Tài liệu Tìm hiểu việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư của một số dự án trên địa bàn huyện thanh trì, thành phố hà nội

  • Số trang: 935 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO TR NG ðI H C NÔNG NGHIP HÀ N I --------------- HOÀNG THUÝ LINH TÌM HI U VIC THC HIN CHÍNH SÁCH B I TH NG, H TR TÁI ð NH CƯ C¤A M T S D ÁN TRÊN ð A BÀN HUYN THANH TRÌ, THÀNH PH HÀ N I LUN VĂN THC SĨ NÔNG NGHIP Chuyên ngành : QUµN LÝ ð§T ðAI Mã s : 60.62.16 Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS. NGUYN THANH TRÀ HÀ N I – 2010 LI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan s liu và kt qu nghiên cu trong lu n văn là trung th c và cs chưa ñ d ng ñ bo v m¤t hc v nào. Tôi xin cam ñoan mi s giúp ñ cho vic th c hin lu n ñã ñ ñ§u ñ văn c cm ơn và các thông tin trích dµn trong lu n văn c ch rõ ngun gc. T¸c gi¶ luËn v¨n Hong Thuý Linh Tr ng ði hc Nông nghip Hà N i – Lun văn thc sĩ nông nghip ...........i LI CµM ƠN Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nghiªn cøu ®Ò t§i, t«i ® nhËn ®−îc sù quan t©m gióp ®ì nhiÖt t×nh, sù ®ãng gãp quý b¸u cña nhiÒu c¸ nh©n v§ tËp thÓ, ® t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó t«i ho§n th§nh b¶n luËn v¨n n§y. Lêi ®Çu tiªn, t«i xin ch©n th§nh c¶m ¬n PGS.TS NguyÔn Thanh Tr§, Tr−ëng Bé m«n Qu¶n lý §Êt ®ai, Khoa T§i nguyªn v§ M«i tr−êng, Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp H§ Néi ® trùc tiÕp h−íng dÉn t«i trong suèt thêi gian t«i nghiªn cøu thùc hiÖn ®Ò t§i. T«i xin c¶m ¬n sù gãp ý ch©n th§nh cña c¸c ThÇy, C« gi¸o Khoa T§i nguyªn v§ M«i tr−êng,Vin Sau §¹i häc, Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp H§ Néi ® t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i thùc hiÖn ®Ò t§i. T«i xin ch©n th§nh c¶m ¬n Ban chØ ®¹o GPMB th§nh phè H§ Néi, Trung t©m ph¸t triÓn quü ®Êt, Phßng T§i nguyªn v§ M«i tr−êng, Ban båi th−êng GPMB huyÖn Thanh Tr×, UBND x Tø HiÖp, UBND x Thanh LiÖt, UBND x Ngäc Håi, UBND x §¹i ¸ng ® t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì t«i trong thêi gian nghiªn cøu thùc hiÖn luËn v¨n t¹i ®Þa ph−¬ng. T«i xin c¶m ¬n tíi gia ®×nh, nh÷ng ng−êi th©n, ®ång nghiÖp v§ b¹n bÌ ® gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò t§i. Mét lÇn n÷a t«i xin tr©n träng c¶m ¬n ! H Néi, ngy th¸ng n¨m 2010 T¸c gi¶ luËn v¨n Hong Thuý Linh Tr ng ði hc Nông nghip Hà N i – Lun văn thc sĩ nông nghip ...........ii MC LC Li cam ñoan i Li cm ơn ii M cl c Danh m c vit tt Danh m c bng Danh m c hình nh 1. M- ðU iii v vi vii i 1.1. Tính cp thit ca ñ§ tài 1 1.2. M c ñích, yêu cu: T NG QUAN V! CÁC V§N ð! NGHIÊN C"U 2 3 Cơ s lý lu n ca vic tìm hiu ñánh giá hiu qu công tác GPMB. 3 2. 2.1. 2.2. Cơ s th c ti-n công tác bi th ng, h tr tái ñnh cư khi nhà nư c thu hi ñt Vit Nam. 25 3. ðI TƯ NG, PHM VI, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 33 33 3.2. NGHIÊN C"U ði t ng và ph"m vi nghiên cu N¤i dung nghiên cu 3.3. Phương pháp nghiên cu. 35 4. K#T QUµ NGHIÊN C"U 36 4.1. ði§u kin t nhiên, kinh t – xã h¤i 36 3.1. 33 4.1.1. ði§u kin t nhiên 36 4.1.2. Th c tr"ng phát trin kinh t - xã h¤i. 38 4.2. Tình hình chung v§ công tác bi th ng h tr tái ñnh cư khi nhà nư c thu hi ñt trên ña bàn huyn Thanh Trì. 4.2.1. Tình hình chung Tr ng ði hc Nông nghip Hà N i – Lun văn thc sĩ nông nghip ...........iii 50 50 4.2.2. Công tác bi th ng, gii phóng m#t b$ng huyn Thanh Trì năm 2009 50 4.3. 