Tài liệu Tìm hiểu quá trình công nghệ sản xuất may công nghiệp tại nhà máy may 1

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 100 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Qua mét thêi gian häc viÖc vµ rÌn luyÖn ë Nhµ m¸y may 1 C«ng ty dÖt may Hµ Néi, ®Ó gióp cho t«i lµm quen víi nh÷ng c«ng viÖc ë Nhµ m¸y . §ång thêi t¹o c¬ së ®Ó t«i cã thÓ nhËn thøc tèt h¬n vÒ c¸c c«ng viÖc sau nµy. Do ®ã t«i ®· cè g¾ng ®i s©u t×m hiÓu ®Ó cã thÓ hiÓu râ vÒ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ m¸y còng nh- cña C«ng ty. §©y lµ kho¶ng thêi gian Nhµ m¸y t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó cho t«i ®-îc häc hái kinh nghiÖm cña nh÷ng anh chÞ ®ång nghiÖp. Trong hai th¸ng häc viÖc t¹i nhµ m¸y may 1 t«i ®· ®-îc sù chØ b¶o gióp ®ì tËn t×nh cña chÞ Thuû, c¸c anh chÞ ®ång nghiÖp còng nh- sù gióp ®ì cña ban l·nh ®¹o Nhµ m¸y . T«i ®· t×m hiÓu ®-îc quy tr×nh s¶n xuÊt cña Nhµ m¸y may 1 ®Ó lµm c¬ së ®Ó cã thÓ lµm tèt h¬n c¸c c«ng viÖc ®-îc ph©n c«ng sau nµy. 1 PhÇn 1 T×m hiÓu chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ kinh doanh cña c«ng ty dÖt may Hµ Néi 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty C«ng ty dÖt may Hµ Néi lµ mét trong nh÷ng C«ng ty hµng ®Çu cña ngµnh DÖt may ViÖt nam trùc thuéc Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt nam. Tªn gäi chÝnh thøc: C«ng ty dÖt may Hµ Néi ( Hµ Néi textile company ) Tªn giao dÞch: HANOSIMEX Trô së chÝnh: Sè 1 Mai §éng, QuËn Hoµng Mai, Thµnh Phè Hµ Néi C«ng ty chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tõ n¨m 1984. Ban ®Çu Tæng c«ng ty nhËp khÈu thiÕt bÞ ViÖt nam vµ h·ng UNIOMATEX cña CHLB §øc chÝnh thøc ký hîp ®ång x©y dùng Nhµ m¸y sîi Hµ Néi - tiÒn th©n cña C«ng ty dÖt may ngµy nay vµ kh¸nh thµnh c«ng tr×nh vµo ngµy 21/11/1985. Nh÷ng n¨m trong thêi kú bao cÊp Nhµ m¸y ch-a ph¸t huy ®-îc hÕt tiÒm n¨ng cña m×nh. §Õn th¸ng 12/1989 thùc hiÖn quy m« më réng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt theo chiÒu s©u víi nguån vèn nhµ n-íc cÊp, vèn tù cã vµ vèn vay ng©n hµng, Nhµ m¸y ®· m¹nh d¹n ®Çu t- x©y dùng ph©n x-ëng dÖt kim hiÖn ®¹i, tæng sè vèn 8 triÖu ®« la víi mét d©y chuyÒn hoµn chØnh gåm: 8 m¸y dÖt v¶i Rib, 5 m¸y dÖt v¶i Interlock, 10 m¸y thªu, 2 m¸y c¾t, 250 m¸y may, 5 m¸y nhuém cao ¸p, 5 m¸y nhuém th-êng, 2 m¸y v¾t, 1 m¸y c¸n -ít, 1 m¸y xe th«, 1 m¸y ®Þnh h×nh, 1 m¸y c¸n, 1 m¸y cuén v¶i hoµn tÊt tõ kh©u dÖt ®Õn may hiÖn ®¹i nhÊt miÒn B¾c víi s¶n l-îng 5,5 triÖu s¶n phÈm xuÊt khÈu/ n¨m. 2 Vµo giai ®o¹n nµy nÒn kinh tÕ n-íc ta b-íc sang c¬ chÕ míi - c¬ chÕ thÞ tr-êng. Bé kinh tÕ ®èi ngo¹i cho phÐp Nhµ m¸y sîi Hµ Néi ®-îc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp víi c¸c h·ng kinh doanh n-íc ngoµi víi tªn giao dÞch ®èi ngo¹i lµ HANOSIMEX. Th¸ng 4/1991, Bé c«ng nghiÖp nhÑ quyÕt ®Þnh chuyÓn tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Nhµ m¸y sîi Hµ Néi thµnh XÝ nghiÖp liªn hîp Sîi - DÖt kim Hµ néi. Th¸ng 10/1993, Bé c«ng nghiÖp nhÑ quyÕt ®Þnh s¸t nhËp Nhµ m¸y sîi Vinh lµ thµnh viªn thø 6 cña XÝ nghiÖp liªn hîp. Nhµ m¸y nµy tr-íc khi s¸t nhËp nã ®ang ®øng