Tài liệu Tiêu thụ sp tại cty khoá minh khai

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Qu¸ tr×nh chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa ë n-íc ta ®· vµ ®ang ®Æt ra nh÷ng th¸ch thøc cïng nh÷ng c¬ héi ph¸t triÓn cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp kh¸c nhau ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp quèc doanh. VËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng nghÜa lµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i tu©n thñ mét c¸ch nghiªm ngÆt c¸c quy luËt kh¸ch quan cña thÞ tr-êng trong ®ã cã quy luËt c¹nh tranh. D-íi t¸c ®éng vµ yªu cÇu cña quy luËt nµy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i vËn dông tèi ®a, linh ho¹t vµ hîp thøc c¸c thñ ph¸p vµ nghÖ thuËt kinh doanh ®Ó ®¹t tíi c¸c lîi thÕ t-¬ng ®èi ®Ó t¨ng tr-ëng vµ ph¸t triÓn cÆp thÞ tr-êng - s¶n phÈm, kh¸ch hµng tiÒm n¨ng - thÞ phÇn nh»m tèi -u ho¸ lîi nhuËn mong muèn. HËu qu¶ tÊt yÕu cña ®éng th¸i c¹nh tranh nµy lµ mét nhãm doanh nhgiÖp do kh«ng hoµ nhËp hoÆc x¸c ®Þnh kh«ng ®óng c¸c thñ ph¸p c¹nh tranh nªn bÞ suy tho¸i, thËm chÝ ph¸ s¶n vµ bÞ g¹t ra khái thÞ tr-êng, mét sè doanh nghiÖp thÝch øng ®-îc vµ vËn dông ®ång bé c¸c thñ ph¸p c¹nh tranh hîp lý th× kh«ng ngõng ph¸t triÓn. HiÖn nay, ViÖt nam ®¨ tham gia HiÖp ®Þnh -u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEBT) ®Ó thµnh lËp khu vùc mËu dÞch tù do cña ASEAN (AFTA) vµo n¨m 2003, ®· tham gia diÔn ®µn hîp t¸c kinh tÕ Ch©u ¸-Th¸i B×nh D-¬ng (APEC) vµ ®ang xóc tiÕn xin gia nhËp tæ chøc th-¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO). Nh÷ng sù kiÖn trªn còng cã nghÜa lµ trong thêi gian tíi, doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung kh«ng nh÷ng chØ c¹nh tranh víi nhau ë trong n-íc mµ cßn ph¶i trùc diÖn c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp ë n-íc ngoµi. Thùc tÕ trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kho¸ vµ m¸y mãc thiÕt bÞ ®· ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ vµ ®iÓn h×nh c¸c yÕu tè cña m«i tr-êng kinh doanh trong c¬ chÕ c¹nh tranh. 1 C«ng ty kho¸ Minh khai lµ mét C«ng ty kinh doanh trong lÜnh vùc nµy, do vËy ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p thiÕt thùc ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng gióp doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn ngµy mét v÷ng m¹nh. VÊn ®Ò nµy ®-îc quan t©m nghiªn cøu trªn c¬ së tæng hîp c¸c nguyªn lý kinh doanh trong t×nh h×nh c¹nh tranh nh»m nghiªn cøu thùc tr¹ng ho¹t ®éng còng nh- t×nh h×nh c¹nh tranh trong tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty kho¸ Minh Khai. Bµi viÕt nµy ®-îc chia thµnh 3 phÇn chÝnh: PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong tiªu thô s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. PhÇn II: thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty kho¸ minh khai. PhÇn III: mét sè gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty kho¸ minh khai 2 PhÇn I Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng I. Vai trß vµ lo¹i h×nh C¹nh tranh cña Doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. 