Tài liệu Tiêu thụ sp tại cty thiết bị gd 1

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu VÊn ®Ò mu«n thña víi c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ã. KÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ ë ®©y kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ lîi nhuËn, lµ tû suÊt lîi nhuËn cña doanh nghiÖp mµ nã cßn ph¶i g¾n liÒn víi môc tiªu cña doanh nghiÖp. Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ trêng, muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã l·i. Muèn vËy th× doanh nghiÖp ph¶i nh thÕ nµo ®Ó b¸n ®îc nhiÒu hµng, víi sè lîng ngµy cµng t¨ng. V× vËy cã thÓ nãi tiªu thô lµ mét kh©u quan träng nhÊt trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. Nã lµ cÇu nèi gi÷a doanh nghiÖp víi ngêi tiªu dïng, lµ kh©u cuèi cïng cña ho¹t ®éng kinh doanh hµng ho¸ trong doanh nghiÖp, ®¶m b¶o c©n ®èi gi÷a cung vµ cÇu ®èi víi tõng mÆt hµng cô thÓ, gãp phÇn æn ®Þnh gi¸ c¶ thÞ trêng. §ång thêi tiªu thô t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c nhau trong doanh nghiÖp diÔn ra b×nh thêng, ¨n khíp víi nhau, nhÊt lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cung øng vµ dù tr÷. Ngµy nay tiªu thô hµng ho¸ quyÕt ®Þnh toµn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. ChÝnh v× lÏ ®ã, lµ mét sinh viªn khoa Qu¶n lý Doanh nghiÖp trêng §¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh, dùa trªn kiÕn thøc, lý luËn ®· ®îc häc trong nhµ trêng vµ trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu kh¶o s¸t thùc tÕ tiªu thô hµng ho¸ ë C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I, em xin m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tiªu thô hµng ho¸ ë C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I" lµm ®Ò tµi tèt nghiÖp cña m×nh. Bµi luËn v¨n ®îc tr×nh bµy lµm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ hiÖu qu¶ tiªu thô hµng ho¸ cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh vµ hiÖu qu¶ tiªu thô hµng ho¸ ë C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I. Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ ë C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TS. Ph¹m Quang HuÊn ®· tËn t×nh híng dÉn em thùc hiÖn bµi luËn v¨n nµy. Vµ em còng xin c¸m ¬n c¸c b¸c, c¸c chó cïng toµn thÓ c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I ®· nhiÖt t×nh chØ b¶o, gi¶i thÝch vµ cung cÊp sè liÖu ®Ó em hoµn thµnh bµi luËn v¨n nµy Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! C¬ së lý luËn vÒ hiÖu qu¶ tiªu thô hµng ho¸ cña Ch¬ng I: doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. I/ Tiªu thô hµng ho¸ vµ hiÖu qu¶ tiªu thô hµng ho¸. 1/ Kh¸i niÖm vÒ doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. a/ Kh¸i niÖm vÒ doanh nghiÖp vµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Doanh nghiÖp lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ ®îc thµnh lËp hîp ph¸p, thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh nh»m môc ®Ých sinh lêi vµ lÊy ho¹t ®éng kinh doanh lµm nghÒ nghiÖp chÝnh kinh doanh lµ viÖc thùc hiÖn mét sè hoÆc toµn bé c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hay thùc hiÖn dÞch vô nh»m thu lîi. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ doanh nghiÖp cã chøc n¨ng chñ yÕu lµ t¹o ra s¶n phÈm hµng ho¸ cung cÊp cho thÞ trêng. Tríc ®©y trong c¬ chÕ tæ chøc bao cÊp th× doanh nghiÖp s¶n xuÊt chØ thùc hiÖn viÖc s¶n xuÊt, cßn tiÖu thô ®· cã Nhµ níc ®øng ra lo ph©n phèi. Nhng ngµy nay trong c¬ chÕ thÞ trêng doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i tù m×nh tiªu thô s¶n phÈm, nghÜa lµ doanh nghiÖp ph¶i t×m thÞ trêng vµ ph¸t triÓn, më réng nã lµm sao cho nhanh nhÊt. b/ Kh¸i niÖm tiªu thô hµng ho¸. Tiªu thô hµng ho¸ lµ qu¸ tr×nh gåm nhiÒu ho¹t ®éng: nghiªn cøu thÞ trêng, nghiªn cøu ngêi tiªu dïng, lùa chän x¸c lËp c¸c kªnh ph©n phèi, c¸c chÝnh s¸ch vµ h×nh thøc b¸n hµng, tiÕn hµnh qu¶ng c¸o xóc tiÕn, cuèi cïng thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc b¸n hµng t¹i ®iÓm b¸n. Tiªu thô hµng ho¸ tuú theo nh÷ng gãc ®é tiÕp cËn kh¸c nhau mµ ngêi ta ®a ra c¸c kh¸i niÖm kh¸c nhau: - Tiªu thô hµng ho¸ lµ qu¸ tr×nh chuyÓn quyÒn së h÷u vµ sö dông hµng ho¸ tiÒn tÖ gi÷a c¸c chñ thÓ kinh tÕ. - Tiªu thô hµng ho¸ lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn gi¸ trÞ cña hµng ho¸, hµng ho¸ ®îc chuyÓn tõ tr¹ng th¸i hiÖn vËt sang h×nh th¸i tiÒn tÖ vµ vßng chu chuyÓn vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp ®· hoµn thµnh. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù m×nh gi¶i quyÕt 3 vÊn ®Ò trung t©m lµ: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt b»ng c¸ch nµo? s¶n xuÊt cho ai? ho¹t ®éng hµng ho¸ trong thêi kú nµy lµ phô thuéc vµo kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp vµ sù vËn ®éng cña c¸c qui luËt thÞ trêng (qui luËt gi¸ trÞ, qui luËt c¹nh tranh, qui luËt cung cÇu). 