Tài liệu Tìm hiểu hệ thống sử lý nước thải

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 83 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

BOÄ O GIAÙO DUÏC VAØ V ÑAØ AO TAÏO TR RÖÔØNG N ÑAÏ AÏI HOÏ OC BAÙ ACH K KHOA THAØNH PHOÁ HOÀ H CH HÍ MIN NH -----o0o------ K KHOA A MOÂI TRÖÔØ ÔNG NG GAØNH KYÕ YÕ THUAÄT MOÂI TR RÖÔØNG Báo cáo c THỰ ỰC TẬP P TỐT NGHIỆ ỆP TÌM M HIỂU HỆ H TH HỐNG G XỬ Ử LÍ NƯỚC N C THẢ ẢI TẬ ẬP TR RUNG G TẠI KHU K CÔN NG NG GHIỆP P VĨN NH LỘ ỘC CNBM : TS. ÑAËNG N VIEÁT HUØNG GVHD : ThS. PH HAN THỊ HẢI VÂN N SVTH : NGUYỄN Ễ TUẤN N ANH - 907T1012 : ĐẶNG TIẾN T TR RIẾT 07T1622 - 90 : VÕ TƯỞ ỞNG - 90 07T1696 : NGUYỄ ỄN ĐẶNG G MAI TR RINH - 90 07T1625 Thaønh n phoá Hoà oà Chí Min nh Th haùng 12 na aêm 2011 LỜI CÁM ƠN Trong thời gian qua chúng em học tập chương trình đào tạo kỹ sư về Kỹ Thuật Môi Trường, khoa Môi Trường, Trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh. Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý Thầy Cô khoa Môi Trường trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh, những người đã dìu dắt chúng em tận tình, đã truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian em học tập tại trường. Được sự hướng dẫn tận tình của ThS. Phan Thị Hải Vân đã trang bị cho chúng em kiến thức cần thiết về những kĩ thuật tính toán và thiết kế. Cô đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình thực tập giúp chúng em hoàn thành tốt báo cáo thực tập tốt nghiệp này. Sau đó, chúng em cảm ơn anh Lý phòng kỹ thuật tài nguyên môi trường cùng anh Lộc và anh Chinh phòng kỹ thuật vận hành đã nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ chúng em trong thời gian thực tập tại nhà máy xử lí nước thải tập trung Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc. Cuối cùng, xin cám ơn các bạn bè đã nhiệt tình cùng nhau học tập, thảo luận và hoàn thành tốt báo cáo thực tập tốt nghiệp. Mặc dù cố gắng hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp với tất cả các nổ lực nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót nhất định. Kính mong sự thông cảm và tận tình chỉ bảo của Quý Thầy Cô giúp chúng em hoàn thiện hơn.       NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Tp. HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2011 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Tp. HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2011 Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   MỤC LỤC  CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY......................................................9  1.1. Tổng quan về Khu công nghiệp Vĩnh Lộc ............................................................ 9 1.1.1. Giới thiệu chung về khu công nghiệp .......................................................... 9 1.1.2. Tình hình hoạt động sản xuất thực tế ............................................................ 9 1.2. Tổng quan về Trung tâm xử lý nước thải Khu công nghiệp (TTXLNT KCN) Vĩnh Lộc. ...................................................................................................................... 18 1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của TTXLNT KCN Vĩnh Lộc. ............. 18 1.2.2. Địa điểm xây dựng và nguồn tiếp nhận ....................................................... 19 CHƯƠNG II QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI TTXLNT KCN VĨNH LỘC ..........................................................................................20  2.1. Thành phần và tính chất nước thải.................................................................... 20 2.1.1. Tính chất nước thải đầu vào: ....................................................................... 