Tài liệu Tình hình chung của doanh nghiệp.

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu. Níc ta ®ang bíc vµo thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. Sau 17 n¨m ®æi míi díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, vÒ c¨n b¶n nÒn kinh tÕ níc ta ®· chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. Sù ®æi míi nµy ®· ®em l¹i nh÷ng thµnh tùu kinh tÕ to línÓtªn c¸c mÆt trËn, c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp th¬ng m¹i dÞch vô ... Trong ho¹t ®éng dÞch vô kinh doanh trong lÜnh vùc vËn t¶i ngµy cµng ph¸t triÓn vµ kh«ng ngõng ®îc ®æi míi vÒ tÝnh chÊt, nhiÖm vô, tæ chøc quy m« phï hîp vøoi c¸c h×nh thøc néi dung qu¶n lý nh»m ®¹t ®îc môc tiªu, ®ã lµ ®¸p øng nhu cÇu vËn chuyÓn hµng hãa hµnh kh¸ch trong vµ ngoµi níc, kÝch thÝch nÒn kinh tÕ trong níc ph¸t triÓn, æn ®Þnh bÒn v÷ng t¨ng trëng cao nh»m tõng bíc ®a nÒn kinh tÕ níc ta héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. ChÝnh v× sù ®æi míi cña lo¹i h×nh dÞch vô nµy vµ ®îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o do Do Dac Minh, em ®· m¹nh d¹n t×m hiÓu vÒ lÜnh vùc vËn t¶i biÓn. Cô thÓ lµ qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ kinh doanh cña C«ng ty vËn t¶i BiÓn Thuû B¾c. Bè côc b¸o c¸o gåm cã : Lêi më ®Çu PhÇn I: T×nh h×nh chung cña doang nghiÖp. A. VÞ trÝ, ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh cña doanh nghiÖp. B. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý (1, 2, 3, 4). PhÇn II: NghiÖp vô chuyªn m«n A. KÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng. B. KÕ to¸n TSC§. C. KÕ to¸n VL – CCDC. D. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh Z. PhÇn III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ. PhÇn IV: NhËn xÐt vµ x¸c nhËn cña doanh nghiÖp PhÇnV: NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ cña gi¸o viªn PhÇn I t×nh h×nh chung cña doanh nghiÖp. I. VÞ trÝ, ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh cña doanh nghiÖp. C«ng ty vËn t¶i Thuû B¾c lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc ®îc chuyÓn ®æi tõ C«ng ty vËn t¶i s«ng I theo th«ng b¸o 150/TB ngµy 02/03/1993 vµ quy ®Þnh sè 284Q§/TCCB/- L§ ngµy 27/03/1993. §Õn ngµy 03/6/1993 cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp sè 1108 ngµy 14/6/1993 do träng tµi kinh tÕ Hµ Néi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cÊp. GiÊy phÐp kinh doanh XNK sè 1031/GP do Bé th¬ng m¹i cÊp ngµy 23/06/1995. M· sè ngµnh kinh tÕ kü thuËt lµ 25. Cã trô së chÝnh ®Æt t¹i 278 T«n §øc Th¾ng - §èng §a – Hµ Néi. C«ng ty vËn t¶i Thuû B¾c lµ mét ®¬n vÞ khi míi thµnh lËp vÉn thuéc côc ®êng s«ng ViÖt Nam. Sau mét thêi gian ho¹t ®éng, c«ng ty ra nhËp Tæng c«ng ty hµng h¶i ViÖt Nam theo quyÕt ®Þnh sè 598/TTG ngµy 30/07/1997 cña thñ tíng chÝnh phñ. C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh cã t c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cuèi kú kÕ to¸n b¸o së vÒ Tæng c«ng