Tài liệu Tìm hiểu và cải tiến hệ thống kho dữ liệu trong ngân hàng

  • Số trang: 75 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Tham gia: 29/07/2015

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ HÀ XUÂN TRƢỜNG TÌM HIỂU VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG KHO DỮ LIỆU TRONG NGÂN HÀNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Hà Nội – 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ HÀ XUÂN TRƢỜNG TÌM HIỂU VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG KHO DỮ LIỆU TRONG NGÂN HÀNG Ngành : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Chuyên ngành : CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Mã số : 60 48 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. Phạm Hồng Thái Hà Nội – 2013 1 DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1.3.1. Kiến trúc của một hệ thống kho dữ liệu .................................................. 9 Hình 1.2.2.1. Kiến trúc của hệ thống kho dữ liệu ngân hàng ...................................... 11 Hình 1.2.2.2. Quá trình xử lý dữ liệu trong hệ thống kho dữ liệu ngân hàng............... 11 Hình 1.2.2.3. Quá trình kết xuất từ dữ liệu nguồn sang vùng tập kết .......................... 12 Hình 1.2.3.1. Liên kết giữa bảng tham số và bảng chính ............................................ 14 Hình 1.2.3.2. Xử lý dữ liệu bảng dữ liệu chính vào bảng dữ liệu lịch sử .................... 15 Hình 1.2.3.3. Quan hệ giữa các bảng chính trong EDM ............................................. 15 Hình 1.2.4.1. Quá trình chuẩn bị dữ liệu .................................................................... 17 Hình 1.2.4.2. Quá trình chuyển đổi dữ liệu từ Staging sang EDM .............................. 18 Hình 1.2.4.3. Một gói DTS xử lý chuyển đổi dữ liệu từ statging sang EDM............... 19 Hình 1.2.4.4. Quá trình đẩy dữ liệu từ EDM sang kho dữ liệu chuyên đề ................... 20 Hình 1.2.5.1. Mô hình tổng thể hệ thống kho dữ liệu ngân hàng BIDV ...................... 21 Hình 2.2.1.1. Cơ chế xử lý [EL][T] ............................................................................ 23 Hình 2.2.1.2. Cơ chế xử lý [ET][L] ............................................................................ 24 Hình 2.2.1.3. Ví dụ xử lý [EL][T] của DTS ............................................................... 25 Hình 2.2.1.4. Cơ chế xử lý [E][T][L] ......................................................................... 25 Hình 2.2.2.1. Mô hình dữ liệu MOLAP ..................................................................... 26 Hình 2.2.2.2. Mô hình dữ liệu ROLAP ...................................................................... 27 Hình 2.5.1.1. Mô hình hệ thống kho dữ liệu mới ........................................................ 36 Hình 2.5.2.1. Một gói xử lý ETL trong DTS .............................................................. 38 Hình 2.5.2.2. Chi tiết gói xử lý trong DTS ................................................................. 38 Hình 2.5.3.1. Cơ chế tối ưu trong DB2....................................................................... 45 Hình 2.5.4.1. Mô hình hệ thống tập trung khai thác, phân tích ................................... 46 và phân phối kho dữ liệu ............................................................................................ 46 Hình 2.5.4.2. Luồng xử lý các yêu cầu khai thác, phân tích báo cáo ........................... 47 Hình 2.6.6. Kết quả sau 4 lần kiểm thử về thời gian trích xuất ................................... 53 Hình 2.6.7. Kết quả sau 4 lần kiểm thử về % CPU sử dụng trên core-banking ........... 54 Hình 3.3.1.1. Mô hình logic kho dữ liệu thử nghiệm .................................................. 56 Hình 3.3.3.1. Luồng thiết kế hệ thống kho dữ liệu thử nghiệm ................................... 57 Hình 3.4.2.1. Mô hình quan hệ CSDL SPTG ............................................................. 59 Hình 3.5.1. “Main Job” xử lý trích xuất dữ liệu cho kho dữ liệu SPTG ...................... 61 2 Hình 3.5.2. Job DAILY_SPTG xử lý lấy dữ liệu ngày ............................................... 