Tài liệu Tìm hiểu thực trạng thiết bị dạy học và việc sử dụng thiết bị dạy học ở các trường tiểu học khu vực thị xã phúc yên_khóa luận tốt nghiệp lớp qlgdth

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Lêi c¶m ¬n! T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn, gióp ®ì cña c¸c thÇy, c« gi¸o trong khoa Gi¸o dôc TiÓu häc, c¸c thÇy, c« gi¸o trong tæ bé m«n T©m lý gi¸o dôc ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho t«i trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh kho¸ luËn nµy. §Æc biÖt t«i xin bµy tá lêi biÕt ¬n s©u s¾c ®Õn thÇy gi¸o §ç Xu©n §øc ngêi ®· trùc tiÕp híng dÉn, chØ b¶o tËn t×nh ®Ó t«i hoµn thµnh kho¸ luËn nµy. Trong khi thùc hiÖn ®Ò tµi nµy, do thêi gian vµ n¨ng lùc cßn h¹n chÕ nªn t«i vÉn cha ®i s©u khai th¸c ®îc hÕt vµ kho¸ luËn vÉn cßn nhiÒu thiÕu sãt vµ h¹n chÕ. V× vËy, t«i mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Hµ Néi, ngµy 12 th¸ng 05 n¨m 2008 Sinh viªn §ç ThÞ Ngäc Minh lêi cam ®oan 1 T«i xin cam ®oan kho¸ luËn nµy lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu cña riªng t«i. Trong khi tiÕn hµnh thùc hiÖn kho¸ luËn, t«i ®· kÕ thõa nh÷ng thµnh qu¶ nghiªn cøu cña c¸c nhµ khoa häc, c¸c nhµ nghiªn cøu víi sù tr©n träng vµ biÕt ¬n. Nh÷ng kÕt qu¶ nªu trong kho¸ luËn cha ®îc c«ng bè trªn bÊt k× c«ng tr×nh nµo kh¸c. Hµ Néi, th¸ng 5 n¨m 2008 Sinh viªn §ç ThÞ Ngäc Minh PhÇn 1: Më ®Çu. PhÇn 2: Néi dung. Môc lôc Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn. 1. Mét sè vÊn ®Ò vÒ thiÕt bÞ d¹y häc. 1.1. Kh¸i niÖm. 1.2. Ph©n lo¹i. 1.3. Vai trß cña ph¬ng tiÖn d¹y häc trùc quan vµ ph¬ng tiÖn kü thuËt d¹y häc trong d¹y häc ë TiÓu häc. 1.4 Yªu cÇu khi sö dông thiÕt bÞ d¹y häc 2. Danh môc c¸c thiÕt bÞ d¹y häc tèi thiÓu ë c¸c líp. 3. D¹y häc ë tiÓu häc vµ viÖc sö dông thiÕt bÞ d¹y häc trong d¹y häc. 3.1. Mèi quan hÖ gi÷a thiÕt bÞ d¹y häc víi môc ®Ých, néi dung d¹y häc. 3.2. Mèi quan hÖ gi÷a thiÕt bÞ d¹y häc víi ph¬ng ph¸p d¹y häc. 3.3. §Æc ®iÓm t©m sinh lý cña häc sinh tiÓu häc. Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng thiÕt bÞ d¹y häc vµ viÖc sö dông thiÕt bÞ d¹y häc ë c¸c trêng tiÓu häc khu vùc thÞ x· Phóc Yªn. 1. Thùc tr¹ng ®éi ngò gi¸o viªn vµ ®éi ngò qu¶n lý gi¸o dôc. 2 Trang 5 11 11 11 11 12 12 16 18 25 25 26 27 28 28 1.1. Thùc tr¹ng vÒ ®éi ngò gi¸o viªn. 1.2. Thùc tr¹ng vÒ ®éi ngò qu¶n lý gi¸o dôc. 1.3. Thùc tr¹ng nhËn thøc cña gi¸o viªn vÒ thiÕt bÞ d¹y häc vµ viÖc sö dông thiÕt bÞ d¹y häc trong qu¸ tr×nh d¹y häc ë TiÓu häc. 2. Thùc tr¹ng thiÕt bÞ d¹y häc ë c¸c trêng tiÓu häc. 2.1. Thùc tr¹ng vÒ sè lîng thiÕt bÞ d¹y häc ë c¸c trêng tiÓu häc. 2.2. Thùc tr¹ng vÒ chÊt lîng thiÕt bÞ d¹y häc ë c¸c trêng tiÓu häc. 3. Thùc tr¹ng sö dông thiÕt bÞ d¹y häc ë c¸c trêng tiÓu häc. Ch¬ng 3: Nguyªn nh©n vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc. 1. Nguyªn nh©n. 2. Gi¶i ph¸p kh¾c phôc. PhÇn 3: KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ. 1. KÕt luËn. 2. KiÕn nghÞ. Tµi liÖu tham kh¶o Phô lôc 28 29 30 31 31 41 44 52 52 53 56 56 57 59 60 PhÇn 1: PhÇn më ®Çu 1. lý do chän ®Ò tµi Chóng ta ®ang sèng trong nh÷ng thËp niªn ®Çu cña thÕ kû 21, thÕ kû cña sù tiÕn bé vît bËc vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ, thÕ kØ cña nh÷ng con ngêi 3 th«ng minh, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, tù chñ, n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o. V× thÕ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi dìng nh©n tµi lµ viÖc mµ quèc gia nµo còng cÇn ph¶i chó träng. Hoµ chung vµo dßng ch¶y cña nh©n lo¹i, ViÖt Nam ®· vµ ®ang tõng bíc tiÕn nhanh trªn con ®êng c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, ®a níc ta tõ níc cã nÒn n«ng nghiÖp l¹c hËu tiÕn kÞp so víi c¸c quèc gia kh¸c, héi nhËp víi xu thÕ quèc tÕ. Trong sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi quèc gia, gi¸o dôc ®ãng vai trß hÕt søc quan träng, nã lµ ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ ®Çu t cho gi¸o dôc lµ ®Çu t cho con ngêi, ®Çu t cho sù ph¸t triÓn. HiÖn nay, gi¸o dôc ®ang lµ mèi quan t©m cña toµn x· héi ®Æc biÖt lµ gi¸o dôc TiÓu häc v× ®©y lµ bËc häc nÒn t¶ng ®Æt nÒn mãng v÷ng ch¾c cho c¸c bËc häc trªn. Víi tinh thÇn cña nghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø 8 cña BCH TW §¶ng kho¸ VIII, ngµnh gi¸o dôc ®· ®a ra nhiÖm vô träng t©m cña tõng bËc häc ®Æc biÖt lµ bËc TiÓu häc “duy tr× chÊt lîng, gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh, thùc hiÖn chuÈn ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, x· héi ho¸ gi¸o dôc. §æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc lµm cho giê häc trë nªn nhÑ nhµng, tù nhiªn, chÊt lîng vµ hiÖu qu¶” [trÝch