Tài liệu Tín dụng tại nh tmcp eximbank hn

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Môc lôc Lêi nãi ®Çu ....................................................................................................... 5 Ch¬ng I. TÝn dông vµ chÊt lîng tÝn dông cña NHTM .................................. 7 1. TÝn dông ng©n hµng vµ vai trß cña nã trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ....... 7 1.1. TÝn dông ng©n hµng ........................................................................... 7 1.2. Vai trß tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ..................... 7 2. ChÊt lîng tÝn dông. Nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông .............. 9 2.1. ChÊt lîng tÝn dông ............................................................................. 9 2.2. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông ............................. 11 3. ý nghÜa cña viÖc n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ....................................... 16 3.1. ChÊt lîng tÝn dông ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ x· héi........16 3.2. ChÊt lîng tÝn dông ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña NHTM ....... 18 Ch¬ng II. thùc tr¹ng ho¹t ®éng vµ chÊt lîng tÝn dông t¹i chi nh¸nh eximbank Hµ Néi ........................................................................................... 19 Vµi nÐt vÒ Ng©n hµng Eximbank ViÖt Nam ............................................... 19 1. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông t¹i Eximbank Hµ Néi.......................... 20 1.1. Nh÷ng nÐt chung ............................................................................. 20 1.2. T×nh h×nh kinh doanh cña Chi nh¸nh Eximbank Hµ Néi ................ 22 1.3. KÕt qu¶ kinh doanh t¹i Chi nh¸nh Eximbank Hµ Néi ..................... 29 2. Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông t¹i Eximbank Hµ Néi ........................... 31 3. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng tån t¹i vÒ chÊt lîng tÝn dông ................. 43 3.1. Nguyªn nh©n bªn ngoµi ................................................................... 43 3.2. Nguyªn nh©n bªn trong ................................................................... 45 Ch¬ng III. nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông eximbank Hµ Néi ........................................................................................... 48 1. Quan ®iÓm vµ ®Þnh híng n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ......................... 48 1.1. Quan ®iÓm n©ng cao chÊt lîng tÝn dông .......................................... 48 1.2. Môc tiªu n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông trong thêi gian tíi ....49 1.3. §Þnh híng n©ng cao chÊt lîng tÝn dông .......................................... 50 2. Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i Eximbank Hµ Néi ............. 51 2.1. Gi¶i ph¸p x©y dùng vµ sö dông quü bï ®¾p rñi ro cho ho¹t ®éng tÝn dông ....................................................................................................... 51 2.2. Cñng cè c«ng t¸c m¹ng líi vµ kho¸n tµi chÝnh ®Õn nhãm vµ ngêi lao ®éng ........................................................................................................ 52 2.3. N©ng cao chÊt lîng nghiÖp vô ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng ®Ó cã biÖn ph¸p ®Çu t tÝn dông thÝch hîp .......................................................................... 54 2.4. ThiÕt lËp mèi quan hÖ tèt vµ bÒn l©u víi kh¸ch hµng ...................... 56 2.5. T¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý nî vµ gi¶i quyÕt nî qu¸ h¹n ............... 58 2.6. Tõng bíc quy chuÈn ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé ............. 62 3. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn m«i trêng ph¸p lý ......................... 64 3.1. §èi víi ChÝnh phñ ........................................................................... 64 3.2. §èi víi NHNN ................................................................................ 65 3.3. §èi víi Eximbank ViÖt Nam ......................................................... 66 KÕt luËn ........................................................................................................ 68 Tµi liÖu tham kh¶o ........................................................................................ 69 2 lêi nãi ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi: Thùc hiÖn ®êng míi ®æi míi cña §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam trong c¸c nghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng lÇn thø VII vµ lÇn thø VIII, nÒn kinh tÕ cña níc ta ®· chuyÓn tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng XHCN. Qu¸ tr×nh vËn ®éng nµy ®ßi hái c¸c quan hÖ kinh tÕ - x· héi chuyÓn biÕn vµ thay ®æi thêng xuyªn. LÜnh vùc tiÒn tÖ tÝn dông ng©n hµng- mét trong nh÷ng lÜnh vùc nhËy c¶m nhÊt cña nÒn kinh tÕ do ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ lµ lo¹i h×nh mang tÝnh n¨ng ®éng vµ rñi ro cao cÇn ®îc c¶i biÕn, ®æi míi nh»m ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu kh¾t khe cña thÞ trêng. H¬n n÷a, yªu cÇu ®¹t ra ®èi víi ng©n hµng lµ kh«ng nh÷ng ph¶i ph¸t triÓn kh«ng ngõng ®Ó thÝch nghi vµ tån t¹i mµ cßn ph¶i gi÷ vai trß tiªn phong trong viÖc ®Þnh híng cho nh÷ng ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp. Do vËy, c¸c ng©n hµng cµng cÇn ph¶i n¨ng ®éng h¬n, nhËy c¶m h¬n vµ tØnh t¸o h¬n ®Ó cã thÓ thùc hiÖn ®îc vai trß cña m×nh, ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cµng ngµy cµng cao cña nÒn kinh tÕ. ViÖt nam míi bíc vµo kinh tÕ thÞ trêng nªn yªu cÇu nµy cµng trë nªn cÊp thiÕt. Thùc tÕ cho thÊy r»ng, trong nh÷ng n¨m võa qua, ®Æc biÖt lµ n¨m 1998 vµ 1999, hµng lo¹t c¸c vô viÖc x¶y ra liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông gi÷a c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ trong níc ®· lµm ¶nh hëng kh«ng Ýt tíi nÒn kinh tÕ nãi chung vµ bíc ph¸t triÓn cña tõng doanh nghiÖp, tõng ng©n hµng nãi riªng. Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn lµ m« h×nh míi trong hÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i ViÖt Nam ®îc thµnh lËp díi h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn. HiÖn nay hÖ thèng nµy võa vËn hµnh ®Ó ph¸t triÓn, võa rót kinh nghiÖm ®Ó ®Þnh h×nh. Lµ lo¹i h×nh non trÎ, l¹i ho¹t ®éng trong m«i trêng kinh tÕ thÞ trêng cha æn ®Þnh, do vËy t×nh h×nh ®Æt ra ®èi víi c¸c ng©n hµng Th¬ng m¹i Cæ phÇn còng kh«ng n»m ngoµi bèi c¶nh trªn. Ngoµi ra, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng víi ®Æc tÝnh riªng cã cña m×nh, c¸c NHTMCP ®· cã nh÷ng ph¸t huy nhÊt ®Þnh ®ãng gãp vµo sù nghiÖp x©y dùng chung cña ®Êt níc, tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®îc, ®· béc lé nh÷ng mÆt h¹n chÕ. Tõ nh÷ng lÝ do thùc tÕ trªn, cïng víi sù híng dÉn chØ b¶o ©n cÇn cña thÇy NguyÔn Quang Ninh, tËp thÓ c¸n bé cña NHTMCP Eximbank em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: “ChÊt lîng tÝn dông ng©n hµng, hiÖn tr¹ng vµ gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i NHTMCP Eximbank Hµ Néi” . 3 2. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi: - Nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông, thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông cña NHTMCP trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. - Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ ®Ó n©ng cao chÊt lîng tÝn dông tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña khèi c¸c NHTMCP. 3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu: LuËn v¨n nghiªn cøu chñ yÕu vÒ chÊt lîng tÝn dông vµ nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i cña nã t¹i Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn XuÊt NhËp KhÈu 4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: LuËn v¨n sö dông c¸c ph¬ng ph¸p thèng kª, ph©n tÝch kinh tÕ, ph©n tÝch tæng hîp, hÖ thèng ho¸ lý luËn… 5. KÕt qu¶ vµ nh÷ng vÊn ®Ò míi cña luËn v¨n: - Nªu ®îc tæng quan vÒ tÝn dông ng©n hµng, chÊt lîng trong ho¹t ®éng tÝn dông cña NHTM. - Nghiªn cøu, hÖ thèng ho¸ c¸c biÖn ph¸p cã thÓ ¸p dông t¹i ViÖt Nam trong viÖc n©ng cao chÊt lîng tÝn dông. - Mét sè kiÕn nghÞ víi ChÝnh phñ, NHNN, Eximbank víi môc ®Ých n©ng cao chÊt lîng tÝn dông. Do thêi gian h¹n hÑp, n¨ng lùc vµ kinh nghiÖn thùc tÕ cßn nhiÒu h¹n chÕ, bµi viÕt khã tr¸nh khái nhiÒu sai sãt. KÝnh mong ®îc sù chØ d¹y, b¶o ban cña c¸c ThÇy, C« gi¸o ®Ó em cã thÓ häc hái vµ n©ng cao kiÕn thøc cña m×nh h¬n n÷a. Ch¬ng I: TÝn dông vµ chÊt lîng tÝn dông cña Ng©n hµng th¬ng m¹i 1 . tÝn dông ng©n hµng vµ vai trß cña nã trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng 1.1. TÝn dông ng©n hµng TÝn dông Ng©n hµng lµ mèi quan hÖ vay mîn b»ng tiÒn tÖ, hµng ho¸ vµ dÞch vô theo nguyªn t¾c hoµn tr¶ gi÷a mét bªn lµ Ng©n hµng vµ mét bªn lµ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ, c¸c tæ chøc x· héi vµ d©n c. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh quan hÖ tÝn dông chÝnh lµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh c¸c quan hÖ vay mîn lÉn nhau trong x· héi. §ã lµ mèi quan hÖ vay mîn cã hoµn tr¶ c¶ gèc vµ l·i sau mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh, lµ quan hÖ chuyÓn dÞch t¹m thêi quyÒn sö dông vèn, lµ quyÒn b×nh ®¼ng c¶ hai bªn ®Òu cã lîi. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®¹i bé phËn quü cho vay tËp chung qua Ng©n hµng vµ tõ ®ã ®¸p øng nhu cÇu vèn bæ sung cho c¸c doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n. TÝn dông Ng©n hµng kh«ng nh÷ng chØ ®¸p øng nhu cÇu vèn ng¾n h¹n ®Ó bæ sung vèn lu ®éng cho c¸c doanh nghiÖp vµ c¸ 4 nh©n mµ cßn tham gia cÊp vèn cho ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, c¶i tiÕn ®æi míi kü thuËt c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Ngoµi ra tÝn dông Ng©n hµng cßn ®¸p øng mét phÇn ®¸ng kÓ nhu cÇu tiªu dïng cña c¸ nh©n. Nh vËy, tÝn dông Ng©n hµng lµ h×nh thøc tÝn dông chñ yÕu trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nã ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cho nÒn kinh tÕ rÊt linh ho¹t vµ kÞp thêi. 1.2. Vai trß tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng TÝn dông Ng©n hµng cã vai trß rÊt quan träng, ®Æc biÖt lµ trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn ë mét sè khÝa c¹nh sau: * TÝn dông Ng©n hµng huy ®éng c¸c nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi cha sö dông trong tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Ó cho c¸c doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n vay vèn gãp phÇn më réng s¶n xuÊt kinh doanh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. TÝn dông Ng©n hµng lµ c«ng cô ®Ó gi¶i quyÕt m©u thuÉn gi÷a ngêi thõa vèn vµ ngêi thiÕu vèn. Nã ®Èy nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®ã, Ng©n hµng thu ®îc lîi tøc cho vay ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng cña chÝnh Ng©n hµng. Tuy vËy trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay, huy ®éng vµ cho vay bao nhiªu, cã ®¸p øng ®îc hay kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ, thu håi vèn cã ®óng h¹n kh«ng lµ vÊn ®Ò ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu trong ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng. Bëi v× nÕu ®Çu t tÝn dông kh«ng cã hiÖu qu¶, kh«ng thu håi ®îc nî th× Ng©n hµng sÏ lç vµ ®i ®Õn ph¸ s¶n. Do vËy, mçi Ng©n hµng trong m«i trêng c¹nh tranh ph¶i cã nghÖ thuËt trong kinh doanh, ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh»m thu hót tèi ®a nguån vèn tiÒm tµng víi chi phÝ rÎ trong nÒn kinh tÕ ®Ó kinh doanh tÝn dông cã hiÖu qu¶. Cã thÓ nãi, trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, tÝn dông Ng©n hµng gãp phÇn vµo qu¸ tr×nh vËn ®éng liªn tôc cña nguån vèn, lµm t¨ng tèc ®é chu chuyÓn tiÒn tÖ trong x· héi vµ gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ. * TÝn dông Ng©n hµng gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh më réng mèi quan hÖ giao lu kinh tÕ quèc tÕ. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ cña mét níc lu«n ph¶i g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÕ giíi. Sù hîp t¸c ho¸ b×nh ®¼ng cïng cã lîi gi÷a c¸c níc trªn thÕ giíi vµ trong khu vùc ®ang ®îc ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Trong ®ã, ®Çu t vèn ra níc ngoµi vµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ lµ hai lÜnh vùc hîp t¸c quèc tÕ th«ng dông vµ phæ biÕn nhÊt gi÷a c¸c níc. Vèn lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Çu tiªn cho viÖc thùc hiÖn qu¸ tr×nh nµy. Nhng trªn thùc tÕ kh«ng ph¶i mét tæ chøc kinh tÕ nµo, mét nhµ kinh doanh nµo còng cã ®ñ vèn ®Ó ho¹t ®éng. Ng©n hµng víi t c¸ch lµ mét tæ chøc 5 kinh doanh tiÒn tÖ, th«ng qua ho¹t ®éng tÝn dông sÏ lµ trî thñ ®¾c lùc vÒ vèn cho c¸c nhµ ®Çu t vµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸. * TÝn dông Ng©n hµng gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ t¨ng trëng. TÝn dông Ng©n hµng gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng c«ng nghiÖp - n«ng nghiÖp - dÞch vô. Trong mäi lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh vµ dÞch vô t¸i më réng ho¹t ®éng, mäi chu kú ®Òu ph¶i b¾t ®Çu tõ tiÒn vµ kÕt thóc b»ng tiÒn. §Ó t¨ng nhanh vßng quay vèn, mçi chñ thÓ kinh doanh ph¶i t×m kiÕm vµ thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p nh c¶i tiÕn kü thuËt, t×m kiÕm thÞ trêng míi. TÊt c¶ nh÷ng c«ng viÖc ®ã ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu vèn vµ ph¶i kÞp thêi. TÝn dông Ng©n hµng lµ nguån cung øng vèn cho c¸c nhu cÇu ®ã. MÆt kh¸c, vèn Ng©n hµng cung øng cho c¸c nhµ kinh doanh b»ng viÖc cho vay víi ®iÒu kiÖn ph¶i hoµn tr¶ c¶ gèc vµ l·i theo thêi h¹n quy ®Þnh. Do ®ã, c¸c nhµ doanh nghiÖp ph¶i t×m nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó sö dông vèn cã hiÖu qu¶, t¨ng nhanh vßng quay cña vèn, tr¶ nî vay ®óng h¹n c¶ gèc lÉn l·i. Thùc hiÖn ®îc viÖc nµy trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ cuéc vËt lén, c¹nh tranh gay g¾t vµ quyÕt liÖt, v× thÕ tÝn dông gãp phÇn lµm cho nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn ngµy mét cao. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, sù ho¹t ®éng cña thÞ trêng vèn, thÞ trêng tiÒn tÖ lµ c¸c mÆt ho¹t ®éng liªn quan ®Õn quan hÖ tÝn dông Ng©n hµng vµ nhê cã ho¹t ®éng nµy mµ viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu, chuyÓn nhîng vµ mua b¸n cæ phiÕu míi cã m«i trêng ho¹t ®éng. Nh vËy, tÝn dông Ng©n hµng cã vai trß hÕt søc quan träng kh«ng chØ ®èi víi Ng©n hµng mµ cßn víi c¶ x· h«Þ. Tuy nhiªn ®Ó tÝn dông Ng©n hµng ph¸t huy ®îc hÕt vai trß cña nã th× c¸c nhµ qu¶n lý Ng©n hµng còng nh c¸c c¬ quan chøc n¨ng ph¶i t¹o ra mét hµnh lang ph¸p lý còng nh c¸c quy ®Þnh chÆt chÏ, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¶ ngêi vay vµ ngêi cho vay. 2. ChÊt lîng tÝn dông - nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông 2.1. ChÊt lîng tÝn dông * Kh¸i niÖm: ChÊt lîng tÝn dông lµ sù ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng (ngêi göi tiÒn vµ ngêi vay tiÒn) phï hîp víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ ®¶m b¶o sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña Ng©n hµng. ChÊt lîng tÝn dông ®îc h×nh thµnh vµ b¶o ®¶m tõ hai phÝa lµ Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. Bëi vËy, chÊt lîng ho¹t ®éng cña Ng©n hµng kh«ng nh÷ng phô thuéc vµo b¶n th©n cña Ng©n hµng mµ cßn phô thuéc vµo chÊt lîng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. 6 * ChÊt lîng tÝn dông ®îc thÓ hiÖn: - §èi víi kh¸ch hµng: TÝn dông ph¸t ra ph¶i phï hîp víi môc ®Ých sö dông cña kh¸ch hµng víi l·i suÊt kú h¹n nî hîp lý, thñ tôc ®¬n gi¶n, thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng nhng vÉn ®¶m b¶o nguyªn t¾c tÝn dông. - §èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi: TÝn dông phôc vô s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸, gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm, khai th¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng trong nÒn kinh tÕ, thóc ®Èy qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung s¶n xuÊt, gi¶i quyÕt tèt c¸c quan hÖ gi÷a t¨ng trëng tÝn dông víi t¨ng trëng kinh tÕ. - §èi víi Ng©n hµng th¬ng m¹i: Ph¹m vi, møc ®é, giíi h¹n tÝn dông ph¶i phï hîp víi thùc lùc cña b¶n th©n Ng©n hµng vµ ®¶m b¶o ®îc tÝnh c¹nh tranh trªn thÞ trêng víi nguyªn t¾c hoµn tr¶ ®óng h¹n vµ cã l·i. Nh vËy chÊt lîng tÝn dông lµ mét kh¸i niÖm võa cô thÓ (thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu tÝnh to¸n ®îc nh kÕt qu¶ kinh doanh, nî qu¸ h¹n...) võa trõu tîng (thÓ hiÖn qua kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng, t¸c ®éng ®Õn nÒn kinh tÕ...). ChÊt lîng tÝn dông chÞu ¶nh hëng bëi c¸c nh©n tè chñ quan (kh¶ n¨ng qu¶n lý, tr×nh ®é c¸n bé...) vµ kh¸ch quan (sù thay ®æi cña m«i trêng bªn ngoµi). Khuynh híng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, sù thay ®æi cña gi¸ c¶ thÞ trêng còng nh m«i trêng ph¸p lý ®Òu ¶nh hëng tíi chÊt lîng tÝn dông. ChÊt lîng tÝn dông lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp, ph¶n ¸nh møc ®é thÝch nghi cña NHTM víi sù thay ®æi cña m«i trêng bªn ngoµi, nã thÓ hiÖn søc m¹nh cña mét Ng©n hµng trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh ®Ó tån t¹i. ChÊt lîng tÝn dông ®îc x¸c ®Þnh qua nhiÒu yÕu tè: thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng tèt, thñ tôc ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn, møc ®é an toµn vèn tÝn dông, chi phÝ vÒ tæng thÓ l·i suÊt, chi phÝ nghiÖp vô. §Ó cã chÊt lîng tÝn dông tèt cÇn cã sù tæ chøc vµ qu¶n lý ®ång bé trong mét Ng©n hµng, v× ®iÒu ®ã kh«ng chØ ®¶m b¶o cho chÊt lîng tÝn dông, mµ cßn nh»m c¶i tiÕn tÝnh hiÖu qu¶ vµ linh ho¹t cña toµn bé c¬ së kinh doanh nh»m tho¶ m·n ngµy cµng ®Çy ®ñ yªu cÇu cña kh¸ch hµng ë mäi c«ng ®o¹n, bªn trong còng nh bªn ngoµi. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã mçi thµnh viªn trong mét tæ chøc Ng©n hµng ph¶i hiÓu vµ thùc hiÖn tèt quy tr×nh qu¶n lý chÊt lîng. Nh vËy, chÊt lîng tÝn dông lµ mét ph¹m trï réng lín. §Ó cã ®îc chÊt lîng tÝn dông th× ho¹t ®éng tÝn dông ph¶i cã hiÖu qu¶ vµ quan hÖ tÝn dông ph¶i ®îc thiÕt lËp trªn c¬ së tin cËy vµ uy tÝn trong ho¹t ®éng. Hay nãi mét c¸ch kh¸c, chÊt lîng tÝn dông tû lÖ thuËn víi hiÖu qu¶ vµ ®é tin cËy trong ho¹t ®éng tÝn dông. 7 2.2. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng tíi chÊt lîng tÝn dông 2.2.1. C¸c nh©n tè bªn ngoµi: Ta biÕt r»ng chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông cã ý nghÜa rÊt to lín ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c NHTM vµ cña toµn x· héi. §Ó qu¶n lý chÊt lîng tÝn dông ®ång bé, ®ßi hái ph¶i hiÓu râ t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè ¶nh hëng chÝnh, ®ã lµ c¸c nh©n tè: kinh tÕ, x· héi, ph¸p lý * Nh©n tè kinh tÕ: §iÒu kiÖn kinh tÕ cña khu vùc mµ Ng©n hµng phôc vô ¶nh hëng lín tíi chÊt lîng tÝn dông. Mét nÒn kinh tÕ æn ®Þnh sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c kho¶n tÝn dông cã chÊt lîng cao, cßn nÒn kinh tÕ kh«ng æn ®Þnh th× c¸c yÕu tè l¹m ph¸t, khñng ho¶ng sÏ lµm cho kh¶ n¨ng tÝn dông vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî vay biÕn ®éng lín lµm ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn viÖc thu nî khi cho vay cña Ng©n hµng. Giíi h¹n cña më réng qui m« tÝn dông cã ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông. NÕu më réng tÝn dông qu¸ giíi h¹n cho phÐp sÏ lµm cho gi¸ c¶ t¨ng qu¸ møc, x¶y ra l¹m ph¸t tèc ®é cao, c¸c NHTM sÏ chÞu thiÖt h¹i lín do ®ång tiÒn mÊt gi¸, chÊt lîng tÝn dông bÞ gi¶m thÊp. Ngoµi ra, chÝnh s¸ch kinh tÕ cña nhµ níc ®iÒu tiÕt ®Ó u tiªn hay h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña mét ngµnh, mét lÜnh vùc nµo ®ã ®Ó ®¶m b¶o sù c©n ®èi trong nÒn kinh tÕ còng ¶nh hëng tíi chÊt lîng tÝn dông. Chu kú ph¸t triÓn kinh tÕ cã t¸c ®éng kh«ng nhá tíi ho¹t ®éng tÝn dông. Trong thêi kú ®×nh trÖ s¶n xuÊt - kinh doanh bÞ thu hÑp, ho¹t ®éng tÝn dông gÆp nhiÒu khã kh¨n trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc. Nhu cÇu vèn tÝn dông gi¶m trong thêi kú nµy vµ nÕu vèn tÝn dông ®· ®îc thùc hiÖn còng khã cã thÓ sö dông cã hiÖu qu¶ hoÆc tr¶ nî ®óng h¹n cho Ng©n hµng. Ngîc l¹i, thêi kú hng thÞnh, nhu cÇu vèn tÝn dông t¨ng rñi ro tÝn dông cã Ýt ®i, nhng còng kh«ng lo¹i trõ trêng hîp do ch¹y ®ua trong s¶n xuÊt kinh doanh, n¹n ®Çu c¬ tÝch tr÷, lµm cho nhu cÇu vèn tÝn dông lªn qu¸ cao vµ cã nhiÒu kho¶n tÝn dông ®îc thùc hiÖn. Nh÷ng kho¶n nµy còng cã thÓ khã ®îc hoµn tr¶ nÕu sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng cã kÕ ho¹ch nãi trªn dÉn ®Õn suy tho¸i vµ khñng ho¶ng kinh tÕ. ChÝnh s¸ch l·i suÊt còng ¶nh hëng tíi chÊt lîng tÝn dông cña Ng©n hµng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng l·i suÊt lu«n biÕn ®éng. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ViÖt Nam ®· khèng chÕ ®îc t×nh h×nh l¹m ph¸t song l·i suÊt l¹i gi¶m liªn tôc. Trong nh÷ng trêng hîp l·i suÊt cho vay gi¶m song l·i suÊt tiÒn göi l¹i gi÷ nguyªn lµm cho chªnh lÖch ®Çu ra vµ ®Çu vµo gi¶m dÉn ®Õn chi phÝ nguån vèn lín chi phÝ sö dông vèn kh«ng bï ®¾p næi. §ång thêi møc ®é phï hîp gi÷a l·i 8 suÊt Ng©n hµng víi lîi nhuËn cña c¸c doanh nghiÖp còng ¶nh hëng tíi chÊt lîng tÝn dông. Lîi tøc Ng©n hµng thu ®îc tõ ho¹t ®éng tÝn dông bÞ giíi h¹n bëi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh sö dông vèn vay Ng©n hµng. V× vËy, víi møc l·i suÊt cao h¬n møc lîi nhuËn c¸c doanh nghiÖp vay vèn thu ®îc tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp sÏ kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî Ng©n hµng, ¶nh hëng tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp nãi riªng vµ t×nh h×nh ph¸t triÓn cña toµn bé nÒn kinh tÕ nãi chung (trõ c¸c doanh nghiÖp cã lîi nhuËn siªu ng¹ch hoÆc lîi nhuËn ®éc quyÒn) ho¹t ®éng tÝn dông nµy kh«ng cßn lµ ®ßn bÈy thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn vµ theo ®ã chÊt lîng tÝn dông còng bÞ ¶nh hëng. * Nh©n tè x· héi: Quan hÖ tÝn dông lµ sù kÕt hîp gi÷a ba nh©n tè: kh¸ch hµng, Ng©n hµng vµ sù tÝn nhiÖm, trong ®ã sù tÝn nhiÖm lµ cÇu nèi mèi quan hÖ gi÷a Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. Ng©n hµng cã tÝn nhiÖm cµng cao th× thu hót ®îc kh¸ch hµng cµng lín. Kh¸ch hµng cã tÝn nhiÖm ®èi víi Ng©n hµng thêng ®îc vay vèn NÒn kinh tÕ níc ta ®ang trong thêi kú chuyÓn ®æi nªn c¬ chÕ vµ chÝnh s¸ch cña ta còng cÇn ph¶i thay ®æi ®Ó thÝch øng vµ hoµn thiÖn. ChÝnh s¸ch tÝn dông trong thêi gian qua ®· cã nh÷ng ®æi míi c¬ b¶n theo c¬ chÕ thÞ trêng nªn gãp phÇn quan träng trong viÖc thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ tÝn dông cña §¶ng vµ Nhµ níc, gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ vµ kiÒm chÕ l¹m ph¸t cã kÕt qu¶. Nã cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mét Ng©n hµng th¬ng m¹i. Mét chÝnh s¸ch tÝn dông ®óng ®¾n sÏ thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng sinh lêi tõ ho¹t ®éng tÝn dông trªn c¬ së ph©n t¸n rñi ro, tu©n thñ ph¸p luËt, ®êng lèi chÝnh s¸ch cña Nhµ níc vµ ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi. §iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ chÊt lîng tÝn dông phô thuéc vµo viÖc x©y dùng chÝnh s¸ch tÝn dông cña NHTM cã ®óng ®¾n hay kh«ng. BÊt cø NHTM nµo muèn cã chÊt lîng tÝn dông ®Òu ph¶i cã chÝnh s¸ch tÝn dông râ rµng, thÝch hîp cña Ng©n hµng m×nh. * C«ng t¸c tæ chøc cña ng©n hµng: Tæ chøc Ng©n hµng ph¶i s¾p xÕp mét c¸ch cã khoa häc, ®¶m b¶o sù phèi hîp chÆt chÏ, nhÞp nhµng gi÷a c¸c phßng ban trong tõng Ng©n hµng, trong toµn bé hÖ thèng Ng©n hµng còng nh gi÷a Ng©n hµng víi c¸c c¬ quan kh¸c nh tµi chÝnh, ph¸p lý... sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu cña kh¸ch hµng, gióp Ng©n hµng theo dâi, qu¶n lý s¸t sao c¸c kho¶n cho vay, c¸c kho¶n 9 huy ®éng vèn. §©y lµ c¬ së ®Ó tiÕn hµnh c¸c nghiÖp vô tÝn dông lµnh m¹nh vµ qu¶n lý cã hiÖu qu¶ c¸c kho¶n vèn tÝn dông. * ChÊt lîng nh©n sù: §©y lµ mét nh©n tè quan träng. Sù thµnh c«ng trong ho¹t ®éng tÝn dông phô thuéc vµo n¨ng lùc, tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé tÝn dông, hä lµ ngêi trùc tiÕp qu¶n lý toµn bé sè vèn tõ khi ®Çu t cho ®Õn khi kÕt thóc hîp ®ång tÝn dông. Hä cÇn ph¶i ph©n tÝch kü t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, ph©n tÝch dù ¸n mµ kh¸ch hµng vay vèn, qu¶n lý vµ gi¸m s¸t t×nh h×nh sö dông vèn vay. X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn ®ßi hái chÊt lîng nh©n sù ngµy cµng cao ®Ó cã thÓ ®¸p øng kÞp thêi, cã hiÖu qu¶ víi c¸c t×nh huèng kh¸c nhau cña ho¹t ®éng tÝn dông. ViÖc tuyÓn chän nh©n sù cã ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp tèt vµ giái vÒ chuyªn m«n sÏ gióp cho Ng©n hµng cã thÓ ng¨n ngõa ®îc nh÷ng sai ph¹m cã thÓ x¶y ra khi thùc hiÖn chu kú khÐp kÝn cña mét kho¶n tÝn dông * Qui tr×nh tÝn dông: Qui tr×nh tÝn dông bao gåm nh÷ng qui ®Þnh ph¶i thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh cho vay, thu nî nh»m ®¶m b¶o an toµn vèn tÝn dông. Nã ®îc b¾t ®Çu tõ khi chuÈn bÞ cho vay, ph¸t tiÒn vay, kiÓm tra