20 2.1.2. Yêu cầu đầu ra của hệ thống xử lý: ............................................................. 22 2.2. Quy trình công nghệ xử lý nước thải .................................................................. 22 2.2.1. Giới thiệu các quá trình xử lý: ..................................................................... 22 2.2.2. Sơ đồ công nghệ ............................................................................................. 26 2.2.3. Thuyết minh quy trình công nghệ................................................................ 28 2.3. Các công trình đơn vị ........................................................................................... 30 CHƯƠNG III QUY TRÌNH VẬN HÀNH ......................................................38  3.1. Hóa chất sử dụng .................................................................................................. 38 3.1.1. Axit Sunfuric. ................................................................................................. 38 3.1.2. Natri hydroxyt. .............................................................................................. 38 3.1.3. Polymer ........................................................................................................... 38 3.1.4. NaOCl ............................................................................................................. 39 3.1.5. Dinh dưỡng (urê + DAP)............................................................................... 39 3.2. Kiểm tra hệ thống ................................................................................................. 39 3.2.1. Kiểm tra lượng hóa chất sử dụng ................................................................ 39 GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     4/77 Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   3.2.2. Kiểm tra thiết bị............................................................................................. 39 3.2.3. Kiểm tra hệ thống điện cung cấp ................................................................. 41 3.3. Kỹ thuật vận hành ................................................................................................ 42 3.3.1. Các thông số cần kiểm soát ........................................................................... 42 3.3.2. Vận hành giai đoạn khởi động .................................................................... 48 3.3.3. Vận hành giai đoạn duy trì ........................................................................... 49 3.3.3.1. Trạm bơm: ................................................................................................ 49 3.3.3.2. Bể tách dầu, điều hòa ............................................................................... 50 3.3.3.3. Bể SBR ...................................................................................................... 51 3.2.3.4. Bể nén bùn ................................................................................................ 52 3.3.3.5. Hệ thống định lượng hóa chất .................................................................. 53 3.4. Các sự cố và biện pháp khắc phục ...................................................................... 53 3.4.1. Ngưng hoạt động........................................................................................... 53 3.4.2 . Các sự cố bể SBR và biện pháp khắc phục ................................................ 54 3.5. Ghi chép và lưu trữ số liệu .................................................................................... 