Tài liệu Tìm hiểu từ trái nghĩa trong tiếng hán hiện đại

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 2429 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Tr−êng ®¹i häc ngo¹i ng÷ ®¹i häc quèc gia hµ néi ----------o0o----------- LuËn v¨n th¹c sü T×m hiÓu vÒ tõ tr¸i nghÜa trong tiÕng h¸n hiÖn ®¹i : ngUyÔn thÞ minh ngäc : cao häc khãa 11 : lý luËn ng«n ng÷ h¸n : NguyÔn thÞ thu hµ U Häc viªn Líp Chuyªn ngµnh Gi¸o viªn h−íng dÉn Hµ néi 2006 河内国家大学所属外语大学 ----------o0o----------- 硕士学位论文 现代汉语反义词初探 研究生 :阮氏明玉 专业 :汉语言理论 导师 :阮氏秋荷硕士 2006 年于河内 现代汉语反义词探索 目录 前言................................................................................................................. 3 第一章:有 关 汉 语 反 义 词 的 理 论 基 础 ........................................... 5 1.1、词义........................................................................................................ 5 1.2、语义场.................................................................................................... 7 1.2.1、什么是语义场................................................................................... 7 1.2.2、语义场的种类................................................................................... 9 1.2.3、反义义场........................................................................................... 9 1.2.3.1、互补反义义场.............................................................................. 9 1.2.3.2、极性反义义场.............................................................................. 10 1.3、汉语语义中的反义现象........................................................................ 12 1.3.1、什么是反义现象............................................................................... 13 1.3.2、反义现象的表现形式....................................................................... 15 小结 ............................................................................................................. 17 第二章:现代汉语反义词探索研究 ............................................................ 