61 Hình 3.5.3. Job PARAMETERS_SPTG xử lý trích xuất dữ liệu các bảng chiều ........ 62 Hình 3.6.1.1. Màn hình thiết kế OLAP Metadata trên Design Studio ......................... 63 Hình 3.6.4.1. Triển khai OLAP Model lên Cognos Server ......................................... 64 Hình 3.6.5.1. Đồng bộ nhóm quyền Cognos Server và OLAP Security ...................... 64 Hình 3.7.1. Kết quả thử nghiệm cho hệ thống kho dữ liệu báo cáo SPTG .................. 65 3 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.3.2.1. Tiêu chuẩn kỹ thuật kho dữ liệu ngân hàng .......................................... 29 Bảng 2.3.2.2. Tiêu chuẩn tốc độ tăng trưởng kho dữ liệu ngân hàng .......................... 29 Bảng 2.5.2.1. Tiêu chuẩn kỹ thuật giữa DTS và Datastage [6, 8] ............................... 37 Bảng 2.5.3.1. Tiêu chuẩn kỹ thuật giữa SQL Server và DB2 [6, 8] ............................ 44 Bảng 2.6.1. Cấu hình máy chủ thực nghiệm ............................................................... 48 Bảng 2.6.2. Kết quả test 1 giữa DTS và Datastage ..................................................... 50 Bảng 2.6.3. Kết quả test 2 giữa DTS và Datastage ..................................................... 51 Bảng 2.6.4. Kết quả test 3 giữa DTS và Datastage ..................................................... 52 Bảng 2.6.5. Kết quả test 4 giữa DTS và Datastage ..................................................... 53 Bảng 3.4.2.1. Danh sách các bảng trong CSDL SPTG ............................................... 60 Bảng 3.7.1. Kết quả thử nghiệm cho hệ thống kho dữ liệu báo cáo SPTG .................. 65 4 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa của từ AS/400 Application System/400 CSDL Cơ sở dữ liệu DTS Data Transformation Services DWH Data Warehouse EDM Enterprise Data Model ETL Extract Transform Load OLAP Online Analytical Processing SPTG Sản phẩm tiền gửi 5 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ 1 LỜI CAM ĐOAN.......................................................... Error! Bookmark not defined. DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ............................................................................. 1 DANH MỤC BẢNG BIỂU ........................................................................................ 3 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ................................................................................. 4 MỤC LỤC .................................................................................................................. 7 MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 7 Chƣơng 1. HỆ THỐNG KHO DỮ LIỆU .................................................................. 8 1.1. Tổng quan kho dữ liệu .............................................................................. 8 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. Giới thiệu ................................................................................................. 8 Khái niệm ................................................................................................ 8 Cấu trúc của một hệ thống kho dữ liệu ..................................................... 9 Mối quan hệ giữa kho dữ liệu và khai phá dữ liệu .................................... 9 Các lĩnh vực ứng dụng ........................................................................... 10 1.2. Hệ thống kho dữ liệu trong ngân hàng ................................................... 10 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. Giới thiệu ............................................................................................... 10 Kiến trúc của kho dữ liệu ngân hàng ...................................................... 11 Enterprise Data Model ........................................................................... 13 Quá trình xử lý dữ liệu trong hệ thống kho dữ liệu ................................. 17 Đánh giá các mặt hạn chế của hệ thống .................................................. 20 Chƣơng 2. XÂY DỰNG HỆ THỐNG KHO DỮ LIỆU CẢI TIẾN ....................... 