Tài liệu Tiêu thụ sp tại cty may thăng long

  • Số trang: 47 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

/..lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ níc ta cã nhiÒu biÕn ®æi quan träng theo chiÒu hø¬ng tÝch cùc ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn mét c¸ch duy nhÊt lµ doanh nghiÖp ph¶i thÊy ®îc sù thay ®æi cña m«i trêng kinh doanh cã t¸c ®éng ®Õn doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, hµng ho¸ lµ s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt ra ®Ó b¸n nh»m thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu ®· ®Þnh trong ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña ngêi s¶n xuÊt cña mçi doanh nghiÖp. Do ®ã tiªu thô s¶n phÈm s¶n xuÊt ra lµ mét kh©u quan träng.Cña t¸i s¶n xuÊt x· héi. Qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm chØ kÕt thóc khi qu¸ tr×nh thanh to¸n gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n ®· diÔn ra vµ quyÒn së h÷u hµng ho¸ ®· thay ®æi . Th«ng qua c«ng t¸c tiªu thô mµ ngêi ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc hiÖu qu¶ cña c¸c qu¸ tr×nh tríc ®ã nh nghiªn cøu thÞ trêng , qu¶n lý s¶n phÈm qu¶n lÝ chÊt lîng, qu¶ng c¸o, xóc tiÕn, chiÕn lîc gi¸... Mçi doanh nghiÖp khi b¾t ®Çu tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh trªn thÞ trêng bao giê còng ®Ó ra cho m×nh môc tiªu nhÊt ®Þnh ,cã nhiÒu môc tiªu ®Ó cho doanh nghiÖp phÊn ®Êu nh lîi nhuËn, vÞ thÕ, an toµn... Trong ®ã môc tiªu lîi nhuËn, cã thÓ ®îc coi lµ hµng ®Çu ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu mµ doanh nghiÖp ph¶i lu«n lu«n quan t©m tíi ba vÊn ®Ò träng t©m cña s¶n xu©t kinh doanh mµ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm chiÕm gi÷ mét vai trß rÊt quan träng. Tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u cuèi cïng cña s¶n xuÊt kinh doanh, lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cu¶ doanh nghiÖp, ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp . ChØ cã tiªu thô ®îc s¶n phÈm hµng ho¸ cña m×nh th× míi thùc hiÖn ®îc gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông.Tiªu thô lµ cÇu nèi cña s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. Còng nh mäi doanh nghiÖp trong c¬ trÕ thÞ trêng ®Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶ c«ng ty may th¨ng long cã trô së chÝnh t¹i (250 MINH KHAI- Hµ Néi ) ®· cã c¸c biÖn ph¸p nh»m t¨ng cêng vµ thóc ®Èy vÒ Trang 1 viÖc tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng. Trong nh÷ng n¨m võa qua C«ng Ty May Th¨ng Long ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ to lín trong viÖc më réng vµ chiÕm lÜnh thÞ trêng, t¹o ®îc mét Ên tîng tèt ®Ñp, mét t©m lý tin tëng cña kh¸ch hµng vÒ phÝa m×nh. HiÖn nay c«ng ty may th¨ng long vµ c¸c chi nh¸nh cña m×nh t¹i H¶i Phßng vµ Nam §Þnh ®ang ph¶i thùc hiÖn m¹nh mÏ ®Ó thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ trêng kh¾c nghiÖt, nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh. Tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu biÕn chuyÓn m¹nh mÏ nhÊt vµ cã hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c. Chuyªn ®Ò nµy ®îc chia thµnh c¸c phÇn nh sau : PhÇn I : Lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp PhÇn II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty may th¨nglong PhÇn III: C¸c biÖn ph¸p ®Èy m¹nh viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty may th¨ng long PhÇn kÕt luËn Trong qu¸ tr×nh lµm ®Ò tµi nµy em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù chØ b¶o tËn t×nh cña PGS. PTS §Æng ®×nh ®µo vµ c¸c thÇy c« cïng c¸c b¹n ! Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Trang 2 phÇn I lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty may th¨ng long I/ B¶n chÊt cña viÖc tiªu thô s¶n phÈm vµ vai trß cña nã ®èi víi ho¹t ®éngkinh doanh: 1, B¶n chÊt cña viÖc tiªu thô s¶n phÈm: - C¸c kh¸i niÖm vÒ tiªu thô s¶n phÈm : theo quan niÖm cña marketing tiªu thô s¶n phÈm lµ c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ vµ c¸c tæ chøc liªn quan tíi viÖc ®iÒu hµnh vµ vËn chuyÓn hµng lo¹t hµng ho¸ vµ dÞch vô tõ nhµ s¶n xuÊt tíi ngêi tiªu dïng víi nh÷ng ®iÒu kiÖn tèi ®a. + XÐt theo qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm lµ b¸n s¶n phÈm trªn thÞ trêng ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ ë ®©y ®ßi hái ph¶i cã ngêi b¸n (ngêi s¶n xuÊt ) vµ ngêi mua lµ (kh¸ch hµng) vµ c¸c ho¹t ®éng nµy diÔn ra trªn thÞ trêng . - S¶n phÈm hµng ho¸ chØ ®îc tiªu thô khi c«ng ty ®· nhËn ®îc tiÒn b¸n hµng hay ngêi mua ®· chÊp nhËn tr¶ tiÒn sè hµng ho¸ ®ã cña c«ng ty. + ChØ trong tiªu thô ,tÝnh chÊt h÷u Ých cña s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, sù phï hîp nhu cÇu ®èi víi x· héi (S¶n xuÊt vµ tiªu dïng míi ®îc x¸c ®Þnh hoµn toµn) hay nãi c¸ch kh¸c s¶n phÈm ®îc tiªu thô xong míi ®îc coi lµ cã gi¸ trÞ sö dông hoµn toµn. - Thùc chÊt cña tiªu thô s¶n phÈm lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c gi¸ trÞ trong s¶n xuÊt kinh doanh. + Bëi v× trong kinh doanh lµ viÖc thùc hiÖn mét sè hoÆc toµn bé c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hoÆc c«ng nghiÖp thùc hiÖn dÞch vô trªn thÞ trêng nh»m môc ®Ých kiÕm lêi. PhÇn tiªu thô s¶n phÈm lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nã thùc hiÖn vèn gi¸ trÞ hiÖn vËt chuyÓn thµnh vèn tiÒn tÖ th«ng qua viÖc mua b¸n hµng ho¸ trªn thÞ trêng. + Tiªu thô s¶n phÈm lµ mét kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nã thùc hiÖn mèi quan hÖ : + Gi÷a ngêi s¶n xuÊt víi s¶n xuÊt. + Gi÷a ngêi s¶n xuÊt víi