Tài liệu Tin học ứng dụng trong công nhệ sinh học

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 410 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

tin học ứng dụng trong công nhệ sinh học
BÀI TẬP TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC PHẨM BÀI TẬP 1. Thí nghiệm so sánh 2 mẫu Bài 1: Kết quả thí nghiệm độ Brix của nước xoài được chế biến từ 2 giống xoài A và B: lặp lại A B 1 16,7 20,3 2 17,2 19,7 3 17,3 21,1 4 15,2 18,7 5 18,4 20,4 6 19,1 17,2 7 14,8 19,7 1. 2. 3. 4. 5. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? So sánh trung bình của 2 mẫu A và B, nhận xét? Biểu diễn biểu đồ phân bố tần suất, nhận xét? Biểu diễn biểu đồ hộp, nhận xét? Kết luận của thí nghiệm (chọn giống xoài nào để đưa vào sản xuất) ? (tiêu chí: độ brix cao) Bài 2: Kết quả thí nghiệm pH của nước được khai thác từ 2 nguồn A và B: lặp lại A B 1 6,68 6,01 2 6,72 6,99 3 6,70 6,11 4 6,51 6,85 5 6,81 6,00 6 6,91 6,73 1. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 2. So sánh trung bình của 2 mẫu A và B, nhận xét? 3. Biểu diễn biểu đồ phân bố tần suất, nhận xét? 4. Biểu diễn biểu đồ hộp, nhận xét? 5. Kết luận của thí nghiệm? (chọn nguồn nước nào đưa vào sản xuất, tiêu chí: pH trung tính) Bài 3: Kết quả thí nghiệm lượng vi sinh vật (khuẩn lạc/g) của sản phẩm được xử lý từ 2 chế độ: lặp lại Không xử lý nhiệt Xử lý nhiệt 1 1.32 1.51 2 4.14 3.17 3 4.57 3.97 4 4.64 3.11 5 0.24 0.66 6 3.44 3.44 7 4.55 4.55 1. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 2. So sánh trung bình của 2 chế độ, nhận xét? 3. Biểu diễn biểu đồ phân bố tần suất, nhận xét? 4. Biểu diễn biểu đồ hộp, nhận xét? 5. Kết luận của thí nghiệm? (chọn chế độ xử lý nào, tiêu chí: lượng vi sinh vật thấp nhất) Bài 4: Kết quả thí nghiệm lượng glycogen (mg/g) của sản phẩm được xử lý từ 2 chế độ: lặp lại nấu thường vi ba 1 27 12 2 17 7 1 1. 2. 3. 4. 5. 3 36 11 4 23 10 5 22 22 6 25 24 7 27 25 Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? So sánh trung bình của 2 chế độ, nhận xét? Biểu diễn biểu đồ phân bố tần suất, nhận xét? Biểu diễn biểu đồ hộp, nhận xét? Kết luận của thí nghiệm? (chọn chế độ xử lý nào, tiêu chí: lượng glycogen cao nhất) Bài 5: Kết quả thí nghiệm pH của sản phẩm được xử lý từ 2 chế độ: lặp lại A B 1 6,45 6,62 2 6,32 6,31 3 6,09 6,16 4 6,29 6,22 5 6,61 6,63 6 6,88 6,76 7 6,99 6,65 8 6,78 6,56 9 6,98 6,45 10 6,75 6,87 1. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 2. So sánh trung bình của 2 chế độ, nhận xét? 3. Biểu diễn biểu đồ phân bố tần suất, nhận xét? 4. Biểu diễn biểu đồ hộp, nhận xét? 5. Kết luận của thí nghiệm? (chọn chế độ xử lý nào, tiêu chí: pH thấp ) Bài 6: Kết quả thí nghiệm thời gian bảo quản của sản phẩm được xử lý từ 2 phương pháp khác nhau: lăp lại Có bao gói Không bao gói 1 30 19 2 29 19 3 28 18 4 32 17 5 33 20 6 35 24 7 36 25 8 35 23 9 38 25 1. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 2. So sánh trung bình của 2 phương pháp , nhận xét ? 3. Biểu diễn biểu đồ phân bố tần suất, nhận xét ? 4. Biểu diễn biểu đồ hộp, nhận xét ? 5. Kết luận của thí nghiệm? (chọn phương pháp bảo quản nào, tiêu chí: thời gian bảo quản dài) Bài 7: Kết quả thí nghiệm thời gian bảo quản của sản phẩm từ 2 phương pháp xử lý khác nhau: lăp lại Ngâm trong dung dịch bảo quản Phun dung dịch bảo quản 1 26 13 2 24 12 3 23 13 4 24 11 5 23 14 2 1. 2. 3. 4. 5. 6 23 13 7 21 14 Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? So sánh trung bình của 2 phương pháp , nhận xét? Biểu diễn biểu đồ phân bố tần suất, nhận xét ? Biểu diễn biểu đồ hộp, nhận xét ? Kết luận của thí nghiệm? (chọn phương pháp xử lý nào, tiêu chí: thời gian bảo quản dài nhất) Bài 8: Kết quả thí nghiệm thời gian bảo quản của sản phẩm được xử lý từ 2 phương pháp khác nhau: lăp lại Có xử lý chất bảo quản Không xử lý chất bảo quản 1 18 8 2 19 9 3 18 8 4 17 10 5 18 10 6 12 12 7 12 12 8 13 13 1. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 2. So sánh trung bình của 2 phương pháp , nhận xét ? 3. Biểu diễn biểu đồ phân bố tần suất, nhận xét ? 4. Biểu diễn biểu đồ hộp, nhận xét ? 5. Kết luận của thí nghiệm? (chọn phương pháp xử lý nào, tiêu chí: thời gian bảo quản dài nhất) Bài 9: Kết quả thí nghiệm độ Brix của nước dứa được chế biến từ 2 giống A, B: lặp lại A B 1 15,7 21,3 2 12,2 18,7 3 14,1 22,1 4 16,3 18,7 5 16,4 21,4 6 19,1 19,2 7 15,8 18,7 8 16,7 18,9 9 16,8 18,9 1. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 2. So sánh trung bình của 2 mẫu A và B, nhận xét? 3. Biểu diễn biểu đồ phân bố tần suất, nhận xét? 4. Biểu diễn biểu đồ hộp, nhận xét? 5. Kết luận của thí nghiệm? (chọn giống dứa nào, tiêu chí chọn độ brix cao) Bài 10: Trong thí nghiệm so sánh độ Brix của 2 dung dịch A và B có kết quả A(2, 2, 3, 3, 4) và B(2, 3, 3, 4, 4). Cho biết 1. Count A, B? 2. Average A, B? 3. Variance A, B? 4. Minimum A, B? 5. Standard deviation A, B? 6. Maximum A, B? 7. Sum A, B? 8. So sánh trung bình của 2 mẫu A và B, nhận xét? 9. Biểu diễn biểu đồ phân bố tần suất, biểu đồ hộp nhận xét? 10. Kết luận của thí nghiệm? (chọn giống dứa nào, tiêu chí chọn độ brix cao) 3 2. Thí nghiệm 1 yếu tố hoàn toàn ngẫu nhiên Bài 11: Kết quả thí nghiệm định mức sơ chế của sản phẩm được xử lý từ 3 kích cỡ cá khác nhau: lặp lại Kích cỡ cá (n) A B C 1 1,57 1,64 1,71 2 1,44 1,65 1,78 3 1,61 1,69 1,77 1. Yếu tố thí nghiệm là gì? 2. Kết quả thí nghiệm là gì? 3. Nghiệm thức của thí nghiệm là gì? 4. Số đơn vị thí nghiệm là bao nhiêu? 5. Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi ĐVTN là gì? 6. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 7. Bảng kết quả phân tích phương sai, nhận xét? 8. So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận của thí nghiệm? (chọn kích cỡ nào, tiêu chí: định mức thấp) Bài 12: Kết quả thí nghiệm lượng vitamin C (mg/kg) của sản phẩm được xử lý từ 5 thời gian: lặp lại thời gian nấu (phút) (n) 15 20 25 30 35 1 24 29 22 27 27 2 28 25 27 20 27 3 28 22 22 21 25 4 29 29 28 25 21 5 29 23 28 21 29 1. Yếu tố thí nghiệm là gì? 2. Chỉ tiêu theo dõi của thí nghiệm là gì? 3. Mức độ của yếu tố là gì? 4. Số đơn vị thí nghiệm là bao nhiêu? 5. Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm là gì? 6. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 7. Bảng kết quả phân tích phương sai, nhận xét? 8. So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận của thí nghiệm? (chọn thời gian nấu, tiêu chí: vitamin C cao) Bài 13: Kết quả thí nghiệm năng suất lúa (kg/ha) của vụ mùa được xử lý từ 7 loại thuốc khác nhau: lặp lại A B C D E F G 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 2537 3366 2536 2387 1997 2 2069 2591 2459 2453 1679 3 2104 2211 2827 1556 1649 Biến độc lập là gì? Biến phụ thuộc là gì? Nghiệm thức của yếu tố là gì? Số đơn vị thí nghiệm là bao nhiêu? Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm là gì? Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? Bảng kết quả phân tích phương sai, nhận xét? So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 1796 1704 1904 1401 1516 1270 4 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận của thí nghiệm? (chọn loại thuốc nào, tiêu chí: năng suất cao) Bài 14: Kết quả thí nghiệm hao hụt (%) của sản phẩm được xử lý từ 3 loại nguyên liệu khác nhau: lặp lại Nguyên liệu (n) A B C 1 3,38 2,85 2,60 2 3,25 2,91 2,61 3 3,50 2,81 2,60 1. Yếu tố thí nghiệm là gì? 2. Chỉ tiêu theo dõi của thí nghiệm là gì? 3. Mức độ của yếu tố là gì? 4. Số đơn vị thí nghiệm là bao nhiêu? 5. Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm là gì? 6. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 7. Bảng kết quả phân tích phương sai, nhận xét? 8. So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận thí nghiệm? (chọn nguyên liệu nào, tiêu chí: hao hụt thấp nhất) Bài 15: Kết quả thí nghiệm lượng hao hụt (%) của sản phẩm được xử lý từ 5 thời gian khác nhau: lặp lại thời gian (phút) 5 10 15 20 25 1 7 9 12 17 17 2 8 5 13 16 17 3 8 10 12 14 15 1. Biến gì khi nhập vào phần mềm? 2. Biến gì khi chọn để xử lý trong phần mềm? 3. Nghiệm thức của thí nghiệm là gì? 4. Số quan sát là bao nhiêu? 5. Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm là gì? 6. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 7. Bảng kết quả ANOVA, nhận xét? 8. So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận thí nghiệm? (chọn thời gian nào, tiêu chí: hao hụt thấp nhất) Bài 16: Kết quả thí nghiệm độ chắc của sản phẩm được xử lý từ 6 hàm lượng khác nhau: lặp lại hàm lượng gelatin (g/l) (n) 0 10 20 30 40 1 193,8 195,0 200,6 201,2 203,7 2 193,8 193,6 201,5 201,5 203,0 3 193,4 195,5 201,4 202,4 204,8 4 201,2 193,8 195,0 203,7 201,5 5 201,5 193,8 193,6 203,0 201,4 1. Biến gì khi nhập vào phần mềm? 2. Biến gì khi chọn để xử lý trong phần mềm? 3. Nghiệm thức của thí nghiệm là gì? 4. Số quan sát là bao nhiêu? 5. Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm là gì? 6. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 7. Bảng kết quả ANOVA, nhận xét? 8. So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 5 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận? (chọn hàm lượng gelatin nào, tiêu chí: độ chắc cao nhất) Bài 17: Trong thí nghiệm khảo sát định mức sơ chế của 5 cỡ cá (A, B, C, D, E) khác nhau, mỗi cỡ cá được lặp lại 5 lần, các yếu tố khác được giữ cố định như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm… Cho biết: 1. Kiểu bố trí thí nghiệm? 2. Yếu tố thí nghiệm? 3. Số mức độ của yếu tố? 4. Nghiệm thức? 5. Số lần lặp lại trong nghiệm thức? 6. Số đơn vị thí nghiệm? 7. Chỉ tiêu theo dõi? 8. Yếu tố khác? 9. Vẽ sơ đồ bố trí thí nghiệm? 10. Viết bảng ANOVA? Bài 18: Trong thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của nồng độ dung dịch chất bảo quản (1, 2, 3, 4%) đến thời gian bảo quản sản phẩm (có so sánh với mẫu đối chứng). Thí nghiệm lặp lại 5 lần, các yếu tố khác được giữ cố định như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm. … Cho biết 1. Kiểu bố trí thí nghiệm? 2. Yếu tố thí nghiệm? 3. Số mức độ của yếu tố? 4. Nghiệm thức? 5. Số lần lặp lại trong nghiệm thức? 6. Số đơn vị thí nghiệm? 7. Chỉ tiêu theo dõi? 8. Yếu tố khác? 9. Vẽ sơ đồ bố trí thí nghiệm? 10. Viết bảng ANOVA? Bài 19: Trong thí nghiệm phân tích năng suất lúa ảnh hưởng bởi mật độ giống (25, 50, 75, 100, 125, 150kg/ha). Thí nghiệm được tiến hành trong 4 vụ liên tiếp nhau. Điều kiện thời tiết được xem là như nhau trong mỗi vụ. … Cho biết: 1. Kiểu bố trí thí nghiệm? 2. Yếu tố thí nghiệm? 3. Số mức độ của yếu tố? 4. Nghiệm thức? 5. Số lần lặp lại trong nghiệm thức? 6. Số đơn vị thí nghiệm? 7. Chỉ tiêu theo dõi? 8. Yếu tố khác? 9. Vẽ sơ đồ bố trí thí nghiệm? 10. Viết bảng ANOVA? Bài 20: Trong thí nghiệm khảo sát hàm lượng vitamin C (mg/kg) có trong thực phẩm ở các thời gian nấu 15, 20, 25, 30, 35 phút, Ứng với mỗi thời gian nấu, thí nghiệm lặp lại 6 lần, các yếu tố khác được giữ cố định như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm… Cho biết: 1. Kiểu bố trí thí nghiệm? 2. Yếu tố thí nghiệm? 3. Số mức độ của yếu tố? 4. Nghiệm thức? 5. Số lần lặp lại trong nghiệm thức? 6. Số đơn vị thí nghiệm? 6 7. Chỉ tiêu theo dõi? 8. Yếu tố khác? 9. Vẽ sơ đồ bố trí thí nghiệm? 10. Viết bảng ANOVA? 3. Thí nghiệm 1 yếu tố khối Bài 21: So sánh và kết luận gì để đưa vào sản xuất từ kết quả thí nghiệm độ cứng của sản phẩm được xử lý trên 4 chất phụ gia (A, B, C, D) khác nhau, độ cứng được đo ở 4 ví trí khác nhau trên sản phẩm: Vị trí đo trên sản phẩm chất phụ gia 1 2 3 4 A 93 94 96 100 B 94 93 98 99 C 92 94 95 97 D 97 96 100 102 1. Yếu tố chính và yếu tố ngoại cảnh của thí nghiệm là gì? 2. Chỉ tiêu theo dõi của thí nghiệm là gì? 3. Nghiệm thức của thí nghiệm là gì? 4. Số đơn vị thí nghiệm là bao nhiêu? 5. Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm là gì? 6. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 7. Bảng kết quả ANOVA, nhận xét? 8. So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận của thí nghiệm? (tiêu chí chọn độ cứng lớn nhất) Bài 22: Kết quả thí nghiệm năng suất lúa của 4 vụ mùa được xử lý trên 6 mật độ giống khác nhau: mật độ giống (kg/ha) vụ mùa 25 50 75 100 125 150 Xuân 5113 5346 5272 5164 4804 5254 Hạ 5398 5952 5713 4831 4848 4542 Thu 5307 4719 5483 4986 4432 4919 Đông 4678 4264 4749 4410 4748 4098 1. Yếu tố chính và yếu tố ngoại cảnh của thí nghiệm là gì? 2. Chỉ tiêu theo dõi của thí nghiệm là gì? 3. Nghiệm thức của thí nghiệm là gì? 4. Số đơn vị thí nghiệm là bao nhiêu? 5. Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm là gì? 6. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 7. Bảng kết quả phân tích phương sai ANOVA, nhận xét? 8. So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận của thí nghiệm? (tiêu chí chọn năng suất lúa lớn nhất) Bài 23: Kết quả thí nghiệm độ chắc sản phẩm được xử lý trên 4 tỷ lệ phụ gia, ở 4 ví trí trên sản phẩm: tỷ lệ phụ gia (%) ví trí 1 2 3 4 1 9,3 9,4 9,2 9,7 2 9,4 9,3 9,4 9,6 3 9,6 9,8 9,5 10 4 10 9,9 9,7 10,2 1. Yếu tố chính và yếu tố ngoại cảnh của thí nghiệm là gì? 2. Chỉ tiêu theo dõi của thí nghiệm là gì? 7 3. Nghiệm thức của thí nghiệm là gì? 4. Số đơn vị thí nghiệm là bao nhiêu? 5. Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm là gì? 6. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 7. Bảng kết quả phân tích phương sai ANOVA, nhận xét? 8. So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận của thí nghiệm? (tiêu chí chọn độ chắc của sản phẩm lớn nhất) Bài 24: Kết quả thí nghiệm năng suất lúa của 3 thửa ruộng được xử lý trên 6 mật độ giống khác nhau: mật độ giống (kg/ha) thửa ruộng 20 30 40 50 60 70 1 513 536 522 514 480 524 2 538 592 573 481 488 452 3 537 479 543 496 442 499 1. Yếu tố chính và yếu tố ngoại cảnh của thí nghiệm là gì? 2. Kết quả của thí nghiệm là gì? 3. Nghiệm thức của thí nghiệm là gì? 4. Số đơn vị thí nghiệm là bao nhiêu? 5. Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm là gì? 6. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 7. Bảng kết quả ANOVA, nhận xét? 8. So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận của thí nghiệm? (tiêu chí chọn năng suất lúa lớn nhất) Bài 25: Kết quả thí nghiệm độ cứng của sản phẩm được xử lý ở 4 nhiệt độ, đo ở 4 ví trí trên sản phẩm: nhiệt độ xử lý (oC) ví trí 60 65 70 75 1 7,3 7,4 7,2 7,7 2 7,4 7,3 7,4 7,6 3 7,6 7,8 7,5 7,0 4 7,0 7,9 7,7 7,2 1. Yếu tố chính và yếu tố ngoại cảnh của thí nghiệm là gì? 2. Chỉ tiêu theo dõi của thí nghiệm là gì? 3. Nghiệm thức của thí nghiệm là gì? 4. Số đơn vị thí nghiệm là bao nhiêu? 5. Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm là gì? 6. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 7. Bảng kết quả ANOVA, nhận xét? 8. So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận của thí nghiệm? (tiêu chí chọn độ cứng của sản phẩm nhỏ nhất) Bài 26: Kết quả TN độ mềm sản phẩm xử lý ở 5 tỷ lệ chất kết dính ứng thịt heo có 3 độ tuổi khác nhau: tỷ lệ của chất kết dính (%) độ tuổi 1 2 3 4 5 1 1,4 1,7 2,3 2,6 3,4 2 1,5 1,9 2,4 2,3 3,5 3 1,7 1,7 2,4 2,4 3,7 1. Yếu tố chính và yếu tố ngoại cảnh của thí nghiệm là gì? 2. Chỉ tiêu theo dõi của thí nghiệm là gì? 3. Nghiệm thức của thí nghiệm là gì? 8 4. Số đơn vị thí nghiệm là bao nhiêu? 5. Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm là gì? 6. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 7. Bảng kết quả ANOVA, nhận xét? 8. So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận của thí nghiệm? (tiêu chí chọn độ mềm lớn nhất) Bài 27: Kết quả thí nghiệm sự tăng trọng của 4 giống heo được nuôi ở 5 công thức thức ăn khác nhau: công thức thức ăn giống heo A B C D E 1 450 470 350 360 460 2 570 590 400 390 560 3 780 750 450 470 790 4 850 810 500 495 860 1. Yếu tố chính và yếu tố ngoại cảnh của thí nghiệm là gì? 2. Chỉ tiêu theo dõi của thí nghiệm là gì? 3. Nghiệm thức của thí nghiệm là gì? 4. Số đơn vị thí nghiệm là bao nhiêu? 5. Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm là gì? 6. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 7. Bảng kết quả ANOVA, nhận xét? 8. So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận của thí nghiệm? (tiêu chí chọn tăng trọng lớn nhất) Bài 28: Kết quả thí nghiệm độ dẻo của sản phẩm được xử lý ở 4 nhiệt độ ứng 4 thiết bị trộn khác nhau: nhiệt độ xử lý (oC) thiết bị trộn 45 48 51 54 A 89 88 95 98 B 91 83 97 99 C 90 84 92 97 D 92 86 96 98 1. Yếu tố chính và yếu tố ngoại cảnh của thí nghiệm là gì? 2. Chỉ tiêu theo dõi của thí nghiệm là gì? 3. Nghiệm thức của thí nghiệm là gì? 4. Số đơn vị thí nghiệm là bao nhiêu? 5. Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm là gì? 6. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 7. Bảng kết quả ANOVA, nhận xét? 8. So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận của thí nghiệm? (tiêu chí chọn độ dẻo lớn nhất) Bài 29: Trong thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của loại đầu đo (A, B, C, D, E) lên độ cứng của bánh ở 5 vị trí khác nhau trên bánh. Bánh có các vị trí không đồng nhất và các yếu tố khác được giữ cố định như nhau. Cho biết: 1. Kiểu bố trí thí nghiệm? 2. Yếu tố thí nghiệm? 3. Số mức độ của yếu tố? 4. Nghiệm thức? 5. Số lần lặp lại trong nghiệm thức? 6. Số đơn vị thí nghiệm? 9 7. Chỉ tiêu theo dõi? 8. Yếu tố khác? 9. Vẽ sơ đồ bố trí thí nghiệm? 10. Viết bảng ANOVA? Bài 30: Trong thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của khẩu phần thức ăn (A, B, C, D) trên 4 giống bò sữa (1, 2, 3, 4) lên lượng sữa thu được trong 4 tuần… Cho biết: 1. Kiểu bố trí thí nghiệm? 2. Yếu tố thí nghiệm? 3. Số mức độ của yếu tố? 4. Nghiệm thức? 5. Số lần lặp lại trong nghiệm thức? 6. Số đơn vị thí nghiệm? 7. Chỉ tiêu theo dõi? 8. Yếu tố khác? 9. Vẽ sơ đồ bố trí thí nghiệm? 10. Viết bảng ANOVA? 4. Thí nghiệm 1 yếu tố, Latin Bài 31: So sánh và kết luận gì để đưa vào sản xuất từ kết quả thí nghiệm độ chắc sản phẩm được xử lý ở 4 loại phụ gia (A, B, C, D) ứng 4 ví trí đo trên sản phẩm. Sản phẩm được giã bởi 4 người công nhân: Công nhân giã vị trí 1 2 3 4 1 A= 97 B= 95 C= 101 D= 102 2 B= 92 C= 91 D= 92 A= 98 3 C= 96 D= 98 A= 91 B= 94 4 D=104 A=100 B= 96 C= 103 1. Yếu tố chính và yếu tố ngoại cảnh của thí nghiệm là gì? 2. Chỉ tiêu theo dõi của thí nghiệm là gì? 3. Nghiệm thức của thí nghiệm là gì? 4. Số đơn vị thí nghiệm là bao nhiêu? 5. Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm là gì? 6. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 7. Bảng kết quả phân tích phương sai ANOVA, nhận xét? 8. So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận của thí nghiệm? (tiêu chí chọn độ chắc lớn nhất) Bài 32: So sánh và kết luận gì để đưa vào sản xuất từ kết quả thí nghiệm sự phát triển của trọng lượng chất khô cây trồng được xử lý ở 4 loại hoá chất ( A, B, C, D) trong 4 lồng kính ứng với 4 thời điểm: lồng kính tháng 1 2 3 4 1 D(345) C(345) A(299) B(363) 2 A(355) D(376) B(319) C(407) 3 B(384) A(375) C(298) D(358) 4 C(368) B(405) D(364) A(439) 1. Yếu tố chính và yếu tố ngoại cảnh của thí nghiệm là gì? 2. Chỉ tiêu theo dõi của thí nghiệm là gì? 3. Nghiệm thức của thí nghiệm là gì? 4. Số đơn vị thí nghiệm là bao nhiêu? 5. Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm là gì? 6. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 10 7. Bảng kết quả phân tích phương sai ANOVA, nhận xét? 8. So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận của thí nghiệm? (tiêu chí chọn trọng lượng chất khô lớn nhất) Bài 33: Kết quả TN lượng sữa thu được (kg) của 4 giống bò ứng 4 khẩu phần (A, B, C, D) trong 4 tuần: giống bò tuần 1 2 3 4 1 A(20) C(24) D(24) B(20) 2 B(26) A(22) C(25) D(30) 3 C(29) D(25) B(21) A(21) 4 D(30) B(22) A(18) C(27) 1. Yếu tố chính và yếu tố ngoại cảnh của thí nghiệm là gì? 2. Chỉ tiêu theo dõi của thí nghiệm là gì? 3. Nghiệm thức của thí nghiệm là gì? 4. Số đơn vị thí nghiệm là bao nhiêu? 5. Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm là gì? 6. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 7. Bảng kết quả phân tích phương sai ANOVA, nhận xét? 8. So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận của thí nghiệm? (tiêu chí chọn lượng sữa lớn nhất) Bài 34: Kết quả TN phát triển TLCK của cây được xử lý ở 4 mức ô nhiễm A, B, C, D trong 4 lồng kính ứng 4 tháng khác nhau: lồng kính tháng 1 2 3 4 1 D(34) C(34) A(29) B(36) 2 A(35) D(37) B(31) C(40) 3 B(38) A(37) C(29) D(35) 4 C(36) B(40) D(36) A(43) 1. Yếu tố chính và yếu tố ngoại cảnh của thí nghiệm là gì? 2. Chỉ tiêu theo dõi của thí nghiệm là gì? 3. Nghiệm thức của thí nghiệm là gì? 4. Số đơn vị thí nghiệm là bao nhiêu? 5. Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm là gì? 6. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 7. Bảng kết quả phân tích phương sai ANOVA, nhận xét? 8. So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận của thí nghiệm? (tiêu chí chọn trọng lượng chất khô lớn nhất) Bài 35: Kết quả thí nghiệm sự tăng trọng của 4 giống heo được nuôi ở 4 chế độ A, B, C, D trong 4 qúi: giống heo qúi 1 2 3 4 1 A(30) C(34) D(34) B(30) 2 B(36) A(32) C(35) D(30) 3 C(39) D(35) B(31) A(31) 4 D(30) B(32) A(38) C(37) 1. Yếu tố chính và yếu tố ngoại cảnh của thí nghiệm là gì? 2. Chỉ tiêu theo dõi của thí nghiệm là gì? 3. Nghiệm thức của thí nghiệm là gì? 4. Số đơn vị thí nghiệm là bao nhiêu? 11 5. Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm là gì? 6. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 7. Bảng kết quả phân tích phương sai ANOVA, nhận xét? 8. So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận của thí nghiệm? (tiêu chí chọn tăng trọng lớn nhất) Bài 36: So sánh và kết luận gì để đưa vào sản xuất từ kết quả thí nghiệm độ chắc sản phẩm được xử lý ở 4 loại phụ gia (A, B, C, D) ứng 4 ví trí đo trên sản phẩm. Sản phẩm được giã bởi 4 người công nhân: Công nhân giã vị trí 1 2 3 4 1 A= 87 B= 85 C= 81 D= 82 2 B= 82 C= 81 D= 82 A= 88 3 C= 86 D= 88 A= 81 B= 84 4 D=84 A=80 B= 86 C= 83 1. Yếu tố chính và yếu tố ngoại cảnh của thí nghiệm là gì? 2. Chỉ tiêu theo dõi của thí nghiệm là gì? 3. Nghiệm thức của thí nghiệm là gì? 4. Số đơn vị thí nghiệm là bao nhiêu? 5. Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm là gì? 6. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 7. Bảng kết quả phân tích phương sai ANOVA, nhận xét? 8. So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận của thí nghiệm? (tiêu chí chọn độ chắc lớn nhất) Bài 37: So sánh và kết luận gì để đưa vào sản xuất từ kết quả thí nghiệm sự phát triển của trọng lượng chất khô cây trồng được xử lý ở 4 loại hoá chất ( A, B, C, D) trong 4 lồng kính ứng với 4 thời điểm: lồng kính tháng 1 2 3 4 1 D(34) C(34) A(29) B(36) 2 A(35) D(37) B(31) C(40) 3 B(38) A(37) C(29) D(35) 4 C(36) B(40) D(36) A(43) 1. Yếu tố chính và yếu tố ngoại cảnh của thí nghiệm là gì? 2. Chỉ tiêu theo dõi của thí nghiệm là gì? 3. Nghiệm thức của thí nghiệm là gì? 4. Số đơn vị thí nghiệm là bao nhiêu? 5. Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm là gì? 6. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 7. Bảng kết quả phân tích phương sai ANOVA, nhận xét? 8. So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận của thí nghiệm? (tiêu chí chọn trọng lượng chất khô lớn nhất) Bài 38: Kết quả TN lượng sữa thu được (kg) của 4 giống bò ứng 4 khẩu phần (A, B, C, D) trong 4 tuần: giống bò tuần 1 2 3 4 1 A(30) C(34) D(34) B(30) 2 B(36) A(32) C(35) D(30) 3 C(39) D(35) B(31) A(31) 4 D(30) B(32) A(38) C(37) 1. Yếu tố chính và yếu tố ngoại cảnh của thí nghiệm là gì? 12 2. Chỉ tiêu theo dõi của thí nghiệm là gì? 3. Nghiệm thức của thí nghiệm là gì? 4. Số đơn vị thí nghiệm là bao nhiêu? 5. Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm là gì? 6. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 7. Bảng kết quả phân tích phương sai ANOVA, nhận xét? 8. So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận của thí nghiệm? (tiêu chí chọn lượng sữa lớn nhất) Bài 39: Kết quả TN phát triển TLCK của cây được xử lý ở 4 mức ô nhiễm A, B, C, D trong 4 lồng kính ứng 4 tháng khác nhau: lồng kính tháng 1 2 3 4 1 D(54) C(54) A(59) B(56) 2 A(55) D(57) B(51) C(50) 3 B(58) A(57) C(59) D(55) 4 C(56) B(50) D(56) A(53) 1. Yếu tố chính và yếu tố ngoại cảnh của thí nghiệm là gì? 2. Chỉ tiêu theo dõi của thí nghiệm là gì? 3. Nghiệm thức của thí nghiệm là gì? 4. Số đơn vị thí nghiệm là bao nhiêu? 5. Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm là gì? 6. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 7. Bảng kết quả phân tích phương sai ANOVA, nhận xét? 8. So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận của thí nghiệm? (tiêu chí chọn trọng lượng chất khô lớn nhất) Bài 40: Kết quả thí nghiệm sự tăng trọng của 4 giống heo được nuôi ở 4 chế độ A, B, C, D trong 4 qúi: giống heo qúi 1 2 3 4 1 A(70) C(74) D(74) B(70) 2 B(76) A(72) C(75) D(70) 3 C(79) D(75) B(71) A(71) 4 D(70) B(72) A(78) C(77) 1. Yếu tố chính và yếu tố ngoại cảnh của thí nghiệm là gì? 2. Chỉ tiêu theo dõi của thí nghiệm là gì? 3. Nghiệm thức của thí nghiệm là gì? 4. Số đơn vị thí nghiệm là bao nhiêu? 5. Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm là gì? 6. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 7. Bảng kết quả phân tích phương sai ANOVA, nhận xét? 8. So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận của thí nghiệm? (tiêu chí chọn tăng trọng lớn nhất) 5. Thí nghiệm 2 yếu tố hoàn toàn ngẫu nhiên Bài 41: So sánh và kết luận gì để đưa vào sản xuất của thí nghiệm lượng alginate thu được từ rong biển được xử lý bởi dung dịch Na2CO3 ở 3 nồng độ, ứng mỗi nồng độ xử lý ở 3 tỷ lệ rong:dung dịch chiết: nồng độ (%) tỷ lệ 13 A (1:20) B (1:30) C (1:40) 0.5 7,01 7,20 7,64 10,78 8,28 8,53 9,01 11,72 11,08 1.0 14,22 16,89 20,12 17,51 18,86 18,34 16,77 21,60 19,13 1.5 11,09 10,35 10,47 14,67 13,34 16,03 12,87 14,34 16,98 1. Yếu tố của thí nghiệm là gì? 2. Chỉ tiêu theo dõi của thí nghiệm là gì? 3. Nghiệm thức của thí nghiệm là gì? 4. Số đơn vị thí nghiệm là bao nhiêu? 5. Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm là gì? 6. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 7. Bảng kết quả phân tích phương sai ANOVA, nhận xét? 8. So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot và biểu đồ tương tác, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận của thí nghiệm? (tiêu chí chọn lượng alginate lớn nhất) Bài 42: So sánh và kết luận thí nghiệm độ mềm SP được xử lý ở nhiệt độ và tỷ lệ đường khác nhau: tỷ lệ đường (%) nhiệt độ xử lý (o C) 0 25 50 150,6 173,8 50 128,9 161,3 50 137,2 155,6 60 225,1 320,4 60 210,6 301,9 60 218,5 296,4 1. Yếu tố của thí nghiệm là gì? 2. Chỉ tiêu theo dõi của thí nghiệm là gì? 3. Nghiệm thức của thí nghiệm là gì? 4. Số đơn vị thí nghiệm là bao nhiêu? 5. Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm là gì? 6. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 7. Bảng kết quả phân tích phương sai ANOVA, nhận xét? 8. So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot và biểu đồ tương tác, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận của thí nghiệm? (tiêu chí chọn độ mềm lớn nhất) Bài 43: So sánh-kết luận TN tỷ lệ biến đen của tôm xử lý ở nồng độ axít citric và axít boric khác nhau: boric acid citric acid %o %o 1 3 5 1 26,25 16,25 12,25 1 27 17 15 1 28,15 18,15 18,15 3 22,5 14,5 12,5 3 23,15 13,15 13,15 3 20,46 13,46 10,46 5 9,45 8,45 7,45 5 9,78 7,78 8,78 14 5 8,95 8,95 7,95 1. Yếu tố của thí nghiệm là gì? 2. Chỉ tiêu theo dõi của thí nghiệm là gì? 3. Nghiệm thức của thí nghiệm là gì? 4. Số đơn vị thí nghiệm là bao nhiêu? 5. Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm là gì? 6. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 7. Bảng kết quả phân tích phương sai ANOVA, nhận xét? 8. So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot và biểu đồ tương tác, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận của thí nghiệm? (tiêu chí chọn tỷ lệ biến đen nhỏ nhất) Bài 44: So sánh và kết luận TN về vị của sản phẩm được xử lý ở tỷ lệ đường và muối khác nhau: tỷ lệ tỷ lệ đường muối 0.5% 1.0% 1.5% 7.1 14.2 11.9 1% 7.0 16.9 10.5 7.4 20.2 10.7 10.8 17.1 14.7 2% 8.8 18.6 13.4 8.3 18.4 16.3 9.1 16.7 12.7 3% 11.2 21.0 14.4 11.8 19.3 16.8 1. Yếu tố của thí nghiệm là gì? 2. Chỉ tiêu theo dõi của thí nghiệm là gì? 3. Nghiệm thức của thí nghiệm là gì? 4. Số đơn vị thí nghiệm là bao nhiêu? 5. Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm là gì? 6. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 7. Bảng kết quả phân tích phương sai ANOVA, nhận xét? 8. So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot và biểu đồ tương tác, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận của thí nghiệm? (tiêu chí chọn giá trị cảm quan lớn nhất) Bài 45: Trong thí nghiệm chiết rút Agar-Agar từ rong câu bằng nước nóng với 3 nhiệt độ nước nấu (45, 65, 85), mỗi nhiệt độ được xử lý ở 3 tỷ lệ rong và dung dịch (M, N, P). Thí nghiệm lặp lại 5 lần. Các điều kiện khác được giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm… Cho biết: 1. Kiểu bố trí thí nghiệm? 2. Yếu tố thí nghiệm? 3. Số mức độ của yếu tố? 4. Nghiệm thức? 5. Số lần lặp lại trong nghiệm thức? 6. Số đơn vị thí nghiệm? 7. Chỉ tiêu theo dõi? 8. Yếu tố khác? 9. Vẽ sơ đồ bố trí thí nghiệm? 10. Viết bảng ANOVA? Bài 46: So sánh và kết luận về thí nghiệm độ chắc sản phẩm được xử lý ở tỷ lệ phụ gia A, B khác nhau: tỷ lệ chất phụ gia B % tỷ lệ chất phụ gia A % 1 3 5 15 1 1 1 3 3 3 5 5 5 2,25 2,17 2,15 2,51 2,15 2,46 9,45 9,78 8,95 1,25 1,71 1,15 1,51 1,15 1,46 8,45 7,78 8,95 1,25 1,15 1,15 1,52 1,15 1,46 7,45 8,78 7,95 1. Yếu tố của thí nghiệm là gì? 2. Chỉ tiêu theo dõi của thí nghiệm là gì? 3. Nghiệm thức của thí nghiệm là gì? 4. Số đơn vị thí nghiệm là bao nhiêu? 5. Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm là gì? 6. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 7. Bảng kết quả phân tích phương sai ANOVA, nhận xét? 8. So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot và biểu đồ tương tác, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận của thí nghiệm? (tiêu chí chọn độ chắc lớn nhất) Bài 47: Kết quả thí nghiệm chiết rút agar được xử lý ở các nhiệt độ nấu và tỷ lệ rong:nước khác nhau: 750C 850C 950C 6.1 13.2 12.9 A 7.2 15.1 11.9 (1:15) 7.2 21.2 12.4 9.8 14.9 12.8 B 9.1 15.7 13.6 (1:20) 9.4 15.9 13.4 8.1 16.8 13.7 C 10.2 17.8 15.4 (1:25) 10.4 17.8 14.7 1. Yếu tố của thí nghiệm là gì? 2. Chỉ tiêu theo dõi của thí nghiệm là gì? 3. Nghiệm thức của thí nghiệm là gì? 4. Số đơn vị thí nghiệm là bao nhiêu? 5. Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm là gì? 6. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 7. Bảng kết quả phân tích phương sai ANOVA, nhận xét? 8. So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot và biểu đồ tương tác, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận của thí nghiệm? (tiêu chí chọn chiết rút agar lớn nhất) Bài 48: Kết quả TN ảnh hưởng của tỷ lệ phụ gia, nhiệt độ xử lý đến màu, mùi, vị, trạng thái sản phẩm: tỷ lệ phụ gia 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 nhiệt độ xử lý 75 75 75 76 76 76 màu 2,46 2,30 3,26 2,20 1,96 1,66 mùi 2,23 1,83 0,96 2,94 1,90 1,18 vị 10,90 11,56 13,36 14,52 13,36 14,52 trạng thái 8,500 8,958 8,833 6,750 6,667 6,375 16 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 77 77 77 80 80 80 85 85 85 91 91 91 75 75 75 76 76 76 77 77 77 80 80 80 85 85 85 91 91 91 75 75 75 76 76 76 77 77 77 80 80 80 0,93 0,42 1,38 1,72 1,54 1,74 0,97 1,04 1,71 1,57 1,98 2,37 1,60 2,62 5,14 2,14 0,42 1,96 2,06 1,31 4,08 2,36 2,46 2,00 3,68 4,75 3,59 2,71 3,85 2,93 1,34 2,88 3,24 1,96 3,10 2,58 3,92 3,39 4,72 2,52 3,12 3,24 3,11 2,45 2,29 1,76 1,73 