2/ Vai trß cña tiªu thô hµng ho¸ a/ §èi víi doanh nghiÖp. - Thóc ®Èy qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp diÔn ra nhanh chãng. - Gi÷ vÞ trÝ quan träng trong viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng, duy tr× mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷a doanh nghiÖp víi kh¸ch hµng. - Gi÷ vÞ trÝ quan träng trong viÖc ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cuèi cïng cña qu¸ tr×nh kinh doanh. - Gi÷ vÞ trÝ quan träng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2 - Lµ ph¬ng tiÖn ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu mµ giíi chñ doanh nghiÖp ®· ®Ò ra. - Gi÷ vai trß quan träng ®èi víi ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp. Tãm l¹i, tiªu thô hµng ho¸ sÏ gióp cho doanh nghiÖp gi¶i quyÕt ®îc c¸c vÊn ®Ò nh: thu håi vèn, cã lîi nhuËn, cã tiÒn l¬ng cho CBCNV, tiÕp tôc ®Çu t cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ë kú sau. Nh vËy khi doanh nghiÖp cã s¶n phÈm hµng ho¸ trong tay th× ®iÒu quan träng lµ ph¶i b¸n ®îc hµng, gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh vµ ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu kinh doanh gióp thu håi vèn nhanh, b¶o ®¶m t¨ng vßng quay cña vèn, chøng tá doanh nghiÖp ®· cã uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng, ®· th¾ng trong c¹nh tranh vµ thu ®îc lîi nhuËn. Do ®ã mµ tÊt c¸c c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ trêng ®Òu ph¶i t×m mäi c¸ch, mäi biÖn ph¸p nh»m t¨ng ®îc hµng ho¸ tiªu thô. b/ §èi víi Nhµ níc vµ x· héi. + §èi víi Nhµ níc: Gióp cho ng©n s¸ch nhµ níc t¨ng lªn, gãp phÇn t¨ng trëng kinh tÕ. + §èi víi x· héi: Tiªu thô hµng ho¸ ph¸t triÓn th× doanh nghiÖp míi më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, míi t¹o thªm ®îc viÖc lµm, thu hót thªm lao ®éng trong x· héi. MÆt kh¸c th«ng qua ho¹t ®éng ng©n s¸ch nhµ níc, Nhµ níc sö dông vèn ®Çu t cho viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, thùc hiÖn phóc lîi x· héi, ®Çu t cho y tÕ gi¸o dôc... gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng thµnh viªn trong x· héi theo híng tiÕn bé h¬n, v¨n minh h¬n. 3/ HiÖu qu¶ tiªu thô hµng ho¸ trong doanh nghiÖp. a/ Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ tiªu thô hµng ho¸. HiÖu qu¶ tiªu thô hµng ho¸ lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c nguån nh©n tµi, vËt lùc ®îc thÓ hiÖn th«ng qua mèi quan hÖ so s¸ch gi÷a kÕt qu¶ ®¹t ®îc (®Çu ra) víi chi phÝ bá ra (®©ï vµo) trong qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸. C¸c kho¶n chi phÝ ë ®©y bao gåm c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh: lao ®éng, t liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng, vèn chñ së h÷u, vèn vay... b/ C¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña doanh nghiÖp ®îc ®¸nh gi¸ theo c¸c chØ tiªu nhÊt ®Þnh. Nh÷ng chi tiªu nµy bÞ lÖ thuéc bëi c¸c môc tiªu ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh. C¸c môc tiªu ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp thêng lµ kÕt qu¶ cô thÓ mµ doanh nghiÖp ph¶i phÊn ®Êu ®¹t ®îc vµ thêng Ên ®Þnh theo c¸c lÜnh vùc cô thÓ sau: - Møc lîi nhuËn. - N¨ng suÊt, chi phÝ. - VÞ thÕ c¹nh tranh, t¨ng thÞ phÇn. 3 - N©ng cao chÊt lîng phôc vô. - Duy tr× sù tån t¹i cña doanh nghiÖp. - §¹t sù æn ®Þnh néi bé. T¹i mét thêi ®iÓm doanh nghiÖp cã thÓ cã nhiÒu môc tiªu kh¸c nhau, c¸c môc tiªu nµy thay ®æi theo thêi gian vµ khi môc tiªu thay ®æi th× quan ®iÓm ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp còng thay ®æi theo. Song, vÒ mÆt kinh tÕ c¸c môc tiªu ®Òu qui tô vÒ mét môc tiªu c¬ b¶n lµ t¨ng møc lîi nhuËn ®Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Do ®ã lîi nhuËn ®îc xem lµ tiªu chuÈn ®Ó thiÕt lËp c¸c chØ tiªu ®o lêng vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ. 4/ Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ tiªu thô hµng ho¸. HiÖu qu¶ trong kinh doanh kh«ng chØ lµ thíc ®o chÊt lîng ho¹t ®éng kinh doanh mµ cßn lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp cµng cao, th× doanh nghiÖp cµng cã ®iÒu kiÖn më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vÒ c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u: §Çu t trang thiÕt bÞ, ¸p dông tiÕn bé khoa häc vµ qui tr×nh c«ng nghÖ míi t¹o ra s¶n phÈm chÊt lîng cao, ®¶m b¶o c¹nh tranh th¾ng lîi vµ doanh nghiÖp thu ®îc lîi nhuËn sÏ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi nhµ níc, x· héi vµ ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp. * §èi víi ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp: N©ng cao hiÖu qu¶ tiªu thô hµng ho¸ sÏ ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm vµ thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn c¶i thiÖn n©ng cao ®êi sèng viÖc lµm cho hä. * §èi víi x· héi: Gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, tiÕt kiÖm chi phÝ vµ lao ®éng cho x· héi. Qua ®ã gãp phÇn lµm cho x· héi ph¸t triÓn h¬n vÒ nhiÒu mÆt nh tr×nh ®é d©n trÝ ®îc n©ng cao, thu nhËp b×nh qu©n theo ®Çu ngêi t¨ng .... cã nghÜa lµ kh¶ n¨ng b¶o vÖ søc khoÎ cho ngêi d©n tèt h¬n. * §èi víi Nhµ níc: N©ng cao hiÖu qu¶ tiÖu hµng ho¸ gióp doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt vµ ®Çy ®ñ h¬n nghÜa vô ®ãng gãp cña m×nh ®èi víi Nhµ níc th«ng qua nép thuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ. Qua ®ã gióp Nhµ níc cã ®iÒu kiÖn tèt h¬n ®Ó thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ cña m×nh, gãp phÇn t¨ng trëng kinh tÕ, gi¶m l¹m ph¸t, t¨ng nguån thu cho ng©n s¸ch. Cã thÓ nãi r»ng, tiªu thô hµng cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi doanh nghiÖp. Do ®ã nghiªn cøu ho¹t ®éng tiªu thô vµ n¾m b¾t c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô lµ tiÒn ®Ò tèt cho mçi doanh nghiÖp ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh mét c¸ch chÝnh x¸c, qua ®ã x¸c ®Þnh híng ®i ®óng ®¾n cho doanh nghiÖp trong t¬ng lai nh»m khai th¸c mäi tiÒm n¨ng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp. Trªn c¬ së ®ã cÇn t¨ng cêng 4 tÝch luü ®Ó t¸i s¶n xuÊt kinh doanh gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. II/ HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®o l êng vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tiªu thô hµng ho¸ trong doanh nghiÖp. 1/ C¸c chØ tiªu tæng hîp. a/ C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån lùc cña doanh nghiÖp. M _______________________ HQ = GV + F M: Doanh thu thuÇn ®¹t ®îc trong kú. Gv: TrÞ gi¸ vèn hµng ho¸ ®· tiªu thô. F: Chi phÝ bá ra ®Ó ®¹t ®îc doanh thu. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c nguån lùc cña doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng kinh doanh. Cã nghÜa lµ trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh doanh nghiÖp thu ®îc bao nhiªu ®ång doanh thu trªn mét ®ång chi phÝ bá ra. ChØ tiªu nµy cµng cao th× chøng tá tr×nh ®é sö dông nguån nh©n lùc cña doanh nghiÖp cµng cao vµ ngîc l¹i. b/ ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn. LN HQen = ________________________ * 100% GV + F QHen: Tû suÊt lîi nhuËn. LN: Lîi nhuËn thuÇn ®¹t ®îc trong kú. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh 1 ®ång chi phÝ bá ra doanh nghiÖp thu vÒ ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy cßn gäi lµ hÖ sè sinh lêi cña chi phÝ. HÖ sè nµy cµng cao chøng tá hiÖu qu¶ tiªu thô cµng tèt vµ ngîc l¹i. Tû suÊt lîi nhuËn theo doanh thu: LN ____________________ HQen = * 100% M ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh doanh nghiÖp thu ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn trªn 1 ®ång doanh thu thuÇn. ChØ tiªu nµy cµng cao th× hiÖu qu¶ cµng cao. 2/ ChØ tiªu bé phËn 5 a/ Tèc ®é chu chuyÓn hµng ho¸ ®îc tÝnh b»ng 2 chi tiªu: sè lÇn (sè vßng) chuyÓn vµ sè ngµy chu chuyÓn. - Sè lÇn chu chuyÓn hµng ho¸: lµ sè lÇn quay vßng cña khèi lîng hµng ho¸ dù tr÷ trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. M(GV) _______________________ L = D(GV) M(GV): Møc tiªu thô hµng ho¸ trong thêi kú tÝnh theo gi¸ vèn. L : Sè lÇn chu chuyÓn hµng ho¸ trong kú. D(GV): Møc dù tr÷ hµng ho¸ b×nh qu©n trong kú, tÝnh theo gi¸ vèn. Trong ®ã D(GV) ®îc tÝnh nh sau: D1/2 + D2 + D3 + .......... D(GV) = Dn/2 ______________________________________________________________ n-1 Di(i=1,n) : Møc dù tr÷ hµng ho¸ ë c¸c thêi ®iÓm. n: Sè thêi ®iÓm. Sè lÇn chu chuyÓn hµng ho¸ cµng lín chøng tá tèc ®é chu chuyÓn hµng ho¸ cµng nhanh, ®iÒu nµy sÏ n©ng cao ®îc lîi nhuËn th«ng qua viÖc tiÕt kiÖm vèn kinh doanh do t¨ng sè lÇn chu chuyÓn hµng ho¸ vµ ngîc l¹i. - Sè ngµy chu chuyÓn hµng ho¸: Ph¶n ¸nh thêi gian cña mét lÇn dù tr÷ ®îc ®æi míi, cßn gäi lµ thêi gian cña mét vßng quay hµng ho¸. N = D __________________ m(GV) D: Møc dù tr÷ hµng ho¸. N: Sè ngµy chu chuyÓn hµng ho¸. m(GV): Møc lu chuyÓn hµng ho¸ b×nh qu©n 1 ngµy, tÝnh theo gi¸ vèn. m(GV) = M _______________ T 6 Sè ngµy chu chuyÓn hµng ho¸, ph¶n ¸nh thêi gian lu th«ng hµng ho¸. V× vËy sè ngµy chu chuyÓn hµng ho¸ cµng gi¶m chøng tá tèc ®é chu chuyÓn hµng ho¸ cµng nhanh, thêi gian lu th«ng cµng ng¾n vµ ngîc l¹i. b/ HÖ sè quay kho (sè vßng quay cña hµng ho¸ tån kho). HÖ sè quay kho ph¶n ¸nh sè vßng quay cña hµng tån kho b×nh qu©n trong kú, hay thêi gian hµng ho¸ n»m trong kho tríc khi b¸n ra. HÖ sè quay kho: = Gi¸ vèn hµng ho¸ tiªu thô ____________________________________________ TrÞ gi¸ hµng tån kho b×nh qu©n HÖ sè quay kho cho biÕt sè vßng quay cña hµng tån kho b×nh qu©n trong kú nhiÒu hay Ýt. NÕu sè vßng quay nhanh chøng tá t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ cña doanh nghiÖp lµ tèt, hµng kh«ng bÞ ø ®äng trong kho, mµ nhËp ®Õn ®©u b¸n ®Õn ®ã vµ ngîc l¹i. c/ Vßng quay cña vèn lu ®éng. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, vèn lu ®éng vËn ®éng kh«ng ngõng, thêng xuyªn qua c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. ViÖc ®Èy nhanh tèc ®é chu chuyÓn cña vèn lu ®éng sÏ gióp doanh nghiÖp gi¶i quyÕt ®îc nhu cÇu vÒ vèn qua ®ã gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng. Thêng th«ng qua 3 chØ tiªu: - Sè vßng quay cña vèn lu ®éng. L = M __________________ VL§ L: Sè vßng quay cña vèn lu ®éng. M: Doanh thu tiªu thô thuÇn trong kú. VL§: Vèn lu ®éng b×nh qu©n trong kú. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh sè lÇn chu chuyÓn cña vèn lu ®éng trong kú. ChØ tiªu nµy cµng t¨ng chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cµng tèt vµ ngîc l¹i. - Sè ngµy chu chuyÓn cña vèn lu ®éng. VL§ ____________________ N = m N: Sè ngµy chu chuyÓn vèn lu ®éng. 7 m: Doanh thu tiªu thô thuÇn b×nh qu©n 1 ngµy trong kú. M m = _____________ t t: Sè ngµy trong kú. - Søc sinh lîi cña vèn lu ®éng: Søc sinh lîi cña vèn lu ®éng = Tæng doanh thu thuÇn ______________________________________ Vèn lu ®éng b×nh qu©n ChØ tiªu nµy cho biÕt doanh nghiÖp thu ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn trªn mét ®ång vèn lu ®éng bá ra. Søc sinh lîi t¨ng chøng tá doanh nghiÖp sö dông vèn cã hiÖu qu¶ vµ ngîc l¹i. d/ HiÖu qu¶ nép ng©n s¸ch trªn ®ång vèn. Nép ng©n s¸ch HiÖu qu¶ nép ng©n s¸ch trªn vèn = _____________________________________ Vèn b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh t×nh h×nh nép ng©n s¸ch nhµ níc mµ doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn ®îc nhiÒu hay Ýt. ChØ tiªu nµy cµng t¨ng chøng tá doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt nghÜa vô cña m×nh víi ng©n s¸ch nhµ níc vµ b¶n th©n ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ tèt, sö dông vèn cã hiÖu qu¶. III/ Ph¬ng ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ tiªu thô hµng ho¸. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ tiªu thô hµng ho¸ cÇn ph¶i t¸c ®éng vµo c¸c yÕu tè cÊu thµnh nªn nã. §ã lµ kÕt qu¶ vµ chi phÝ theo híng t¨ng kÕt qu¶ vµ gi¶m chi phÝ. Nhng trªn thùc tÕ ®iÒu nµy rÊt khã ®¹t ®îc v× ch¼ng cã ai ®i bu«n mµ l¹i kh«ng cÇn vèn. V× vËy, ph¬ng híng tèt nhÊt, h÷u hiÖu nhÊt hiÖn nay ®îc c¸c doanh nghiÖp ¸p dông lµ t¨ng kÕt qu¶, t¨ng chi phÝ víi ®iÒu kiÖn tèc ®é t¨ng kÕt qu¶ lín h¬n tèc ®é t¨ng chi phÝ. Sù t¨ng lªn cña kÕt qu¶ cã thÓ tËn dông c¸c nguån lùc cha khai th¸c ®îc, c¸c nguån lùc hiÖn nay cã hay ®· ®îc khai th¸c nhng cha hîp lý. Song th«ng thêng khi c¸c nguån lùc hiÖn cã ®· ®îc khai th¸c triÖt ®Ó vµ hiÖu qu¶ th× ®¹t ®îc sù gia t¨ng kÕt qu¶ cÇn thiÕt ph¶i gia t¨ng c¸c yÕu tè ®Çu vµo. XuÊt ph¸t tõ c¬ së trªn cã thÓ ®a ra mét sè biÖn ph¸p cô thÓ sau nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ ë c¸c doanh nghiÖp. 