Tài liệu Tìm hiểu và mô tả chu trình doanh thu (bán hàng – thu tiền) hoặc chu trình chi phí (mua hàng, dịch vụ – trả tiền) tại một doanh nghiệp thực tế.

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BÀI TẬP LỚN MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN Đề bài: Tìm hiểu và mô tả chu trình doanh thu (bán hàng – thu tiền) hoặc chu trình chi phí (Mua hàng, dịch vụ – trả tiền) tại một doanh nghiệp thực tế. Bài làm Theo yêu cầu của đề bài em tiến hành tìm hiểu chu trình bán hàng – thu tiền tại Công ty CP KD than Miền Bắc – TKV. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1. §Æc ®iÓm cña C«ng ty CP KD than MiÒn B¾c – TKV Công ty CP KD than Miền Bắc – TKV là Công ty con của Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam, được cổ phần hoá theo quyết định 4243/QĐ-BCN ngày 28/12/2005. Công ty có chức năng kinh doanh, chế biến và xuất khẩu than các loại; kinh doanh vận tải đường thuỷ, đường bộ, bốc xếp hàng hoá; kinh doanh nhập khẩu uỷ thác vật tư, thiết bị, phụ tùng …. nhưng lĩnh vực chính là kinh doanh than mỏ nên trong bài viết này chu trình doanh thu chỉ đề cập đến hoạt động trong kinh doanh than. Chế độ kế toán áp dụng: theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các qui định của chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt nam ban hành theo 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 quyết đinh số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính và các qui định hiện hành áp dụng cho Tập đoàn than Khoáng sản Việt nam được ban hành theo Quyết định 2917/QĐ - HĐQT ngày 27/12/2006 về việc “Ban hành chế độ kế toán áp dụng trong Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt nam”, Quyết định số 36/QĐ -TCKT ngày 10/01/2007 của Giám đốc Công ty CPKD than Miền Bắc – TKV về việc “Ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng trong nội bộ Công ty CP KD than Miền Bắc – TKV”. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung. Công tác kế toán: thực hiện thủ công trên excel. Cơ cấu tổ chức: 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Công ty CP KD than Miền Bắc có 12 đơn vị thành viên (Công ty trực thuộc), dưới các đơn vị thành viên là các trạm kinh doanh than, đây là nơi than được xuất ra cho người tiêu dùng. C«ng ty CP KD than MiÒn B¾c TKV C«ng C«ng C«ng C«ng ty ty KD ty KD ty KD than than than Qu¶ng H¶i Hµ KD than Ninh Phßng B¾c Néi 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 L¹ng Tr¹m Tr¹m than than C«ng C«ng C«ng ty ty ty KD KD KD than than than B¾c VÜnh …. Th¸i Phó Gi¸p Cæ NhÞ Loa Tr¹m than VÜnh 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr¹m Phóc than ViÖt Tr× 2. M« t¶ ho¹t ®éng cña chu tr×nh doanh thu. Chu trình bán hàng sẽ bắt đầu bằng việc khách hàng đặt mua hàng và kết thúc bằng việc nhận tiền thanh toán của khách hàng, bao gồm các hoạt động: - Tiếp nhận và sử lý đơn đặt hàng. - Hoạt động xuất kho và giao hàng. - Hoạt động lập hoá đơn và theo dõi nợ. - Hoạt động thu tiền. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Báo cáo chu tình doanh thu. Thực tế tại Công ty than Miền Bắc - Khách hàng có nhu cầu sử dụng than trực tiếp tới các trạm, phòng kế hoạch thị trường đặt vấn đề mua than hoặc gửi fax nhu cầu sử dụng than tới các trạm và phòng kế hoạch thị trường các đơn vị trực thuộc. Đơn đăng ký nhu cầu mua than được viết theo mẫu trong đó ghi rõ chủng loại, số lượng than, công suất tiêu hao nhiên liệu của nhà máy. Dựa trên đơn đặt hàng phòng kế hoạch thị trường tiến hành ký kết hợp đồng với khách hàng. Hợp đồng được lập thành 6 bản mỗi bên giữ ba bản, trong đó lưu ở phòng kế hoạch thị trường các đơn vị trực thuộc, gửi cho phòng kế toán đơn vị trực thuộc và phòng kế hoạch thị trường Công ty CP KD than Miền Bắc – TKV. Trên cơ sở hợp đồng 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 đã bán Công ty tiến hành phân cho các trạm có nhiệm xuất hàng giao cho khách thông qua lện bán được phòng kế hoạch thị trường gửi cho các trạm, lệnh bán có nội dung bán cho khách hàng từ ngày…, chủng loại …, số lượng hàng tháng … lện bán được lập thành 2 bản, phòng KHTT giữ một bản và trạm thực hiện giữ một bản. - Theo quy định của tập đoàn than khoáng sản Việt