Tài liệu Tiểu thuyết việc máu

  • Số trang: 608 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 287 |
  • Lượt tải: 0
minhminh

Đã đăng 411 tài liệu

Mô tả:

BLOOD WORK by MICHAEL CONNELLY Copyright: © HEIRONYMUS, INC. This edition arranged with PHILIP G. SPITZER LITERARY AGENCY through BIG APPLE TUTTLE-MORI AGENCY, LABUAN, MALAYSIA. Dõch tûâ nguyïn baãn tiïëng Anh: Blood Work, NXB Warner Books. Baãn quyïìn tiïëng Viïåt © Cöng ty Cöí phêìn Vùn hoáa vaâ Truyïìn thöng Nhaä Nam, 2010. Baãn quyïìn taác phêím àûúåc baão höå. Moåi hònh thûác xuêët baãn, sao chuåp, phên phöëi dûúái daång in êën hoùåc chïë baãn àiïån tûã, àùåc biïåt laâ viïåc phaát taán trïn maång Internet maâ khöng coá sûå cho pheáp bùçng vùn baãn cuãa Nhaâ xuêët baãn laâ vi phaåm phaáp luêåt vaâ laâm töín haåi àïën quyïìn lúåi cuãa nhaâ xuêët baãn vaâ taác giaã. Khöng uãng höå, khuyïën khñch nhûäng haânh vi vi phaåm baãn quyïìn. Chó mua baán baãn in húåp phaáp. TRÊÌN TIÏÎN CAO ÀÙNG dõch Quyïín saách naây daânh tùång Terry Hansen vaâ tùång Jesse vaâ Myra McCaleb YÁ NGHÔ CUÖËI CUÂNG cuãa cö hûúáng vïì Raymond. Cö sùæp àûúåc gùåp con röìi. Thùçng beá seä thûác giêëc, xûa nay bao giúâ cuäng vêåy, röìi thò voâng tay öm àoán meå vïì nhaâ, caái öm êëm aáp vaâ cho cö sûác maånh. Cö móm cûúâi vaâ öng Kang àûáng sau quêìy cûúâi àaáp laåi cö, öng nghô aánh raång ngúâi cuãa cö laâ daânh cho öng. Töëi naâo öng cuäng cûúâi vúái cö, chùèng bao giúâ biïët rùçng yá nghô vaâ nuå cûúâi kyâ thûåc laâ daânh cho Raymond, cho khoaãnh khùæc haäy coân chûa túái. Tiïëng quaã chuöng rung lïn vò coá ngûúâi múã cûãa sau lûng cö chó len àûúåc vaâo vuâng ven cuãa yá nghô cö. Cö àaä ruát sùén mêëy túâ hai àö àûa qua quêìy cho öng Kang. Nhûng öng khöng cêìm. Röìi thò cö nhêån thêëy öng khöng coân chuá muåc vaâo cö maâ têåp trung vaâo caánh cûãa. Nuå cûúâi öng àaä biïën mêët vaâ miïång öng heá múã nhû thïí khuön thaânh möåt tûâ chùèng bao giúâ àûúåc thöët ra. Cö caãm thêëy möåt baân tay tuám lêëy vai phaãi cö tûâ àùçng sau. Theáp laånh ngùæt êën vaâo thaái dûúng traái cuãa cö. Möåt chuâm aánh saáng buâng loáe trûúác mùæt cö. AÁnh saáng choái loâa. Trong khoaãnh khùæc àoá cö thoaáng thêëy khuön mùåt àaáng yïu cuãa Raymond, thïë röìi moåi thûá trúã thaânh àen. 1 McCaleb thêëy naâng trûúác khi naâng thêëy öng. Öng àang bûúác xuöëng uå taâu chñnh, bùng qua daäy thuyïìn cuãa caánh nhaâ binh thò nhòn thêëy ngûúâi àaân baâ àûáng trïn muäi chiïëc Biïín Theo Ta. Luác àoá laâ mûúâi rûúäi saáng möåt ngaây thûá Baãy, tiïëng thò thêìm êëm aáp cuãa muâa xuên khiïën nhiïìu ngûúâi rúâi khoãi nhaâ keáo àïën caác uå taâu úã San Pedro. McCaleb àang sùæp hoaân têët cuöåc ài daåo vaâo möîi saáng - ài troån möåt voâng quanh Cabrillo Marina, doåc theo àï chùæn soáng xêy bùçng àaá röìi quay vïì. Àïën àoaån naây thò öng àaä mïåt búã húi tai, nhûng öng bûúác coân chêåm rò hún khi tiïën laåi gêìn thuyïìn. YÁ nghô àêìu tiïn cuãa öng laâ bûåc böåi - ngûúâi phuå nûä àoá àaä lïn thuyïìn öng maâ khöng àúåi ai múâi. Nhûng khi àïën gêìn hún, öng gaåt yá nghô àoá qua bïn maâ tûå hoãi naâng ta laâ ai, naâng muöën caái gò. Naâng khöng mùåc quêìn aáo duâng àïí ài thuyïìn. Naâng mùåc böå àêìm muâa heâ suöng nheå daâi túái giûäa àuâi. Laân gioá nöíi lïn tûâ mùåt nûúác cûá chûåc töëc vaáy naâng khiïën naâng phaãi eáp möåt tay vaâo höng àïí giûä yïn. McCaleb khöng thêëy hai baân chên naâng, nhûng qua àûúâng neát cú bùæp sùn chùæc öng nhòn thêëy núi àöi chên raám nùæng cuãa naâng, öng àoaán naâng MICHAEL CONNELLY 10 khöng mang giaây duâng àïí ài thuyïìn. Naâng nhoán goát lïn. McCaleb lêåp tûác hiïíu ra, naâng àûáng àêy nhùçm àïí gêy êën tûúång vúái ai àoá. McCaleb thò ùn mùåc sao cho chùèng gêy êën tûúång gò. Öng mang chiïëc quêìn jeans cuä raách te tua vò mùåc quaá lêu chûá khöng phaãi àïí laâm daáng, aáo phöng mùåc tûâ höìi dûå giaãi Catalina Gold Cup têån mêëy muâa heâ trûúác. Quêìn aáo lêëm bï lêëm bïët, chuã yïëu laâ maáu caá, àöi phêìn laâ maáu cuãa chñnh öng, axit hydrochloric, nhûåa poliuretan vaâ dêìu maáy. Böå àöì naây öng thûúâng mùåc àïí àaánh caá nhûng cuäng mùåc caã khi sûãa maáy. Cuöëi tuêìn naây öng àõnh seä sûãa maáy trïn thuyïìn nïn öng àang mùåc böå àöì phuâ húåp. Öng bùæt àêìu coá yá thûác hún vïì ngoaåi hònh mònh trong khi laåi gêìn thuyïìn vaâ thêëy ngûúâi àaân baâ roä hún. Öng ruát hai miïëng muát cuãa maáy nghe nhaåc ra khoãi tai röìi tùæt CD giûäa luác baâi “I Ain’t Superstitious” qua gioång Howlin’ Wolf àang phaát nûãa chûâng. “Töi giuáp gò àûúåc cho cö?” öng hoãi trûúác khi bûúác xuöëng thuyïìn cuãa mònh. Gioång öng dûúâng nhû khiïën naâng giêåt mònh, àang àûáng núi caánh cûãa trûúåt dêîn vaâo buöìng khaách cuãa thuyïìn naâng liïìn quay phùæt laåi. McCaleb àöì rùçng naâng goä lïn mùåt kñnh vò cûá nghô öng àang úã trong àoá. “Töi tòm Terrell McCaleb.” Naâng laâ möåt phuå nûä hêëp dêîn ngoaâi ba mûúi àöi chuát, treã hún McCaleb troân chuåc tuöíi hay hún. Tröng naâng quen quen, nhûng