8 1/ Kh¶o s¸t n¾m nhiÖm vô trong n¨m kÕ ho¹ch. 2/ Tæ chøc l¹i qu¸ tr×nh thu mua nguyªn vËt liÖu nh»m khai th¸c tèt nguån hµng phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 3/ Tæ chøc tèt kh©u dù tr÷ nh»m ®¶m b¶o liªn tôc cho hµng ho¸ b¸n ra, tr¸nh t×nh tr¹ng thiÕu hoÆc thõa hµng. 4/ Hoµn thiÖn c¸c kªnh tæ chøc cung øng nhanh, kÞp thêi vô nh»m ®Èy m¹nh n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸. 5/ T¨ng cêng c«ng t¸c th«ng tin qu¶ng c¸o, c¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch trªn th¬ng trêng. 6/ C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý tµi chÝnh: dùa vµo n¨ng lùc tµi chÝnh cña c«ng ty, kiÖn toµn hÖ thèng tæ chøc kÕ to¸n, vßng quay vèn nhanh vµ tËn dông c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó t¨ng vèn lu ®éng. 7/ C«ng t¸c c¸n bé. 8/ C¸c biÖn ph¸p chèng l·ng phÝ, t¨ng tiÕt kiÖm ®Ó gi¶m chi phÝ lu th«ng, gi¶m gi¸ thµnh, t¨ng lîi nhuËn ®Ó c«ng ty tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh vµ hiÖu qu¶ tiªu thô hµng ho¸ cña C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I I/ Tæng quan vÒ C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I 1/ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. ThiÕt bÞ gi¸o dôc (TBGD) hµng thêng ®îc gäi lµ ®å dïng d¹y häc víi néi dung h¹n hÑp ®· cã tõ l©u trong nhµ trêng chóng ta. Tuy vËy, chØ víi yªu cÇu cÊp b¸ch thùc hiÖn c¸c nguyªn lý gi¸o dôc x· héi chñ nghÜa, ®Æc biÖt lµ nguyªn lý "Lý luËn g¾n víi thùc tiÔn, häc ®i ®«i víi hµnh" s¶n phÈm cña cuéc c¶i c¸ch gi¸o dôc lÇn 2 (b¾t ®Çu tõ n¨m 1958 - 1959) th× thiÕt bÞ gi¸o dôc míi cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn vµ cã tæ chøc chuyªn quÇn chóng, ë qui m« toµn ngµnh gi¸o dôc "c¬ quan thiÕt bÞ trêng häc" míi chÝnh thøc thµnh lËp ë Bé Gi¸o dôc ngµy 7/3/1963 víi sè c¸n bé lµ 5 ngêi. Tõ ®ã ®Õn nay "c¬ quan thiÕt bÞ trêng häc" ®· tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n ph¸t triÓn, thay ®æi vÒ tæ chøc vµ c¬ chÕ ho¹t ®éng. + Vô thiÕt bÞ trêng häc (n¨m 1966 - 1971) + C«ng ty thiÕt bÞ trêng häc (n¨m 1971 - 1985) + Tæng c«ng ty C¬ së vËt chÊt vµ ThiÕt bÞ trêng häc (1985 - 1988) + Tæng c«ng ty C¬ së vËt chÊt vµ ThiÕt bÞ (1988 - 1996) + C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I (tõ n¨m 1996 ®Õn nay). C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng kinh tÕ ®éc lËp theo quyÕt ®Þnh sè 3411/GD-§T ngµy 19/8/1996 vµ sè 4117/GD-§T cña Bé trëng bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o trªn c¬ së s¸p nhËp 2 ®¬n vÞ cò lµ: Tæng c«ng ty C¬ së vËt chÊt vµ ThiÕt bÞ víi Liªn hiÖp hç trî ph¸t triÓn Khoa häc vµ C«ng 9 nghÖ. C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i 49B - §¹i Cå ViÖt - Hµ Néi, tªn giao dÞch ®èi ngo¹i Educational Equipment Company No.1 (viÕt t¾t lµ EECo.1) C«ng ty lµ doanh nghiÖp nhµ níc víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ s¶n xuÊt, cung øng ®å dïng d¹y häc (kÓ c¶ xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp) c¸c thiÕt bÞ trêng häc phôc vô yªu cÇu cña sù nghiÖp gi¸o dôc. C«ng ty cã t c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã con dÊu riªng theo qui ®Þnh cña doanh nghiÖp nhµ níc, C«ng ty trùc thuéc Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o qu¶n lý. Qua hÇu hÕt c¸c thêi kú ho¹t ®éng, cã hai nhiÖm vô cung øng thiÕt bÞ trêng häc vµ tham mu chØ ®¹o toµn ngµnh ®Òu ®îc giao vµ thùc hiÖn g¾n bã mËt thiÕt tõ trung ¬ng tíi c¸c c«ng ty S¸ch vµ ThiÕt bÞ trêng häc ë c¸c tØnh trong c¶ níc. Gi¸ trÞ tµi s¶n cña C«ng ty tÝnh ®Õn hÕt ngµy 31/12/2001 lµ 16 tû ®ång trong ®ã: - MÆt b»ng nhµ xëng kho¶ng 15.000 m2. - Vèn lu ®éng lµ 1,7 tû ®ång. - Vèn cè ®Þnh lµ 5,6 tû ®ång. Doanh thu dù kiÕn cho n¨m 2002 lµ 70 tû ®ång. MÆt hµng thiÕt bÞ gi¸o dôc bao gåm 600 lo¹i kh¸c nhau, cã kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c trêng, c¸c cÊp häc, c¸c ngµnh häc trong ph¹m vi c¶ níc. C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I cã qui m« vµo lo¹i lín cña c¶ níc. 2/ Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I. C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, cã nh÷ng chøc n¨ng sau: S¶n xuÊt, cung øng (kÓ c¶ nhËp khÈu) thiÕt bÞ gi¸o dôc phôc vô yªu cÇu gi¶ng d¹y vµ häc tËp trong c¸c nhµ trêng, c¸c ngµnh häc, c¸c cÊp häc nh»m tõng bíc n©ng cao d©n trÝ trong toµn x· héi ®¸p øng yªu cÇu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cña ®Êt níc. §Ó hoµn thµnh tèt chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh, C«ng ty ®· tÝch cùc chñ ®éng øng dông c¸c c«ng nghÖ tiÕn bé vµo s¶n xuÊt. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c dù ¸n cña ngµnh gi¸o dôc víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi níc nh»m phôc vô nhanh, ®¹i trµ vµ ®ång bé theo c¸c ngµnh häc, cÊp häc trong c¶ níc, theo ®óng tinh thÇn nghÞ quyÕt Trung ¬ng II kho¸ VIII vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. Ngoµi viÖc hoµn thµnh c¸c môc tiªu chÝnh trÞ, x· héi, lµ mét doanh nghiÖp tù h¹ch to¸n ®éc lËp. C«ng ty ph¶i kinh doanh cã hiÖu qu¶, lÊy thu bï 10 chi, b¶o toµn vèn, ®ãng gãp nghÜa vô cho ng©n s¸ch nhµ níc vµ dµnh mét phÇn lîi nhuËn ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng, n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ nhiÖm vô quan träng thiÕt thùc cña C«ng ty. 3/ C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I. M« h×nh tæ chøc qu¶n lý ë C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I hiÖn nay lµ c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng, thùc hiÖn chÕ ®é mét thñ trëng. Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ngêi ®iÒu hµnh cao nhÊt. Bé m¸y gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng, trëng, phã c¸c phßng, ban, trung t©m vµ xëng. ViÖc ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n lµ mèi quan hÖ cña c¸c c¸ nh©n víi c¸c bé phËn trong bé m¸y cña C«ng ty do Gi¸m ®èc qui ®Þnh. Nh×n chung c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc ë c¸c bé phËn kh¸c nhau nhng tr×nh ®é chuyªn m«n t¬ng ®èi ®ång ®Òu. C«ng nh©n ë c¸c ph©n xëng cã tay nghÒ kh¸ chiÕm tû lÖ cao. Tæ chøc nh©n sù tÝnh ®Õn hÕt n¨m 2001 lµ 14 ®¬n vÞ phßng ban, trung t©m, ph©n xëng trùc thuéc víi tæng sè 235 c¸n bé c«ng nh©n viªn, trong ®ã cã 266 ngêi thuéc biªn chÕ nhµ níc vµ hîp ®ång dµi h¹n, cßn l¹i lµ hîp ®ång ng¾n h¹n mang tÝnh thêi vô. - Sè cã tr×nh ®é tiÕn sü: 8 ngêi. - Sè cã tr×nh ®é ®¹i häc: 105 ngêi. - Sè cã tr×nh ®é trung cÊp, cao ®¼ng: 49 ngêi. - C«ng nh©n kü thuËt vµ nh©n viªn nghiÖp vô kh¸c: 163 ngêi. Tû lÖ lao ®éng trùc tiÕp trong tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 76% (247 ngêi). Tû lÖ c¸n bé c«ng nh©n viªn thuéc biªn chÕ vµ hîp ®ång dµi h¹n trong tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 76,1% (188 ngêi). §iÒu nµy cho thÊy viÖc bè trÝ sè c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt trong c«ng ty lµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ tÝnh chÊt cña mét C«ng ty võa s¶n xuÊt võa kinh doanh. C«ng ty cã 4 phßng, 5 trung t©m vµ 5 ph©n xëng. Díi ®©y lµ s¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I. 11 3.1/ Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh Qu¶n trÞ. Cã nhiÖm vô tham mu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, bè trÝ s¾p xÕp vµ sö dông lao ®éng hîp lý, thùc hiÖn vµ gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc, chÕ ®é BHXH, BHYT, an toµn lao ®éng. Lµ n¬i tËp hîp in Ên c¸c tµi liÖu, tiÕp kh¸ch, lo c¸c ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt. 3.2/ Phßng Kinh doanh: Cã nhiÖm vô nghiªn cøu n¾m b¾t thÞ trêng, x¸c ®Þnh nhu cÇu c¬ cÊu mÆt hµng lËp ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cho tõng quÝ, c¶ n¨m. Tæ chøc b¸n hµng cho c¸c kªnh tiªu thô s¶n phÈm, x©y dùng ph¬ng híng ®êng lèi chiÕn lîc kinh doanh l©u dµi. 3.3/ Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp. Cã nhiÖm vô, trªn c¬ së kÕ ho¹ch cña phßng Kinh doanh ®· ®îc gi¸m ®èc phª duyÖt ®Ó lËp ra c¸c ph¬ng ¸n s¶n xuÊt cho tõng ph©n xëng, nh»m ®¶m b¶o ®óng chÊt lîng, gi¸ c¶ hîp lý, ®óng tiÕn ®é, thêi gian. 3.4/ Phßng KÕ to¸n tµi vô NhiÖm vô chÝnh lµ tæ chøc h¹ch to¸n mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh, kinh tÕ diÔn ra t¹i C«ng ty theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh cña Nhµ níc qui ®Þnh. X©y dùng kÕ ho¹ch thu chi tiÒn mÆt theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña C«ng ty, th«ng tin kÞp thêi cho ban l·nh ®¹o vµ c¸c phßng ban liªn quan. 3.5/ Trung t©m xuÊt nhËp khÈu vµ hîp t¸c quèc tÕ. Cã nhiÖm vô tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ hîp t¸c quèc tÕ trong lÜnh vùc gi¸o dôc; Lµm ®¹i lý tiªu thô vµ ph©n phèi s¶n phÈm cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt cña ngµnh gi¸o dôc, c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi níc; NhËp khÈu hµng ho¸ thiÕt bÞ vËt t ®îc Nhµ níc cho phÐp phôc vô c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o trªn ph¹m vi c¶ níc. 3.6/ Trung t©m kü thuËt vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ. 12 Víi ®éi ngò gi¶ng viªn, chuyªn viªn kü thuËt cã trªn 20 n¨m kinh nghiÖm trong lÜnh vùc gi¸o dôc s ph¹m, thiÕt bÞ nhµ trêng còng nh kinh nghiÖm tiÕp cËn c¸c trang thiÕt bÞ d¹y häc hiÖn ®¹i cña c¸c níc ph¸t triÓn. Trung t©m cã kh¶ n¨ng hç trî nhµ trêng tõng bíc hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së d¹y häc víi hiÖu qu¶ cao nhÊt trong khu«n khæ kh«ng vît qu¸ kh¶ n¨ng tµi chÝnh hiÖn nay. VÝ dô: C¸c phßng lý, ho¸, sinh ®¹i c¬ng (cho c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng, s ph¹m d¹y nghÒ) bµn thÝ nghiÖm tiªu chuÈn chuyªn ngµnh, bµn ghÕ, phßng häc, th viÖn, héi trêng, phßng häc ngo¹i ng÷, tin häc víi tiªu chuÈn tiªn tiÕn chÊt lîng cao. C¸c thiÕt bÞ do trung t©m cung cÊp sÏ ®îc c¸c chuyªn viªn khoa häc kü thuËt, c¸n bé s ph¹m cña trung t©m l¾p ®Æt t¹i chç vµ híng dÉn sö dông. 3.7/ Trung t©m nghiªn cøu øng dông vµ híng dÉn nghiÖp vô. Víi ®éi ngò gi¶ng viªn l©u n¨m ë c¸c trêng phæ th«ng, s ph¹m cïng víi sù tuyÓn chän c¸c c¸n bé ®· tèt nghiÖp ®¹i häc s ph¹m theo c¸c chuyªn ngµnh: to¸n, lý, ho¸, sinh, sö .... Trung t©m nghiªn cøu øng sông vµ híng dÉn nghiÖp vô cã nhiÖm vô x©y dùng néi dung trang thiÕt bÞ cho c¸c trêng phï hîp víi s¸ch gi¸o khoa cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o 3.8/ Trung t©m s¶n xuÊt vµ cung øng ®å ch¬i, thiÕt bÞ mÇm non. NhiÖm vô chÝnh lµ nghiªn cøu, duyÖt mÉu, s¶n xuÊt vµ cung øng c¸c thiÕt bÞ mÇm non, tæ chøc t vÊn l¾p ®Æt thiÕt kÕ, b¶o hµnh c¸c côm thiÕt bÞ ®å ch¬i cho c¸c trêng mÇm non träng ®iÓm, t thôc d©n lËp theo ch¬ng tr×nh môc tiªu ®îc bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o phª duyÖt. 