Tài liệu Tìm hiểu các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh quảng ninh phục vụ khai thác phát triển du lịch

  • Số trang: 109 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch Lêi c¶m ¬n Khãa luËn tèt nghiÖp lµ mét c«ng tr×nh khoa häc cña sinh viªn khi tèt nghiÖp ®¹i häc. Vµ ®Ó hoµn thµnh khãa luËn, ®ßi hái rÊt lín cña b¶n th©n mçi sinh viªn, sù gióp ®ì cña thÇy c« h-íng dÉn, vµ sù ®éng viªn rÊt lín cña gia ®×nh, cña b¹n bÌ. Trong qu¸ tr×nh lµm bµi kho¸ luËn nµy, em ®· nhËn ®-îc sù h-íng dÉn rÊt tËn t×nh cña thÇy gi¸o h-íng dÉn T.S NguyÔn Ngäc Kh¸nh. ThÇy lu«n dµnh thêi gian chØ b¶o cho em nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt, cung cÊp nh÷ng tµi liÖu tham kh¶o liªn quan ®Õn ®Ò tµi tèt nghiÖp. Sù t¹o ®iÒu kiÖn nhiÖt t×nh cña c¸c c¸n bé thuéc Së V¨n hãa- thÓ thao- du lÞch tØnh Qu¶ng Ninh, th- viÖn tØnh Qu¶ng Ninh, ban qu¶n lý mét sè di tÝch lÞch sö v¨n hãa trªn ®Þa bµn tØnh… ®Ó em cã thÓ cã ®-îc nh÷ng tµi liÖu cÇn thiÕt sö dông trong ®Ò tµi cña m×nh. ChÝnh v× vËy, em muèn dµnh trang viÕt ®Çu tiªn cña bµi khãa luËn ®Ó göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c tíi thÊy vµ c¸c c¸n bé cña tØnh. §ång thêi em còng xin tá lßng biÕt ¬n cña m×nh ®Õn gia ®×nh ®· lu«n ë bªn ñng hé, ®éng viªn em, c¶m ¬n c¸c thÇy c« ®· d¹y dç vµ nh÷ng ng-êi b¹n ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thµnh khãa luËn nµy. Tuy nhiªn, do kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn nhiÒu h¹n chÕ, khãa luËn khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®-îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c«. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Sinh viªn L-u ThÞ Linh L-u ThÞ Linh VH 902 T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch Môc lôc Më ®Çu .................................................................................................................. 1 1. LÝ do chän ®Ò tµi ..................................................................................... 1 2. Môc ®Ých nghiªn cøu ............................................................................... 4 3. §èi t-îng nghiªn cøu .............................................................................. 4 4. Ph¹m vi nghiªn cøu .................................................................................................. 5 5. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu ........................................................................... 6 6.Bè côc khãa luËn Néi dung nghiªn cøu .............................................................................. 6 Ch-¬ng I. Mét sè vÊn ®Ò lÝ luËn chung............................................. 7 1.1 Mét sè vÊn ®Ò vÒ du lÞch ...................................................................... 7 1.1.1 Kh¸i niÖm du lÞch.......................................................................... 7 1.1.2 Ph©n lo¹i du lÞch .......................................................................... 9 1.1.3 Chøc n¨ng cña du lÞch .................................................................. 9 1.1.4 Vai trß cña du lÞch trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ..................... 11 1.2 Mét sè vÊn ®Ò vÒ di tÝch lÞch sö v¨n hãa ........................................... 12 1.2.1 Kh¸i niÖm di tÝch lÞch sö v¨n hãa ............................................... 12 1.2.2 Ph©n lo¹i di tÝch lÞch sö v¨n hãa ................................................ 14 1.2.3 Vai trß cña di tÝch lÞch sö v¨n hãa ®èi víi ho¹t ®éng du lÞch .... 14 1.3 Mét sè vÊn ®Ò vÒ du lÞch v¨n hãa ...................................................... 15 1.3.1 Kh¸I niÖm du lÞch v¨n hãa ......................................................... 15 1.3.2 Môc ®Ých cña du lÞch v¨n hãa .................................................... 16 1.3.3 Ph©n lo¹i du lÞch v¨n hãa. .......................................................... 17 Ch-¬ng 2. Mét sè di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh qu¶ng ninh ................................................................................................ 19 2.1 Tµi nguyªn du lÞch tØnh Qu¶ng Ninh ................................................. 19 2.1.1 Tµi nguyªn du lÞch tù nhiªn ........................................................ 19 L-u ThÞ Linh VH 902 T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch 2.1.2 2.2 Tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n....................................................... 22 Di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh ...................... 