Tài liệu Tinh hinh lạm phát tại việt nam và biện pháp kiềm chế

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trường Đại học Kinh tế quốc dân Bài tập lớn môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Đề tài: Anh (chị) hãy tìm hiểu về tư tưởng thân dân của Hồ Chí Minh so với các bậc tiền bối. Vấn đề này được Đảng và Nhà nước ta hiện nay giải quyết như thế nào? Giáo viên hướng dẫn: Thạc sỹ Lê Thị Hoa Sinh viên thực hiện: Trần Khánh Linh STT: Lớp tín chỉ: Tư tưởng Hồ Chí Minh Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2010 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Hồ Chí Minh (19 tháng 5 năm 1890 – 2 tháng 9 năm 1969) là vị lãnh tụ cách mạng, là người lãnh đạo.công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho dân tộc Việt Nam. Cuộc đời Hồ Chí Minh là một cuộc hành trình huyền thoại. Trong chuyến hành trình 30 năm đi tìm đường cứu nước cho dân tộc mình (từ năm 1911 cho đến năm 1941) , Người đã tới nhiều quốc gia khác nhau để trực tiếp quan sát những chuyển biến tại các nước châu Phi, châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ và Trung Đông - một việc mà không có lãnh tụ nào khác làm được trong thế kỷ 20, tiếp nhận chủ nghĩa cách mạng khoa học Mác – Lênin, đúc rút nên hệ tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong công cuộc đấu tranh của nhân dân ta, tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn đuốc soi đường đi tới chiến thắng, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta, có ý nghĩa vô cùng to lớn không chỉ trong thời chiến mà cả trong thời bình. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã xác định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiêm, liêm, chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân…” Tìm hiểu cụ thể hơn về tư tưởng thân dân của Hồ Chí Minh, có thể thấy tư tưởng này bao trùm và được thể hiện rất rõ nét qua các quan điểm của Người về con người, về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân, về chú trọng đời sống nhân dân. Từ nhỏ, Hồ Chí Minh đã được tiếp xúc với Nho giáo, hiểu và tiếp thu các tư tưởng của Nho giáo, trong đó có tư tưởng “lấy dân làm gốc”. Người cũng am hiểu lịch sử của dân tộc ta, lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước qua bao triều đại phong kiến, hiểu được ngọn nguồn sức mạnh dân tộc là từ nhân dân mà ra, điều đó được phản ánh trong các loại hình văn hóa bình dân và văn hóa bác học của dân tộc: “Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” “Có lật thuyền mới biết sức dân như nước” “ Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc” Sau này, khi ra đi tìm đường cứu nước, tiếp nhận chủ nghĩa Mác – Lênin làm đường lối cách mạng dân tộc, một lần nữa sức mạnh của nhân dân lại được nhắc tới: “cách mạng là sự nghiệp quần chúng của nhân dân, nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử”. Hoàn cảnh bên ngoài đó cùng với lòng yêu nước thương dân và tầm nhìn mới về tầm quan trọng của nhân dân đã đúc rút nên tư tưởng thân dân của Người. Tư tưởng thân dân của Hồ Chí Minh có xuất phát điểm là tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Nho giáo, được thể hiện rõ trong quan điểm của Khổng Tử và các thế hệ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 học trò về sau qua câu nói: "Quân vi khinh, xã tắc thứ chi, dân vi bản", nghĩa là: vua không quan trọng, xã tắc cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng và cơ bản là dân. Nhưng khác với Nho giáo, khác với các vị tiền bối, trong tư tưởng thân dân của Người, quan điểm về “dân” có phạm vi rộng hơn, với biên độ sâu sắc hơn, đồng thời, tầm quan trọng của “dân” được nâng lên một tầm cao hơn, và lợi ích của “dân” được đặt ở mức cao nhất. Trong mấy nghìn năm lịch sử phong kiến của nước ta, triều đại nào phồn thịnh, triều đại nào suy thoái cũng là phụ thuộc vào việc được