3.9/ Trung t©m chÕ b¶n In vµ s¶n xuÊt bao b×: Víi ®éi ngò c¸n bé cña Trung t©m lµ nh÷ng ho¹ sü mü thuËt c«ng nghiÖp, cïng c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, trung t©m chuyªn thiÕt kÕ t¹o m· nh÷ng s¶n phÈm h×nh d¸ng c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, tr×nh bµy bao b× trang nh·, phï hîp víi løa tuæi häc sinh, võa t¹o mÉu m·, võa t¸ch mÉu ®iÖn tö lµ mét thÕ m¹nh cña Trung t©m ®Ó cho ra ®êi nh÷ng mÉu phim chÕ b¶n nh ý. 3.10/ C¸c xëng s¶n xuÊt. * Xëng c¬ khÝ: §îc giao nhiÖm vô nghiªn cøu thiÕt kÕ, chÕ thö c¸c thiÕt bÞ dïng trong nhµ trêng tiÓu häc vµ phæ th«ng. C¸c mÆt hµng tiÓu häc mµ xëng s¶n xuÊt nh: Bé l¾p r¸p kü thuËt, cÇn häc ®êng, b¶ng s¾t, con quay giã... C¸c mÆt hµng trung häc phæ th«ng nh: Bé c¬ nhiÖt chøng minh, bé ®iÖn tõ chøng minh, con quay M¾c-xoen, bé rßng räc ... * Xëng m« h×nh sinh häc: C¸c s¶n phÈm mµ xëng s¶n xuÊt chñ yÕu lµ cÊu t¹o c¬ thÓ ngêi, m« h×nh cÊu t¹o hÖ c¬, m« h×nh cÊu t¹o con ch©u chÊu, qu¶ ®Þa cÇu hµnh chÝnh vµ tù nhiªn ... c¸c s¶n phÈm trªn ®îc lµm b»ng chÊt liÖu poliester. * Xëng nhùa: Xëng s¶n xuÊt chñ yÕu lµ hµng tiÓu häc nh: bµn tÝnh 2 hµng, bµn tÝnh 3 giãng, qui tÝnh, khèi hép ch÷ nhËt, lËp ph¬ng .... * Xëng néi thÊt häc ®êng: Tõ n¨m 1999 c¸c s¶n phÈm cña xëng ®· ®îc C«ng ty chÝnh thøc ®a vµo danh môc ph¸t hµnh hµng n¨m nh: bµn ghÕ häc sinh, bµn 13 ghÕ gi¸o viªn, b¶ng häc ®êng, giêng tñ dµnh cho trêng néi tró, c¸c bµn thÝ nghiÖm dïng cho c¸c m«n lý, ho¸, sinh, kü thuËt c«ng nghiÖp ... 4/ §Æc ®iÓm mÆt hµng kinh doanh - MÆt hµng chÝnh cña C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I lµ thiÕt bÞ ®å dïng phôc vô c«ng t¸c gi¶ng d¹y ë tÊt c¶ c¸c ngµnh häc, cÊp häc víi chñng lo¹i rÊt ®a d¹ng. ThiÕt bÞ gi¸o dôc nãi chung kh«ng ph¶i lµ nh÷ng mÆt hµng d©n dông, do vËy s¶n xuÊt kinh doanh nh÷ng mÆt hµng nµy lµ khã kh¨n (v× ph¶i b¶o ®¶m tÝnh s ph¹m) vµ khã cã l·i, nhÊt lµ nh÷ng mÆt hµng phôc vô cho sè trêng líp vµ häc sinh kh«ng lín nh PTTH cã trªn 1000 trêng, do ®ã sè b¶n in, sè lîng thiÕt bÞ cÇn s¶n xuÊt chØ trong khu«n khæ Ýt ngh×n chiÕc, bé. V× vËy gi¸ thµnh s¶n xuÊt cao, mµ gi¸ b¸n l¹i thÊp. ViÖc cung øng thiÕt bÞ d¹y häc cho c¸c trêng mang tÝnh thêi vô chñ yÕu tõ th¸ng 8 n¨m nay cho ®Õn th¸ng 2 n¨m sau. Tõ ®Æc thï trªn hµng n¨m C«ng ty tæ chøc c¸c cuéc héi nghÞ kh¸ch hµng, gÆp gì c¸c gi¸m ®èc Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o c¸c tØnh, tõ ®ã x¸c ®Þnh nhu cÇu x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cho tõng quý vµ c¶ n¨m. C«ng ty ®· vµ ®ang cung cÊp hÇu hÕt c¸c lo¹i thiÕt bÞ (tranh ¶nh, b¶n ®å, m« h×nh dông cô thÝ nghiÖm Lý - Ho¸ - Sinh, m¸y vi tÝnh, thiÕt bÞ dïng chung...) cho c¸c trêng thuéc ngµnh häc MÇm non, c¸c trêng tiÓu häc, c¸c trêng THCS vµ THPT, cao ®¼ng, d¹y nghÒ trong c¶ níc. II/ Ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I. 1/ Ph©n tÝch kÕt qu¶ chung cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Qua mét thêi gian thÝch nghi chuyÓn ®æi c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y l·nh ®¹o vµ tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh, dùa vµo ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc "Gi¸o dôc vµ §µo t¹o lµ quèc s¸ch hµng ®Çu" díi sù l·nh ®¹o cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, trong thêi gian qua ban l·nh ®¹o vµ toµn thÓ CBCNV C«ng ty ®ang tõng bíc th¸o gì khã kh¨n, ¸ch t¾c tõ nh÷ng ®¬n vÞ cò ®Ó l¹i, nh÷ng n¶y sinh trong qu¸ tr×nh chuyÓn tiÕp, bíc ®Çu C«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ thÓ hiÖn qua b¶ng sau: biÓu 1: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 3 n¨m (1999 - 2001) TT 1 2 ChØ tiªu Tæng doanh thu C¸c kho¶n gi¶m trõ + ChiÕt khÊu + Gi¶m gi¸ + Hµng bÞ tr¶ l¹i N¨m 1999 37.156.374 1.316.476 920.939 23.947 14 §¬n vÞ tÝnh : 1000® N¨m 2000 51.885.388 1.851.505 1.297.147 35.500 N¨m 2001 62.821.972 837.562 208.300 14.201 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 + ThuÕ doanh thu Doanh thu thuÇn Gi¸ vèn hµng b¸n Lîi tøc gép Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ qu¶n lý DOANH NGHIÖP Lîi tøc thuÇn tõ ho¹t ®éng SXKD Thu nhËp tõ ho¹t ®éng TC Chi phÝ ho¹t ®éng TC Lîi tøc tõ ho¹t ®éng TC C¸c kho¶n thu bÊt thêng Chi phÝ bÊt thêng Lîi tøc bÊt thêng Lîi nhuËn tríc thuÕ ThuÕ lîi nhuËn ph¶i nép Lîi nhuËn sau thuÕ 371.563 35.839.898 28.121.649 7.718.249 1.657.514 5.414.754 518.858 50.033.883 39.252.094 10.781.789 2.470.315 7.336.562 615.061 61.984.408 48.893.926 13.090.482 3.662.907 8.404.120 645.981 974.912 1.023.455 419.155 314.526 104.629 37.386 10.252 27.134 777.744 446.833 402.561 44.272 101.641 11.420 90.221 1.109.405 384.615 724.790 560.821 445.628 115.193 71.000 16.609 54.391 1.193.039 417.562 775.477 272.208 505.536 Qua b¶ng trªn ta thÊy: + Tæng doanh thu (bao gåm c¶ thuÕ) n¨m 2000 t¨ng lªn 14.792.014.000® so víi n¨m 1999, tèc ®é t¨ng lµ 39,64%, n¨m 2001 t¨ng lªn 10.936.584.000® so víi n¨m 2000, tèc ®é t¨ng 21,08%. Tuy tèc ®é t¨ng n¨m 2001, cã gi¶m so víi n¨m 2000 nhng tèc ®é t¨ng doanh thu 21,08%/n¨m vÉn lµ mét tèc ®é (mçi n¨m ®Òu t¨ng trªn 10 tû ®ång). §©y lµ mét kÕt qu¶ rÊt ®¸ng khÝch lÖ ®èi víi mäi doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I nãi riªng. §Æc biÖt nã l¹i r¬i vµo sau khi C«ng ty s¸p nhËp, l·nh ®¹o c«ng ty võa ph¶i tiÕn hµnh æn ®Þnh l¹i c¬ cÊu tæ chøc, s¾p xÕp bè trÝ nh©n lùc, võa ph¶i gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n tån ®äng rÊt lín n¶y sinh trong qu¸ tr×nh s¸p nhËp, võa chñ ®éng tiÕn hµnh kinh doanh gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò míi ph¸t sinh. + C¸c kho¶n gi¶m trõ n¨m 2001 so víi n¨m 2000 ®· gi¶m ®¸ng kÓ, chØ cßn 837.563.000® so víi 1.851.505.000®, nh vËy ®· gi¶m ®îc 1.013.941.000® tû lÖ gi¶m lµ 54,76%. Trong khi ®ã so víi n¨m 1999 c¸c kho¶n gi¶m trõ n¨m 2000 l¹i t¨ng lªn 535.029.000® tû lÖ t¨ng 40,64% trong ®ã chiÕt khÊu t¨ng 40,58% t¬ng øng víi sè tiÒn lµ 11.553.000®, c¸c chØ tiªu nµy n¨m 2001 ®Òu gi¶m. §iÒu nµy cho thÊy C«ng ty ®· chó träng h¬n trong viÖc n©ng cao chÊt lîng vµ b¶o qu¶n hµng ho¸, qua ®ã tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ, n©ng cao kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. + Doanh thu thuÇn t¬ng øng víi tæng doanh thu, doanh thu thuÇn hµng n¨m cña c«ng ty còng t¨ng ®Òu ®Æn 10 tû ®ång mçi n¨m. Cô thÓ, n¨m 