ty hµng h¶i ViÖt Nam. C«ng ty më tµi kho¶n tiÒn viÖt t¹i Ng©n hµng c«ng th¬ng §èng §a vµ më tµi kho¶n ngo¹i tÖ t¹i Ng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. Tæng c«ng ty hµng h¶i ra ®êi ho¹t ®éng víi môc tiªu h×nh thµnh mét tæ chøc hµng h¶i m¹nh cña Nhµ níc, cã thùc lùc kinh tÕ tµi chÝnh ®Ó thùc hiÖn vai trß chñ ®¹o cña thùc lùc kinh tÕ Nhµ níc trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng ®ång thêi t¨ng søc c¹nh tranh cho ngµnh hµng h¶i, C«ng ty vËn t¶i Thuû B¾c ®· liªn tôc phÊn ®Êu, nç lùc hÕt m×nh vît qua khã kh¨n ®Ó hoµn thµnh tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn, më réng s¶n xuÊt, ®a ph¬ng thøc, ®a ngµnh nghÒ kinh doanh. HiÖn nay c«ng ty cã 3 chi nh¸nh (®Æt t¹i H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh, Thµnh phè Hå ChÝ Minh) Ba trung t©m vµ mét xÝ nghiÖp c¬ khÝ. C«ng ty thùc hiÖn c¸ch ngµnh nghÒ kinh doanh. - VËn t¶i hµng ho¸ ®êng s«ng, ®êng biÓn trong níc vµ ngoµi níc. - VËn t¶i hµnh kh¸ch tuyÕn ven biÓn néi ®Þa. - XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp vËt t, phô tïng thiÕt bÞ chuyªn dïng ngµnh vËn t¶i ®êng s«ng. - Thùc hiÖn c¸c dÞch vô. §¹i lý vËn t¶i, chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ c¸c dÞch vô m«i giíi hµng h¶i. - Söa ch÷a c¬ khÝ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, l¾p ®Æt c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ c«ng tr×nh giao th«ng ®êng thuû. - C¸c dÞch vô kinh doanh tæng hîp kh¸c. Trong c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh nªu trªn th× vËn t¶i hµng ho¸, hµnh kh¸ch ®êng thuû lµ ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu, víi doanh thu chiÕm tû träng lín kho¶ng 50% tæng doanh thu toµn c«ng ty, cho nªn c«ng ty rÊt chó träng t¨ng cêng mua s¾m ph¬ng tiÖn s¶n xuÊt, ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm … vµ x©y dùng chiÕn l îc kinh doanh theo híng tËp trung vµo lÜnh vùc vËn t¶i, xuÊt nhËp khÈu th¬ng m¹i vµ kinh doanh ®a hÖ. Tõ sù Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 quan t©m ®Çu t ®ã, bíc ®Çu c«ng ty chØ cã 2 tµu biÓn víi träng t¶i 400 tÊn/ chiÕc ®Õn nay c«ng ty ®· ®Çu t mua ®îc n¨m chiÕc (KÓ c¶ chiÕc ®ang ®ãng míi) víi tæng träng t¶i 27.393. DWT. §¶m b¶o cho viÖc chuyªn chë hµng ho¸ tuyÕn §«ng Nam ¸, §«ng B¾c ¸, §ång thêi ph¸t triÓn ®îc mét ®éi tµu kh¸ch cao tèc ®Çu tiªn cña MiÒn B¾c víi träng t¶i 800 tÊn/ ®oµn. V× vËy doang thu cña C«ng ty t¨ng lªn ®¸ng kÓ. N¨m 1993 lµ 5.247 tû th× ®Õn nay 2003 lµ : Tæng doanh thu : 8139.409.563. LN sau thuÕ : 619.169.350. Thu nhËp b×nh qu©n : 2.209.395. Víi thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc nh vËy. Trong dÞp kû niÖm 10 n¨m võa qua (1993 – 2003) c«ng ty ®· ®îc Tæng c«ng ty hµng h¶i cïng c¸c c¬ quan ban ngµnh tÆng b»ng khen, cê thi ®ua xuÊt s¾c, ®Æc biÖt c«ng ty ®· ®îc Nhµ níc tÆng thëng hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng ba. §©y lµ phÇn thëng hÕt søc cã ý nghÜa ®¸nh dÊu mét