Nam khách hàng phải trả tiền trước khi nhận than chính vì vậy khi nhu cầu trong tháng của khách là bao nhiêu dựa trên giá hợp đồng khách hàng sẽ chuyển tiền trước vào tài khoản của công ty trước khi tiến hành các thủ tục nhận than. - Khi tới nhận hàng khách hàng mang theo giấy đề nghị nhận hàng để làm thủ tục nhận hàng (thay giấy 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 giới thiệu) khi hàng ra khỏi bãi đều được viết giấy xuất kho kèm theo phiếu cân của từng chuyến xe (phiếu xuất kho và phiếu cân được lập thành ba liên, một liên lưu tại trạm, một liên gửi về kế toán kho hàng của Công ty, một liên gửi khách hàng) dựa vào phiếu xuất kho thủ kho ghi vào thẻ kho. Tại các kho than, các loại phương tiện ra vào đều được bảo vệ kho ghi chép biển số xe, thời gian ra vào bãi, giấy đề nghị nhận than và có ký nhận của lái xe. Dựa vào phiếu xuất kho có đầy đủ chữ ký của các thành phần và phiếu cân hàng, nhân viên bán hàng của trạm tiến hành viết biên bản giao nhận than biên bản này được lập thành hai liên bên mua giữ một bản và một bản lưu tại kế toán công ty, dựa vào biên bản giao nhận than kế toán trạm sẽ tiến hành viết hoá đơn. Hoá đơn được 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 viết thành ba liên, liên một lưu tại quyển, liên 2 gửi cho khách hàng, liên ba gửi về phòng kế toán công ty trực thuộc để vào sổ sách lên báo cáo. - Hoá đơn viết xong kế toán trạm vào sổ nhật ký bán hàng, kế toán hàng bán của công ty trực thuộc cũng tiến hành vào sổ nhật ký bán để đối chiếu với sổ sách của trạm, và vào sổ chi tiết các tài khoản có liên quan. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. C¸c chøng tõ ®-îc sö dông Ho¹t ®éng Chøng tõ sö Néi dung Bé bé chøng tõ phËn phËn lËp sö dông dông - §¬n - Chñng - ®Æt lo¹i, sè Ng-êi kế hµng l-îng hµng, mua hoạch theo nhu cÇu thị mÉu. hµng th¸ng trường (dựa vào công suất của nhà máy). 11 Phßng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ký kết - Ngày - KÕ hợp tháng, ho¹ch tr¹m đồng phương thÞ thức bán tr-êng to¸n, - C¸c than, kÕ XÐt duyÖt, hàng, chủng KHTT sö lý ®¬n loại than, số công ty ®Æt hµng lượng than, than hình thức Miền thanh toán, Bắc giá cả ... Lệnh - Tên khách - KÕ bán hàng, trạm ho¹ch trạm được phép thÞ bán, ngày tr-êng toán tháng bắt 12 Các than, kế đơn vị Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 đầu được trực phép bán, thuộc số lượng, chủng loại, giá cả Thu tiền Giấy Ngày tháng, Ngân Kế toán báo có số tiền. hàng công ty của trực ngân thuộc, hàng các trạm than, kế hoạch thị trường 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thông Ngày tháng, Kế Các báo số tiền toán trạm. - §¬n vÞ - §¬n - C¸c nhận tiền - GiÊy ®Ò nghÞ nhËn than, vÞ nhËn ng-êi nhËn, mua than sè tr¹m than. lËp. l-îng,chñng lo¹i. - PhiÕu - Ngày Nhân Thủ c©n tháng, số viên XuÊt kho hµng, lượng, chất nhà vµ giao biªn lượng than 14 cân, kho, kÕ ho¹ch. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hµng. b¶n lÊy KCS mÉu than.(2 liên trạm 1 liên, 1 liên khách hàng) - PhiÕu - Ngày - Thñ - KÕ xuÊt tháng, số kho, to¸n, kÕ kho lượng, nh©n ho¹ch, chủng loại. viªn thñ kho. b¸n 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hµng - Biªn - Ngày - b¶n tháng, số Nh©n to¸n giao lượng, viªn C«ng ty nhËn chủng loại. b¸n trùc than. - Ho¸ hµng. thuéc. - Ngày ®¬n b¸n tháng, số hµng - KÕ lượng, chủng loại, đơn giá, thành tiền 16 - KÕ Kế toán to¸n trạm, kế tr¹m toán công ty Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kế Kế toán toán, kế lượng, hàng hoạch. chủng loại. bán - Sæ Đối tượng kế Kế c«ng nợ, thời toán toán, kế nî. gian nợ, số hàng hoạch. tiền bán Tài khoản Ké Kế c©n ®èi phản ánh toán toán, kế tµi tổng hoạch, kho¶n. hợp lãnh - NhËt - Ngày ký b¸n. tháng, số B¸o c¸o - B¶ng đạo cty. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4. L-u ®å m« t¶ qu¸ tr×nh xö lý cña chu tr×nh ®ang doanh thu. Hoạt động xử lý đơn đặt hàng thủ công Phòng KHTT Khách hàng ĐĐH ĐĐH xét duyệt ĐĐH LBH 2 liên BP lập HĐ, PXK 18 N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hoạt động xuất kho giao hàng bằng thủ công Phòng KD Đ ĐH đã xử lý PXK Lập PXK, HĐ HĐ Kho Kiểm tra, XK, ký nhận PXK Khách hàng Thẻ kho PXK Phòng KT 20
- Xem thêm -