tr-íc nguy c¬ ph¸ s¶n, nh-ng sau 1 n¨m vÒ víi gia ®×nh liªn hîp b»ng kinh nghiÖm qu¶n lý, b»ng uy tÝn vÒ søc m¹nh tµi chÝnh nã ®· lµm s¸ng l¹i mét Nhµ m¸y víi ®Çy ®ñ ý nghÜa vµ trªn mäi lÜnh vùc s¶n xuÊt ph¸t triÓn, ng-êi lao ®éng cã viÖc lµm vµ cã thu nhËp æn ®Þnh. §Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng, s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp liªn hîp Sîi - DÖt kim Hµ Néi kh«ng nh÷ng ph¶i n©ng cao vÒ mÆt chÊt l-îng mµ cßn kh«ng ngõng ®æi míi vÒ mÆt mÉu m·. §Õn th¸ng 1/1995 khëi c«ng x©y dùng Nhµ m¸y may thªu §«ng mü vµ tíi ngµy 2/9/1995 th× kh¸nh thµnh. S¶n phÈm cña XÝ nghiÖp liªn hîp kh«ng ngõng ®-îc hoµn thiÖn h¬n. Th¸ng 6/1995, Bé c«ng nghiÖp nhÑ quyÕt ®Þnh ®æi tªn XÝ nghiÖp liªn hîp Sîi - DÖt kim Hµ Néi thµnh C«ng ty dÖt Hµ Néi Th¸ng 2/2000, Bé c«ng nghiÖp nhÑ quyÕt ®Þnh ®æi tªn C«ng ty dÖt Hµ Néi thµnh C«ng ty dÖt may Hµ Néi ngµy nay. Víi c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn, víi thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®-îc nhËp cña ý,CHLB §øc, BØ, Hµn Quèc, NhËt B¶n... víi lùc l-îng lao ®éng trªn 4700 ng-êi, mét ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh n¨ng ®éng cã n¨ng lùc, c¸n bé kü thuËt chuyªn s©u nhiÒu kinh nghiÖm vµ ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ ( tû lÖ tèt nghiÖp ®¹i häc vµ trªn 3 ®¹i lµ 8% ). S¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®¸p øng ®-îc nhu cÇu trong n-íc vµ xuÊt khÈu, t¹o hiÖu qu¶ kinh tÕ lín cho C«ng ty. S¶n phÈm sîi, hµng dÖt kim cña C«ng ty ®-îc xuÊt sang nhiÒu thÞ tr-êng nh- : NhËt B¶n, Hµn Quèc, §µi Loan, Mü, Th¸i Lan, Hång K«ng. C«ng ty cã ®¹i lý b¸n bu«n, b¸n lÎ ë kh¾p c¶ n-íc ®Æc biÖt lµ c¸c thµnh phè lín nh- Hµ Néi, H¶i Phßng, §µ N½ng, Hå ChÝ Minh. Hµng n¨m C«ng ty s¶n xuÊt trªn 10.000 tÊn sîi, 4.000 tÊn v¶i dÖt kim c¸c lo¹i, 9,5 triÖu mÐt v¶i Denim, lµm ra trªn 6 triÖu s¶n phÈm dÖt kim ( trong ®ã xuÊt khÈu chiÕm 90% ), trªn 1,5 triÖu s¶n phÈm quÇn ¸o Jean. Ngoµi ra C«ng ty cßn s¶n xuÊt hµng ngh×n tÊn kh¨n c¸c lo¹i ( kh¨n mÆt, kh¨n ¨n, kh¨n t¾m ). C«ng ty dÖt may Hµ Néi coi chÊt l-îng s¶n phÈm lµ môc tiªu hµng ®Çu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, lu«n ®Æt ra cho m×nh mäi nhiÖm vô tho¶ m·n mäi nhu cÇu kh¸ch hµng.Duy tr× n©ng cao tiªu chuÈn ®· ®Æt ra, C«ng ty ¸p dông tiªu chuÈn ISO 9002 t¹i nhµ m¸y may 1, nhµ m¸y may 2 vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng cña C«ng ty. C«ng ty dÖt may Hµ Néi ®·, ®ang vµ sÏ lu«n lu«n duy tr× ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®Ó s¶n phÈm cña C«ng ty ®¸p øng ®-îc nhu cÇu tiªu dïng ngµy cµng cao cña mäi tÇng líp d©n c- trong vµ ngoµi n-íc. B»ng n¨ng lùc s¶n xuÊt céng víi thÞ tr-êng tiªu thô réng r·i nh- trªn mµ C«ng ty lu«n ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, hoµn thµnh nghÜa vô víi nhµ n-íc. VÒ quy m« vèn cña C«ng ty : lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc nªn C«ng ty ho¹t ®éng trªn c¬ së nguån vèn cña nhµ n-íc céng víi nguån vèn tù bæ xung tõ kÕt qu¶ kinh doanh. Nguån vèn cña C«ng ty ®-îc b¶o toµn vµ t¨ng dÇn qua c¸c n¨m