trÆng ®êng ph¸t triÓn cña c«ng ty. §Ó cã ®îc nh÷ng thµnh tùu ®ã kh«ng chØ cã sù quan t©m cña l·nh ®¹o vµ cã sù ®Çu t cña m¸y mãc kü thuËt mµ cßn mét yÕu tè quan träng gãp phÇn lµm nªn thµnh c«ng ®ã, ®ã lµ con ngêi. Víi ®éi ngò c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é cao vµ nhiÖt huyÕt víi nghÒ. - 1 Tæng gi¸m ®èc cã tr×nh ®é tiÕn sÜ vÒ tµi thuû. - 1 phã gi¸m ®èc cã tr×nh ®é kü s kinh tÕ. - 8 phßng ban víi 55 lao ®éng. Trong ®ã: + 48 ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc. + 7 ngêi cã tr×nh ®é trung häc. - 7 chi nh¸nh trung t©m vµ xÝ nghiÖp víi 259 lao ®éng. Trong ®ã : + 96 ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ cao ®¼ng. + 163 ngêi cã tr×nh ®é trung cÊp vµ c«ng nh©n kü thuËt . - 100% c¸n bé c¸c phßng ban lµ kü s c¸c ngµnh nghÒ ®a sè lµ ngµnh ®êng thuû. Nh vËy nh©n viªn kü thuËt chiÕm ®a sè trong lùc lîng lao ®éng cña c«ng ty. §a phÇn nh©n viªn c¸c phßng ban ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc. §©y lµ ®iÒu hiÕm thÊy ë doanh nghiÖp ViÖt Nam . TÝnh ®Õn thêi ®iÓm nµy c«ng ty cã 314 ngêi lao ®éng. Trong ®ã 45 lao ®éng n÷ chiÕm 14,33% 269 lao ®éng Nam chiÕm 85,67%. ®iÒu ®ã chøng tá C«ng ty cã mét lùc lîng lao ®éng cã tr×nh ®é, nhiÖt huyÕt víi c«ng. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã gióp c«ng ty cã ®îc nh÷ng thµnh tùu nh trªn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. S¬ ®å c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý. Tæng gi¸m ®èc Phã Tæng gi¸m ®èc VP Tæng G§ Phßng TCCB L§ T.T©m §«ng Phong Phßng vËn t¶i T.t©m DVTB H.H¶i phßng kü thuËt V.T XÝ nghiÖp c¬ khÝ phßng TCKT T.t©m CKD Chi nh¸nh HP Ban Tµu S«ng Ban tµu kh¸ch chi nh¸nh QN Chi nh¸nh TP HCM Ban KÕ ho¹ch §.T Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. Quy tr×nh vËn t¶i cña c«ng ty Hîp ®ång giÊy vËn chuyÓn giÊy chøng nhËn KQ gi¸m ®Þnh d¹ng KÕ to¸n ëng Biªn b¶ntr giao nhËn hµng P. Phßng kÕ to¸n Thanh lý hîp ®ång 3. S¬ ®å bé m¸y kÕ ty vËn t¶i tµu thñ quü KÕto¸n to¸n t¹i c«ng KT.TSC§,ph¶i KÕbiÓn to¸n Hîp ®ång tµithu ph¶i tr¶ N.hµng tiÒn l¬ng chÝnh kiªm DT kh¸c vµ BHXH Doanh thuc¸c ®¬n vÞ KÕ to¸n trùc thuéc XN c¬ khÝ TT DV Hµng H¶i Chi nh¸nh Qu¶ng Ninh Chi nh¸nh H¶i Phßng Chi nh¸nh TP HCM TT CKD TT §«ng Phong Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4. H×nh thøc kÕ to¸n doanh nghiÖp ¸p dông. Víi ®Æc ®iÓm c«ng ty cã nhiÒu nhiÖm vô kinh tÕ ph¸t sinh nhiÒu nghiÖp vô kÕ to¸n, nªn ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc ghi sæ s¸ch mét c¸ch chÝnh x¸c nhanh chãng vµ hiÖu qu¶ c«ng ty ¸p dông h×nh thøc chøng tõ ghi sæ vµ øng dông phÇn mÒm kÕ to¸n vµo qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin tæng hîp vµ xö lý th«ng tin theo quy tr×nh. Chøng tõ m· ho¸ nhËp chøng tõ vµo m¸y CT trªn m¸y xem tin xö lý c¸c phÇn kÕ to¸n trªn m¸y tÝnh Sæ kÕ to¸n tæng hîp. Sæ c¸i TK. Sæ chi tiÕt. ViÖc ghi sæ kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®îc tiÕn hµnh t¸ch rêi viÖc ghi theo