23 2.1. Mục tiêu .................................................................................................. 23 2.2. Các cấu phần nâng cấp, cải tiến ............................................................. 23 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. Cơ chế trích lọc dữ liệu .......................................................................... 23 Cơ chế xử lý phân tích trực tuyến (OLAP) ............................................. 26 Cơ chế khai thác và phân phối báo cáo ................................................... 27 2.3. Các yêu cầu kỹ thuật ............................................................................... 28 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. Yêu cầu về mô hình ............................................................................... 28 Yêu cầu về khả năng đáp ứng thực tế của hệ thống ................................ 29 Yêu cầu kỹ thuật về công cụ trích lọc dữ liệu ......................................... 30 Yêu cầu kỹ thuật về kho dữ liệu chuyên đề, dữ liệu đa chiều.................. 31 Yêu cầu kỹ thuật về công cụ khai thác, phân phối dữ liệu ...................... 32 2.4. Các giải pháp công nghệ.......................................................................... 35 2.4.1. 2.4.2. Giải pháp của Microsoft ......................................................................... 35 Giải pháp của Oracle .............................................................................. 35 6 2.4.3. Giải pháp của IBM ................................................................................. 36 2.5. Thiết kế, xây dựng mô hình cải tiến ...................................................... 36 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.5.4. Mô hình tổng thể .................................................................................... 36 Thiết kế, xây dựng gói trích lọc dữ liệu theo mô hình [E][T][L] ............. 37 Xây dựng kho dữ liệu chuyên đề, dữ liệu đa chiều dạng ROLAP ........... 43 Xây dựng hệ thống khai thác và phân phối kho dữ liệu .......................... 46 2.6. Kết quả thử nghiệm ............................................................................... 54 2.7. Kết luận ................................................................................................... 54 Chƣơng 3. ÁP DỤNG HỆ THỐNG CẢI TIẾN CHO BÁO CÁO SPTG .............. 55 3.1. Mục tiêu ................................................................................................... 55 3.2. Yêu cầu chức năng................................................................................... 55 3.3. Thiết kế tổng thể kho dữ liệu .................................................................. 56 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. Mô hình logic ......................................................................................... 56 Mô hình vật lý ........................................................................................ 57 Luồng thiết kế ........................................................................................ 57 Thiết kế bảo mật..................................................................................... 57 3.4. Thiết kế kho dữ liệu chuyên đề SPTG .................................................... 58 3.4.1. 3.4.2. Thiết kế dữ liệu chỉ tiêu.......................................................................... 58 Thiết kế chi tiết CSDL ........................................................................... 59 3.5. Thiết kế job trích xuất dữ liệu từ EDM vào KDL chuyên đề SPTG .... 61 3.6. Thiết kế dữ liệu đa chiều SPTG .............................................................. 62 3.6.1. 3.6.2. 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. Thiết kế OLAP Metadata ....................................................................... 63 Thiết kế OLAP Security ......................................................................... 63 Xây dựng hệ thống phân phối báo cáo .................................................... 63 Triển khai OLAP Metadata lên Cognos Server ....................................... 63 Đồng bộ nhóm quyền Cognos Server và OLAP Security ........................ 