Tài liệu Tìm hiểu về rational rose và cách tính năng khác

  • Số trang: 129 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 107 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

TÌM HIỂU VỀ RATIONAL ROSE VÀ CÁC TÍNH Í NĂNG Ă Giảng viên: Tôn Long Phước Sinh viên thực hiện: hiện: 1 2 345- Đào Thị Cẩm Hằng Nguyễn Trần Anh Tuấn Lê Hùng Thiên Phước Nguyễn Thanh Hải Lương Xuân Thủy ủ 1 Nội dung Phần A: Hướng dẫn cài đặt 1 Giới thiệu 1. 2. Tính năng của Rational Rose 3. Cài đặt 3.1 Các bước cài đặt 3.2 Chạy chương trình 4. 4 Một số ký hiệu thông dụng 4.1 Phần tử cấu trúc 4.2 Phần tử hành vi 4.3 Phần tử nhóm 4.4 Chú thích 4.5 4 5 Quan hệ 2 Nội dung (tt) Phần B. Hiện thực sơ đồ UML trên Rational Rose 1. Use Case Diagram g 1.1 Tổng quan 1.2 Sử dụng Rational Rose để thiết kế 1 3 Ví dụ 1.3 2. Class Diagram 1.1 Tổng quan 1.2 1 2 Sử d dụng R Rational ti lR Rose để thiết kế 1.3 Ví dụ 3. Sequence q Diagram g 3.1 Tổng quan 3.2 Sử dụng Rational Rose để thiết kế 3 3 Ví dụ 3.3 3 Nội dung (tt) 4. State Diagram 4 1 Tổng quan 4.1 4.2 Sử dụng Rational Rose để thiết kế 4.3 Ví dụ 5. Activity Diagram 1.1 Tổng quan 1.2 1 2 Sử dụng Rational Rose để thiết kế 1.3 Ví dụ 6. Collaboration Diagram 3.1 Tổng quan 3.2 Sử dụng Rational Rose để thiết kế 3 3 Ví dụ 3.3 4 Nội dung (tt) 7. Deployment Diagram 7 1 Tổng quan 7.1 7.2 Sử dụng Rational Rose để thiết kế 7.3 Ví dụ 8. Component Diagram 8.1 Tổng quan 8.2 Sử dụng Rational Rose để thiết kế 8.3 Ví dụ 5 1. 1 Giới thiệu ¾ ¾ ¾ Rational rose là phần mềm công cụ mạnh hỗ trợ phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm theo đối tượng. Nó giúp ta mô hình hóa hệ thống trước khi viết mã trình. Rational rose hỗ trợ cho việc làm mô hình doanh nghiệp, giúp bạn hiểu được hệ thống của mô hình doanh nghiệp, giúp chung ta phân tích hệ thống và làm cho chúng ta có thể thiết kế được mô hình. Mô hình Rose là bức tranh của một hệ thống từ những phối cảnh khác nhau nó bao gồm tất cả các mô hình UML, actors, use cases, objects, component và deployment nodes, trong hệ thống. Nó mô tả chi tiết mà hệ thống bao gồm và nó sẽ làm việc như thế nào vì thế người lập trình có thể dùng mô hình như một bản thiết kế cho việc xây â d dựng hệ thố thống. 6 1. 1 Giới thiệu (TT) ¾ Theo phong cách lập trình truyền thống thì sau khi đã xác định yêu cầu hệ thống, người phát triển sẽ lấy một vài yêu cầu, quyết định thiết kế và viết mã ã chương h ttrình. ì h 7 2 2. Tính năng Rational Rose cung cấp những tính năng sau đây để tạo điều kiền thuận lợi cho việc phân tích thiết kế và xây dựng những ứng dụng của ban: ™ Mô hình hướng đối tượng. ™ Mô hình cung cấp cho UML, COM, OMT và Booch ‘93. ™ Kiểm tra ngữ nghĩa. ™ Hỗ trợ phát sinh mã cho một số ngôn ngữ. ™ Hỗ trợ việc phát triển cho việc kiểm soát lặp đi lặp lại. ™ Phát triển cho nhiều người dùng và cung cấp cho cá nhân. ™ Hợp nhất những công cụ làm mô hình dữ liệu. ™ Phát sinh tài liệu. ™ Bản chính Rational Rose là sự thống nhất và mở rộng. ™ Sự liên kết tự động hóa OLE. ™ Nhiều nền tảng sẵn có. 8 2 2. Tính năng (TT) Các bước phát sinh mã: ™ Kiểm tra mô hình. ™ Tạo lập thành phần. ™ Thực hiện ánh xạ lớp vào thành phần. ™ Đặt thuộc tính phát sinh mã trình. ™ Chọn lớp, thành phần hay gói. ™ Phát sinh mã trình. 9 3 Cài đặt 3. Yêu cầu hệ thống „ Hệ điều hành „ Windows NT 4.0 with Service Pack 6a and SRP (Security Rollup Package). „ Windows 2000 with Service Pack 2 or 3 or 4 (English OS). „ Windows XP with Service Pack 1 or 2. „ Phần cứng „ Cấu hình phần cứng tối thiểu như sau: „ Bộ xử lý: 600 MHz. „ Bộ nhớ RAM: 512 MB. „ Không gian đĩa cứng : Typical Installation – 720 MB, Compact Installation 173 MB 3 1 Các bước cài đặt (tt) 3.1 „ „ Bước 1. Chạy file setup.exe. Bước 2. Click (hoặc nhấn Enter) Next để tiếp tục. 3 1 Các bước cài đặt (tt) 3.1 „ Bước 3. Chọn phiên bản cài đặt Chọn Rational Rose Enterprise Edition 3 1 Các bước cài đặt (tt) 3.1 Bước 4. Chọn phương thức cài đặt của Rational Rose Chọn cài đặt từ CD 3 1 Các bước cài đặt (tt) 3.1 ƒ Bước 5. Trình cài đặt tự động chạy 3 1 Các bước cài đặt (tt) 3.1 ƒ Bước 6. Chọn Next để tiếp tục cài đặt 3 1 Các bước cài đặt (tt) 3.1 ƒ Bước 7. Xem các khuyến cáo của Rational Rose 3 1 Các bước cài đặt (tt) 3.1 ƒ Bước 8. Chấp nhận bản quyền 3 1 Các bước cài đặt (tt) 3.1 ƒ Bước 9. Chọn đường dẫn cài đặt 3 1 Các bước cài đặt (tt) 3.1 „ Bước 10. Tùy chọn các gói cài đặt bổ sung Các gói này hổ trợ việc phát sinh ra mã nguồn các chương trình như: Java, C++, Visual Basic,… 3 1 Các bước cài đặt (tt) 3.1 ƒ Bước 11. Sẵn sàng cài đặt
- Xem thêm -