mất lòng dân.Tư tưởng lấy dân làm gốc tiến bộ nhất phải nói đến thời Lý - Trần, trên vũ đài chính trị và tư tưởng hai triều đại này, nhân dân đã được nhìn nhận như một lực lượng xã hội cần phải quan tâm đến khi tiến hành những cuộc chiến tranh giữ nước và duy trì trật tự xã hội nhằm đem lại sự thịnh vượng cho nước nhà. Trần Hưng Đạo cho rằng "vua tôi đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước chung sức" là nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên. Theo ông, "chúng chí thành thành", chí dân là bức thành giữ nước. Chính vì nhận thức về vai trò đoàn kết toàn dân là rất quan trọng, Trần Quốc Tuấn đã đề ra "thượng sách giữ nước" là "khoan thư sức dân làm kế rễ bén gốc". Đó là điều kiện tiên quyết để chiến thắng kẻ thù. Thấy được tầm quan trọng của nhân dân trong việc giữ nước, cho nên ngay từ thời Lý việc chăm lo đời sống nhân dân, quan tâm đến nguyện vọng của nhân dân đã được khẳng định là điều quan trọng hàng đầu trong đạo trị nước. Trong bài văn lộ bố khi đánh Tống của Lý Thường Kiệt có viết: "Trời sinh ra dân chúng; vua hiền tất hòa mục. Đạo làm chủ dân cốt ở nuôi dân". Với tinh thần khoan dung trước cảnh khổ của con dân, nhà Lý đặt chuông lớn ở Long Trì để dân "ai có điều oan ức không bày tỏ được" thì đến đánh chuông tâu vua. Nhà Lý còn dựng cung Long Đức ở Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ngoài Hoàng thành, trong khu vực phố phường cho Hoàng thái tử ở, để có điều kiện "gần dân và xem xét việc dân". Thời Lý - Trần, cũng như các triều đại hưng thịnh khác, sự quan tâm đến dân được đề ra, nhưng vấn đề đó chỉ mới được coi là một yếu tố của khái niệm đức trị mà chưa thành đạo trị: vua có đức thì được lòng dân. Thời phong kiến, lấy dân làm gốc, chăm lo cho dân, đất nước yên cảnh thái bình chung quy cũng là để bảo vệ quyền lực thống trị của tầng lớp quý tộc vì bản chất của Nhà nước phong kiến là Nhà nước của tầng lớp quý tộc. Trong khi đó, Hồ Chí Minh đã lấy tư tưởng thân dân làm đường lối, chủ trương trong phương hướng hoạt động của bộ máy Nhà nước để giữ nước. Đồng thời, việc chú trọng đời sống nhân dân, sâu sát nhân dân là vì lợi ích của toàn bộ nhân dân, không vì riêng một tầng lớp nào bởi Nhà nước là của dân, do dân, vì dân. Hồ Chí Minh đã nói: “Nước lấy dân làm gốc, gốc có vững, cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Người rất tâm đắc với câu nói dân gian: “Dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Người khẳng định: “trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Hồ Chí Minh đề cao sức mạnh của nhân dân, mà cụ thể ở đây là sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. So với Phan Bội Châu hay Phan Chu Trinh… thì Người nắm rõ hơn sức mạnh đoàn kết của nhân dân. Con đường cách mạng của Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh quá đề cao vai tò của tầng lớp trí thức, sĩ phu yêu nước mà lại không biết tận dụng, liên kết sức mạnh của các tầng lớp nhân dân khác, lo đào tạo đội ngũ lãnh đạo mà quên không nuôi dưỡng lực Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lượng thực hiện cách mạng chủ yếu, chưa biết tổ chức, tập hợp đông đảo nhân dân vào sự nghiệp cứu nước. Theo phương cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người lựa chọn những hạt giống tài giỏi trong mọi tầng lớp nhân dân làm thế hệ tiên phong tiếp thu tư tưởng cách mạng, làm những người dẫn đường, đồng thời cũng không quên dựa trên mối quan hệ gắn bó, vốn đã có truyền thống đoàn kết của nhân dân để truyền bá tư tưởng cách mạng cũng như khơi dậy lòng yêu nước sẵn có, thổi bùng tinh thần chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Theo Hồ Chí Minh, đoàn kết là cái gốc của cách mạng, là lực lượng vô cùng to lớn; nhờ có đoàn kết mà cách mạng thành công, kháng chiến thắng lợi. Năm 1923, khi đang hoạt động ở Pháp, Người đã xác định: “Đối với