29 2.2.1 Tæng quan vÒ di tÝch lÞch sö v¨n hãa tØnh Qu¶ng Ninh .............. 29 2.2.2 Di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu ................................................. 37 Ch-¬ng 3. thùc tr¹ng Ho¹t ®éng khai th¸c c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô ph¸t triÓn du lÞch ......................................................................................................................... 62 3.1 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng du lÞch Qu¶ng Ninh ........................................ 62 3.1.1 Kh¸ch du lÞch .............................................................................. 62 3.1.2 Doanh thu du lÞch ....................................................................... 67 3.1.3 Lao ®éng ngµnh du lÞch tØnh Qu¶ng Ninh .................................. 69 3.1.4 §Çu t- du lÞch ............................................................................. 71 3.1.5 §¸nh gi¸ chung ........................................................................... 74 3.2. Thùc tr¹ng khai th¸c c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tØnh Qu¶ng Ninh ...... 77 Ch-¬ng 4 . mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c-êng hiÖu qu¶ khai th¸c c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa cña tØnh Qu¶ng Ninh phôcvô ph¸t triÓn du lÞch ...................................................................... 80 4.1. B¶o tån c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa th«ng qua ho¹t ®éng du lÞch.......... 80 4.2. KÐo dµi thêi gian tour du lÞch ............................................................... 85 4.2.1 §a d¹ng hãa s¶n phÈm du lÞch t¹i c¸c di tÝch ............................ 85 4.2.2 Bæ sung h-íng dÉn viªn t¹i c¸c di tÝch ....................................... 85 4.2.3 Liªn kÕt c¸c tuyÕn ®iÓm du lÞch v¨n hãa ë Qu¶ng Ninh ............ 87 4.2.4 Liªn kÕt du lÞch v¨n hãa víi c¸c lo¹i h×nh du lÞch kh¸c ë Qu¶ng Ninh .............................................................................................. 89 4.3. Më réng thÞ tr-êng kh¸ch du lÞch ......................................................... 91 4.4. §Èy m¹nh ho¹t ®éng qu¶ng b¸, tiÕp thÞ du lÞch cho c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa ë Qu¶ng Ninh ................................................................................. 92 4.5. §µo t¹o nguån nh©n lùc du lÞch ............................................................ 93 L-u ThÞ Linh VH 902 T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch 4.6. §Çu t- c¶i thiÖn hÖ thèng giao th«ng ®Õn c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tØnh Qu¶ng Ninh .................................................................................................. 94 4.7. DÑp bá tÖ n¹n x· héi t¹i c¸c di tÝch....................................................... 96 4.8. Huy ®éng ®Çu t- c¶i t¹o n©ng cÊp c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ tØnh Qu¶ng Ninh.............................................................................................................. 96 4.9. KhuyÕn nghÞ......................................................................................... 97 PhÇn kÕt luËn........................................................................................... 100 Tµi liÖu tham kh¶o ............................................................................. 102 L-u ThÞ Linh VH 902 T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch Më ®Çu 1. LÝ do chän ®Ò tµi Du lÞch ngay tõ xa x-a ®· ®-îc ghi nhËn nh- lµ 1 së thÝch, 1 ho¹t ®éng cña con ng-êi. Ngµy nay trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi, du lÞch ®· trë thµnh nhu cÇu thiÕt yÕu kh«ng thÓ thiÕu trong ®êi sèng v¨n hãa x· héi cña con ng-êi. Du lÞch kh«ng chØ ®¸p øng nhu cÇu gi¶ trÝ ®¬n thuÇn mµ cßn gióp con ng-êi n©ng cao hiÓu biÕt, giao l-u v¨n hãa gi÷a c¸c téc ng-êi, c¸c d©n téc, c¸c quèc gia, gãp phÇn lµm phong phó thªm ®êi sèng tinh thÇn, kh«ng nh÷ng thÕ nã cßn hç trî sù ph¸t triÓn nhiÒu mÆt cña quèc gia n¬i ®ãn kh¸ch. ë ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y, du lÞch ®· trë thµnh 1 ngµnh kinh tÕ mòi nhän vµ ®· ®-îc quan t©m hµng ®Çu.Thùc tÕ n¨m 2007, ViÖt Nam ®· ®ãn ®-îc 4,2 triÖu l-ît kh¸ch quèc tÕ; 19,2 triÖu l-ît kh¸ch du lÞch néi ®Þa. Tæng thu nhËp toµn x· héi vÒ du lÞch -íc tÝnh ®¹t 56 ngh×n tû ®ång. N¨m 2009, theo sè liÖu cña Tæng côc Du lÞch, trong th¸ng 1, l-îng kh¸ch du lÞch quèc tÕ tíi ViÖt Nam lµ trªn 370.000 l-ît, t¨ng 3,3% so víi th¸ng 12/2008 . Dù kiÕn ®Õn n¨m 2010, sè l-îng kh¸ch quèc tÕ ®¹t 5,5 – 6 triÖu l-ît vµ 25 triÖu l-ît kh¸ch néi ®Þa. Du lÞch v¨n hãa lµ 1 lo¹i h×nh du lÞch cã xu h-íng ph¸t triÓn ë ViÖt Nam. Ngµy nay, do sù biÕn ®éng qu¸ nhiÒu, cuéc sèng cña con ng-êi ngµy cµng ®-îc hiÖn ®¹i hãa h¬n, th× nhu cÇu trë vÒ víi nguån céi, t×m hiÓu nh÷ng nÐt ®Ñp v¨n hãa truyÒn thèng lµ 1 nhu cÇu thiÕt yÕu. L-îng kh¸ch du lÞch ®Õn víi c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa, lÔ héi truyÒn thèng, lµng nghÒ truyÒn thèng cña mçi quèc gia d©n téc kh¸c nhau trªn thÕ giíi ngµy cµng t¨ng. §Õn víi c¸c ®iÓm du lÞch cã c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa, du kh¸ch ®-îc tho¶ m·n nhu cÇu hiÓu biÕt vÒ nh÷ng nÐt ®Ñp v¨n hãa, nh÷ng gi¸ trÞ lÞch sö l©u ®êi, nh÷ng danh nh©n v¨n hãa cña mäi thêi ®¹i t¹i mçi quèc gia, d©n téc n¬i du kh¸ch ®Æt ch©n ®Õn. L-u ThÞ Linh VH 902 1 T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch §Êt n-íc ta víi truyÒn thèng lÞch sö l©u ®êi ®· cã tíi hµng chôc ngµn di tÝch lÞch sö v¨n hãa ®¸nh dÊu nh÷ng chÆng ®-êng ph¸t triÓn cña lÞch sö v¨n hãa d©n téc. NÒn v¨n hãa ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc lµ sù kÕt tinh vµ to¶ s¸ng tõ chÝnh c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa. Qu¶ng Ninh lµ mét tØnh cã nhiÒu ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn du lÞch. VÒ vÞ trÝ ®Þa lý, Qu¶ng Ninh lµ tØnh ®Þa ®Çu Tæ quèc, cã c¶ vïng ®Êt, vïng biÓn, vïng trêi cña miÒn nhiÖt ®íi, cã nhiÒu tµi nguyªn thiªn nhiªn ®a d¹ng vµ phong phó, cã vÞnh H¹ Long ®-îc c«ng nhËn lµ di s¶n thiªn nhiªn thÕ giíi. Qu¶ng ninh lµ n¬i ®Þa linh nh©n kiÖt, cã nÒn v¨n hãa l©u ®êi, n¬i cßn ghi l¹i dÊu tÝch cña nhiÒu chiÕn c«ng hiÓn h¸ch cña d©n téc. TÊt c¶ ®· tao nªn cho Qu¶ng Ninh nh÷ng tµi nguyªn du lÞch hÕt søc ®éc ®¸o vµ hÊp dÉn. Qu¶ng Ninh cã nh÷ng c¶nh quan næi tiÕng nh- vÞnh H¹ Long, vÞnh B¸i Tö Long, nhiÒu b·i t¾m ®Ñp: Trµ Cæ, C« T«, b·i Dµi… VÞnh H¹ Long cã diÖn tÝch 1.553km2 víi 1969 hßn ®¶o lín nhá, trong ®ã, khu di s¶n thÕ giíi ®-îc UNESCO céng nhËn cã diÖn tÝch 434km2 víi 788 ®¶o, cã gi¸ trÞ ®Æc biÖt vÒ v¨n hãa, thÈm mü, ®Þa chÊt, sinh häc vµ kinh tÕ. Trong vÞnh cã nhiÒu ®¶o ®Êt, hang ®éng vµ b·i t¾m, c¶nh quan ®Ñp thuËn lîi cho ph¸t triÓn nhiÒu ®iÓm, nhiÒu h×nh thøc du lÞch hÊp dÉn. §¶o TuÇn Ch©u cã diÖn tÝch 220ha, n»m trong vÞnh H¹ Long, c¸ch trung t©m thµnh phè H¹ Long 8km, c¸ch ®Êt liÒn 2km. §©y lµ mét vÞ trÝ lý t-ëng ®Ó ph¸t triÓn mét quÇn thÓ du lÞch cao cÊp. Tõ n¨m 200 ®Õn nay, c«ng ty ¢u L¹c ®· ®Çu t- hµng ngh×n tû ®ång vµo ®©y vµ b-íc ®Çu ®· biÕn hßn ®¶o nµy trë thµnh mét khu du lÞch quèc tÕ víi hÖ thèng dÞch vô khÐp kÝn bao gåm: khu biÓu diÔn ®a n¨ng, b·i t¾m cao cÊp, khu phè Èm thùc ViÖt Nam víi h¬n 1000 chç ngåi, khu biÓu diÔn xiÕc, trung t©m héi nghÞ quèc tÕ, vµ c¸c biÖt thù, kh¸ch s¹n tõ 3-5 sao víi trªn 400 phßng. L-u ThÞ Linh VH 902 2 T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch Ngµnh du lÞch Qu¶ng Ninh hiÖn cã trªn 300 kh¸ch s¹n bao gåm 6.300 buång phßng c¸c lo¹i. Ngoµi ra toµn tØnh cßn cã hµng tr¨m kh¸ch s¹n Mini tnh©n ®ang kinh doanh d-íi d¹ng nhµ nghØ. HiÖn nay, hÖ thèng kh¸ch s¹n ®-îc bæ sung mét sè kh¸ch s¹n quy m« võa d-íi d¹ng liªn doanh víi n-íc ngoµi. B·i t¾m B·i Ch¸y ®-îc C«ng ty liªn doanh quèc tÕ Hoµng gia c¶i t¹o, n©ng cÊp vµ t¹o ra mét b·i biÓn ®Ñp víi nhiÒu lo¹i h×nh dÞch vô phôc vô ®a d¹ng c¸c nhu cÇu cña kh¸ch. Qu¶ng Ninh lµ vïng ®Êt trï phó, c¶nh quan ®a d¹ng, n¬i cã nhiÒu di tÝch lÞch sö v¨n hãa vµ danh th¾ng. §ång thêi, Qu¶ng Ninh cßn chÞu sù tµn ph¸ nÆng nÒ cña 2 cuéc chiÕn tranh chèng Ph¸p vµ chèng Mü, cïng víi nhiÒu biÕn ®éng cña thiªn nhiªn x· héi., tuy vËy Qu¶ng Ninh vÉn cßn l-u gi÷ ®-îc 545 di tÝch lÞch sö, v¨n hãa vµ danh th¾ng (01 di s¶n thÕ giíi, 53 di tÝch xÕp h¹ng quèc gia, 14 di tÝch xÕp h¹ng cÊp tØnh, 477 di tÝch ch-a ®-îc xÕp h¹ng) mang chiÒu s©u lÞch sö v¨n hãa bao gåm: ®×nh, chïa, v¨n miÕu, v¨n chØ, di tÝch c¸ch m¹ng, cïng hµng chôc th¾ng c¶nh ®éc ®¸o nh- di tÝch næi tiÕng cña quèc giaYªn Tö, ®Òn Cöa ¤ng, di tÝch lÞch sö B¹ch §»ng, chïa Long Tiªn, ®×nh Quan L¹n.. ®©y lµ nh÷ng thu hót kh¸ch thËp ph-¬ng ®Õn víi cac lo¹i h×nh du lÞch v¨n hãa, t«n gi¸o, nhÊt lµ vµo nh÷ng dÞp lÔ héi Víi nh÷ng lîi thÕ trªn, Qu¶ng