Tài liệu Tình hình kinh doanh của ngân hàng nhà nước và phát triển nông thôn thường tín

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LUẬN VĂN: Tình hình kinh doanh của ngân hàng nhà nước và phát triển nông thôn thường tín I. Những đặc điểm cơ bản của ngân hàng nNo & pTNT thường tín 1. Quá trình hình thành và phát triển: - Ngân hàng Nông Nghiệp Thường Tín được thành lập ngày 15 tháng 4 năm 1991 theo quyết định của Tổng Giám đốc Ngân Hàng Nông Nghiệp Việt Nam. - Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín là một chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp Hà Tây nên hoạt động của nó cũng phụ thuộc vào các mục tiêu kế hoạch của Ngân Hàng Nông Nghiệp Hà Tây. - Ngân hàng Nông Nghiệp Thường Tín đặt tại thị trấn Thường Tín - Hà Tây. Với chức năng của một ngân hàng thương mại, Ngân hàng nông nghiệp Thường Tín thực hiện nghiệp vụ kinh doanh trên địa bàn toàn huyện. Nghiệp vụ huy động vốn và cho vay làm phương tiện thanh toán, phục vụ tổng hợp các ngành công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản… nhưng chủ yếu phục vụ cho các cơ sở và các hộ sản xuất nông nghiệp. Toàn bộ cơ cấu hoạt động của Ngân hàng nông nghiệp Thường Tín gồm 64 người với các phòng ban: Ban Giám Đốc, phòng kinh doanh, phòng hành chính, phòng kế toán tài vụ và tổ ngân quỹ. Một trong những mục tiêu của Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín là tạo điều kiện tốt nhất cho một số lượng lớn nhất các hộ nông dân được sử dụng khoản vay với những thủ tục cho vay đơn giản và phù hợp với điều kiện kinh tế của từng xã và phù hợp với thu nhập của nông dân. Mục tiêu này nhằm góp phần nâng cao tính hiệu quả và năng suất lao động nông dân và cuối cùng là phát triển nền kinh tế của toàn huyện cũng như của toàn tỉnh. 2. Sơ đồ hệ thống tổ chức NHNo&PTNT Thường Tín NHNo & PTNT Thường Tín Ban Giám Đốc Văn P. P. kế P. tổ P. kiểm toán, tài chức tra, P. kinh Nghiệp tế kế vụ kinh hoạch doanh P. hành vụ & ngân quỹ cán bộ & đào tạo phòng NH P. điện chính thường toán pháp trực chế công kiểm người toán nội nghèo bộ đoàn II. VàI nét kháI quát tình hình hoạt động của ngân hàng nông nghiệp ( NHNN ) thường tính: 2.1. Tình hình hoạt động chung của Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín trong 3 năm Thời điểm Chỉ tiêu 31/12/98 Số tiền 31/12/99 Số tiền  so với 94 31/12/2000 Số tiền  so với 31/12/99  nguồn vốn 17755 Tiền gửi TCKT 1542 + TG dân cư 913 + TG kỳ phiếu 29649 +11894 38179 +8530 +1776 5060 +1742 1025 +112 2074 +1049 11319 23606 +12287 30748 +74142 + TG trái phiếu 1706 683 -1023 0 -683 Vay các TCKT 2274 1017 -1257 0 -1017 3318 Thông qua biểu trên ta có thể thấy rằng: Tình hình hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín là tốt, có xu hướng đi lên trong những năm qua đó là tổng nguồn vốn năm 1999 tăng 11894 triệu đồng so vơí năm 1998, năm 2000 tăng 8530 triệu đồng so với năm 1999. Từ những số liệu trên ta có thể thấy tiền gửi của tổ chức kinh tế, tiền gửi của dân cư, tiền gửi kỳ phiếu là tăng lên nhờ công ty hoạt động và huy động nguồn vốn tốt và đặc biệt là ở nguồn vay các tổ chức kinh tế thấy năm 1999 giảm 1257 triệu đồng so với năm 1998 và đến cuối năm 2000 thì Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín nhờ vào nguồn vốn huy động đủ để cho vay mà không cần phải vay thêm các tổ chức kinh tế nữa. Qua