64 3.7. Kết quả thử nghiệm .............................................................................. 627 KẾT LUẬN ............................................................................................................ 679 TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................... 70 PHỤ LỤC ................................................................................................................. 71 7 MỞ ĐẦU Hiện tại mỗi hệ thống ngân hàng tại Việt Nam có khoảng vài triệu khách hàng và mục tiêu đặt ra là thu hút được càng nhiều khách hàng càng tốt. Để đạt được mục tiêu đề ra, hệ thống nghiệp vụ cần quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình thông qua sự hỗ trợ của hệ thống kho dữ liệu ngân hàng (Banking Data Warehouse). Việc xây dựng hệ thống kho dữ liệu cho ngân hàng đã được nghiên cứu và xây dựng trong thời gian qua, hỗ trợ tốt cho công tác dự báo, phân tích và ra quyết định kinh doanh trong thời gian ngắn nhất. Lợi ích của kho dữ liệu ngân hàng: Cải thiện hiệu quả hoạt động: Kho dữ liệu cho phép ngân hàng tổ chức hoạt động của mình một cách hiệu quả, khoa học với sự hỗ trợ mạnh mẽ, phản ánh thực trạng hoạt động doanh nghiệp thông qua các công cụ phân tích. Mặc khác, kho dữ liệu tập trung còn giúp ngân hàng hoạch định các chiến lược kinh doanh hiệu quả, tránh lãng phí và tăng năng suất lao động. Tạo doanh thu: Tạo thêm nhiều cơ hội mới thông qua việc phân tích các khách hàng tiềm năng, sở thích tiêu dùng cùng các chương trình kinh doanh khuyến mãi tiếp cận một cách nhanh nhất đến khách hàng với các sản phẩm phù hợp đúng nhu cầu khách hàng bằng kênh phân phối thích hợp. Phát triển sản phẩm mới trong thời gian nhanh nhất: Kho dữ liệu cũng cho người quản lý một cái nhìn về độ phức tạp của sản phẩm từ nhu cầu của khách hàng. Chính sự khác biệt này giúp ngân hàng có kế hoạch chuẩn bị các bước cần thiết cho ra đời sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường. Tăng cường quan hệ với đối tác: Qua việc phân tích số liệu trên kho dữ liệu, người quản lý sẽ nhận ra được các yếu tố cạnh tranh, chiến lược của các đối tác để có thể đề xuất một cách phù hợp những chính sách, mô hình kinh doanh mới. Hầu hết hệ thống công nghệ thông tin của các ngân hàng trong nước đã có kho dữ liệu riêng. Tuy nhiên hệ thống kho dữ liệu hiện có thường được chắp vá bởi rất nhiều công nghệ khác nhau, không ổn định và hạn chế về mặt cung cấp kịp thời và tốc độ chuyển đổi, tải dữ liệu. Gần đây nhất là ngân hàng Sacombank đã công bố xây dựng được kho dữ liệu trên nền tảng Oracle [3]. Luận văn này tìm hiểu và cải tiến hệ thống kho dữ liệu trong ngân hàng Thương mại Cố phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), khắc phục một số hạn chế như tốc độ chuyển đổi, tốc độ truyền tải, tăng độ chính xác, tính kịp thời trong các tác vụ. Ngoài ra luận văn cũng thiết kế hệ thống phân phối và khai thác báo cáo đến cho các đầu cuối mà hiện nay BIDV đang thiếu nhằm nâng cao hiệu quả việc khai thác kho dữ liệu phục vụ tốt hơn nữa cho các hoạt động của ngân hàng. 8 Chƣơng 1. HỆ THỐNG KHO DỮ LIỆU 1.1. Tổng quan kho dữ liệu Kho dữ liệu (tiếng Anh: Data Warehouse) là kho lưu trữ dữ liệu bằng thiết bị điện tử của một tổ chức. Các kho dữ liệu được thiết kế để hỗ trợ việc phân tích dữ liệu và lập báo cáo [7, 12]. Định nghĩa cổ điển này về kho dữ liệu tập trung vào việc lưu trữ dữ liệu. Tuy nhiên, các phương tiện cho việc lấy và phân tích, trích rút, biến đổi, nạp dữ liệu, và quản lý dữ liệu từ điển cũng được coi là các thành phần cốt yếu của một hệ thống kho dữ liệu. Nhiều người sử dụng thuật ngữ “kho dữ liệu” với ngữ cảnh rộng hơn. Một định nghĩa mở rộng cho kho dữ liệu bao gồm cả các công cụ thông minh, các công cụ để trích, biến đổi và nạp dữ liệu vào kho, và các công cụ để quản lý và lấy siêu dữ liệu (meta data). 1.1.1. Giới thiệu Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các dữ liệu của doanh nghiệp phát sinh ngày càng nhiều. Người ta muốn tận dụng nguồn dữ liệu này để sử dụng cho những mục đích hỗ trợ cho công việc kinh doanh ví dụ như cho mục đích thống kê hay phân tích. Quá trình tập hợp và thao tác trên các dữ liệu này có những đặc điểm sau:  Dữ liệu tích hợp (Atomicity): Dữ liệu tập hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Điều này sẽ dẫn đến việc quá trình tập hợp phải thực hiện việc làm sạch, sắp xếp, rút gọn dữ liệu.  