V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII, Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia (2001)] Muèn lµm ®îc ®iÒu nµy, chóng ta ph¶i tiÕn hµnh gi¶i quyÕt ®ång bé nh÷ng vÊn ®Ò cña bËc TiÓu häc. Trong ®ã, viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc lµ mét xu thÕ tÊt yÕu ®Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc hiÖn nay nh»m ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y theo híng tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng häc tËp, ph¸t huy tÝnh tù chñ, s¸ng t¹o cña ngêi häc. Tuy nhiªn, ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc kh«ng thÓ t¸ch rêi víi c«ng t¸c ®Çu t, ®æi míi n©ng cÊp trang thiÕt bÞ vµ ®å dïng d¹y häc ë TiÓu häc. §iÒu nµy ®· ®îc kh¼ng ®Þnh rÊt râ trong nghÞ quyÕt sè 40/2000 QH 10 cña Quèc héi vÒ ®æi míi ch¬ng tr×nh. “§æi míi néi dung ch¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa. Ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc ph¶i thùc hiªn ®ång bé víi viÖc n©ng cÊp ®æi míi trang thiÕt bÞ d¹y häc theo híng chuÈn ho¸, hiÖn ®¹i ho¸”. §Ó thùc hiÖn chñ tr¬ng trªn, ngoµi viÖc n©ng cao chÊt lîng ngêi thÇy vµ s¸ch gi¸o khoa th× viÖc ®Çu t c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ trêng häc lµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong viÖc ®µo t¹o con ngêi míi. Vµ ngµy nay víi vai trß cña m×nh, thiÕt bÞ d¹y häc ®îc coi lµ mét trong s¸u thµnh tè cña qu¸ tr×nh d¹y häc bªn c¹nh môc tiªu, néi dung, ph¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc d¹y häc vµ kiÓm tra ®¸nh gi¸. 4 X¸c ®Þnh râ vÞ trÝ, vai trß cña thiÕt bÞ d¹y häc trong c«ng cuéc ®æi míi gi¸o dôc, Nhµ níc ta ®· tiÕn hµnh ®Çu t rÊt lín vÒ thiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc, th viÖn cho c¸c trêng tiÓu häc ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh cô thÓ ë mçi trêng. Theo thèng kª gÇn ®©y, n¨m 2003 nhµ níc ®· chi 380 tû ®ång cho viÖc thay s¸ch líp 2 vµ líp 7 trong ®ã bao gåm c¶ kinh phÝ mua s¾m thiÕt bÞ. N¨m 2004 - 2005 tæng kinh phÝ mua thiÕt bÞ d¹y häc ë líp 3, líp 8 vµ mua thiÕt bÞ bæ sung cho c¸c líp kh¸c lµ 650 tû ®ång. Vµ tæng trong vßng 5 n¨m tõ 2002 - 2005, nhµ níc ®· chi tÊt c¶ 2200 tû ®ång cho viÖc mua s¾m thiÕt bÞ gi¸o dôc ë TiÓu häc vµ Trung häc c¬ së (theo sè liÖu thèng kª b¸o Gi¸o dôc vµ thêi ®¹i sè 129) Con sè kinh phÝ chi ra ®Çu t cho thiÕt bÞ qu¶ lµ lín nhng thùc tÕ gi¸o dôc níc ra hiÖn nay th× sao? ChÊt lîng gi¸o dôc vÉn cha cao. Ph¶i ch¨ng mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn chÊt lîng d¹y häc cha cao lµ do thiÕt bÞ kü thËt d¹y häc cha ®ñ hoÆc thiÕt bÞ ®· ®ñ nhng chÊt lîng cha cao, sö dông cßn kÐm hiÖu qu¶. HiÖn nay, c¸c s¸ch b¸o, ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®ang ®Ò cËp rÊt nhiÒu ®Õn viÖc chÊt lîng gi¸o dôc ë ViÖt Nam cha cao, sè lîng thiÕt bÞ d¹y häc cha ®ñ chÊt lîng c¸c thiÕt bÞ cha cao, cha ®¶m b¶o yªu cÇu, khi sö dông l¹i kÐm hiÖu qu¶. §Ó t×m hiÓu râ ®iÒu nµy, t«i ®· tiÕn hµnh “Tìm hiểu thực trạng thiết bị dạy học và việc sử dụng thiết bị dạy học ở các trường tiểu học khu vực thị xã Phúc Yên” ®Ó cã c¸i nh×n ®óng ®¾n, s©u s¾c vµ toµn diÖn h¬n vÒ chÊt lîng d¹y vµ häc còng nh thùc tr¹ng thiÕt bÞ d¹y häc vµ viÖc sö dông thiÕt bÞ d¹y häc ë c¸c trêng tiÓu häc hiÖn nay. B¶n th©n em mai nµy lµ mét gi¸o viªn tiÓu häc nªn em muèn n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, hiÓu biÕt cña m×nh. Do vËy, em lùa chän nghiªn cøu ®Ò tµi nµy ®Ó t×m hiÓu thùc tr¹ng thiÕt bÞ kü thuËt d¹y häc ë tiÓu häc. Tõ ®ã, ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông thiÕt bÞ kü thuËt d¹y häc nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc. Nhng do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n nªn em chØ ®i s©u vµo nghiªn cøu ë khu vùc c¸c trêng côm thÞ x· Phóc Yªn. 2. LÞch sö nghiªn cøu vÊn ®Ò VÊn ®Ò vÒ thùc tr¹ng thiÕt bÞ kü thuËt d¹y häc vµ thùc tr¹ng sö dông thiÕt kü thuËt d¹y häc ®· ®îc mét sè nhµ gi¸o dôc häc nghiªn cøu. Song, c¸c 5 c«ng tr×nh chØ nghiªn cøu ë mét m«n häc cô thÓ, hoÆc nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn thiÕt bÞ d¹y häc nãi chung nh: Th¹c sÜ Lª Ngäc S¬n vÒ vÊn ®Ò sö dông thiÕt bÞ d¹y häc ë m«n To¸n ë TiÓu häc. ë ®ã, t¸c gi¶ ®· nghiªn cøu vÒ vai trß cña thiÕt bÞ ®èi víi m«n To¸n ë TiÓu häc, b¶ng thèng kª thùc tr¹ng thiÕt bÞ kü thuËt d¹y häc ë m«n To¸n vµ ®a ra c¸c nguyªn t¾c khi sö dông c¸c thiÕt bÞ. Bµi viÕt: “Mét sè gi¶i ph¸p t¨ng cêng hiÖu qu¶ khi sö dông thiÕt bÞ d¹y häc” cña t¸c gi¶ Phan V¨n TriÓn - §¹i häc quèc gia TP HCM. TiÕn sÜ Vò V¨n Dô vÒ vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn cña c«ng t¸c qu¶n lý thiÕt bÞ d¹y häc ë TiÓu häc. Th¹c sÜ Phan Thanh Yªn vÒ vÊn ®Ò n©ng cao kü n¨ng sö dông thiÕt bÞ d¹y häc. Bµi viÕt: “VÞ trÝ vµ c«ng dông cña thiÕt bÞ d¹y häc” cña Gi¸o s - TiÕn sÜ Khoa häc Th¸i Duy Tuyªn cña ViÖn chiÕn lîc vµ ch¬ng tr×nh gi¸o dôc. Th¹c sÜ Lª TiÕn Thµnh - Phã vô trëng vô Gi¸o dôc TiÓu häc, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vÒ ®Þnh híng sö dông ®å dïng d¹y häc trong ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ë TiÓu häc. ë ®©y, t¸c gi¶ ®· nªu thùc tr¹ng viÖc sö dông ®å dïng d¹y häc ë TiÓu häc vµ ®Þnh híng chØ ®¹o viÖc sö dông ®å dïng d¹y häc ë TiÓu häc hiÖn nay. KÕ thõa vµ ph¸t triÓn nh÷ng thµnh tùu nghiªn cøu ®· cã vÒ thùc tr¹ng thiÕt bÞ d¹y häc vµ viÖc sö dông thiÕt bÞ d¹y häc ë c¸c trêng tiÓu häc, t«i ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi nµy ®Ó cã c¸i nh×n s©u s¾c, ®Çy ®ñ vµ toµn diÖn h¬n vÒ thùc tr¹ng thiÕt bÞ kü thuËt d¹y häc vµ viÖc sö dông thiÕt bÞ d¹y häc t¹i mét ®Þa bµn cô thÓ ®ã lµ c¸c trêng tiÓu häc thÞ x· Phóc Yªn. 3. Môc ®Ých nghiªn cøu Nh»m ph¸t hiÖn ra thùc tr¹ng thiÕt bÞ kü thuËt d¹y häc vµ viÖc sö dông thiÕt bÞ kü thuËt d¹y häc ë c¸c trêng tiÓu häc hiÖn nay. T×m hiÓu nguyªn nh©n vµ ®a ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt lîng sö dông c¸c thiÕt bÞ kü thuËt d¹y häc nh»m gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng d¹y häc. 4. §èi tîng nghiªn cøu vµ kh¸ch thÓ nghiªn cøu 6 - §èi tîng nghiªn cøu: Thùc tr¹ng thiÕt bÞ kü thuËt d¹y häc vµ viÖc sö dông thiÕt bÞ kü thuËt d¹y häc. - Kh¸ch thÓ nghªn cøu: VÊn ®Ò vÒ thiÕt bÞ kü thuËt d¹y häc 5. Ph¹m vi nghiªn cøu C¸c trêng tiÓu häc khu vùc thÞ x· Phóc Yªn: - Trêng tiÓu häc Xu©n Hoµ A - Trêng tiÓu häc Trng NhÞ - Trêng tiÓu häc Lu Quý An 6. Gi¶ thuyÕt khoa häc ThiÕt bÞ d¹y häc trong c¸c trêng ®a d¹ng, phong phó nhng vÉn cha ®îc cung øng ®Çy ®ñ, chÊt lîng c¸c thiÕt bÞ vÉn cha cao vµ viÖc sö dông thiÕt bÞ trong qu¸ tr×nh d¹y häc cña gi¸o viªn ë trªn líp thêng xuyªn nhng vÉn cha thùc sù hiÖu qu¶. 7. NhiÖm vô nghiªn cøu 1) T×m hiÓu c¬ së lý luËn vÒ thiÕt bÞ kü thuËt d¹y häc 2) T×m hiÓu thùc tr¹ng vÒ thiÕt bÞ kü thuËt d¹y häc vµ viÖc sö dông thiÕt bÞ d¹y häc ë c¸c trêng tiÓu häc ThÞ x· Phóc Yªn. 3) Nguyªn nh©n vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc. 8) Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu - Ph¬ng ph¸p ®äc s¸ch - Ph¬ng ph¸p thèng kª, ph©n tÝch sè liÖu - Ph¬ng ph¸p quan s¸t - Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra 9) CÊu tróc kho¸ luËn PhÇn 1: Më ®Çu. PhÇn 2: Néi dung. Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn. 1. Mét sè vÊn ®Ò vÒ thiÕt bÞ d¹y häc. 1.1 Kh¸i niÖm thiÕt bÞ d¹y häc. 1.2 Ph©n lo¹i thiÕt bÞ kü thuËt d¹y häc. 1.3 Vai trß cña ph¬ng tiÖn d¹y häc trùc quan vµ ph¬ng tiÖn kü thuËt d¹y häc trong qu¸ tr×nh d¹y häc. 2. Danh môc thiÕt bÞ d¹y häc tèi thiÓu ë c¸c líp 7 3. D¹y häc ë TiÓu häc vµ viÖc sö dông c¸c thiÕt bÞ d¹y häc trong qu¸ tr×nh d¹y häc ë TiÓu häc. 3.1. Mèi quan hÖ gi÷a thiÕt bÞ d¹y häc víi môc ®Ých, néi dung d¹y häc ë TiÓu häc. 3.2. Mèi quan hÖ thiÕt bÞ d¹y häc víi ph¬ng ph¸p d¹y häc ë TiÓu häc. 3.3 §Æc ®iÓm t©m sinh lý cña häc sinh tiÓu häc. Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng thiÕt bÞ kü thuËt d¹y häc vµ viÖc sö dông thiÕt bÞ kü thuËt d¹y häc ë TiÓu häc. 1. Thùc tr¹ng ®éi ngò gi¸o viªn vµ ®éi ngò qu¶n lý gi¸o dôc. 1.1 Thùc tr¹ng vÒ ®éi ngò gi¸o viªn. 1.2 Thùc tr¹ng vÒ ®éi ngò qu¶n lý gi¸o dôc. 1.3 Thùc tr¹ng nhËn thøc cña gi¸o viªn vÒ thiÕt bÞ kü thËt d¹y häc vµ vai trß cña viÖc sö dông thiÕt bÞ kü thuËt d¹y häc trong qu¸ tr×nh d¹y häc. 2. Thùc tr¹ng vÒ thiÕt bÞ kü thuËt d¹y häc ë c¸c trêng tiÓu häc thÞ x· Phóc Yªn. 2.1 Thùc tr¹ng vÒ sè lîng. 2.2 Thùc tr¹ng vÒ chÊt lîng. 3.Thùc tr¹ng sö dông thiÕt bÞ kü thuËt d¹y häc ë c¸c trêng tiÓu häc thÞ x· Phóc Yªn. Ch¬ng 3: Nguyªn nh©n vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc. PhÇn 3: KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ. 10) KÕ ho¹ch nghiªn cøu Th¸ng 11 - 12: NhËn ®Ò tµi vµ hoµn thµnh ®Ò c¬ng. Th¸ng 1 - 2: T×m hiÓu c¬ së lý luËn. Th¸ng 2 - 4: Kh¶o s¸t thùc tr¹ng, ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p. Th¸ng 4 - 5: Xö lý sè liÖu, hoµn thµnh ®Ò tµi PhÇn 2: Néi dung CH¬ng 1: c¬ së lý luËn Ngµy nay, ®øng tríc yªu cÇu vÒ hiÖn ®¹i ho¸ - tiªu chuÈn ho¸ nÒn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o thiÕt bÞ d¹y häc ngµy cµng trë thµnh vÊn ®Ò c¬ b¶n vµ cÊp 8 b¸ch .V¨n kiÖn ®¹i héi §¶ng IX ®· nªu: ''T¨ng cêng c¬ së vËt chÊt vµ hiÖn ®¹i ho¸ nhµ trêng, ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, ph¸t huy t duy s¸ng t¹o, n¨ng lùc s¸ng t¹o cña ngêi häc coi träng viÖc thùc hµnh, thùc nghiÖm ngo¹i kho¸, tr¸nh nhåi nhÐt, häc vÑt, häc chay’’ (§CSVN, V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng kho¸ IX, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ Quèc gia, 2001) 1. Mét sè vÊn ®Ò vÒ thiÕt bÞ d¹y häc 1.1 Kh¸i niÖm vÒ thiÕt bÞ kü thuËt d¹y häc Ngµy nay, bµn vÒ kh¸i niÖm thiÕt bÞ d¹y häc cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau ®îc ®a ra trªn nh÷ng quan ®iÓm khoa häc kh¸c nhau. Theo TiÕn sÜ Khoa häc TrÇn Do·n QuÕ: ThiÕt bÞ d¹y häc lµ tÊt c¶ ph¬ng tiÖn vËt chÊt cÇn thiÕt gióp gi¸o viªn vµ häc sinh tæ chøc vµ tiÕn hµnh hîp lý, cã hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh gi¸o dôc, gi¸o dìng ë c¸c cÊp häc, m«n häc, c¸c lÜnh vùc ®Ó thùc hiªn yªu cÇu cña ch¬ng tr×nh gi¶ng d¹y. Ngoµi ra, thiÕt bÞ d¹y häc lµ tri thøc, lµ ph¬ng tiÖn chøa ®ùng vµ truyÒn t¶i th«ng tin, lµ ph¬ng tiÖn t¨ng lîng tin tøc gióp qu¸ tr×nh ®æi míi th«ng tin nhanh, nhiÒu vµ hiÖu qu¶ h¬n. Nãi tãm l¹i, vÒ b¶n chÊt thiÕt bÞ d¹y häc lµ c«ng cô lao ®éng dµnh cho lo¹i h×nh lao ®éng ®Æc thï cña x· héi ®ã lµ lao ®éng d¹y - häc, lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh n¨ng suÊt, chÊt lîng lao ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh. ThiÕt bÞ d¹y häc ph¶n ¸nh tr×nh ®é vµ chÊt lîng ®µo t¹o cña nhµ trêng 1. 2) Ph©n lo¹i C¨n cø vµo tÝnh chÊt cña thiÕt bÞ d¹y häc, TiÕn sÜ Vò V¨n Dô ®· ph©n chia thiÕt bÞ d¹y häc gåm ba lo¹i sau: ph¬ng tiÖn d¹y häc trùc quan, dông cô thÝ nghiÖm, ph¬ng tiÖn kü thuËt d¹y häc. - Ph¬ng tiÖn d¹y häc trùc quan: vËt thËt, vËt thay thÕ, m« h×nh, tranh ¶nh... - Dông cô thÝ nghiÖm: ®Ó thùc hiÖn thÝ nghiÖm theo quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa cã dông cô thÝ nghiÖm chuyªn biÖt chØ dµnh cho mét thÝ nghiÖm, cã dông cô thÝ nghiÖm dïng cho nhiÒu thÝ nghiÖm kh¸c nhau: èng thuû tinh, cèc, ®Ìn cån... - Ph¬ng tiÖn kü thuËt d¹y häc: m¸y chiÕu ®a ph¬ng tiÖn, m¸y projecter, mµn ¶nh, ®Çu ®Üa, m¸y c¸t sÐt, phÇn mÒm d¹y häc... 9 Ngoµi ra, cßn cã ®å dïng d¹y häc trùc quan do gi¸o viªn vµ häc sinh tù lµm hoÆc tù su tÇm. Cã thÓ nãi, c¸ch ph©n lo¹i nµy hîp lý vµ khoa häc nhÊt, phï hîp víi tÝnh chÊt ®Æc trng cña thiÕt bÞ d¹y häc. 1.3. Vai trß cña ph¬ng tiÖn d¹y häc trùc quan vµ ph¬ng tiÖn kü thuËt d¹y häc trong qu¸ tr×nh d¹y häc TiÓu häc - Díi gãc ®é nhËn thøc. NhËn thøc lµ sù ph¶n ¸nh thùc tiÔn trong bé n·o cña con ngêi. Con ngêi nhËn thøc thÕ giíi bªn ngoµi nhê hÖ thèng tÝn hiÖu thø nhÊt vµ hÖ thèng tÝn hiÖu thø hai. HÖ thèng tÝn hiÖu thø nhÊt lµ nh÷ng g× nghe ®îc, c¶m xóc thÊy ®îc tõ thÕ giíi bªn ngoµi (trõ tiÕng nãi) lµ nh÷ng th«ng tin vÒ thÕ giíi kh¸ch quan mµ con ngêi nhËn thøc ®îc tõ c¸c gi¸c quan lµ c¬ së cña sù ph¶n ¸nh trùc tiÕp thùc tiÔn Cßn hÖ thèng tÝn hiÖu thø hai lµ ng«n ng÷ (vµ ch÷ viÕt) lµ nh÷ng th«ng tin vÒ thùc tiÔn kh¸ch quan ®· ®îc trõu tîng ho¸. HÖ thèng tÝn hiÖu thø nhÊt lµ c¬ së hÖ thèng tÝn hiÖu thø hai. Ngêi ta kh«ng thÓ hiÓu ®îc khi dïng ng«n ng÷ ®Ó miªu t¶ kh¸i niÖm, hiÖn tîng nÕu kh«ng cã mét biÓu tîng ban ®Çu nµo ®ã. Khi häc sinh b¾t ®Çu nghiªn cøu mét m«n häc, c¸c em ®· tÝch luü mét sè biÓu tîng ban ®Çu do quan s¸t ®îc tõ thùc tiÔn hoÆc trao ®æi häc tËp mµ cã. Nhng nh÷ng biÓu tîng dù tr÷ nµy kh«ng ®ång bé gi÷a c¸c em, møc ®é chÝnh x¸c vµ s©u s¾c cña c¸c biÓu tîng ë mçi häc sinh lµ kh¸c nhau. V× vËy trong nhiÒu trêng hîp, muèn häc sinh hiÓu bµi mét c¸ch chÝnh x¸c vµ s©u s¾c th× ph¶i x©y dùng c¸c kh¸i niÖm, lý thuyÕt tõ viÖc quan s¸t trùc tiÕp c¸c hiÖn tîng. Nhng, kh«ng ph¶i lóc nµo còng dÔ dµng quan s¸t c¸c hiÖn tîng thùc tiÔn mµ ngêi ta ph¶i t¹o ra c¸c hiÖn tîng tù nhiªn b»ng ph¬ng ph¸p nh©n t¹o hoÆc cho häc sinh quan s¸t h×nh ¶nh - sö dông ph¬ng tiÖn trùc quan. C¸c tµi liÖu trùc quan cung cÊp cho häc sinh kiÕn thøc bÒn v÷ng, chÝnh x¸c ®ång thêi gióp c¸c em kiÓm tra l¹i tÝnh ®óng ®¾n cña kiÕn thøc lý thuyÕt, söa ch÷a, bæ sung vµ ®¸nh gi¸ l¹i chóng nÕu kh«ng phï hîp víi thùc tiÔn. §øng tríc vËt thËt hoÆc c¸c h×nh ¶nh cña chóng, häc sinh sÏ häc tËp say mª h¬n, t¨ng cêng søc chó ý cña c¸c em ®èi víi c¸c hiÖn tîng. Trong qu¸ tr×nh nhËn thøc thÕ giíi vÜ m«, vai trß cña thiÕt bÞ cµng quan träng ®Æc biÖt lµ ®èi 10 víi c¸c c¬ quan c¶m gi¸c th«ng thêng kh«ng thÓ quan s¸t ®îc c¸c hiÖn tîng thùc tiÔn mµ ph¶i dïng c«ng cô. C«ng cô sÏ lµm dµi thªm c¸c c¬ quan c¶m gi¸c cña con ngêi, cho phÐp con ngêi ®i s©u vµo thÕ giíi vËt chÊt n»m s©u giíi h¹n c¸c tri gi¸c cña c¸c gi¸c quan th«ng thêng. Do ®ã, nhê cã c¸c c«ng cô nµy con ngêi cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn ra mét sè tÝnh chÊt vËt chÊt lín h¬n nhiÒu so víi khi kh«ng sö dông nã. LÞch sö nghiªn cøu sù ph¸t triÓn cña khoa häc hiÖn ®¹i còng cho thÊy r»ng:''Mçi khi cã c«ng cô míi ra ®êi l¹i cã nh÷ng tiÕn bé míi trong nhËn thøc thÕ giíi''. V× vËy, viÖc nhËn thøc thÕ giíi lu«n g¾n liÒn víi c«ng cô. - Díi gãc ®é d¹y häc. Ngµy nay, chóng ta kh«ng chØ ®µo t¹o ra nh÷ng con ngêi n¾m v÷ng kiÕn thøc khoa häc mµ cßn ®µo t¹o ra nh÷ng con ngêi giái thùc hµnh, cã bµn tay khÐo lÐo ®Ó thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu mµ bé ãc suy nghÜ. NÕu kh«ng cã ®iÒu ®ã, con ngêi chØ dõng l¹i ë møc ®é nhËn thøc lý thuyÕt cha thÓ t¸c ®éng vµo thùc tiÔn. NhËn thøc lý luËn vµ vËn dông nã vµo thùc tiÔn lµ hai mÆt cña qu¸ tr×nh nhËn thøc. Nhng gi÷a chóng l¹i cã mét kho¶ng c¸ch rÊt xa mµ chóng ta kh«ng thÓ vît qu¸ nÕu kh«ng th«ng qua ho¹t ®éng thùc hµnh. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng thùc tiÔn, vËt chÊt t¸c ®éng lªn c¸c gi¸c quan qua ®ã t¸c ®éng vµo vá n·o lµm t¨ng n·o bé. ThËt v©y, c¬ së bªn trong cña ho¹t ®éng trÝ tuÖ ph¶i ®îc x©y dùng trªn nh÷ng ho¹t ®éng thùc tiÔn bªn ngoµi. Qua ho¹t ®éng thùc tiÔn, cÊu tróc cña c¸c vËt vµ ph¬ng ph¸p ho¹t ®éng ®æi míi chóng chuyÓn dÇn vµo vá n·o h×nh thµnh nhËn thøc cÊu tróc cña c¸c vËt vµ ph¬ng ph¸p ho¹t ®«ng trÝ tuÖ ®èi víi chóng. L«gic ho¹t ®éng nhËn thøc thùc tiÔn chuyÓn vµo vá n·o vµ biÕn thµnh t duy l«gic. Do ®ã, qua c¸c thao t¸c thùc hµnh, n¨ng lùc nhËn thøc cña häc sinh nhê ®ã mµ ®îc t¨ng dÇn. Khi ho¹t ®éng víi c«ng cô, c¸c em l«i kÐo c¸c vËt vµo nhiÒu h×nh thøc t¸c ®éng t¬ng hç. §iÒu nµy, lµm râ mèi quan hÖ néi t¹i gi÷a c¸c vËt. Trong qu¸ tr×nh thùc hµnh, thùc nghiÖm, kiÕn thøc lý thuyÕt mµ häc sinh tiÕp thu ë líp díi d¹ng tÜnh cïng víi kiÕn thøc kh¸c sÏ t¸c ®éng t¬ng hç víi nhau lµm cho chóng trë nªn ®éng, lµm lé râ b¶n chÊt cña chóng. Tõ ®ã, ngêi häc nhËn thÊy ®îc vai trß, vÞ trÝ cña mçi kiÕn thøc trong ho¹t ®éng thùc tiÔn. Qua thùc hµnh, høng thó nhËn thøc cña häc sinh ®îc kÝch thÝch. Khi tiÕp xóc víi thùc tiÔn, t duy cña häc sinh lu«n ®øng tríc nh÷ng t×nh huèng míi 11 buéc häc sinh ph¶i suy nghÜ, t×m tßi, ph¸t triÓn t duy, s¸ng t¹o. §Ó lµm ®îc nh÷ng ®iÒu nµy, ta cÇn trang bÞ cho nhµ trêng nh÷ng dông cô thùc hµnh, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh thùc hµnh ë xëng trêng, ®ång ruéng… ®Ó häc sinh ®îc häc tËp vµ rÌn luyÖn. - N©ng cao hiÖu qu¶ lao ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh trong d¹y häc. Qua nhiÒu thÕ hÖ, gi¸o viªn ®· kh«ng ngõng c¶i tiÕn c¸c ph¬ng tiÖn d¹y häc tõ th« s¬ ®Õn hiÖn ®¹i. §iÒu nµy, lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng kh«ng ngõng t¨ng lªn. ViÖc sö dông ph¬ng tiÖn trong d¹y häc cho phÐp giíi thiÖu tíi häc sinh nh÷ng kiÕn thøc chÝnh x¸c, diÔn ®¹t mét c¸ch diÔn c¶m cho nhiÒu häc sinh. Tríc ®©y, mét thÇy ®å víi c©y bót, tê giÊy vµ quyÓn s¸ch chØ cã thÓ d¹y cho mét vµi häc sinh th× b©y giê mét gi¸o viªn víi thiÕt bÞ d¹y häc cã thÓ d¹y cho 30 - 40 häc sinh. N¨ng suÊt kh«ng chØ thÓ hiÖn qua sè lîng häc sinh mµ cßn qua chÊt lîng, qua néi dung kiÕn thøc gi¸o viªn truyÒn thô cho häc sinh, qua kh¶ n¨ng nhËn thøc cña häc sinh. ThiÕt bÞ hiÖn ®¹i kh«ng chØ cho phÐp gi¸o viªn th«ng b¸o kiÕn thøc cho häc sinh mµ cßn gióp cho häc sinh cã thÓ tù ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh häc tËp cña m×nh. - Thay ®æi phong c¸ch t duy vµ hµnh ®éng. Sèng trong m«i trêng hiÖn ®¹i, con ngêi ph¶i t duy chÝnh x¸c vµ nhanh chãng. §iÒu nµy kh«ng thÓ cã ®îc khi sö dông trong nhµ trêng cã nh÷ng ph¬ng tiÖn th« s¬, lèi d¹y chËm ch¹p vµ kÐm hiÖu qu¶. Ph¬ng ph¸p d¹y häc thay ®æi khi nhµ trêng ®¬c trang bÞ nh÷ng ph¬ng tiÖn hiÖn ®¹i. Phong c¸ch t duy vµ hµnh ®éng tõ ®ã còng ®îc hiÖn ®¹i ho¸. - ThiÕt bÞ d¹y häc cã vai trß hç trî tÝch cùc cho néi dung vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc. ThËt vËy, thiÕt bÞ d¹y häc gióp cho viÖc tæ chøc tèt qu¸ tr×nh häc tËp, dÉn d¾t ngêi häc tham gia vµo qu¸ tr×nh d¹y häc tù khai th¸c vµ tiÕp thu tri thøc díi sù híng dÉn cña gi¸o viªn. ThiÕt bÞ d¹y häc ®Çy ®ñ vÒ sè lîng ®ång bé vÒ c¬ cÊu vµ chñng lo¹i, phï hîp víi néi dung ch¬ng tr×nh sÏ cã t¸c dông lín ®Õn viÖc tæ chøc cã hiÖu qu¶ c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc. V× thiÕt bÞ d¹y häc lµ c¸c s¶n phÈm khoa häc kü thuËt cã chøc n¨ng x¸c ®Þnh vµ mang tÝnh môc ®Ých s ph¹m râ rÖt, chøa ®ùng trong nã mét hµm lîng tri thøc phong phó. §ång thêi, thiÕt bÞ d¹y häc cßn ®ãng vai trß lµ ®èi tîng cña ho¹t ®éng nhËn thøc. 12 - ThiÕt bÞ d¹y häc cßn cã t¸c dông lµm ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc d¹y häc Trong qu¸ tr×nh häc tËp, thiÕt bÞ d¹y häc ®Çy ®ñ cïng víi c¬ së vËt chÊt trêng häc ®ñ vµ ®óng quy c¸ch sÏ cho phÐp thùc hiÖn c¸c h×nh thøc d¹y häc ®a d¹ng, phong phó vµ cã hiÖu qu¶ nh: d¹y trong líp häc, d¹y trªn hiÖn trêng g¾n liÒn víi thùc tiÔn sinh ®éng, d¹y ngo¹i kho¸, d¹y chuyªn ®Ò. 1.4 Yªu cÇu khi sö dông thiÕt bÞ d¹y häc C¸c thiÕt bÞ d¹y häc nÕu ®îc chÈn bÞ c«ng phu, sö dông mét c¸ch khÐo lÐo sÏ huy ®éng ®îc sù tham gia cña nhiÒu gi¸c quan, sÏ kÕt hîp ®îc hai hÖ thèng tÝn hiÖu thø nhÊt vµ thø hai, t¹o ®iÒu kiªn cho ngêi häc dÔ hiÓu, nhí l©u, kÝch thÝch høng thó häc tËp, trÝ tß mß, ãc s¸ng t¹o cña ngêi häc. V× vËy, khi sö dông c¸c thiÕt bÞ d¹y häc trong qu¸ tr×nh d¹y häc, gi¸o viªn cÇn ph¶i gióp häc sinh n¾m v÷ng, v©n dông tèt c¸c tri thøc c¬ b¶n vµ biÕn chóng thµnh ph¬ng tiÖn ®Ó tiÕp tôc lÜnh héi tri thøc míi. C¸c thiÕt bÞ d¹y häc cÇn ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: - ThiÕt bÞ d¹y häc ph¶i g¾n víi néi dung s¸ch gi¸o khoa. Trong qu¸ tr×nh d¹y häc, thiÕt bÞ d¹y häc ®ãng vai trß lµ c«ng cô ®Ó minh ho¹ kiÕn thøc, rÌn luyÖn kÜ n¨ng thùc hµnh luyÖn tËp mµ bµi häc yªu cÇu. Do ®ã, thiÕt bÞ d¹y häc ph¶i ®ång nhÊt, phï hîp víi néi dung s¸ch gi¸o khoa. - Sö dông thiÕt bÞ d¹y häc ph¶i ®óng môc ®Ých. Mçi thiÕt bÞ d¹y häc cã mét chøc n¨ng riªng do vËy khi sö dông c¸c thiÕt bÞ ph¶i ®óng môc ®Ých, phï hîp víi qu¸ tr×nh d¹y häc. Ch¼ng h¹n, c¸c líp 1, 2, 3 t duy cô thÓ chiÕm u thÕ nªn thiÕt bÞ d¹y häc thêng lµ vËt thËt, h×nh ¶nh, m« h×nh h×nh häc. Cßn c¸c líp 4, 5 t duy trõu tîng chiÕm u thÕ nªn thiÕt bÞ d¹y häc ë c¸c líp nµy chñ yÕu lµ m« h×nh, h×nh vÏ tîng trng mang tÝnh kh¸i qu¸t nhÊt ®Þnh. - C¸c thiÕt bÞ d¹y häc ph¶i ®îc sö dông ®óng lóc, ®óng chç. Sö dông ®óng møc ®é vµ cêng ®é thiÕt bÞ d¹y häc ®Ó t¹o høng thó häc tËp cho häc sinh, gióp c¸c em ho¹t ®éng mét c¸ch chñ ®éng, s¸ng t¹o vµ tÝch cùc. Khi sö dông thiÕt bÞ cÇn chuyÓn dÇn, chuyÓn kÞp thêi tõ trùc quan cô thÓ sang trõu tîng vµ cÇn tr¸nh viÖc sö dông thiÕt bÞ qu¸ l©u, sö dông qu¸ nhiÒu lÇn thiÕt bÞ d¹y häc trong mét tiÕt häc. NÕu sö dông thiÕt bÞ d¹y häc kh«ng ®óng lóc, ®óng møc ®é sÏ h¹n chÕ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn t duy cña häc sinh lµm cho häc sinh ng¹i suy nghÜ, lµm viÖc mét c¸ch m¸y mãc. 13 - KÕt hîp sö dông thiÕt bÞ d¹y häc ®îc trang bÞ víi c¬ së vËt chÊt thùc tÕ xung quanh. M«i trêng d¹y häc lµ n¬i diÔn ra ho¹t ®éng d¹y vµ häc, lµ n¬i cã c¸c nguån th«ng tin phong phó gióp gi¸o viªn vµ häc sinh kh¸m ph¸, khai th¸c vµ sö dông vµo môc ®Ých d¹y - häc. ViÖc kÕt hîp sö dông thiÕt bÞ d¹y häc ®îc trang bÞ víi viÖc khai th¸c c¬ së vËt chÊt, m«i trêng d¹y häc kh«ng nh÷ng g©y høng thó cho viÖc d¹y vµ viÖc häc mµ cßn t¹o dùng mèi quan hÖ hîp t¸c trong häc tËp. Ngoµi nh÷ng yªu cÇu trªn khi sö dông thiÕt bÞ d¹y häc trong d¹y häc cÇn ph¶i ®¶m b¶o: thiÕt bÞ d¹y häc ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng lÜnh héi tri thøc cña häc sinh, ®¶m b¶o tÝnh khoa häc, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c b¶n chÊt c¸c sù vËt, ®¶m b¶o sù quan s¸t cña tËp thÓ líp, dÔ sö dông, kh«ng mÊt nhiÒu thêi gian khi sö dông, ®¶m b¶o tÝnh thÈm mÜ, sö dông hîp lý kh«ng lµm ph©n t¸n sù chó ý cña häc sinh. Mçi thiÕt bÞ d¹y häc ®Òu cã thÕ m¹nh vµ c¸c nhîc ®iÓm do vËy ®Ó sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ thiÕt bÞ d¹y häc gi¸o viªn ph¶i hiÓu râ cÊu t¹o, nguyªn lý ho¹t ®éng, t¸c dông cña mçi thiÕt bÞ d¹y häc. C¨n cø vµo môc ®Ých, néi dung bµi häc, gi¸o viªn lùa chän, sö dông vµ phèi hîp c¸c thiÕt bÞ d¹y häc mét c¸ch hîp lý. §iÒu nµy sÏ gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng d¹y - häc hiÖn nay. 2. Danh môc thiÕt bÞ d¹y häc tèi thiÓu ë c¸c líp (Ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 09/2002/Q§ - BGD vµ §T ngµy 21/03/2002 ) STT Tªn thiÕt bÞ Sè lîng Líp 1 1 2 3 4 5 6 7 8 M«n TiÕng ViÖt Bé ch÷ häc vÇn thùc hµnh Bé ch÷ häc vÇn biÓu diÔn M«n To¸n Bé ®å dïng d¹y häc to¸n thùc hµnh Bé ®å dïng d¹y häc to¸n biÓu diÔn M«n §¹o ®øc B¨ng ®Üa c¸c bµi h¸t sö dông ®Ó d¹y ®¹o ®øc B¨ng ®Üa ho¹t c¶nh Bé tranh ®¹o ®øc (13 bøc) M«n NghÖ thuËt B¨ng (®Üa) nh¹c ghi bµi h¸t líp 1 14 40 bé 1 bé 40 bé 1 bé 1 c¸i 4 c¸i 1 bé 1 c¸i 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 Song loan Thanh ph¸ch Bé tranh mÜ thuËt (18 bøc) Trèng nhá B¨ng (®Üa) h×nh híng dÉn thùc hµnh mét sè tiÕt M«n ThÓ dôc Qu¶ cÇu chinh Cßi, bãng nhùa Thíc cuén 5m b»ng kim lo¹i Dïng chung B¨ng (®Üa) híng dÉn PPDH Líp 2 M«n TiÕng ViÖt MÉu ch÷ viÕt trong trêng tiÓu häc (8 tê) Bé ch÷ d¹y tËp viÕt (40 tê) M«n To¸n Bé to¸n biÓu diÔn líp 2 Bé to¸n thùc hµnh líp 2 Thíc ®o ®é dµi d¹y vÒ cm, mm, dm, m (1 thíc 1m, 1 thíc 0.5m) C©n ®Üa 5kg kÌm mét hép qu¶ c©n Bé chai vµ ca lÝt M«n TN & XH Tranh vÒ: bé x¬ng, hÖ c¬, tiªu ho¸, sù tiªu ho¸ thøc ¨n ë khoang miÖng, d¹ dµy ruét non, ruét giµ h×nh c©m M«n MÜ thuËt Bé tranh thëng thøc nghÖ thuËt líp 2 (20 tê) Bé tranh mÜ thuËt líp 2 gåm: vÏ theo mÉu, vÏ trang trÝ, híng dÉn c¸ch vÏ (18 tê) M«n ¢m nh¹c KÌn melodion B¨ng cassette ghi 12 bµi h¸t trong s¸ch gi¸o khoa Nh¹c cô gâ (song loan, ph¸ch, mâ, trèng) M«n Thñ c«ng Tranh thñ c«ng: qui tr×nh gÊp, c¾t, lµm ®å ch¬i (15 bøc) M«n ThÓ dôc Tranh thÓ dôc líp 2 (12 tê) Thíc d©y 10m b»ng kim lo¹i Cßi ®iÒn kinh Qu¶ cÇu ®¸ Bãng nhì b»ng da Cê nhá Vît ®¸nh cÇu chinh Líp 3 M«n TiÕng ViÖt Bé ch÷ d¹y tËp viÕt MÉu ch÷ viÕt ë trêng tiÓu häc (18 tê) vµ 1nÑp 60cm 15 5 c¸i 11 ®«i 3 c¸i 1 bé 5 c¸i 20 qu¶ 2 c¸i 1 c¸i 8 c¸i 1 bé 1 bé 1 bé 40 bé 1 bé 1 bé 1 bé 1 bé 1 bé 1 bé 2 c¸i 1 c¸i 2 bé 1 bé 1 bé 1 c¸i 2 c¸i 40 qu¶ 4 qu¶ 10 c¸i 40 c¸i 1 bé 1 bé 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 Bé ch÷ viÕt mÉu tªn riªng (31 tê) M«n §¹o ®øc Bé tranh ®¹o ®øc3 (5 tê) + 1 nÑp 60cm vµ 1 nÑp 85cm M«n To¸n Bé to¸n biÓu diÔn líp 3 (bé to¸n + b¶ng nØ 1 thíc 1m vµ 0.5m + compa) Bé thùc hµnh líp3 M«n TN vµ XH Bé tranh TN vµ XH (5 tê) + 1 nÑp 60cm) M« h×nh quay tr¸i ®Êt quanh mÆt trêi, mÆt tr¨ng quay quanh tr¸i ®Êt M«n MÜ thuËt Bé tranh mÜ thuËt (8 tê +1 nÑp 60cm) Bé tranh thëng thøc mÜ thuËt líp 3 (22 tê) M«n ¢m nh¹c Tranh vÏ (khu«n nh¹c, kho¸ son, nèt nh¹c vµ h×nh nèt) tranh ©m nh¹c + 1 nÑp78cm KÌn melodeon Bé nh¹c cô gâ gåm (thanh ph¸ch, mâ, song loan, trèng nhá) §Üa ghi bµi h¸t M«n Thñ c«ng Bé tranh líp 3 (5 tê) + 1 nÑp78cm M«n ThÓ dôc Bé tranh thÓ dôc líp 3(13 tê) + 1nÑp 60cm, 1nÑp 85cm Thíc d©y 20m b»ng v¶i Cßi thÓ dôc thÓ thao Qu¶ bãng ®¸ sè 3 Qu¶ bãng chuyÒn sè 3 D©y nh¶y c¸ nh©n D©y nh¶y tËp thÓ Cét b¶ng nÐm bãng ræ §Öm nh¶y (1.1.0,025) Líp 4 M«n TiÕng ViÖt Bé tranh d¹y kÓ chuyÖn 4 (11 tê) Bé tranh d¹y lµm v¨n (26 tê) M«n To¸n Bé dïng cho gi¸o viªn líp 4 (19 chi tiÕt b¶ng + mÐt vu«ng) Bé to¸n dïng trong häc sinh líp 4 (19 chi tiÕt) M«n §¹o ®øc Bé tranh ®¹o ®øc líp 4 (5 tê) M«n Khoa häc Bé tranh m«n khoa häc líp 4 (4 tê) 16 1 bé 1 bé 1 bé 40 bé 1 bé 1 bé 1 bé 1 bé 1 tê 3 c¸i 2 bé 2 ®Üa 1 bé 1 bé 1 c¸i 2 c¸i 5 qu¶ 5 qu¶ 40 sîi 4 sîi 1 bé 6 c¸i 1 bé 1 bé 1 bé 40 bé 1 bé 1 bé 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Hép ®èi lu: (2 nöa hép nhùa + 2 èng th«ng + 2 ®Üa sø + 2 gio¨ng) Hép thÝ nghiÖm Chai lä thÝ nghiÖm, gåm 4 chi tiÕt: (èng trô1: 2 c¸i, èng trô2: 1 c¸i, ®Üa ®Ìn: 1c¸i) B×nh thÝ nghiÖm vÒ sù gi·n në v× nhiÖt cña chÊt láng NhiÖt kÕ rîu 00 -1000 C NhiÖt kÕ y tÕ M«n LÞch sö Bé tranh lÞch sö (3 tê) c¸c giai ®o¹n vµ c¸c sù kiÖn lÞch sö tiªu biÓu Lîc ®å lÞch sö líp 4 Lîc ®å B¾c Bé vµ B¾c Trung Bé Lîc ®å cuéc kh¸ng chiÕn chèng Tèng Lîc ®å phßng tuyÕn s«ng Nh NguyÖt Lîc ®å chiÕn th¾ng Chi L¨ng Lîc ®å Quang Trung ®¹i ph¸ qu©n Thanh M«n Thñ c«ng Bé tranh thñ c«ng líp 4 (5 tê + 1 nÑp 78cm) M«n §Þa lý B¶n ®å ®Þa lý ViÖt Nam B¶n ®å hµnh chÝnh Viªt Nam B¶n ®å trèng ®Þa lý ViÖt Nam Bé tranh ®Þa lý ViÖt Nam (6 tê) M«n Kü thuËt Bé dông cô c¾t, kh©u, thªu + thíc 0,5 m Dông cô c¾t, kh©u, thªu (HS) Bé l¾p ghÐp m« h×nh kü thuËt (GV) Bé l¾p ghÐp m« h×nh kü thuËt (HS) M«n MÜ thuËt Bé tranh mü thuËt líp 4 (7 tê) TuyÓn tËp tranh phiªn b¶n tranh d©n gian ViÖt Nam giÊy dã (2 tê) M«n ¢m nh¹c Bé tranh d¹y ©m nh¹c (8 tê ) §Üa CD (b¨ng) ghi bµi h¸t cã néi dung ph¸t triÓn kh¶ n¨ng nghe nh¹c (10 bµi h¸t líp 4) Bµn phÝm ®iÖn tö M«n ThÓ dôc Bé tranh d¹y thÓ dôc (11 tê) Qu¶ bãng ræ Cßi thÓ dôc thÓ thao Bãng ®¸ D©y nh¶y c¸ nh©n D©y nh¶y tËp thÓ Thíc d©y 30 m 17 1 bé 1 bé 1 bé 10 bé 8 c¸i 8 c¸i 1 bé 3 c¸i 1 tê 1 tê 1 tê 1 tê 1tê 1 bé 1tê 3 tê 1 bé 1 bé 40 bé 1 bé 40 bé 1 bé 1 bé 1 bé 2 c¸i 1 c¸i 1 bé 15 qu¶ 2 c¸i 10 qu¶ 20 sîi 2 sîi 1 c¸i 40 41 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Qu¶ bãng nÐm cao su Qu¶ cÇu ®¸ Tñ ®ùng thiÕt bÞ Líp 5 M«n TiÕng ViÖt Bé tranh kÓ chuyÖn líp 5 M«n To¸n Bé ®å dïng to¸n gi¸o viªn líp 5 Bé ®å dïng to¸n häc sinh líp 5 M«n §¹o ®øc Bé tranh ®¹o ®øc líp 5 (1tê) §Üa CD d¹y m«n ®¹o ®øc líp 5 (14 bµi h¸t ) M«n Khoa häc Tranh d¹y khoa häc líp 5 (1 tê) Tranh khoa häc líp 5 (9 tê 13 x 19 cm) Bé mÉu sîi t¬ (HS) Bé mÉu sîi t¬ (GV) M« h×nh b¸nh xe níc M«n LÞch sö Bé tranh d¹y lÞch sö líp 5 (3 tê) Lîc ®å lÞch sö líp 5 (chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ ) M«n §Þa lý Bé tranh ®i¹ lý líp 5 (4 tê) Bé b¶n ®å ®Þa lý líp 5 (5 tê) M«n MÜ thuËt Bé d¹y mÜ thuËt líp 5 (4 tê) TuyÓn tËp tranh cña ho¹ sÜ thÕ giíi (8 tê) M«n ¢m nh¹c Bé tranh ©m nh¹c (8 tê) §Üa CD ghi bµi h¸t líp 5 M«n Kü thuËt Bé dông cô, vËt liÖu c¾t, kh©u, thªu (GV) líp 5 (18 chi tiÕt) Bé l¾p ghÐp m« h×nh kü thuËt häc sinh líp 5 (47 chi tiÕt) M«n ThÓ dôc Bé tranh d¹y thÓ dôc líp 5 (8 tê) §Üa CD d¹y m«n thÓ dôc líp 5 Bãng ræ sè 5 Bãng ®¸ sè 4 Bãng nÐm 150g GhÕ b¨ng thÓ dôc (réng 30cm x 220cm x 30cm) Dïng chung líp 5 B¶ng nhãm (400 x 600 x 0.5) Tñ ®ùng thiÕt bÞ 18 20 qu¶ 20 qu¶ 8 chiÕc 1 bé 1 bé 20 bé 1 tê 1 c¸i 7 bé 7 bé 6 bé 1 bé 1 c¸i 1 bé 1 tê 1 bé 1 bé 1 bé 1 bé 1 bé 1 c¸i 1 bé 12 bé 1 bé 1 c¸i 1 qu¶ 1 qu¶ 4 qu¶ 1 c¸i 7 c¸i 1 c¸i 3. d¹y häc ë tiÓu