qu¸ tr×nh cho vay cho ®Õn khi thu håi nî. ChÊt lîng tÝn dông cã ®¶m b¶o hay kh«ng tuú thuéc vµo viÖc thùc hiÖn tèt c¸c qui ®Þnh ë tõng bíc víi sù phèi hîp chÆt chÏ, nhÞp nhµng, gi÷a c¸c bíc trong qui tr×nh tÝn dông sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho vèn tÝn dông ®îc lu©n chuyÓn b×nh thêng, theo ®óng kÕ ho¹ch ®· ®Þnh, nhê cã ®¶m b¶o chÊt lîng tÝn dông. Trong quy tr×nh tÝn dông, bíc chuÈn bÞ cho vay (kh¸ch hµng viÕt ®¬n xin vay vµ Ng©n hµng ®¸nh gi¸ ®¬n cho vay ®Ó quyÕt ®Þnh cho vay hay kh«ng cho vay) rÊt quan träng, lµ c¬ së ®Ó lîng ®Þnh rñi ro trong qu¸ tr×nh cho vay. Trong bíc nµy, chÊt lîng tÝn dông tuú thuéc vµo c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®èi tîng ®îc vay vèn còng nh nh÷ng quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn vµ thñ tôc cho vay cña tõng NHTM. KiÓm tra qu¸ tr×nh cho vay gióp Ng©n hµng n¾m ®îc nguyªn nh©n diÔn biÕn cña kho¶n tÝn dông ®· cung cÊp ®Ó cã nh÷ng hµnh ®éng ®iÒu chØnh hoÆc can thiÖp khi cÇn thiÕt, ng¨n ngõa nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra. Thu nî vµ kh©u thanh lý nî lµ kh©u quan träng cã tÝnh quyÕt ®Þnh tíi sù tån t¹i cña Ng©n hµng do ®ã Ng©n hµng ph¶i tÝch cùc trong c«ng t¸c thu nî. Sù nh¹y bÐn kÞp thêi cña Ng©n hµng trong viÖc ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng ®iÒu kiÖn bÊt lîi x¶y ra ®èi víi kh¸ch hµng cïng nh÷ng biÖn ph¸p xö lý chÝnh x¸c, ®óng lóc sÏ gi¶m thiÓu c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n vµ ®iÒu ®ã sÏ cã t¸c dông tÝch cùc ®èi víi chÊt lîng tÝn dông. 10 Sù phèi kÕt nhÞp nhµng gi÷a c¸c bíc trong quy tr×nh tÝn dông sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho vèn tÝn dông ®îc lu©n chuyÓn b×nh thêng, theo ®óng kÕ ho¹ch ®· ®Þnh, nhê ®ã ®¶m b¶o chÊt lîng tÝn dông. * Th«ng tin tÝn dông: Th«ng tin tÝn dông cã vai trß quan träng trong qu¶n lý chÊt lîng tÝn dông. Nhê cã th«ng tin tÝn dông, ngêi qu¶n lý cã thÓ ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh cÇn thiÕt cã liªn quan ®Õn cho vay, theo dâi vµ qu¶n lý tµi kho¶n cho vay. Th«ng tin tÝn dông cã thÓ thu ®îc tõ nh÷ng nguån s½n cã ë Ng©n hµng (Hå s¬ vay vèn, th«ng tin gi÷a c¸c tæ chøc tÝn dông, ph©n tÝch cña c¸c c¸n bé tÝn dông...) tõ kh¸ch hµng (theo chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú hoÆc ph¶n ¸nh trùc tiÕp), tõ c¸c c¬ quan chuyªn vÒ th«ng tin tÝn dông ë trong vµ ngoµi níc, tõ c¸c nguån th«ng tin kh¸c (b¸o, ®µi, toµ ¸n). Sè lîng, chÊt lîng cña th«ng tin thu nhËn ®îc cã liªn quan ®Õn møc ®é chÝnh x¸c trong viÖc ph©n tÝch, nhËn ®Þnh t×nh h×nh thÞ trêng, kh¸ch hµng... ®Ó ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh phï hîp. V× vËy, th«ng tin cµng ®Çy ®ñ, nhanh nhËy, chÝnh x¸c vµ toµn diÖn th× kh¶ n¨ng phßng ngõa rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh cµng lín, chÊt lîng tÝn dông cµng cao. * KiÓm so¸t néi bé: §©y lµ biÖn ph¸p gióp cho Ban l·nh ®¹o Ng©n hµng cã ®îc c¸c th«ng tin vÒ t×nh tr¹ng kinh doanh nh»m duy tr× cã hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ®ang ®îc xóc tiÕn, phï hîp víi c¸c chÝnh s¸ch, ®¸p øng ®îc c¸c môc tiªu ®· ®Þnh. ChÊt lîng tÝn dông tuú thuéc vµo møc ®é ph¸t hiÖn kÞp thêi nguyªn nh©n c¸c sai sãt ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn mét kho¶n tÝn dông cña c«ng t¸c kiÓm so¸t néi bé ®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi. §Ó kiÓm so¸t néi bé cã hiÖu qu¶, Ng©n hµng cÇn cã c¬ cÊu tæ chøc hîp lý, c¸n bé kiÓm tra ph¶i giái nghiÖp vô, trung thùc vµ cã chÝnh s¸ch thëng ph¹t vËt chÊt nghiªm minh. * Trang thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng tÝn dông : Ngoµi 6 nh©n tè trªn, Ng©n hµng trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ tiªn tiÕn phï hîp víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh, ph¹m vi, qui m« ho¹t ®éng sÏ gióp cho Ng©n hµng: - Phôc vô kÞp thêi yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ tÊt c¶ c¸c mÆt dÞch vô, phôc vô (nhËn tiÒn göi, cho vay, thu nî...) víi chi phÝ c¶ hai bªn cïng chÊp nhËn ®îc. - Gióp cho c¸c cÊp qu¶n lý cña Ng©n hµng kÞp thêi n¾m b¾t t×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông, ®Ó ®iÒu chØnh kÞp thêi cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ, nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. Nh vËy, trang thiÕt bÞ còng lµ mét nh©n tè kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®Ó kh«ng ngõng c¶i tiÕn chÊt lîng tÝn dông. 11 Tãm l¹i, qua nghiªn cøu néi dung nh©n tè ¶nh hëng tíi chÊt lîng tÝn dông ta thÊy: tuú theo sù ph¸t triÓn, ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi vµ sù hoµn thiÖn m«i trêng ph¸p lý cña tõng níc còng nh kh¶ n¨ng qu¶n lý, c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ tr×nh ®é c¸n bé cña tõng NHTM mµ c¸c nh©n tè nµy cã ¶nh hëng kh¸c nhau tíi chÊt lîng tÝn dông. VÊn ®Ò c¬ b¶n ®Æt ra lµ chóng ta ph¶i n¾m ch¾c c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi chÊt lîng tÝn dông vµ biÕt vËn dông s¸ng t¹o sù ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè nµy trong hoµn c¶nh thùc tÕ, tõ ®ã t×m ®îc nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý cã hiÖu qu¶ ®Ó cñng cè n©ng cao chÊt lîng tÝn dông h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt rñi ro, sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho sù thµnh c«ng cña ho¹t ®éng tÝn dông nãi riªng còng nh cña toµn bé ho¹t ®éng NHTM nãi chung. 