55 3.5.1. Sự cần thiết phải lưu trữ số liệu .................................................................. 55 3.5.2. Các thông số cần được ghi chép, lưu giữ: ................................................... 56 3.5.2.1 Thành phần và tính chất nước thải: .......................................................... 56 3.5.2.2. Kết quả phân tích các chỉ tiêu: ................................................................. 56 3.5.2.3. Lượng hoá chất sử dụng:.......................................................................... 56 3.5.2.4. Hoạt động của máy móc thiết bị: ............................................................. 56 3.6. Chi phí vận hành .................................................................................................. 56 3.6.1. Chi phí tiêu thụ điện: .................................................................................... 57 3.6.2. Chi phí tiêu thụ hoá chất: ............................................................................. 58 3.6.3. Chi phí nhân công: ........................................................................................ 59 3.6.4. Chi phí bảo trì bảo dưỡng thiết bị: .............................................................. 59 3.6.5. Tổng chi phí vận hành: ............................................................................... 60 CHƯƠNG IV HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN, BẢO TRÌ VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ .....................................................................................................61  4.1. Hệ thống điều khiển: ............................................................................................ 61 4.2. Các thiết bị tiêu thụ điện: .................................................................................... 61 GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     5/77 Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   4.3. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị: ................................................................................. 62 4.3.1. Quy trình thực hiện: ...................................................................................... 62 4.3.1.1. Tiểu tu .................................................................................................... 62 4.3.1.2. Trung tu ................................................................................................. 62 4.3.1.3. Đại tu ..................................................................................................... 63 4.3.2. Bảo trì thiết bị ................................................................................................ 63 4.3.2.1. Bảo trì bơm chìm, máy khuấy chìm. ......................................................... 64 4.3.2.2. Bảo trì bơm định lượng. ........................................................................... 65 4.3.2.3. Bảo trì máy thổi khí .................................................................................. 67 4.3.2.4. Bảo trì motor giảm tốc ............................................................................. 70 4.3.2.5. Bảo trì máy pH controller ........................................................................ 71 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................72  5.1. Kết luận: ................................................................................................................ 72 5.2. Kiến nghị: .............................................................................................................. 