2000 doanh thu thuÇn t¨ng 14.193.985.000®, tèc ®é t¨ng 39,6% so víi n¨m 1999; n¨m 2001 so víi n¨m 2000 doanh thu thuÇn t¨ng 23,88% øng víi sè tiÒn 11.950.525.000®. + Tæng chi phÝ: 15 Tæng chi phÝ = Gi¸ vèn hµng b¸n + Chi phÝ qu¶n lý DN - N¨m 1999 lµ: 28.121.649.000® + 5.414.754.000® + = 35.193.917.000®. + Chi phÝ b¸n hµng 1.657.514.000® - N¨m 2000 lµ: 39.252.094.000® + 7.336.562.000® + 2.470.315.000® = 49.058.971.000®. - N¨m 2001 lµ: 48.893.926.000® + 8.404.120.000® + 3.662.907.000® = 60.960.953.000®. §Ó phôc vô tèt nhu cÇu thiÕt bÞ d¹y häc trong trêng häc, cÊp häc gãp phÇn t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn C«ng ty chÊp nhËn t¨ng chi phÝ. C«ng ty duy tr× chi phÝ s¶n xuÊt (thÓ hiÖn ë gi¸ vèn b¸n hµng) ë møc cao, ®ång thêi h¹n chÝ nh÷ng chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt nh»m gi¶m chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Cô thÓ tû träng chi phÝ gi¶m m¹nh trong c¸c n¨m gÇn ®©y: - N¨m 1999: Tû träng chi CP qu¶n lý DN 5.414.754.000 _____________________ phÝ qu¶n lý = * 100% = __________________ * 100% = 15,4% DN Tæng chi phÝ 35.193.917.000 - T¬ng tù víi c¸ch tÝnh trªn, tû träng chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp c¸c n¨m 2000 lµ 14,95%; n¨m 2001 lµ 13,7%. + Lîi tøc gép n¨m 2000 so víi n¨m 1999 t¨ng 3.063.540.000®, tû lÖ t¨ng 39,7%. N¨m 2001 so víi n¨m 2000 t¨ng 2.308.693.000®, tû lÖ t¨ng 21,41%. Lîi tøc gép n¨m 2001 tû lÖ t¨ng thÊp h¬n n¨m 2000, chñ yÕu lµ do gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2001 t¨ng víi tèc ®é lín h¬n doanh thu thuÇn. + Lîi tøc thuÇn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. N¨m 2000 so víi n¨m 1999 t¨ng 328.937.000®, tû lÖ t¨ng 51%. N¨m 2001 so víi n¨m 2000 t¨ng 18.543.000® tû lÖ t¨ng 5%. Nh vËy, lîi nhuËn thuÇn cña C«ng ty n¨m 2001 gi¶m xuèng, do chi phÝ b¸n hµng t¨ng lªn, ®iÒu nµy phï hîp víi bíc ph¸t triÓn vµ môc tiªu theo ®uæi cña c«ng ty, chø kh«ng ph¶i t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty gi¶m sót. Ngoµi ra nguån thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty cßn cã c¸c nguån thu kh¸c tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ c¸c kho¶n thu bÊt thêng. + Lîi tøc tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh. N¨m 2000 so víi n¨m 1999 gi¶m 60.357.000®, tû lÖ gi¶m 57,69%; N¨m 2001 so víi n¨m 2000 t¨ng 70.921.000® tû lÖ t¨ng 160,97%. 16 + Lîi tøc bÊt thêng. N¨m 2000 so víi n¨m 1999 t¨ng 63.087.000® tû lÖ t¨ng 191,97%. N¨m 2001 so víi n¨m 2000 gi¶m 35.830.000®, tû lÖ gi¶m 31,34%. §iÒu nµy cho thÊy trong n¨m 2001 C«ng ty ®· qu¶n lý tèt h¬n t×nh h×nh tµi chÝnh cña m×nh. ChÝnh v× vËy mµ gi¶m bít ®îc c¸c kho¶n thu chi bÊt thêng, gãp phÇn ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c nguån lùc tµi chÝnh cña m×nh. Chi tiªu Lîi nhuËn tríc thuÕ C¸c kho¶n ph¶i nép Lîi nhuËn sau thuÕ N¨m 2000/1999 T¨ng (gi¶m) % 331.661.000 112.407.000 219.254.000 41,19 39,64 41,19 N¨m 2001/2000 T¨ng (gi¶m) % 83.634.000 75,3 32.847.000 18,54 50.687.000 6,10 Bªn c¹nh ®ã, ®Ó t¨ng doanh thu, më réng thÞ phÇn, ®¶m b¶o quyÒn lîi cho kh¸ch hµng, cñng cè mèi quan hÖ bÒn chÆt víi kh¸ch hµng, C«ng ty ®· kh«ng ngõng t¨ng thªm chi phÝ b¸n hµng (chiÕt khÊu, khuyÕn m¹i) møc chi c¸c n¨m cã sù gia t¨ng ®¸ng kÓ. - N¨m 1999 chi 1.657.514.000® chiÕm tû träng 15,4% 5.414.754.000 ® __________________________ x 100% = 15,4% 35.193.917.000 ® - N¨m 2000 chi 2.470.315.000® chiÕm tû träng 14,95% trong tæng chi phÝ, t¨ng lªn 8.128.000® so víi n¨m 1999 tèc ®é t¨ng 49,04%. - N¨m 2001 chi 3.662.970.000® chiÕm tû träng 13,7% trong tæng chi phÝ, t¨ng lªn 1.192.655.000® tèc ®é t¨ng 48,28% so víi n¨m 2000. Do ho¹t ®éng chÝnh cña C«ng ty lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, nªn c«ng ty ®· dµnh mét kho¶n lín trong tæng chi phÝ ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng nµy. Cô thÓ lµ: - N¨m 1999: 28.121.649.000® __________________________ x 100% = 79,9% 35.193.917.000 - N¨m 2000 chi 39.252.094.000® chiÕm tû träng 80,02% trong tæng chi phÝ, t¨ng lªn 11.130.445 so víi n¨m 1999, tèc ®é t¨ng 39,58%. - N¨m 2001 chi 48.893.926.000® chiÕm tû träng 80,2% trong tæng chi phÝ, t¨ng lªn 9.641.832.000® so víi n¨m 2000 tèc ®é t¨ng 24.56%. Nguyªn nh©n cña viÖc gi¶m tû träng chi phÝ s¶n xuÊt n¨m 2001 so víi n¨m 2000 lµ do C«ng ty ®· chó träng h¬n tíi ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸, ®iÒu chØnh l¹i tû träng chi phÝ gi÷a ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸. C«ng ty ®· ¸p dông c¸c biÖn ph¸p khuyÕn m¹i cho kh¸ch hµng, 17 qua ®ã t¹o ®îc mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi kh¸ch hµng, n©ng cao kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ nãi riªng. §iÒu nµy thÓ hiÖn râ nµy thÓ hiÖn râ qua c¸c chØ tiªu lîi nhuËn mµ c«ng ty ®¹t ®îc th«ng qua b¶ng ph©n tÝch. Nh×n chung lîi nhuËn cña C«ng ty ®Òu t¨ng lªn qua c¸c n¨m, chøng tá C«ng ty ho¹t ®éng tèt. CÇn ph¶i tiÕp tôc duy tr× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh vµ t¨ng cêng khai th¸c hÕt kh¶ n¨ng c¸c nguån lùc mµ C«ng ty ®· ®Çu t. 2/ Ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông c¸c nguån lùc cña C«ng ty TBGD I. a/ Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh. Cã thÓ nãi vèn lµ yÕu tè rÊt quan träng, nã ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ nÕu nh nguån vèn cµng lín th× doanh nghiÖp cµng cã ®iÒu kiÖn më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §©y lµ mèi quan hÖ h÷u c¬ trong c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i, vµ ®èi víi C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc còng vËy. BiÓu 2: T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I T T I 1 2 II 1 2 3 III IV V ChØ tiªu Tæng nguån