ngêi tiªu dïng. Trong qóa tr×nh t¸i s¶n xuÊt , nÕu kh©u tiªu thô s¶n phÈm kh«ng thùc hiÖn tèt sÏ lµm cho s¶n phÈm bÞ ®×nh trÖ. + V× thùc hiÖn gi¸ trÞ s¶n phÈm trªn thÞ trêng nªn kh©u tiªu thô s¶n phÈm sÏ bÞ t¸c ®éng trùc tiÕp cña quy luËt thÞ trêng , quy luËt gi¸ trÞ , quy luËt cung Trang 3 cÇu...cßn c¸c quy luËt thÞ trêng t¸c ®éng vµo kh©u s¶n xuÊt, ngoµi s¶n xuÊt th«ng qua ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm. MÆt kh¸c chÊt lîng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ th¬ng m¹i phôc vô kh¸ch hµng doanh nghiÖp dÞch vô... QuyÕt ®Þnh chÊt lîng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt hoÆc chuÈn bÞ s¶n phÈm hµng ho¸ tríc khi tiªu thô v× nÕu chØ xÐt mét c¸ch trùc diÖn ho¹t ®éng b¸n hµnh chØ cã thÓ ®îc tiÕn hµnh sau khi bé phËn s¶n xuÊt ®· s¶n xuÊt xong s¶n phÈm nªn tríc ®©y ngêi ta hay quan niÖm ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®i tríc ho¹t ®éng tiªu thô .Tõ thùc tÕ ho¹t ®éng kinh doanh ,qu¶n trÞ kinh doanh hiÖn ®¹i cho r»ng c«ng t¸c nghiªn cøu ®iÒu tra tiªu thô s¶n phÈm ph¶i ®îc ®Æt ra tríc khi thùc hiÖn s¶n xuÊt, nªn ho¹t ®éng tiªu thô ph¶i ®øng tríc ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt mét chiÕn lîc t¬ng ®èi phï hîp víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn thÞ trêng vµ thÓ hiÖn ®Çy ®ñ tÝnh chÊt ®éng vµ tÊn c«ng sÏ lµ c¬ së ®¶m b¶o cho mét chiÕn lîc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ thiÕt bÞ m¸y mãc x©y dùng vµ ®µo t¹o mét sè ®éi ngò c¸n bé phï hîp nghiªn cøu sö dông may mãc vµ c«ng nghÖ míi v¹t liÖu thay thÕ míi ...kinh doanh thiÕu sù ®óng ®¾n cã tÝnh ®Þnh híng chiÕn lîc kh«ng ®óng cña s¶n phÈm sÏ dÉn ®Õn viÖc ®Çu t s¶n xuÊt tiªu thô kh«ng cã ®Ých hoÆc nh»m sai môc ®Ých c¶ hai trêng hîp nµy ®Òu dÉn ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng cã hiÖu qu¶ vµ x¶y ra thÊt b¹i . Víi kho¶ng thêi gian trung vµ ng¾n mét kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ ®óng ®¾n lu«n lu«n lµ c¬ së ®Ó cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt thÝch hîp vµ ngîc l¹i. NÕu kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ kh«ng phï hîp víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña thÞ trêng sÏ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kh¶ n¨ng tiÕn ®é s¶n xuÊt . Trongthùc tÕ tæ chøc kinh doanh nhÞp ®é còng nh diÔn biÕn cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp phô thuéc vµo nhÞp ®é vµ c¸c diÔn biÕn cña doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm lµ nh©n tè cùc kú quan träng quyÕt ®Þnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc chuÈn bÞ hµng ho¸ dÞch vô . S¶n xuÊt kh«ng quyÕt ®Þnh tiªu thô mµ ngîc l¹i tiªu thô quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt. - Kh¸i niÖm tiªu thô mét cach chung nhÊt lµ qu¸ tr×nh thôc hiÖn mét gi¸ trÞ hµng ho¸,qua tiªu thô hµng ho¸ chuyÓn tõ h×nh th¸i hiÖn vËt sang h×nh th¸i tiÒn tÖ. Trang 4 + Tiªu thô lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña vßng chu chuyÓn vèn quay vßng doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. S¶n phÈm hµng ho¸ chØ ®îc coi lµ tiªu thô khi doanh nghiÖp ®· nhËn ®îc tiÒn b¸n. Nãi chung sù cÇn thiÕt vÒ tiªu thô s¶n phÈm lµ cã môc tiªu cÇn b¸n hÕt s¶n phÈm ®· ®îc s¶n xuÊt ví doanh thu tèi ®a vµ chi phÝ cho ho¹t ®éng kinh do anh tèi thiÓu víi môc tiªu ®ã trong qu¶n trÞ doanh nghiÖp hiÖn ®¹i vÒ tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ kh«ng ph¶i lµ ho¹t ®éng thô ®éng chê bé phËn s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm råi míi tÝm c¸ch tiªu thô chóng mµ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cã nhiÖm vô nghiªn cøu thÞ trêng x¸c ®Þnh cÇu thÞ trêng vµ cÇu b¶n th©n cña doanh nghiÖp , trong thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp ®ang hoÆc sÏ cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ®Ó quyÕt ®Þnh ®Çu t, ph¶i ph¸t triÓn s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ kinh doanh tèi u . Chñ ®éng tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh qu¶ng c¸o cÇn thiÕt vµ nh»m giíi thiÖu c¸c kh¸ch hµng. - §Ó thùc hiÖn tèt c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô tiªu thô s¶n phÈm thêng ®îc tæ chøc thµnh c¸c ho¹t ®éng chñ yÕu lµ ho¹t ®éng chuÈn bÞ bao gåm c«ng t¸c nghiªn cøu, c«ng t¸c qu¶ng c¸o, c«ng t¸c ®Èy m¹nh vµ ph¸t triÓn b¸n hµng, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng b¸n hµng vµ sù cÇn thiÕt sau ho¹t ®éng b¸n hµng. 2. ý nghÜa cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi doanh nghiÖp : - Qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®åi víi doanh nghiÖp bao gåm ho¹t ®éng th¬ng m¹i ®Çu vµo s¶n xuÊt vµ kh©u lu th«ng hµng ho¸. Lµ cÇu nèi trung gian gi÷a mét bªn lµ ngêi s¶n xuÊt ph©n phèi mét bªn lµ ngêi tiªu dïng . + Tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u cuéi cïng lµ bíc nh¶y quan träng tiÕn hµnh qu¸ tr×nh tiÕp theo nã t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp cã phíng s¶n xuÊt kinh doanh cho chu kú sau. §ång thê tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u quyÕt ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp,quyÕt ®Þnh nguån mua hµng , kh¶ n¨ng tµi chÝnh , dù tr÷ ,b¶o qu¶n vµ mäi kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp vµ còng nh»m môc ®Ých thóc ®Èy m¹nh hµng b¸n ravµ thu lîi nhuËn. Trong nÒn kinh tÕ tiªu thô s¶n phÈm cã ý nghÜa v« cïng quan träng, ngêi ta kh«ng thÓ h×nh dung næi trong x· héi toµn bé kh©u tiªu thô bÞ ¸ch t¾c kÐo theo ®ã toµn bé kh©u tiªu thô bÞ ®×nh trÖ , x· héi bÞ ®×nh ®èn mÊt c©n ®èi .MÆt kh¸c c«ng t¸c tiªu thô cßn lµ c¬ së cho viÖc s¶n xuÊt t×m kiÕm khai th¸c cho c¸c nhu cÇu míi ph¸t sinh mµ cha ®îc ®¸p øng. Trong c¸c doanh nghiÖp tiªu thô s¶n phÈm ®ãng vai trß víi doanh nghiÖp tuú thuéc vµ tõng c¬ chÕ kinh tÕ . Trong c¬ chÕ kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp , tiªu thô s¶n phÈm ®îc coi lµ quan träng bëi v× doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra ®Õn ®©u th× ph¶i cè g¾ng tiªu thô hÕt Trang 5 ®Õn ®ã .XuÊt ph¸t tõ vÞ trÝ vµ vai trß cña c«ng t¸c nµy ®ång thêi c¶ trªn c¸c quèc gia kh¸c viÖc tiªu thô s¶n phÈm lu«n lu«n chiÕm vÞ trÝ quan träng trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. V× thÕ tríc hÕt muèn vËy, ta ph¶i cÇn hiÓu ®îc vÒ néi dung quan ho¹t ®éng cña tiªu thô s¶n phÈm . ®iÒu ®ã cã nghÜa r»ng ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c tiªu thô ®Ó t¨ng thu nhËp vµ gi¶m ®i c¸c chi phÝ b¶o qu¶n hµng tån kho. Nh vËy c«ng t¸c ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm lµ v« cïng quan träng ®èi víi viÖc tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Nh vËy s¶n xuÊt lu«n ph¶i g¾n liÒn víi nhu cÇu thÞ trêng nªn viÖc nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng lµ vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp.BÊt kú doanh nghiÖp nµo khi kinh doanh hµng ho¸ nµo còng ph¶i tiÕn hµnh viÖc nghiªn cøu thÞ trêng. Nghiªn cøi thÞ trêng chÝnh lµ bíc ®Çu tiªn cã vai trß cÇn thiÕt ®èi víi mçi doanh nghiÖp míi b¾t ®Çu kinh doanh , ®ang kinh doanh trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu ®· ®Ò ra.Môc ®Ých cña viÖc nghiªn cøu thÞ trêng lµ x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng tiªu thô cña tõng lo¹i mÆt hµng, nhãm hµng trªn thÞ trêng , tõ ®ã cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh s¶n phÈm hîp lý ®Ó cung cÊp cho thÞ trêng §èi víi c«ng t¸c tiªu thô ,nghiªn cøu thÞ trêngl¹i cµng chiÕm mét vai trß quan träng v× nã ¶nh hëng trùc tiÕt ®Õn khèi lîng gi¸ b¸n,m¹ng líi vµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c tiªu thô Nghiªn cøu thÞ trêng cßn gióp cho doanh nghiÖp biÕt ®îc xu híng biÕn ®æi cña nhu cÇu tõ ®ã cã ®îc nh÷ng biÕn ®æi sao cho phï hîp. §©y lµ c«ng viÖc ®ßi hái nhiÒu c«ng søc vµ chi phÝ lín. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp võa vµ nhá cha cã c¸c bé phËn nghiªn cøu thÞ trêng - §©u lµ thÞ trêng cã triªn väng ®èi víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng ®ã ra sao. Doanh nghiÖp cÇn ph¶i sö lý nh÷ng biÖn ph¸p g× cã liªn quan vµ cã thÓ sö dông nh÷ng biÖn ph¸p nµo ®Ó t¨ng khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô. §Ó gi¶i ®¸p vÊn ®Ò trªn viÖc nghiªn cøu thÞ trêng cÇn ph¶i ®i s©u vµo ph©n tÝch quy m« c¬ cÊu ,sù vËn ®éng cña thÞ trêng vµ c¸c tham sè khong thÓ kiÓm so¸t ®îc.Nghiªn cøu quy m« thÞ trêngcã nghÜa lµ doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®ùîc sè lîng ngêi tiªu thô,ngêi sö dông ,khèi lîng b¸n ,doanh thu thùc tÕ,tû lÖ thÞ trêng mµ doanh nghiÖp cã thÓ cung øng hay tho¶ m·n...C«ng viÖc nµy ®Æc biÖt quan träng khi xÝ nghiÖp muèn tham gia vµo thÞ trêng míi.Bªn c¹nh viÖc nghiªn cøu quy m«, nghiªn cøu c¬ cÊu thÞ trêng sÏ gióp doanh nghiÖp biÕt ®îc s¶n phÈm cña m×nh ®îc tiªu thô ë khu vùc thÞ trêng nµo,ai sö dông. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh,doanh nghiÖp lu«n bÞ bao bäc bëi c¸c yªu tè cña m«i trêng kinh doanh .M«i trêng t¸c ®éng liªn tôc vµ rÊt s©u s¾c ®Õn toµn bé®iÒu Trang 6 kiÖn kinh doanh cña doanh nghiÖpvµ øng sö cña kh¸ch hµng.Nã bao gåm m«i trêng ph¸p luËt,m«i trêng v¨n ho¸ x· héi,m«i trêng d©n c,m«i trêng kinh tÕ vµ m«i trêng c«ng nghÖ. Ngoµi viÖc nghiªn cøu kh¸i qu¸t thÞ trêng doanh nghiÖp ph¶i ®i nghiªn cøu hµnh vi mua s¾m,th¸i ®é cña ngêi tiªu dïng bëi kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau vµ c¸ch thøc còng kh¸c nhau.Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu chóng ta nªn lu ý tíi ®éng c¬ thóc ®Èy nhËn thøc,hiÓu biÕt th¸i ®é c¸ch sèng cña m«i II: Néi dung ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp 1. Nghiªn cøi thÞ trêng tiªu thô cña doanh nghiÖp - Tiªu thô s¶n phÈm lµ chiÕc cÇu nèi quan träng gi÷a tiªu thô s¶n xuÊt vµ tiªu dïng , gióp chóng ta lµ ngêi tiªu dïng cã ®îc gi¸ trÞ sö dông mµ chóng ta mong muèn mµ ngêi s¶n xuÊt ®¹t ®îc môc ®Ých cña m×nh lµ lîi nhuËn. Nhµ s¶n xuÊt th«ng qua tiªu thô cã thÓ n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh thÞ hiÕu tiªu dïng tõ ®ã hä ®Ò ra ph¬ng ¸n kinh doanh míi, c¸c biÖn ph¸p thu hót kh¸ch hµng chiÕm lÜnh thÞ trêng, cã thÓ nãi ho¹t ®éng tiªu thô s¶n xuÊt cã kh¶ n¨ng cho doanh nghiÖp chiÕm lÜnh thÞ trêng ®¶m b¶o cho s¶n xu¸t s¶n phÈm n©ng cao uy tÝn cho doanh nghiÖp . - §Æc trng c¬ b¶n cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ lµ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®Ó b¸n. S¶n phÈm cã tiªu thô ®îc th× m©u thuÉn gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n, gi÷a tiÒn vµ hµng míi ®îc gi¶i quyÕt , tÝnh h÷u Ých cña s¶n phÈm míi ®îc chøng minh cã b¸n ®îc s¶n phÈm hµng ho¸ doanh nghiÖp míi thu håi ®î vèn s¶n xuÊt kinh doanh.Míi cã ®iÒu kiÖn chi phÝ bï ®¾p bá ra vµ ®¶m b¶o qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt liªn tôc , mÆt kh¸c th«ng qua tiªu thô s¶n phÈm,doanh nghiÖp míi cã ®iÒu kiÖn thu lîi nhuËn , lîi nhuËn cña doanh nghiÖp còng chÝnh lµ khoan chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ chi phÝ. Nã lµ môc tiªu quan träng cña doanh nghiÖp khi tham gia ho¹t ®éng kinh doanh . Chóng ta cÇn ®Òu biÕt r»ng ®Ó t¨ng lîi nhuËn th× cÇn gi¶m chi phÝ hoÆc t¨ng doanh thu trêng,gia ®×nh vµ x· héi.. Tãm l¹i nghiªn cøu chi tiÕt ph¶i biÕt ®îc thãi quen mua cñangêi tiªu dïng,®©u lµ kh¸ch träng ®iÓm cña doanh nghiÖp.ViÖc nghiªn cøu kh¸ch hµng vµ ®èi thñ c¹nh tranhcòng lµ mét néi dung kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi doanh nghiÖp. 