chøng tá ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty rÊt cã hiÖu qu¶. C«ng ty dÖt may Hµ Néi lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp lín cña Bé c«ng nghiÖp nhÑ, c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc cña C«ng ty ®-îc trang bÞ t-¬ng ®èi 4 hiÖn ®¹i, ®ång bé. HiÖn nay C«ng ty cã rÊt nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ bao gåm : - D©y chuyÒn kÐo sîi pha Polyeste - Cotton ch¶i kü. - D©y chuyÒn kÐo sîi b«ng. - D©y chuyÒn kÐo sîi. - D©y chuyÒn dÖt v¶i - nhuém - v¨ng ®Þnh h×nh. - D©y chuyÒn may thªu. - HÖ thèng thiÕt bÞ ®éng lùc, khÝ nÐn, lß h¬i, ®iÒu hoµ, th«ng giã. - HÖ thèng thiÕt bÞ c¬ khÝ, chÕ t¹o söa ch÷a c¸c bé phËn chi tiÕt. 1.2. M« h×nh tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty. C«ng ty dÖt may Hµ Néi lµ mét tæ hîp s¶n xuÊt kinh doanh bao gåm c¸c nhµ m¸y vµ c¸c ®¬n vÞ dÞch vô cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau vÒ c«ng viÖc, tæ chøc s¶n xuÊt, sö dông nguyªn liÖu, nhiªn liÖu, cung cÊp phô tïng vµ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô... ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm sîi, dÖt kim, kh¨n ®¸p øng yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ phôc vô xuÊt khÈu vµ tiªu dïng trong n-íc. Thùc hiÖn chñ tr-¬ng cña Bé c«ng nghiÖp nhÑ vµ Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt nam, C«ng ty dÖt may Hµ Néi ®· kiªn tr× trong nhiÒu n¨m cñng cè tæ chøc, s¾p xÕp lao ®éng. Tr-íc hÕt lµ ph¶i s¾p xÕp bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, lµm ®-îc chøc n¨ng nhiÖm vô trong ®iÒu kiÖn ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý. Tõ yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty mµ thµnh lËp hoÆc gi¶i thÓ ph©n x-ëng, phßng ban, tiÕp theo ®ã lµ ®Þnh biªn l¹i lao ®éng trªn c¬ së ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt tiªn tiÕn, s¾p xÕp c«ng nh©n ®óng ngµnh nghÒ, ®óng viÖc. Cïng víi nh÷ng biÖn ph¸p cñng cè tæ chøc, s¾p xÕp lao ®éng C«ng ty ®· thùc hiÖn tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ tiªu thô. C«ng ty dÖt may Hµ Néi x©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý vÒ tr¸ch nhiÖm x· héi vµ ®iÒu kiÖn lao ®éng theo tiªu chuÈn SA 8000 : 2001 t¹i c¸c phßng ban vµ nhµ m¸y thµnh viªn cña C«ng ty. HÖ thèng qu¶n lý 5 nµy cña C«ng ty cßn ®-îc x©y dùng cïng víi c¸c yªu cÇu cña ISO 9001 : 2000. 6 PhÇn 2. T×m hiÓu qu¸ tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt may c«ng nghiÖp t¹i nhµ m¸y may 1 2.1 T×m hiÓu quy tr×nh s¶n xuÊt cña nhµ m¸y may 1 Quy tr×nh s¶n xuÊt cña nhµ m¸y may 1 ®-îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau : NhËn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt + PI ThiÕt kÕ c«ng nghÖ + ®Þnh møc §Æt vËt t- ( nguyªn liÖu, phô liÖu ) NhËn vËt t- C¾t KiÓm tra ph©n lo¹i ph«i In, thªu ( nÕu cã ) KiÓm tra ph©n lo¹i ph«i May 7 TiÕp trang tr-íc Thu ho¸ ph©n lo¹i Phóc tra tr-íc lµ, bao gãi Lµ, bao gãi Phóc tra sau lµ, bao gãi L-u kho ®ãng hßm KiÓm tra chÊt l-îng hßm KiÓm tra tæng thÓ NhËp kho c«ng ty XuÊt cho kh¸ch hµng 8 2.1.1. T×m hiÓu c«ng t¸c nguyªn, phô