Tài liệu Tìm hiểu nhu cầu và thị hiếu của người dân tphcm về dịch vụ taxi

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 147 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 11429 tài liệu

Mô tả:

A , ' ' BO GIAO DVC VA DAO T~O "' ' ~ , TRUONG D~I HOC KINH TE TP. HO CHI MINH DE TAl CAP TRUONG ' ~ A? ' A, TIM HIEU NHU CAU VA TN/• HIEU ? ' A A' ' ~ , CUA NGUUI DAN THANH I'HO NO CHI MINH VE DICH . vu. TAXI Ma s6 : CS-2007-07 Chii nhi~m d~ tai: Ths. Trttdng Thi Thanh Xuan ..---~-~-····-----·-) BO GIAO DUC DAO T.l\0 TRVONG D~l HQC KINH Tfi'TP.HCM I I TIIUVIEf~ I /!L( I tfr ' A' ~ , THANH PHO HO CHI MINH- 2009 rf MT)C LT)C Trang MT) C L T) C..•.•. -·-···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·····-·-·-························· •.•.•.•.•.•. -·-·-·-·-·-·-···-·-···-·-····· ...i DANH MT)C BANG, BIEU...............................................................................................................iv ? ,..? DANH MT)C SO DO ··-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·"···-..··-·jv cm1<1NGI. GIOI THI~u vE DE TAI NGHIEN cuu. ................................................ ~.1 I. N@n bing, m~c tieu nghien cuu. ...................................................................... M••·-·-·-·.1 II. Phtidng pha p nghie n cuu. ................... M·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·M·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·····~·1 lll. Ph~m vi va gi8i h~n ciia d@ tai. .. ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·M·~··-·-·-·-·-•M••·-·-·-·-·-·-·-·-·-·"·~ ....3 IV. Ynghia thtfc ti@n ciia d@ tai..·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·"·~··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·"·-·-·-·-·- ...3 Tf CHudNG II. CO SO LY LU~N··-·-···-···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·"·"·-·············-·····-·-···-·····"· ...4 ? ' "" I. Vai tro va chuc nang ciia giao thong do tht·-·M·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ................................... 4 n. Cac Io~i hinh giao thong trong thanh pho'..... ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·M•...s ~ ,Q A ,., A '- A ' CmfdNG Ill. TONG QUAN VE HE THONG GIAO THONG Du' - Xem thêm -