số liệu của tiền gửi trái phiếu, ta thấy năm 1999 giảm 1023 triệu đồng so với năm 1998 và đặc biệt đến cuối năm 2000 không còn nữa, đó không phải là sự huy động kém mà đó là lãi suất của nó giảm nên nguồn vốn đó chuyển dần sang nguồn tiền gửi dân cư và tiền gửi kỳ phiếu với lãi suất cao hơn. Thời gian có hạn nên em chỉ đưa ra hoạt động chung của Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín trong 3 năm còn lại để hiểu rõ thêm về huy động và sử dụng vốn của Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín em xin đưa ra cho các banj về tình hình huy đông và sử dụng vốn của Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín qua các kỳ trong năm 1999 và 6 tháng đầu năm 2000. 2.2. Tình hình hoạt động và sử dụng vốn của ngân hàng qua các kỳ trong năm 1999 và 6 tháng đầu năm 2000 Để nắm bắt được khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng ta hãy xem biểu sau: Biểu 1: Biến động của nguồn vốn kinh doanh Đơn vị tính: triệu đồng Thời điểm 31/3/99 30/6/99 30/9/99 31/12/99 31/3/2000 30/6/2000 30.007 33.356 36.550 38.179 35.755 38.024 3349 3194 1629 -2424 2269 Chỉ tiêu Tổng nguồn vốn So sánh thời điểm so với trước Tỷ lệ sau so với 100% 110% 108% 104% -6% 106% trước Nguồn: Số liệu tổng kết của các quý. Qua các bảng số liệu trên ta thấy rằng tông nguồn vốn của ngân hàng tăng tương đối qua các thời kỳ. Tính đến cuối quý II năm 2000 có giảm 155 triệu đồng so với cuối năm 1998. Vì sang đầu năm 2000 mức lãi suất tiền gửi thấp nên lượng tiền gửi giảm, so với cùng kỳ năm 1999 mức tiền gửi tăng lên 4668 triệu đồng đạt 1005 so với kế hoạch. Mặc dù sự tăng giảm này chưa phản ánh thực chất hoạt động của ngân hàng là tốt hay xấu nhưng nó đã phản ánh qui mô của nguồn vốn cũng như việc sử dụng vốn của ngân hàng tăng, đó là cơ sở thúc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín. Biểu 2: Kết cấu nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng Thời điểm 31/3/99 Nguồn ST 30/6/99 % ST 30/9/99 % ST 31/12/99 % ST 31/3/2000 % ST % 30/6/2000 ST % 1.Vốn huy động Tiền gửi TCKT 2050 3 1258 2 2034 3 5060 8 1331 2 2046 3 Tiền gửi 1080 2 1307 2 1148 2 2074 3 1488 2 1596 2 Tiền gửi 2567 46 3034 52 3318 53 3074 46 3244 50 3350 49 kỳ phiếu 7 1 4 3055 46 3116 6 dân cư 3 2 8 II. Vốn đi vay Vay 2674 NHNN 2 Vay 530 Tổng nguồn 48 2580 44 2636 42 2847 43 0 5 7 8 1 120 3 3 3 5607 10 5882 10 6272 10 6635 9 0 8 0 9 0 9 46 TGKT 100 6581 100 6831 8 133 2 Qua hai biểu ta có thể kết luận rằng: Trong tổng nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng thì vốn huy động và vốn điều hoà của cấp trên có tính chất quyết định tới quá trình kinh doanh và qua biểu trên ta thấy ngân hàng đã huy động được nguồn vốn tăng lên rõ rệt và từ đó đã giảm và đi tới không phải vay các tổ chức kinh tế. Sau đây tôi chỉ đi sâu nghiên cứu kỹ về vấn đề huy động vốn và dư nợ tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín. III. Tình hình huy động vốn: Hiên nay Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín huy động vốn chủ yếu từ các nguồn sau đây: - Tiền gửi tiết kiệm + Không kỳ hạn. + Có kỳ hạn. - Tiền gửi kỳ phiếu. - Tiền gửi của các tổ chức kinh tế và tư nhân, kết cấu nguồn vốn huy động được thể hiện qua biểu sau: Biểu 3: Kết cấu nguồn vốn huy động Đơn vị tính: Triệu đồng Thời điểm 31/3/99 Nguồn Tiền gửi ST 30/6/99 % ST 30/9/99 % ST 