öng khöng nhúá ra ai. Chó laâ ngúâ ngúå nhû quen, thêåt ra chûa chùæc àaä phaãi. Àöìng thúâi öng laåi thêëy VIEÄC MAÙU 11 dûúâng nhû kyá ûác mònh bõ àaánh àöång khiïën cho öng nhêån ra, nhûng röìi àiïìu àoá qua nhanh vaâ öng biïët mònh lêìm, öng khöng quen biïët ngûúâi àaân baâ naây. Öng thûúâng nhúá àûúåc mùåt ngûúâi ta. Maâ cö naâng naây thò mùåt àuã xinh àïí öng khöng quïn àûúåc. Naâng phaát êm sai tïn öng, àaáng leä Maác-cêy-leáp thò naâng noái Maác-ca-lúáp, röìi thò naâng laåi duâng tïn ghi trïn giêëy túâ cuãa öng, caái tïn chùèng ai duâng trûâ caánh baáo chñ. Chñnh khi àoá öng bùæt àêìu hiïíu. Giúâ thò öng biïët àiïìu gò àaä àûa naâng túái con thuyïìn. Laåi möåt linh höìn laåc loäng àïën nhêìm núi phaãi àïën. “McCaleb,” öng chûäa laåi. “Terry McCaleb.” “Xin löîi. Töi, úâ, töi cûá nghô öng àang úã trong thuyïìn. Töi khöng biïët nïëu bûúác lïn thuyïìn maâ goä cûãa thò coá àûúåc khöng.” “Thò cö vêîn laâm àoá thöi.” Naâng lúâ ài lúâi traách maâ noái tiïëp. Cûá nhû thïí nhûäng àiïìu naâng àang laâm vaâ nhûäng gò naâng phaãi noái, naâng àaä phaãi têåp ài têåp laåi nhiïìu lêìn. “Töi cêìn noái chuyïån vúái öng.” “ÖÌ, hiïån giúâ töi húi bêån.” Öng chó tay vïì phña caánh cûãa dêîn xuöëng hêìm thuyïìn vêîn àang múã toang, may phûúác laâ cö naâng chûa loåt xuöëng, chó tay vaâo àöëng àöì nghïì öng àaä truát ra trïn möåt têëm vaãi maân caånh cûãa söí àuöi taâu. “Töi ài loanh quanh tòm caái thuyïìn naây gêìn caã tiïëng röìi,” naâng noái. “Khöng lêu àêu maâ. Tïn töi laâ Graciela Rivers, töi chó muöën...” MICHAEL CONNELLY 12 “Naây, cö Rivers,” öng noái, giú hai tay lïn ngùn laåi. “Thûåc sûå laâ töi... Cö àoåc àûúåc vïì töi trïn baáo coá àuáng khöng?” Naâng gêåt. “Thöi àûúåc, trûúác khi cö bùæt àêìu chuyïån cuãa cö, töi phaãi noái vúái cö rùçng cö khöng phaãi ngûúâi àêìu tiïn túái àêy tòm töi hay kiïëm söë phön cuãa töi maâ goåi töi. Vaâ vúái têët caã nhûäng ngûúâi khaác töi noái gò thò vúái cö töi cuäng noái thïë thöi. Töi khöng phaãi àang tòm viïåc. Thaânh thûã nïëu chuyïån laâ cö muöën thuï töi hay nhúâ töi giuáp caách naây caách noå thò rêët tiïëc, töi khöng laâm àûúåc. Töi khöng phaãi àang tòm loaåi viïåc êëy.” Naâng chùèng noái gò vaâ öng caãm thêëy loâng xöën xang caãm thöng vúái naâng, cuäng nhû öng tûâng caãm thêëy vúái nhûäng ngûúâi khaác túái tòm öng trûúác naâng. “Naây, töi coá biïët vaâi ba àiïìu tra viïn tû, töi coá thïí giúái thiïåu hoå vúái cö. Höåi naây gioãi àêëy, laâm ùn chùm chó, hoå khöng lûâa