18 2.1.、反义词的定义..................................................................................... 18 2.2、反义词的种类...................................................................................... 20 2.2.1 、从构词的特点上分类.................................................................... 20 2.2.2、从词类上分类 ................................................................................. 24 2.2.3、从词的意义上分类......................................................................... 27 2.2.4、从 义 项 关 系 上 分 类 ................................................................ 31 2.2.5、语 言 反 义 词 和 言 语 反 义 词 ................................................. 35 2.3、构成反义词的条件................................................................................ 38 2.3.1、要 属 于 同 一 个 意 义 范 畴 ........................................................ 38 2.3.2、音 节 数 量 要 相 同 ....................................................................... 39 2.3.3、词性必须相同................................................................................... 41 2.3.4、反义 词 双 方 要 同 属 一 个 语 言 单 位 平 面 .......................... 43 2.3.5、语 体 色 彩 要 相 同 ....................................................................... 43 -1- 现代汉语反义词探索 2.4、反 义 词 的 作 用 ................................................................................. 45 2.4.1、反 义 词 在 构 词 上 的 作 用 ....................................................... 45 2.4.2、帮 助 辨 析 同 义 词 、 多 义 词 .................................................. 51 2.4.3、反 义 词 在 修 辞 方 面 的 作 用 .................................................. 52 小结 ............................................................................................................. 55 第三章:越 南 学 生 使 用 汉 语 反 义 词 的 偏 误 分 析 ....................... 56 3.1 越 南 学 生 学 习 汉 语 反 义 词 的 概 括 情 况 ................................ 56 3.2、调 查 的 统 计 及 其 分 析 ................................................................ 