tôi, câu trả lời đã rõ ràng: trở về nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do, độc lập”. Sau khi thành lập Đảng không lâu, Hồ Chí Minh đã cùng với những đồng chí của mình lập ra Hội phản đế đồng minh - hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Từ đây, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trải qua các giai đoạn cách mạng khác nhau, với bất kỳ tên gọi thay đổi nào vẫn thống nhất và cùng với Đảng nhất quán thực hiện chủ trương, chính sách đoàn kết toàn dân tộc. Theo Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta chủ trương đoàn kết không chỉ để đấu tranh giành độc lập, thống nhất, tự do cho nước nhà mà còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà. Chính vì vậy, đoàn kết được quán triệt và thực hiện thấm sâu trong mọi chủ trương, chính sách, pháp luật; trong đối nội và cả đối ngoại. Đoàn kết là một chính sách dân tộc để thực hiện lâu dài chứ không phải là một thủ đoạn chính trị. Đoàn kết toàn dân là kết nối hết thảy những ai là con Hồng, cháu Lạc, là tất cả những người Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu tự do, hòa bình, vô luận ở địa vị nào, làm công việc gì, không phân biệt giàu nghèo, gái trai, già trẻ, người Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Việt Nam ở trong nước hay ở ngoài nước, cùng nhau một lòng, một ý chí, một mục đích. Một số triều đại phong kiến nước ta trước đây cũng đã thực hiện những chính sách gần dân, tìm hiểu đời sống nhân dân, tuy nhiên với sự tồn tại phân biệt giai cấp, phân biệt giàu nghèo, vẫn còn khoảng cách giữa vua quan và dân chúng, không tránh khỏi tình trạng gần dân nhưng chỉ gần với một bộ phận nhỏ, không có tính đại diện, không thể hiện được hết ý nguyện của đại bộ phận nhân dân. Các phong trào yêu nước ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX đều thất bại một phần cũng là do đường lối cách mạng còn chưa sát với tình hình thực tế, chưa sát với tinh thần, ý chí của nhân dân. Trong tư tưởng thân dân của Hồ Chí Minh, muốn lấy dân làm gốc, trước hết là phải tin ở dân, gần gũi dân, và biết dựa vào dân; phải có ý thức rõ “dân chúng rất khôn khéo, rất hăng hái, rất anh hùng”. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, muốn biến đường lối chủ trương của Đảng thành phong trào quần chúng, thành sức mạnh cách mạng thì Đảng phải có đường lối đúng đắn; cán bộ đảng viên “phải liên lạc mật thiết với dân chúng, xa rời dân chúng là cô độc. Cô độc thì nhất định thất bại”. Thân dân thì phải hiểu dân, nghe được dân nói, nói được cho dân nghe, làm được cho dân tin, là nhận biết được những nhu cầu của dân, biết được dân đang suy nghĩ gì, trăn trở cái gì? Dân mong muốn những gì? Và dân đang mong đợi gì ở người khác, nhất là ở người lãnh đạo, quản lý; phải biết phát hiện và đáp ứng kịp thời những nhu cầu và lợi ích thiết thực của dân; là nhìn thấy cả cái thực tại và vạch ra được viễn cảnh đúng đắn cho dân phát triển; là biết chia sẻ, đồng cảm và gần gũi với cuộc sống của dân, mọi suy nghĩ và hành động đều xuất phát từ nhu cầu và lợi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ích của dân, phản ánh đúng tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của dân. Không chỉ vậy, cán bộ, đảng viên còn phải học hỏi dân, “nếu không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân”, mà “muốn hiểu biết, học hỏi dân thì ắt phải có nhiệt thành, có quyết tâm”. Từ thực tế, Bác đã thẳng thắn phê phán nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao, khi xuống cấp dưới triển khai công việc thì khệnh khạng như “ông quan” và nội dung truyền đạt thì rất đại khái, hình thức, vì vậy mà quần chúng không hiểu và rất sợ đi họp. Đó là bệnh xa quần chúng, bệnh hình thức, không phải vì lợi ích của quần chúng. Việc đặt ra chương trình làm việc, kế hoạch hành động, tuyên truyền, nhiều cán bộ cũng không hỏi xem