liÖu 2.1.1.1 Nguyªn liÖu * Ph-¬ng ph¸p, thñ tôc giao nhËn nguyªn liÖu. Thñ kho nhËn nguyªn liÖu vµo kho trªn c¬ së : - C¨n cø vµo kÕ ho¹ch tÝnh v¶i thµnh phÈm. - C¨n cø vµo c¸c th«ng b¸o s¶n xuÊt . Khi nhËp kho ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c: - Cã phiÕu chÊt l-îng cña KCS c«ng ty. - Trªn mçi c©y v¶i ph¶i cã tem ghi ®Çy ®ñ c¸c th«ng sè. - C©n x¸c suÊt mét sè c©y v¶i. - KiÓm tra, ®èi chiÕu sè l-îng nhËp kho khíp víi chøng tõ. XuÊt nguyªn liÖu cho tæ c¾t theo kÕ ho¹ch khi kÕt thóc m· hµng cã ký x¸c nhËn cña ng-êi nhËn. XuÊt xong mét m· hµng th× quyÕt to¸n sè liÖu v¶i nhËp vµo vµ xuÊt ra. * Ph©n lo¹i, cÊt gi÷ nguyªn liÖu: Nguyªn liÖu ®-îc ®Ó vµo kÖ ®Ó hµng theo chñng lo¹i nguyªn liÖu vµ m· hµng. 2.1.1.2 Phô liÖu ( phô liÖu may, phô liÖu bao gãi ) * Ph-¬ng ph¸p, thñ tôc giao nhËn phô liÖu + Thñ kho nhËn phô liÖu vµo kho trªn c¬ së: - C¨n cø vµo kÕ ho¹ch chi tiÕt c¸c m· hµng. - C¨n cø vµo nhu cÇu mua vËt t-. - C¨n cø vµo h¹n møc cÊp vËt t-. - C¨n cø vµo h-íng dÉn phô liÖu ( nÕu cã ). - C¨n cø vµo kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp cho c«ng ®o¹n may. 9 + NhËn phô liÖu may tõ kho phßng kÕ ho¹ch thÞ tr-êng vÒ kho nhµ m¸y . - §èi víi phô liÖu may cña kh¸ch cÊp : ph¶i ®èi chiÕu víi h¹n møc cÊp vËt t-. - §èi víi phô liÖu do nhµ m¸y ®Æt mua ph¶i ®èi chiÕu víi nhu cÇu mua vËt t-. - Sè l-îng tõng chñng lo¹i phô liÖu ®-îc kiÓm ®Õm vµ kiÓm tra chÊt l-îng. + Ngoµi ra kho phô liÖu cßn nhËn phô tïng thiÕt bÞ may, thiÕt bÞ thªu, thiÕt bÞ ®iÖn vµ mét sè vËt t- kh¸c tõ c¸n bé tiÕp liÖu nhµ m¸y . + Khi xuÊt phô liÖu lªn cho c¸c tæ may c¨n cø vµo h¹n møc cÊp tõng lo¹i phô liÖu cña m· hµng cho tõng tæ may. Khi c¸c tæ may nhËn phô liÖu ph¶i ký x¸c nhËn. + §èi víi mét sè lo¹i vËt t- kh¸c khi xuÊt ra cho c¸c ®¬n vÞ c¨n cø vµo nhu cÇu, ®Ò nghÞ ®· ®-îc gi¸m ®èc phª duyÖt. * Ph©n lo¹i, cÊt gi÷ phô liÖu. Phô liÖu ®-îc ®Ó vµo kÖ ®Ó hµng. Trªn tõng kÖ cã phiÕu chi tiÕt hoÆc phiÕu theo dâi vËt t-. 2.1.2 T×m hiÓu qu¸ tr×nh c¾t 2.1.2.1 Tæ chøc, t¸c nghiÖp c«ng ®o¹n tr¶i v¶i vµ c¾t. - C«ng nh©n c¾t nhËn mÉu c¾t tõ kü thuËt c¾t kiÓm tra m·, cì ®óng víi kÕ ho¹ch ®-îc giao. - C«ng nh©n c¾t c¨n cø vµo s¬ ®å mÆt b»ng nhËn ®-îc tõ kü thuËt c¾t ®Ó tÝnh to¸n sè líp v¶i cÇn tr¶i theo c«ng thøc : kÕ ho¹ch c¾t Sè líp v¶i cÇn tr¶i = 10 sè s¶n phÈm mét líp - V¶i tr¶i ªm ph¼ng kh«ng c¨ng trïng, hai biªn v¶i vµ hai ®Çu ®èn ph¶i th¼ng vu«ng gãc víi mÆt bµn, kh«ng chÐo v¸t vµo trong hoÆc ra ngoµi. . §èi víi khæ v¶i < 1,0 m chiÒu dµi mÆt b»ng c¾t > 5 m ph¶i cã 2 c«ng nh©n tr¶i v¶i. . §èi víi khæ v¶i > 1,0 m ChiÒu dµi mÆt b»ng c¾t  6 m ph¶i cã 2 c«ng nh©n tr¶i v¶i. ChiÒu dµi mÆt b»ng c¾t > 6 m ph¶i cã 4 c«ng nh©n tr¶i v¶i. - VÏ mÉu cøng hoÆc ¸p mÉu giÊy lªn v¶i. . Áp mÉu giÊy lªn v¶i : Tr¶i ph¼ng, c©n ®èi mÉu giÊy lªn líp v¶i trªn cïng. Dïng ghim dµi ®Þnh vÞ c¸c chi tiÕt s¶n phÈm t¹i c¸c ®iÓm c¸ch ®-êng biªn cña chi tiÕt 2cm ®Ó kh«ng lµm ¶nh h-ëng ®Õn kÝch th-íc vµ h×nh d¸ng chi tiÕt cña s¶n phÈm khi c¾t. . VÏ mÉu cøng lªn v¶i : vÏ ®óng vÞ trÝ mÉu c¸c chi tiÕt s¶n phÈm theo s¬ ®å c¾t hoÆc theo sù h-íng dÉn cña kü