tr×nh tù thêi gian víi viÖc ghi theo hÖ thèng t¸ch rêi sæ kÕ to¸n tæng hîp víi sæ kÕ to¸n chiChøng tiÕt. tõ gèc C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n sö dông. + Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ + Sæ c¸i cña TK + Sæ chi tiÕt. sæ ®¨ng ký chøng tõ Sæ h¹ch to¸n chøng tõ vµo vµo m¸y ®ang ¸p dông. chi tiÕt S¬m¸y ®å h×nh thøc kÕ to¸n sæ c¸i B¶ng C§ - KT B¶ng b¸o c¸o KÕ to¸n B¶ng tæng hîp chi tiÕt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn II NghiÖp vô chuyªn m«n A. KÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng Víi chøc n¨ng chÝnh lµ kinh doanh, dÞch vô vËn t¶i thñy nªn c«ng ty vËn t¶i thñy sö dông nhiÒu nh©n c«ng do ®ã chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ kinh doanh cña c«ng ty, c«ng ty ¸p dông hai h×nh thøc tr¶ l¬ng, lµ tr¶ l¬ng gi¸n tiÕp vµ l¬ng trùc tiÕp. Quy tr×nh h¹ch to¸n l¬ng B¶ng B¶ngchÊm chÊmc«ng c«ng CN CN GiÊy GiÊynghØ nghØphÐp phÐpvµ vµ chøng tõ cã liªn chøng tõ cã liªnquan quan B¶ng B¶ngthanh thanhto¸n to¸nl¬ng l¬ng cña CBCNV cña CBCNV B¶ng B¶ngchÊm chÊmc«ng c«ng tµu tµu B¶ng B¶ngthanh thanhto¸n to¸nl¬ng l¬ng cña cñatµu tµu B¶ng B¶ngthanh thanhto¸n to¸nl¬ng l¬ngtoµn toµn doanh nghiÖp doanh nghiÖp B¶ng B¶ngph©n ph©nbæ bæ Chøng Chøngtõtõghi ghisæ sæ Sæ Sæc¸i c¸i334,338 334,338 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. §èi víi c«ng nh©n tr¶ l¬ng trùc tiÕp s¶n xuÊt, trùc tiÕp cung cÊp dÞch vô. ¸p dông h×nh thøc tr¶ l¬ng trùc tiÕp lµ tr¶ l¬ng thuyÒn viªn ho¹t ®éng trªn tµu bao gåm: ThuyÒn trëng, thuyÒn phã vµ ®éi ngò thñy thñ bÕp trëng phôc vô trªn tµu. ViÖc tÝnh l¬ng cho thuyÒn viªn thùc hiÖn trªn c¬ së møc l¬ng Phßng Tæ chøc Lao ®éng X©y dùng vµ b¶ng chÊm c«ng. * §èi víi tµu biÓn: - Khi tµu cho thuª ®Þnh h¹n cã doanh thu, møc l¬ng ®îc hëng bao gåm nh÷ng kho¶n sau: TLi = HS CBa/ x 290.000 x (K1+K2+K3) Trong ®ã: TLi lµ tiÒn l¬ng thùc nhËn cña ngêi thø i. HSCBCV: lµ hÖ sè l¬ng c¸ nh©n cña ngêi lao ®éng ®îc x©y dùng trªn tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ chuyªn m«n ®¶m nhiÖm theo tõng chøc danh thuyÒn viªn. K1: HÖ sè tr¸ch nhiÖm vµ b¶o qu¶n b¶o dìng ®Þnh lîng cho tõng chøc danh. K2: HÖ sè tuyÕn ®èi víi tµu cho thuª ®Þnh h¹n ho¹t ®éng t¹i khu vùc §«ng Nam ¸, §«ng B¾c ¸ t¹i miÒn Nam vµ ho¹t ®éng cho c«ng ty tù khai th¸c t¹i tuyÕn níc ngoµi th× K2 = 02. Tµu tù ho¹t ®éng do c«ng ty tù khai th¸c trong níc th× K2 = 0 K3: HÖ sè tr¶ l¬ng lµm ngoµi giê. - L¬ng thuyÒn viªn lµm viÖc khi tµu cho thuª ®Þnh h¹n kh«ng cã doanh thu. Do nhiÒu yÕu tè kh¸ch quan hay chñ quan th× nh÷ng ngµy tµu kh«ng cã doanh thu th× l¬ng cña thuyÒn viªn ®îc hëng b»ng 70% + TLi. - ChÕ ®é nghØ phÐp ®èi víi thuyÒn viªn: ChØ ®îc ¸p dông ®èi víi thuyÒn viªn ®i tµu tõ 9 th¸ng trë lªn. Trong thêi gian nghØ phÐp ®îc hëng møc l¬ng c¬ b¶n cña nhµ níc. L¬ng chñ nhËt vµ ngµy lÔ tÝnh trän gãi trong l¬ng kho¶n cña c«ng ty. - Sau ®©y lµ b¶ng thanh to¸n l¬ng trùc tiÕp cña c«ng ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TrÝch b¶ng chÊm c«ng quý III/2003 tµu Thñy B¾c Limbang Hä tªn Ngµy trong th¸ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sè c«ng tr¶ l¬ng Cßn BHXH NghØ phÐp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng l¬ng tµu biÓm thñy B¾c ZimBang Quý III/2003 STT 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 L¬ng CB 2 3 4 T¹ Minh TuÊn ThuyÒn trëng b2 290.000 Hµ Träng B×nh ThuyÒn trëng b1 290000 TrÇn Quang Hµ §¹i phã thùc tËp 290000 NguyÔn M¹nh Hïng M¸y trëng bËc 2 290000 Chu V¨n Nh©m M¸y trëng bËc 1 290000 Hoµng Quèc ViÖt M¸y 1 b2 TT Mtrëng 1 290000 Phan Anh Tó §¹i phã b2 290000 NguyÔn H¸n Anh §¹i phã b1 290000 V¬ng Thanh Tïng M¸y nhÊt b2 290000 NguyÔn V¨n Ngä M¸y nhÊt b1 290000 Phan Anh TuÊn T Phã 2 m¸y 2 b2 290000 TrÇn V¨n Nam ThuyÒn phã 2 m¸y 2 b 2 290000 Hoµng Anh Minh T Phã 3 m¸y 3 b 2 290000 NguyÔn §×nh Vò T Phã 3 m¸y 3 b1 290000 T«n Quang Cêng VT§ qu¶n trÞ trëng 290000 §inh Tïng ¢n §iÖn trëng 290000 TrÇn ViÖt Hoµn Thñy thñ trëng 290000 NguyÔn T Thñy thñ 2 x 3 290000 NguyÔn V¨n Hång Thñy thñ 1 x 2 290000 Bïi Kh¸nh Minh Thî m¸y c¶ 290000 Hä tªn Chøc vô HÖ sè 5 4,68 4,37 4,17 4,37 4,06 4,17 4,17 3,89 4,17 3,89 3,73 3,45 3,46 3,28 3,28 3,46 3,28 2,29 2,29 3,28 K1 K2 K3 K Tæng l¬ng 6 1955 18.75 17.79 18.23 26.18 17.84 15.41 18.44 17.08 17.04 15.44 1.653 14.94 15.8 15.19 14.69 15.64 8.64 10.05 12.1 7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 9 20.65 19.85 18.89 19.33 17.28 18.94 16.51 19.54 18.18 18.18 1.654 17.63 16.04 16.9 16.29 15.79 16.74 9.74 11.15 13.2 10 1357.200 1.267.300 1.209.300 1.267.300 1.177.400 1.209.300 1.209.300 1.128.100 1.209.300 1.128.100 1.081.700 100.500 1.003.400 951.200 951.200 1.003.400 951.200 864.800 864.800 951.200 Tæng thu nhËp 11 28.026.180 25.155.905 22.843.677 24.496.909 20.345.472 22.904.142 19.965.543 22.043.074 21.985.074 20.508.858 17.891.318 17.638.815 16.094.536 16.075.280 15.495.048 15.843.686 15.923.088 8.423.152 9.642.520 12.555.840 PcÊp 6% BH Thùc lÜnh 12 9.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 3.000.000 3.000.000 2.400.000 2.400.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 13 81,432 76,038 72,558 76,038 70,644 72,558 72,558 67,686 72,585 67,686 64,902 60,030 60,204 57,072 57,072 60,204 57,072 51,888 51,888 57.072 14 37.026.098 31.155.829 28.843.604 30.496.832 26.345.401 28.904.069 25.965.470 28.043.006 27.985.001 26.508.790 20.891.253 20.638.755 18.494.476 18.475.223 18.494.991 18.843.262 18.923.031 10.823.100 12.042.468 14.955.783 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 21 22 23 24 25 TrÇn V¨n Qu©n Phïng Kh¾c NghÞ Lª V¨n Lu Lì Minh Toµn PhÝ Anh Tó Céng Thî m¸y 2 x 2 Thî m¸y 1 x 2 BÕp trëng CÊp dìng Phôc vô 290000 290000 290000 290000 290000 3,07 10.83 3,07 9.27 2,92 9.27 Thuª 7,95 Thuª 7,95 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 11.93 10.37 10.37 9.05 9.05 890.300 890.300 846.800 290.000 290.000 24.993.400 10.621.279 