73 GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     6/77 Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   PHỤ LỤC BẢNG    Bảng 1: Cơ cấu phân bố đất đai xây dựng KCN Vĩnh Lộc ...................................... 9  Bảng 2: Danh sách thống kê ngành nghề đầu tư ................................................ 11  Bảng 3: Danh sách thống kê các quốc gia đầu tư .............................................. 11  Bảng 4: Danh sách các doanh nghiệp đầu tư (1997 – 2009) ............................... 12  Bảng 2.1: Bảng tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc ............................................................................................ 20  Bảng 2.2: TCVN 5945 – 2005 ......................................................................... 22  Bảng 2.3: Danh mục công trình ........................................................................ 30  Bảng 2.4: Danh mục thiết bị ............................................................................ 32  Bảng 3.1: Các chi tiết cần kiểm tra thiết bị, máy móc trước khi vận hành ............... 39 Bảng 3.2: Các khoảng giá trị PH ...................................................................... 44  Bảng 3.3: Các khoảng giá trị SV/SVI ................................................................ 44  Bảng 3.4: Các khoảng giá trị F/M ..................................................................... 45  Bảng 3.5: Các khoảng giá trị MLSS ................................................................. 46  Bảng 3.4 Các sự cố thường gặp ở bể SBR và biện pháp khắc phục ....................... 54  Bảng 4.1: Một số hư hỏng thường gặp ở máy bơm và biện pháp khắc phục. ........... 65  Bảng 4.2: Một số hư hỏng thường gặp ở máy thổi khí và biện pháp khắc phục. ...... 68  Bảng 4.3: Các loại nhớt dùng cho máy thổi khí .................................................. 69  Bảng 4.4: Một vài hư hỏng thường gặp ở Motor giảm tốc .................................... 70  GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     7/77 Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   MỘT SỐ THUẬT NGỮ 1. DO: nồng độ oxy hoà tan, đơn vị mgO2/l 2. BOD (nhu cầu oxy sinh học): lượng oxy cần thiết cho vi sinh vật sử dụng để oxy hoá chất hữu cơ có trong nước thải. 3. COD (nhu cầu oxy hoá học): lượng oxy cần thiết để oxy hoá chất hữu cơ có trong nước thải bởi các tác nhân hoá học. 4. Bùn hoạt tính: tập hợp các vi sinh vật có trong nước thải, hình thành những bông bùn có khả năng hấp thu và phân huỷ chất hữu cơ khi có mặt của oxy. 5. F/M: tỉ lệ thức ăn trên một đơn vị vi sinh vật trong bể. 6. MLSS: nồng độ vi sinh vật (hay bùn hoạt tính trong bể). 7. Nitrat hoá: quá trình chuyển hoá amonia và nitơ hữu cơ thành nitrit và nitrit thành nitrat. 8. Khử nitrat: quá trình chuyển hoá nitrat thành nito phân tử ở dạng khí. 9. SVI: (chỉ số thể tích bùn): thông số chỉ khả năng lắng của bùn hoạt tính 10. Tuổi bùn: thời gian bùn tồn tại trong hệ thống bùn hoạt tính GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     8/77 Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   Chương I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 1.1. Tổng quan về Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 1.1.1. Giới thiệu chung về khu công nghiệp ¾ Vị trí Khu Công Nghiệp: Phường Bình Hưng Hoà B, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh và một phần xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. • Phía Đông giáp quốc lộ 1A • Phía Tây giáp khu canh tác xã Vĩnh Lộc • Phía Bắc giáp xã Bà Điểm giới hạn bởi rạch Cầu Sa • Phía Nam giáp Hương lộ 13 ¾ Quy mô diện tích: 207ha ¾ Đại diện: Ông Võ Văn Thân, chức vụ: T.Giám đốc ¾ Cán bộ phụ trách về môi trường: Bà Đặng Thị Mỹ Phượng, chức