Ninh hoµn toµn cã c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiªp kh«ng khãi, trong ®ã cã lo¹i h×nh du lÞch v¨n hãa. Tuy nhiªn ho¹t ®éng du lÞch tíi c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa vÉn ch-a xøng tÇm víi tiÒm n¨ng vèn cã cña nã. H×nh ¶nh cña c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa Qu¶ng Ninh ch-a thùc sù t¹o ®-îc dÊu Ên, sù quan t©m trong lßng du kh¸ch. VËy vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i lµm sao ®Ó gióp cho ng-êi d©n cã thªm ®-îc sù hiÓu biÕt râ rµng h¬n vÒ c¸c di tÝch cña Qu¶ng Ninh, ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n khi mua 1 tour du lÞch. MÆt kh¸c, du lÞch tù nhiªn cña Qu¶ng Ninh ®ang trªn ®µ ch¾p c¸nh, nh÷ng kÕt qña thu ®-îc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cho thÊy, kh¸ch du lÞch ®Õn víi Qu¶ng Ninh lµ mét sè l-îng lín, v-ît tréi so víi L-u ThÞ Linh VH 902 3 T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch nhiÒu tØnh, thµnh phè trong n-íc, ®em l¹i nguån doanh thu ®¸ng kÓ cho ngµnh du lÞch Qu¶ng Ninh. Song, lo¹i h×nh mµ kh¸ch lùa chän l¹i chñ yÕu lµ lo¹i h×nh du lÞch tù nhiªn, ®iÓm ®Õn lµ di s¶n VÞnh H¹ Long, lµ c¸c khu vui ch¬i gi¶i trÝ, viÖc ®Õn víi c¸c di tÝch cßn mê nh¹t, mang tÝnh chÊt kÕt hîp, ch-a t¹o ®-îc dÊu Ên trong lßng kh¸ch du lÞch vÒ c¸c di tÝch lÞch s- v¨n hãa còng nh- lo¹i hÝnh du lÞch h-íng vÒ v¨n hãa cña Qu¶ng Ninh. Víi nh÷ng lÝ do trªn, t«i muèn lùa chän ®Ò tµi “T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch”. §Ó viÐt bµi khãa luËn tèt nghiÖp cña m×nh. Mong r»ng bµi khãa luËn phÇm nµo sÏ giíi thiÖu ®-îc vÒ c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa næi tiÕng tØnh Qu¶ng Ninh, gióp cho du kh¸ch cã thªm sù hiÓu biÕt vÒ c¸c di tÝch ®Ó lùa chän nh÷ng tour du lÞch hîp lý, ®ång thêi cã 1 sè gãp ý nh»m khai th¸c c¸c di tÝch ®¹t hiÖ qu¶ vÒ mÆt kinh tÕ, b¶o tån nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc s¾c cña c¸c di tÝch. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu §Ò tµi nh»m môc ®Ých t×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu ë Qu¶ng Ninh vµ thùc tr¹ng khai th¸c c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa vµo ho¹t ®éng du lÞch tØnh. Tõ ®ã, ®Ò ra mét sè ®Þnh h-íng, gi¶ ph¸p b¶o tån, t«n t¹o vµ khai th¸c chóng 1 c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt 3. §èi t-îng nghiªn cøu. §èi t-îng: ®Ò tµi tËp trung nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng du lÞch cña c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa trªn ®Þa bµn tØnh Qu¶ng Ninh 4. Ph¹m vi nghiªn cøu. Ph¹m vi:tËp trung t×m hiÓu 1 sè di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh. L-u ThÞ Linh VH 902 4 T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch 5. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu 5.1. Ph-¬ng ph¸p thu thËp vµ xö lý th«ng tin §©y lµ ph-¬ng ph¸p hÕt søc cÇn thiªt cho viÖc thùc hiÖn c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu du lÞch ®Ó cã 1 l-¬ng th«ng tin cung cÊp cho bµi viÕt vÒ ®Ò tµi khai th¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa cña Qu¶ng Ninh ®Ó phôc vô cho du lÞch. Ng-êi viÕt ph¶i tiÕn hµnh thu thËp c¸c t- liÖu, th«ng tin tõ nhiÒu nguån kh¸ch nhau, sau ®ã xö lý chóng ®Ó hoµn thµnh bµi viÕt cña m×nh. 5.2. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc ®Þa §©y lµ ph-¬ng ph¸p hÕt søc quan träng ®-îc sö dông ®Ó lµm t¨ng tÝnh thuyÕt phôc cho bµi viÕt víi nhiÒu th«ng tin ghi nhËn ch©n thùc, xuÊt ph¸t trong qu¸ tr×nh ng-êi viÕt ®i thu thËp sè liÖu, th«ng tin. Tõ ®ã cã thÓ thÈm nhËn ®-îc gia strÞ cña tµi nguyªn, hiÓu ®-îc c¸c khÝa c¹nh kh¸ch nhau cña thùc tÕ. Vµ còng cã thÓ ®èi chiÕu, bæ sung nh÷ng th«ng tin cÇn thiªt mµ c¸c ph-¬ng ph¸p kh¸ch kh«ng cung cÊp hoÆc ch-a cung cÊp ®Çy ®ñ. 5.3. Ph-¬ng ph¸p pháng vÊn Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn bµi viÐt, ng-êi viÕt ®· t×m hiÓu vµ khai th¸c nguån th«ng tin tõ chÝnh nh÷ng c- d©n ®Þa ph-¬ng, nh÷ng ng-êi cã sù hiÓu biÕt chuyªn s©u hay trùc tiÕp qu¶n lý c¸c di tÝch… ®Ó bæ sung th«ng tin thùc tiÔn cho bµi viÕt. Th«ng qua ph-¬ng ph¸p pháng vÊn nh÷ng kiÕn thøc trÇn tôc còng cã thÓ ®i s©u vµo t×m hiÓu. 5.4. Ph-¬ng ph¸p tæng hîp vµ ph©n tÝch Lµ ph-¬ng ph¸p sö dông ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, tæng hîp vµ ®-a ra nhËn xÐt dùa trªn t- liÖu ®· thu thËp ®-îc tõ nh÷ng ph-¬ng ph¸p trªn. Tõ ®ã cã c¸i nh×n tæng qu¸t h¬n vÒ vÊn ®Ò m×nh nghiªn cøu. L-u ThÞ Linh VH 902 5 