quần chúng cần cái gì, muốn nghe, muốn biết cái gì, “chỉ mấy ông cán bộ đóng cửa lại mà làm, ngồi ỳ trong phòng giấy mà viết, cứ tưởng những cái mình làm ra là đúng, mình viết là hay. Nào có biết, cách làm chủ quan đó, kết quả là “đem râu ông nọ chắp cằm bà kia”, không ăn thua, không thấm thía, không lợi ích gì cả”. Điểm hoàn toàn mới trong tư tưởng thân dân của Hồ Chí Minh, ấy là vấn đề thực hiện dân chủ với dân; làm thế nào để nhân dân “biết dùng quyền dân chủ” và “hưởng quyền dân chủ”. Thời phong kiến, quyết định việc nước là do vua quan quyết định, dân chỉ là yếu tố tinh thần để dựa vào đó mà quyết, chỉ là lực lượng tham gia thực hiện sau khi đã quyết. Thời đại Hồ Chí Minh, dân là chủ nhân của đất nước, toàn dân cùng tham gia quản lí đất nước, Nhà nước Việt Nam là nhà nước do dân, nhà nước của dân. Ngày 6/1/1946, chỉ bốn tháng sau khi khai sinh nền Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ lâm thời do Người đứng đầu đã tổ chức cuộc tổng tuyển cử phổ thông, trực tiếp, Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 bình đẳng lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Tháng 11/1946, Quốc hội khóa I, kỳ họp thứ 2 đã thông qua bản Hiến pháp do Người chỉ đạo soạn thảo. Nhà nước dân chủ, pháp quyền từ ý tưởng của Người đã dần dần trở thành hiện thực trên đất nước Việt Nam. Quan điểm của Người trong những sự kiện lịch sử này rất mẫu mực, rõ ràng: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà”, “Hễ là những người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử; hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử”. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương là do dân cử ra. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến kiến quốc là công việc của dân. Đoàn thể từ Trung ương đến xã là do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Quan điểm của Người thật rõ ràng: Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Dân có quyền bãi miễn Chính phủ và nhân viên chính quyền Nhà nước các cấp, nếu họ có tư tưởng hoặc việc làm có hại đến nhà nước, hại đến dân. Trong Nhà nước của dân thì dân là chủ, người dân được hưởng mọi quyền dân chủ, nghĩa là có quyền làm bất cứ việc gì mà pháp luật không cấm và có nghĩa vụ tuân theo pháp luật. Nhà nước của dân phải bằng mọi nỗ lực, hình thành được các thiết chế dân chủ để thực thi quyền làm chủ của người dân. Cũng trên ý nghĩa đó, các vị đại diện của dân, do dân cử ra, chỉ là thừa ủy quyền của dân, chỉ là “công bộc” của dân theo ý nghĩa đúng đắn của từ này. Là người phục vụ nhân dân, cán bộ Đảng, Nhà nước, đoàn thể đồng thời là người lãnh đạo, người hướng dẫn của nhân dân. Theo Người: Nếu không có nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng, nếu không có Chính phủ, thì nhân dân không ai dẫn đường. Cán bộ, đảng viên phải làm thế nào để xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân. Điều này cho thấy, Hồ Chí Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Minh không bao giờ đối lập vai trò người lãnh đạo với người đày tớ của nhân dân trong bản thân người cán bộ của Đảng và Nhà nước, mà trái lại Người yêu cầu phải làm thế nào để xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân. Là lãnh đạo không có nghĩa là đè đầu cưỡi cổ nhân dân. Bởi vì: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, nghĩa là nhân dân làm chủ. Đảng ta là Đảng lãnh đạo, nghĩa là tất cả các cán bộ, từ trung ương đến khu, đến tỉnh, đến huyện, đến xã, bất kỳ cấp nào và ngành nào đều phải là người đày tớ trung thành của nhân dân”. “Chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là nhân dân làm chủ”, nhưng bên cạnh quyền làm chủ, Người yêu cầu: “người làm chủ trước hết phải làm tròn bổn phận công dân, tức là phải tuân theo pháp luật Nhà nước; tuân theo kỷ luật lao động; giữ gìn trật tự chung; nộp thuế đúng kỳ, bảo vệ tài sản công cộng; bảo vệ Tổ Quốc”, “phải chăm lo việc nước như việc nhà”, “phải biết tự mình lo toan gánh vác, không ỷ lại, không ngồi chờ”; “làm chủ sao cho ra làm chủ, không phải làm chủ là muốn ăn bao nhiêu thì ăn, làm bao nhiêu thì làm”. Nhà nước Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập là nhà nước vì dân nghĩa là mọi đường lối, chủ trương, chính sách đưa ra đều nhằm vì lợi ích của nhân dân. Ngay sau khi nước nhà dành được độc lập, tháng 10-1945, trong thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “...Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì... Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật. Việc gì Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta. Tiếp nhận dòng chảy văn hóa truyền thống của dân tộc và thời đại, Hồ Chí Minh đã sớm nhận thức được vai trò to lớn của nhân dân. Không chỉ dừng lại ở đó, Người còn luôn luôn tôn trọng, tin tưởng và đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. Chính vì vậy, cả cuộc đời của Hồ Chí Minh chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là “làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Chăm lo, quân tâm đời sống nhân dân cũng chính là tư tưởng thân dân. Người cán bộ giữ được cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, là người có ý thức phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc, của Đảng lên trên hết, là thân dân. Hồ Chí Minh giải thích: dân là gốc của nước. Dân là người đã không tiếc máu xương để xây dựng và bảo vệ đất nước. Nước không có dân thì không thành nước. Nước do dân xây dựng nên, do dân đem xương máu ra bảo vệ, do vậy dân là chủ của nước. Nhân dân đã cung cấp cho Đảng những người con ưu tú nhất. Lực lượng của Đảng có lớn mạnh được hay không là do dân. Nhân dân là người xây dựng, đồng thời cũng là người bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ của Đảng. Dân như nước, cán bộ như cá. Cá không thể sinh tồn và phát triển được nếu như không có nước. Nhân dân là lực lượng biến chủ trương, đường lối của Đảng thành hiện thực. Do vậy, nếu không có dân, sự tồn tại của Đảng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đối với Chính phủ và các tổ chức quần chúng cũng vậy. Với vai trò như vậy, Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở Đảng và Nhà nước không được quên bồi dưỡng nhân tố con người, nuôi tốt gốc rễ của nước nhà. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Theo Người, thiết thực nhất của việc bồi dưỡng “cái gốc” là phải thường xuyên chăm lo đời sống cho dân, chăm lo lợi ích chính đáng của dân. Người thường nhắc tới những câu của người xưa “có thực với vực được đạo”, “dân dĩ thực vi thiên”. Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên: “Đối với nhân dân không thể lý luận suông”. Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm lo đời sống của dân: “Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi. Nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi. Nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi. Nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”. Đưa ra chiến lược xây dựng con người, với chính sách con người toàn diện cho toàn dân: “Chúng ta phải thực hiện ngay: 1. Làm cho dân có ăn. 2. Làm cho dân có mặc. 3. Làm cho dân có chỗ ở. 4. Làm cho dân có học hành.” Hồ Chí Minh đòi hỏi nhà nước phải chăm lo giáo dục, bồi dưỡng về mọi mặt cho con người nhằm phát huy mặt tốt đẹp, mặt tích cực của mỗi cá nhân và cả cộng đồng, đồng thời khắc phục những hạn chế và khuyết điểm của họ; tạo điều kiện về mọi mặt để con người phát triển một cách toàn diện; thực hiện công bằng, dân chủ tạo điều kiện thuận lợi để ai cũng có cơ hội thể hiện và phát huy tài năng, năng lực của mình. Tìm thấy sức mạnh vô tận ở con người, trong quá trình cách mạng, Người đã dày công vun trồng, phát huy nhân tố con người và sâu xa hơn là tăng cường sức mạnh nhân dân. Người nói: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội cần phải có con người xã hội chủ nghĩa.” Trong đó, Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng chính sách giáo dục, về bộ phận dân cư thì đó chính là tâng lớp thanh niên: muốn đất nước Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phát triển thì trước hết phải nâng cao trình độ văn hóa, muốn tương lai dân tộc sáng lạng thì phải nhờ vào lớp trẻ chèo chống qua những biến cố mới của thời đại, của thế giới. Thời đại Hồ Chí Minh, những giá trị văn hóa chính trị yêu nước, thương dân, lấy dân là gốc được soi sáng và phát triển rực rỡ, trở thành chân lý khoa học, kim chỉ nam cho hành động. Thân dân, luôn coi dân là gốc là đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự đặt mình vào địa vị của người dân mà mình đại diện để hiểu, suy xét, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất , mong muốn của họ. Có lắng nghe, thấu hiểu nguyện vọng chính đáng của dân thì đại biểu dân cử mới thực hiện tốt việc “Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì hại đến cho dân ta phải hết sức tránh”. Bởi, ta có yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta. Thân dân biểu hiện ở việc cán bộ, đảng viên thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi do pháp luật quy định. Tức là, phải trung thành với mục tiêu lý tưởng, với chính sách, pháp luật của Nhà nước, phải hướng đến một nền hành chính, một tổ chức, một bộ máy phục vụ nhân dân; luôn gương mẫu hoàn thành kế hoạch được giao và nếu có chức vụ phải biết sử dụng quyền lực để giao việc, kiểm tra, theo dõi, đánh giá, phê bình, khen thưởng một cách công minh chính trực; phải lắng nghe và dựa vào quần chúng nơi cơ quan để xây dựng quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế chi tiêu tài chính, các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, làm cho cơ quan đoàn kết nhất trí; không xu nịnh, không ưa nịnh, không chia bè chia cánh, cục bộ, bản vị; phải luôn đề cao trách nhiệm vì dân để giải quyết nhanh chóng, kịp thời những chế độ, chính sách liên quan đến người dân; phải thận Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trọng trong việc xem xét, quyết định các vấn đề hệ trọng có ảnh hưởng đến quyền bình đẳng, quyền lợi của các tầng lớp nhân dân. Khi nhân dân có ý kiến, khiếu nại, tố cáo, kể cả tố cáo cá nhân mình, thì phải biết bình tĩnh lắng nghe, phân tích và có thái độ kiên quyết sửa chữa khuyết điểm, nếu quyết định của mình chưa đúng. Không né tránh, đùn đẩy, gây phiền hà và khó khăn, tốn kém cho dân… Nói và thực hành “Thân dân” trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay càng đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải gần dân, sát dân, luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu mọi tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của dân, nhằm giải quyết kịp thời những nhu cầu và lợi ích chính đáng, thiết thực và cụ thể của quần chúng; phải từ trong dân, từ ý chí và tâm trạng của dân để phục vụ nhân dân. Hiện nay, đại đa số cán bộ, Đảng viên đã nhận thức và làm tốt việc coi trọng nhân dân, vì nhân dân phục vụ, làm cho kinh tế, văn hóa và xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt; đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện... Nhà nước đã tạo điều kiện cho nhân dân sâu sát tình hình hoạt động thông qua các kỳ họp Quốc hội, tăng cường dân chủ, cho phép chất vấn hoạt động của bộ máy Nhà nước và đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng phát triển của đất nước. Thông qua các hệ thống giáo dục, các hệ thống phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền các quyền lợi, trách nhiệm va nghĩa vụ của công dân. Đồng thời tiếp tục sự nghiệp trồng người mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn nhắc nhở: thực hiện cải cách, làm