Tài liệu Tìm hiểu nguồn lực phát triển kinh tế du lịch tỉnh hòa bình

  • Số trang: 63 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 121 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

........................................................................................................... 1 .......................................................................................... 1 ...................................................... 2 ...................................................................................................... 2 ..................................................................................................... 2 ....................................................................................... 2 ........................................................................... 2 ............................................................................................... 2 ................................................................................................. 4 ................................................................................................. 5 ..................................................... 5 .............................................................................. 5 .................................................................................. 5 - ................................................................. 6 ................................................................. 6 4.1. ................................................................................. 6 .......................................................................... 7 ...................................................... 7 4. ................................................... 7 ................................................................................. 7 . .............................................................................. 7 ...................................................................................... 8 ........................................................................................... 8 HƯƠNG : Ơ N H N N NGH N .................................................................................................................. 9 ............................................................................................... 9 ................................................................................. 9 ....................................................... 11 .................................................................................. 13 ............................................................................... 13 .......................................... 14 ......................................................................................... 15 .................................................. 15 .................................................. 17 HƯƠNG NG N H NH H N NH NG G H H N NH ......................................................................... 19 ồ H ...................................... 19 ............................................................................................. 19 ................................................................................ 19 ................................................................. 19 ................................................................ 25 2.1.3. Dâ ............................................................................... 41 .............................................. 41 . ........................................................................... 43 H ........................... 44 ........................................................ 44 ầ ............................................................... 45 .................................................................. 46 2.2.4. ............................... 46 ............................................ 47 6 ............................ 48 ...................................................................... 49 ầ 2.2.8. ...................................................................................................... 50 N ..................................................................................................... 52 H H .............................................................................. 53 do ầ , . ầ , , m ầ . , ầ . d . d , . ầ . Thiên nhi , , Dao… c ph , ầ … ầ ầ , , 1 : ‘‘T nh” ầ . tiêu . tiêu : - . . - , . 2. : 2030. 4.608 km² . … . ầ . Tu 2 - ầ ầ ( . ) ( )… … ( ) ( . V.X Preobrazaxnki, I.U Vedenhin ( ) ( ) ( ) .D Xmirnova, V.B … ( ( ) ( ) ( ) ( 66) ( ( 6) ) … 6 … ầ ầ - chung, . 3 ( ) ) ) . . ầ ầ ầ … . : [7; 16 ầ ( ng Duy L ) ( : ) [9]… ầ ( ) 2010 , 1995 do D ầ - - ( , 1997). ) ( ầ ( [7 ) , ( )( ) . [8]; , 2001 [5]; ầ . 4 , ( - T ); ( ầ , ) (2010) (2006) ; ( , 2008); “ M C ẩ ố ò - ủ C 2005, 2005 - 2010, 2010 - 2015, 2030 2001 - 2010 T 2020 , 2010). 2000 - ầ ; D . ầ , ầ nh . ầ . Tuy nhiên, ” . . 11 ố , ầ t lanp 5 ‘‘T ầ ; ầ . Hòa . 12 , . , , : “T ” ầ , ph ầ . 4.1.3. Qua - , ầ ầ . “T ” . Song, . 4.1. , 6 . 21 ầ ầ ầ ,c . ố 4.2.2. ầ ố … . V T D 4.2.3. ầ ầ . . 4.2.4 . ầ , … c . 7 , . ầ . . - . ầ ầ 2 ; . 8 HƯƠNG Ơ N H N N NGH N 1.1. , . D . ầ .TS Berneker “ ” ” “ ” “ ” . ( ) ầ , ( ) , ầ . 9 , . ầ ầ . ( ) “ ầ ”. ( ) “ ầ ”. ầ . ( ) ( ) . ( ) - Lindberg, K w “ ” 10 “ , ” “ ”. ầ … … h này. 1.1.2 . - : ầ ầ ùng các hàng hoá ầ ầ … là tiêu dùng cá ỳ h 11 ầ ầu X ầ ầ ầ … ầ . , xâ … ầ ầ . ầ ầ . ầ . 12 ầ ầ ph . 1.1.3. T ầ ầ - . - ầ ầ ầ . . Tài . : :L . : L . 1 ầ , : 13 ủ ( : ), , , , … - ( : ) … ủ - : , . - : . - giao thông: … bay - ( : - ) : . . ngành . * . *C ố ộ , ầ . ố ầ . ỗ . Hòa b 14 Hòa b . . ầ , . C ầ t . , ầ . 1.2. T t Nam - ầ ( ( ) (6 ) )… ầ ( ) ( ) )… ( . 15 ( ) 1960 C 26/CP (9/7/ 6 ) , doanh thu ầ ầ . 6 ầ 2011. ầ 6 1991. . … … ầ ầ 6 ( 6 ) san 3 sao. , ầ ầ . 16 W ầ 1.2.2. T Trong , . Hòa Bình Hòa Bình : ), ( ), ) ( (Mai Châu), , (Yên ( )… ),… Hòa Bình T ( . Hòa Bình h . ầ , Hòa Bình 6 66 1.450.00 ầ ầ ầ , 2006 ầ 6 , ầ ầ ầ 6 6 ầ hành 6 ầ H . ầ - , ầ xe ô tô 17 ầ ầ ầ , Hòa Bình 6 . Hòa Bình Hòa Bình ( ) th … Hòa Bình . 18
- Xem thêm -