vụ: Giám đốc Trung tâm khai thác xử lý nước và môi trường KCN 1.1.2. Tình hình hoạt động sản xuất thực tế Giai đoạn đầu KCN Vĩnh Lộc có diện tích 207ha. Diện tích cho thuê đất là 137ha chiếm 66,2% tổng diện tích; diện tích còn lại khoảng 70ha chiếm 33,8% tổng diện tích được dùng để xây dựng khu trung tâm dịch vụ, cây xanh, cách ly, đường giao thông, đất xử lý kỹ thuật … Bảng 1: Cơ cấu phân bố đất đai xây dựng KCN Vĩnh Lộc Stt Mục đích sử dụng Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 1 Xây dựng công nghiệp 114,20 55,18 2 Khu trung tâm dịch vụ 3,98 1,92 3 Cây xanh, cách ly 31,86 15,39 4 Đường giao thông 32,50 15,70 5 Đất xử lý kỹ thuật 9,71 4,69 6 Kho bãi 14,75 7,12 Tổng cộng: 207,00 100,00 GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     9/77 Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   Hiện nay, KCN Vĩnh Lộc có 117 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, trong đó số doanh nghiệp nước ngoài là 32, còn số doanh nghiệp trong nước là 85 và hiện có: ¾ 98 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất với tổng số lao động khoảng 12.000 người. Trong đó, có 76 doanh nghiệp thuê đất và 22 doanh nghiệp thuê nhà xưởng xây sẵn để hoạt động sản xuất. ¾ 06 doanh nghiệp đang xây dựng (Diana, thuốc lá Sài Gòn, Mười Đây, Đại Việt, Kỳ Phát, Formach); ¾ 03 doanh nghiệp chưa xây dựng ( Nguyên Nguyên Phát, Tân Hưu Thành, Chinan); ¾ 09 doanh nghiệp ngưng hoạt động (Bạch Tuyết, Trường Sơn, Len SG, Vinh An, LT, Ventron, Hsian Tai, Sheng Fa, Huy Hoàng); ¾ 01 Doanh nghiệp ngưng xây dựng (Cofidec). Cơ cấu ngành nghề đầu tư: Khu công nghiệp Vĩnh Lộc dự kiến sẽ thu hút khoảng gần 150 nhà máy, xí nghiệp và cơ sở sản xuất đầu tư vào đây và đặc biệt có chính sách ưu tiên cho các đơn vị doanh nghiệp nhà nước và các cơ sở sản xuất tư nhân trên địa bàn Quận 5. Loại hình sản xuất của Khu công nghiệp chủ yếu là công nghiệp ô nhiễm nhẹ và vừa (ô nhiễm cấp độ III và IV) như: chế biến lương thực – thực phẩm, sản xuất bao bì các loại, nhựa, điện – điện tử, hải sản, sơn – mực in, may mặc, thuốc lá, y tế, mỹ phẩm, đồ gỗ mỹ nghệ, cơ khí … ¾ Danh sách thống kê cơ cấu ngành nghề đầu tư vào Khu công nghiệp Vĩnh Lộc hiện hữu được trình bày trong Bảng 2. ¾ Danh sách thống kê cơ cấu các quốc gia đầu tư tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc hiện hữu được trình bày trong Bảng 3. ¾ Danh sách các doanh nghiệp và loại hình sản xuất trong Khu công nghiệp Vĩnh Lộc hiện hữu được trình bày trong Bảng 4. ¾ Danh sách các doanh nghiệp thuê đất và nhà xưởng xây sẵn để sản xuất được điều tra năm 2008 trình bày trong Bảng 5. GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     10/77 Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   Bảng 2: Danh sách thống kê ngành nghề đầu tư Ngành nghề đầu tư STT Số lượng Diện tích đất cho thuê 1 Cơ khí 16 18,11 ha 2 May mặc, dệt các loại 15 16,86 ha 3 Bao bì các loại 12 13,58 ha 4 Nhựa, hoá chất, mỹ phẩm 10 11,32 ha 5 Lượng thực – thực phẩm 9 10,19 ha 6 Hải sản 9 10,19 ha 7 Y tế, dược phẩm, thuỷ tinh 8 9,06 ha 8 Điện – điện tử 6 5,66 ha 9 Sơn, mực in 4 3,4 ha 10 Gỗ mỹ nghệ, trang trí 2 2,27 ha 11 Thuốc lá 2 2,27 ha 12 Ngành khác 22 14,47 ha Tổng cộng: 117 117,37ha Bảng 3: Danh sách thống kê các quốc gia đầu tư Quốc gia STT Số lượng doanh nghiệp Tỷ lệ đầu tư 1 Việt Nam 85 72.65% 2 Đài Loan 13 11.11% 3 Mỹ 4 3.42% 4 Anh 3 2.56% 5 Nhật Bản 4 3.42% 6 Trung Quốc 2 1.71% 7 Hông Kông 1 0.85% 8 Hàn Quốc 3 2.56% 9 Singapore 2 1.71% Tổng cộng: 117 100% GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     11/77 Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   Bảng 4: Danh sách các doanh nghiệp đầu tư (1997 – 