸i Lan ®· ph¶i ®iÒu chØnh con sè nµy xuèng cßn 2 % .Trong 5 th¸ng ®Çu n¨m 2002 sè du kh¸ch ®Õn Th¸i Lan ®¹t 4,6 triÖu ng-êi. Dù kiÕn sè du kh¸ch ®Õn Th¸i Lan ®¹t 10,86 triÖu ng-êi . 18 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Theo dù b¸o cña Tæng côc du lÞch Th¸i Lan n¨m 2003 sè l-îng du kh¸ch ®Õn Th¸i Lan sÏ ®¹t 11,13 triÖu ng-êi, doanh thu ®¹t 8,4 tû USD. N¨m 2003 phÊn ®Êu trë th¯nh ‚ thñ ®« du lÞch cña Ch©u ¸‛ nh´m thu hót sè l­îng lín du kh¸ch tõ Trung Quèc, NhËt B¶n vµ Trung §«ng. C¸c lÜnh vùc kh¸c nh- Ng©n hµng Tµi chÝnh t-¬ng ®èi æn ®Þnh, c¸c kho¶n vay khèng gi¶m l·i suÊt t¨ng vµ tû gi¸ ®ång Baht so víi §«La Mü còng t¨ng lªn chót Ýt. Dù tr÷ ngo¹i tÖ tÝnh ®Õn th¸ng 6/2002 lµ 36,3 tû USD. Nî n-íc ngoµi 64,4 tû USD, tû lÖ l¹m ph¸t lµ 1,5 %, thÊt nghiÖp chØ kho¶ng 2,9 %. ch-¬ng II T×nh h×nh quan hÖ kinh tÕ - th-¬ng m¹i ViÖt Nam - Th¸i Lan I.Quan hÖ kinh tÕ th-¬ng m¹i ViÖt Nam - Th¸i Lan ViÖt Nam vµ Th¸i Lan ®· cã mèi quan hÖ tõ l©u. Trong lÞch sö hiÖn ®¹i, mèi quan hÖ ®ã ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ ®¹t tíi nh÷ng tÇm cao míi. 19 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Sù phï hîp vÒ lîi Ých cña hai n-íc trªn nhiÒu mÆt: kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi, an ninh, quèc phßng... lµ c¬ së v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn quan hÖ kinh tÕ gi÷a hai n-íc. TÝnh ®Õn nay ViÖt Nam vµ Th¸i Lan ®· ký 8 hiÖp ®Þnh ®Æt nÒn mãng ph¸p lý cho sù hîp t¸c cïng cã lîi. Cã nh÷ng hiÖp ®Þnh ®· ®-îc ký rÊt sím, ngay sau khi hai n-íc thiÕt lËp quan hÖ ngo¹i giao, ®ã lµ HiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i, hîp t¸c kinh tÕ vµ kü thuËt, HiÖp ®Þnh vËn chuyÓn hµng kh«ng (1-1978). MÆc dï thêi kú ®ã quan hÖ bu«n b¸n ch-a nhiÒu, song tõ khi ®-êng hµng kh«ng hai n-íc ®-îc më, viÖc giao l-u gi÷a hai n-íc còng nh- gi÷a ViÖt Nam vµ thÕ giíi t¨ng nhanh. B-íc vµo nh÷ng n¨m cuèi thËp kû 80 ®Çu thËp kû 90, hai n-íc lÇn l-ît ký hoÆc söa ®æi bæ sung nhiÒu hiÖp ®Þnh quan träng kh¸c nh- HiÖp ®Þnh khuyÕn khÝch vµ b¶o hé ®Çu t- (10-1989), HiÖp ®Þnh tr¸nh thuÕ hai lÇn vµ HiÖp ®Þnh tÝn dông (12-1992) HiÖp ®Þnh hîp t¸c du lÞch (3-1994) vµ NghÞ ®Þnh th- söa ®æi hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i, hîp t¸c kinh tÕ kü thuËt ký tr-íc ®©y (11992). Bªn c¹nh ®ã c¬ chÕ hîp t¸c vµ phèi hîp còng tõng b-íc ®-îc h×nh thµnh: Uû ban hçn hîp vÒ hîp t¸c kinh tÕ kü thuËt ( theo hiÖp ®Þnh cïng tªn ký 9- 1991; Uû ban vÒ nghÒ c¸ vµ trËt tù trªn biÓn (12 -194). Bªn d-íi uû ban hçn hîp vÒ hîp t¸c kinh tÕ kü thuËt cßn cã c¸c tiÓu ban chuyªn ngµnh ®i s©u tõng lÜnh vùc hîp t¸c nh- kü thuËt dÇu khÝ (JTC), khoa häc kü thuËt (1993), th-¬ng m¹i tµi chÝnh (1995), giao th«ng vËn t¶i (1996). I. Quan hÖ Kinh tÕ - Th-¬ng m¹i ViÖt nam - Th¸i lan tr-íc n¨m 1990 KÓ tõ sau khi thiÕt lËp quan hÖ ngo¹i giao chÝnh thøc vµo n¨m 1976 mèi quan hÖ th-¬ng m¹t gi÷a hai n-íc ®· cã nh÷ng b-íc ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh. Sù ra ®êi cña HiÖp ®Þnh Th-¬ng m¹i, Hîp t¸c kinh 20 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
- Xem thêm -