9.232.411 8.7814.316 2.624.500 2.624.500 407,742.123 2.400.000 53.418 2.400.000 53.418 2.400.000 50.808 2.400.000 17,400 2.400.000 27,400 102.000.000 1.499.604 13.021.225 11.632.357 11.812.265 5.024.483` 5.024.483 508.242.519 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * Ph¬ng ph¸p, c¨n cø vµ t¸c dông cña b¶ng thanh to¸n l¬ng. => KÕ to¸n c¨n cø vµo møc lwng do phßng KCB - LD quy ®Þnh vµ møc l¬ng theo nhµ níc, b¶ng chÊm ci«ng ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n l¬ng - nh÷ng ngêi kh¸c tÝnh t¬ng tù. + Mçi ngêi ghi 1 dßng vµo c¸c cét t¬ng øng. - Cét "tæng l¬ng" = HSL x 290.000 VD nh tÝnh l¬ng cho thuyÒn viªn TrÇn ViÖt Hoµn. Chøc vô: Thñy thñ trëng. * Tæng l¬ng = 3,28 x 290.000 = 951.200 * Tæng thu nhËp = HSL x 290.000 (K1 + K2 + K3) = 3,28 x 290.000 x 16.74 = 15.923.088 * Phô cÊp: Tïy theo tõng ngêi vµ theo quy ®Þnh. * Cét 6% BHXH = Tæng l¬ng x BH 6% = 951.200 x 6% = 57.072 * Thùc lÜnh = Tæng TN + Phô cÊp - 6% BH = 15.923.088 + 57.072 - 6% = 18.923.031 * §èi víi «ng Lç Minh Toµn. Chøc vô: CÊp dìng * Cét tæng l¬ng = HSL x 290.000 (Do tµu thuª «ng Toµn nªn kh«ng cã HSL) * Tæng thu nhËp = HSL x 290.000 x (K1 + K2 + K3) = 290.000 x 0.1037 = 2.624.500 * Phô cÊp * Cét 6% BHXH = Tæng l¬ng x 6% = 290.000 x 6% = 17.400 * Thùc lÜnh = Tæng TN + Phô cÊp - 6% BH = 2.624.500 + 2.400.000 - 17.400 = 5.024.483 + KÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n l¬ng nµy lµ ®Ó tr¶ l¬ng ch thuyÒn viªn vµ nã còng lµ ®Ó tæng hîp l¬ng toµn c«ng ty. * §èi víi tµu kh¸ch: ThuyÒn viªn ®îc hëng l¬ng theo NghÞ ®Þnh sè 26/CP. Nh÷ng ngµy tÇu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mçi thuyÒn viªn ®îc hëng møc 10.000®/ chuyÕn khi tµu ch¹y thªm tuyÕn ngoµi quy ®Þnh mçi chuyÕn thuyÒn viªn ®îc hëng 20.000®/ chuyÕn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I. Khi tµu cã DT. TLi = CHSCBCV x 290.000I + (HÖ sè CBCNII + KtuyÕn x 290.000) + PCTN. * HÖ sè CBCII: hÖ sè l¬ng c¸ nh©n cña ngêi lao ®éng ®îc x©y dùng trªn tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ c«ng viÖc chuyªn m«n ®¶m nhiÖm theo chøc danh tõng thuyÒn viªn trªn tµu. * HÖ sè K tuyÕn: lµ hÖ sè tÝnh l¬ng khi tµu ch¹y trªn tõng tuyÕn riªng biÖt. + Phô cÊp tr¸ch nhiÖm: * §èi víi thuyÒn trëng K = 290.000®/T. * M¸y trëng K = 0,7 x 290.000 = 203.000®/T. * ThuyÒn phã K = 0,5 x 290.000 = 145.000®/ T. * M¸y 2 K = 0,4 x 290.000 = 116.000®/ T. II. Khi tµu ngõng ch¹y: Do söa ch÷a, chê söa ch÷a, dõng tµu do nh÷ng nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng, th× nh÷ng ngµy c«ng ®îc hëng nh sau: - TiÒn l¬ng hëng theo chÕ ®é vÉn lµ 290.000®. - Phô cÊp tr¸ch nhiÖm: hëng 50% møc khi tµu s¶n xuÊt vµ tÝnh nh sau: PCTN = (50% PC x ngµy c«ng tµu ngõng s¶n xuÊt)/ 30 ngµy. * §èi víi tµu s«ng. Ngoµi l¬ng c¬ b¶n th× thuyÒn viªn cßn ®îc hëng l¬ng ph©n phèi theo kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc thanh to¸n l¬ng ®îc tiÕn hµnh theo quý, hµng th¸ng gi¶i quyÕt t¹m øng trong ph¹m vi l¬ng c¬ b¶n. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nî TK 622 - CPNCTT (Chi tiÕt tµu s«ng) Cã TK 334 - ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn + Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n. - L¬ng tµu cña thuyÒn viªn. C¨n cø vµo ®¬n gi¸ ®Þnh møc tiÒn l¬ng, doanh thu vËn t¶i hoµn thµnh vµ tríc hoµn thµnh trong kú ®Ó x¸c ®Þnhchi phÝ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp ph¶i tr¶, kÕ to¸n ghi. Nî TK 622 - CPNCTT (Chi tiÕt tµu biÓn) Cã TK 334 - ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn - L¬ng thuyÒn viªn tµu kh¸ch: c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng kÕ to¸n tÝnh l¬ng ph¶i tr¶ vµ ghil. Nî TK 622 - CPNCTT (Chi tiÕt tµu kh¸ch) Cã TK 334- ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 2. §èi víi c«ng nh©n gi¸n tiÕp. TiÒn l¬ng gi¸n tiÕp ®îc tÝnh cho bé phËn v¨n phßng nh sau: Qi (Kcbi + Fci) x 290.000 + [(KCV x Z K x 290.000) + KTN + K§C + KHQ] x NVi 22 Trong ®ã: Z K = k1 + k2 = k1 + (k21 + k22) Qi: TiÒn l¬ng thùc tr¶ hµng th¸ng cña ngêi thø i Kcbi: HÖ sè l¬ng c¬ b¶n theo N§26/CP cña ngêi thø i Fci: PC tr¸ch nhiÖm (nÕu cã) Kcv: HÖ sè l¬ng CBCNV ®¶m nhËn theo tõng chøc k1: HÖ sè ph©n ®Þnh tr¸ch nhiÑm theo tuyÕn k2: HÖ sè th©m nhiªn c«ng t¸c KTN: HÖ sè ph©n ®Þnh tr¸ch nhiÖm theo tõng chøc danh c«ng t¸c K®c: HÖ sè ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng tèi thiÓu ®îc phÐp ¸p dông KHQ: HÖ sè l¬ng hëng theo hiÖu qu¶ kinh tÕ kú tÝnh l¬ng Nvi: Tæng sè ngµy c«ng lµm viÖc thùc tÕ trong th¸ng cña ngêi thø i HÖ sè K®c = = 10 HÖ sè KHQ sÏ ®îc c¨n cø vµo hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c«ng ty vµ ®îc thay ®æi khi cã quyÕt ®Þnh cña ban l·nh ®¹o c«ng ty cã thÓ lµ tõng quý hoÆc n¨m. Sau ®©y lµ b¶ng thanh to¸n l¬ng cña CBCNV. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TrÝch. B¶ng chÊm c«ng CBCNV quý III/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1. Ph¹m Thóy Nga x x x x x x N N x x 2. NguyÔn Ngäc Thanh x x x x x x N N Hä tªn 3. Hå Thóy H»ng 4. TrÞnh H÷u L¬ng 5. NguyÔn H¶i H¬ng 6. NguyÔn Thïy D¬ng 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 Sè c«ng x x x x N N x x x x x x N N x x x x x x 24/2N BH XH nghØ kh«ng l¬ng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng l¬ng CBCNV quý III/2003 STT Hä tªn 1 2 PC Bl¬ng TN 3 4 K§C KH Q L¬ng tr¶ theo c«ng viÖc PC ngoµi l¬ng 10 11 12 13 14 T.TiÒn L¬ng CbËc k1 k21 k22 KTN 5 6 7 8 9  thu nhËp BHXH, YT, §PC§ Thùc lÜnh 15 16 17 1 Ph¹m Thóy Nga 5,26 1.525.400 5.26 1,65 1,35 1,2 1,9 1 90% 10.955.422 12.480.822 0.3682 12.480.821 2 NguyÔn Ngäc Thanh 2,81 814.900 2.81 " 1,35 1,2 1 1 90% 3.080.322 3.895.222 0.1967 3.895.221 3 Hå Thóy H»ng 2,26 742.400 3.82 " 1,05 1,2 1,25 1 90% 4.860.472 5.584.472 0.1792 5.584.471 4 TrÞnh H÷u L¬ng 0,02 585.800 3.48 " 0,75 0,9 1 1 90% 2.997.324 3.583.124 01.414 3.583.123 5 NguyÔn H¶i H¬ng 1,78 526.200 3.48 " 0,75 0,9 1 1 90% 2.997.324 3.513.524 