2009) STT Tên doanh nghiệp Ngành nghề Địa chỉ Ghi chú 1. Cty Chaang Chiia VN Ngành nhựa B10-11-12/II, đường số 5 Đang SX 2. XN May Cholimex May mặc B26/II-B27/II, đường 2A Đang SX 3. NM2 – Cty Thái Tuấn May mặc B38-B41, đường số 5 Đang SX 4. Cty Điện Lực TPHCM Điện – Điện tử A77-12; A18-23, đường Đang SX số 5 5. XN CBTS Cholimex Hải sản C40,43/I, đường số 7 Đang SX 6. Cty TNHH Đông Hòa Điện – Điện tử B25, đường số 2A Đang SX 7. Cty TNHH Mỹ Dung May mặc B23/II-B24/II, đường số Đang SX 2A 8. Cty TNHH Dapto 9. Cty BB Giấy May mặc Việt Bao bì các loại B8-9, đường 2A Đang SX B36/II-B37/II, đường số Đang SX Trung 2B 10. Cty TNHH Nghiệp Phát Ngành nhựa B21-B22/II, đường 2A Đang SX 11. Cty New Hope B17-B18-B20/I, đường Đang SX Ngành khác 2A 12. Cty Thuận Thiên 13. DNTNTrường Ngành nhựa B7/II, đường 2A Đang SX A5-A6/II, đường 2B Đang SX B3/II, đường 2A Đang SX Cty TNHH BK Art Chế Biến Thực B5/II, đường 2A Đang SX Vinh Ngành khác Phát 14. Cty TNHH SX – TM Ngành nhựa Tân Nguyên Phát 15. Tango phẩm 16. Cty TNHH Chin Nan May mặc 17. Cty CP Bông Bạch Y tế B3/II, đường 2A Chưa XD B52-B54/I, đường 2E Ngưng Tuyết 18. SX Cty TNHH Chỉ Ming May mặc A3/I, đường 2B Đang SX A4/I, đường số 2B Đang SX Shyang 19. Cty TNHH QT Đài An GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân   May mặc   12/77 Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   20. Cty TNHH SX – TM Y tế A65/II-A72/II, đường số Ngưng Công Nghiệp A.V.A.L 7 SX (kho hàng) 21. Cty TNHH CN Y Tế Y tế D7-D8/I, đường 1B Đang SX Perfect Medical 22. Xưởng SX nước Thực phẩm Đang SX Cholimex 23. Cty TNHH Huynh đệ Ngành khác A78-A81, đường số 7 Đang SX B1/I, đường số 2A Ngưng Thuộc Da Hưng Thái 24. Cty TNHH Hsian Tai Điện – Điện tử SX 25. Cty TNHH Golden May mặc D5/I, đường số 1B Đang SX A74-A77/I, đường số 7 Đang SX Cty TNHH Quốc tế Cơ khí A57a-A58a/II, đường số Ngưng Sheng Fa VN 7 SX Stars 26. Cty CP Đầu Tư TM Hải sản Incomfish 27. (kho hàng) 28. Trạm nạp LPG Ngành khác D1/I, đường 1B Đang SX C38-39/I, đường số 7 Đang SX A1-A1b/I, đường 2B Đang SX (Pertrogas VN) 29. Cty TNHH CB TM Hải sản Thực Phẩm Vĩnh Lộc 30. Cty TNHH SX – TM Ngành nhựa Tiến Thịnh 31. Cty TNHH TM Đại Phú Ngành sơn D2/I, đường số 1B Đang SX 32. Cty B28-29/I, đường số 2B Đang SX B28-B29/I, đường 2B Đang SX B15-B16/I, đường 2A Đang SX TNHH Bumjin May mặc Vina 33. Cty TNHH Molax Vina May mặc 34. Cty Cp Dược Phẩm Y tế Imexpharm GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     13/77 Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   35. Cty TNHH Cơ Khí Cơ khí D9B/I, đường số 1A Đang SX Ngành sơn C19-C20/I, đường 2F Đang SX C1/I, đường 2E Đang SX C34/I, đường 2G Đang SX Cty TNHH TM – DV Chế biến Thực C12/I, đường 2F Đang SX Chen Hone 36. Cty TNHH LQ Joton 37. Cty TNHH Sắt Thép Cơ khí T.I.I.C 38. Cty TNHH SX – TM Hải sản XNK Việt Nhật 39. 40. Phước Sinh phẩm Cty CP – TP - XK Hải sản C27/II, đường 2F Đang SX A2/I, đường số 2B Đang SX C10-11, đường số 2F Đang SX D3/I, đường 1B Đang SX Vạn Đức 41. Cty TNHH SX – TM Ngành nhựa Đức Hân 42. Cty TNHH CB Bao Bì Bao bì các loại Vising Pack 43. Cty TNHH Song Nga 44. Cty Tân Quang Minh Chế biến Thực C22-C23/I, đường 2F 45. Hải sản (Birdrico) phẩm Cty Cofidec Hải sản C44-44b/I, đường số 7 Đang SX Ngưng XD 46. Cty Cienco 5 Cơ khí 47. Cty TNHH SX – TM Ngành nhựa C13-14/II, đường số 2F Đang SX C25/II, đường 2F Ngưng Trường Sơn 48. SX Cty TNHH SX – TM Điện – Điện tử B13/I, đường số 1 Đang SX B42-50/II, đường số 1 Đang SX Quạt Việt Nam (ASIA) 49. Cty TNHH SX – TM Bao bì các loại Huệ Linh 50. Cty TNHH AMW Cơ khí C15/II-C16/II, đường 2F Đang SX 51. Cty TNHH Ngọc Minh Cơ khí D6/I, đường 1B Đang SX 52. Cty TNHH SX–TM– Ngành