57 3.2.1、调查的统计...................................................................................... 57 3.2.2、调查中的偏误分析.......................................................................... 59 3.2.2.1 使 用 一 些 不 符 合 反 义 词 的 构 成 条 件 的 偏 误 ............. 60 3.2.2.2 忽 视 了 汉 语 成 语 的 用 法 ..................................................... 62 3.2.2.3 不 掌 握 多 义 词 的 全 部 词 义 引 起 用 词 不 当 .................. 62 3.2、偏误成因................................................................................................ 63 3.3、一些教学建议........................................................................................ 67 小 结 ........................................................................................................... 69 结 语 ............................................................................................................... 70 致谢................................................................................................................. 72 附 录 ............................................................................................................... 73 参考文献......................................................................................................... 75 -2- 现代汉语反义词探索 前言 一、选择题材的理由 作为世界六分之一人口的语言,汉语日益广泛使用,可见其在 人们生活中起着极大作用。研究汉语相当于步入一个伟大民族的文 化,因为我们都知道汉语与汉文化有着密不可分的关系。再说语言 又是人类最重要的交际工具。为了了解其文化含义,并能准确地表 达自己的思想感情,我们非学好语言不可。而学好语言的关键是要 掌握和运用语言的建筑材料-词汇。实际上,有的人写文章写得非 常漂亮、十分生动,反过来,有的人一句话也不知该怎样开口。这 跟每个人的词汇量、词汇知识有关。具有丰富词汇量的人就能把思 想感情表达得准确、生动、有说服力,这不仅对个人的母语表达而 对学习外语的更为重要。 对我个人来说,刚接触哲学时觉得他们所说的“事物有矛盾才 能发展”这句话很有道理。每种语言的反义现象会丰富词汇量而词 汇丰富是一种语言发展的表现,可见,反义词现象是任何语言中并 不可少的。在研究汉语过程中我对汉语反义词很感兴趣。学习汉语 时我已碰到不少困难,其原因是不大了解这些反义词现象引起了用 词不当,甚至犯了不少错误,因此为了避免这些错误,同时提高自 己的语言表达能力并对汉语反义词的了解,我已经对汉语反义词进 行研究并把它当作自己的论文题目。最后,希望我的论文能为汉语 学习者提供一份有用的参考资料。 二、研究对象及范围 本文主要对现代汉语反义词进行研究。汉语反义词是一个极为 广泛的范畴,但是从汉语教师的角度上看,我们研究的主要是实用 汉语,同时也希望研究结果有利于自己的教学工作。因此,本人主 要通过搜集对外汉语本科系列教材中六本教程的一系列例子,在汉 -3- 现代汉语反义词探索 语反义词的有关理论基础上,结合考察所得的结果进行研究现代汉 语反义词。 三、研究目的。 本文的研究目的是掌握汉语反义词的有关理论问题,有助于分 析,描写汉语反义词的结构特点,尤其是反义词的使用方法。另一 个目的是能够掌握汉语反义词的实际运用,让自己避免学习中所遇 到的困难,避免在写作中、在交际中的重复用词,提高自己的语言 表达能力。最后把研究所获得的结果和调查的统计分析运用到教学 工作中。 四、研究任务 为了能达到上面所提的目的,本文需要完成以下任务: - 在掌握有关汉语反义词的理论基础上,概括反义词的概 念、反义词的种类、反义词的构成条件极其作用。 - 找出越南学生使用汉语反义词常犯的错误,分析其原因并 提出些教学建议。 五、研究方法 首先对现代汉语反义词进行统计。其次对此类词语的结构特点 进行描写。之后,对使用现代汉语反义词的具体例子进行语义分 析。进而采用归纳法对现代汉语反义词的结构特点及其用法归纳成 许多种小类。最后,对越南学生使用现代汉语反义词的情况进行问 卷调查,并作出统计、分析。 六、论文的结构 本文除了前言、结语、附录、参考文献外包括以下三章: 第一章:有关汉语反义词的理论基础 第二章:反义词探索 第三章:越 南 学 生 使 用 汉 语 反 义 词 的 偏 误 分 析 -4- 现代汉语反义词探索 第一章 有关汉语反义词的理论基础。 1.1 词义 关于词义这个概念作者们已花了许多纸墨去给它提出多种 多样的定义,到现在为止也没能提出一个统一的定义。古今语 义学家各有各的看法,下面是几种较有代表性的见解: (1) 认为词义就是事物的名称。这是古希腊的柏拉图提出 来的。这一看法是片面的并不能全面概括词的意义,因为世界 上绝大部分词并不是有关事物的名称,而反映人类或事物的性 质、状态、行为或语法的功能等。 (2) 在“现代汉语语义学”这本书中,作者提出:词义是 词与事物联系的纽带,词义是词的内容部分,它的作用就在于 把词跟所对应的事物联系起来。如果说词是事物的名称,词义 就指明词是何种事物的名称。这个观点跟上面那个观点都具有 片面的。 (3) 高名凯主编的“语言学概论”认为:词义就是每一语 言中的词的语音形式所代表的内容。是客观事物在人们意识中 的概括反映。这种概念说的逻辑基础是语言与思维之间的联 系。这种学说揭示了词义与思维的关系,把词义放到认知论的 范畴中予以研究,是正确的。但是,这种概念说只强调了词义 与概念的联系而忽视了两者之间的区别。 上面所列的各种观念都各有各的道理,不过我觉得比较合 理的应该提到万艺玲在“汉语词汇教程”所提的概念:词义是 词的内在内容,它是客观事物的反映。例如:“电视台”它的 语音形式是:“diµn sh× t¸i”,它的词义是“播送电视节目 的场所和机构”。一个词的意义主要包括两方面内容。第一是 概念义,它是客观事物在人脑中概括反映后形成的意义,是词 -5- 现代汉语反义词探索 义的基本成分。第二是附属义,它指词在表示客观对象的同 时,带有的感情色彩和语体色彩等。感情色彩又包括褒义、贬 义和中性三种,语体色彩包括书面、口语和通用三种。如“战 士”和“大兵”的概念义都是“军队中的最基层成员”,“吝 啬”和“小气”的概念义都是“过分爱惜自己的财物”。如 “大兵”的感情色彩是贬义的,“战士”的感情色彩是褒义 的,“吝啬”的语体色彩是书面的,“小气”的语体色彩是口 语的。词的概念义和附属义虽然都是词义的不过两者还是有所 不同。概念义的“义”是词所标志的客观对象的一般本质特点 的反映,各个词的概念义千差万别,概念义有特定的语音形式 同它联系;而附属义的“义”指的是人们对客观对象的主观感 受,虽然人们的感受不同但主要指围绕着褒义、贬义、中性等 感情色彩和书面、口语、通用等语体色彩。再说,词的概念义 是构成词义的基本成分,要掌握词义,首先应该掌握词的概念 义。请看下面的表格: 词义 附属义 词 概念义 感情色彩 语体色彩 褒义 中性 贬义 书面 通用 口语 牺牲 为了正义的目的而献 出生命 死亡 离开生命 君子 指品格高尚的人 小人 指人格卑鄙的人 成果 工作或事业的收获 结果 事物发展的最后状态 后果 最后的结果 √ 失去生命 逝世 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ -6- √ 现代汉语反义词探索 从上面的表格我们可以看出“牺牲”、“死亡”、“逝 世”的概念义都很相近但它们的附属义不同。“君子”和“小 人”都是指人的,他们的概念义正好相反,它们的附属义也不 一样。“成果”、“结果”和“后果”也出现了同样的情况。 