cö àêu.” Öng bûúác lïn meáp àuöi thuyïìn, nhùåt chiïëc kñnh rêm öng quïn mang theo khi ài böå, àeo vaâo, ra hiïåu rùçng cuöåc noái chuyïån thïë laâ dûát. Nhûng cûã chó vaâ lúâi leä cuãa öng cûá nhû nûúác àöí laá khoai àöëi vúái naâng ta. “Baâi baáo noái öng töët buång. Noái rùçng bêët cûá khi naâo coá keã chuöìn àûúåc laâ öng gheát cay gheát àùæng.” Öng thoåc tay vaâo tuái quêìn, nhuán vai. “Cö phaãi nhúá möåt àiïìu. Khöng bao giúâ chó mònh töi caã. Töi coá ngûúâi cöång taác, töi coá àöåi xeát nghiïåm, töi coá caã Cuåc úã sau lûng höî trúå töi. Khaác xa caái kiïíu anh chaâng àún thên àöåc maä laâm gò cuäng lêìm luäi möåt mònh. Khaác nhiïìu VIEÄC MAÙU 13 lùæm. Duâ coá muöën, e töi cuäng khöng giuáp cö àûúåc.” Naâng gêåt àêìu nïn öng àinh ninh àaä laâm naâng ta thêëu hiïíu röìi, vaâ vúái cö naây túái àêy laâ hïët chuyïån. Öng bùæt àêìu nghô túái caái van trïn möåt trong caác àöång cú thuyïìn maâ öng àang thao taác dúã, öng àõnh seä laâm cho xong nöåi cuöëi tuêìn naây. Nhûng öng àaä lêìm vïì naâng. “Töi nghô öng coá thïí giuáp töi,” naâng noái. “Coá khi coân giuáp chñnh öng nûäa.” “Töi khöng cêìn tiïìn. Töi kiïëm àuã.” “Töi khöng noái chuyïån tiïìn nong.” Öng nhòn naâng trong khoaãng möåt nhõp tim trûúác khi àaáp. “Töi khöng biïët cö noái thïë laâ yá gò,” öng noái, cöë tònh toã ra caáu kónh. “Nhûng töi khöng giuáp cö àûúåc. Töi khöng coân phuâ hiïåu, maâ cuäng chaã phaãi laâ àiïìu tra viïn tû. Töi maâ laâm viïåc nhû àiïìu tra viïn tû hoùåc nhêån tiïìn maâ khöng coá giêëy pheáp cuãa nhaâ nûúác thò seä laâ bêët húåp phaáp àêëy. Nïëu àaä àoåc baâi baáo thò ùæt cö biïët chuyïån gò àaä xaãy ra vúái töi. Thêåm chñ töi coân khöng àûúåc laái xe nûäa kòa.” Öng troã xuöëng baäi àöî xe bïn ngoaâi daäy uå taâu vaâ cêìu taâu. “Cö thêëy caái xe truâm kñn mñt nhû quaâ Giaáng sinh kia khöng? Xe töi àoá. Noá seä coân nùçm àoá chûâng naâo töi chûa àûúåc baác sô chuêín y cho laái xe laåi. Àïën nûúác naây thò töi coân laâ caái thûá àiïìu tra viïn naâo nûäa chûá? Àïën maâ phaãi ài xe buyát suöët.” Naâng lúâ ài lúâi phaãn àöëi cuãa öng, chó nhòn öng vúái veã MICHAEL CONNELLY 14 kiïn quyïët khiïën öng luáng tuáng. Öng chùèng biïët laâm caách naâo àiïåu naâng ta ài khoãi thuyïìn öng àûúåc àêy. “Àïí töi ài lêëy tïn mêëy ngûúâi kia cho cö.” Öng ài voâng qua naâng röìi àêíy caánh cûãa trûúåt cuãa phoâng khaách ra. Vaâo trong röìi, öng àoáng chùåt cûãa sau lûng mònh. Öng cêìn sûå ngùn caách. Öng ài túái chöî mêëy ngùn keáo dûúái