2. §Þnh gi¸ s¶n phÈm §Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm,®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp .V× vÊyau viÖc ®iÒu tra nhu cõu thÞ trêng,x¸c ®Þnh chiÕn lîc s¶n phÈm ta cÇn ph¶i x©y dùng Trang 7 chiÕn lîc gi¸ c¶ nh»m ®a ra môc tiªu vµ c¨ncø ®¸nh gi¸.Môc tiªu trong chiÕn cîc gi¸ c¶cã thÓ cho lµ hai nhãm sau : Nhãm thø nhÊt: - Liªn quan tíi lîi nhuËn,cã thÓ lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn,hoÆc duy tr× møc lîi nhuËn ®ang ®¹t ®îc. Nhãm thø hai: - Liªn quan tíi vÞ trÝ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng vµ tríc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. C¨n cø chñ yÕu ®Ó x©y dùng gi¸ c¶ lµ: - Ph¶i c¨n cø vµo ph¸p luËt,yªu s¸ch cña chÝnh phñ ,chÕ ®é qu¶n lývµ ban vËt gi¸ nhµ níc .Ph¶i dùa vµo chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm trong dù to¸n - Ph¶i x©y dùng phï hîp víi ®Æc ®iÓm thÞ trêng c¹nh tranh,c¸c ®iÒu kiÖn thêi gian vµ kh«ng gian cô thÓ. Ngoµi ra chiÕn lîc gi¸ cßn ph¶i x¸c ®Þnh mét c¸i khung ®Ó híng d·n c¸c qu¸ tr×nh lËp c¸c møc gi¸ cô thÓ cho tõng s¶n phÈm. Do phô thuéc nhiÒu yÕu tè nªn khi Ên ®Þnh gi¸ ngoµi c¸c tÝnh to¸n cô thÓ cßn ph¶i cã s¸ch lîc øng sö cô thÓ cho phï hîp víi tõng hoµn c¶nh vµ ®iÒu kiÖn cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú. Nãi mét c¸ch kh¸c khi Ên ®Þnh møc gi¸ c¸c doanh nghiÖp cßn ph¶i xÐt tíi mét lo¹t c¸c khÝa c¹nh nh. Mét lµ: + Thu nhËp d©n c + Quy m« thÞ trêng + Së thÝch vµ tËp qu¸n tiªu dïng + kh¶ n¨ng cung cÊp cña c¸c nhµ c¹nh tranh + ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña nhµ níc Hai lµ : + Søc hÊp dÉn cña s¶n phÈm ®èi víi kh¸ch hµng cao hay lµ thÊp Ba lµ : + H×nh th¸i thÞ th¸i thÞ trêng mµ c¸c doanh nghiÖp sÏ b¸n s¶n phÈm cña m×nh( thÞ trêng ®éc quyÒn thÞ trêng c¹nh tranh hoµn h¶o, hay thÞ trêng võa ®éc quyÒn võa c¹nh tranh ) Trang 8 Nãi chung l¹i x¸c ®Þnh møc gi¸ s¶n phÈm phï hîp cho mäi ®èi tîng kh¸ch hµng cña tõng vïng lµ mét néi dung rÊt quan träng trong viÖc thóc dÈy c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp.V× trªn thÞ trêng sau khi x¸c ®Þnh mÆt hµng,lo¹i s¶n phÈm cÇn mua s¾m th× yÕu tè gi¸ sÏ ®ãng vai trß chñ chèt quyÕt ®Þnh hµnh vi mua s¾m cña kh¸ch hµng theo quy luËt cña cÇu th× gi¸ cµng gi¶m th× khèi lîng cÇu cµng t¨ng vµ ngîc l¹i .vËy vÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao thiÕt lËp ®îc møc gi¸ phï hîp víi tõng kh¸ch hµng,®¶m b¶o cho viÖc bï ®¾p chi phÝ vµ cã l·i lµ yÕu tè hÕt søc quan träng song ®ßi hái sù quan s¸t nhËy bÐn cã ãc s¸ng t¹o t×m hiÓu s©u s¾c thÞ trêng... cña c¸c c¸n bé lµm nghiªn cøi thÞ trêng nãi chung vµ c¸c c¸n bé lµm gi¸ c¶ cña tõng doanh nghiÖp nãi riªng. 3.Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng hç trî tiªu thô a, C¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n qu¶ng c¸o qu¶ng c¸o ®îc sö dông theo ®Þnh nghÜa lµ ph¬ng tiÖn kh«ng gian vµ thêi gian ®Ó truyÒn tin vµ ®Þnh tríc s¶n phÈm cho thÞ trêng hay ngêi mua Môc ®Ých cña qu¶ng c¸o lµ + T¨ng cêng kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm thu hót sù quan t©m cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp + Thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm cña + L«i cuèn kh¸ch hµng vµ lµm cho kh¸ch hµng chuyÓn sang mua hµng m×nh lµm cho s¶n phÈm ®îc tiªu thô + Sóc tiÕn b¸n hµng nh ho¹t ®éng h¹ gi¸ vµo tuÇn lÔ khai tr¬ng + Giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm míi ra ®êi . - Néi dung qu¶ng c¸o : tríc hÕt ph¶i x¸c ®Þnh ®îc môc tiªu theo tõng trêng hîp cô thÓ,c«ng viÖc nµy sÏ thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña c«ng viÖc qu¶ng c¸o .do vËy ®Ó x¸c ®Þnh ®îc ®óng môc tiªu c¨n cø vµo yªu cÇu cña doanh nghiÖp ,t×nh h×nh thùc tÕ cña thÞ trêng - Néi dung cña qu¶ng c¸o cÇn ph¶i nªu ®îc nh÷ng ®Æc ®iÓm kü thuËt ®Æc trng cña s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ,®èi víi s¶n phÈm hµng lo¹t trªn thÞ trêng lµ v« cïng cÇn thiÕt - §Ó thµnh c«ng trong qu¶ng c¸o ta cÇn tu©n thñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: - CÇn lµm râ t tëng trung t©m ,lêi v¨n ng¾n gän râ rµng tr¸nh dïng tõ m¬ hå Trang 9 + CÇn lµm cho ngêi ta cã Ên tîng s©u s¾c,lµm râ b»ng h×nh ¶nh vµ c©u nãi ®Æc trng mang tÝnh d©n téc vµ ®éc ®¸o mang ý nghÜa s©u s¾c + Giíi thiÖu qu¶ng c¸o phï hîp víi kh¸ch hµng träng ®iÓm + CÇn tËp trung g©y høng thó gîi më nhu cÇu + BiÕt sö dông c¸c thñ thuËt ®éc ®¸o , bè trÝ c¸c biÓn hiÖu nh lµ pha no ¸p phÝch... C¸c ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o kh¸c nhau nã tuú thuéc vµo tõng doanh nghiÖp. C¸c ph¬ng tiÖn hiÖn nay chñ yÕu lµ biÓn hiÖu b¸o h×nh b¸o nãi vµ c¸c ngêi mÉu , diÔn viªn.sau khi ®¨ng qu¶ng c¸o c¸c doanh nghiÖp cÇn tiÕn hµnh kiÓm tra ®¸nh gi¸ ®îc th¸i ®é vµ øng sö cña kh¸ch hµng .