31/12/99 % ST 31/3/2000 % ST 30/6/2000 % ST % 1080 3 1307 4 1148 3 2074 6 1488 4 1596 4 TG kỳ 2567 90 3034 92 3318 91 3074 81 3244 92 3350 90 phiếu 7 1 4 TG của 2050 7 1258 4 2034 6 5060 13 1331 4 2046 Tổng 2870 10 3290 10 3636 10 3788 100 3526 100 3714 nguồn vốn 7 0 8 0 4 0 2 KT 3 2 8 6 TCKT huy động 0 6 100 Nguồn: Bảng tổng kết từng quý về hoạt động tín dụng Nguồn vốn huy động trên địa bàn được mở rộng với nhiều hình thức đa dạng và phong phú tính đến ngày 30/6/2000 tổng nguồn vốn huy động đạt 37,1 tỷ đồng và giảm 736 triệu đồng so với năm 1999 nhưng tăng 4,2 tỷ so với cùng kỳ năm trước đó ta thấy: - Tiền gửi tiết kiệm đạt 1,5 tỷ đồng chiếm 4%. - Tiền gửi kỳ phiếu đạt 33,5 tỷ đồng chiếm 905 đây là nguồn vốn huy động chủ yếu của Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín. - Tiền gửi của các tổ chức kinh tế 2 tỷ đồng chiếm 6%. Trong cơ cấu nguồn này từng loại vốn có những đặc điểm riêng mà biến động của nó liên quan đến các nhân tố cấu thành và đặc điểm của nó. Sau đây ta sẽ phân tích cụ thể từng loại nguồn vốn trong tổng nguồn huy động vốn. 1. Kỳ phiếu ( do Ngân hàng phát hành khi thiếu vốn ) Để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh và nhằm thu hút một số lượng lớn tiền mặt từ lưu thông về. Căn cứ vào yêu cầu mở rộng tín dụng Ngân hàng đã triển khai huy động kỳ phiếu đây là nguồn huy động chủ yếu của Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín, nó thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn huy động. Để hiểu rõ thêm về biến động giữa năm 1999 và 2000 ta hãy xem biểu sau: Thời điểm 31/3/99 Nguồn 30/6/99 30/9/99 31/12/99 31/3/2000 30/6/2000 Tổng nguồn 25677 30343 33182 38179 35755 38024 4666 2839 4997 -2424 2269 115% 108% 113% 94% 106% So sánh giữa hai thời điểm Tỷ lệ so sánh giữa hai thời 100% điểm Qua bảng trên ta thấy nguồn tiền gửi kỳ phiếu tăng lên qua từng thời kỳ của năm 1999 đến năm 2000 với mức lãi suất thấp nên gửi kỳ phiếu có giảm 65 ở quí I năm 2000 nhưng đến quí II năm 2000 tiền gửi kỳ phiếu lại bắt đầu tăng lên. Đặc biệt đến hết 30/6/2000 tổng số tiền gửi kỳ phiếu đạt 38 tỷ đồng chiếm 905 trong tổng nguồn vốn huy động tuy có giảm 155 triệu đồng so với cuối năm 1999 nhưng so với cùng kỳ năm 1999 thì nó đã tăng lên 7681 triệu đồng. Sở dĩ số tiền gửi kỳ phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số nguồn vốn huy động là do lãi suất tiền gửi kỳ phiếu lớn hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm. Loại tiền gửi này có xu hướng ngày càng tăng lên để đáp ứng nhu cầu vốn cho việc sản xuất kinh doanh của ngân hàng. 2. Nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế và tư nhân: Đây là một bộ phận tiền tệ tạm thời chưa sử dụng đến trong quá trình sản xuất kinh doanh. Khoản này bao gồm: Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn sau đây là tình hình tiền gửi của các tổ chức kinh tế được biểu hiện qua biểu sau: Bảng 5: Kết cấu tiền gửi của các tổ chức kinh tế Thời điểm 31/3/99 Nguồn Tiền gửi 30/6/99 ST 30/9/99 ST % % ST 1654 81 877 70 181 396 19 381 36 2050 10 1258 10 31/12/99 % 31/3/2000 ST % 9 5029 1853 91 2034 10 ST 30/6/2000 % ST % 99 1300 98 2015 98 31 1 31 31 2 5060 100 1331 100 2046 không kỳ hạn Tiền gửi 2 có kỳ hạn Tổng nguồn 0 0 100 0 Nguồn: Số liệu các quý của phòng tín dụng Nhìn chung tiền gửi của các tổ chức kinh tế tương đối