Tài liệu Tìm hiểu lập trình phân tán với rmi ứng dụng truy cập cơ sở dữ liệu web

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LÂP HẢI PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ====== ISO 9001:2000 BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: Tìm hiểu lập trình phân tán với RMI ứng dụng truy cập cơ sở dữ liệu Web Giáo viên hƣớng dẫn: ThS.Phùng Anh Tuấn Giáo viên phản biện: PGS.TS.Đỗ Trung Tuấn Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thế Long Lớp: CT702 Hải Phòng, 8/2007 MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI   Tìm hiểu kỹ thuật RMI Xây dựng chương trình ứng dụng truy cập cơ sở dữ liệu Web 2 NỘI DUNG I. II. III. IV. Giới thiệu ngôn ngữ Java Cơ sở về mạng máy tính Lập trình đối tượng phân tán với RMI Chương trình demo truy nhập cơ sở dữ liệu Web 3 I. GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ JAVA 1. Chu trình phát triển của Java Lớp ứng dụng MyClass{} Byte Codes Dịch Thƣ viện Byte Codes Kiểm tra và thông dịch Gỡ lỗi Nạp các lớp tham chiếu Chƣơng trình ứng dụng hiện hành 4 2. Môi trƣờng và công cụ phát triển - Java có thể dịch và thực hiện trong mọi môi trường điều hành, miễn là ở đó có chương trình thông dịch (Máy ảo Java-JVM). - Bộ công cụ phát triển JDK (Java Development Kit ) 3. Các dạng chƣơng trình ứng dụng - Chương trình ứng dụng độc lập - Chương trình ứng dụng nhúng Applet - Chương trình kết hợp cả 2 loại trên 5 II. CƠ SỞ VỀ MẠNG MÁY TÍNH    Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính nối với nhau bởi đường truyền theo một cấu trúc nào đó và thông qua các máy tính trao đổi thông tin qua lại cho nhau. Dựa theo phạm vi phân bố của mạng phân ra các loại mạng như sau: Gan, Wan, Man, Lan. Một số kiến trúc mạng thường dùng Star Topology Bus Topology Ring Topology 6    Giao thức mạng: là một tập các quy tắc, quy ước để trao đổi thông tin giữa hai hệ thống máy tính hoặc hai thiết bị máy tính với nhau Giao thức HTTP: là giao thức lệnh và điều khiển xác lập việc truyền tin giữa Client và Server và chuyển lệnh qua lại giữa hai hệ thống. Giao thức TCP/IP: là một họ giao thức cho phép các hệ thống mạng cùng làm việc với nhau thông qua việc cung cấp phương tiện truyền thông liên mạng. - TCP là một giao thức hướng kết nối - IP là giao thức truyền thông kiểu không liên kết  Giao thức UDP: là một giao thức gửi các gói dữ liệu độc lập từ một máy tính sang một máy khác không đảm bảo đến nơi. 7  Mô hình hoạt động Clients/Server Máy Server  Máy Client Mô hình hoạt động Peer to Peer 8 III. LẬP TRÌNH ĐỐI TƢỢNG PHÂN TÁN VỚI RMI 1. Khái niệm RMI - RMI là một công nghệ Java cho phép JVM này giao tiếp với JVM khác và thi hành các phương thức của đối tượng nằm trên JVM đó. 2. RMI làm việc nhƣ thế nào - Tại Client trình biên dịch sinh ra lớp tênlớp_Stub. - Tại Server trình biên dịch sinh ra lớp tênlớp_Skeleton. - Client hoặc Server đăng ký tên đối tượng cho phép gọi từ xa với rmiregistry - Client gọi các phương thức của Server thông qua 2 lớp trung gian _Stub và _Skeleton 9 3. Kiến trúc chƣơng trình RMI 10 4. Cơ chế thực thi của một ứng dụng RMI 11 5. Cài đặt chƣơng trình RMI • Đặc tả giao diện • Viết lớp thực thi giao diện • Tạo lớp trung gian Stub và Skeleton • Viết chương trình phía Server • Viết chương trình phía Client 12 IV. CHƢƠNG TRÌNH DEMO TRUY CẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU WEB 1. Mô hình của chƣơng trình 13 2. Giao diện của chƣơng trình Giao diện phía RMI Server 14 Giao diện trang chủ 15 Giao diện thông tin về nhân viên 16 Giao diện tìm kiếm thông tin nhân viên 17 Giao diện bổ sung nhân viên 18 Giao diện xóa thông tin của nhân viên 19 Giao diện đăng nhập quyền quản trị hệ thống 20
- Xem thêm -