Theo chủ đề (Consistency): Không phải tất cả các dữ liệu đều được tập hợp, người ta chỉ lấy những dữ liệu có ích.  Biến thời gian (Isolation): Các dữ liệu truy xuất không bị ảnh hưởng bởi các dữ liệu khác hoặc tác động lên nhau.  Dữ liệu cố định (Durable): Khi một Transaction hoàn chỉnh, dữ liệu không thể tạo thêm hay sửa đổi. 1.1.2. Khái niệm Kho dữ liệu là một tập các dữ liệu có những đặc điểm sau: tập trung vào một chủ đề, tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, từ nhiều thời gian và không sửa đổi, được dùng trong việc hỗ trợ ra quyết định trong công tác quản lý. a. Cấu trúc dữ liệu cho kho dữ liệu Vì dữ liệu trong kho dữ liệu rất lớn và không có những thao tác như sửa đổi hay tạo mới nên nó được tối ưu cho việc phân tích và báo cáo. Các thao tác với dữ liệu của kho dữ liệu dựa trên cơ sở là mô hình dữ liệu đa chiều (multidimensional data model), được mô hình vào đối tượng gọi là data cube. Data cube là trung tâm của vấn đề cần phân tích, nó bao gồm một hay nhiều tập dữ kiện (fact) và các dữ kiện được tạo ra từ nhiều chiều dữ kiện khác nhau (dimention). 9 b. Ngôn ngữ cho kho dữ liệu Ngôn ngữ xử lý phân tích trực tuyến (OLAP – On-Line Analytical Prosessing), rất phù hợp với kho dữ liệu, ngôn ngữ này tương tự với ngôn ngữ truy vấn SQL và tập trung vào các câu lệnh sau:  Thu nhỏ (roll-up): Ví dụ nhóm dữ liệu theo năm thay vì theo quý.  Mở rộng (drill-down): Ví dụ mở rộng dữ liệu, nhìn theo tháng thay vì theo quý.  Cắt lát (slice): Nhìn theo từng lớp một. Ví dụ từ danh mục bán hàng của Q1, Q2, Q3, Q4, chỉ xem của Q1.  Thu nhỏ (dice): bỏ bớt một phần của dữ liệu (tương ứng thêm điều kiện vào câu lệnh WHERE trong SQL). 1.1.3. Cấu trúc của một hệ thống kho dữ liệu Bao gồm ba tầng :  Tầng đáy: Là nơi cung cấp dịch vụ lấy dữ liệu từ nhiều nguồn khác sau đó chuẩn hóa, làm sạch và lưu trữ dữ liệu đã tập trung.  Tầng giữa: Cung cấp các dịch vụ để thực hiện các thao tác với kho dữ liệu gọi là dịch vụ OLAP (OLAP server). Có thể cài đặt bằng Relational OLAP, Multidimensional OLAP hay kết hợp cả hai mô hình trên Hybrid OLAP.  Tầng trên cùng: Nơi chứa các câu truy vấn, báo cáo, phân tích. Hình 1.1.3.1. Kiến trúc của một hệ thống kho dữ liệu 1.1.4. Mối quan hệ giữa kho dữ liệu và khai phá dữ liệu Cả hai đều có thể đứng độc lập với nhau, tuy nhiên khi kết hợp được kho dữ liệu với khai phá dữ liệu thì lợi ích rất lớn lý do như :  Dữ liệu của kho dữ liệu rất phù hợp cho việc khai phá dữ liệu do đã được tập hợp và làm sạch. 10  Cơ sở hạ tầng của kho dữ liệu hỗ trợ rất tốt cho các việc như xuất, nhập cũng như các thao tác cơ bản trên dữ liệu.  OLAP về cung cấp các tập lệnh rất hữu hiệu trong phân tích. 1.1.5. Các lĩnh vực ứng dụng Có thể đưa vào ba mảng ứng dụng chính :  Xử lý thông tin như tạo ra các báo cáo và trả lời các câu hỏi định trước.  Phân tích và tổng hợp dữ liệu, kết quả được thể hiện bằng các báo cáo và bảng biểu.  Dùng trong các mục đích kế hoạch như khai khoáng dữ liệu. Các lĩnh vực hiện tại có ứng dụng kho dữ liệu bao gồm:      Thương mại điện tử Quản lý quan hệ khách hàng (CRM – Customer Relationship Management) Chăm sóc sức khỏe Viễn thông … 1.2. Hệ thống kho dữ liệu trong ngân hàng 1.2.1. Giới thiệu Hệ thống kho dữ liệu do nhà thầu Silver Lake xây dựng cung cấp một nền tảng báo cáo quản trị điều hành theo công nghệ OLAP SQL Server 2000 cho ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Các thông tin sau được tham khảo từ các tài liệu của ngân hàng nơi tác giả đang công tác [11]. Hệ thống cung cấp các báo cáo quản trị điều hành ở các mảng sau:        Báo cáo tiền gửi Báo cáo tiền vay Báo cáo tài sản nợ Báo cáo tài sản có Báo cáo kế toán Báo cáo quản lý rủi ro … Cho phép người dùng phân tích dữ liệu theo nhiều chiều, khoan sâu dữ liệu theo nhiều lớp (sử dụng công nghệ OLAP). Giao diện khai thác phía người sử dụng cuối là Microsoft Excel, sử dụng công nghệ Pivot Table để giao tiếp với cơ sở dữ liệu của kho dữ liệu. Kho dữ liệu được xây dựng trên nền tảng AS/400, kết hợp với Microsoft SQL Server 2000, hệ điều hành Windows NT/2000. 