Tài liệu Tìm hiểu lý thuyết về mật mã hoá thông tin xây dựng server

 • Số trang: 97 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 40 |
 • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

/ÖÚL1RÛL³DÂX 7KHà JLÖÛLFXÝDFKXÛQJWDOXRÄQVRÄLVXÑFWURQJPXRÄQYDÚQELHÃQÓRÆQJÓØÖÑFWDÑRUDEÖÝLFRQ QJØÖÚL9DÚ WURQJWKHà N\Ý QDÚ\PDÛ\WÏQKODÚ PRÆWWURQJQKØ×QJVDÝQSKDÇPYÕÓDÑLQKDÃW&XÚQJ YÖÛLWKÖÚLJLDQQJØÖÚLWDNKRÄQJPXRÃQVØÝ GXÑQJPRÆWPDÛ\WÏQKÓÖQOHÝ QØ×DPDÚ VH× NHÃWQRÃLFDÛF PDÛ\QDÚ\ODÑLWKDÚQKPRÆWPDÑQJPDÛ\WÏQKQKDÊPWDÌQJNKDÝ QDÌQJODÚPYLHÆFKLHÇXELHÃWWUDRÓRÇL FDÆSQKDÆWFDÛFWKRÄQJWLQg0DÑQJ,QWHUQHWODÚ[XKØÖÛQJSKDÛWWULHÇQFXÝDWKHÃJLÖÛLQJDÚ\QD\+LHÆQ QD\ ,QWHUQHW ÓD× WUÖÝ QHÄQ UDÃW SKRÇ ELHÃQ WUHÄQ WRDÚQ WKHà JLÖÛL 7KRÄQJ TXD PDÑQJ ,QWHUQHW PRÑL QJØÖÚLFRÛWKHÇWUDRÓRÇLWKRÄQJWLQYÖÛLQKDXPRÆWFDÛFKQKDQKFKRÛQJWKXDÆQWLHÆQ1KØ×QJFRÄQJW\ SKDÛWWULHÇQYDÚ NLQKGRDQKWUHÄQPRÄLWUØÖÚQJ,QWUDQHW,QWHUQHWKRÑ SKDÝLÓRÃLGLHÆQYÖÛLNKRÛ NKDÌQ OÖÛQODÚ ODÚPWKHà QDÚRÓHÇ EDÝRYHÆ QKØ×QJGØ× OLHÆXTXDQWURÑQJQJDÌQFKDÍQQKØ×QJKÎQKWKØÛFWDÃQ FRÄQJWUX\[XDÃWGØ× OLHÆXEDÃWKÖÑSSKDÛSWØÚ EHÄQWURQJ ,QWUDQHW ODÅQFDÝ EHÄQQJRDÚL ,QWHUQHW .KLPRÆWQJØÖÚLPXRÃQWUDRÓRÇLWKRÄQJWLQYÖÛLPRÆWQJØÖÚLKD\PRÆWWRÇ FKØÛFQDÚRÓRÛ WKRÄQJTXD PDÑQJPDÛ\WÏQKWKÎ\HÄXFDÂXTXDQWURÑQJODÚ ODÚPVDRÓHÇ ÓDÝPEDÝRWKRÄQJWLQNKRÄQJEÔVDLOHÆFK KRDÍFEÔORÆ GRVØÑ [DÄP QKDÆS FXÝD NHÝ WKØÛ ED 7UØÖÛF FDÛF \HÄX FDÂXFDÂQ WKLHÃW ÓRÛ PRÆW VRà JLDÝL WKXDÆWPD× KRÛDÓD× GØÖÑF[DÄ\GØÑQJQKDÊPÓDÝPEDÝRWÏQKDQWRDÚQGØ× OLHÆXWDÑLQÖLOØXWUØ× FX×QJ QKØNKLGØ× OLHÆXÓØÖÑFWUX\HÂQWUHÄQPDÑQJQKØFDÛFJLDÝLWKXDÆWPD× KRÛDÓRÃL[ØÛQJ (DES),JLDÝL WKXDÆWPD× KRÛDFRÄQJNKDL, ... 9LHÆFWÎPKLHÇXYDÚ [DÄ\GØÑQJFKØÖQJWUÎQKFDÛFJLDÝLWKXDÆWQDÚ\ FX×QJNKRÄQJQDÊPQJRDÚLPXÑFÓÏFKFXÝDEDÝQOXDÆQYDÌQQDÚ\/XDÆQYDÌQFRÛQKLHÆPYXÑWÎPKLHÇXO\Û WKX\HÃWYH PDÆWPD× KRDÛ WKRÄQJWLQ[DÄ\GØÑQJVHUYHUWDÑRNKRÛDFKR user trong YDÃQÓH EDÝR PDÆWGØ×OLHÆX. 'RWKÖÚLJLDQYDÚ NKDÝ QDÌQJFRÛ KDÑQWURQJNKLSKDÑPYLÓH WDÚLODÑLURÆQJQKØ×QJQJØÖÚL WKØÑFKLHÆQFKÈFRÛ WKHÇ WÎPKLHÇXÓØÖÑFPRÆWVRà JLDÝLWKXDÆWFKÏQKQKØ'(6(&%&%&56$ 0'YDÚ TXDÓRÛ ÓØDUDPRÄ KÎQKVHUYHUWDÑRNKRÛDFKRFDÛFXVHUFXÑ WKHÇ ODÚ ODÚPWKHà QDÚRÓHÇ TXDÝQO\Û YDÚ SKDÄQSKRÃLNKRÛDPRÆWFDÛFKDQWRDÚQKLHÆXTXDÝ&KDËFFKDËQUDÊQJWDÆSWKX\HÃWPLQK