thuËt. NÐt phÊn vÏ  2mm kh«ng ®-îc gh¹ch xo¸ hoÆc chång nhiÒu nÐt. Víi mÆt b»ng ghÐp nhiÒu cì hoÆc 2 chiÒu v¶i ph¶i ®¸nh dÊu c¸c chi tiÕt cïng cì hoÆc cïng chiÒu v¶i b»ng b¨ng dÝnh mµu ( trªn mÆt b¨ng dÝnh dïng bót kh«ng xo¸ ghi cì hoÆc ký hiÖu chiÒu v¶i) - Sau khi vÏ xong ph¶i ®-îc kü thuËt c¾t kiÓm tra, ký x¸c nhËn míi tiÕn hµnh c¾t. . Sö dông dao c¾t tay : c¾t ph¸, c¾t ®èn c¾t c¸c chi tiÕt lín nh- th©n ¸o, th©n quÇn. . Sö dông dao c¾t vßng ®Ó c¾t c¸c chi tiÕt nhá. - Sau khi c¾t xong mçi tËp chi tiÕt c«ng nh©n tù kiÓm tra : . §é ®èi xøng cña chi tiÕt b»ng c¸ch gÊp ®«i chi tiÕt theo chiÒu däc. 11 . §é l-în cña c¸c ®-êng cong b»ng c¸ch ¸p mÉu lªn ph«i. 2.1.2.2 Yªu cÇu kü thuËt c«ng ®o¹n tr¶i v¶i, c«ng ®o¹n c¾t. * C«ng ®o¹n tr¶i v¶i - KiÓm tra th«ng tin trªn tem c©y v¶i bao gåm m·, lo¹i v¶i, khæ v¶i, träng l-îng (g/m² ), mÇu. - Chän nh÷ng c©y v¶i cïng lo¹i chÊt l-îng ®Ó c¾t riªng. - Nh÷ng c©y v¶i d¹ng cuén ph¶i ®-îc të ra tr-íc khi c¾t Ýt nhÊt 12 giê. - Khi tr¶i v¶i ph¶i lo¹i bá ®Çu c©y,vÕt lçi lín suèt khæ v¶i ( chu kú sîi râ, è bÈn, chu kú mÇu râ, thñng r¸ch, loang mÇu râ ). - Kh«ng tr¶i c¸c c©y v¶i sÉm mÇu lÉn víi c¸c c©y v¶i s¸ng mÇu. - Tr¶i xong mçi c©y v¶i c«ng nh©n ph¶i ®¸nh dÊu ph©n c¸ch c¸c c©y v¶i. Dïng d©y v¶i kh¸c mÇu ®¸nh dÊu ph©n t¸ch c¸c c©y v¶i t¹i tõng chi tiÕt cña s¶n phÈm. Khi tr¶i xen kÏ c¸c c©y v¶i kh¸c mÇu (cïng mÇu s¸ng hoÆc cïng mÇu tèi ) kh«ng ph¶i ®¸nh dÊu ph©n t¸ch. §èi víi v¶i 2 mÆt kh¸c nhau cã thÓ ®¸nh dÊu ph©n t¸ch c¸c c©y v¶i b»ng c¸ch tr¶i xen kÏ mÆt ph¶i, mÆt tr¸i cña tõng c©y liÒn nhau. - ChiÒu cao líp v¶i quy ®Þnh tèi ®a lµ 17 cm. - Kh«ng tr¶i c¸c c©y v¶i kh¸c khæ trªn cïng mét mÆt b»ng. - Víi mÆt b»ng vÏ phÊn ph¶i lËt mÆt tr¸i líp v¶i trªn cïng lªn trªn. * C«ng ®o¹n c¾t. - §èi víi c¸c chi tiÕt cã ®é chÝnh x¸c cao mµ ®èi xøng nhau, c¸c chi tiÕt nhá hoÆc c¸c chi tiÕt cã ®-êng cong l-în khã c¾t ph¶i ®-îc c¾t trªn dao c¾t vßng. Tr-êng hîp cÇn thiÕt ph¶i ph¶i dïng kÑp vµ d-ìng kim lo¹i ®Ó c¾t. - §é s©u cña c¸c ®-êng bÊm dÊu ®Çu tay vµ tói däc quÇn  0,3 cm. - §é lÖch c¸c chi tiÕt cã ®-êng ®èi xøng  0,3 cm. 12 - Dung sai cho phÐp c¸c kÝch th-íc chÝnh nh- dµi ¸o, réng ¸o, dµi tay b»ng1/2 dung sai kÝch th-íc thµnh phÈm. - Dung sai ®èi víi c¸c kÝch th-íc nhá nh- m¶nh can cã bÒ réng  5 cm, d©y bäc cæ, bo cæ lµ ± 0,2 cm. Trong qu¸ tr×nh c¾t kü thuËt c¾t tiÕn hµnh kiÓm tra. - KiÓm tra mÉu c¾t so víi phiÕu c«ng nghÖ. . KiÓm tra c¸c th«ng tin trªn tõng mÉu chi tiÕt cña s¶n phÈm nh- m·, mÇu, cì. . KiÓm tra c¸c ký hiÖu chØ ®Þnh : canh sîi, chiÒu tuyÕt, h-íng kÎ, vÞ trÝ kÎ, vÞ trÝ h×nh thªu, c¸c ký hiÖu kh¸c theo phiÕu c«ng nghÖ. . KiÓm tra kÝch th-íc mÉu cña tõng chi tiÕt theo c¸c th«ng sè kÝch th-íc ghi theo phiÕu c«ng nghÖ. - KiÓm tra x¸c suÊt c¸c th«ng tin trªn tem c©y v¶i theo tõng mÎ v¶i víi m· hµng s¶n xuÊt. So s¸nh c¸c th«ng tin trªn tem so víi phiÕu c«ng nghÖ, phiÕu chÊt l-îng mÎ v¶i. - So s¸nh ®é ®ång mÇu cña v¶i, bo, cæ trong mét mÎ v¶i. So s¸nh mÇu v¶i, bo, cæ s¶n xuÊt theo m· víi b¶ng mÇu cña m·. - KiÓm tra mÆt b»ng c¾t theo phiÕu c«ng nghÖ. . KiÓm tra chiÒu dµi mÆt