baân veä haãi àöì, bùæt tay tòm cuöën danh baå àiïån thoaåi. Àaä quaá lêu khöng cêìn túái nïn bêy giúâ öng chùèng biïët noá nùçm úã àêu nûäa. Öng liïëc ra ngoaâi qua caánh cûãa, quan saát cö naâng bûúác túái chöî àuöi taâu, tûåa höng vaâo ö cûãa söí nhoã trong khi chúâ àúåi. Trïn mùåt kñnh cûãa coá lúáp maâng phaãn chiïëu. Naâng khöng thïí thêëy öng àang quan saát naâng. Caãm giaác quen quen laåi xêm chiïëm têm trñ öng vaâ öng cöë nhúá ra xem mònh àaä gùåp khuön mùåt naây úã àêu. Öng thêëy naâng thêåt nöíi bêåt. Àöi mùæt hònh quaã haånh sêîm maâu vûâa coá veã u sêìu laåi vûâa coá veã thêëu hiïíu àiïìu bñ mêåt naâo àêëy. Öng biïët giaá nhû öng tûâng gùåp naâng hay thêåm chñ chó tûâng quan saát naâng trûúác àêy thò hùèn öng seä dïî daâng nhúá ra naâng. Nhûng öng chùèng nhúá àûúåc gò caã. Mùæt öng bêët giaác chuyïín sang hai baân tay naâng, tòm xem coá chiïëc nhêîn naâo khöng. Khöng coá. Vïì chuyïån giaây deáp cuãa naâng thò öng àoaán àuáng. Naâng mang xùng àan coá goát laâm bùçng bêìn, cao nùm phên. Moáng chên naâng sún maâu höìng, nöíi bêåt trïn laân da maâu nêu mïìm maåi. Öng tûå hoãi coá phaãi luác naâo naâng cuäng tröng thïë naây khöng, hay naâng ùn mùåc thïë chó àïí nhûã öng nhêån laâm cho naâng. Öng tòm ra cuöën danh baå àiïån thoaåi trong ngùn keáo thûá hai, liïìn nhanh choáng tòm mêëy caái tïn Jack Lavelle vaâ VIEÄC MAÙU 15 Tom Kimball. Öng ghi laåi tïn vaâ söë àiïån thoaåi cuãa hoå vaâo möåt túâ rúi quaãng caáo cuä cuãa haäng dõch vuå taâu biïín röìi múã caánh cûãa trûúåt. Naâng àang múã vñ trong khi öng ra khoãi buöìng khaách. Öng chòa túâ giêëy cho naâng. “Àêy laâ tïn hai ngûúâi. Lavelle laâ thaám tûã Los Angeles àaä nghó hûu coân Kimball höìi trûúác laâm úã FBI. Töi tûâng laâm viïåc vúái caã hai, ngûúâi naâo cuäng coá thïí laâm viïåc töët cho cö. Choån möåt ngûúâi maâ goåi. Nhúá baão anh ta rùçng cö coá àûúåc tïn anh ta laâ nhúâ töi. Anh ta seä lo cho cö.” Naâng khöng nhêån mêëy caái tïn tûâ tay öng. Thay vò vêåy naâng ruát möåt têëm aãnh ra khoãi vñ chòa cho öng. McCaleb cêìm lêëy khöng nghô ngúåi gò. Öng nhêån ra ngay àoá laâ möåt sai lêìm. Trong tay öng laâ bûác aãnh möåt phuå nûä móm cûúâi ngùæm möåt àûáa beá trai àang thöíi tùæt nïën trïn caái baánh sinh nhêåt. McCaleb àïëm àûúåc baãy ngoån nïën. Àêìu tiïn öng nghô àoá laâ aãnh cuãa Graciela höìi treã hún bêy giúâ vaâi tuöíi. Nhûng röìi öng nhêån ra khöng phaãi laâ naâng. Ngûúâi phuå nûä trong aãnh mùåt troân hún, möi moãng hún. Cö ta khöng