53 Gi i thiu v§ 3 d d án nghiên cu 4.3.1. D án 1: D án xây d ng tr s làm vic công an huyn Thanh Trì (xã T Hip) 4.3.2. D án 2: D án xây d ng h thng khu ph cv bn xe buýt Cu Bươu (xã Thanh Lit) 4.3.3. D án 3: D án ci t"o nâng cp ñ ng liên xã Vĩnh Quỳnh - ð"i Áng. 4.3.4. Các văn bn pháp lý có liên quan ñn các d 4.4. án 53 55 57 59 ðánh giá vic th c hin chính sách bi th ng, h tr tái ñnh cư ca 03 d án trên ña bàn huyn Thanh Trì. 61 4.4.1. ði t ng và ñi§u kin ñ c bi th ng, h tr 61 4.4.2. Giá bi th ng ca các d án 69 4.4.3. Chính sách h tr và tái ñnh cư ca các d 4.4.4. Phân tích ñánh giá công tác t' chc, trình t án: 76 th c hin và trách nhim ca các cp các ngành trong công tác bi th ng gii 4.5. 4.6. phóng m#t b$ng khi c hin d án. th ðánh giá chung vic th c hin chính sách bi th ng h tr tái án. ñnh cư khi Nhà nư c thu hi ñt m¤t s d 82 86 Nh(ng gii pháp nh$m ñ)y nhanh công tác gii phóng m#t b$ng các d án 91 4.6.1. Hoàn thin các quy ñnh v§ thu hi ñt, bi th ng và h tr ñi v i ñt nông nghip nói chung 91 4.6.2. Vic ñào t"o ngh§ và t"o vic làm cho ng i nông dân b mt ñt 93 4.6.3. Mc giá ñt bi th ng 94 5. 96 K#T LUN VÀ KI#N NGH 5.1. Kt lu n Kin ngh 96 TÀI LIU THAM KHµO 99 5.2. Tr ng ði hc Nông nghip Hà N i – Lun văn thc sĩ nông nghip ...........iv 97 DANH MC CÁC CH$ VI#T T%T HðND : H¤i ñng nhân dân. UBND : *y ban nhân dân. TðC : Tái ñnh cư. GPMB : Gii phóng m#t b$ng. HðBT : H¤i ñng bi thưng. Nð - CP : Ngh ñnh – Chính ph. Qð - UBND : Quyt ñnh – U+ ban nhân dân. TT – BTNMT : Thông tư – B¤ tài nguyên môi trưng. TT – BTC : Thông tư - B¤ tài chính. CP : Chính ph. TTLT : Thông tư liên tch. Tr ng ði hc Nông nghip Hà N i – Lun văn thc sĩ nông nghip ...........v DANH MC BµNG STT Tên b&ng 4.1: Tc ñ¤ tăng tr ng kinh t giai ño"n 2006 - 2009 huyn Thanh Trang 39 Trì - thành ph Hà N¤i 4.2: Din tích, cơ cu các lo"i ñt chính năm 2009 huyn Thanh Trì 47 4.3: T'ng h p ñi§u kin và ñi t ng ñ c bi th ng 4.4: Quan ñim ca ng i dân có ñt b thu hi ca 3 d 68 án trên ña 69 bàn huyn. 4.5: T'ng h p ñ n giá bi th ng v§ ñt t"i 3 d án 4.6: ðánh giá mc ñé h p lý ca giá ñt bi th ng qua ý kin ca án ng i dân b thu hi ñt t"i các d 74 4.7: 80 4.8. T'ng h án nghiên cu p các khon h tr t"i 3 d Quan ñim ca ng i có ñt b thu hi trong vic th sách h tr và tái ñnh cư 75 c hin chính 81 Tr ng ði hc Nông nghip Hà N i – Lun văn thc sĩ nông nghip ...........vi DANH MC HÌNH µNH STT 4.1: Tên hình &nh V trí D án xây d ng tr s làm vic công an huyn Thanh Trì trư c khi GPMB 4.2: Tr s làm vic công an huyn Thanh Trì 4.3: V trí xây d ng khu ph cv bn xe buýt Cu Bươu GPMB Trang 54 55 trư c khi 56 4.4: V trí h thng khu ph cv bn xe buýt Cu Bươu sau khi ñã GPMB 57 4.5: Hình nh các h¤ gia ñình phá d công trình ph cv nâng cp ci t"o ñ ng Vĩnh Quỳnh - ð"i Áng 58 4.6: V trí ño"n ñ ng Vĩnh Quỳnh - ð"i Áng ñang trong quá trình thi công 59 Tr ng ði hc Nông nghip Hà N i – Lun văn thc sĩ nông nghip ...........vii 1. M- ðU 1.1. Tính c'p thi(t c)a ñ+ tài ðt ñai là tài nguyên quc gia vô cùng quý giá, là tư liu sn xut ñ#c bit là thành phn quan trng nht ca môi tr ng sng, là ña bàn phân b các khu dân cư, xây d ng các công trình kinh t, văn hoá, xã h¤i, an ninh quc phòng. ðt ñai có nh(ng tính cht ñ#c trưng khin nó không ging bt kỳ m¤t tư liu sn xut nào. ðt ñai là ngun tài nguyên gi i ng. ðt ñai có v trí c ñnh trong không gian không th h"n v§ s l di chuy
- Xem thêm -