11 AS/400 là dòng máy chủ IBM iSeries 400, “i” viết tắt của “Integrated”, “Integrated” là vì máy được thương mại với tất cả chương trình cần thiết cài đặt sẵn trên máy chủ của hãng IBM, hiện đang được sử dụng làm core-banking. 1.2.2. Kiến trúc của kho dữ liệu ngân hàng AS/400 SOURCE DATA STAGING AREA DD DTS STAGING DATABASE ENTERPRISE DATA MODEL USER FRONT-END REPORTS (Excel File Format,...) EDM DTS CD LN DTS REPORTS (DBF, Text File GL MIS (OTHERS) ATM LOAN DEPOSIT (OTHERS) Format,...) SQL Server 2000 Excel, text file Hình 1.2.2.1. Kiến trúc của hệ thống kho dữ liệu ngân hàng Sources Extraction Staging Warehousing Delivery AS400 Transformation Transformation DD EDM CD DTS Packages LN Staging Database DTS Packages OLAP Processing Front-end Windows Client GL ATM AS400 DTS Packages DATA MART AS400 NT SERVER Hình 1.2.2.2. Quá trình xử lý dữ liệu trong hệ thống kho dữ liệu ngân hàng Đầu tiên, dữ liệu từ các nguồn khác nhau (Sources) được kết xuất vào vùng tập kết dữ liệu (Statging Database). Tất cả các tham số của các nguồn dữ liệu cũng được kết xuất và lưu trong vùng tập kết này. Sau đó dữ liệu từ vùng tập kết sẽ được kết xuất ra CSDL EDM. Tiếp theo dữ liệu từ EDM được đẩy ra các máy chủ OLAP hoặc các CSDL chuyên đề. Cuối cùng là phân phối báo cáo đến người sử dụng từ dữ liệu vùng EDM hoặc từ các máy chủ chuyên đề tùy theo nhu cầu sử dụng. Quá trình xử lý dữ 12 liệu được thiết kế thông qua công cụ DTS (một công cụ ETL của Mirosoft) đặt trên một máy chủ Windows NT độc lập. Sau đây luận văn sẽ đặc tả chi tiết các đối tượng chính trong kiến trúc và quá trình xử lý kho dữ liệu ngân hàng trong hình 1.2.2.2. a. Dữ liệu nguồn (Source data) SOURCE DATA Tất cả các dữ liệu nguồn (DD, CD, LN…là các thư viện trong hệ thống AS/400) cần được hợp nhất vào trong DWH. Mỗi dữ liệu nguồn phải có một có sở dữ liệu phù hợp, hoặc ít nhất là một trong số các định dạng cấu trúc mà có thể được chuyển thành một cơ sở dữ liệu. Có thể là những cơ sở dữ liệu SQL server, file kiểu text… Trong hệ thống ngân hàng BIDV, các dữ liệu nguồn hầu hết nằm trong AS/400. DD CD LN DWH không thay đổi dữ liệu nguồn mà chỉ có thể đọc dữ liệu từ đó. GL DWH không yêu cầu có màn hình giao diện để tương tác với dữ liệu nguồn. Điều này để tránh ánh hưởng tới hiệu năng của hệ thống. ATM AS400 Transformation b. Vùng tập kết (Staging area) Staging area là một thư viện trong hệ thống AS/400. Dữ liệu nguồn sau khi được kết xuất sẽ được đưa vào đây. Quá trình kết xuất thông qua các package của công cụ DTS đặt trên một máy chủ Windows NT. Staging Database AS400 Staging area chỉ chứa những dữ liệu cần thiết cho enterprise data model (EDM), không phải tất cả các bảng, các trường được kết xuất vào trong staging area. Staging area như là 1 lát cắt (snapshot) của dữ liệu nguồn. Dữ liệu trong staging không được làm sạch như trong EDM. SOURCE DATA Transformation DD CD DTS EXTRACTION LN NT SERVER Staging Database GL ATM AS400 AS400 Hình 1.2.2.3. Quá trình kết xuất từ dữ liệu nguồn sang vùng tập kết 13 c. Enterprise Data Model (EDM) Enterprise Data Model EDM Enterprise data model (EDM) là một thư viện trong hệ thống AS/400. Dữ liệu từ staging area được chỉnh sửa cho phù hợp với kiểu dữ liệu sau đó được thống nhất lại trước khi nó được chuyển vào EDM. Mỗi dữ liệu, bản ghi trong EDM được xác định rõ nguồn dữ liệu. AS400 EDM lưu dữ liệu lịch sử (ví dụ 1 năm, hàng tháng…). EDM sẽ được mô tả chi tiết trong phần sau. d. Data mart Data mart là các cơ sở dữ liệu hướng chủ đề được trích xuất từ cơ sở dữ liệu EDM, có thể là cơ sở dữ liệu quan hệ hoặc cơ sở dữ liệu đa chiều, được lưu trữ tại các máy chủ Windows NT riêng rẽ. DATA MART NT SERVER Các dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đa chiều được lưu trong cấu trúc dữ liệu đa chiều được gọi là cube. Cube là kết quả cuối cùng của quá trình xử lý OLAP trên nền tảng Analysis Services của SQL Server 2000, nó chứa dữ liệu đã được hợp nhất và tổng hợp dựa trên chiều và thước đo giá trị quy định cho từng cube riêng biệt. e. Phân phối (User Front-End) Dữ liệu từ DWH có thể được phân phối cho người dùng từ 2 nguồn: EDM hoặc cơ sở dữ liệu đa chiều. Front-end Windows Client Dữ liệu này có thể được phân phối dưới dạng tệp tin văn bản (text file), tệp tin cơ sở dữ liệu, excel hoặc sử dụng kết nối trực tiếp giữa DWH và máy trạm (truy vấn). 