QDÚ\VH× NKRÄQJWUDÛQKNKRÝLQKØ×QJWKLHÃXVRÛWQJØÖÚLWKØÑFKLHÆQPRQJQKDÆQÓØÖÑFVØÑ JRÛS\ÛFKÈ GDÅQWKHÄPFXÝDFDÛF7KDÂ\&RÄEDÑQEHÚ ÓHÇ EDÝQWKX\HÃWPLQKÓØÖÑFKRDÚQWKLHÆQKÖQ&KXÛQJ WRÄL[LQFKDÄQWKDÚQKFDÝPÖQ7KDÂ\ KØÖÛQJGDÅQFDÛF 7KDÂ\&RÄ WURQJNKRDÓD× WDÑRÓLHÂX NLHÆQWKXDÆQOÖÑLÓHÇEDÝQWKX\HÃWPLQKQDÚ\FRÛWKHÇKRDÚQWKDÚQKÓXÛQJWKÖÚLKDÑQ &KØÖQJ &DÛFKHÆPDÆWPD× +HÆPDÆWPD×ÓRÃL[ØÛQJ *LÖÛLWKLHÆX &DÛFJLDÝLWKXDÆWPDÆWPD× ÓRÃL[ØÛQJODÚ FDÛFJLDÝLWKXDÆWVØÝ GXÑQJFXÚQJPRÆWNKRÛDEÏPDÆW FKRWDÛFYXÑ PD× KRÛDYDÚ WDÛFYXÑ JLDÝLPD×9ÏGXÑQKØFDÛFJLDÝLWKXDÆWWKD\WKHà YDÚ KRDÛQYÔJLDÝL WKXDÆW '(6g ¶½ ÓDÄ\ WD FKÈ WÎP KLHÇX JLDÝL WKXDÆW '(6 'DWD (QFU\SWLRQ 6WDQGDUG ODÚ JLDÝL WKXDÆWPDÆWPD×ÓRÃL[ØÛQJÓØÖÑFVØÝGXÑQJSKRÇELHÃQQKDÃW *LDÝLWKXDÆW'(6 'DWD(QFU\SWLRQ6WDQGDUG 9DÚRQDÌP1DWLRQDO%XUHDXRIVWDQGDUGÓD× ÓØDUDFKXDÇQ'(6ÓHÇ VØÝ GXÑQJ FKRFDÛFØÛQJGXÑQJÖÝ 0\×'(6PD× KRÛDFDÛFNKRÃLGDWDELWVYÖÛLNKRÛDELWV*LDÝLWKXDÆW GXÚQJÓHÇPD×KRÛDODÅQJLDÝLPD×ÓØÖÑFPRÄWDÝWRÛPWDËWQKØKÎQK 7UØÖÛFWLHÄQELWLQSXW7ÓØÖÑFKRDÛQYÔEÖÝLSKHÛSKRDÛQYÔKRDÛQYÔNKÖÝLÓRÆQJ,3YÖÛL 7R ,3 7 6DXNKLTXDYRÚQJODÍS PRÅLYRÚQJVØÝ GXÑQJPRÆWNKRÛDELWÓØÖÑFWDÑRUDWØÚ NKRÛDLQSXWELWV YÖÛLWDÛFÓRÆQJFXÝDKDÚP)QRÛ ÓØÖÑFKRDÛQYÔEDÊQJSKHÛSKRDÛQYÔÓDÝR,3 ÓHÇ WDÑRUDELWRXWSXWFXRÃLFXÚQJ,3YDÚ ,3ÓØÖÑFFKRWURQJFDÛFEDÝQJ EDÝQJDYDÚ EDÝQJ E &DÛFEDÝQJQDÚ\ÓØÖÑFÓRÑFWØÚWUDÛLVDQJSKDÝLWØÚWUHÄQ[XRÃQJGØÖÛLWKHRGDÑQJ 7 WWgWÆ7 WWggW ³DÂXWLHÄQNKRÃL7 ÓØÖÑFWDÛFKWKDÚQKKDLNKRÃLWUDÛLYDÚSKDÝL PRÅLNKRÃLELWV 7 /5 YÖÛL/ WgW5 WgW ¶½ YRÚQJODÍSWKØÛ L L /L 5L5L /L⊕) 5L.L WURQJÓRÛ ⊕ODÚ SKHÛS FRÆQJ H[FOXVLYHBRU YDÚ .L ODÚ NKRÛD ELWV ¶½ YRÚQJ ODÍS FXRÃL FXÚQJ FDÛF QKDÛQK WUDÛL YDÚ SKDÝLNKRÄQJÓRÇLFKRÅFKRQKDXYÎYDÆ\LQSXWFXÝD,3ODÚ5/ +DÚP)YDÚ6BER[HV KÎQK 7UØÖÛFWLHÄQ5LÓØÖÑFPÖÝ URÆQJWKDÚQKNKRÃLELWV( 5L YÖÛL(ODÚ EDÝQJOØÑDFKRÑQELW ÓØÖÑFFKRWURQJEDÝQJ6DXÓRÛ WKØÑFKLHÆQSKHÛS;25( 5L YÖÛL.LYDÚ NHÃWTXDÝ ÓØÖÑFWDÛFK WKDÚQKNKRÃLELWWØÚ%WÖÛL% ( 5L ⊕.L %%% 0RÅLNKRÃL%MVDXÓRÛÓØÖÑFÓØDYDÚRPRÆWKDÚP6M 6ER[ 6M %M WUDÝYHÂPRÆWNKRÃLELW EDÝQJ  &DÛF NKRÃL QDÚ\ ÓØÖÑF QRÃL ODÑL YDÚ NKRÃL NHÃW TXDÝ ELW ÓØÖÑF KRDÛQ YÔ EDÊQJ SKHÛS 3 EDÝQJ ) 5L.L 3 6 % g6 % +RDÑWÓRÆQJFXÝD6ER[VRà QJX\HÄQWØÖQJØÛQJYÖÛLEEVH× FKRÑQ5RZWURQJEDÝQJFRÚQ VRÃQJX\HÄQWØÖQJØÛQJYÖÛLEEEEVH×FKRÑQ&ROXPQ*LDÛWUÔFXÝD6M %M ÓØÖÑFFKRÑQVH× ODÚ PRÆW