b»ng c¾t. . KiÓm tra viÖc ®¸nh dÊu, t¸ch c©y. . KiÓm tra viÖc v¹ch vÏ theo mÉu ( nÐt phÊn, cì chi tiÕt, ®iÓm bÊm dÊu... ) . Víi mÆt b»ng vÏ b»ng mÉu cøng ph¶i kiÓm tra sè chi tiÕt trong mét cì, chiÒu h-íng tuyÕt cña tõng chi tiÕt trong mét cì, sè s¶n phÈm cña c¸c cì trªn mét mÆt b»ng. 13 - Gi¸m s¸t chÊt l-îng ®-êng c¾t cña c¸c tËp chi tiÕt trªn mÆt b»ng c¾t. * Mét sè yªu cÇu khi c¾t v¶i kÎ. + §èi víi ph«i c¾t kÎ däc. - Chän nh÷ng c©y v¶i cã chu kú kÎ ®Òu nhau c¾t trªn mét mÆt b»ng. - X¸c ®Þnh ®-êng kÎ lµm t©m ¸o, c¨ng d©y tr¶i v¶i ®Ó ®¶m b¶o ®-êng kÎ lµm t©m ¸o th¼ng. - Tay ¸o c¾t ®èi nhau. - VÞ trÝ c¾t tói, nÑp trªn mÆt b»ng ph¶i trïng víi kÎ th©n. - NÕu ¸o cã tói bÊm dÊu tõ vÞ trÝ ®Çu vai ®Õn miÖng tói vµo ®-êng khoÐt n¸ch th©n tr-íc ( bªn cã tói ). + §èi víi ph«i c¾t ngang kÎ. - Chän nh÷ng c©y v¶i cã chu kú kÎ ®Òu nhau c¾t trªn mét mÆt b»ng. - GÊu ¸o c¾t th¼ng theo kÎ kh«ng vÊp. LÊy gÊu ¸o lµm chuÈn khi tr¶i v¶i ®¶m b¶o s-ên ¸o hai th©n ®èi kÎ. - Tay ¸o c¾t ®èi nhau. - VÞ trÝ c¾t tói, nÑp trªn mÆt b»ng ph¶i trïng víi kÎ th©n. NÑp c¾t thªm mét hai chu kú kÎ so víi chiÒu dµi nÑp. - NÕu ¸o cã tói bÊm dÊu tõ vÞ trÝ ®Çu vai ®Õn miÖng tói vµo ®-êng khoÐt n¸ch th©n tr-íc ( bªn cã tói ). - Víi nh÷ng m· hµng cã yªu cÇu chuÈn kÎ t¹i vÞ trÝ ngang th©n, khi tr¶i v¶i ph¶i c¨ng d©y t¹i vÞ trÝ yªu cÇu, nh-ng gÊu ¸o vÉn ph¶i chuÈn mét lo¹i kÎ. 2.1.2.3 Ph-¬ng ph¸p ®ång bé, ®¸nh sè b¸n s¶n phÈm sau khi c¾t. * Ph-¬ng ph¸p ®ång bé b¸n s¶n phÈm 14 - S¾p xÕp c¸c chi tiÕt cña s¶n phÈm cïng cì hoÆc cïng chiÒu v¶i vµo thµnh mét hµng ®Ó tiÕn hµnh t¸ch c©y. - LÇn l-ît t¸ch tõ trªn xuèng, c¸c líp v¶i cïng c©y t¹i vÞ trÝ ®¸nh dÊu t¸ch c©y. Sau ®ã tiÕn hµnh bã c¸c chi tiÕt s¶n phÈm cïng c©y v¶i vµo mét bã b»ng d©y v¶i buéc chÐo ch÷ thËp tiÕp ®ã treo phiÕu s¶n xuÊt ( kh«ng dïng d©y v¶i mÇu sÉm bã ph«i mÇu s¸ng vµ ng-îc l¹i ) - Trªn phiÕu s¶n xuÊt ghi c¸c th«ng tin theo biÓu mÉu. 15 MÆt tr-íc BiÓu mÉu phiÕu s¶n xuÊt C«ng ty dÖt may Hµ néi Nhµ m¸y may 1 BM-NMM1-54 PhiÕu s¶n xuÊt M· : ....................................... MÇu : ..................................... A. C«ng ®o¹n c¾t MÎ v¶i : .................... Sè TTC v¶i .................... Cì : ............. CLC V¶i : ................. Ngµy c¾t : ............... Sè CN c¾t : ....... Sè l-îng ph«i/bã .................... Tæ may : ............................... B. C«ng ®o¹n kiÓm ph«i Sè l-îng ph«i ®¹t : .................. Tªn CN kiÓm : ................. MÆt sau C. C«ng ®o¹n may 1........................................... 13 ............................................... 2 .......................................... 14 ............................................... 3 .......................................... 15 ............................................... 4 .......................................... 16 ............................................... 5 .......................................... 17 ............................................... 6 .......................................... 18 ............................................... 7 .......................................... 