1. Kh¸i niÖm c¹nh tranh cña Doanh nghiÖp ThuËt ng÷ “c¹nh tranh” cã nguån gèc tõ tiÕng La tinh víi nghÜa chñ yÕu l¯ sù ®Êu tranh, ganh ®ua, thi ®ua gi÷a c¸c ®èi t-îng cïng phÈm chÊt, cïng lo¹i, ®ång gi¸ trÞ nh»m ®Æt ®-îc nh÷ng -u thÕ, lîi thÕ môc tiªu x¸c ®Þnh. Trong h×nh th¸i c¹nh tranh thÞ tr-êng, quan hÖ ganh ®ua x¶y ra gi÷a hai chñ thÓ cung (nhãm ng-êi b¸n) còng nh- chñ thÓ cÇu (nhãm ng-êi mua), c¶ hai nhãm nµy tiÕn tíi c¹nh tranh víi nhau v× ®-îc liªn kÕt víi nhau b»ng gi¸ c¶ thÞ tr-êng. §éng c¬ cña bÊt kú mét cuéc c¹nh tranh nµo còng lµ nh»m ®¹t ®-îc -u thÕ, lîi Ých h¬n vÒ lîi nhuËn, vÒ thÞ tr-êng môc tiªu Marketing, vÒ nguån cung øng, vÒ kü thuËt, vÒ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng…ChÝnh v× ®éng c¬ nµy c¸c chñ thÓ kinh doanh c¨n cø vµo vÞ trÝ, thÕ lùc cña m×nh ®Ó lùa chän ph-¬ng c¸ch, c«ng cô c¹nh tranh thÝch hîp. Søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp lµ c-êng dé c¸c yÕu tè s¶n xuÊt trong t-¬ng quan so s¸nh cña doanh nghiÖp. Søc c¹nh tranh kh«ng ®ång nhÊt víi quy m« cña doanh nghiÖp vµ nã kh«ng ®-îc ®o l-êng bëi c¸c yÕu tè c¹nh tranh kinh ®iÓn mµ ph¶i ®Æt nã trong mèi quan hÖ víi thÞ tr-êng c¹nh tranh, m«i tr-êng c¹nh tranh, v× vËy ta cã thÓ cã kh¸i niÖm tæng qu¸t: “Søc c¹nh tranh trong kinh doanh cña doanh nghiÖp l¯ tæng hîp c¸c yÕu tè ®Ó x¸c lËp vÞ thÕ so s¸nh t-¬ng ®èi hiäc tuyÖt ®èi vµ tèc ®é t¨ng tr-ëng vµ ph¸t 3 triÓn bÒn v÷ng, æn ®Þnh cña doanh nghiÖp trong mèi quan hÖ so s¸nh víi tËp c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong cïng mét m«i tr-êng vµ thÞ tr-êng c¹nh tranh x¸c ®Þnh trong mét kho°ng thêi gian hoÆc mét thêi ®iÓm ®Þnh gÝa x¸c ®Þnh” 2. Vai trß cña c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp 2.1. §èi víi doanh nghiÖp. - C¹nh tranh buéc c¸c doanh nghiÖpph¶i tèi -u ho¸ c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña s¶n xuÊt kinh doanh,ph¶i triÖt ®Ó kh«ng ngõng s¸ng t¹o, t×m tßi. - C¹nh tranh buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng ®-a tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt, n¾m b¾t th«ng tin kÞp thêi. - C¹nh tranh quy ®Þnh vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn th-¬ng tr-êng th«ng qua nh÷ng lîi thÕ mµ doanh nghiÖp ®¹t ®-îc nhiÒu h¬n ®èi thñ c¹nh tranh. §ång thêi c¹nh tranh còng lµ yÕu tè lµm t¨ng hoÆc gi¶m uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn th-¬ng tr-êng. 2.2. §èi víi ng-êi tiªu dïng. - C¹nh tranh mang ®Õn cho ng-êi tiªu dïng ngµy cµng nhiÒu h¬n chñng lo¹i hµng ho¸, ®¸p øng ngµy cµng ®Çy ®ñ nhu cÇu cña kh¸ch hµng, cña ng-êi tiªu dïng. Kh«ngnh÷ng thÕ, c¹nh tranh ®em l¹i cho ng-êi tiªu dïng sù tho¶ m·n h¬n n÷a vÒ nhu cÇu. 2.3.§èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n: - C¹nh tranh lµ m«i tr-êng, lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn b×nh ®¼ng mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. - C¹nh tranh lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó ph¸t triÓn lùc l-îng s¶n xuÊt, ®-a tiÕn bé khoa häc kü thuËt ngµy cµng cao vµo s¶n xuÊt, hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ x· héi. - C¹nh tranh gãp phÇn xo¸ bá nh÷ng ®éc quyÒn bÊt hîp lý, xo¸ bá nh÷ng bÊt b×nh ®¼ng trong kinh doanh. 