§èi víi s¶n phÈm ®· ®îc qu¶ng c¸o th«ng qua viÖc trng cÇu ý kiÕn kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm,chÊt lîng mÉu m· víi ®Ëc tÝnh sö dôngcã phï hîp víi yªu cÇu cña ngêi sö dông hay kh«ng.Muèn c¸o s¶n xuÊt hµng ho¸th× doanh nghiÖp cÇn bá ra chi phÝ qu¶ng c¸o.Muèn vËy ph¶i ®¸nh gi¸ ®îc hiÖu qu¶ qu¶ng c¸o.ViÖc ®¸nh gi¸ nµy ®îc dùa trªn cí së cña lîng hµng ho¸ b¸n ra,doanh thu tiªu thô,lîi nhuËn cña viÖc b¸n s¶n phÈm tríc vµ sau khi qu¶ng c¸o.Qu¶ng c¸o lµ mét c«ng viÖc ®ßi hái ph¶i cã sù ®Çu t hÕt søc tèn kÐm nhng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ bá qua h×nh thøc nµy.VÊn ®Ò lµ lµm thÕ nµo ®Ó qu¶ng c¸o cã hiÖu qu¶ nhÈt tr¸nh g©y l·ng phÝ kh«ng cÇn thiÕt v× cã qu¶ng c¸o doanh nghiÖp míi biÕt ®îc tªn tuæi vµ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp råi tõ ®ã kh¸ch hµng míi thö s¶n phÈm cña doanh nghiÖp vµ ®a ra quyÕt ®Þnh mua hay kh«ng mua s¶n phÈm. b, M¹ng líi b¸n hµng Qu¸ tr×nh b¸n hµng lµ ho¹t ®éng cña ngêi b¸n nh»m tiÕp tôc t¸c ®éng vµo t©m lý cña ngêi mua ®Ó tõ ®ã gîi më nhu cÇu cña hä.ChÝnh v× vËy môc ®ich cña c«ng t¸c chuÈn bÞ lµ nh»m vµo c¸c vÊn ®Ò sau: - X©y dùng mèi quan hÖ cénh ®ång:Ho¹t ®éng nµy nh»m x©y dùng lßng tin cña céng ®ång céng ®ång ®èi víi doanh nghiÖp .Ta cã thÓ sö dông mét sè biªn ph¸p thêng dïng + Tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng vµ giíi thiÖu cho kh¸ch hµngbiÕt s¶n phÈm tiªu thô cña doanh nghiÖp vµ c«ng bè biÖn ph¸p ,chÝnh s¸ch v¸ biÖn ph¸p tiªu thô ®ång thêi qua ®ã doanh nghiÖp chó ý n¾ng nghe ý kiÕn kh¸ch hµng ®èi v¬i s¶n phÈm cña m×nh ®Ó tõ ®ã ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô.Mét ®iÓm cÇn lu ý lµ lµm sao cã ®îc nhiÒu kh¸ch hµng lín vµ b¹n hµng tham gia héi nghÞ . Trang 10 + Héi th¶o: Nh»m môc ®Ých tËp chung gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò cã liªn quan trùc tiÕp tíi tiªu thô nh kh¶ n¨ng x©m nhËp thÞ trêng ,gi¸ c¶...Trong héi th¶othêng cã nh÷ng kh¸ch hµng lín nh c¸c chuyªn gia,kü s.. + TÆng quµ: CÇn chó ý xem nªn tÆng ai,gi¸ trÞ bao nhiªu,thêi ®iÓm nµo sao cho phï hîp. + Ph¸t hµnh c¸c tµi liÖu cã liªn quan tíi viÖc tiªu thô:§©y lµ viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕtnh»m gióp cho kh¸ch hµng hiÓu râ hÕt c¸c tÝnh n¨ng,t¸c dông ,c¸ch sö dông cña s¶n phÈm.Tµi liÖu ph¸t hµnh phôc vô cho c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm gåm cã c¸c lo¹i nh nh·n m¸c,tê giÊy tËp san.C¨n vµo tõng lo¹i s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp chän ph¸t hµnh cho phï hîp. - Tæ chøc b¸n thö s¶n phÈm nh»m biÕt ®îc ph¶n øng cña kh¸ch hµng vÒ chÊt lîng s¶n phÈm,gi¸ c¶.ChÝnh s¸ch tiªu thô s¶n phÈmgióp cho doanh nghiÖp n¾m ®îc quy m«,cêng ®é mua s¾m cña kh¸ch hµng tõ ®ã lµm c¬ së cho viÖc dù to¸n vÒ nhu cÇu b¸n s¶n phÈm.H×nh thøc nµy chØ ¸p dông cho nh÷ng mÆt hµng cÇn thay ®æi,hay nh÷ng mÆt hµng míi mµ doanh nghiÖp s¾p cho ra ®êi. c. Ho¹t ®éng yÓm trî cho tiªu thô YÓm trî lµ c¸c ho¹t ®éngnh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. * C¸c h×nh thøc yÓm trî b¸n hµng. - Chµo hµng: §©y lµ h×nh thøc c¸c nh©n viªn chµo hµng ®Ó t×m kh¸ch hµng ,giíi thiÖu vµ thuyÕt phôc hä mua s¶n phÈm cña m×nh.§Ó tæ chøc tèt c«ng t¸c chµo hµng doanh nghiÖp ph¶i lùa nh÷ng nh©n viªn cã tr×nh ®é am hiÓu vÒ hµng ho¸,thÞ trêng, cã th¸i ®é niÒm në lÞch sù víi kh¸ch hµng.§ång thêi hä ph¶i kh«ng ngõng ®îc båi dìng vÒ marketing , c¸c nghÖ thuËt chµo hµng kh¸c. - Tham gia héi chî Héi chî lµ n¬i trng bÇy s¶n phÈm cña nhiÒu doanh nghiÖp ë trong khu vùc hay trong vµ ngoµi níc.héi chî lµ n¬i gÆp gì cña c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh víi nhau,gÆp gì c¸c nhµ s¶n xuÊt víi kh¸ch hµng.Héi chî còng lµ n¬i tham quan t×m tßi b¹n hµng míi ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ký hîp ®ång mua vµ b¸n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp .§Ó viÖc tham gia héi chî triÓn l·m cã kÕt qu¶ doanh nghiÖp cÇn chó ý + Trän ®óng s¶n phÈm tham gia héi chî:§Ó thµnh c«ng khi tham gia héi chî c¸c doanh nghiÖp ph¶i dùa trªn c¬ së thu thËp ph©n tÝch c¸c th«ng tin nh t×m hiÓu vµ thu thËp ®Þa ®iÓm héi chî cã thuËn lîi kh«ng, uy tÝn cña héi chî ®Õn møc Trang 11 nµo,t×nh h×nh thÞ trêng xung quanh khu vùc ®ã ra sao,nh÷ng doanh nghiÖp nµo tham gia héi chî c¸c s¶n phÈm nµo xÏ ®em ®Õn héi chî ,lÖ phÝ tham gia héi chî v.v..§Ó tõ ®ã ®a ra quyÕt ®Þnh cã nªn tham gia héi chî nµy hay kh«ng.ngoµi c¸c h×nh thøc yÓm trî trªn ngêi ta cßn sö dông c¸c h×nh thøc hiÖp héi kinh doanh ,cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm . d, Ho¹t ®éng kªnh tiªu thô - Tiªu thô trùc tiÕp: LËp ph¬ng thøc tiªu thô s¶n phÈm mµ doanh b¸n th¼ng s¶n phÈm cho ngêi tiªu dïng kh«ng th«ng qua c¸c kh©u trung gian nµo hÕt . Tiªu thô gi¸n tiÕp: lµ ph¬ng thøc tiªu thô mµ doanh nghiÖp b¸n s¶n phÈm cho ngêi tiªu dïng th«ng qua c¸c kh©u trung gian ngêi b¸n bu«n, b¸n lÎ, vµ c¸c ®¹i lý. Tiªu thô hçn hîp:lµ kÕt hîp l¹i h×nh thøc tiªu thô s¶n phÈm trªn nh»m kh¾c phôc nhîc ®iÓm vµ tËn dông i ®iÓm cña hai h×nh thøc trªn cã nghÜa lµ cã lo¹i tæ chøc b¸n kh©u trung gian vµ cã lo¹i b¸n th¼ng cho ngêi tiªu dïng. - C¨n cø vµo x©y dùng kªnh tiªu thô s¶n phÈm Trong nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng ho¸ ngêi b¸n bu«n, ngêi b¸n lÎ,vµ m«i giíi h×nh thµnh c¸ch kh¸ch quan cÇn kÕt hîp víi nhau ®Ó ®¶m b¶o th«ng xuèt tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu dïng. §Ó x©y dùng m¹ng líi tiªu thô hîp lý sö dông c¸c lo¹i trung gian cã hiÖu qu¶ nh»m n©ng cao vµ cÇn c¨n cø vµo tiªu thô s¶n phÈm víi c¸c yÕu tè sau: + TÝnh chÊt vËt lý vµ s¶n phÈm tiªu thô cña nã trªn thÞ trêng + ChiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ c¸c kh©u trung gian trong ®ã ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn c¸c vÞ trÝ ,thÕ lùc môc tiªu lîi nhuËn cña c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c thÕ lùc cã liªn quan Lùa chän vµ quyÕt ®Þnh tiªu thô .c¨n cø vµo m¹ng líi vµ vai trß cña c¸c kh©u trung gian tuú theo tÝnh chÊt vµ s¶n phÈm tiªu thô còng nh c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ cña doanh nghiÖp cã thÓ sö dông c¸c m¹ng líi sau: Trang 12 + Kªnh ng¾n trùc tiÕp: Doanh nghiÖp b¸n s¶n phÈm trùc tiÕp cho ngêi tiªu dïng kh«ng qua kh©u trung gian kªnh nµy thêng ®îc sö dông trong c¸c trêng sau. C¸c s¶n phÈm lµ lo¹i dÔ h háng dÔ vì dÔ dËp n¸t S¶n phÈm ®¬n chiÕc gi¸ trÞ cao chu kú s¶n xuÊt dµi hoÆc s¶n phÈm cã chÊt lîng ®Æc biÖt yªu cÇu sö dông phøc t¹p m¹ng nµy cã i ®iÓm lµ ®Èy nhanh tèc ®é li th«ng s¶n phÈm hµng ho¸ ®ù¬c n©ng cao®îc quyÒn chñ ®éng ngêi s¶n xuÊt vµ ®îc b¸n tËn ngän nªn sÏ thu ®îc lîi nhuËn cao.Xong nã l¹i h¹n chÕ ë kh©u qu¶n lý tæ chøc kh¸ phøc t¹p chu chuyÓn vèn chËm nªn chØ phï hîp víi doanh nghiÖp nhá ho¹t ®éng trªn thÞ trêng hÑp + Kªnh ng¾n d¸n tiÕp : Doanh nghiÖp b¸n s¶n phÈm cho ngêi b¸n lÎ ngêi b¸n lÎ trùc tiÕp b¸n cho ngêi tiªu dïng m¹ng líi kªnh nµy thêng ®îc dïng trong trêng hîp doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm ®ßi hái ph¶i cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt .s¶n xuÊt chuyªn m«n ho¸ nhng víi quy m« nhá kh¶ n¨ng tµi chÝnh h¹n chÕ kh«ng ®ñ søc m¹nh cho viÖc tiªu thô .Kªnh nµy cã i ®iÓm tèc ®é li th«ng hµng ho¸ cao tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸ cao vµ ph¸t triÓn n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp .Nhng h¹n chÕ lµ kh«ng ®îc tiÕp sóc víi ngêi tiªu dïng vµ b¸n s¶n phÈm qua ngêi b¸n lÎ vµ v× mét ®¬n vÞ s¶n phÈm kh«ng cao nh kªnh trùc tiÕp . Kªnh dµi : Doanh nghiÖp b¸n s¶n phÈm cho ngêi b¸n bu«n ®Ó ngêi b¸n bu«n l¹i b¸n cho ngêi b¸n lÎ råi sau ®ã ngêi b¸n lÎ míi b¸n ®Õn tËn tay ngêi tiªu dïng.Kªnh nµy thêng ®îc sö dông trong trêng hîp ngêi s¶n xuÊt kinh doanh sÏ s¶n xuÊt mét sè n¬i nhng cung cÊp ë nhiÒu n¬i .M¹ng nµy thêng ®îc sö dông ë c¸c doanh nghiÖp cã quy m« lín ,i ®iÓm cña c¸c lo¹i kªnh nµy lµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm.tiªu thô nhanh s¶n phÈm vµ vèn vßng quay nhanh tuy nhiªn kh©u nµy bÞ h¹n chÕ do nhiÒu kh©u trung gian th«ng tin kh«ng thu ®îc nhanh vµ qu¶n c¸c kh©u trung gian hÕt søc khã kh¨n. Ba m¹ng líi tiªu thô trªn tiªu biÓu doanh nghiÖp víi t c¸ch lµ nhµ s¶n xuÊt kinh doanh sÏ lùa chän m¹ng líi tiªu thô hîp lý phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp vµ phï hîp tÝnh chÊt sanr phÈm cña doanh nghiÖp nh»m thóc ®Èy viÖc c«ng t¸c tiªu thô cña doanh nghiÖp vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. Trang 13 4. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ viÖc tiªu thô : - Sau khi kÕt thóc mét thêi kú kinh doanh nhÊt ®Þnh th× c¸c doanh nghiÖp cÇn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh ®èi víi c«ng t¸c tiªu thôcòng vËy. - ViÖc ®¸nh gi¸ tiªu thô cã thÓ dùa trªn c¸c chØ tiªu cã thÓ lîng ho¸ ®îc nh sè lîng s¶n phÈm tiªu thô trong kú,doanh thu tiªu thô lîi nhuËn thu ®îc chi phÝ tiªu thô ..còng nh c¸c chØ tªu kh«ng ®îc kh¸ch hµng mÕn mé ®èi víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp - §¸nh gi¸ doanh thu ph¶i trªn c¬ së so s¸nh gi÷a thùc tÕ víi kÕ ho¹ch gi÷a n¨m nay víi n¨m tríc,nÕu tèc ®é doanh thu cao th× cã nghÜa lµ doanh nghiÖp ®· cã nh÷ng tiÕn bé nhÊt ®Þnh trong ho¹t ®éng tiªu thô .Tuy nhiªn chØ tiªu lîi nhuËn míi lµ chØ tiªu quan träng nhÊt ®èi víi c¸c doanh kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.Gi÷a lîi nhuËn vµ doanh thu cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. Lîi nhuËn = doanh thu - chi phÝ Doanh thu tiªu thô = gi¸ b¸n . sè lîng tiªu thô s¶n phÈm - Xem xÐt cong t¸c tiªu thô cã nghÜa lµ ph¶i ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kªnh tiªu thô cña chÝnh s¸ch gi¸ c¶ cña ho¹t ®éng b¸n hµng - hiÖu qu¶ kinh doanh cßn ®îc ph¶n ¸nh qua mét chØ tiªu quan träng lµ vßng quay vèn li ®éng chØ tiªu dïng ph¶n ¸nh hiÖu xuÊt sñ dông vèn. doanh thu b¸n - thuÕ Vßng chu chuyÓn vèn = vèn lu ®éng ®Þnh møc Khi ®îc thùc hiÖn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiªu thô ph¶i nªu nªn nh÷ng g× doanh nghiÖp ®· t¹o ra vµ ®¹t dîc nh÷ng nhîc ®iÓm vµ nguyªn nh©n ®ã.Tõ ®ã doanh nghiÖp sÏ t×m rac¸c biÖn ph¸p ®Ó hoµn thµnh c«ng t¸c tiªu thñan phÈm. III .C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi tiªu thô s¶n phÈm may mÆc T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña bÊt kú cø mét doanh nghiÖp nµo cònh chÞu ¶nh hëng bëi nhiÒu nguyªn nh©n,cã thÓ kh¸i qu¸t 3 lo¹i nguyªn nh©n chñ yÕu sau ®©y. + Nh÷ng nguyªn nh©n thuéc vÒ b¶n th©n doanh nghiÖp. + Nh÷ng nguyªn nh©n thuéc vÒ kh¸ch hµng.(ngêi mua) Trang 14 + Nguyªn nh©n thuéc vÒ nhµ nícnh:chÝnh s¸ch tiªu thô,thuÕ.. 1, Nguyªn nh©n thuéc vÒ b¶n th©n doanh nghiÖp. Nh÷ng nguyªn nh©n nµy ¶nh hëng tíi t×nh h×nh tiªu thô cña doanh nghiÖp bao gåm:T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vÒ mÆt sè lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm,t×nh h×nh dù tr÷,c«ng t¸c tiÕp cËn thÞ trêng,x¸c ®Þnh gi¸ b¸n hîp lý,uy tÝn cña doanh nghiÖp,c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ c¸c chÝnh s¸ch hç trî tiªu thô v.v..Do kh«ng thÓ ngay mét lóc ®a c¸c nguyªn nh©n trªn ra mæ xÎ, ph©n tÝch mét c¸ch chi tiÕt còng nh thêi gian ®Ò cËp c¸c vÊn ®Ò trong bµi viÕt cã giíi h¹n nªn trong mét khÝa c¹nh nµo ®ã chØ xin ph©n tÝch mét vµi nguyªn nh©n gÇn nh lµ chñ yÕu cã ¶nh hëng ®Õn khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô ®ã lµ : + Gi¸ b¸n s¶n phÈm:Lµ mét nh©n tè ¶nh hëng tíi khèi lîng s¶n phÈm hµng ho¸ tiªu thô (xÐt c¶ vÒ mÆt gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt),¶nh hëng ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp.Gi¸ b¸n t¨ng lªn lµm doanh thu t¨nglªn trong ®iÒu kiÖn gi¶ ®Þnhkhèi kîng s¶n phÈm b¸n ra lµ kh«ng thay ®æi.Tuy nhiªn cÇn chó ý r»ng,khi gi¸ b¸n t¨ng lªn kh«ng nh÷ng khèi lîng s¶n phÈm b¸n ra sÏ gi¶m ®i do nhu cÇu gi¶m,mét khi thu nhËp cña ngêi tiªu dïng kh«ng t¨ng th× møc ®é t¨ng gi¶m cña khèi lîng s¶n phÈm tiªu thôcßn phô thuéc vµo møc ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng cña hµng ho¸.Nh÷ng s¶n phÈm thiÕt yªu cho tiªu dïng nh l¬ng thùc,thùc phÈm th× khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô thay ®æi Ýt phô thuéc vµo gi¸ c¶.Ngîc l¹i,nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ cao cÊp,xa xØ,khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô sÏ gi¶m khi khèi lîng t¨ng lªn.ChÝnh v× vËy doanh nghiÖp cÇn quyÕt ®Þnh khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô,gi¸ c¶ nh thÕ nµo cho hîp lý nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt + Uy tÝn cña s¶n phÈm: Trong thêi buæi kinh tÕ hiÖn nay ë c¸c doanh nghiÖp cßn chùi sù ¶nh hëng to lín vÒ mÆt s¶n phÈm mµ m×nh muèn tiªu thô .V× s¶n phÈm may mÆc cña doanh nghiÖp chñ yÕu lµ quÇn ¸o mµ s¶n phÈm nµy l¹i lµ nhu cÇu rÊt cÇn thiÕt cña mäi ngêi, mäi løa tuæi ,do vËy chóng ta cã thÓ nãi r»ng nhu cÇu vÒ lo¹i s¶n phÈm nµy lµ rÊt tolín vµ ®a d¹ng.V× vËy doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc th× ph¶i biÕt lÊy uy tÝn vÒ s¶n phÈm lµm gèc.Ngêi mua bao giê còng chó träng ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm tÝnh n¨ng t¸c dông tõng lo¹i s¶n phÈm do ®ã chÊt lîng s¶n phÈm vµ uy tÝn tõng lo¹i s¶n phÈm vÉn lµ yÕu tè quan träng trong kinh doanh cña doanh nghiÖp nã quyÕt ®Þnh sù thµnh hay b¹i cña doanh nghiÖp .Mét khi chÊt lîng s¶n phÈm ®· ®îc tèt vµ ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña thÞ trêng ,tãm l¹i muèn ®Èy m¹nh ®îc viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng cã Trang 15 chÊt lîng tèt mµ ph¶i cßn cã kiÓu d¸ng mÉu m· ®Ñp phï hîp víi tõng khu vùc ë c¸c thÞ trêng kh¸c nhau. §Ó ngµy cµng ®îc n©ng cao ®îc uy tÝn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp m×nh ph¶i thêng xuyªn c¶i tiÕn m¸y mãc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p xóc tiÕn phï hîp.Ngo¹i ra ®Ó s¶n phÈm ®¸p øng ®îc nhu cÇu tiªu thô tèt trªn thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp cÇn quan t©m tíi viÖc ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ chuyªn dïng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i míi cho ta thÊy ®îc chÊt lîng s¶n phÈm tèt ,s¶n phÈm s¶n xuÊt ra nhanh chãng .Nã cßn gióp doanh nghiÖp h¹n chÕ ®îc nguyªn vËt liÖu ,m¸y mãc c«ng nghÖ cßn lµm cho c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®a d¹ng .tuy nhiªn do m¸y mãc hiÖn ®¹i t¬ng ®èi ®a d¹ng nªn khi cã sù cè ,mét mÆt söa ch÷ tèn kÕm khã kh¨n phô tïng thay thÕ rÊt khã .còng chÝnh v× lÏ ®ã doanh nghiÖp còng bÞ ¶nh hëng rÊt to lín ®Õn viÖc nguån lao ®éng ®Þnh møc n¨ng xuÊt lao ®éng ....tõ ®ã ¶nh hëng tíi tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm .quy tr×nh c«ng nghÖ may mÆc t¬ng ®èi phøc t¹p.§èi víi mçi chñng lo¹i quÇn ¸o kh¸c nhau l¹i cã mét qu¸ tr×nh c«ng nghÖ kh¸c nhau,do ®ã nã còng lµm ¶nh hëng tíi nguån lùc lao ®éng.Trong tiªu thô s¶n phÈm,mçi bé phËn s¶n xuÊt ®Òu ®ßi hái ph©n bè lao ®éng.Mçibé phËn chÞu tr¸ch nhiÖm mét c«ng ®o¹n tõ s¶n xuÊt ®Õn khi cho ra ®êi thµnh phÈm . - ChÝnh s¸ch hç trî tiªu thô: §©y lµ còng lµ nh©n tè ¶nh hëng tíi tiªu thô s¶n phÈm .Trong th¬× bæi kinh tÕ thÞ trêng c¸c chÝnh s¸ch hç trî tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp ®Òu ®ßi hái tíi c¸c chÝnh s¸ch nh xóc tiÕn b¸n hµng ®Ó lµm n©ng cao hiÖu qu¶ mang tÝnh t©m lý vµ lÊy lßng kh¸ch hµng ,qu¶ng c¸o s¶n phÈm giíi thiªu c¸c mÉu m· s¶n phÈm cho mäi ngêi mäi nøa tuæi thÝch nghim víi thêi tiÕt khÝ h©ô råi tõ ®ã ®Ì ra c¸c chÝnh s¸ch hç trî cho tiªu thô s¶n phÈm nh: ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ :gi¸ c¶ lµ yÕu tè quan träng trong tiªu thô nã ¶nh hëng tíi lîng s¶n phÈm tiªu thô. ( xÐt vÒ c¶ mÆt gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt) ¶nh hëng ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp .gi¸ b¸n t¨ng sÏ lµm ¶nh hëng ®Õn tiªu thô sè lîng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp vµ c¸c nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng .ChÝnh v× vËy doanh nghiÖp cÇn x©y dùng møc gi¸ c¶ nh thÕ nµo cho hîp lý ®Ó ®Èy nhanh khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô mang l¹i hiÖu qña kinh tÕ cao. 2. Nh©n tè thuéc ngoµi doanh nghiÖp. Nh÷ng nguyªn nh©n nµy ¶nh tíi kh«ng Ýt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Kh¸ch hµng (ngêi mua ) cã thÓ t¸c ®éng ®Õn t×nh h×nh tiªu thô trªn c¸c gãc ®é sau: nhu cÇu tù nhiªn , nhu cÇu mong muèn , møc thu nhËp d©n c,thÞ hiÕu Trang 16 ngêi tiÒu dïng .Ngoµi c¸c nh©n tè trªn tõ phÝa kh¸ch hµng th× doanh nghiÖp cßn chÞu t¸c ®éng bëi c¸c nh©n tè nh chÝnh s¸ch nhµ níc , luËt ph¸p v.v. Trong tÊt c¶ c¸c nguyªn nh©n trªn chung ta thÊy nguyªn nh©n vÒ møc thu nhËp Cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn vÖc tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp .viÖc ph©n tÝch nh÷ng nguyªn nh©n nµy chñ yÕu lµ xem xÐt mèi quan hÖ gi÷a nhu cÇu vµ thu nhËp . + NÕu gäi x lµ thu nhËp y lµ nhu cÇu vµ gi¶ ®inh gi¸ c¶ kh«ng ®æi ta cã thÓ biÓu diÔn mèi quan hÖ gi÷a thu nhËp vµ nhu cÇu b»ng hµm sè : ( y = f( x) ) Nãi chung khi nhu cÇu t¨ng nªn th× lóc ®ã thu nhËp ®· t¨ng lªn , tuy nhiªn ®iÒu nµy cßn phô thuéc vµo tõng lo¹i nhu cÇu , nhu bøc thiÕt nhu cÇu t¬ng ®èi