19 ............................................... 8 .......................................... 20 ............................................... 9 .......................................... 21 ............................................... 10 ........................................ 22 ............................................... 11 ........................................ 23 ............................................... 12 ........................................ 24 ............................................... * Ph-¬ng ph¸p ®¸nh sè c¸c chi tiÕt ®i thªu in. 16 - §èi víi v¶i ®ång mÇu : ®¸nh sè tr-íc khi ®i thªu, in. C¸ch ®¸nh sè : sè thø tù c©y v¶i /sè tæ may - §èi víi ph«i v¶i kÎ : ®¸nh sè tr-íc khi ®i thªu, in C¸ch ®¸nh sè : sè thø tù líp v¶i trong mét c©y v¶i/sè thø tù c©y v¶i/sè tæ may §¸nh sè b»ng c¸ch ghi c¸c d÷ liÖu nh- h-íng dÉn ë trªn vµo tem cã mét mÆt chÝnh, sau ®ã dÝnh tem vµo vÞ trÝ ph«i sao cho kh«ng ¶nh h-ëng vÞ trÝh×nh thªu, in. 2.1.3 T×m hiÓu qu¸ tr×nh may. 2.1.3.1 Qu¸ tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt trªn d©y chuyÒn may. S¬ ®å tæ chøc chung cña c¸c tæ may Tæ tr-ëng Tæ phã kü thuËt Tæ phã kÕ ho¹ch C«ng nh©n C«ng nh©n C«ng nh©n C«ng nh©n * Tæph«i tr-ëng tæ may lµ ng-êi nhËn kÕ ho¹ch nhµ kiÓm lµ mex May s¶n xuÊt tõ lµ baom¸y gãi cïng víi tæ phã kÕ ho¹ch, tæ phã kü thuËt chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn vµ triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt mµ nhµ m¸y ®· v¹ch ra. 17 - Lµ ng-êi trùc tiÕp bè trÝ lao ®éng trªn d©y chuyÒn, cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, ®«n ®èc, gi¸m s¸t c«ng nh©n ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶. - Lµ ng-êi qu¶n lý trùc tiÕp bé m¸y s¶n xuÊt cña nhµ m¸y ë cÊp tæ. Qu¶n lý kü thuËt c«ng nghÖ, chÊt l-îng, ®µo t¹o, vÖ sinh c«ng nghiÖp, vËt thµng ho¸. * Tæ phã kÕ ho¹ch : cã tr¸ch nhiÖm gióp viÖc cho tæ tr-ëng. - NhËn kÕ ho¹ch, chuÈn bÞ vµ kiÓm tra sù ®ång bé vÒ nguyªn phô liÖu ®Ó triÓn khai s¶n xuÊt. KiÓm tra, kiÓm so¸t sè l-îng ph«i. - Lµ ng-êi qu¶n lý vËt t- s¶n xuÊt gåm ph«i, phô liÖu. NhËn phô liÖu tõ kho phô liÖu nhµ m¸y . - NhËp s¶n phÈm ra khu vùc lµ bao gãi, kiÓm tra vµ ®iÒu hµnh c«ng nh©n lµ bao gãi thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ tiÕn ®é cña nhµ m¸y . * Tæ phã kü thuËt : cã tr¸ch nhiÖm gióp viÖc cho tæ tr-ëng. - Qu¶n lý c«ng t¸c vÖ sinh c«ng nghiÖp, s¾p xÕp mÆt b»ng cña tæ. - Qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ, kiÓm tra h-íng dÉn nh¾c nhë c«ng nh©n trong tæ thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn, vËn hµnh sö dông thiÕt bÞ. - Sau khi nhËn c¸c tiªu chuÈn kü thuËt, phiÕu c«ng nghÖ, mÉu tõ kü thuËt nhµ m¸y tiÕn hµnh kiÓm tra vµ ®-a m· hµng vµo s¶n xuÊt. - H-íng dÉn may theo phiÕu c«ng nghÖ cho tõng c«ng nh©n cña tæ vµ trùc tiÕp may mÉu nh÷ng c«ng ®o¹n phøc t¹p. §èi víi nh÷ng c«ng ®o¹n phøc t¹p ph¶i kiÓm tra nh÷ng s¶n phÈm may ®Çu tiªn cña c«ng nh©n khi ®¹t yªu cÇu míi cho phÐp c«ng nh©n may hµng lo¹t. - Lµ ng-êi triÓn khai, gi¸m s¸t, kiÓm tra quy tr×nh thao t¸c, yªu cÇu kü thuËt