综合各家的观点,结合现代汉语词义的具体特点,兼顾自 己对词义的认识我就认为词义狭义来看就是词的意义,广义看 来它是客观事物和客观现象在人们的意识中的概括反映,也可 以说是词所反映的是客观事物的本质和范围,另外词义还包含 着人们对客观事物和客观现象的主观感受,因为人们对事物、 现象的感受不同所以才能丰富词义。 1.2 词义的聚合-语义场 1.2.1 什么是语义场? “场” (field) 原是物理学术语,如:电场、磁场、引力 场等。物理场即相互作用场,是物质存在的两种基本形态之 一,存在于整个空间。实物之间的相互作用就是依靠有关的场 来实现的。语义场是指义位形成的系统,说得详细些,如果若 干个义位含有相同的表彼此共性的义素和相应的表彼此差异的 义素,因而连结在一起,互相规定、互相制约、互相作用,那 么这些义位就构成一个语义场。 刘叔新作者在“汉语描写词汇学”里已认为:关于什么是 语义场,语义学界至今也还没有统一地认识,并没有提出一个 能让大家都同意和满意的解释。较多见到的,是十分宽泛的理 解。如认为不同的词之间只要有某种意义的关联,哪怕只是联 想上的,就构成语义场。有的学者将体现在词与词之间的概念 关系看作足以形成语义场的条件。有的研究者甚至认为不同的 词语只要含有共同的意义成分或义素,就彼此意义相关,形成 语义场,换言之,“语义场根据某一个共同义素就可以组成” -7- 现代汉语反义词探索 阮有求老师在“汉语语义学”认为:语义场是一个外来 词,英语叫:semantic field,指的是由若干个具有一个或几 个相同义素的词组成的集合体。例如: - 黑 色 、 白 色 、 红 色 、 黄 色 、 绿 色 、 蓝 色 等 等 都 有 义 素 “色”。 - “男人”和“ 女人”;“男孩”和“女孩”也分别有共同 的义素。 我觉得比较详细的、比较合理的要算到“现代汉语”这本 书里,黄伯荣先生所提的定义:把不同的词的意义进行比较, 可以看到某些词义与另一些词义往往有某些共同的特点和相互 关系。人们根据这些词义上共同的特点和相互关系把词分成大 大小小不同的类,这就是词义的聚合,分出来的类就是语义 场,还叫做词汇场。所以语义场就是通过不同词之间的对比, 根据它们词义的共同特点或关系划分出来的类。属于同一语义 场的各词义有共同的义素表明它们同属一个语义场,又有一些 不同的义素表明词义彼此之间的区别。例如:“黑色、白色、 红色、黄色、绿色”等这些词有共同的义素,那就是都属于颜 色类,表示各种各样的颜色。但它们之间也有不同的义素: “黑色”就是象煤或墨那样的颜色,“白色”就是象雪那样的 颜色等等。 本人认为简单来看,起码要有两个词以上的才能聚合成语 义场,也就是说一个词本身不能自己构成语义场而要有两个具 有共同特点和相互关系的词义才能组成语义场。 处于不同语义场中的词的意义会有所不同,这是受同一语 义场中其他词制约的结果。例如: (1) 花——树——草——叶 (2) 茉莉花—玫瑰花—百合花—菊花—牡丹花 在(1)中的“花”包括(2)中各类;(2)中只单纯指 一种花。 -8- 现代汉语反义词探索 在“教——学”这一语义场中,“学”只指学习;而在 “工——农——商——学——兵”这一语义场中,“学”指整 个从事教学活动甚至包括一切文化工作的行业。由此可见,同 一个词在不同的语义场中可以有种种词义上的差异。 1.2.2 语义场的种类 关于语义场的种类,各个语义学家根据不同的标志给它分 为许多种类型。黄伯荣作者认为:“语义场由于各成员相互之 间的关系不同可以分出不同的种类”。他把语义场分为类属义 场、顺序义场、关系义场、同义义场和反义义场等五大类。贾 彦德作者就把语义场分得仔细一些,分为分类义场、部分义 场 、 顺 序 义 场 、 关 系 义 场 、 反 义 义 场 、 两 极 义 场 、部 分 否 定 义 场、同义义场、干支义场、描绘义场等十种小类。汉语语义场 极为丰富多样,但本文主要集中介绍并分析反义义场。 1.2.3 反义义场(反义聚合体)是由两个意义相反或相对 的词构成。反义义场中两个意义相反或相对的词互为反义词。 例如:“活——死”是反义义场,“活”“死”则互为反义 词。反义词既是互相对立的又是互相联系的,因为反义的两个 词必须属于同一意义范畴的。(在下一章“构成反义词的条 件”加以说明)。在反义义场中,反义词是就词与词的关系说 的 , 不 是就 词 与 短 语 的关 系 说 的 所 以“ 聪 明 ” 与 “笨 头 笨 脑”;“聪明”与“不聪明”等虽然有反义关系,但是都不构 成反义义场,因为“笨头笨脑”,“不聪明”等都是短语。 反义义场又可以分为以下几种小类: 1.2.3.1 互补反义义场 互补反义义场包含两个义位,他们的意义正好相反。