lớn và biến động qua các thời điểm, sự biến động này phụ thuộc trực tiếp vào tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế, chu kỳ sản xuất, tình hình cung ứng tiền tệ và chính sách lãi xuất của nhà nước. Trong năm 1999 tổng nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế tăng lên 2050 triệu đồng nhưng đến cuối năm tổng số tiền lãi đã lên đến 5060 triệu đồng chứng tỏ hoạt động của các doanh nghiệp tạm thời lắng xuống. Nhưng đến hết 30/6/2000 tổng nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm đi rõ rệt chỉ còn 2046 triệu đồng, giảm so với cuối năm 1999 là 3014 triệu đồng so với cùng kỳ năm 1999 thì có chuyển biến khá lên, lượng tiền gửi tăng 788 triệu đồng, điều này cho thấy đầu năm 2000 các tổ chức kinh tế hoạt động mạnh lên. Sang quý II năm 2000 sự hoạt động của các tổ chức kinh tế lại giảm. Trong nguồn tiển gửi của các tổ chức kinh tế, nguồn tiền gửi không kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn, nguồn này được hình thành chủ yếu từ nguồn tiền thanh toán của các tổ chức kinh tế. Nguồn này luôn biến động, theo nhu cầu thanh toán trước đây, nguồn này không phải trả lãi còn nay thì lãi suất thấp. Ngân hàng có thể sử dụng được một phận ( 80% trong tổ nguồn tiền gửi ) để mở rộng tín dụng còn một phần dùng để đảm bảo khả năng thanh toán chi trả. Trong tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức kinh tế thì thành phần kinh tế quốc doanh có số tiền gửi chiếm tỷ trọng lớn hơn và chiếm chủ yếu vì đây là những doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn, nhu cầu thanh toán nhiều, còn các thành phần khác chiếm tỷ trọng nhỏ. Nguồn tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng nhỏ, không có biến động lớn tính đến II/2000 nguồn này là 31 triệu đồng bằng so với cuối năm 1999 và giảm so với cùng kỳ năm trước là 350 triệu đồng. Hiện nay, cũng như tương lai đây sẽ là nguồn không thể thiếu và cần phải chiếm tỷ trọng lớn, là mối quan tâm của bất kỳ một ngân hàng nào vì do mối quan hệ giữa các ngân hàng và các đơn vị, bộ phận nguồn này có tính chất như là một đảm bảo cho số vốn mà ngân hàng cho vay các đơn vị. Mặt khác, ngân hàng phải trả lãi cho nguồn vốn này thấp hơn nguồn vốn đi vay dân cư nên ngân hàng cần có sự quan tâm đúng mức đến nó trong quá trình hoạt động của mình. 3. Nguồn gửi tiết kiệm: Là nguồn vốn của dân cư tạm thời chưa sử dụng đến đem gửi vào ngân hàng. Thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động, nó thực sự là tiềm năng dồi dào cho ngân hàng khi chuyển sang cơ chế hạch toán kinh doanh. Đây là một nguồn vốn quan trọng, sự biến động của nó phụ thuộc chặt chẽ vào sự biến động của tình hình giá cả thị trường, tình hình lãi suất và yếu tố tâm lý xã hội. Để khuyến khích được nhiều người gửi tiết kiệm thì lãi suất tiền gửi tiết kiệm phải đảm bảo mang lại một khoản thu nhập hợp lý cho người gửi, công tác chi trả thuận tiện, đúng thời gian qui định, phải đảm bảo giữ bí mật cho khách hàng, uy tín của ngân hàng cũng có tác động mạnh mẽ đến sự biến động của nguồn vốn này. Riêng ở Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín qua biểu 3 kết cấu nguồn vốn huy động cho ta thấy nguồn gửi tiết kiệm đã tăng dần qua từng thời kỳ mặc dù số lượng tăng không nhiều lắm nhưng nó phản ánh được công tác huy động tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng càng được nâng lên. Kết quả thực hiện đến quí II năm 2000 cho ta thấy nguồn gửi tiết kiệm đạt được là 1596 triệu đồng, so với cuối năm 1999 thì giảm 468 triệu đồng nhưng so với cùng kì năm trước thì lại tăng lên 289 triệu đồng. Nguồn gửi tiết kiệm gồm tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi không kỳ hạn Biểu 6: Kết cấu tiền gửi tiết kiệm Đơn vị tính: Triệu đồng Thời điểm 31/3/99 Nguồn Tiền gửi 30/6/99 30/9/99 31/12/99 ST % ST % ST % ST 1067 98 1266 97 1129 10 không kỳ 31/3/2000 % ST 30/6/2000 % ST % 2064 100 1481 100 1596 100 0 1 0 hạn Tiền gửi có kỳ hạn 13 2 41 2 0 91 0 2 0 Tổng nguồn 1080 10 1307 0 10 0 1129 10 2064 100 1481 100 1596 100 0 Ta thấy nguồn tiền gửi không kỳ hạn chiếm đa số trong tổng nguồn tiết kiệm bình quân đạt 99%. Điều đó rất có lợi cho hoạt động đầu tư của ngân hàng vì ngân hàng có cơ sở nguồn vốn để cho vay. Đặc biệt nguồn tiền gửi có kỳ hạn có tăng lên ở quý II năm 1999 nhưng sang quý III năm 99 trở đi nguồn tiền gửi này đã không còn nữa bởi lãi suất của nguồn tiền gửi này thấp hơn lãi suất tiền gưỉ kì phiếu lên người gửi đã chuyển sag gửi kỳ phiếu. Tóm lại: Tiền gửi tiết kiệm ở Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn huy động nhưng nó có xu hướng ngày càng tăng lên. Việc huy động tiền gửi tiết kiệm là hình thức huy động vốn để đẩy lùi lạm phát. Ngoài các hình thức huy động vốn nói trên, để đáp ứng nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp quốc doanh, ngoài quốc doanh và các thành phần kinh tế khác Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín còn thực hiện việc đi vay các tổ chức kinh tế, phát hành trái phiếu và sử dụng vốn điều hoà của cấp trên. 4. Trái phiếu: ( do Nhà nước phát hành khi thiếu vốn) Từ quí II năm 1999 đến quí II năm 2000 nền kinh tế ổn định nguông vốn Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín huy độngj và sử dụng nguồn vốn điều hoà của cấp trên tốt nên Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín không phải phát hành trái phiếu nữa mà chỉ có ở quí I năm 1999 vậy chứng tỏ nguồn vốn huy động cuả Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín đã tăng lên một phần nào đó và nhu cầu về vốn của các tổ chức kinh tế và tư nhân cũng giảm xuống. 5. Vay các tổ chức kinh tế: Để bổ sung thêm nguồn vốn kinh doanh của minh Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín đã thực hiện việc đi vay các tổ chức kinh tế nhưng việc đi vay đó chỉ thực hiện đến quý II năm 99. Còn từ quý II năm 99 đến 30/6/2000 này việc đi vay các tổ chức kinh tế của Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín không còn diễn ra nữa. Điều đó chứng tỏ rằng Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín thường đã huy động nguồn vốn cao hơn và hoạt động của các tổ chức kinh tế rất mạnh. Từ tháng 9/1999 trở đi lên một lượng vốn lớn đã đưa vào sản xuất kinh doanh. 