trong sạch hệ thống giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục, phổ cập giáo dục. Giảm tải các thủ tục gây khó khăn, phí tổn không cần thiết, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia vào các hoạt động trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tuy nhiên, dưới tác động mặt trái của cơ chế thị trường và mở cửa, hội nhập cùng những thiếu sót, khuyết điểm chủ quan trong lãnh đạo, quản lý cũng như trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước nên thời gian qua ở nước ta, các hiện tượng tiêu cực xã hội vẫn còn tồn tại và xuất hiện, một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống. Tệ nạn tham nhũng diễn ra nghiêm trọng, có nguy cơ làm biến chất Đảng, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào Nhà nước và chế độ, làm giảm sút mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, gây nguy hại cho sự nghiệp cách mạng. Trong quan hệ giữa Đảng với nhân dân, những biểu hiện như quan liêu, cửa quyền, vô cảm với nhân dân, xa dân, sách nhiễu dân đang có nguy cơ phát triển. Sự tha hóa của một bộ phận cán bộ có chiều hướng phát triển, thể hiện ở xa dân, sách nhiễu dân, tệ quan liêu, tham nhũng… Cán bộ lãnh đạo một số nơi còn lúng túng trước nhiệm vụ đặt ra, hội họp nhiều nhưng giải quyết công việc chưa hiệu quả, không sâu sát thực tế... Đối thoại giữa chính quyền và người dân chưa thường xuyên. Còn đùn đẩy, né tránh trách nhiệm nên giải quyết khiếu nại, tố cáo chậm. Bệnh che giấu khuyết điểm, nơi này đổ lỗi cho nơi kia còn khá phổ biến...Tình trạng hành dân, khinh dân, thậm chí lợi dụng quyền hành để bắt dân cống nạp, vẫn xảy ra ở nơi này nơi kia trong bộ máy chính quyền các cấp, kể cả cấp cơ sở, ở các vùng nghèo, vùng sâu. Nhiều cơ quan công quyền thường có thói quen ra những mệnh lệnh, những quyết định bắt người dân phải thi hành mà không tham khảo ý kiến của nhân dân. Ở nhiều địa phương việc xây dựng Quy chế dân chủ còn hình thức, trên thực tế người Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 dân chưa được thực hiện quyền chính đáng của mình. Chính quyền một số nơi, nhất là ở cơ sở, nơi trực tiếp với nhân dân nhưng lại xa dân, ít quan tâm đến đời sống của nhân dân, không chú ý tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc và tâm tư, nguyện vọng của dân, phong cách chỉ đạo, quản lý nặng về quan liêu, mệnh lệnh, vô cảm trước khó khăn, vất vả của dân. Những chủ trương liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của dân không được đưa ra bàn bạc, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân hoặc giải thích cho nhân dân hiểu rõ để nhân dân tự giác chấp hành. Vì vậy, một số quyết định của chính quyền cấp cơ sở không được nhân dân đồng tình, có nơi khiến nhân dân bất bình, là một trong những nguyên nhân làm nảy sinh tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Để khắc phục được tình trạng đó, đòi hỏi những “đày tớ”, “công bộc” của dân, có bổn phận phục vụ nhân dân, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của dân giao, chịu sự kiểm soát của dân và sẽ bị tước quyền nếu đi ngược lại lợi ích của nhân dân. Để phục vụ nhân dân, người cán bộ, Đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, nêu gương, bền bỉ, kiên định, rèn luyện trong thực tiễn. Để làm được điều đó thì phải có giác ngộ sâu sắc về mục đích sống, mục đích hành động và việc làm của mỗi người. Tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân chỉ có được khi cán bộ, Đảng viên thực sự thân dân. Tư tưởng thân dân của Hồ Chí Minh trước hết là lí luận cách mạng cho các cán bộ, đảng viên áp dụng thực hiện trong sự nghiệp quản lí xã hội, lãnh đạo đất nước. Mỗi cán bộ, đảng viên phải hiểu rõ tầm quan trọng của nhân dân, hiểu được trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân đối với nhân dân, dùng thẩm quyền được