nhựa C28-C29/I, đường 2G Đang SX GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     14/77 Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   DV Nhật Long 53. BQL Dự án Điện Miền Điện – Điện tử A13-13b/I, đường số 2C Đang SX C2/I, đường 2E Đang SX C3-C4/I, đường 2E Đang SX Chế biến Thực C42b/I, đường số 7 Đang SX Nam 54. Cty TNHHSX – TM Ngành nhựa Khải Thành 55. Cty TNHH TM Long Ngành nhựa Võ 56. Cty TNHH Minh Hà phẩm 57. Cty Sue’s Int.Corp May mặc B55/II, đường 2E Đang SX 58. Cty CP Formach Cơ khí B13b-B14/I, đường 2A Đang XD 59. Nhà máy Thuốc lá SG Thuốc lá C45,50,58/I, đường số 7 Đang XD 60. Cty CP Việt Nam Kỹ Chế biến Thực C30-C33/I, đường 2G 61. Nghệ Bột Mì phẩm Cty CP KD Len SG Ngành khác C5-C6/II, đường 2F Đang SX Ngưng SX 62. Cty KD Thiết Bị Công Cơ khí B59b/II, đường 2E Đang SX C26/I, đường 2F Đang SX B56-B57/II, đường 2E Đang SX Cơ khí C7/II, đường 2E Đang SX TM Bao bì B3/II, đường2A Đang SX D11-D18/II, đường số 5 Đang SX B2/I, đường 2A Đang SX C17/II, đường số 2F Ngưng Nghiệp 63. Cty TNHH L & D Hải sản Enterprise 64. Cty TNHH TM & Bao Bao bì các loại bì SG 65. Cty CP Tuấn Phương 66. DNTN SX & Nguyên Phát 67. Cty thuốc lá Bến Thành Thuốc lá 68. Cty TNHH SX – TM Gỗ mỹ nghệ Trường Thịnh 69. CtyTNHH Huy Hoàng Cơ khí SX GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     15/77 Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   70. Cty CP SX – TM Kỳ Bao bì các loại C8-C9-C9b/II, đường 2E Đang XD A73/I, đường số 7 Đang SX C18b/II, đường 2F Đang SX Phát 71. Cty CP Hoàng Quỳnh Chế biến Thực phẩm 72. Cty TNHH SX – TM – May mặc DV Kim Liên Thành 73. Cty TNHH CB TP Chế biến Thực D4/I, đường 1B Đang SX Tân Phạm Việt (Phạm Phẩm Asset) 74. Cty TNHH nhựa Ming Bao bì các loại B51/I, đường 2E Đang S X Pak 75. Cty TNHH SX – TM Ngành khác Chưa XD Tân Hữu Thành 76. Cty TNHH Bao Bì TM Bao bì các loại C18/II, đường 2F Đang SX Quang Huy 77. Cty CP Merufa Y tế C64/II, đường số 8 Đang SX 78. HTX Cơ khí TM 2/9 Cơ khí C39B/I, đường số 7 Đang SX 79. Cty Kim khí Tp.HCM Cơ khí C35/I, đường số 7 Đang SX 80. Cty TNHH Ng Ng Phát Bao bì các loại B32/II, đường 2B Chưa XD 81. Cty CP Bao Bì Dược Y tế C55/II, đường số 8 Đang SX 82. Cty CP Hải Sản S.G Hải sản C24-24b/II, đường 2F Đang SX 83. Sacombank (Hà Việt Ngành khác A34-A35/I, đường 2D Đang SX thuê lại) 84. DNTN Dy Khang Mực in A25-26/I, đường 2C Đang SX 85. Cty TNHH SX–TM Bao bì các loại A37/I, đường 2D Đang SX Tân Tân Lực 86. 87. Cty TNHH Chế biến Thực A55/II, đường số 2D Vina Foods Kyoei phẩm Cty TNHH SX – TM Bao bì các loại A54/II, đường 2D Đang SX Đang SX Tân Thuận Tiến GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     16/77 Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   88. Cty Diana - Đang XD 89. Cty TNHH Hoshino VN - Lô C55/II, đường số 8 Đang SX 90. Cty TNHH Nút Lý Nút B4/II, đường 2A Đang SX Đường số 7 Đang SX Minh 91. Cty Tovecan hộp sắt 92. Cty Mười Đây Cơ khí Đang XD 93. Cty Đại Việt Chiết ga Đang XD 94. Cty CP điện tử Tân - B58-59/II, đường 2E Đang SX Lô D/IV, đường số 4 Ngưng Bình VTB 95. Cty TNHH LT Bao bì các loại SX 96. Cty TNHH Parapex May mặc 97. Cty TNHH Complete Bao bì các loại Lô 6A, đường số 4 Đang SX Lô VIB, đường số 4 Đang SX Lô IVA, đường số 5 Đang SX Lô VB, đường số 4 Đang SX Lô IIA, đường số 5 Đang SX Lô VB, đường số 4 Ngưng SG 98. Cty TNHH He Chang Nhuộm chỉ 99. Cty TNHH Nhãn mác Ngành khác Yong Mei 100. Cty TNHH Hyozaemon Gỗ mỹ nghệ Saigon 101. Cty TNHH SX – TM Ngành khác Mỹ Phẩm Vinh An 102. Cty TNHH SX Điện tử Lô B/IV, đường số 4 Đang SX KX-06, đường số 4 Đang SX Lô B69/II, đường số 1 Đang SX Lô IIIB, đường số 5 Đang SX Lô IIA, đường số 4 Đang SX Ventron Technologies 