2,09 4,87 3,83 3,43 2,62 2,62 2,98 2,60 4,17 2,68 2,55 5,49 3,88 2,68 2,16 2,75 3,24 3,73 3,30 3,50 3,89 3,92 3,60 3,27 3,60 2,76 5,10 3,86 1,77 4,51 3,99 3,24 3,33 3,43 4,35 4,91 4,45 17,22 10,90 11,56 12,10 10,90 10,10 11,56 13,36 14,52 12,18 10,90 11,56 12,18 22,30 18,80 18,60 17,01 16,81 17,34 17,34 22,30 20,40 21,30 18,60 17,01 16,81 17,34 17,01 16,81 17,34 26,60 23,90 24,58 25,93 24,58 25,02 21,00 26,60 23,90 21,00 26,60 23,90 8,629 8,050 7,225 13,334 10,780 14,061 6,046 5,258 5,258 7,354 6,596 6,308 4,500 4,375 5,083 9,792 9,792 6,308 6,308 6,167 5,754 4,458 7,213 9,251 7,092 5,458 5,458 6,292 8,625 5,625 7,333 7,917 7,917 7,958 8,583 8,583 6,929 6,929 9,641 9,641 9,251 8,339 17 3,0 85 4,55 4,02 26,60 7,096 3,0 85 2,85 4,28 23,90 8,000 3,0 85 3,63 3,82 24,58 8,000 3,0 91 3,63 3,92 25,93 9,641 3,0 91 3,17 3,92 24,58 9,641 3,0 91 3,54 4,58 25,02 7,477 1. Yếu tố của thí nghiệm là gì? 2. Chỉ tiêu theo dõi của thí nghiệm là gì? 3. Nghiệm thức của thí nghiệm là gì? Số đơn vị thí nghiệm là bao nhiêu? 4. Viết sơ đồ bố trí thí nghiệm? 5. Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm là gì? 6. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 7. Bảng kết quả phân tích phương sai ANOVA, nhận xét? 8. So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot và biểu đồ tương tác, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận của thí nghiệm? (tiêu chí chọn giá trị cảm quan cao nhất) Bài 49: Trong thí nghiệm chiết rút Alginate từ rong mơ bằng dung dịch Na 2CO3 với 2 nồng độ (5%, 8%), mỗi nồng độ được xử lý ở 3 tỷ lệ rong và dung dịch (M, N, P). Thí nghiệm lặp lại 4 lần. Các điều kiện khác được giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm… Cho biết: 1. Kiểu bố trí thí nghiệm? 2. Yếu tố thí nghiệm? 3. Số mức độ của yếu tố? 4. Nghiệm thức? 5. Số lần lặp lại trong nghiệm thức? 6. Số đơn vị thí nghiệm? 7. Chỉ tiêu theo dõi? 8. Yếu tố khác? 9. Vẽ sơ đồ bố trí thí nghiệm? 10. Viết bảng ANOVA? Bài 50: So sánh, kết luận thí nghiệm ảnh hưởng của tỷ lệ muối và lụơng chế phẩm đến chất lượng SP: tỷ lệ muối lụơng chế phẩm màu mùi vị trạng thái 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 68 68 68 69 69 69 70 70 70 68 68 68 69 69 5,31 4,67 5,37 3,06 2,19 2,43 3,10 4,12 3,58 3,30 3,16 3,57 4,03 5,24 4,28 4,51 3,53 5,95 6,34 5,30 5,73 4,90 5,43 3,92 4,15 4,02 3,76 3,89 32,73 30,88 29,28 21,00 32,73 30,88 30,50 28,62 25,56 32,88 30,94 31,40 37,26 32,73 5,929 5,929 5,929 7,925 8,429 8,429 4,250 3,000 4,792 7,225 6,588 6,346 6,842 6,800 18 4,0 69 4,44 3,70 32,88 6,713 4,0 70 3,16 5,50 32,88 4,167 4,0 70 3,57 5,72 30,94 4,292 4,0 70 4,03 5,74 31,40 4,042 4,5 68 4,69 5,56 32,88 7,183 4,5 68 4,95 6,54 30,94 7,596 4,5 68 5,04 5,04 37,26 6,879 4,5 69 3,15 7,32 32,73 8,433 4,5 69 3,84 6,08 32,88 8,546 4,5 69 4,69 7,68 30,94 8,504 4,5 70 5,20 6,95 31,40 4,083 4,5 70 4,69 7,03 32,73 4,792 4,5 70 5,04 7,68 32,88 4,458 1. Yếu tố của thí nghiệm là gì? 2. Chỉ tiêu theo dõi của thí nghiệm là gì? 3. Nghiệm thức của thí nghiệm là gì? Số đơn vị thí nghiệm là bao nhiêu? 4. Viết sơ đồ bố trí thí nghiệm? 5. Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm là gì? 6. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 7. Bảng kết quả phân tích phương sai ANOVA, nhận xét? 8. So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot và biểu đồ tương tác, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận của thí nghiệm? (tiêu chí chọn giá trị cảm quan cao nhất) 6. Thí nghiệm 2 yếu tố khối Bài 51: Kết quả TN ảnh hưởng của giống gà và khẩu phần đến sự tăng trọng, TN lặp lại trong 6 tháng: gà A B C đạm 1 2 3 1 2 3 1 2 3 tháng 1 17 19 22 17 18 20 12 16 18 2 32 36 40 30 34 35 28 30 33 3 43 48 52 39 44 48 35 40 45 4 51 55 60 46 50 55 40 48 50 5 67 62 65 55 58 60 52 55 58 6 61 65 80 58 60 75 54 55 70 1. Yếu tố chính và yếu tố khối của thí nghiệm là gì? 2. Chỉ tiêu theo dõi của thí nghiệm là gì? 3. Nghiệm thức của thí nghiệm là gì? 4. Số đơn vị thí nghiệm là bao nhiêu? 5. Các yếu tố khác cần phải giữ như nhau ở mỗi đơn vị thí nghiệm là gì? 6. Xác định các đại lượng thống kê, nhận xét? 7. Bảng kết quả phân tích phương sai ANOVA, nhận xét? 8. So sánh các trung bình bằng trắc nghiệm LSD (nếu có), nhận xét? 9. Biểu diễn biểu đồ mean plot và biểu đồ tương tác, nhận xét? 10. Viết báo cáo kết quả và kết luận của thí nghiệm? (tiêu chí chọn tăng trọng cao nhất) Bài 52: Kết quả TN ảnh hưởng của chất chống oxy hoá A, B đến tỷ lệ biến đen của tôm, TN lặp lại trong 3 vụ tôm: 19
- Xem thêm -