例如: “动、静”,“死、活”,“男、女”,“真、假”,都属于 互补反义义场。反义义场中两个义位间的界限一般是绝对的。 对这样的义位来说,非此就一定是彼,非彼就必然是此,不此 -9- 现代汉语反义词探索 不彼就不行的。不但“死狗还活着”不成立,“死狗还有一口 气”也不能成立,“一只快死的狗”仍然是一只活狗,并不是 死狗。互补反义义场可以用图表示如下: 互补反义义场的两个词项,就意义来说 适用于下述所有四个公式: A=-B 如果 A,则非 B(-B) B=-A 如果 B,则非 A(-A) -A=B 如果非 A(-A),则 B -B=A 如果非 B(-B), 则 A 如 “ 活 ” 与 “ 死 ” , “ 活 ” 自 然 “ 不 死 ” ( A=-B ) , “ 死 ” 一 定 “ 不 活 ” ( B=-A ) , “ 不 活 ” 一 定 “ 死 ” (-A=B),“不死”一定“活”(-B=A)。 属于互补反义义场的两个词项就是绝对反义词(也叫互补 反义词或可逆用反义词) 1.2.3.2 极性反义义场(也叫做两级义场) 极性反义义场可以用图表示如下: 极性反义义场的两个词项,就意义来说 适用于上述两个公式: A=-B 如果 A,则非 B(-B) B=-A 如果 B,则非 A(-A) 但是: -A≠B ;-B≠A 处于这种语义场的两个词,肯定 A,就否定 B,肯定 B, 就否定 A,但否定 A, 不一定就是肯定 B,否定 B,也不一定 就肯定 A,因为还有 C、D、E 等其他意义存在的可能。 极性义场的例子是“穷、富”,“老、少”,“大、 小”,“深、浅”,“伟大、渺小”,“轻、重”,“美、 -10- 现代汉语反义词探索 丑”,“爱、恨”,“先进、落后”,“积极、消极”,“快 乐、痛苦”等。极性义场都是二元的。每个语义场包含两个义 位,它们在意义上也是彼此相反的,可是这种语义场有几个明 显的特点: 第一、两个义位之间(A,B 之间)有一个明显的过渡带, 这是真实的过渡带,并非修辞手段。比如:“大”和“小”固 然都成立,但“不大不小”也是成立的。同样,“既不富也不 穷”,“既不老也不年轻”,“不伟大也不渺小”,“固然谈 不上美可也谈不上丑”等都成立。不过两个义位之间虽有一个 过渡,但两个义位仍是两个不同的概念,不容混淆。“张三既 穷又富”,“小姑娘既美又丑”,“这件衣服有大有小”都不 成立。“不大不小”指过渡带就可以;“又大又小”搞不清是 大还是小,概念混淆,互相矛盾就不可以。 第二、两极对立的义位均可有程度的差别,它们可以向相反 的方向无限延伸,永无止境。如:“有点大”,“大”,“很 大”,“非常大”,“特别大”,“大极了”等。能运用极性 反义义场的这个特点就会获得较佳的表达效果。 第三、极性义场中义位间的分界,有不少不是固定不变的, 而是有可能移动的。有的可因时代不同而变动,例如 40 多年来 人的平均寿命延长了,人的精神面貌也发展很大的变化,于是 “老”和“年轻”的界限有了变动。过去 四十七八的人就算老 了,可以用“老”字,但现在就不算老。义位间的界限也可因 表示的对象不同而不同,如对一般人来说三十五岁以上就不算 年轻了,但对科学家、政治家、对国家领导人来说四十五岁还 是年轻的。可是运动员的情况恰恰相反,三十岁的运动员就不 是年轻的运动员了。 属于极性反义义场的词项互为相对反义词(也叫做极性反义 词或不可逆用反义词)。 -11- 现代汉语反义词探索 极性义场的词在语义上的特点也常被用于说话和写作。比 如:“无限美好”,“乐极生悲”,“恨之入骨”,“巧手天 工”,“痛不欲生”,都是描写两极义场语义场的程度。 除了上面所讲的互补反义义场和极性反义义场明显属于反义 词范畴外,关系义场也涉及到反义词范畴。 关系义场一般由两个成员组成,二者处于某种关系的两端, 互相对立、互相依靠。例如: 教师 教育 学生 行为动作过程也可以看作一种关系,从而形成关系义场。例 如:“买—卖”;“来—去”;“嫁—娶”;“输—赢”等。 方位、过程也可以作为关系,组成某些关系义场。如: “左—右”;“上—下”;“东—西”等都是由方位关系组成 的义场。 (方位) 甲在乙的 A 乙在甲的 B 河内在胡志明市的北边 胡志明市在河内的南边 关系义场中的两项也属于反义词的范畴。如“左—右”; “上—下”;“南—北”等的确有可能分属两类上面所讲的反 义义场。例如:“你在我的左边,我在你的右边”,“我”和 “你”紧密相连,中间没有插入任何人或物。