vèn Vèn tù cã Vèn vay - Vay ng¾n h¹n - Vay dµi h¹n Tæng tµi s¶n Tµi s¶n lu ®éng Dù tr÷ (tån kho) Tµi s¶n cè ®Þnh ThuÕ Kh¶ n¨ng thanh to¸n Kh¶ n¨ng th/to¸n nhanh N¨m 2000 31.472.230 14.499.567 16.972.663 9.990.412 6.982.251 31.472.230 12.240.320 7.233.321 11.998.589 518.858 1,225 0,501 N¨m 2001 38.741.027 14.783.759 23.957.268 15.788.364 8.168.904 38.741.028 16.231.044 8.103.000 14.424.984 615.061 1,028 0,516 §VT: 1.000®. So s¸nh Gi¸ trÞ % 7.268.797 284.192 6.984.605 5.797.952 1.186.653 7.268.798 3.990.724 869.679 2.426.395 96.263 - 0,197 - 0,015 23,09 1,96 41,15 58,03 16,99 23,09 32,60 12,02 20,22 18,54 - 16,08 - 3,00 Tríc hÕt ta thÊy nguån vèn chñ së h÷u lu«n ®îc b¶o toµn vµ cã phÇn gia t¨ng qua c¸c n¨m. §iÒu nµy chøng tá t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty trong hai n¨m lµ t¬ng ®èi æn ®Þnh, thÓ hiÖn: - N¨m 2000 vèn tù cã cña doanh nghiÖp lµ 14.499.567.000®. - N¨m 2001 vèn tù cã cña doanh nghiÖp lµ 14.783.759.000® t¨ng 284.192.000® so víi n¨m 2000, tû lÖ t¨ng t¬ng øng lµ 1,69%. Bªn c¹nh ®ã, tæng nguån vèn kinh doanh còng ®îc gia t¨ng nhanh chãng, b¶o ®¶m nguån vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, cô thÓ: 18 - N¨m 2000 tæng nguån vèn lµ 31.472.230.000®; N¨m 2001 tæng nguån vèn lµ 38.741.027.000® t¨ng 7.269.798.000® so víi n¨m 2000, tû lÖ t¨ng t¬ng øng lµ 23,09%. Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty vÉn ®îc duy tr× ë møc ®é kh¸ cao, n¨m 2000 lµ 1,225; n¨m 2001 lµ 1,028 ®¶m b¶o an toµn tµi chÝnh cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Møc thuÕ mµ c«ng ty ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ níc còng cã sù t¨ng ®¸ng kÓ: n¨m 2000 lµ 518.855.000®, n¨m 2001 lµ 615.061.000 t¨ng 18,54% øng víi sè tiÒn t¨ng lªn lµ 96.203.000 ®. Tæng nguån vèn cña C«ng ty ®îc bæ sung thêng xuyªn, sù gia t¨ng nµy kÐo theo sù gia t¨ng cña tµi s¶n lu ®éng theo mèi quan hÖ tû lÖ thuËn. NÕu n¨m 2001 tµi s¶n lu ®éng t¨ng 3.990.724.000®, tû lÖ t¨ng 32,6%, th× vèn vay còng t¨ng lªn 6.984.605.000®, tû lÖ t¨ng lµ 41,15%. XÐt vÒ mÆt gi¸ trÞ gi÷a tµi s¶n lu ®éng vµ vèn vay qua c¸c n¨m ta thÊy: Tµi s¶n lu ®éng n¨m 2000 lµ 12.240.320.000®, n¨m 2001 lµ 16.231.044.000®. Th× vèn vay còng t¬ng øng lµ: n¨m 2000 lµ 16.972.663.000®, n¨m 2001 lµ 23.957.268.000®. Nh vËy vèn lu ®éng cña C«ng ty phô thuéc rÊt nhiÒu vµo vèn di vay. Cã thÓ nãi vèn lu ®éng cña C«ng ty chñ yÕu lµ vèn vay, ®iÒu nµy cho thÊy nhu cÇu vÒ vèn cña c«ng ty lµ rÊt lín, trong khi nguån vèn bæ sung tõ ng©n s¸ch vµ lîi nhuËn kh«ng chia tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ rÊt h¹n chÕ. §Ó bï ®¾p cho sù thiÕu hôt ®ã C«ng ty ®· chñ ®éng ®i vay vèn tõ c¸c tæ chøc tµi chÝnh tÝn dông vµ huy ®éng tõ nguån vèn nhµn rçi cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. - XÐt vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n, cho thÊy sù gia t¨ng vÒ vèn ë C«ng ty vÉn n»m trong kh¶ n¨ng cho phÐp, C«ng ty cã ®Çy ®ñ kh¶ n¨ng chi tr¶ c¸c kho¶n nî. Cô thÓ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty ë c¸c n¨m nh sau: + N¨m 2000: Tµi s¶n lu ®éng 12.240.320.000 _________________________ __________________________ Kh¶ n¨ng thanh to¸n = = = 1,225 Nî ng¾n h¹n 9.990.412.000 Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh Tµi s¶n lu ®éng - Dù tr÷ = _________________________ Nî ng¾n h¹n 12.240.320.000 - 7.233.321.000 _____________________________________________ = = 0,501 19 9.990.412.000 T¬ng tù n¨m 2001, kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty lµ 1,028; kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh lµ 5,514. Víi kh¶ n¨ng thanh to¸n trªn, râ rµng viÖc gia t¨ng vèn n¨m 2001, kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña C«ng ty vÉn ®îc ®¶m b¶o. Tuy nhiªn, do møc t¨ng nhanh vèn vay n¨m 2001 kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty ®· gi¶m tõ 1,225 xuèng 1,028; nhng vÉn lµ kh¶ n¨ng thanh to¸n ë møc chÊp nhËn ®îc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i. MÆt kh¸c ta nhËn thÊy r»ng sù gia t¨ng vèn vay cña C«ng ty kh«ng ph¶i lµ qu¸ m¹o hiÓm, mµ dùa trªn kh¶ n¨ng lu chuyÓn hµng ho¸ cña C«ng ty, v× kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña C«ng ty vÉn gi÷ ë møc 0,516. Qua viÖc ph©n tÝch trªn ta thÊy t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty ®ang trong tr¹ng th¸i kh¸ tèt. Nhng C«ng ty vÉn tiÕp tôc gia t¨ng nguån vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh th× c«ng ty kh«ng thÓ cø tiÕp tôc gia t¨ng vèn vay nh c¸c n¨m võa qua ®îc, nã sÏ lµm suy yÕu t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty, lµm cho C«ng ty ngµy cµng lÖ thuéc vµo nguån vèn vay, tõ ®ã sÏ lµm møc ®é an toµn trong kinh doanh trë lªn khã ®¶m b¶o. b/ Ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông lao ®éng BiÓu 3: T×nh h×nh sö dông lao ®éng T T 1 2 3 4 5 Chi tiªu Doanh thu Tæng sè lao ®éng NSL§ b×nh qu©n/n¨m Tæng quÜ l¬ng L¬ng b×nh qu©n N¨m 2000 51.885.885 323 163.678 2.594.294 748 N¨m 2001 62.821.971 325 193.298 3.141.098 897 §VT: 1.000® Chªnh lÖch Gi¸ trÞ % 10.936.086 2 2.962 546.804 149 21,08 1 18,1 21,08 19,92 So víi n¨m 2000, trong n¨m 2001: + Tæng sè lao ®éng t¨ng lªn 2 ngêi, chiÕm tû lÖ 1% trong n¨m 2001, C«ng ty thùc hiÖn më réng s¶n xuÊt, ®a nhiÒu mÆt hµng míi vµo thÞ trêng nªn ®· thu hót ®îc lîng lao ®éng ®ã. + MÆt kh¸c n¨ng suÊt L§ b×nh qu©n n¨m 2001 ®¹t193.298.000®/ngêi/n¨m so víi n¨m 2000 ®¹t 163.678.000®/ngêi/n¨m. VÒ t¬ng ®èi t¨ng 18,1%. ChÝnh ®iÒu nµy lµm cho tæng doanh thu n¨m 2001 t¨ng lªn 10.936.086.000® so víi n¨m 2000, tû lÖ t¨ng 21,08%. + Tæng quÜ l¬ng n¨m 2001 ®¹t 3.141.098.000® t¨ng lªn 546.804.000® so víi n¨m 2000 lµ 2.594.294.000®, tû lÖ t¨ng 21,08%. §iÒu nµy lµm cho l¬ng b×nh 20
- Xem thêm -