Nhà Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nước, hay cũng chính là nhân dân giao cho để phục vụ nhân dân, mỗi quyết định đưa ra phải đặt trên cơ sở lợi ích nhân dân. Tuy nhiên, để vận dụng được triệt để quan điểm “lấy dân làm gốc” của Người vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, không chỉ cần các cán bộ, đảng viên lấy đó làm lí luận cách mạng thực hiện mà còn cần toàn thể nhân dân có trách nhiệm đảm bảo và phát huy tính “thân dân” trong quá trình đó. Mỗi công dân phải hiểu được tư tưởng thân dân của Người, qua đó hiểu được vai trò của mỗi cá nhân đối với đất nước. Hiểu được tư tưởng thân dân nghĩa là hiểu được quyền lợi công dân, đồng thời ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Mỗi người phải tích cực học tập tốt, lao động tốt, thành quả đạt được của cá nhân không chỉ phục vụ lợi ích của bàn thân mà còn hợp thành thành quả phát triển chung của toàn thể xã hội trên các lĩnh vực khác nhau. Tập hợp những kết quả tốt của các cá nhân đơn lẻ là một bước tiến dài của cả dân tộc. Nếu chỉ có cán bộ, đảng viên nói và thực hành “thân dân” mà dân lại thờ ơ, bàng quan thì cũng như không. Nhà nước ta là Nhà nước của dân nhưng trên thực tế, vẫn còn những người dân lại tỏ thái độ không quan tâm đến việc xây dựng, quản lí bộ máy Nhà nước, vẫn còn những công dân không đi bầu cử, nếu đi thì chỉ thực hiện cho có mà không thật sự quan tâm, cất nhắc. Trong thời buổi kinh tế thị trường, lối suy nghĩ chỉ lo cho bản thân mình, cha chung không ai khóc ngày càng phổ biến: của chung mà tốt, nếu giành được thì lo giành trước cho bản thân, cho nhà mình, vấn đề chung của tập thể mà khó, mà khổ thì lại bỏ bê, đùn đẩy. Cái sai, cái xấu cần bị lên án, tố cáo nhưng vì e sợ “tai bay Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vạ gió” lại không có người lên tiếng. Chính thế mà người dân đánh mất vai trò của mình trong xây dựng và bảo vệ đất nước. Là một sinh viên, được tiếp thu tư tưởng thân dân của Hồ Chí Minh với đầy đủ các phương tiện dạy học, hiểu rõ nội dung tư tưởng của Người, bản thân tự nhắc nhở phải nỗ lực học tập, đem hết khả năng phụng sự đất nước, bằng sức trẻ, sức xuân và tinh thần dũng cảm cùng với thế hệ thanh niên nói chung đấu tranh cho những điều tốt đẹp, khắc phục những cái hạn chế, xóa bỏ những cái xấu, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước và góp phần xây dựng Tổ quốc phát triển giàu đẹp, cường thịnh. Không chỉ vậy, với tầm hiều biết của mình còn phải tích cực truyền thụ, giảng giải cho những người còn chưa biết, chưa hiểu hiểu rõ được quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ công dân, để từ đó tiến tới toàn dân thực hiện tư tưởng thân dân của Hồ Chí Minh. Tư tưởng thân dân của Hồ Chí Minh nói chung cho cả một dân tộc, một đất nước, nhưng nếu thu hẹp lại thì cũng đúng cho các tổ chức, đoàn thể. Học tập dưới mái trường Đại học Kinh tế quốc dân, trong tương lai sẽ trở thành một nhà kinh tế, em nhận thấy, xuất phát từ quan điểm trên của Người, có thể rút ra lí luận quản trị nhân lực của doanh nghiệp. Hoạt động của doanh nghiệp cũng là từ các anh chị em công nhân viên lao động mà thành. Sự vững mạnh của doanh nghiệp phải được xây nền tảng nhân lực vững chắc, xuất phát từ quan điểm đó mà xây dựng các chính sách nhân lực phù hợp, đảm bảo phát huy được khả năng của công nhân viên doanh nghiệp phục vụ quá trình lao động sản xuất. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tư tưởng thân dân là một tư tưởng lớn trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, nó thực sự mang giá trị to lớn và có tính áp dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực,không chỉ trước đây, bây giờ mà cả sau này. Trên đây là bài tiểu luận của em, chắc hẳn vẫn còn những sai sót, mong cô xem xét và góp ý, sửa chữa. Em xin cảm ơn cô. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
- Xem thêm -