VRÃQJX\HÄQELWÖÝYÔWUÏ5RZYDÚ&ROXPQÓRÛ 7ÏQKNKRÛD KÎQK '(6WDÑRUDNKRÛDPRÅLNKRÛDFKLHÂXGDÚLELWWØÚ PRÆWNKRÛDLQSXWELWGXÚQJFKR YRÚQJODÍS/ØXÓRÂWÏQKWRDÛQNKRÛDÓØÖÑFFKRWURQJKÎQK .KRÛDLQSXWODÚPRÆWNKRÃLELWYÖÛLELWSDULW\WDÑLFDÛFYÔWUÏg3HUPXWDWLRQ 3&VH× ORDÑLERÝ FDÛFELWSDULW\YDÚ VH× KRDÛQYÔELWFRÚQODÑLWKHREDÝQJ.HÃWTXDÝ3& . VDXÓRÛÓØÖÑFFKLDWKDÚQKKDLSKDÂQ&YDÚ'PRÅLSKDÂQELW.KRÛD.LGXÚQJWURQJYRÚQJWKØÛL ÓØÖÑFWDÑRUDWØÚ &LYDÚ 'L WKHRTX\WDËFQKØVDXWURQJFDÛFYRÚQJYDÚ &LYDÚ 'L ÓØÖÑFTXD\YRÚQJPRÆWEÏWTXDWUDÛLWURQJFDÛFYRÚQJFRÚQODÑLWKÎÓØÖÑFTXD\YRÚQJKDLEÏWTXD WUDÛL4XDSKHÛSTXD\YRÚQJQDÚ\&LYDÚ'LVH×ÓØÖÑFELHÃQÓRÇLWKDÚQK&LYDÚ'L+RDÛQYÔ&LYDÚ 'LWKHREDÝQJ6DXNKLKRDÛQYÔ&LERÝ TXDFDÛFEÏWWDÑRWKDÚQKQØ×DWUDÛLFXÝD.L EÏW FRÚQ'LERÝ ÓLFDÛFEÏWWDÑRUDQØ×DSKDÝLFXÝD.L EÏW *KHÛSQØ×DWUDÛL YDÚQØ×DSKDÝLWDÑRUDNKRÛD.LEÏW *LDÝLPD× 4XDÛ WUÎQKJLDÝLPD× ÓØÖÑFWKØÑFKLHÆQWKHRFXÚQJJLDÝLWKXDÆWQDÚ\WKHRWKØÛ WØÑ QJØÖÑFODÑL QKØVDX,3ODÚÓDÝRFXÝD,3YDÚÖÝYRÚQJODÍSWKØÛLVØÝGXÑQJNKRÛD.L .ÖÝYRÚQJODÍSÓDÂXWLHÄQ .ÖÝYRÚQJODÍSFXRÃLFXÚQJ YDÚ 5L /L /L 5L⊕) /L.L 1,2,3,... 64 Input .KÖÝLWDÑRKRDÛQYÔ 1,2,3,... 32 1,2,3,... Lo 32 Ro K1 + F R 1 = Lo + F(R 1 ,K 1 ) L 1 =Ro K2 + F L 2 = R1 R 2 = L 1 + F(R 1 ,K 2 ) + Kn F L 15 = R 1 4 R 15 = L 14 + F(R 1 4,K 1 5 ) K 16 + F L 16 = R 1 5 R 16 = L 15 + F(R 1 5,K 1 6 ) ³DÝRNKÖÝLWDÑRKRÛDQYÔ 2XWSXW 1,2,3,... Hình 1: Encryption computation 64 Key 1,2,3,..... 64 &KRÑQKRÛDQYÔ Key 1,2,3,..... Key 28 1,2,3,..... 28 /HIW6KLIW /HIW6KLIW C1 D1 /HIW6KLIW /HIW6KLIW Cn Dn /HIW6KLIW /HIW6KLIW C 16 D 16 &KRÑQKRDÛQYÔ K1 &KRÑQKRDÛQYÔ Kn &KRÑQKRÛDQYÔ +ÎQK Key Schedule Calculation K 16 5 ELWV E K ( 48 bits ) 48 bits + 6 S1 S2 S3 S4 S5 4 P 32 bits Hình 3 : Calculation of f(R,K) S6 S7 S8              %DÝQJD%DÝQJKRDÛQYÔÓDÂXWLHÄQ,3  %DÝQJE%DÝQJKRDÛQYÔFXRÃLFXÚQJ,3             %DÝQJ%DÝQJFKRÑQEÏW( %DÝQJ%DÝQJKRDÛQYÔ3           %DÝQJ%DÝQJKRDÛQYÔNKRÛD3& %DÝQJ%DÝQJKRDÛQYÔNKRÛD3& &ROXPQ 5RZ        %R[                                   6                                   6                                                                                                                                         6                                   6                                   6 %DÝQJ%DÝQJFKRÑQ 6ER[H[  6 6 6 '(6,Q(OHFWURQLF&RGH%RRN0RGH (&% ¶½ PRGHQDÚ\FDÛFNKRÃLGDWDGØÖÛLGDÑQJURÝ FOHDUWH[W ÓØÖÑFÓØDYDÚRLQSXWFXÝD'(6 &DÛFNKRÃLNHÃWTXDÝ GØÖÛLGDÑQJPDÆWPD× FLSKHUWH[W FRÛ WKHÇ ÓØÖÑFVØÝ GXÑQJFKRFDÛFØÛQJGXÑQJ NKDÛF4XDÛWUÎQKELHÃQÓRÇLGLHÅQUDQKØVDX KÎQK &OHDUWH[WÆ,QSXWEORFNÆ'(6Æ2XWSXWEORFNÆ&LSKHUWH[W (&%HQFU\SWLRQ (&%GHFULSWLRQ &OHDUWH[W ''' &LSKHUWH[W &&g& ,QSXWEORFN ,,g, ,QSXWEORFN ,,g, '(6HQFU\SW '(6GHFU\SW 2XWSXWEORFN 22g2 2XWSXWEORFN 22g2 &LSKHUWH[W &&g& &OHDUWH[W ''' +ÎQK(OHFWURQLF&RGHERRN0RGH (&% '(6,Q&LSKHU%ORFN&KDLQLQJ0RGH &%& .KRÃLGDWDFDÂQPD× KRÛDÓØÖÑFFKLDWKDÚQKFDÛFNKRÃL%%g%QYÖÛLNÏFKWKØÖÛFPRÅL NKRÃLODÚ ELWV9HFWÖNKÖÝLWDÑR,9 ELWV ÓØÖÑFFKRÑQ6ÖÓR PDÆWPD× ÓØRÑFFKRWURQJKÎQK 4XDÛWUÎQKPD×KRÛD ,9⊕% 0D× KRÛD & &⊕%  Q &Q⊕%Q & &Q 4XDÛWUÎQKJLDÝLPD× *LDÝL PD× & & &Q ,9⊕% ,9⊕% ⊕,9 % &⊕% &⊕% ⊕& % &Q⊕%Q &Q⊕%Q ⊕&Q %Q Time = 1 ,9 Time = 2 Time = n % % %Q + + + 0D×KRÛD ,9 , , , '(6HQFU\ '(6HQFU\ '(6HQFU\ & & ... .. &Q , , ... ... , '(6GHFU\ '(6GHFU\ '(6GHFU\ *LDÝLPD× + + + % % %Q +ÎQK&LSKHU%ORFN&KDLQLQJ &%& PRGH +HÆPDÆWPD×EDÃWÓRÃL[ØÛQJ *LÖÛLWKLHÆX 6ØÑSKDÛWWULHÇQFXÝDPDÆWPD×NKRÛDFRÄQJNKDLODÚUDÃWOÖÛQYDÚFRÛOH×FKÏQKQRÛWDÑRUDFXRÆF FDÛFKPDÑQJWURQJWRDÚQERÆOÔFKVØÝFXÝDPDÆWPD×NKRÛD 1KØ×QJJLDÝLWKXDÆWNKRÛDFRÄQJNKDLÓHÂXGØÑDWUHÄQQKØ×QJKDÚPWRDÛQKRÑFKÖQODÚQKØ×QJ SKHÛSWKD\WKHà YDÚ KRDÛQYÔWURQJPDÆWPD× NKRÛDFRÇ ÓLHÇQ4XDQWURÑQJKÖQPDÆWPD× NKRÛDFRÄQJ NKDLFRÛWÏQKFKDÃWEDÃWÓRÃL[ØÛQJEDRJRÂPYLHÆFVØÝGXÑQJNKRÛDULHÄQJELHÆWWØÖQJSKDÝQYÖÛLPD× KRÛDTXLØÖÛFFRÛ WÏQKÓRÃL[ØÛQJPDÚ FKÈVØÑ GXÑQJNKRÛD9LHÆFVØÝ GXÑQJNKRÛDFRÛ WDÂPTXDQ WURÑQJVDÄXVDËFWURQJOÕQKYØÑFFDÂQWÏQKEÏPDÆWSKDÄQERÃNKRÛDYDÚVØÑFKØÛQJWKØÑF 0RÆWVRÃTXDQQLHÆPVDLOLHÄQTXDQÓHÃQPD×KRÛDNKRÛDFRÄQJNKDL 0D× KRÛDNKRÛDFRÄQJNKDLWKÎEDÝRPDÆWÓRÃLYÖÛLQKDÚ SKDÄQWÏFKPDÆWPD× KÖQODÚ PD× KRÛDTXLØÖÛF7KDÆWUDWÏQKEDÝRPDÆWFXÝDEDÃWN\ÚVÖÓR PD× KRÛDQDÚRÓHÂXSKXÑ WKXRÆFYDÚRFKLHÂX GDÚLFXÝDNKRÛDYDÚYLHÆFWÏQKWRDÛQÓHÇJLDÝLTX\HÃWYLHÆFEHÝNKRÛD 0D×KRÛDNKRÛDFRÄQJNKDLFRÛPXÑFWLHÄXFKXQJN\×WKXDÆWÓØÖÑFWKØÑFKLHÆQEDÊQJPD× KRÛDTXLØÖÛFORÅLWKÖÚL1JØÖÑFODÑLEÖÚLYÎYLHÆFWÏQKWRDÛQÓØÖÑFÓDÍWKDÚQJÓDÂXWURQJVÖÓR PD× KRÛDNKRÛDFRÄQJNKDLFKRQHÄQGØÖÚQJQKØNKRÄQJWKHÇ WKDÃ\WUØÖÛFNKDÝ QDÌQJ[DÝ\UDUDÊQJPD× KRÛDTXLØÖÛFVH× EÔERÝ UÖL0RÆWWURQJQKØ×QJQJØÖÚLÓD× NKDÛPSKDÛ UDPD× KRÛDNKRÛDFRÄQJNKDL ÓD×SKDÛWELHÇXu+DÑQFKHÃFXÝDPDÆWPD×NKRÛDFRÄQJNKDLÓHÇTXDÝQO\ÛNKRÛDYDÚVØÝGXÑQJFKØ×N\Û ODÚKDÂXQKØÓØÖÑFFKDÃSQKDÆQSKRÇELHÃQv &RÛ FDÝPJLDÛFUDÊQJVØÑ SKDÄQERà NKRÛDWKÎNKRÄQJTXDQWURÑQJWURQJNKLVØÝ GXÑQJPD× KRÛDNKRÛDFRÄQJ NKDL VR VDÛQK WKÎ FÖ FKHà EDËW WD\ WUÖÝ QJDÑL KÖQ EDR JRÂP QKØ×QJ WUXQJ WDÄP SKDÄQERà NKRÛDFKRPD× KRÛDTXLØÖÛF7KDÆWUDYDÚLNKXRÄQGDÑQJJLDRWKØÛFODÚ FDÂQWKLHÃWQRÛL FKXQJEDRJRÂPWDÛFQKDÄQWUXQJWDÄPYDÚ QKØ×QJWKXÝ WXÑFOLHÄQTXDQWKÎNKRÄQJÓÖQJLDÝQPDÚ FX×QJNKRÄQJKLHÆXTXDÝKÖQ\HÄXFDÂXFKRYLHÆFPD×KRÛDNKRÛDFRÄQJNKDLQDÚ\ /\ÛWKX\HÃWYHÂPDÆWPD×NKRÛDFRÄQJNKDL  .KDÛLQLHÆPPDÆWPD× NKRÛDFRÄQJNKDLÓD× WDÑRUDVØÑ FRà JDËQJÓHÇ JLDÝLTX\HÃWYDÃQÓH NKRÛNKDÌQQKDÃWWURQJPD×NKRÛDTXLØÖÛFÓRÛODÚVØÑSKDÄQERÃNKRÛDYDÚFKØ×N\ÛVRà 7URQJPD×KRÛDTXLØÖÛFVØÑSKDÄQERÃNKRÛD\HÄXFDÂXKRDÍFODÚKDLQJØÖÚLWUX\HÂQWKRÄQJ FXÚQJ VKDUH WKDPJLDPRÆWNKRÛDPDÚ EDÊQJFDÛFKQDÚRÓRÛ ÓD× ÓØÖÑFSKDÄQERà WÖÛLKRÑ KRDÍFODÚ VØÝ GXÑQJFKXQJPRÆWWUXQJWDÄPSKDÄQERà NKRÛD:KLWILHOG'LIILHPRÆWWURQJQKØ×QJQJØÖÚLNKDÛP SKDÛUDPDÆWPD×NKRÛDFRÄQJNKDL FXÚQJYÖÛL0DUWLQ+HOOPDQ ÓD× JLDÝLWKÏFKUDÊQJ\HÄXFDÂXQDÚ\ ÓD×SKXÝÓÔQKEDÝQFKDÃWFXÝDPDÆWPD×NKDÝQDÌQJEDÝRYHÆWÏQKEÏPDÆWKRDÚQKDÝRTXDYLHÆFWUX\HÂQ WKRÄQJULHÄQJFXÝDEDÑQu1RÛ VH× ODÚPWRÃWQKØWKHà QDÚRVDXPRÑLVØÑ SKDÛWWULHÇQKHÆ WKRÃQJNKRÄQJ WKHÇ [X\HÄQTXDÓØÖÑFQHÃXFDÛFXVHUEÔEDËWEXRÆFWKDPJLD VKDUH FDÛFNKRÛDFXÝDQRÛ YÖÛLPRÆW .'&PDÚFRÛWKHÇÓØÖÑFWKRÝDKLHÆSEÖÝLNHÝWURÆP"v 1HÃXYLHÆFVØÝ GXÑQJPDÆWPD× ÓD× WUÖÝ QHÄQSKRÇ ELHÃQNKRÄQJFKÈWURQJTXDÄQÓRÆLPDÚ FRÚQWURQJWKØÖQJPDÑLYDÚQKØ×QJPXÑFÓÏFKFDÛQKDÄQWKÎQKØ×QJÓRDÑQWLQYDÚWDÚLOLHÆXÓLHÆQWØÝVH× FDÂQ QKØ×QJ FKØ× N\Û WØÖQJ ÓØÖQJ ÓD× VØÝ GXÑQJ WURQJ FDÛF WDÚL OLHÆX JLDÃ\ 7ØÛF ODÚ PRÆW SKØÖQJ SKDÛSFRÛ WKHÇ ÓØÖÑFQJKÕUDFRÛ TX\ÓÔQKODÚPKDÚLORÚQJWDÃWFDÝ QKØ×QJQJØÖÚLWKDPJLDNKLPDÚ PRÆWÓRDÑQWLQVRÃÓØÖÑFJÖÝLEÖÝLPRÆWFDÛQKDÄQÓDÍFELHÆWKD\NKRÄQJ" 7URQJVÖÓR PD× KRÛDTX\ØÖÛFFDÛFNKRÛDÓØÖÑFGXÚQJFKRPD× KRÛDYDÚ JLDÝLPD× PRÆW ÓRDÑQWLQODÚJLRÃQJQKDX³DÄ\ODÚPRÆWÓLHÂXNLHÆQNKRÄQJFDÂQWKLHÃW7KD\YÎQRÛFRÛWKHÇSKDÛWWULHÇQ JLDÝLWKXDÆWPD×KRÛDGØÑDWUHÄQPRÆWNKRÛDFKRPD×KRÛDYDÚPRÆWNKRÛDNKDÛF FRÛTXDQKHÆYÖÛLNKRÛD WUHÄQ FKRJLDÝLPD×+ÖQQØ×DFDÛFJLDÝLWKXDÆWQDÚ\FRÛQKØ×QJÓDÍFÓLHÇPTXDQWURÑQJVDX ³RÛODÚYLHÆFWÏQKWRDÛQPRÆWFDÛFKNKRÄQJNKDÝWKLÓHÇ[DÛFÓÔQKNKRÛDJLDÝLPD×WURQJNKL FKÈELHÃWJLDÝLWKXDÆWPDÆWPD×YDÚNKRÛDPD×KRÛD 7URQJJLDÝLWKXDÆW56$FRÚQFRÛÓDÍFÓLHÇPKRDÍFPRÆWWURQJKDLNKRÛDTXDQKHÆFRÛWKHÇ ÓØÖÑFVØÝGXÑQJFKRPD×KRÛDFRÚQNKRÛDNLDÓØÖÑFGXÚQJFKRJLDÝLPD× &DÛFEØÖÛFFDÂQWKLHÃWWURQJTXDÛWUÎQKPD×KRÛDNKRÛDFRÄQJNKDL 0RÅLKHÆWKRÃQJFXRÃLWURQJPDÑQJWDÑRUDPRÆWFDÍSNKRÛDÓHÇGXÚQJFKRPD×KRÛDYDÚJLDÝL PD×ÓRDÑQWLQPDÚQRÛVH×QKDÆQ 0RÅLKHÆWKRÃQJFRÄQJERÃURÆQJUD×LNKRÛDPD×KRÛDEDÊQJFDÛFKÓDÍWNKRÛDYDÚRPRÆWWKDQK JKLKD\PRÆWILOHFRÄQJNKDL³DÄ\ODÚNKRÛDFRÄQJNKDLNKRÛDFRÚQODÑLÓØÖÑFJLØ×ULHÄQJ 1HÃX$PXRÃQJÖÝLPRÆWÓRDÑQWLQWÖÛL%WKÎ$PD×KRÛDÓRDÑQWLQEDÊQJNKRÛDFRÄQJNKDL FXÝD% .KL%QKDÆQÓRDÑQWLQPD× KRÛDQRÛ JLDÝLPD× EDÊQJNKRÛDEÏPDÆWFXÝDPÎQK.KRÄQJ PRÆWQJØÖÚLQDÚRNKDÛFFRÛWKHÇJLDÝLPD×ÓRDÑQWLQPD×QDÚ\EÖÝLYÎFKÈFRÛPÎQK%ELHÃWNKRÛDEÏPDÆW ÓRÛWKRÄL .KRÛDFRÄQJNKDLFXÝD% NKRÛDEÏPDÆWFXÝD% ÓRDÑQWLQPDÆ WPD×ÓRDÑ QWLQ *LDÝLWKXDÆW *LDÝLWKXDÆW 8VHU$ PD×KRÛD JLDÝLPD× 8VHU% 9ÖÛL FDÛFK WLHÃS FDÆQ QDÚ\ WDÃW FDÝ QKØ×QJ QJØÖÚL WKDP JLD FRÛ WKHÇ WUX\ [XDÃW NKRÛD FRÄQJ NKDL.KRÛDEÏPDÆWÓØÖÑFWDÑRUDEÖÝLWØÚQJFDÛ QKDÄQYÎYDÆ\NKRÄQJEDRJLÖÚ ÓØÖÑFSKDÄQERö½ EDÃWN\Ú WKÖÚLÓLHÇPQDÚRKHÆ WKRÃQJFX×QJFRÛ WKHÇ FKX\HÇQ ÓRÇL FDÍS NKRÛD ÓHÇ ÓDÝP EDÝR WÏQK EDÝR PDÆW %DÝQJ VDX WRÛP WDËW PRÆW VRà NKÏD FDÑQK TXDQ WURÑQJ YH PD× KRÛD TX\ ØÖÛF YDÚ PD× KRÛD FRÄQJ NKDL ÓHÇ SKDÄQ ELHÆW JLØ×D KDL ORDÑL FKXÛQJ WD VH× WRÇQJ TXDÛW KRÛD OLHÄQ KHÆ NKRÛD VØÝ GXÑQJ WURQJPD× KRÛDTX\ØÖÛFODÚ NKRÛDEÏPDÆWKDLNKRÛDVØÝ GXÑQJWURQJPD× KRÛDFRÄQJNKDLODÚ NKRÛD FRÄQJNKDLYDÚNKRÛDEÏPDÆW 0D×KRÛDTX\ØÖÛF (.8E 0 @ &RÄQJYLHÆFWÏQKWRDÛQNKRÄQJWKHÇ WKDÃ\WUØÖÛFÓRÃL YÖÛL ÓÔFK WKXÝ ELHÃW NKRÛD FRÄQJ NKDL .8EÓHÇ[DÛFÓÔQKNKRÛDEÏPDÆW.5E &RÄQJYLHÆFWÏQKWRDÛQNKRÄQJWKHÇ WKDÃ\WUØÖÛFÓRÃL YÖÛL ÓÔFK WKXÝ ELHÃW NKRÛD FRÄQJ NKDL .8EYDÚPRÆWPDÆWPD×&ÓHÇNKRÄLSKXÑFÓRDÑQWLQEDQÓDÂX0 &KØÛFQDÌQJPD×KRÛDYDÚJLDÝLPD×FRÛWKHÇÓØÖÑFDÛSGXÑQJWKHRWKØÛWØÑ 0 '.5E >(.8E 0 @ 0 (.8E >'.5E 0 @ &RÛ WKHÇ QKDÆQ WKDÃ\ UDÊQJ YLHÆF WÏQK < I ; WKÎ GHÅ GDÚQJ WURQJ NKL WÏQK ; I x < ODÚ NKRÄQJWKHÇ WKDÃ\WUØÖÛF1RÛLFKXQJWØÚ uGHÅ GDÚQJvÓØÖÑF[DÛFÓÔQKEÖÝLEDÚLWRDÛQODÚ QRÛ FRÛ WKHÇ ÓØÖÑFJLDÝLTX\HÃWWURQJWKÖÚLJLDQQKDÃWÓÔQK KDÚPFXÝDFKLHÂXGDÚLLQSXW 1HÃXFKLHÂXGDÚLLQSXW ODÚQEÏWWKÎWKÖÚLJLDQÓHÇWÏQKKDÚPÓRÛ WÈOHÆ YÖÛLQD D FRQVW ³HÇ ÓDÝPEDÝRWÏQKEDÝRPDÆWSKDÝL VØÝ GXÑQJNKRÛDFRÛ NÏFKWKØÖÛFÓXÝ OÖÛQ WKØÖÚQJWUHÄQFKØ× VRà WKDÆSSKDÄQ 9ÏGXÑ NÏFKWKØÖÛF NKRÛDYDÚWKÖÚLJLDQEHÝNKRÛD 0,36QDÌP WURQJFDÛFJLDÝLWKXDÆW56$'66YDÚ(&&QKØVDX 56$ EÏW (&& EÏW 0,36QDÌP     *LDÝLWKXDÆW56$ 5LYHVW6KDPLUYDÚ$GOHPDQx 0RÄWDÝJLDÝLWKXDÆW 6ÖÓR 56$ODÚ VÖÓR PD× KRÛDNKRÃLÓRDÑQWLQÓØÖÑFPD× KRÛDWØÚQJNKRÃLYÖÛLPRÅLNKRÃL FRÛ JLDÛ WUÔQKRÝ KÖQQ9LHÆFPD× KRÛDYDÚ JLDÝLPD× WKHRKÎQKWKØÛFVDXFKRNKRÃLYDÌQEDÝQ0YDÚ NKRÃLEDÝRPDÆW& & 0HPRGQ 0 &GPRGQ 0H GPRGQ 0GHPRGQ &DÝKDLQJØÖÚLJÖÝLYDÚQKDÆQSKDÝLELHÃWJLDÛWUÔQQJØÖÚLJÖÝLELHÃWHYDÚFKÈFRÛQJØÖÚLQKDÆQ ELHÃWG&KRQHÄQÓDÄ\ODÚ JLDÝLWKXDÆWPD× KRÛDYÖÛLNKRÛDFRÄQJNKDL.8 >HQ@YDÚ NKRÛD EÏ PDÆW .5 >GQ@9ÎJLDÝLWKXDÆWQDÚ\WKRÝDJLDÝLWKXDÆWPDÆWPD× NKRÛDFRÄQJNKDLQHÄQFDÛF\HÄXFDÂXVDX SKDÝLÓØÖÑFÓDÛSØÛQJ &RÛWKHÇWÎPWKDÃ\JLDÛWUÔGHQÓHÇ0 0GHPRGQYÖÛLPRÑL0QKD\NKRÄQJ" 0RÆWFDÛFKWØÖQJÓRÃLGHÅGDÚQJWÏQK0HYDÚ&G YÖÛLPRÑL0Q KD\NKRÄQJ" .KRÄQJWKHÇ[DÛFÓÔQKGNKLELHÃWHYDÚQ 7KHROÏWKX\HÃWFXÝD(XOHUFKRVRÃQJX\HÄQWRÃSYDÚTVRÃQJX\HÄQQYDÚP Q S T PQ YDÚVRÃQJX\HÄQN7DFRÛ PN Q  PN S T  PPRGQ Q  ST  S T 'RÓRÛ QHÃXGH N Q YDÚJFG Q H  JFGØÖÛFVRÃFKXQJ WKÎGHPRG Q YDÚGPRG Q H 6ÖÓRÂ56$ *LDÝVØÝXVHU$ÓD×FRÄQJERÃNKRÛDFRÄQJNKDLHFXÝDQRÛYDÚXVHU%PXRÃQJÖÝLÓRDÑQWLQ 0WÖÛL$.KLÓRÛ%WÏQK& 0HPRGQYDÚ WUX\HÂQ&.KLQKDÆQÓØÖÑFÓRDÑQWLQ&QDÚ\XVHU$ JLDÝLPD×EDÊQJFDÛFKWÏQK&GPRGQ&RÛWKHÇWKDÃ\UDÊQJ0 &GPRGQYÎ GHPRG Q KD\GH N Q Æ0N Q  0N S T  0PRGQ 0GHPRGQ PRGQ 0GHPRGQ &GPRGQ 0H GPRGQ 0GHPRGQ 0 &RÛWKHÇWRÛPWDËWJLDÝLWKXDÆW56$QKØEDÝQJVDX 7DÑRNKRÛD ³RÆSKØÛFWDÑS 7DÑRVRÃQJX\HÄQWRÃOÖÛQSYDÚT 7ÏQKQ S T Q  S T &KRÑQVRÃQJDÅXQKLHÄQH Q JFG Q H  7ÏQKGG HPRG Q JLDÝLWKXDÆW([WHQGHG(XFOLGHDQ .KRÛDFRÄQJNKDL.8 >HQ@ .KRÛDEÏPDÆW.5 >GQ@ 0D×KRÛD ³RDÑQWLQ0Q 0D×KRÛD& 0HPRGQ *LDÝLPD× ³RDÑQWLQPD×& *LDÝLPD×0 &GPRGQ ³RÆSKØÛFWDÑS &RÆQJVRÃNEÏW N 1KDÄQVRÃNEÏW N ORJQ  ORJ Q  ORJQ NEÏWPRGQ N [FPRGQ N ³HÇ WÏQK[FPRGQFDÂQFSKHÛSQKDÄQPRGXOXVÆNKRÄQJKLHÆXTXDÝ GRFOÖÛQ ÆVØÝ GXÑQJJLDÝLWKXDÆWVTXDUHBPXOWLSO\ÓHÇ JLDÝPVRà SKHÛSQKDÄQPRGQKLHÂXQKDÃWO OODÚ VRà EÏWQKÔ SKDÄQFXÝDFO NYÖÛLNODÚVRÃEÏWQKÔSKDÄQFXÝD[ 7RÃFÓRÆPD×KRÛDWURQJ56$ 7RÃF ÓRÆ YDÚ KLHÆX TXDÝ FXÝD QKLHÂX SKDÂQ PHÂP WKØÖQJ PDÑL FRÛ VDÞQ YDÚ FRÄQJ FXÑ SKDÂQ FØÛQJFXÝD56$ÓDQJJLDWDÌQJFDÛFKQKDQKFKRÛQJ9ÖÛLSHQWLXP0K]ERÆ WRRONLW%6$)( FXÝDFÖTXDQEDÝRPDÆWGØ× OLHÆX56$ÓDÑWWRÃFÓRÆ WÏQKNKRÛDEÏPDÆWODÚ .ESVYÖÛLNKRÛD EÏWYDÚ .ESVYÖÛLNKRÛDEÏW3KDÂQFØÛQJ56$QKDQKQKDÃWÓDÑWKÖQ.ESVYÖÛL NKRÛDEÏWQHÃXÓØÖÑF[ØÝO\ÛVRQJVRQJWKÎÓDÑW.ESVYÖÛLNKRÛDEÏWYDÚ.ESVYÖÛL NKRÛDEÏW1JØÖÚLWDPRQJÓÖÑLUDÊQJWRÃFÓRÆ 56$VH× ÓDÑW0ESVYDÚRFXRÃLQDÌP6R VDÛQKYÖÛLJLDÝLWKXDÆW'(6YDÚFDÛFJLDÝLWKXDÆWPD×NKRÃLNKDÛFWKÎ56$FKDÆPKÖQYHÂSKDÂQPHÂP '(6QKDQKKÖQ56$ODÂQYH SKDÂQFØÛQJ'(6QKDQKKÖQ56$WØÚ WÖÛLODÂQ WXÚ\ WKXRÆF FRÄQJ FXÑ LPSOHPHQWDWLRQ VØÝ GXÑQJ WKRÄQJ WLQ QDÚ\ ÓØÖÑF ODÃ\ WØÚ KWWSZZZUVDFRP .ÏFKWKØÖÛFNKRÛDWURQJ56$ 7XÚ\WKXRÆFYDÚRWÏQKEDÝRPDÆWFDÂQWKLHÃWFXÝDPRÅLQJØÖÚLYDÚ WKÖÚLJLDQVRÃQJFXÝDNKRÛD PDÚNKRÛDFRÛFKLHÂXGDÚLWKÏFKKÖÑS /RDÑL([SRUWEÏW /RDÑL3HUVRQQDOEÏW /RDÑL&RPPHUFLDOEÏW /RDÑL0LOLWHU\EÏW &KXN\ÚVRÃQJFXÝDNKRÛDSKXÑWKXRÆF 9LHÆFÓDÌQJN\ÛYDÚWDÑRNKRÛD 9LHÆFSKDÄQERÃNKRÛD 9LHÆFNÏFKKRDÑWKRDÍFNKRÄQJNÏFKKRDÑWNKRÛD 9LHÆFWKD\WKHÃKRDÍFFDÆSQKDÆSNKRÛD 9LHÆFKXÝ\ERÝNKRÛD 9LHÆFNHÃWWKXÛFNKRÛDEDRJRÂPVØÑSKDÛKRDÑLKRDÍFVØÑOØXWUØ× 7ÏQKEDÝRPDÆWFXÝDJLDÝLWKXDÆW56$ 9ÎNKRÛDODÚFRÄQJNKDLQHÄQQJØÖÚLJLDÝLPD×WKØÖÚQJGØÑDYDÚRFDÍSNKRÛDQDÚ\ÓHÇWÎPFDÍS NKRÛDEÏPDÆW³LHÂXTXDQWURÑQJODÚGØÑDYDÚRQÓHÇWÏQKKDLWKØÚDVRÃSTFXÝDQWØÚÓRÛWÏQKÓØÖÑFG &RÛ QKLHÂXJLDÝLWKXDÆWQKØWKHÃÓDÂXWLHÄQWD[HÛWWUØÖÚQJKÖÑSÓÖQJLDÝQ QKDÃW ODÚ QJØÖÚL JLDÝL PD× ELHÃWÓØÖÑFΦ Q .KLÓRÛWÏQKSTÓØDYHÂYLHÆFJLDÝLKDLSKØÖQJWUÎQKVDX Q ST Φ Q  S T 7KD\T QSWDÓØÖÑFSKØÖQJWUÎQKEDÆFKDL Sx QΦ Q SQ +DL QJKLHÆP FXÝD SKØÖQJ WUÎQK EDÆF KDL QDÚ\ VH× ODÚ S T 7X\ QKLHÄQ YDÃQ ÓH FRÛ ÓØÖÑF Φ Q FRÚQNKRÛKÖQWÏQKKDLWKØÚDVRÃFXÝDQQKLHÂX 3KØÖQJSKDÛSS &KXÛQJWDELHÃWUDÊQJQHÃXQWKÎYLHÆFWÎPKDLWKØÚDVRÃFXÝDQNKRÄQJPDÃ\NKRÛNKDÌQ EÖÝLYLHÆFFKLDQFKRFDÛFVRà WØÚ ÓHÃQ√Q*LDÝLWKXDÆWSÓØÖÑFÓØDUDYDÚRQDÌPVRà QKDÆSVRÃOHÝQYDÚPRÆWVRÃ%UDÚQJEXRÆW*LDÝLWKXDÆW 1KDÆSQYDÚ% D )RUM WR% $ DMPRGQ G JFG DQ LIGQWKHQ GLVIDFWRURIQ VXFFFHVV HOVHQRIDFWRURIQLVIRXQG IDLOXUH 1RÆLGXQJFXÝDJLDÝLWKXDÆWQDÚ\QKØVDXJLDÝ VØÝ Q ST STFKØDELHÃW YDÚ %ODÚ VRà QJX\HÄQÓXÝOÖÛQYÖÛLPRÅLWKØÚDVRÃQJX\HÄQWRÃNN %PDÚN_ S WDSKDÝLFRÛ S _% 7DÑLFXRÃLFXÝDYRÚQJODÍSEØÖÛFD % PRGQ 9ÎWKHÃD % PRGS 9ÎS_Q7KHRÓÔQKO\Û)HUPDWWDFRÛS PRGS 'R S _%QHÄQFKXÛQJWDFRÛD PRGS WURQJEØÖÛF 9ÎWKHÃÖÝEØÖÛFS_ D YDÚS_QQHÄQQHÃXG JFG DQ WKÎG S
- Xem thêm -