àeåp nhû Graciela Rivers. Tuy caã hai àïìu coá mùæt maâu nêu sêîm, nhûng mùæt ngûúâi phuå nûä trong aãnh khöng coá caái veã maänh liïåt nhû mùæt ngûúâi àaân baâ àang quan saát öng luác naây. “Em gaái cö aâ?” “Phaãi. Vaâ con cuãa noá.” “Ngûúâi naâo?” “Sao cú?” “Ngûúâi naâo chïët?” Cêu hoãi àoá laâ sai lêìm thûá hai cuãa öng, laâm trêìm troång MICHAEL CONNELLY 16 thïm sai lêìm thûá nhêët búãi noá löi öng dêën vaâo sêu hún nûäa. Ngay luác hoãi, öng àaä biïët rùçng àaáng leä ra öng nïn khùng khùng àoâi naâng ta nhêån lêëy hoå tïn hai thaám tûã tû kia röìi chêëm dûát moåi chuyïån úã àêy. “Em töi. Gloria Torres. Caã nhaâ töi goåi noá laâ Glory. Àêy laâ Raymond, con cuãa noá.” Öng gêåt àêìu röìi àûa traã bûác hònh nhûng naâng khöng nhêån. Öng biïët naâng muöën öng hoãi chuyïån gò àaä xaãy ra, nhûng cuöëi cuâng öng kõp kòm laåi. “Naâo, thïë naây chaã ñch gò àêu,” röët cuöåc öng noái. “Töi biïët cö àang laâm gò röìi. Chaã ñch vúái töi àêu.” “YÁ öng laâ öng khöng hïì coá loâng thöng caãm phaãi khöng?” Öng ngêìn ngûâ trong khi cún giêån söi lïn trong hoång. “Töi coá loâng thöng caãm. Cö àaä àoåc baâi baáo, cö biïët chuyïån gò àaä xaãy ra vúái töi. Xûa nay töi gùåp rùæc röëi gò cuäng àïìu do thöng caãm maâ ra caã.” Öng nuöët khan vaâ cöë göåt saåch moåi caãm xuác khoá chõu. Öng biïët cö naâng naây àang bõ nöîi thêët voång khuãng khiïëp laâm cho heáo hon tiïìu tuåy. McCaleb tûâng biïët haâng trùm ngûúâi nhû naâng. Nhûäng ngûúâi thên yïu bõ tûúác ài khoãi hoå chùèng vò lyá do naâo hïët. Khöng bùæt búá, khöng buöåc töåi, khöng phaá aán. Möåt vaâi ngûúâi trong söë àoá chó coân nhû caái thêy söëng, àúâi hoå bõ thay àöíi vö phûúng cûáu chûäa. Nhûäng linh höìn laåc loäng. Graciela Rivers giúâ àêy laâ möåt ngûúâi nhû thïë. Chùæc chùæn naâng laâ thïë, khöng thò naâng àaä chùèng tòm moåi caách luâng ra tung tñch cuãa öng. Öng biïët, duâ naâng noái gò vúái öng hoùåc duâ öng coá tûác giêån àïën mêëy, naâng cuäng VIEÄC MAÙU 17 khöng àaáng phaãi hûáng chõu thïm nhûäng cún thêët voång cuãa chñnh öng. “Thöi naâo,” öng noái. “Töi khöng laâm àûúåc àêu maâ. Töi rêët tiïëc.” Öng àùåt möåt tay lïn tay naâng àïí àûa naâng trúã laåi bêåc lïn xuöëng thuyïìn. Da naâng êëm. Öng caãm nhêån àûúåc bùæp cú khoãe maånh dûúái sûå mïìm maåi àoá. Öng laåi àûa naâng têëm aãnh, nhûng naâng vêîn tûâ chöëi khöng chõu cêìm. “Xem laåi ài. Xin öng laâm ún. Chó thïm möåt lêìn thöi, röìi töi seä àïí öng yïn. Noái cho töi biïët liïåu öng coá caãm thêëy gò