T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch 6. Bè côc khãa luËn PhÇn 1: Më ®Çu PhÇn 2: Néi dung nghiªn cøu Ch-¬ng 1. Mét sè vÊn ®Ò lÝ luËn chung Ch-¬ng 2. C¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu tØnh Qu¶ng Ninh Ch-¬ng 3. Ho¹t ®éng khai th¸c du lÞch c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tØnh Qu¶ng Ninh Ch-¬ng 4. §Ò xuÊt t¨ng c-êng hiÖu qu¶ khai th¸c cho du lÞch vµ b¶o tån c¸c di tÝch cña tØnh Qu¶ng Ninh. PhÇn 3: KÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o Phô lôc L-u ThÞ Linh VH 902 6 T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch Ch-¬ng I. Mét sè vÊn ®Ò lÝ luËn chung 1.1. Mét sè vÊn ®Ò vÒ du lÞch 1.1.1. Kh¸i niÖm du lÞch Trong lÞch sö x· héi loµi ng-êi, cã rÊt nhiÒu ho¹t ®éng, nhiÒu chuyÕn ®i mµ ng-êi ta coi lµ ho¹t ®éng s¬ khai cña lÞch sö. Nh- c¸c cuéc hµnh h-¬ng t«n gi¸o, c¸c cuéc th¸m hiÓm cña Christopher Colombo, Vasco Degama. Fermand Maijilan. §Æc biÖt, n¨m 1925, khi thµnh lËp Héi liªn hiÖp quèc tÕ cña tæ chøc IUOTO (Internation of Union Officical Travel Organization) t¹i Hµ Lan vÒ vÊn ®Ò ®i ®Õn thèng nhÊt r»ng c¸c ho¹t ®éng ®i l¹i cña con ng-êi ngoµi n¬i ctró th-êng xuyªn nh»m nghØ ng¬i gi¶i trÝ hoÆc ch÷a bÖnh, ngoµi môc ®Ých ®i x©m l-îc, t×m kiÕm viÖc lµm vµ c- tró chÝnh trÞ, ®Òu d-îc coi lµ du lÞch. Du lÞch hiÖn nay ®· trë thµnh 1 hiÖn t-îng kinh tÕ x· héi phæ biÕn cña hÇu hÕt c¸c n-íc trªn thÕ giíi nãi chung, trong ®ã cã ViÖt Nam. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ x· héi, ®êi sèng cña con ng-êi ngµy cµng n©ng cao. Du lÞch ®· trë thµnh 1 nhu cÇu trong ®êi sèng v¨n hãa x· héi cña con ng-êi. Nã ®· ®-îc x· h«i hãa vµ trë thµnh 1 ngµnh kinh tÕ quan träng cña nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi. ThuËt ng÷ du lÞch ®· trë nªn kh¸ th«ng dông trong nhu cÇu cña ng-êi d©n. Tuy nhiªn, cho ®Õn nay, do hoµn c¶nh thêi gian, kh«ng gian kh¸c nhau, d-íi mçi gãc ®é nghiªn cøu du lÞch kh¸c nhau nªn kh¸i niÖm vÒ du lÞch còng rÊt kh¸c nhau. - Theo tæ chøc du lÞch ThÕ giíi WTO (World Tourism Organization) ®· ®-a ra ®Þnh nghÜa: “ Du lÞch lµ tæng thÓ c¸c hiÖn t-îng vµ c¸c mèi quan hÖ xuÊt ph¸t tõ sù giao l-u gi÷a du kh¸ch, c¸c nhµ kinh doanh, chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng vµ céng ®ång d©n c- trong qu¸ tr×nh tiÕp ®ãn vµ thu hót du kh¸ch.” - Theo ®Þnh nghÜa cña Pirojnick : L-u ThÞ Linh VH 902 7 T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch “ Du lÞch lµ mét d¹ng ho¹t ®éng cña c- d©n trong thêi gian nhµn rçi cã liªn quan ®Õn sù di chuyÓn vµ l-u tró t¹m thêi bªn ngoµi n¬i c- tró th-êng xuyªn nh»m nghØ ng¬i, ch÷a bÖnh, ph¸t triÓn thÓ chÊt vµ tinh thÇn, n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc v¨n hãa hoÆc thÓ thao kÌm theo viÖc tiªu thô nh÷ng gi¸ trÞ vÒ tù nhiªn, kinh tÕ, v¨n hãa”. - Theo PGS. TrÇn Nh¹n trong “ Du lÞch vµ Kinh doanh” cho r»ng : “ Du lÞch lµ mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña con ng-êi rêi khái quª h-¬ng ®Õn mét níi kh¸c víi môc ®Ých chñ yÕu lµ thÈm nhËn nh÷ng gi¸ trÞ vËt chÊt vµ tinh thÇn ®Æc s¨c, ®éc ®¸o kh¸c l¹ víi quª h-¬ng, kh«ng nh»m môc ®Ých sinh lêi ®-îc tÝnh b»ng ®ång tiÒn”. “ Du lÞch lµ c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn chuyÕn ®i cña con ng-êi ngoµi n¬i c- tró th-êng xuyªn cña m×nh nh»m ®¸p øng nhu cÇu tham quan, t×m hiÓu, gi¶i trÝ, nghØ d-ìng trong mét khoµng thêi gian nhÊt ®Þnh”. - Theo LuËt du lÞch ViÖt Nam (2005) : “ Du lÞch lµ c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn chuyªn ®i cña con ng-êi ngoµi n¬i c- tró th-¬ng xuyªn cña m×nh nh»m ®¸p øng nhu cÇu t×m hiÓu, gi¶i trÝ, nghØ d-ìng trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh.” Nh- vËy, cã thÓ thÊy du lÞch cã 1 sè ®Æc ®iÖm sau : - Du lÞch lµ ho¹t ®éng di chuyÓn cña con ng-êi ®Õn 1 n¬i nµo ®ã ngoµi n¬i ë th-êng xuyªn cña m×nh - Môc ®Ých cña du lÞch lµ ®¸p øng ®-îc nhu cÇu tham quan, t×m hiÓu, nghØ ng¬i, gi¶i trÝ cña du kh¸ch - Du lÞch cÇn thiÕt ph¶i cã sù hç trî cña c¸c c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt, c¬ së h¹ tÇng cïng c¸c dich vô du lÞch kh¸c nh»m tho¶ m·n c¸c nhu cÇu trong chuyÕn du lÞch cña du kh¸ch. L-u ThÞ Linh VH 902 8 T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch 1.1.2. Ph©n lo¹i du lÞch Cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i c¸c lo¹i h×nh du lÞch, c¨n cø vµo nhu cÇu ph¹m vi l·nh thæ vµ ®Æc ®iÓm ®Þa lý cã thÓ ph©n lo¹i nh- sau :  Dùa vµo nhu cÇu du lÞch vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng vÒ tµi nguyªn Gåm cã : Du lÞch nghØ d-ìng, ch÷a bÖnh Du lÞch hµnh h-¬ng t«n gi¸o Du lÞch c«ng vô Du lÞch cuèi tuÇn Du lÞch v¨n hãa lÞch sö Du lÞch sinh th¸i Du lÞch hoµi niÖm Du lÞch vui ch¬i gi¶i trÝ Du lÞch thÓ thao  Dùa vµo ph¹m vi l·nh thæ vµ ®Æc ®iÓm ®Þa lý ®Ó ph©n lo¹i nh- sau : Gåm cã : Du lÞch biÓn Du lÞch nói Du lÞch ®ång quª Du lÞch tham quan thµnh phè 1.1.3. Chøc n¨ng cña du lÞch  Chøc n¨ng x· héi : Du lÞch t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, gi¶m bít n¹n thÊt nghiÖp, n©ng cao møc sèng cña ng-êi d©n, lµm cho ®êi sèng tinh thÇn cña con ng-êi trë nªn phong phó h¬n. L-u ThÞ Linh VH 902 9 T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch Du lÞch gãp phÇn gi÷ g×n vµ phôc håi søc khoÎ, t¨ng c-êng søc sèng cho ng-êi d©n, h¹n chÕ bÖnh tËt, kÐo dµi tuæi thä vµ lµm t¨ng kh¶ n¨ng lao ®éng cña con ng-êi. VÝ dô, du lÞch ch÷a bÖnh b»ng bïn kho¸ng gióp cho con ng-êi phôc håi søc khoÎ, t¨ng c-êng sù sèng. Nhê chÕ ®é nghØ ng¬i vµ du lÞch tèi -u, bÖnh tËt cña ng-êi d©n trung b×nh gi¶m 30%. Du lÞch gãp phÇn t¨ng thªm t×nh ®oµn kÕt céng ®ång. Th«ng qua ho¹t ®éng du lÞch, ng-êi d©n, kh¸ch du lÞch hiÓu biÕt thªm vÒ truyÒn thèng d©n téc, gãp phÇn gi¸o dôc tinh thÇn yªu n-íc, kh¬i dËy niÒm tù hµo d©n téc. Du lÞch lµm t¨ng thªm vèn sèng, hiÓu biÕt cña kh¸ch du lÞch. Du lÞch gãp phÇn kh«i phôc vµ ph¸t triÓn truyÒn thèng v¨n hãa cña d©n téc.  Chøc n¨ng kinh tÕ VÒ ph-¬ng diÖn kinh tÕ, du lÞch lµ 1 ngµnh dÞch vô mµ s¶n phÈm cña nã dùa trªn vµ bao hµm c¸c s¶n phÈm cã chÊt l-îng cña nhiÒu ngµnh kinh tÕ kh¸c nhau. DÞc vô du lÞch lµ 1 ngµnh cã ®Þnh h-íng tµi nguyªn râ rÖt nh-ng khi nÒn kinh tÕ thÊp kÐm, cho dï tµi nguyªn phong phó th× còng khã cã thÓ ph¸t triÓn. V× khi ®i du lÞch, du kh¸ch cã nhu cÇu vÒ c¸c lo¹i hµng cã chÊt l-îng cao, cã nh÷ng ®ßi hái vÒ nh÷ng tiÖn nghi hiÖn ®¹i.  Chøc n¨ng m«i tr-êng Du lÞch gãp phÇn kh¼ng ®Þnh gi¸ trÞ vµ b¶o tån c¸c di s¶n tù nhiªn quan träng. Du lÞch gãp phÇn lµm t¨ng c-êng chÊt l-îng m«i tr-êng. Du kh¸ch cã thÓ cung cÊp c¸c s¸ng kiÕn cho viÖc lµm s¹ch m«i tr-êng. Th«ng qua viÖc kiÓm so¸t chÊt l-îng kh«ng khÝ, ®Êt, n-íc, « nhiÔm tiÕng ån, r¸c th¶i vµ vÊn ®Ò m«i tr-êng kh¸c. C¶i thiÖn tiÖn nghi m«i tr-êng th«ng qua c¸c quy tr×nh quy ho¹ch c¶nh quan, thiÕt kÕ x©y dùng vµ duy tu b¶o d-ìng c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc. L-u ThÞ Linh VH 902 10 T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch  Chøc n¨ng chÝnh trÞ Tr-íc hÕt ph¶i kh¼ng ®Þnh r»ng du lÞch lµ cÇu nèi hoµ b×nh gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi. Ho¹t ®éng du lÞch gióp c¸c d©n téc xÝch l¹i gÇn nhau h¬n. §ã lµ c¸c cuéc viÕng th¨m chiÕn tr­êng x­a cña c¸c cùu chiÕn binh Ph¸p, Mü… 1.1.4. Vai trß cña du lÞch trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi Du lÞch gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n-íc, sö dông ngo¹i tÖ thu ®-îc tõ lÜnh vùc du lÞch ®Ó gãp phÇn ®Çu t- vµo c¸c l×nh vùc kh¸c nh- y tÕ, gi¸o dôc, phóc lîi x· h«i... §Ó ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch du lÞch, víi sè l-îng nhiÒu lo¹i mÉu m· dÞch vô hµng hãa, ®ßi hái c¸c ngµnh liªn quan ph¶i tù ®æi míi ®Çu tc¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ sö dông ®éi ngò cã tr×nh ®é cao. Du lÞch lµ ngµnh c«ng nghiÖp kh«ng khãi chiÕm tØ träng lín trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, gãp phÇn thóc ®Èy c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn nh- giao th«ng, th«ng tin liªn l¹c, c«ng nghiÖp, thñ c«ng nghiÖp... Du lÞch t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi d©n, lµm cho møc sèng cña ng-êi d©n t¨ng cao. Tõ ®ã thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña x· héi, gi¶m c¸c tÖ n¹n x· héi, gãp phÇn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Du lÞch cã vai trß quan träng trong viÖc n©ng cao nhËn thøc cña ng-êi d©n vÒ v¨n hãa, tõ ®ã cã ý thøc b¶o vÖ vµ gi÷ g×n v¨n hãa b¶n ®Þa, tiÕp thu tinh hoa v¨n hãa nh©n lo¹i do du kh¸ch mang ®Õn. Du lÞch lµm t¨ng thªm t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c quèc gia trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, giao l-u v¨n hãa gi÷a c¸c d©n téc, t¹o nªn thÕ giíi hoµ b×nh æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. L-u ThÞ Linh VH 902 11 T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch 1.2. Mét sè vÊn ®Ò vÒ di tÝch lÞch sö v¨n hãa 1.2.1. Kh¸i niÖm di tÝch lÞch sö v¨n hãa Theo HiÕn ch-¬ng V¬nid¬- Italia n¨m 