在这个例子中的 “左”和“右”都可以看成没有过渡带的互补关系的反义义 场。但是“左”和“右”又可以有过渡带,形成“左—中— 右”的极性关系的反义义场。例如:“你在我的左边,他在我 的右边,我在你和他的中间”这时的“我”便在“中”。可见 一 部 分 二 元 关 系 义 场 ( “ 上 、 下 ” “ 左 、 右 ” “ 北 、 南 ” “东、西”等),都属于传统语义学所讲的反义词的范畴。也 可以说它们兼属关系义场和反义义场。 1.3 汉语语义中的反义现象。 -12- 现代汉语反义词探索 研究反义词时,必须要了解什么是反义现象,因为反义词 是反义现象的重要表现形式,不过有些传统语义学家在分析语 言的反义现象时,一般只注意对反义词的分析,这样就不能全 面地认识反义现象因为除了反义词外反义现象还存在着不同的 反义表现形式;西方现代语义学者对词义的研究较之传统语义 学有了巨大的进步,对词与词在意义之间的各种关系进行了更 加深入、全面的探讨。可是他们有的人对反义关系的理解有过 于狭窄,认为只有在意义上互相对立的词才是反义词。可见反 义词和反义现象有着密不可分的关系那么到底是不是所有的反 义现象都是反义词呢? 1.3.1 什么是反义现象? 阮友求老师认为:“所谓反义现象就是一组词语或句子的 意义之间存在着相反或相对的现象。就词与词的关系说,意义 相反或相对的一组词叫做反义词”。例如: 高 —— 低 长处 —— 短处 冷 —— 热 赞成 —— 反对 古 —— 今 增加 —— 减少 上面的例子都各是一组反义词,那就是词与词的关系, 也有词与词组之间存在着反义关系,如:成功——不成功, 硬——软绵绵;也有词组与句子的意思相反或相对,如:他很 聪明——笨头笨脑等。 万艺玲在“汉语词汇教程”认为:“用相反说法的对比 来表达自己的想法那就需要反义表述”如:“正确”与“不正 确”;“有权”与“没权”等,又像以下例子: 例 1: “今天李冰已在用电脑写作,他交到出版社的不再是 厚厚的书稿,而是一张薄薄的软盘”。 (汉语教程-第 74 课) 例 2:他很大方,但他女朋友却很小气。 -13- 现代汉语反义词探索 (汉语词汇教程) 例 3:学汉字对日本、韩国同学来说不难,对欧美同学来说 却很难。 (汉语词汇教程) 例 4:你说他笨,其实他并不笨 (汉语词汇教程) 例 1 和例 2 分别用“厚”和“薄”;“大方”和“小气” 等反义词表示相反的意思,例 3 和例 4 用加否定词的方法 (难——不难),(笨——不笨)表示相反意义。例 1 和例 2 用的是反义词,例 3 和例 4 不构成反义词而只属于反义现象, 但这四个例子都属于反义表述。我们常常用在原词前面加否定 词的方法表示相反的意思,如用“好”与“不好”、“美”与 “ 不 美 ” 、 “ 正 确 ” 与 “ 不 正 确 ” 、 “ 有 意 思 ” 与 “ 没 意 思”、“有好感”与“没有好感”等来表示相反的意思,但他 们不是反义词。因为“不好”、“不美”等是用“不”和另一 个词组成的词组,“有好感”、“没有好感”、“有意思”、 “没意思”等是用“有”、“没”和另一个词组成词组,它们 不是单独的词。这些表示相反意思的词、词组虽然是反义表 述 , 但 不 是 反 义 词 。可 以 说 , 一 般 用 反 义 词 的 句 子 都 属 于 反 义 表 述但不是所有的反义表述都是反义词。 本人认为万艺玲作者所提的反义表述其实跟阮老师的反义 现象没什么两样,不过所涉及的问题没有阮老师的那么全面、 那么广泛。 总之,构成反义关系的两个或两个以上的词语或句子,除 了它们的意义之间相反或相对以外,它们必须属于同一个意义 范畴的,不同意义范畴的词语、句子就不能构成反义关系。例 如:“前 —— 后” 、“上 —— 下”同属于方位范畴;“快 乐 —— 痛苦”都属于心理状态范畴;“古 —— 今”属于时间 范畴等等。至于“红 —— 长”;“伟大的长城 —— 悠久的历 史”;“美丽的风景”和“丰富的知识”等等,由于不属于同 -14- 现代汉语反义词探索 一个意义范畴,所以它们之间不能构成反义关系。反义关系指 的不限于词与词之间的关系,还有词和词组的关系,或词组与 句子、句子之间等关系。像:“黑——不黑”;“美——不 美”;“高大——不高大”;“自私自利——大公无私”; “她是一个温柔的女孩”和“她是一个泼辣的女孩”;“他是 一个品质高尚的人”和“他是一个品质卑劣的人”等,虽然它 们不是反义词,但同样存在着反义关系。也就是说,只要意义 相反或相对,就可以构成反义关系,出现反义现象。当然,在 构成反义关系当中,反义词所起的作用特别重要。