0.1246 3.513.523 6 NguyÔn Thïy D¬ng 1,78 526.200 3.48 " 0,75 0,9 1 1 90% 2.997.324 3.513.524 0.1246 3.513.523 27.888.188 32.570.688 1.1347 32.570.682 Céng 0,3 4.700.900 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¨n cø, ph¬ng ph¸p vµ t¸c dông cña b¶ng thanh to¸n l¬ng CBCNN. + C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng cña c¸c phßng ban… vµ c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan. + Ph¬ng ph¸p: LËp theo tõng phßng ban, lÇn lît mçi ngêi ghi mét dßng trªn b¶ng thanh to¸n l¬ng. B¶o l¬ng: Theo quy ®Þnh. Thµnh tiÒn: BËc l¬ng + PCTN + 290.000 Ta VD cho bµ Ph¹m Thóy Nga - chøc vô to¸n trëng. Thµnh tiÒn = 5,26 x 290.000 = 4.525.400 L¬ng tr¶ theo c«ng viÖc = L¬ng cÊp bËc x 290.000 x (K1 + K21 + K22) x KTN x R§C x KHQ. = 5,26 x 290.000 x (1,65+ 1,35 + 1,2) x 1,9 x 1x 90%. = 10.955.422 Tæng thu nhËp = Thµnh tiÒn + L¬ng tr¶ theo c«ng viÖc + = 1525.400 + 10.955.422 = 12480.822. BN = (BËc l¬ng + PCTN) x 7%. Trong ®ã BHXH: 5% BHYT: 1% §PC§: 1% = 5,26 x 7% = 0.3682. Thùc lÜnh = Tæng thu nhËp - BH = 12480822 - 03682 =12480821. + Bµ Hå Thóy H»ng - chøc vô kÕ to¸n tæng hîp BËc l¬ng: theo quy ®Þnh. Thµnh tiÒn: BËc l¬ng + PCTN x 290.000 = 2,26 + 0,3 x 290.000 = 742400 L¬ng tr¶ theo c«ng viÖc = L¬ng cÊp bËc x 290.000 x CK1 + K21 + K22 x KTN x K§C x KHQ = 382 x 290.000x (1,65 + 1,05 + 1,2) x 1,25 x 1 x 90%) = 3080.322 Tæng thu nhËp = thµnh tiÒn + L¬ng tr¶ theo c«ng viÖc + = 742400 + 3080322 = 5584472 BH = BËc l¬ng + PCTN + 7% = 2,26 x 0,3 + 7% = 0,1792 Thùc lÜnh = Tæng thu nhËp - BH = 5584427 - 0,1792 = 5584472 B¶ng thanh to¸n l¬ng nµy ®Ó thanh to¸n l¬ng cho CBCNN vµ lµ c¨n cø ®Ó Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lËp b¶ng thanh to¸n l¬ng toµn DN. Nh÷ng ngêi kh¸c tÝnh t¬ng tù . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng thanh to¸n l¬ng C«ng ty Tµu thñy B¾c Lim Bang Tµu Long Biªn Tµu Thiªn Quang V¨n phßng c«ng ty Chi nh¸nh Qu¶ng Ninh Chi nh¸nh H¶i Phßng Chi nh¸nh TP. HCM Céng L¬ng tr¶ theo c«ng viÖc 24.993.400 28.123.467 29.842.707 27.888.188 26.781.253 39.911.768 48958763 1.467.756.132 Phô cÊp ngoµi l¬ng 102.000.000 Tæng thu nhËp BHYT, BHXH Thùc lÜnh 407.742.123 306.172.809 302.832.796 32.570.688 49.994.468 49.815.617 467.111.246 3.987.787.112 1.499.604 1.771.222 1.911.111 11.347 4.521 3.215 4231 917.112.367 508.242.519 304.871.609 302.467.509 32.570.682 49.989.941 47812402 50.193.665 4.673.639 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¨n cø lËp b¶ng thanh to¸n l¬ng toµn c«ng ty C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l¬ng cña c¸c tµu, c¸c chi nh¸nh v¨n phßng c«ng ty… ®· tÝnh ®îc trong quý. - Ph¬ng ph¸p lËp + Mçi chi nh¸nh v¨n phßng…ghi trªn mét dßng cña b¶ng thanh to¸n. + LÊy dßng tæng céng cña c¸c b¶ng thanh to¸n l¬ng cña tõng tµu, tõng chi nh¸nh… ghi vµo dßng vµ cét t¬ng øng cña b¶ng thanh to¸n l¬ng toµn c«ng ty - T¸c dông - Gióp theo dâi t×nh h×nh chi tr¶ l¬ng cña toµn c«ng ty.
- Xem thêm -