3. ý nghÜa cña viÖc n©ng cao chÊt lîng tÝn dông. 3.1. ChÊt lîng tÝn dông ®èi víi nÒn kinh tÕ x· héi: LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn quan hÖ tÝn dông cho ta thÊy vai trß quan träng cña nã trong nÒn kinh tÕ ®Æc biÖt lµ nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ngµy cµng ph¸t triÓn. Cïng víi sù s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸, tÝn dông ngµy cµng ph¸t triÓn nh»m cung cÊp thªm c¸c ph¬ng tiÖn giao dÞch ®Ó ®¸p øng nhu cÇu giao dÞch trong x· héi. Trong ®iÒu kiÖn ®ã, n©ng cao chÊt lîng tÝn dông lµ vÊn ®Ò ngµy cµng ®îc quan t©m v×: - N©ng cao chÊt lîng tÝn dông ®Ó ®a ho¹t ®éng tÝn dông thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng, phôc vô vµ thóc ®Èy nÒn kinh tÕ thÞ trêng. - §¶m b¶o chÊt lîng tÝn dông lµ ®iÒu kiÖn ®Ó Ng©n hµng lµm tèt chøc n¨ng trung t©m thanh to¸n, v× khi chÊt lîng tÝn dông ®îc ®¶m b¶o sÏ t¨ng vßng quay vèn tÝn dông. Nã t¹o ®iÒu kiÖn cho Ng©n hµng lµm tèt chøc n¨ng trung gian tÝn dông trong nÒn kinh tÕ quèc d©n lµ cÇu nèi gi÷a tiÕt kiÖm vµ ®Çu t, tÝn dông gãp phÇn ®iÒu hoµ vèn trong nÒn kinh tÕ. - N©ng cao chÊt lîng tÝn dông sÏ gãp phÇn t¨ng vßng quay vèn, huy ®éng tíi møc tèi ®a lîng tiÒn nhµn rçi trong x· héi ®Ó phôc vô qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. - N©ng cao chÊt lîng tÝn dông sÏ lµm gi¶m tèi thiÓu lîng tiÒn thõa trong lu th«ng. Nã gãp phÇn kiÒm chÕ l¹m ph¸t, æn ®Þnh tiÒn tÖ, t¨ng trëng kinh tÕ, t¨ng uy tÝn quèc gia. §ång thêi, th«ng qua c¸c c«ng tr×nh ®Çu t vèn ph¸t huy t¸c dông, t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm, dÞch vô cho nÒn kinh tÕ. - N©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹o ®iÒu kiÖn ¸p dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo ho¹t ®éng Ng©n hµng theo xu híng cña thÕ giíi, ph¬ng thøc s¶n xuÊt ¸p dông nh÷ng thµnh tùu cña nh÷ng nÒn c«ng nghÖ cao nh c«ng nghÖ sinh häc, th«ng tin, vËt liÖu, n¨ng lîng míi ®Ó nhanh chãng n©ng cao chÊt lîng tÝn dông 12 thóc ®Èy s¶n xuÊt ë trong níc vµ héi nhËp víi hÖ thèng tµi chÝnh tiÒn tÖ quèc gia. - N©ng cao chÊt lîng tÝn dông ®Ó cã kh¶ n¨ng hîp t¸c c¹nh tranh. Khi s¶n xuÊt cïng ph¸t triÓn, nhu cÇu vèn ®Ó phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi lµ rÊt lín mµ mçi Ng©n hµng riªng lÎ kh«ng thÓ ®¸p øng ®îc, ®ßi hái ph¶i cã sù hîp t¸c gi÷a c¸c Ng©n hµng trong viÖc tµi trî cho kh¸ch hµng (®ång tµi trî hay tÝn dông hîp vèn). TÝn dông lµ mét trong nh÷ng c«ng cô ®Ó thùc hiÖn c¸c chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi theo tõng ngµnh, tõng lÜnh vùc. N©ng cao chÊt lîng tÝn dông sÏ gãp phÇn t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt x· héi, ®¶m b¶o ph¸t triÓn c©n ®èi gi÷a c¸c ngµnh, c¸c vïng trong c¶ níc, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. TÝn dông cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nÒn kinh tÕ x· héi. §Ó cã chÊt lîng tÝn dông, ngoµi sù nç lùc cña b¶n th©n c¸c NHTM, ®ßi hái nÒn kinh tÕ ph¶i æn ®Þnh vµ ph¶i cã mét c¬ chÕ, chÝnh s¸ch phï hîp, sù kÕt hîp nhÞp nhµng cã hiÖu qu¶ gi÷a c¸c cÊp, c¸c ngµnh t¹o m«i trêng thuËn lîi cho ho¹t ®éng cña tÝn dông. 3.2. ChÊt lîng tÝn dông ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i : ChÊt lîng tÝn dông lµm t¨ng kh¶ n¨ng cung cÊp dÞch vô cña c¸c NHTM do t¹o thªm nguån vèn tõ viÖc t¨ng ®îc vßng quay vèn tÝn dông vµ thu hót thªm ®îc nhiÒu kh¸ch hµng bëi c¸c h×nh thøc cña s¶n phÈm, dÞch vô, t¹o ra mét h×nh ¶nh tèt vÒ biÓu tîng vµ uy tÝn cña Ng©n hµng cïng sù trung thµnh cña kh¸ch hµng. ChÊt lîng tÝn dông gia t¨ng kh¶ n¨ng sinh lîi cña c¸c s¶n phÈm, dÞch vô Ng©n hµng do gi¶m ®îc sù chËm trÔ, gi¶m chi phÝ nghiÖp vô, chi phÝ qu¶n lý, c¸c chi phÝ thiÖt h¹i do kh«ng thu håi ®îc vèn cho vay. Tõ ®ã c¶i thiÖn ®îc t×nh h×nh tµi chÝnh cña Ng©n hµng, t¹o thÕ m¹nh cho Ng©n hµng trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh. ChÊt lîng tÝn dông t¹o thuËn lîi cho sù tån t¹i l©u dµi cña Ng©n hµng, bëi v× chÊt lîng tÝn dông cho phÐp Ng©n hµng cã nh÷ng kh¸ch hµng trung thµnh vµ nh÷ng kho¶n lîi nhuËn bæ sung vèn ®Çu t. ChÊt lîng tÝn dông cñng cè mèi quan hÖ x· héi cña Ng©n hµng, ®iÒu ®ã còng cã ý nghÜa lµ t¹o ®îc m«i trêng thuËn lîi nhÊt cho ho¹t ®éng Ng©n hµng. Víi nh÷ng u thÕ trªn, viÖc cñng cè vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông cñ NHTM lµ sù cÇn thiÕt kh¸ch quan v× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi cña NHTM. Còng chÝnh v× vËy, chÊt lîng tÝn dông lu«n lu«n ph¶i ®îc c¶i tiÕn. 13 Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng vµ chÊt lîng TÝn dông t¹i exim bank hµ néi. * VµI nÐt vÒ ng©n hµng xuÊt nhËp khÈu viÖt nam Ng©n hµng Th¬ng M¹i Cæ PhÇn XuÊt NhËp KhÈu ViÖt Nam ra ®êi vµ ho¹t ®éng trong bèi c¶nh chung cña nÒn kinh tÕ ®ang chuyÓn m×nh ®æi míi. Cuèi n¨m 1989, nh÷ng tiÕn bé ®¹t ®îc trong nÒn kinh tÕ cho phÐp ViÖt Nam chuyÓn thêi kú ®a ra thùc thi c¸c chÝnh s¸ch vµ m« h×nh Ng©n hµng thÝch hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng trong nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn. Nhµ níc chñ tr¬ng c¶i c¸ch hÖ thèng Ng©n hµng thµnh hai cÊp : CÊp qu¶n lý Nhµ níc do NHNN ®¶m nhËn, cÊp kinh doanh do c¸c NHTM ®¶m nhËn, ho¹t ®éng Ng©n hµng ®· cã sù chuyÓn biÕn, c¬ b¶n më réng m¹ng líi ho¹t ®éng vµ phôc vô cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ. §ång thêi trong thêi kú nµy Nhµ níc cã chñ tr¬ng thµnh lËp mét sè NHTM cæ phÇn nh»m thùc hiÖn sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Theo ®Ò nghÞ cña «ng §µo Duy Thµnh, Chñ tÞch Phßng th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam, ngµy 24/05/1989, Chñ tÞch Héi ®ång Bé trëng ra quyÕt ®Þnh 140/CT cho phÐp thµnh lËp Ng©n hµng XuÊt NhËp KhÈu ViÖt Nam díi h×nh thøc lµ Ng©n hµng cæ phÇn chuyªn kinh doanh vÒ tiÒn tÖ, tÝn dông vµ dÞch vô Ng©n hµng nh»m phôc vô s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn hµng xuÊt nhËp khÈu vµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Ng©n hµng XuÊt NhËp KhÈu ViÖt Nam - tªn giao dÞch ViÖt Nam Eximbank- lµ ph¸p nh©n, ho¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, ®îc quyÒn tù chñ vÒ tµi chÝnh vµ chñ ®éng vÒ kinh doanh, cã héi së chÝnh t¹i sè 07 Lª ThÞ Hång GÊm - QuËn I - Thµnh phè Hå ChÝ Minh, cã con dÊu riªng, cã b¶n tæng kÕt tµi s¶n vµ trùc tiÕp lµm nghÜa vô víi Ng©n s¸ch Nhµ níc. Cho tíi nay, ngoµi viÖc lu«n lu«n ®æi míi, ph¸t triÓn tæ chøc vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn, tõ n¨m 1992 ®Õn nay ViÖt Nam Eximbank ®· thµnh lËp ®îc 3 chi nh¸nh vµ mét v¨n phßng giao dÞch ®ãng trªn ®Þa bµn c¸c tØnh thµnh phè: + Chi nh¸nh Hµ Néi. + Chi nh¸nh §µ N½ng. + Chi nh¸nh CÇn Th¬. + Phßng giao dÞch Chî Lín. Cïng víi hÖ thèng NHTM ViÖt Nam, Ng©n hµng XuÊt NhËp KhÈu ViÖt Nam mét trong nh÷ng NHTM cæ phÇn ®Çu tiªn ë níc ta, víi bÒ dÇy kinh 14 nghiÖm cha ®îc 10 n¨m nhng còng ®¹t ®îc ë møc ph¸t triÓn, tèc ®é t¨ng trëng cao trªn nhiÒu mÆt ho¹t ®éng, vèn cæ phÇn tõ lóc thµnh lËp lµ 53,31 tû ®ång nay ®· t¨ng lªn 250 tû, ®ång thêi gãp phÇn më réng kh¶ n¨ng huy ®éng vèn. Doanh sè cho vay t¨ng nhanh, c¸c ho¹t ®éng khai th¸c kiÒu hèi, mua b¸n ngo¹i tÖ, thanh to¸n thÎ tÝn dông còng t¨ng trëng tèt. VÒ ®èi ngo¹i, Eximbank