103. Cty TNHH Cơ nhiệt điện lạnh Bách Khoa 104. Cty TNHH SX-DV thực phẩm Cơm chợ Lớn 105. Cty TNHH Javi Y tế 106. Cty TNHH Thương mại Ngành khác Việt Hương GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     17/77 Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   107. Cty TNHH Hoà Phong 108. CtyTNHH Cơ khí Lô VIIIC/1, đường số 4 Đang SX Hoàng Cơ khí Tường 109. Cty TNHH Evenmore Cơ khí Lô IVB, đường số 5 Đang SX 110. Cty TNHH Hồng Việt Cơ khí Lô VIIA, đường số 4 Đang SX 111. Cty H – T Precision Cơ khí Lô IIB, đường số 4 Đang SX Lô C/IV, đường số 4 Đang SX 112. Cty Riken 113. Ngân Hàng Ngoại - Đang HĐ Thương VN 114. Cty Hoa Nghệ Nhựa Lô KX-05, đường số 4 Đang SX 115. Cty Hoành Thành Cơ khí Lô VIIIC/1, đường số 4 Đang SX 116. Cty TNHH Hoành Cơ khí Lô VIIIB, đường số 4 Đang SX TNHH Tanaka - Lô I, đường số 4 Đang SX Tường 117. Cty Sangyo VN Trong tổng số 117 doanh nghiệp có 22 doanh nghiệp thuê nhà xưởng xây sẵn của KCN Vĩnh Lộc để hoạt động sản xuất. Vì các doanh nghiệp thuê nhà xưởng xây sẵn trên thuộc các ngành nghề sản xuất như: bao bì, nhãn mác, may mặc và cơ khí, đồng thời các doanh nghiệp này chủ yếu là gia công sản phẩm, phát sinh ít chất thải nên vấn đề ô nhiễm môi trường mà các doanh nghiệp này gây ra không đáng kể. Thông qua khảo sát, điều tra thông tin thực tế những doanh nghiệp chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt của công nhân viên. Do đó, về vấn đề môi trường những doanh nghiệp này hầu như không ô nhiễm. 1.2. Tổng quan về Trung tâm xử lý nước thải Khu công nghiệp (TTXLNT KCN) Vĩnh Lộc. 1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của TTXLNT KCN Vĩnh Lộc. Căn cứ vào điều 123, chương XIII của luật bảo vệ môi trường, ngày 12 tháng 12 năm 2005, Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh lộc đã thành lập bộ GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     18/77 Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   phận chuyên trách về bảo vệ môi trường, nhằm bảo vệ môi trường bên trong Khu công nghiệp. Để thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo định kỳ, Công ty TNHH một thành viên Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc đã tiến hành công tác giám sát chất lượng môi trường không khí, nước, chất thải rắn và những hoạt động môi trường khác tại Khu Công Nghiệp từ tháng 6/2009 đến tháng 10/2009, nhằm đánh giá khả năng tác động do hoạt động sản xuất của các nhà máy trong KCN tới môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, cũng như ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Từ đó đề ra các biện pháp khắc phục cũng như xử lý những tồn tại trong việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các công ty hoạt động trong KCN Vĩnh Lộc hiện hữu. 1.2.2. Địa điểm xây dựng và nguồn tiếp nhận ¾ Địa điểm xây dựng Trạm xử lý nước thải tập trung được xây dựng trên đường số 2 khu công nghiệp Vĩnh Lộc. ¾ Nguồn nước thải Khu công nghiệp có 2 hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt. Nước thải công nghiệp phát sinh từ các doanh nghiệp phải được xử lý cục bộ đạt tiêu chuẩn quy định của Khu công nghiệp và đấu nối với hệ thống thoát nước chung để đưa về Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp. Nước thải của KCN bao gồm nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất. • Nước thải sinh hoạt: Chủ yếu phát sinh do hoạt động của cán bộ công nhân viên trong Khu công nghiệp, từ nhà vệ sinh, nhà ăn, bếp nấu ăn,… • Nước thải sản xuất: Nước thải sản xuất phát sinh do quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy, cơ sở sản suất trong Khu công nghiệp. GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     19/77
- Xem thêm -