cÇn thiÕt, nhu cÇu hµng xa xØ . Hµm sè y = f ( x ) lµ hµm t¨ng ®å thÞ cña nã lu«n cã d¹ng ®i lªn . + XÐt mèi quan hÖ gi÷a thu nhËp vµ mèi quan hÖ bøc thiÕt . Nhu cÇu bøc thiÕt bao gåm c¸c lo¹i s¶n phÈm quan träng vµ c¸c lo¹i s¶n phÈm thiÕt yÕu kh¸c nh : G¹o ,thùc phÈm..v.v. khi thu nhËp t¨ng lªn ®Çu tiªn nhu cÇu nµy sÏ t¨ng lªn,sau ®ã tèc ®é t¨ng gi¶m dÇn vµ ®Õn møc b·o hoµ . y a o x Hµm sè mµ ®å thÞ nµybiÓu diÔn cã d¹ng : y= ac /( x+b ) §©y lµ hµm nhÊt biÕn nhËn ®êngth¼ng y=a lµ tiÖm cËn ngang .Víi a lµ nhu cÇu ë ®iÓm b·o hoµ + XÐt mèi qoan hÖ gi÷a nhu cÇu t¬ng ®èi cÇn thiÕt víi thu nhËp . Nhu cÇu t¬ng ®èi cÇn thiÕt gåm mét sè mÆt hµng sö dông l©u dµi nh quÇn ¸o ,nhµ ë . giÇy dÐp ..v.v.. Trang 17 Khi t¨ng thu nhËp th× nhu cÇu nµy t¨ng chËm sau ®ã t¨ng nhanh råi tèc ®é t¨ng gi¶m dÇn vµ cuèi cïng ®¹t ë møc ®é b·o hoµ .Quan hÖ nµy biÓu diÔn b»ng ®å thÞ sau : y a o o x Hµm sè mµ ®å thÞ nµy biÓu diÔn cã thÓ lµ: y=a.(x-c)/(x+b) trong ®ã alµ ®iÓm b·o hoµ . + XÐt mèi quan hÖ gi÷a nhu cÇu hµng xa xØ vµ thu nhËp. §èi víi lo¹i nhu cÇu nµy khi thu nhËp t¨ng lªn th× nhu cÇu t¨ng chËm ,nÕu thu nhËp cµng t¨ng th× nhu cÇu nµy cµng t¨ng,trªn thùc tÕ nhu cÇu nµy kh«ng cã møc b·o hoµ. Quan hÖ nµy cã thÓ biÓu diÔ b»ng ®å thÞ sau: y o x Trang 18 Hµm sè mµ ®å thÞ nµy biÓu diÔn cã thÓ lµ : Y=a.x(x-c)(x+b) Trªn ®©y lµ nh÷ng ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ®èi víi hai trong ba lo¹i nguyªn nh©n cã ¶nh hëng tíi c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp .Qua ®ã còng lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp còng nh kh¸ch hµng quyÕt ®Þnh ®îc khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô vµ gi¸ c¶ nh thÕ nµo cho phï hîp víi sù tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Trong doanh nghiÖp kh«ng thÓ nµo kh«ng bÞ c¸c nh©n tè bªn ngoµi t¸c ®éng nh c¸c chÝnh s¸ch ccña nhµ níc ®· ban hµnh nhiÒu bé luËt trùc tiÕp lµm ¶nh h¬ng nhc¸c chÝnh s¸ch. ChÝnh s¸ch thuÕ, xuÊt khÈu s¶n phÈm , chÝnh s¸ch ký kÕt c¸c hîp ®ång lµm ¨n víi níc ngoµi cßn nhiÒu kh©u xin phÐp phøc t¹p thñ tôc r¬m rµ mang l¹i cho doanh nghiÖp lîi Ých vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ kh«ng caol¾m. LuËt ph¸p .trong luËt th× doanh nghiÖp cßn bÞ nhiÒu h¹n chÕ vµ ¶nh hëng cha ®îc ®¸p øng trong viÖc kinh doanh vµ xuÊt khÈu s¶n phÈm . Nh luËt th¬ng m¹i, luËt cÊm nhËp nhiÒu lo¹i nguyªn liÖu . Sù c¹nh tranh cña doanh nghiÖp cßn bÞ ¶nh hëng tíi nhiÒu gãc ®é nh c¸c ®èi thñ cïng s¶n xuÊt kinh doanh ,cïng s¶n xuÊt s¶n phÈm trªn thÞ trêng .Møc ®é c¹nh tranh nhiÒu hay Ýt ®Õn viÖc trªn thÞ trêng sÏ lµm cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp .HiÖn nay cã rÊt nhiÒu h×nh thøc c¹nh tranh nh vÒ gi¸ c¶ , mÉu m· bao b× vµ c¸c kiÓu kh¸c ..v.v. bÞ..) Tuy nhiªn doanh nghiÖp muèn dµnh th¾ng lîi trong viÖc c¹nh tranh th× doanh nghiÖp ph¶i l¾m râ ®Æc ®iÓm cña c¸c loaÞ s¶n phÈm .Tõ ®ã doanh nghiÖp ph¶i ngiªn cøu vµ ®a ra nh÷ng s¶n phÈm cã i thÕ phï hîp thÞ trêng h¬n.Vµ ph¶it biÕt ®èi thñ cã nh÷ng tiÒm lùc nµo.. Nh tiÒm lùc kinh tÕ cña ®èi thñ,tiÒm lùc (®Þa lý ,s¶n phÈm ,m¸y mãc thiÕt bÞ) Trang 19 PhÇn II thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty may Th¨ng long I. Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty may Th¨ng long 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty may Th¨ng long Ngµy 8/51958 c«ng ty may mÆc xuÊt khÈu ra ®êi trùc thuéc Bé c«ng nghiÖp nhÑ, tiÒn th©n cña xÝ nghiÖp may Th¨ng Long hiÖn nay . §©y lµ bíc ngoÆt cã tÝnh chÊt lÞch sö më ®Çu cho ngµnh may xuÊt khÈu ViÖt Nam. Ngay tõ ngµy ®Çu thµnh lËp, xÝ ngiÖp ®· may mét sè ¸o s¬ mi göi mÉu chµo hµng ë níc ngoµi vµ ®· ®îc ngêi tiÒu dïng ë Liªn X« chÊp nhËn. Sau mét n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n lîng lµ 391,120 s¶n phÈm tû lÖ ®¹t 112,8% so víi chØ tiªu . GÝa trÞ tæng s¶n lîng t¨ng 840.882 ®ång. §©y lµ mèc ®¸nh dÊu th¾ng lîi ®Çu tiªn coysnghiax v« cïng to lín víi xÝ nghiÖp . Tõ ngµy thµnh lËp tíi nay tÝnh ®· gÇn 40 n¨m , xÝ nghiÖp vÉn lu«n gi÷ v÷ng truyÒn thèng lµ mét xÝ nghiÖp s¶n xuÊt hµng may mÆc xuÊt khÈu. Trong nh÷ng n¨m 60 c¸c s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp cã mÆt ë hÇu hÕt c¸c níc §«ng ¢u cò céng hoµ d©n chñ §øc , Hungari, M«ng cæ , Liªn X«, TiÖp Kh¾c. Tõ sau biÕn ®éng §«ng ¢u , xÝ nghiÖp ®· chñ ®éng v¬n lªn ®Çu t trang bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i , n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho c«ng nh©n , tæ chøc l¹i s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm xuÊt khÈu sang thÞ trêng khu vùc 2, t¹o uy tÝn lín. NhiÒu xÝ nghiÖp ®· t×m ®Õn ký víi xÝ nghiÖp c¸c hîp ®éng s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm nh NhËt, Ph¸p, Hång K«ng ,Li Bi , Hµn Quèc. Khi nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn ®æi sang kinh tÕ thÞ trêng , xÝ nghiÖp ®· nhanh chãng chuyÓn híng kinh doanh vËt t , nguyªn liÖu tríc ®©y do Nhµ níc cung cÊp chuyÓn sang s¶n xuÊt b»ng nguyªn liÖu do kh¸ch hµng ®a ®Õn , ®ång thêi xÝ nghiÖp tæ chøc triÓn l·m.....Tõ ®ã më réng thÞ trêng sang cac níc t b¶n nh Mü , Anh. N¨m 1986 xÝ nghiÖp ®îc Bé C«ng NghiÖp NhÑ xÐt n©ng lªn h¹ng 1. ng ®Õn mua ®øt b¸n ®o¹n thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn cho xÝ nghiÖp do nhu cÇu vµ tèc ®é ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp ngµy 4/3/1992 Bé C«ng NghiÖp NhÑ cã quyÕt ®Þnh ®æi tªn xÝ nghiÖp thµnh C«ng ty May Th¨ng Long. Ngoµi nhiÖm vô s¶n xuÊt chÝnh lµ hµng xuÊt khÈu , hµng néi ®Þa, gia c«ng hµng thªu mò cho c¸c nhu cÇu Trang 20
- Xem thêm -