1.2.3. Enterprise Data Model a. Tổng quan Enterprise Data Model (EDM) là cốt lõi của hệ thống kho dữ liệu. Nó lưu dữ liệu đã hợp nhất từ các hệ thống nguồn khác nhau sau khi hoàn thành các giai đoạn thu thập dữ liệu, làm sạch dữ liệu và chuyển đổi dữ liệu. EDM cũng có thể được gọi là một kho dữ liệu quan hệ, trên thực tế nó là một cơ sở dữ liệu quan hệ rất lớn. Một khác biệt chính là nội dung của một kho dữ liệu đã được hợp nhất thành một thực thể duy nhất, do đó, nó phù hợp với các thông tin cần thiết của toàn bộ tổ chức, không chỉ một hoặc hai bộ phận riêng lẻ. Việc hợp nhất thông tin của một tổ chức sẽ làm giảm dữ liệu dư thừa, giảm sự không thống nhất và thiếu chính xác trong cả tổ chức, đồng thời việc bảo trì cũng dễ 14 dàng hơn và việc thực hiện các chính sách bảo mật, cập nhật, mở rộng cũng đơn giản đi nhiều. Hiện tại, thư viện EDM chứa khoảng 500 bảng, với hơn 150 GB dữ liệu, đối với các file dữ liệu ngày lưu lịch sử trong vòng 6 tháng, các file dữ liệu tháng lưu lịch sử 1 năm.  Tham số Tham số được sử dụng để mô tả thông tin trong những bảng dữ liệu chính (master tables). Chúng đóng một vai trong quan trọng là thiết lập những kết nối giữa các mục dữ liệu mà có chung những thuộc tính, được định nghĩa trong bảng tham số (parameter tables). Hầu như tất cả những bảng dữ liệu chính có liên quan với nhau thông qua những tham số. Các bảng tham số dùng để chuẩn hóa dữ liệu, loại bỏ sự dư thừa dữ liệu, đồng thời cũng nâng cao hiệu quả và dễ bảo trì. Bảng tham số zBranch Branch_ID 001 002 003 004 Branch_Name Chi nhánh Hà Nội Chi nhánh Cầu Giấy Chi nhánh Hà Đông … zBranch zOfficer Branch_ID Branch_Name Officer_ID Officer_Name Branch_ID LoanMaster Transaction_ID Loan_ID Loan_Type Branch_ID … Officer_ID Hình 1.2.3.1. Liên kết giữa bảng tham số và bảng chính Trong hình 1.2.3.1. như trên, bảng LoanMaster chứa những ID là tên chi nhánh và tên nhân viên ngân hàng chịu trách nhiệm cho mỗi giao dịch. Dung lượng của LoanMaster chứa hàng triệu bản ghi và có hàng trăm những tham chiếu cho những tên này trong các bảng dữ liệu chính khác. Các tham số phải được bảo trì liên tục, nghĩa là bất kỳ sản phẩm mới, chi nhánh và các nhóm khác phải được đưa vào trong các bảng tham số ngay sau khi dữ liệu mới nhận được. Tương tự như vậy, những thay đổi khác như gỡ bỏ, định nghĩa lại những tham số hiện tại cũng phải thực hiện ngay lập tức.  Duy trì dữ liệu lịch sử Trong EDM, có một số bảng dữ liệu lịch sử (history tables). Các bảng dữ liệu chính (master tables) giữ những bản dữ liệu “snapshot” hàng tháng của tổ chức, trong khi đó các bảng dữ liệu lịch sử lưu trữ dữ liệu lịch sử. 15 Cấu trúc của các bảng lịch sử tương tự như các bảng dữ liệu trong EDM và các bảng dữ liệu chính khác. ENTERPRISE DATA MODEL Master tables (Snapshot Data) History tables (Historical Data) Hình 1.2.3.2. Xử lý dữ liệu bảng dữ liệu chính vào bảng dữ liệu lịch sử Trước khi xử lý hàng tháng, nội dung của những bảng chính được đổ vào bảng dữ liệu lịch sử. Sau khi hoàn thành, nội dung của các bảng chính này được xóa đi. Qua thời gian, các bảng dữ liệu lịch sử sẽ phát triển lớn hơn nhưng tính lịch sử của nó không thay đổi trong suốt thời gian tồn tại. Có 2 quy tắc trong kho dữ liệu: - Dữ liệu trong kho dữ liệu phải đươc phát triển liên tục. Khi đã trong kho dữ liệu, dữ liệu lịch sử không được sửa đổi bằng bất kỳ cách nào để bảo tồn tính toàn vẹn dữ liệu. b. Cấu trúc EDM EDM bao gồm một số những bảng dữ liệu chính (master tables), bảng dữ liệu lịch sử và một số lượng lớn các bảng tham số (parameter tables), tất cả được liên kết với nhau bằng các khóa chính/ khóa ngoại. Việc đẩy dữ liệu vào EDM được thực hiện hàng ngày, việc này được thực hiện bởi các gói “packages” trong DTS (Data Transformation Services) – một công cụ ETL của Microsoft SQL Server 2000. zCUS Cus_ID 1 n zACC Cus_ID Fac_ID n n zFAC Fac_ID Col_ID n 1 zCOL Col_ID Hình 1.2.3.3. Quan