häc vµ viÖc sö dông c¸c thiÕt bÞ d¹y häc trong d¹y häc ë tiÓu häc. 3.1 Mèi quan hÖ gi÷a thiÕt bÞ d¹y häc víi môc ®Ých, néi dung d¹y häc ë tiÓu häc. Môc ®Ých d¹y häc ë tiÓu häc §iÒu 23, luËt gi¸o dôc n¨m 2005 kh¼ng ®Þnh: “Gi¸o dôc TiÓu häc lµ bËc häc nÒn t¶ng cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n, Gi¸o dôc TiÓu häc nh»m gióp häc sinh h×nh thµnh nh÷ng c¬ së ban ®Çu cho sù ph¸t triÓn ®óng ®¾n vµ l©u dµi vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt, thÈm mü vµ c¸c kÜ n¨ng c¬ b¶n ®Ó häc sinh tiÕp tôc häc Trung häc s¬ së” (trÝch luËt gi¸o dôc 2005). Néi dung d¹y häc lµ sù cô thÓ ho¸ môc ®Ých vµ nhiÖm vô cña d¹y häc. Néi dung d¹y häc ®îc quy ®Þnh bëi sù tiÕn bé cña x· héi vµ khoa häc c«ng nghÖ. ë níc ta hiÖn nay, c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ Tæ quèc ®Æt ra cho nhµ trêng yªu cÇu to lín, ®ßi hái ph¶i cã sù ®æi míi mét c¸ch c¬ b¶n vÒ néi dung vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc, trong ®ã cã c¶ sù tæ chøc l¹i c¬ së vËt chÊt trêng häc. §Ó phï hîp víi néi dung vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc míi, thiÕt bÞ d¹y häc ph¶i bao gåm nhiÒu thµnh phÇn, c¸c thµnh phÇn nµy ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm néi dung ch¬ng tr×nh, ph¶i tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu vÒ tÝnh khoa häc vµ gióp häc sinh lÜnh héi tèt h¬n c¸c tri thøc khoa häc, ®¶m b¶o ®îc sù thèng nhÊt gi÷a d¹y häc vµ gi¸o dôc. Mçi thiÕt bÞ d¹y häc chøa ®ùng mét néi dung gi¸o dôc nhÊt ®Þnh. Do ®ã, gi÷a thiÕt bÞ d¹y häc vµ néi dung gi¸o dôc chøa ®ùng trong s¸ch gi¸o khoa ph¶i cã sù phï hîp vÒ cÊu tróc, vÒ môc ®Ých vµ møc ®é hiÖn ®¹i. Néi dung chøa ®ùng trong mçi thiÕt bÞ ph¶i híng tíi nh÷ng lý thuyÕt, nh÷ng sù kiÖn c¬ b¶n, ph¶i gióp häc sinh n¾m v÷ng tri thøc khoa häc. C¸c thiÕt bÞ ®îc chÕ t¹o sao cho cã thÓ giíi thiÖu kiÕn thøc theo ph¬ng ph¸p quy n¹p khi h×nh thµnh kh¸i niÖm vµ ®Þnh luËt khoa häc, ®ång thêi ph¶i rÌn luyÖn ph¬ng ph¸p suy diÔn cho häc sinh gãp phÇn ph¸t triÓn n¨ng lùc nhËn thøc vµ n¨ng lùc t duy cho häc sinh tiÓu häc. 3.2 Mèi quan hÖ gi÷a thiÕt bÞ d¹y häc víi ph¬ng ph¸p d¹y häc ë TiÓu häc. Ngµy nay, d¹y häc kh«ng chØ cã nhiÖm vô trang bÞ cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n mµ cßn ph¶i cã nhiÖm vô ph¸t triÓn n¨ng lùc s¸ng t¹o, t duy cho thÕ hÖ trÎ. §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña ph¬ng ph¸p d¹y häc míi thÓ hiÖn ë chç biÕn ho¹t ®éng d¹y cña gi¸o viªn tríc ®©y vèn lµ ho¹t ®éng th«ng b¸o tri 19 thøc thµnh ho¹t ®éng tæ chøc, ®iÒu khiÓn ®Ó häc sinh tù ph¸t hiÖn vµ lÜnh héi tri thøc. §Ó phï hîp víi ph¬ng ph¸p d¹y häc míi, thiÕt bÞ d¹y häc ph¶i thay ®æi vÒ cÊu tróc vµ ph¬ng ph¸p sö dông ®Ó phï hîp víi h×nh thøc d¹y häc “lÊy ngêi häc lµm trung t©m” hiÖn nay. 3.3. §Æc ®iÓm t©m sinh lý cña häc sinh tiÓu häc Trong qu¸ tr×nh d¹y häc, gi¸o viªn cÇn dùa vµo nh÷ng ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña ®èi tîng ®Ó lùa chän c¸c ph¬ng ph¸p, ph¬ng tiÖn vµ h×nh thøc d¹y häc cho phï hîp. T©m lý cña häc sinh tiÓu häc cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau ®©y: Nhu cÇu nhËn thøc cña häc sinh kh¸ ph¸t triÓn, tõ viÖc t×m hiÓu nh÷ng sù vËt, hiÖn tîng riªng lÎ ë líp 1, 2 ®Õn nhu cÇu ph¸t hiÖn nh÷ng quy luËt, nh÷ng mèi liªn hÖ, quan hÖ ë líp 3, 4, 5. T duy cña häc sinh tiÓu häc bao gåm hai lo¹i: t duy cô thÓ vµ t duy trõu tîng. T duy cô thÓ cña häc sinh h×nh thµnh tríc vÉn tiÕp tôc ph¸t triÓn ë tr×nh ®é cao h¬n v× nhu cÇu cña ho¹t ®éng häc vµ do néi dung bµi häc ngµy cµng mang tÝnh kh¸i qu¸t cao. V× vËy, häc sinh muèn tiÕp thu tri thøc th× ph¶i dùa vµo vËt thËt, m« h×nh tîng trng - ®ã chÝnh lµ c¸c thiÕt bÞ d¹y häc. Cßn t duy trõu tîng ®îc h×nh thµnh ë häc sinh ngay tõ giai ®o¹n ®Çu cña bËc TiÓu häc nhng cßn non yÕu. Do ®ã, häc sinh muèn tiÕp thu tri thøc khoa häc th× ph¶i cã sù tæ chøc, ®iÒu khiÓn cña gi¸o viªn bëi v× néi dung bµi häc lµ c¸c kh¸i niÖm, lµ c¸c tri thøc mang tÝnh kh¸i qu¸t. ChÝnh v× nh÷ng ®Æc ®iÓm t©m sinh lý trªn cña häc sinh tiÓu häc nªn ngêi gi¸o viªn tiÓu häc cÇn ph¶i cã kü n¨ng tæ chøc, ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng d¹y häc, biÕt c¨n cø vµo néi dung bµi häc ®Ó lùa chän thiÕt bÞ d¹y häc cho phï hîp nh»m thiÕt kÕ c¸c ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh phong phó h¬n, t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh cã c¬ héi tù m×nh ph¸t hiÖn ra tri thøc, gi¶m sù phô thuéc cña häc sinh vµo lêi gi¶ng cña gi¸o viªn. §iÒu nµy, gióp cho viÖc thay ®æi ph¬ng ph¸p d¹y häc theo híng tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh gãp phÇn ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc mét c¸ch cã hiÖu qu¶. 20
- Xem thêm -