Tài liệu Tìm hiểu yếu tố hiện thực trong văn xuôi tự lực văn đoàn

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 250 |
  • Lượt tải: 0
youtubehot

Tham gia: 22/05/2016

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH ĐẶNG NGỌC HÙNG TÌM HIỂU YẾU TỐ HIỆN THỰC TRONG VĂN XUÔI TỰ LỰC VĂN ĐOÀN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN CHUYÊN NGÀNH : VĂN HỌC VIỆT NAM MÃ SỐ : 5-04-33 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS. LÂM QUANG VINH NGƯỜI THỰC HIỆN : ĐẶNG NGỌC HÙNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ~2002 ~ MỤC LỤC MỤC LỤC..................................................................................................3 T 4 T 4 DẪN LUẬN................................................................................................6 T 4 T 4 1. Lí do chọn đề tài: ........................................................................................ 6 T 4 T 4 2. Giới hạn đề tài: ........................................................................................... 7 T 4 T 4 3. Lịch sử vấn đề :........................................................................................... 7 T 4 T 4 4. Mục đích nghiên cứu (đóng góp của luận văn): ....................................... 14 T 4 T 4 5.Phương pháp nghiên cứu : ......................................................................... 14 T 4 T 4 6. Kết cấu của luận văn :............................................................................... 15 T 4 T 4 CHƯƠNG 1: CÓ MỘT KHUYNH HƯỚNG HIỆN THỰC TRONG T 4 VĂN XUÔI TỰ LỰC VĂN ĐOÀN .......................................................16 T 4 1.1. Tự lực văn đoàn về cơ bản là một văn phái thuộc về văn học lãng mạn : T 4 T 4 ...................................................................................................................... 16 1.1.1. Về phương pháp sáng tác lãng mạn và phương pháp sáng tác hiện T 4 thực: .......................................................................................................... 16 T 4 1.1.1.1. Một vài thuật ngữ, khái niệm có liên quan : ........................... 16 T 4 T 4 1.1.1.2.Phương pháp sáng tác lãng mạn : ............................................ 18 T 4 T 4 1.1.1.3.Phương pháp sáng tác hiện thực: ............................................. 20 T 4 T 4 1.1.2.Chủ nghĩa lãng mạn trong văn học Việt Nam : ............................... 21 T 4 T 4 1.1.2.1. Xung quanh việc sử dụng khái niệm "văn học lãng mạn " ở T 4 Việt Nam : ............................................................................................ 21 T 4 1.1.2.2. Sự xuất hiện văn học lãng mạn, văn học theo khuynh hướng T 4 lãng mạn chủ nghĩa ở Việt Nam: ......................................................... 23 T 4 1.1.2.3 Tự lực văn đoàn - một văn phái đi theo đi theo khuynh hướng T 4 lãng mạn: .............................................................................................. 24 T 4 1.2 Khuynh hướng hiện thực trong văn xuôi Tự lực văn đoàn : .................. 28 T 4 T 4 1.2.1. Hiện tượng không thuần nhất của văn học lãng mạn nói chung, của T 4 Tự lực văn đoàn nói riêng : ...................................................................... 28 T 4 1.2.2. Yếu tố hiện thực, khuynh hướng hiện thực trong văn xuôi Tự lực T 4 văn đoàn : ................................................................................................. 30 T 4 1.2.2.1. Từ tôn chỉ được đề ra trong tuyên ngôn : ............................... 30 T 4 T 4 1.2.2.2 Từ tôn chỉ đến thực tế sáng tác : .............................................. 31 T 4 T 4 CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC VỀ CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG LỄ T 4 GIÁO PHONG KIẾN .............................................................................33 T 4 2.1 Đấu tranh cho sự lựa chọn tình yêu và hôn nhân : ................................. 34 T 4 T 4 2.2 Chống đại gia đình phong kiến : ............................................................. 43 T 4 T 4 2.3 Chống chế độ hôn nhân đa thê: .............................................................. 47 T 4 T 4 CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC VỀ XÃ HỘI - CON NGƯỜI THỜI T 4 PHÁP THUỘC ........................................................................................53 T 4 3.1 Người nông dân, người lao động nghèo khổ : ........................................ 53 T 4 T 4 3.2. Thân phận phụ nữ và trẻ em : ................................................................ 77 T 4 T 4 3.3. Hiện thực về tầng lớp địa chủ, phong kiến, tư sản và "kẻ giàu" nói T 4 chung : .......................................................................................................... 87 T 4 3.4. Hiện thực về sinh hoạt bình dân và phong cảnh quê hương :................ 97 T 4 T 4 CHƯƠNG 4: HIỆN THỰC VỀ NGƯỜI TRÍ THỨC TIỂU TƯ SẢN T 4 T 4 .................................................................................................................103 4.1. Cuộc sống "xam xám nhờ nhờ" của những trí thức thất cơ lỡ vận : ... 103 T 4 T 4 4.2 Cuộc sống chới với trên lằn ranh thiện ác và bi kịch tha hóa :............. 105 T 4 T 4 4.3 Từ thân phận người trĩ thức đến sự phủ nhận xã hội đương thời: ........ 111 T 4 T 4 4.4 Cuộc sống suy đồi và mục đích, thái độ phản ánh : ............................. 117 T 4 T 4 KẾT LUẬN ............................................................................................128 T 4 T 4 THƯ MỤC THAM KHẢO ..................................................................132 T 4 T 4
- Xem thêm -