liªn tôc më quan hÖ ®¹i lý víi Ng©n hµng níc ngoµi. §Õn nay, Ng©n hµng ®· thiÕt lËp quan hÖ ®¹i lý víi 530 Ng©n hµng t¹i 56 quèc gia trªn thÕ giíi. Nãi chung, Eximbank ViÖt Nam lu«n kinh doanh cã l·i vµ t¹o ®îc uy tÝn víi b¹n hµng trong vµ ngoµi níc. §¹t ®îc nh÷ng thµnh qu¶ nãi trªn, tríc hÕt lµ nhê ®êng lèi kinh tÕ ®æi míi vµ c¸c chÝnh s¸ch ®óng ®¾n vÒ tiÒn tÖ tÝn dông cña Nhµ níc. TiÕp theo lµ sù tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc, sù gióp ®ì cña c¸c Ng©n hµng b¹n bÌ vµ cña c¸c c¬ quan h÷u quan, vµ rÊt quan träng lµ sù nç lùc cña tËp thÓ nh©n viªn Vietnam Eximbank, cña Héi ®ång Qu¶n trÞ vµ Ban Gi¸m ®èc Ng©n hµng. 1. thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông t¹i nhtmcp eximbank hµ néi : 1.1. Nh÷ng nÐt chung: Chi nh¸nh Eximbank Hµ Néi lµ chi nh¸nh ®Çu tiªn ®îc thµnh lËp theo giÊy chÊp thuËn sè 0002 ngµy 22/09/1992 cña NHNN vµ theo giÊy phÐp ®Æt v¨n phßng chi nh¸nh sè 00503/GP - UB cña UBND thµnh phè Hµ Néi. Th¸ng 11/1992 Eximbank Hµ Néi b¾t ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng, cã trô së chÝnh ®Æt t¹i 19 phè TrÇn Hng §¹o. S¬ ®å tæng thÓ chi nh¸nh Eximbank Hµ néi gi¸m ®èc vµ c¸c phã gi¸m ®èc phßng tæ chøc hµnh chÝnh phßng quan hÖ quèc tÕ phßng thanh to¸n quèc tÕ phßng tÝn dông ®Çu t phßng kÕ to¸n phßng ng©n quü tæ ph¸p chÕ Eximbank Hµ Néi cã mét gi¸m ®èc ®iÒu hµnh trùc tiÕp vµ mét ®éi ngò c¸n bé ®ñ m¹nh, võa th«ng th¹o nghiÖp vô võa cã kinh nghiÖm trong chØ ®¹o 15 ®iÒu hµnh, tr×nh ®é chuyªn m«n cao, biÕt ngo¹i ng÷, bíc ®Çu thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ trêng, hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ cña khu vùc vµ thÕ giíi. Ng©n hµng cã bÈy phßng chøc n¨ng : Phßng tæ chøc hµnh chÝnh, phßng quan hÖ quèc tÕ, phßng thanh to¸n quèc tÕ, phßng tÝn dông ®Çu t, phßng kÕ to¸n, phßng ng©n quü, tæ ph¸p chÕ C¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña chi nh¸nh trong nh÷ng n¨m qua ®· chøng minh Ng©n hµng lµ mét chi nh¸nh trong toµn hÖ thèng liªn tôc thùc hiÖn tèt c¸c chøc n¨ng kinh doanh, gi÷ v÷ng c©n ®èi chung vÒ nguån vèn vµ sö dông vèn, cïng víi c¸c Ng©n hµng kh¸c trªn ®Þa bµn, chi nh¸nh ®· gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ thñ ®« vµ n©ng cao ho¹t ®éng kinh doanh cña toµn hÖ thèng. Ra ®êi trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ më víi sù ®iÒu tiÕt cña c¬ chÕ thÞ trêng t¹o m«i trêng kinh tÕ phï hîp ®Ó chi nh¸nh ho¹t ®éng kinh tÕ vµ ph¸t triÓn. Trong t¸m n¨m ho¹t ®éng vµ trëng thµnh (11/1992-11/2000) díi sù chØ ®¹o s¸ng suèt cña Héi ®ång Qu¶n trÞ, sù l·nh ®¹o s¸t sao vµ hç trî to lín vÒ c¸c mÆt cña Héi së Trung ¬ng, còng nh sù tÝn nhiÖm cña c¸c cæ ®«ng vµ c¸c ®¬n vÞ kh¸ch hµng, tËp thÓ l·nh ®¹o vµ c¸n bé nh©n viªn cña chi nh¸nh Eximbank Hµ Néi ®· tÝch cùc c«ng t¸c ®a chi nh¸nh ngµy cµng lín m¹nh vµ trë thµnh mét trong nh÷ng Ng©n hµng kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt trong ®Þa bµn Hµ Néi. 1.2. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh t¹i Eximbank chi nh¸nh Hµ Néi : * VÒ huy ®éng vèn : C«ng t¸c huy ®éng vèn lµ mét nhiÖm vô tiªn quyÕt trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng. Muèn më réng ho¹t ®éng tÝn dông cña m×nh th× Ng©n hµng cÇn ph¶i më réng ho¹t ®éng huy ®éng vèn, v× thÕ bÊt kú Ng©n hµng nµo còng rÊt chó träng ®Õn ho¹t ®éng nµy. Trªn thùc tÕ ®èi víi Eximbank Hµ Néi còng vËy. Ng©n hµng ®îc sù chØ ®¹o kÞp thêi cña Héi ®ång Qu¶n trÞ, ban Tæng Gi¸m ®èc vµ sù cè g¾ng nç lùc phÊn ®Êu cña toµn thÓ c«ng nh©n viªn ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch ®¸ng kÓ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Víi nguån vèn khiªm tèn ban ®Çu do Héi së Trung ¬ng cung cÊp ®Ó tiÕn hµnh khai tr¬ng ho¹t ®éng lµ 532.000 USD vµ 7,485 tû VND ®Õn n¨m 1996 ®îc bæ sung 13.818 triÖu VND (vèn cè ®Þnh x©y dùng trô së míi), chi nh¸nh 16 Eximbank Hµ Néi ®· tiÕn hµnh më réng viÖc huy ®éng vèn tõ nhiÒu ®èi tîng kh¸c nhau ®Ó ®¶m b¶o nguån vèn cho ho¹t ®éng cña chi nh¸nh. Cã thÓ nãi, qu¸n triÖt t tëng huy ®éng vèn cña §¶ng vµ Nhµ níc ®Ó phôc vô sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ cu¶ thñ ®« vµ c¶ níc, Ng©n hµng ®· huy ®éng vèn b»ng nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh: tiÒn göi cña d©n c, tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc doanh vµ ngoµi quèc doanh, t nh©n tËp thÓ. Ngoµi ra Ng©n hµng cßn ®a d¹ng c¸c thêi h¹n vµ khung l·i suÊt víi môc ®Ých thu hót ®îc nhiÒu nguån tiÒn nhµn rçi trong d©n c vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ. Víi tinh thÇn, th¸i ®é tËn tuþ phôc vô kh¸ch hµng, ®¶m b¶o vui lßng kh¸ch ®Õn võa lßng kh¸ch ®i, gi¶i quyÕt thñ tôc thuËn lîi nhanh chãng, kh¸ch hµng göi tiÒn vµo vµ rót tiÒn ra dÔ dµng, h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng sai sãt nhÇm lÉn vÒ mÆt nghiÖp vô ®Ó ®¶m b¶o ngµy cµng cã tÝn nhiÖm víi kh¸ch hµng tõ ®ã Ng©n hµng ®· t¹o thÕ chñ ®éng ®i vay vµ cho vay. V× vËy trong nh÷ng n¨m qua, c«ng t¸c huy ®éng vèn ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan: B¶ng 1 : c¬ cÊu vèn huy ®éng t¹i eximbank hµ néi §¬n vÞ : TriÖu ®ång. 31/12/1997 Sè tiÒn TØ träng (%) 420.279 100 31/12/1998 Sè tiÒn TØ träng (%) 326.220 100 31/12/1999 Sè tiÒn TØ träng (%) 492.845 100 TiÒn göi TCKT 319.412 76 123.964 38 149.484 30 TiÒn göi tiÕt kiÖm 100.867 24 202.256 62 343.361 70 TG kh«ng kú h¹n 306.804 73 114.177 35 111.225 22,6 TG cã kú h¹n 113.475 27 212.043 65 381.620 77,4 chØ tiªu Tæng nguån Theo ®èi tîng: Theo c¬ cÊu: Nguån : B¸o c¸o c«ng t¸c tÝn dông n¨m 97, 98, 99 t¹i Eximbank Hanoi. Trong ®èi tîng huy ®éng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cña Ng©n hµng cã sù kh¸c nhau râ rÖt qua c¸c thêi kú. N¨m 1999, tiÒn göi cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ lµ 149.484 triÖu chiÕm 30% trong tæng nguån, gi¶m ®i 46% so víi n¨m 1997 vµ 8 % so víi n¨m 1998. C¬ cÊu tiÒn göi tiÕt kiÖm còng thay ®æi, ®¹t 343.361 triÖu chiÕm 70% 17 trong tæng nguån, t¨ng 242.494 triÖu so víi n¨m 1997 vµ t¨ng 141.105 triÖu so víi n¨m 1998. Tríc 1998 Ng©n hµng thêng huy ®éng vèn tõ c¸c tæ chøc tÝn dông níc ngoµi, do vËy n¨m 1997 tiÒn göi tiÕt kiÖm chØ chiÕm 24% trªn tæng nguån. §Õn n¨m 1998, do chÞu ¶nh hëng cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ cuèi n¨m 1997 nªn c¸c Ng©n hµng níc