1964, th×: “Di tÝch lÞch sö v¨n hãa bao gåm nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng lÎ loi, nh÷ng khu di tÝch oÎ ®« thÞ hay ë n«ng th«n, lµ b»ng chøng cña mét nÒn v¨n minh riªng biÖt, cña mét sù tiÕn hãa cã ý nghÜa hay lµ mét biÕn cè vÒ lÞch sö”. Theo Ph¸p lÖnh b¶o vÖ vµ sö dông di tÝch lÞch sö v¨n hãa vµ danh lam th¾ng c¶nh, c«ng bè ngµy 4/4/1984, trong ®ã cã quan niÖm vÒ di tÝch lÞch sö v¨n hãa vµ danh lam th¾ng c¶nh nh- sau: “Di tÝch lÞch sö v¨n hãa lµ nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng, ®Þa ®iÓm, ®å vËt, tµi liÖu vµ c¸c t¸c phÈm cã gi¸ trÞ lÞch sö, khoa häc, nghÖ thuËt, còng nh- cã gi¸ trÞ v¨n hãa kh¸c, hoÆc liªn quan ®Õn c¸c sù kiÖn lÞch sö, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn v¨n hãa, x· héi”. “Danh lam th¾ng c¶nh lµ nh÷ng khu vùc thiªn nhiªn cã c¶nh ®Ñp hoÆc cã c«ng tr×nh x©y dùng næi tiÕng”. Tõ nh÷ng quan niÖm trªn, chóng ta cã thÓ ®-a ra nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n, ®Æc tr-ng mµ tõ ®ã chóng ta cã thÓ dÔ dµng nhËn ra mét di tÝch hay danh lam, nh- sau: - Di tÝch lÞch sö v¨n hãa lµ nh÷ng n¬i Èn dÊu mét bé phËn gi¸ trÞ v¨n hãa kh¶o cæ. - Di tÝch lÞch sö v¨n hãa lµ nh÷ng ®Þa ®iÓm, khung c¶nh ghi dÊu vÒ d©n téc häc. - Chóng còng cã thÓ lµ n¬i diÔn ra sù kiÖn chÝnh trÞ quan träng, cã ý nghÜa thóc ®Èy lÞch sö ®Êt n-íc, lÞch sö ®Þa ph-¬ng ph¸t triÓn. L-u ThÞ Linh VH 902 12 T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch - Di tÝch lÞch sö v¨n hãa lµ nh÷ng ®Þa ®iÓm ghi dÊu chiÕn c«ng chèng giÆc ngo¹i x©m, hay lµ n¬i ghi dÊu gi¸ trÞ l-u niÖm vÒ nh©n vËt lÞch sö, anh hïng d©n téc, danh nh©n v¨n hãa, khoa häc… - Nh÷ng c«ng tr×nh kiÕn tróc nghÖ thuËt cã gi¸ trÞ toµn quèc vµ khu vùc còng ®-îc coi lµ di tÝch lÞch sö v¨n hãa. - Nh÷ng danh lam th¾ng c¶nh do thiªn nhiªn bµi trÝ s½n vµ cã bµn tay con ng-êi con ng-êi t¹o nªn. Nh- vËy, cã thÓ ®-a ra mét ®Þnh nghÜa chung nhÊt, tæng qu¸t nhÊt vÒ di tÝch lÞch sö v¨n hãa: “Di tÝch lÞch sö v¨n hãa lµ nh÷ng kh«ng gian vËt chÊt cô thÓ, kh¸ch quan trong ®ã chøa ®ùng c¸c gi¸ trÞ ®iÓn h×nh lÞch sö, do tËp thÓ hoÆc c¸ nh©n con ng­êi s¸ng t¹o ra trong lÞch sö ®Ó l¹i”. Tiªu chuÈn ®Ó xÕp h¹ng cho mét di tÝch lÞch sö v¨n hãa hay mét danh lam th¾ng c¶nh: Lµ ®éng s¶n hay bÊt ®éng s¶n cã gi¸ trÞ lÞch sö, v¨n hãa, khoa häc, nghÖ thuËt, nh÷ng c«ng tr×nh mang tÝnh chÊt s¸ng t¹o trªn nh÷ng lÜnh vùc cña x· héi tõ v¨n hãa vËt chÊt ®Õn v¨n hãa tinh thÇn. Chøa ®ùng cho mét nÒn v¨n minh riªng biÖt, ph¶i lµ nh÷ng c«ng tr×nh, vËt dông cã gi¸ trÞ xuÊt s¾c mang tÝnh chÊt tiªu biÓu hoÆc lµ ®Ønh cao cña tõng mÆt sinh ho¹t x· héi cña mét thêi ®¹i. §ã ph¶i lµ nh÷ng di tÝch liªn quan ®Õn nh÷ng sù kiÖn lÞch sö vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn v¨n hãa x· héi, lµ chøng tÝch nh÷ng mèc lÞch sö, chiÕn c«ng hiÓn h¸ch, nh÷ng thµnh tÝch lín cã t¸c dông thóc ®Èy lÞch sö, chuyÓn biÕn mét giai ®o¹n lÞch sö, c¸ch m¹ng hay sù biÕn chuyÓn lín h×nh th¸i x· héi. C¸c danh lam th¾ng c¶nh ph¶i cã gi¸ trÞ næi tiÕng. L-u ThÞ Linh VH 902 13 T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch 1.2.2. Ph©n lo¹i di tÝch lÞch sö v¨n hãa  Di tÝch lÞch sö v¨n hãa kh¶o cæ: lµ nh÷ng ®Þa ®iÓm Èn giÊu mét bé phËn gi¸ trÞ v¨n hãa thuéc mét thêi kú x· héi loµi ng-êi ch-a cã v¨n tù vµ thêi gian nµo ®ã trong lÞch sö.  Di tÝch lich sö v¨n hãa: lµ nh÷ng di tÝch g¾n liÒn víi c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cã gi¸ trÞ ghi dÊu vÒ d©n téc häc, ghi dÊu chiÕn c«ng chèng x©m l-îc, ¸p bøc, n¬i ghi dÊu gi¸ trÞ l-u niÖm vÒ nh©n vËt lÞch sö, anh hïng d©n téc, danh nh©n v¨n hãa, khoa häc, vinh quang lao ®éng, téi ¸c cña ®Õ quèc vµ phong kiÕn.  Di tÝch v¨n hãa nghÖ thuËt: lµ nh÷ng di tÝch g¾n víi c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cã gi¸ trÞ v¨n hãa x· héi, v¨n hãa tinh thÇn nh- V¨n MiÕu Quèc Tö Gi¸m, nhµ thê ®¸ Ph¸t DiÖm, toµ th¸nh T©y Ninh…  Di tÝch c¸ch m¹ng: lµ nh÷ng ghi l¹i sù kiÖn quan träng cña lÞch sö c¸ch m¹ng ®Þa ph-¬ng cã ¶nh h-ëng lín ®Õn sù ph¸t triÓn cña phong trµo c¸ch m¹ng ®Þa ph-¬ng, khu vùc, quèc gia.  