khaác khöng?” Öng vûâa lùæc àêìu vûâa phaác möåt cûã chó yïëu úát bùçng baân tay nhû muöën noái àùçng naâo thò cuäng vêåy thöi. “Töi laâ cûåu nhên viïn FBI chûá khöng phaãi nhaâ ngoaåi caãm.” Nhûng öng vêîn laâm ra veã giú têëm aãnh lïn nhòn. Ngûúâi phuå nûä vaâ chuá beá xem chûâng haånh phuác. Laâ tiïåc sinh nhêåt maâ. Baãy ngoån nïën. McCaleb nhúá rùçng höìi öng baãy tuöíi cha meå öng coân úã vúái nhau. Nhûng sau àêëy thò khöng úã vúái nhau lêu nûäa. Mùæt öng bõ huát vaâo àûáa beá nhiïìu hún vaâo ngûúâi phuå nûä. Öng tûå hoãi bêy giúâ khöng coá meå thò thùçng nhoã söëng ra sao. “Töi xin löîi, cö Rivers aå. Thûåc sûå laâ töi rêët tiïëc. Nhûng töi chùèng laâm gò àûúåc cho cö hïët. Cö coá muöën lêëy aãnh naây laåi khöng?” “Töi coá hai caái. Öng biïët àêëy, rûãa möåt tùång möåt maâ. Töi tûúãng öng seä giûä laåi möåt caái.” Lêìn àêìu tiïn öng caãm thêëy coá caái gò àoá ngêìm êín trong MICHAEL CONNELLY 18 doâng caãm xuác. Coá caái gò àoá hïå troång nûäa àêy, nhûng öng khöng biïët laâ gò. Öng nhòn kyä cö Graciela Rivers vaâ coá caãm tûúãng rùçng nïëu dêën thïm möåt bûúác, hoãi caái cêu hoãi thêåt hiïín nhiïn, öng seä bõ cuöën hùèn vaâo. Öng khöng kòm àûúåc. “Sao töi laåi muöën giûä têëm aãnh duâ töi seä khöng thïí giuáp cö àûúåc?” Naâng móm cûúâi möåt caách buöìn baä thïë naâo àoá. “Búãi noá laâ ngûúâi àaân baâ àaä cûáu maång öng. Thónh thoaãng töi laåi nghô, hùèn öng cêìn tûå nhùæc mònh nhúá cö ta tröng thïë naâo, cö ta laâ ai.” Öng nhòn naâng chùçm chùçm möåt höìi lêu nhûng thêåt ra öng khöng nhòn Graciela Rivers. Öng àang nhòn vaâo bïn trong mònh, luåc loåi trong kyá ûác vaâ hiïíu biïët cuãa mònh àiïìu naâng vûâa noái, nhûng vêîn khöng hiïíu àûúåc yá nghôa cuãa noá. “Cö noái caái gò vêåy?” Öng chó hoãi àûúåc coá thïë. Öng coá caãm giaác quyïìn kiïím soaát cuöåc noái chuyïån vaâ moåi thûá khaác àïìu àang tuöåt khoãi öng maâ trûúåt qua boong taâu vïì phña naâng. Caái doâng chaãy ngêìm kia àaä toám àûúåc öng. Noá àang àûa öng ài. Naâng giú tay lïn, nhûng rûúán tay qua bûác aãnh öng vêîn àang chòa ra cho naâng. Naâng àùåt loâng baân tay lïn ngûåc öng, miïët tay doåc xuöëng ngûåc aáo öng, mêëy ngoán tay naâng lêìn theo vïët seåo giöëng nhû àoaån thûâng daây cöåm sau lêìn aáo. Öng àïí yïn cho naâng laâm vêåy. Öng àûáng nhû hoáa àaá maâ àïí naâng laâm vêåy. “Traái tim öng,” naâng noái. “Noá tûâng laâ cuãa em töi. Noá laâ ngûúâi àaä cûáu maång öng.” 2 Tûâ khoáe mùæt öng chó vûâa vùån thêëy maân hònh. Maân hònh