ngoµi ®· quyÕt ®Þnh c¾t h¹n møc tÝn dông víi c¸c Ng©n hµng cña ta. Tríc t×nh h×nh nµy, NHTMCP Eximbank ®· ®a ra mét quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n kÞp thêi lµ ®iÒu chØnh møc l·i suÊt hîp lÝ, khuyÕn khÝch viÖc göi tiÒn tiÕt kiÖm thùc hiÖn viÖc huy ®éng vèn trong níc, viÖc lµm nµy ®· ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan (møc tiÒn göi tiÕt kiÖm trªn tæng vèn huy ®éng lµ 62% -1998, 70% -1999). Trong kÕt cÊu nguån vèn còng cã sù kh¸c biÖt. N¨m 1998 vµ n¨m 1999, tæng nguån vèn huy ®éng cña Ng©n hµng chñ yÕu lµ tiÒn göi cã kú h¹n. Cuèi n¨m 1998, tiÒn göi cã kú h¹n lµ 212.043 triÖu ®ång tøc lµ b»ng 185,7% so víi tiÒn göi kh«ng kú h¹n, chiÕm 65% trong tæng nguån. Trong n¨m 1999, tiÒn göi kh«ng kú h¹n lµ 111.225 triÖu ®ång chiÕm 22,6% trong tæng nguån trong khi ®ã tiÒn göi cã kú h¹n lµ 381.620 triÖu ®ång b»ng 343,1 % so víi tiÒn göi kh«ng kú h¹n chiÕm 77,4% trong tæng nguån huy ®éng. Trong khi ®ã, n¨m 1997 sè d nguån vèn huy ®éng cã kú h¹n lµ 113.475 triÖu ®ång b»ng 37% so víi tiÒn göi kh«ng kú h¹n chØ chiÕm 27% trong tæng nguån. N¨m 1997, sè lîng c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n më tµi kho¶n thanh to¸n qua Ng©n hµng lµ rÊt lín, ®©y chÝnh lµ nguyªn nh©n chñ yÕu lµm t¨ng møc tiÒn göi kh«ng k× h¹n lªn tíi 73%, bªn c¹nh ®ã do cha cã chÝnh s¸ch l·i suÊt hÊp dÉn nªn lîng tiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n chØ chiÕm 27% trªn tæng nguån. Trong qu¸ tr×nh vËn ®éng thÝch øng víi t×nh h×nh kinh tÕ míi Ng©n hµng ®· ngµy cµng më réng ho¹t ®éng kinh doanh thu hót thªm sè lîng kh¸ch hµng. Eximbank Hµ Néi cßn më réng khai th¸c nguån vèn ng¾n h¹n tõ c¸c tæ chøc tÝn dông trong vµ ngoµi níc th«ng qua h¹n møc tÝn dông cña Héi së Trung ¬ng ph©n bæ hoÆc chi nh¸nh tõ giao dÞch liªn hÖ. Tuy nhiªn t×nh h×nh kinh tÕ vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña NHTM nãi chung cã nhiÒu biÕn ®éng do vËy còng ¶nh hëng ®Õn nguån vèn nµy. Tãm l¹i, mÆc dï cã nh÷ng khã kh¨n kh¸ch quan vµ chñ quan, nhng Eximbank Hµ Néi ®· lu«n cè g¾ng vît qua vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶ tèt. Trong n¨m 1999, cho dï Eximbank Hµ Néi cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc huy ®éng vèn nhng nguån vèn huy ®éng chñ yÕu lµ tiÒn göi tiÕt kiÖm cña d©n c. 18 §©y chÝnh lµ ®iÓm yÕu cña Ng©n hµng Eximbank Hµ Néi v× b×nh qu©n l·i suÊt huy ®éng ®Çu vµo cao, ®ång thêi Ng©n hµng lu«n ph¶i chÞu søc Ðp vÒ dù tr÷ thanh kho¶n do VND bÞ mÊt gi¸ so víi USD. Tuy nhiªn ®©y lµ bíc ®i tÊt yÕu trªn con ®êng héi nhËp mµ Ng©n hµng Eximbank ®ang t×m c¸ch th¸o gì ®Ó v¬n lªn. * VÒ sö dông vèn : HiÖn nay, nghiÖp vô tÝn dông vÉn lµ nghiÖp vô sinh lêi chñ yÕu cña c¸c NHTMViÖt Nam nãi chung vµ cña chi nh¸nh Eximbank Hµ Néi nãi riªng. Lµ mét NHTMCP, vèn ho¹t ®éng lµ do c¸c cæ ®«ng ®ãng gãp, huy ®éng tiÒn göi tõ d©n c vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ nªn ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng sÏ v« cïng khã kh¨n nÕu chØ l¬ lµ mét chót th«i th× hËu qu¶ rñi ro tÝn dông sÏ kh«n lêng. NhËn thøc ®îc ®iÒu nµy, Eximbank Hµ Néi rÊt chó träng ®Õn kh©u tÝn dông, coi ®ã lµ ho¹t ®éng träng t©m cña Ng©n hµng. Ng©n hµng lu«n thùc hiÖn cho vay víi 3 môc tiªu c¬ b¶n : HiÖu qu¶, an toµn vèn ®Çu t vµ ph¸t triÓn. Nhê lµm tèt c«ng t¸c huy ®éng vèn, Eximbank Hµ Néi ®· tÝch cùc nhanh chãng ®a d¹ng hãa c¸c mÆt nghiÖp vô kinh doanh dÞch vô Ng©n hµng trong ®ã träng t©m lµ c«ng t¸c tÝn dông. T×nh h×nh tÝn dông cña Eximbank Hµ Néi ®îc thèng kª cô thÓ qua b¶ng: B¶ng 2 : KÕt cÊu d nî theo thêi h¹n cho vay cña eximbank hµ néi §¬n vÞ : TriÖu ®ång. 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 chØ tiªu Sè tiÒn TØ träng Sè tiÒn TØ träng Sè tiÒn TØ träng (%) (%) (%) D nî ng¾n h¹n: 236.236 93,68 156.095 87 170.248 84 $ VND $ USD D nî dµi h¹n : $ VND $ USD 95.764 140.472 15.932 12.188 37,98 55,70 6,32 4,83 41.113 114.982 23.326 17.404 22,90 64,10 13 9,70 61.087 109.161 32.311 24.039 30 54 16 11,9 3.744 1,49 5.922 3,30 8.272 4,1 19 Tæng d nî : 252.168 100. 179.421 100 202.559 100 Nguån : B¸o c¸o tÝn dông n¨m 97, 98, 99 cña Eximbank Hanoi. D nî tÝn dông tÝnh ®Õn cuèi n¨m 1997 lµ 252.168 triÖu ®ång, ®Õn 31/12/1998 lµ 179.421 triÖu ®ång gi¶m 28,8% so víi cuèi n¨m 1997. Cuèi n¨m 1999, d nî tÝn dông lµ 202.559 triÖu ®ång t¨ng so víi n¨m 1998 lµ 12,9%. N¨m 1999, d nî tÝn dông ng¾n h¹n lµ 170.248 triÖu ®ång chiÕm 84% trong tæng d nî, gi¶m 65.988 triÖu ®ång so víi n¨m 1997 vµ t¨ng 14.153 triÖu ®ång so víi n¨m 1998, trong khi ®ã d nî cho vay trung vµ dµi h¹n lµ 32.311 triÖu ®ång chØ chiÕm 16% trong tæng d nî tÝn dông b»ng 202,8% so víi n¨m 1997 vµ t¨ng 8.985 triÖu so víi n¨m 1998 (b»ng 138,5%) Lµ mét NHTM, Chi nh¸nh ®· x¸c ®Þnh ®óng ®¾n møc vèn cho vay ng¾n h¹n trong c¬ cÊu vèn ®Çu t. Trong c¸c n¨m 1997,1998, 1999, tû träng cho vay ng¾n h¹n lu«n æn ®Þnh ë møc cao, trªn 80%. Môc tiªu lîi nhuËn lu«n ®Æt lªn hµng ®Çu nªn Ng©n hµng nhËn thÊy râ rµng cho vay ng¾n h¹n cã u thÕ h¬n cho vay trung vµ dµi h¹n sau khi nghiªn cøu kü c¸c dù ¸n cã tÝnh kh¶ thi, ®em l¹i hiÖu qu¶, gãp phÇn t¨ng trëng kinh tÕ. XÐt theo c¬ cÊu lo¹i tiÒn th× n¨m 1999 d nî tÝn dông USD lµ 117.433 triÖu ®ång chiÕm 81,4%, gi¶m 26.783 triÖu ®ång so víi n¨m 1997 vµ gi¶m 3.471 triÖu ®ång so víi n¨m 1998. D nî tÝn dông VND lµ 85.126 triÖu ®ång chiÕm 42% trong tæng d nî gi¶m ®i 22.826 triÖu ®ång so víi n¨m 1997 vµ t¨ng 26.609 triÖu ®ång so víi cïng kú n¨m 1998. §Æc trng cña Ng©n hµng XuÊt NhËp KhÈu ViÖt Nam lµ kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ, tÝn dông nh»m phôc vô s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn hµng xuÊt nhËp khÈu vµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. ChÝnh v× vËy c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng cña Ng©n hµng thêng ®Õn vay ®Ó nhËp khÈu hµng ho¸ do ®ã d nî cña tiÒn USD lu«n lín h¬n d nî cña tiÒn §ång. T¹i Eximbank Hµ Néi, ®Çu t tÝn dông ®· b¸m s¸t yªu cÇu thùc t¹i, më réng ®Çu t víi mäi thµnh phÇn kinh tÕ, sö dông tèi ®a nguån vèn vµo t¸i ®Çu t nh»m thu lîi nhuËn. C¸c kh¸ch hµng cña Chi nh¸nh Eximbank Hµ Néi bao gåm c¸c DNNN, c«ng ty cæ phÇn, c¸c hé s¶n xuÊt cã giÊy chøng nhËn kinh doanh. b¶ng 3 : kÕt cÊu d nî theo thµnh phÇn kinh tÕ §¬n vÞ: TriÖu ®ång 1997 1998 1999 20
- Xem thêm -