hệ giữa các bảng chính trong EDM 16 EDM bao gồm một số các bảng chính sau:  zCUS zCUS là bảng thông tin khách hàng của ngân hàng. Cấu trúc của nó được thiết kế để đồng bộ hóa tất cả các tệp tin khách hàng khác trong hệ thống nguồn. Khóa chính của zCUS là trường mã số khách hàng Cus_ID. Khách hàng có thể ở phân hệ tiền vay, tiền gửi, ATM,…Trường Soure_ID được sử dụng để xác định nguồn dữ liệu trong phân hệ nào đó của khách hàng.  zACC zACC lưu tất các các mức thông tin tài khoản, không phân biệt nguồn gốc của tài khoản. Tuy nhiên thông tin mức giao dịch sẽ không được lưu trong bảng này. Khóa duy nhất của zACC là trường số tài khoản Acc_ID, bao gồm trường số ID chi nhánh và số ID chi nhánh con. zACC rất lớn, nó có 80 trường, các thước đo giá trị (measure) trong zACC được tách thành nhiều phần, bao gồm tài sản có, tài sản nợ, thu nhập, chi phí, dự phòng tài sản nợ tài sản có (Contingency Assets and Contingency Liabilities), sau đó tiếp tục chia thành các giá trị trung bình, dư có, dư nợ …  zCOL, zFAC zCOL lưu tất cả dữ liệu tài sản thế chấp cho tất cả các sản phẩm với những tài sản được cầm cố để đảm bảo hỗ trợ tài chính. Khóa của zCOL là trường số tài sản thế chấp Col_ID, Fac_ID. zFAC là bảng lưu các bản ghi liên kết giữa tài khoản ở bảng zACC và tài sản ở bảng zCOL. zCOL liên kết với 2 bảng chính là zFAC và zACC thông qua trường Fac_ID và Appl_ID. 17 1.2.4. Quá trình xử lý dữ liệu trong hệ thống kho dữ liệu a. Chuẩn bị dữ liệu Sources Extraction Staging Warehousing Delivery AS400 Enterprise Data Model Transformation DD EDM CD DTS Packages LN Staging Database DTS Packages OLAP Processing Front-end Windows Client GL ATM AS400 DTS Packages DATA MART AS400 NT SERVER Hình 1.2.4.1. Quá trình chuẩn bị dữ liệu Quá trình này gồm 3 cấu phần chính:  Source Data: Dữ liệu nguồn. Các nguồn dữ liệu này thường chủ yếu là các thư viện/schema trong hệ thống AS/400.  Staging Database: là một cơ sở dữ liệu tập hợp từ các nguồn khác nhau. Vùng staging cũng là một thư viện trong hệ thống AS/400.  DTS Packages: là các gói vận hành được thiết kế bằng DTS (Data Transformation Services) của SQL Server 2000 và đặt trên một máy chủ hệ điều hành Windows NT riêng biệt. Các gói này được thiết kế để trích xuất dữ liệu từ dữ liệu nguồn sang vùng staging. Đầu tiên, dữ liệu từ các nguồn khác nhau được trích xuất vào Staging area thông qua các gói “packages” vận hành trên DTS của SQL Server 2000. Các nguồn dữ liệu này thường là các thư viện trong hệ thống AS/400. Tất cả những tham số từ dữ liệu nguồn cũng được trích xuất và lưu trữ trong vùng Staging. Bằng cách tập trung hết dữ liệu cần thiết vào một vùng duy nhất tạo điều kiện cho việc xử lý bên trong EDM dễ dàng hơn. Thời gian vận hành quá trình này bắt đầu lúc 2 giờ sáng hằng ngày, kết thúc khoảng 3 giờ. Tổng thời gian mất khoảng 1 tiếng. 18 b. Chuyển đổi dữ liệu vào Enterprise Data Model (EDM) Sources Extraction Staging Warehousing Delivery AS400 Transformation Transformation DD EDM CD DTS Packages LN Staging Database DTS Packages OLAP Processing Front-end Windows Client GL ATM AS400 DTS Packages DATA MART AS400 NT SERVER Hình 1.2.4.2. Quá trình chuyển đổi dữ liệu từ Staging sang EDM Quá trình gồm 3 cấu phần chính:  Staging Database: Cơ sở dữ liệu tập trung các nguồn dữ liệu trên AS/400.  EDM Database: Cơ sở dữ liệu Enterprise Data Model.  DTS Packages: Các gói vận hành DTS được thiết kế để chuyển đổi dữ liệu từ vùng staging sang vùng EDM. Các packages này cũng nằm trên cùng một máy chủ Windows NT trong phần chuẩn bị dữ liệu. Quá trình chuyển đổi dữ liệu vào EDM là quá trình quan trọng trong hệ thống kho dữ liệu, gồm 2 giai đoạn:  Chuyển đổi dữ liệu tham số (parameter).  Chuyển đổi dữ liệu các bảng chính (master tables). Chuyển đổi dữ liệu tham số Đầu tiên các dữ liệu tham số từ vùng Staging được chuyển vào các bảng dữ liệu tham số của EDM. Các tham số EDM này phải được tạo ra trước để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Sau khi các bảng tham số được tạo ra, khóa chính và index cho tất cả những bảng này cũng được định nghĩa trước khi dữ liệu của tham số được nạp vào EDM. Sau đó mới đẩy dữ liệu vào các bảng chính EDM.
- Xem thêm -