6. Vốn điều hoà của cấp trên: Mặc dù nguồn vốn huy động của Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín đã từng bước tăng lên đến 30/6/2000 đạt 37146 nhưng cũng chỉ đáp ứng được 545 trong tổng dư nợ. Do vậy ngân hàng thường xuyên phải sử dụng vốn điều hoà của cấp trên. Thời điểm 31/3/99 30/6/99 30/9/99 31/12/99 31/3/2000 30/6/2000 Vốn điều 29100 29000 29000 30100 32500 35000 26742 25800 26365 28477 30558 31166 hoà của cấp trên Thực tế sử dụng Nguồn: Số liệu các quý của tín dụng Qua biểu trên ta thấy rằng nguồn vốn điều hoà của cấp trên tăng và mức sử dụng nguồn vốn trên cungx tăng lên theo từng quý chứng tỏ mức huy động nguồn vốn không được cao lắm nên phải sử dụng nguồn vốn điều hoà của cấp trên với một mức khá cao. IV. Tình hình sử dụng vốn ở ngân hàng nông nghiệp thường tín 1. Khái quát chung về tình hình sử dụng vốn: Trên cơ sở nguồn vốn huy động được, ngân hàng tiến hành phân phối sử dụng nguồn vốn đó. Do vậy sử dụng vốn là khâu nối tiếp của hoạt động tạo vốn và là khâu cuối cùng quyết định chất lượng hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng đồng thời huy động vốn và sử dụng vốn là hai mătj của quá trình hoạt động tín dụng. Vấn đề sử dụng vốn phải luôn được chú trọng, quan tâm làm sao vừa đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đối tượng cho vay của ngân hàng là các đơn vị kinh tế quốc doanh, ngoài quốc doanh, các hộ sản xuất trên địa bàn toàn huyện. Ngân hàng đã chủ động trong việc sử dụng vốn cho vay có tính đến nhu cầu và khả năng thực tế của đơn vị, cho vay có chọn lọc, thường xuyên quan tâm đến công tác thu nợ nhằm tăng nhanh vòng quay vốn tín dụng. Vòng quay vốn tín dụng 6 tháng đầu năm 2000 là: Doanhsè thu nî : 30550 = 0.47 vßng D ­ nî binh quan Kỳ luân chuyển: 180ngµy = 382ngµy = 12,7 th¸ ng 0.47 Tình hình sử dụng vốn của ngân hàng trước hết được biểu hiện tình hình dư nợ tín dụng qua các thời kỳ và nó thể hiện ở biểu sau: Thời điểm 31/3/99 30/6/99 30/9/99 31/12/99 31/3/2000 30/6/2000 37082 39237 53793 58096 55596 57590 14954 17463 7335 7928 7287 8155 Nguồn Tín dụng VLĐ Tín dụng VCĐ Tổng dư 52036 56700 61128 66024 62883 65745 nợ Nguồn: Bản báo cáo hoạt động tín dụng Tình hình dư nợ tín dụng biến động theo từng quý, thường những tháng đầu năm dư nợ nhỏ hơn cuối năm. Đặc biệt đến 30/6/2000 dư nợ tín dụng đạt 65,7 tỷ đồng, giảm so với cuối năm 99 là 279 triệu đồng và tăng 9 tỷ so với cùng kỳ năm trước. Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín không có nợ khoanh (nợ khó đòi được Nhà nước tạm khoang) và cho vay thanh toán công nợ dây dưa. Đây là điểm thuận lợi cho ngân hàng trong việc đòi nợ. Sau đây ta xem xét cụ thể tình hình cho vay của từng loại vốn tín dụng. 2. Tình hình cho vay vốn: Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín hoạt động như một ngân hàng thương mại chủ yếu cho vay ngắn hạn, cho vay trung hạn chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trng tổng số dư nợ. Chức năng của ngân hàng thương mại nói chung là huy đông vốn tiền gửi của khách hàng ( huy động vốn tiền gửi ngắn hạn và không có kỳ hạn ) do đó sử dụng vốn để cho vay ngắn hạn chính là làm phương tiện thanh toán. Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín đã tiến hành cho vay cả vốn lưu động và vốn cố định trong đó tín dụng vốn lưu động chiếm tỷ trọng cao hơn. Tính đến ngày 30/6/2000 tín dụng vốn lưu động đạt được là 57590 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 88% và tín dụng vốn cố định là 8155 triệu đồng chiếm tỷ trọng 12 % trong tổng số dư nợ. Về vấn đề sử dụng vốn ngân hàng có được đánh giá tốt hay không, không phải chỉ căn cứ vào số dư nợ cho vay có tăng hơn không mà phải xem xét của vấn đề chất lượng cho vay như thế nào, tức là phải xem xét vốn ngân hàng cho vay có được sử dụng đúng mục đích không, có