Tài liệu Tình hình phát sinh gây hại của nhện nhỏ hại chè tại thuận châu, sơn la

  • Số trang: 250 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

B GIÁO D C VÀ ðÀO T¤O TR NG ð¤I H§C NÔNG NGHIP HÀ NI --------------- ---------------- NGUY N VĂN KHOA Nghiªn cøu mét sè chØ tiªu sinh lý ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng chÞu h¹n cña c¸c gièng lóa n−¬ng trång t¹i huyÖn ThuËn Ch©u - S¬n La LUN VĂN TH¤C SĨ NÔNG NGHIP Chuyên ngành: Tr(ng tr*t Mã s.: 60.62.01 Ng 5i h 7ng d9n khoa h*c: TS. Nguy>n Th? Kim Thanh HÀ NI - 2010 LI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên c"u c$a riêng tôi. Các s) li*u, k-t qu/ trong lu0n án hoàn toàn trung th1c và chưa ñư4c công b) trong b6t kỳ công trình nào khác. TÁC GI: LU - Xem thêm -