C¸c lo¹i danh lam th¾ng c¶nh: do thiªn nhiªn bµi trÝ s½n vµ cã bµn tay s¸ng t¹o cña con ng-êi, chøa ®ùng gi¸ trÞ cña nhiªu lo¹i h×nh di tÝch lÞch sö v¨n hãa. 1.2.3. Vai trß cña di tÝch lÞch sö v¨n hãa ®èi víi ho¹t ®éng du lÞch C¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa ®-îc coi lµ tµi nguyªn du lÞch ®Æc biÖt hÊp dÉn. NÕu nh- tµi nguyªn du lÞch tù nhiªn hÊp dÉn du kh¸ch bëi sù hoang s¬ ®éc ®¸o vµ hiÕm hoi cña nã, th× tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n, ®Æc biÖt lµ c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa thu hót kh¸ch bëi nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc biÖt vÒ kiÕn tróc, ®iªu kh¾c, t«n gi¸o vµ c¶ sù ®a d¹ng phong phó, tÝnh truyÒn thèng còng nh- tÝnh ®Þa ph-¬ng cña nã. C¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa lµ 1 thµnh tè hÕt søc quan träng t¹o nªn lo¹i h×nh du lÞch v¨n hãa. L-u ThÞ Linh VH 902 14 T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch Lo¹i h×nh di tÝch kh¶o cæ cã ý nghÜa rÊt lín vµ lµ ®éng lùc thóc ®Èy ho¹t ®éng du lÞch.. Ngµy nay, kh¸ch du lÞch ngoµi môc ®Ých ®Õn c¸c di chØ kh¶o cæ ®Ó tham quan, t×m hiÓu n©ng cao sù hiÓu biÕt, hä cßn cã nhu cÇu mua c¸c hiÖn vËt ®-îc t¸i t¹o t¹i c¸c di tÝch ®ã ®Ó lµm l-u niÖm. 1.3. Mét sè vÊn ®Ò vÒ du lÞch v¨n hãa 1.3.1. Kh¸i niÖm du lÞch v¨n hãa V¨n hãa V¨n hãa lµ mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña con ng-êi tù do, biÕn ®æi thÕ giíi tù nhiªn thµnh thÕ giíi tù nhiªn thø hai cã cÊu tróc cao h¬n vµ cã dÊu Ên ng-êi (cã tÝnh ng-êi). Trong qu¸ tr×nh ®ã, con ng-êi h×nh thµnh c¸i tù nhiªn bªn trong cña chÝnh m×nh(c¶nh quan néi t¹i cña chÝnh m×nh), ®ång thêi thÓ hiÖn th¸i ®é øng xö víi thÕ giíi tù nhiªn thø nhÊt lÉn thÕ giíi tù nhiªn thø hai vµ øng xö ®èi víi chÝnh m×nh. V¨n hãa lµ mét h×nh th¸i x· héi toµn diÖn bao gåm: ChuÈn mùc, Gi¸ trÞ vµ BiÓu t-îng. Du lÞch v¨n hãa Du lÞch v¨n hãa lµ lo¹i h×nh du lÞch mµ ë ®ã con ng-êi h-ëng thô nh÷ng s¶n phÈm v¨n hãa cña nh©n lo¹i, cña mét quèc gia, mét vïng c- d©n. Du lÞch lµ lo¹i h×nh du lÞch dùa vµo tµi nguyªn du lÞch vµ c¸c gi¸ trÞ v¨n hãa cña mét quèc gia. §ã lµ c¸c gi¸ trÞ v¨n hãa vËt thÓ vµ phi vËt thÓ. Du lÞch v¨n hãa cã mét sè ®Æc tr-ng riªng biÖt bªn canh nh÷ng tÝch chÊt nhÊt ®Þnh cña du lÞch nãi chung. Tr-íc tiªn, ®ã lµ sù ®Æc tr-ng vÒ tµi nguyªn, tµi nguyªn du lÞch v¨n hãa ®-¬ng nhiªn lµ nh÷ng ®Æc ®iÓm v¨n hãa ®Æc tr-ng cña mét vïng, mét quèc gia, mµ ®· lµ v¨n hãa ®Æc tr-ng th× mçi n¬i mçi kh¸c trong khi tµi nguyªn cña c¸c lo¹i h×nh du lÞch kh¸c th× cã thÓ gièng nhau; vÝ dô nh- du lÞch biÓn th× hÇu nh- ë mäi n¬i ®Òu gièng nhau bëi chØ cÇn cã b·i biÓn ®Ñp vµ c¬ së vËt chÊt tèt lµ cã thÓ tiÕn hµnh du lÞch biÓn. L-u ThÞ Linh VH 902 15 T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch Ngoµi lîi Ých vÒ kinh tÕ, du lÞch v¨n hãa cho quèc gia, cho vïng, cho nhµ kinh doanh du lÞch rÊt nhiÒu lî Ých kh¸c mµ kh«ng ph¶i bÊt kú lo¹i h×nh du lÞch nµo hay ngµnh nghÒ nµo còng cã thÓ mang l¹i, ®ã lµ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ vÒ mÆt x· héi. ChØ cã du lÞch v¨n hãa míi cã thÓ n©ng cao "chÊt" trong du lÞch, n©ng cao nÐt ®Ñp, gi÷ g×n tÝnh v¨n hãa ®èi víi c¶ kh¸ch du lÞch, víi nh©n d©n ®Þa ph-¬ng vµ víi c¸c nhµ kinh doanh du lÞch. ChÝnh v× thÕ, qua du lÞch v¨n hãa, Nhµ n-íc cã thÓ ®iÒu chØnh, gi÷ g×n vµ ph¸t huy mét c¸ch t«t nhÊt nÒn v¨n hãa riªng cña quèc gia m×nh. 1.3.2. Môc ®Ých cña du lÞch v¨n hãa Du lÞch v¨n hãa nh»m môc ®Ých thóc ®Èy vµ n©ng cao hiÓu biÕt v¨n hãa cho c¸ nh©n. Lo¹i h×nh du lÞch nµy tho¶ m·n lßng ham hiÓu biÕt vµ ham thÝch n©ng cao v¨n hãa th«ng qua c¸c chuyÕn du lÞch ®Õn nh÷ng n¬i xa l¹ ®Ó t×m hiÓu lÞch sö vµ nghiªn cøu lÞch sö, kÕt cÊu kinh tÕ, thÓ chÕ x· héi, phong tôc tËp qu¸n, tÝn ng-ìng cña d©n c- vïng ®Õn du lÞch. Du lÞch v¨n hãa lµ xu h-íng cña c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn v× ®em l¹i gi¸ trÞ lín cho céng ®ång x· héi, vµ v× thÕ mµ lo¹i h×nh du lÞch nµy trë thµnh néi dung chÝnh cña Héi nghÞ Bé tr-ëng Du lÞch §«ng ¸- Th¸i B×nh D-¬ng n¨m 2004. Bªn c¹nh nh÷ng lo¹i h×nh du lÞch nh- du lÞch sinh th¸i, du lÞch kh¸m ch÷a bÖnh, du lÞch m¹o hiÓm, du lÞch gi¸o dôc… gÇn ®©y, du lÞch v¨n hãa ®-îc xem lµ lo¹i s¶n phÈm ®Æc thï cña c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn, thu hót nhiÒu kh¸ch du lÞch quèc tÕ. Du lÞch v¨n ho¸ chñ yÕu dùa vµo nh÷ng s¶n phÈm v¨n hãa, nh÷ng lÔ héi truyÒn thèng d©n téc, kÓ c¶ nh÷ng phong tôc tÝn ng­ìng… ®Ó t¹o søc hót víi kh¸ch du lÞch b¶n ®Þa vµ tõ kh¾p n¬i trªn thÕ giíi. §èi víi kh¸ch du lÞch cã së thÝch nghiªn cøu, kh¸m ph¸ v¨n hãa vµ phong tôc tËp qu¸n b¶n ®Þa, th× du lÞch v¨n hãa lµ c¬ héi ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña hä. PhÇn lín ho¹t ®éng du lÞch v¨n hãa g¾n liÒn víi ®Þa ph-¬ng- n¬i l-u gi÷ nhiÒu lÔ héi v¨n hãa vµ còng lµ n¬i tån t¹i ®ãi nghÌo. Kh¸ch du lÞch ë c¸c L-u ThÞ Linh VH 902 16
- Xem thêm -