chÊt l-îng cña c¸c m· hµng s¶n xuÊt t¹i tõng c«ng ®o¹n cña c«ng nh©n. 18 -Th-êng xuyªn kiÓm tra chÊt l-îng t¹i tõng c«ng ®o¹n ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng lçi sai háng trªn d©y chuyÒn vµ cã biÖn ph¸p ng¨n chÆn, söa ch÷a tr¸nh x¶y ra ®¹i trµ. - Ngoµi ra tæ phã kü thuËt cßn cã tr¸ch nhiÖm kÌm cÆp nh÷ng c«ng nh©n cã tay nghÒ yÕu vµ ®µo t¹o c«ng nh©n biÕt ngåi nhiÒu m¸y. * C«ng nh©n kiÓm ph«i - KiÓm tra c¸c th«ng tin trªn biÓn bã ph«i nh- m·, mÇu, cì so víi kÕ ho¹ch ®-îc giao vµ phiÕu c«ng nghÖ. - KiÓm tra tæng thÓ bã ph«i : . T¸ch riªng tõng lo¹i chi tiÕt ph«i trong bã ph«i. . KiÓm tra sè l-îng ph«i trªn mét s¶n phÈm so víi h×nh vÏ trong phiÕu c«ng nghÖ. . KiÓm tra chiÒu tuyÕt cña c¸c tËp chi tiÕt, c¸c chi tiÕt trong mét bã ph«i ph¶i cïng chiÒu tuyÕt. . KiÓm tra sù ®ång mµu gi÷a c¸c tËp chi tiÕt vµ trong mét tËp chi tiÕt. - KiÓm tra kÝch th-íc : . Mçi tËp chi tiÕt lÊy ra mét mÉu vÞ trÝ d-íi cïng cña tËp ®Ó ®o kiÓm tra kÝch th-íc. . Tr¶i ph¼ng mÉu ra ®o vµ kiÓm tra c¸c kÝch th-íc mÉu so víi phiÕu c«ng nghÖ. - KiÓm tra c¸c yªu cÇu vÒ h×nh d¸ng cña chi tiÕt ( ®é l-în cña c¸c ®-êng cong, ®é chåm vai, ®é ®èi xøng cña c¸c chi tiÕt, ®é ®èi xøng trong mét chi tiÕt. - KiÓm tra lçi ngo¹i quan ( lçi gót b«ng, x¬ b«ng, lçi bÈn, loang mÇu, chuyÓn mÇu) vµ ph©n lo¹i ph«i lµm 3 lo¹i : xuÊt khÈu, néi ®Þa, lo¹i 3. - TÈy nh÷ng vÕt bÈn ph¸t sinh tõ ph«i. 19 - Cã tr¸ch nhiÖm giao ph«i ®i in, thªu cho c«ng nh©n vËn chuyÓn ph«i sau khi ®· ®-îc tæ phã kü thuËt ký vµo biÓn bã hµng. - NhËp ph«i lo¹i 3 cho bé phËn chän ph«i lo¹i 3. * C«ng nh©n lµ mex : nhËn kÕ ho¹ch tõ tæ tr-ëng s¶n xuÊt lµ bÎ nÑp ®· ®-îc Ðp mex, lµ d¸n miÖng tói, lµ bÎ tói vµ c¸c chi tiÕt kh¸c cã nhu cÇu d¸n mex. Söa tói in, thªu theo d-ìng. * C«ng nh©n may : nhËn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt tõ tæ tr-ëng, cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vËt t-, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ph-¬ng tiÖn dông cô ®-îc giao. - Tr-íc khi may cÇn chuÈn bÞ kÐo, nhÝp, kim m¸y, d-ìng may, th-íc ®o. Theo sù ph©n c«ng cña tæ tr-ëng ®-a bã hµng cÇn may vÒ vÞ trÝ ngåi may. NhËn chØ vµ phô liÖu cÇn thiÕt tõ tæ phã kÕ ho¹ch. §äc kü biÓn bã hµng theo mÇu, m·, cì. §äc sæ h-íng dÉn may c«ng ®o¹n. - Víi c«ng ®o¹n ®¬n gi¶n tiÕn hµnh may xong 3  5 s¶n phÈm ph¶i tù kiÓm tra nÕu ®¹t míi may ®¹i trµ. - Víi c«ng ®o¹n phøc t¹p khi cÇn thiÕt ph¶i yªu cÇu tæ phã kü thuËt h-íng dÉn cô thÓ. ChØ ®-îc may hµng lo¹t khi kü thuËt ®· kiÓm tra vµ cho phÐp may tiÕp. - Theo yªu cÇu cña tõng m· hµng, lo¹i v¶i ph¶i sö dông kim, chØ, t¬ vµ ®iÒu chØnh mËt ®é mòi kim theo h-íng dÉn cô thÓ cña kü thuËt. - Trong khi may ph¶i kiÓm tra lo¹i bá lçi sai háng cña c«ng ®o¹n tr-íc. Th-êng xuyªn tù kiÓm tra chÊt l-îng ®-êng may, ph¶i söa ch÷a kh¾c phôc ngay nh÷ng sai háng c«ng ®o¹n cña m×nh g©y nªn. - Víi c¸c s¶n phÈm cã h×nh in ph¶i gËp gän sau khi may sao cho h×nh in kh«ng dÝnh vµo nhau g©y háng h×nh in. - Ph¶i söa ch÷a ngay c¸c d¹ng lçi cña c«ng nh©n kiÓm tra tr¶ vÒ. * C«ng nh©n lµ bao gãi nhËn kÕ ho¹ch tõ tæ tr-ëng. 20
- Xem thêm -