maâu baåc àen leåt xeåt, traái tim tröng giöëng nhû möåt boáng ma gúân gúån, nhûäng caái àinh vaâ keåp duâng àïí nuát caác maåch maáu nöíi roä lïn nhû nhûäng caái voã àaån àen sò trong ngûåc öng. “Gêìn xong röìi,” möåt gioång noái. Gioång àoá thöët lïn tûâ sau tai phaãi öng. Bonnie Fox. Luác naâo cuäng àiïìm tônh, chuyïn nghiïåp, khiïën ngûúâi ta yïn loâng. Chùèng mêëy chöëc öng nhòn thêëy neát lûúån ngoùçn ngoeâo nhû rùæn cuãa kñnh nöåi soi di àöång vaâo trong trûúâng tia X cuãa maân hònh, men theo tônh maåch vaâo trong tim. Öng nhùæm mùæt laåi. Öng gheát caái caãm giaác bõ giêåt thöëc àoá, caãm giaác maâ hoå noái ta seä khöng caãm thêëy nhûng röìi ta luön luön caãm thêëy. “Àûúåc röìi, anh khöng nïn caãm thêëy thïë naây,” chõ ta noái. “Phaãi.” “Àûâng noái chuyïån.” Röìi thò, noá àêëy. Giöëng nhû caái giêåt rêët nheå núi àêìu MICHAEL CONNELLY 20 muát súåi dêy cêu, möåt con caá nheáp àang nêîng nheå möìi cêu cuãa ta. Öng múã mùæt thò thêëy àûúâng viïìn öëng kñnh nöåi soi, maãnh nhû súåi dêy cêu, vêîn nùçm sêu trong traái tim. “OK, àûúåc röìi,” chõ noái. “Sùæp xong röìi. Anh cûâ lùæm, Terry.” Öng caãm thêëy chõ vöî vai öng, mùåc duâ öng khöng thïí ngoaái àêìu laåi nhòn chõ. Ngûúâi ta ruát kñnh nöåi soi ra, vaâ chõ daán miïëng gaåc lïn chöî raåch trïn cöí öng. Caái ngaâm naäy giúâ giûä chùåt àêìu öng úã möåt goác àöå àïën laâ khoá chõu giúâ àûúåc gúä ra, vaâ öng chêìm chêåm vûún thùèng cöí, giú baân tay lïn àïí co duöîi nhûäng cú bùæp cûáng àúâ. Khuön mùåt tûúi cûúâi cuãa baác sô Bonnie Fox laåi treo lú lûãng trïn àêìu öng. “Anh thêëy thïë naâo?” “Khöng thïí kïu ca gò. Giúâ moåi chuyïån xong röìi.” “Tñ nûäa töi seä àïën khaám cho anh. Töi cêìn kiïím tra kïët quaã xeát nhiïåm maáu vaâ àem mö túái phoâng thñ nghiïåm.” “Töi coá chuyïån muöën noái vúái chõ.” “Àûúåc röìi. Heån anh laát nûäa.” Vaâi phuát sau hai cö y taá àêíy giûúâng cuãa McCaleb ra khoãi phoâng chuåp maåch maáu, àûa vaâo thang maáy. Öng khöng ûa bõ ngûúâi ta àöëi xûã nhû möåt keã taân phïë. Leä ra öng coá thïí tûå ài àûúåc, nhûng laâm thïë laâ traái nöåi quy. Sau möåt ca sinh thiïët tim, bïånh nhên phaãi luön àûúåc giûä úã thïë nùçm ngang. Caác bïånh viïån luön luön coá nöåi quy naây noå. CedarsSinai xem ra coá nhiïìu nöåi quy hún bêët cûá bïånh viïån naâo. Ngûúâi ta àûa öng xuöëng khoa tim maåch úã têìng saáu. Trong khi àûúåc hai cö y taá àêíy trïn giûúâng coá baánh xe doåc theo haânh lang phña Àöng, öng tiïën ngang qua phoâng cuãa
- Xem thêm -