được trả nợ hay không và nhất là có trả nợ đúng hạn hay không. Do đó, việc đánh giá tình hình sử dụng vốn của ngân hàng phải xem xét trên các chỉ tiêu kết cấu tổng mức dư nợ ( trong đó mức dư nợ tín dụng tài sản lưu động và dư nợ tín dụng tài sản cố định ) cho vay - thu nợ, nợ quá hạn.... 2.1. Tổng mức dư nợ tín dụng: Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín cho vay cả tín dụng vốn lưu động và tín dụng vốn cố định trong đó có các doanh nghiệp quốc doanh và doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Kết quả cho thấy ( qua biểu 9 ) trong tổng mức dư nợ tín dụng vốn lưu động gồm doanh nghiệp quốc doanh và doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Về mặt tỷ trọng dư nợ tín dụng cũng như về mặt giá trị doanh nghiệp quốc doanh không có biến động lớn lắm. Tính đến quý II năm 2000 dư nợ tín dụng của doanh nghiệp quốc doanh đạt được là 9365 triệu đồng, tăng so với cuối năm 1999 là 680 triệu đồng và tăng so với cùng kỳ năm trước là 3618 triệu đồng. Biều 9: Báo cáo về tổng mức dư nợ tín dụng Thời điểm 31/3/99 30/6/99 30/9/99 31/12/99 31/3/2000 30/6/2000 Nguồn ST % ST % ST % ST % 1. TD 3708 71 3923 69 5379 88 5809 88 VLD 2 7 3 Quốc 6386 5747 3069 6 ST % ST % 5559 88 5759 88 6 6 0 8156 8685 6982 9365 3349 4563 4941 4861 4822 0 7 1 4 5 7287 12 8155 doanh Ngoài QD 2. TD 1495 29 1746 31 7335 12 7928 12 VLĐ 4 3 Quốc 312 257 3929 4729 4369 5419 1462 1580 3406 3199 2918 2736 2 9 12 doanh Ngoài QD Tổng dư 5203 10 5670 10 6112 10 6602 nợ 6 0 0 0 8 0 4 100 6288 100 6574 3 100 5 Nguồn: Số liệu các quý của phòng tín dụng Đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh, dư nợ tín dụng tăng cả về mặt tỷ trọng và giá trị về mặt tỷ tọng và giá trị về mặt tỷ trọng tăng 75% tương đương với giá trị là 48225 triệu đồng trong quý II năm 2000 tăng so với cuối năm 99 là 1186 triệu đồng và tăng so với cùng kỳ năm trước là 14375 triệu đồng. Điều này chứng tỏ rằng trong tháng 6 đầu năm 2000 các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động mạnh. Trong tín dụng vốn cố định dư nợ của các doanh nghiệp quốc doanh tăng lên 690 triệu đồng so với cuối năm 99 và tăng 5162 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước nhưng nhìn chung từ quí III năm 99 đến hết 30/6/2000 tín dụng vốn cố định có sự biến động về giá trị không lớn lắm còn tỷ trọng có sự chênh lệch không đáng kể so với tổng dư nợ. 2.2. Dư nợ phân theo cơ cấu đầu tư: Biểu 10: Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2000 Bảng báo cáo kết quả hoạt động của tín dụng trong 6 tháng đầu năm 2000 Đơn vị kinh tế Số tiền ( triệu % đồng ) 1. Quốc doanh cả ngoại tệ 9365 14 2. Công ty TNHH + DV tư nhân 1972 3 3. Dịch vụ 8155 12 4. Kinh tế hộ 46678 71 Tổng dư nợ 65745 100% Qua biểu trên ta thấy Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín đã đầu tư chủ yếu cho các hộ sản xuất kinh doanh nông nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2000 tổng mức dư nợ kinh tế hộ đã đạt được 466678 triệu đồng chiếm tỷ trọng 71% trong tổng mức dư nợ. Sở dĩ đạt được kết quả nói trên là do Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín đã tích cực kiểm tra giám sát việc vay vốn kinh doanh của các hộ sản xuất, vay vốn sản xuất đúng mục đích, trả nợ đúng hạn do đó đã đạt được hiệu quả kinh tế cao. 2.3. Tình hình cho vay thu nợ
- Xem thêm -