因此我们研 究汉语语义中的反义现象时,最主要的是研究汉语反义词。 1.3.2 汉语反义现象的表现形式。 我们在日常生活中肯定会遇到好多互相对立、互相相反的 现象。我们所使用的语言也不例外。那为什么语言中会出现反 义现象呢?我想是因为客观世界本身存在着大量矛盾的对立的 事物和现象。例如:有大必有小,有老必有幼,有生必有死, 有始必有终等等。这些大量矛盾的事物和现象反映到人们头脑 里就形成了许多相互矛盾、相互对立的概念和思想。用语言来 反映这些事物、概念,就会产生语言的反义现象。另外,由于 语言的社会习惯。语言是全社会最重要的交际工具,受到约定 俗成的原则的制约。有些词语所反映的事物本身并没有什么矛 盾对立的关系,可是由于人们习惯上把这些词语看作是有反义 关系的。例如:“水——火”,“黑——白”,“北——南” 等。还是因为人们的立场、观点、思想、感情等不相同,所以 对相同的人物、事物和现象往往产生相反的看法,持相反的态 度。例如:马列主义者认为社会主义好,资产阶级和国内外反 动势力则说社会主义不好。人心不同,思想各异,立场相反, 他们说话的意义必然相反。 -15- 现代汉语反义词探索 由于产生反义现象的原因不同,所以汉语反义现象的表现 形式也不相同。常见的汉语反义现象的主要表现形式有以下几 种: 词与意义相反的词组,例如: 雪白——黑不溜秋 明亮——一片黑暗 聪明——笨头笨脑 细心———大手大脚 词、词组、句子和它们的否定形式,例如: 好 —— 不好 聪明 —— 不聪明 有 —— 没有 有权 —— 无权 他是好人 —— 他不是好人 今天星期天 —— 今天不是星期天 意义相反的词组和句子,例如: 生气勃勃 —— 死气沉沉、 他是个伟大的马克思主义者 —— 他是个反马克思 主义者。 第四种表现的就是假话:假话是一种把真实情况掩盖起 来的虚假的不真实的话。假话的否定义才是它的真实意 义。假话的语义和真话的语义是完全相反的。假话是一 种特殊的反义现象。比如抗战前几年,中国报纸上常常 出现“友邦”,“中日亲善”,这些话,它的真实意义 是“敌邦”,“中日交恶”。 最后一种反义现象的表现形式就是本论文的主要研究对 象——反义词。 -16- 现代汉语反义词探索 小结 每种语言的反义现象会丰富词汇量而词汇丰富是一种语言 发展的表现。要研究反义词首先要懂得词义这个概念,简单来 说,词义就是词的概念义及其附加义。词义聚合成语义场,语 义场也叫词汇场,它指的是许多具有一个或几个相同义素的词 组成的聚合体。汉语语义场同别的语言一样,每一个语义场都 各组成一个词汇的网络,同一个网络中的词则又相互组成一定 的语义关系。在本论文的第一章已介绍并分析汉语反义义场。 反义义场又可分为互补反义义场和极性反义义场。本章也详细 介绍这两种义场的特点及其用法。属于这两种反义义场的义位 又分别互为绝对反义词和相对反义词。此外,一部分二元关系 义场也属于反义词的范畴。要掌握反义词的各个理论基础才能 深入地探讨它。本章的最后一个内容是汉语语义中的反义现 象。反义词是反义现象中的最重要表现形式之一所以本人通过 反义现象的概念指出反义词和反义现象的异同。两者的共同之 处是都用来表示相反的意思。但反义词只限于词与词之间的关 系而反义现象没有这个限制。 -17- 现代汉语反义词探索 第二章 现代汉语反义词探索研究 2.1 反义词的定义 关于什么是反义词,各位著作已提出许多意见: 万艺玲作者认为“反义词是意义相反的一组词”。 黄伯荣作者认为:“两个意义相反或相对的词可以构成反义 义场,这两个词互为反义词”。 曹炜作者就给反义词下这样的定义“反义词是语义交叉对立 的聚合体”。 杨书忠作者又认为:“意义相反或相对的词叫反义词。它们 是客观事物中各种矛盾对立现象在词汇中的反映”。 可以说每位著作都给反义词提出一个定义,不过这些定义的 差别不大,基本上都认为:意义相反或相对的一组词聚合成反 义词。我个人认为:在相同的语体色彩中,两个词要具有相反 或相对的概念义才能构成反以词,例如: 例 5 :“在这长期的奋斗中,我一向是过着朴素的生活,从 没有奢侈过” (方志敏《清贫》) 例 6:虚心使人进步,骄傲使人落后。 (毛泽东《中国共产党第八次全国代表大会开幕词》) 例 7:对某种颜色的好恶可以看出一个人的性格。 (汉语教程-100 课) 例 8:马克思列宁主义哲学的基本范畴是:存在和意识、物 质、运动、空间、时间、质和量、一般和特殊、本质 和现象、内容和形式、内部的东西和外部的东西、必 然性和偶然性、可能性和现实、原因和结果、相互作 -18-
- Xem thêm -