4 Tuy nhiªn kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c mÆt cña c¹nh tranh ®Òu mang tÝnh tÝch cùc mµ b¶n th©n nã còng ph¶i thõa nhËn c¸c mÆt tiªu cùc nh-: + BÞ cuèn hót vµo c¸c môc tiªu c¹nh tranh mµ c¸c doanh nghiÖp ®· kh«ng chó ý ®Õn c¸c vÊn ®Ò xung quanh nh-: xö lý chÊt th¶i, « nhiÔm m«i tr-êng vµ hµng lo¹t c¸c vÊn ®Ò x· héi kh¸c. + C¹nh tranh cã thÓ cã xu h-íng dÉn tíi ®éc quyÒn. + C-êng ®é c¹nh tranh m¹nh sÏ lµm ngµnh yÕu ®i. 3. C¸c lo¹i h×nh c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng: Chóng ta cã thÓ ph©n biÖt thµnh bèn møc ®é c¹nh tranh c¨n cø vµo møc ®é thay thÕ cña s¶n phÈm: * C¹nh tranh nh·n hiÖu: Doanh nghiÖp cã thÓ xem nh÷ng doanh nghiÖp kh¸c cã b¸n s¶n phÈm vµ dÞch vô t-¬ng tù cho cïng mét sè kh¸ch hµng víi gi¸ b¸n t-¬ng tù lµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh. * C¹nh tranh ngµnh: Doanh nghiÖp cã thÓ xem mét c¸ch réng h¬n tÊt c¶ nh÷ng doanh nghiÖp cïng s¶n xuÊt mét lo¹i hay mét líp s¶n phÈm ®Òu lµ ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh. * C¹nh tranh c«ng dông: Doanh nghiÖp cã thÓ xem mét c¸ch réng h¬n n÷a lµ tÊt c¶ nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm thùc hiÖn cïng mét dÞch vô lµ ®èi t-îng c¹nh tranh cña m×nh. §Ó cô thÓ h¬n, ta cã thÓ ph©n biÖt thµnh n¨m kiÓu c¬ cÊu ngµnh c¨n cø vµo sè l-îng ng-êi b¸n vµ s¶n phÈm ®ång nhÊt hay rÊt kh¸c biÖt nh- sau: + §éc quyÒn hoµn toµn: §éc quyÒn hoµnh toµn tån t¹i khi chØ cã mét doanh nghiÖp duy nhÊt cung cÊp mét s¶n phÈm hay dÞch vô nhÊt ®Þnh trong mét n-íc hay mét khu vùc nhÊt ®Þnh. 5 + Nhãm ®éc quyÒn hoµn toµn: Gåm mét vµi doanh nghiÖp s¶n xuÊt phÇn lín mét lo¹i s¶n phÈm (vÝ dô: dÇu má, thÐp...). + Nhãm ®éc quyÒn cã kh¸c biÖt: Gåm mét vµi doanh nghiÑp s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm cã kh¸c nhau mét phÇn (vÝ dô: « t«, xe m¸y...). + C¹nh tranh ®éc quyÒn: Gåm nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh cã kh¶ n¨ng t¹o ra nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt cho toµn bé hay mét phÇn s¶n phÈm cña m×nh (vÝ dô: nhµ hµng, kh¸ch s¹n...). + C¹nh tranh hoµn h¶o: Gåm nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh cïng cung øng mét lo¹i s¶n phÈm vµ dÞch vô (vÝ dô: thÞ tr-êng chøng kho¸n, thÞ tr-êng hµng ho¸...). 4. Mèi quan hÖ gi÷a c¹nh tranh vµ hîp t¸c: Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng th× kh«ng thÓ duy tr× mét biÖn ph¸p c¹nh tranh cøng nh¾c. Nh÷ng mèi quan hÖ tèt chÝnh lµ nh÷ng tµi s¶n quý gi¸ cña doanh nghiÖp. Do sù biÕn ®æi kh«ng ngõng cña m«i tr-êng kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i cã sù ®iÒu chØnh thÝch hîp víi nh÷ng biÕn ®éng ®ã ®Ó cã thÓ h¹n chÕ tèi thiÓu nh÷ng ®iÓm yÕu, ph¸t huy tèi ®a nh÷ng mÆt m¹nh cña m×nh ®Ó chñ ®éng trong kinh doanh, khai th¸c tèt nh÷ng c¬ héi trªn thÞ tr-êng. Sù mÒm dÎo, linh ho¹t trong viÖc ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch kinh doanh lµ mét tè chÊt kh«ng thÓ thiÕu ®-îc ®èi víi nh÷ng nhµ qu¶n lý giái. Cã thÓ ë mét thêi ®iÓm nµo ®ã, c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh víi mét c-êng ®é rÊt gay g¾t, ®«i khi lµ mét mÊt, mét cßn nh-ng ë mét thêi ®iÓm kh¸c, do nh÷ng biÕn ®éng nµo ®ã cña m«i tr-êng kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp l¹i liªn kÕt, hîp t¸c víi nhau nh»m khai th¸c mét c¬ héi kinh doanh nµo ®ã hoÆc ®Ó chèng ®ì nh÷ng nguy c¬ nµo ®ã tõ phÝa m«i tr-êng. II. C¸c c«ng cô c¹nh tranh chñ yÕu: Mçi chñ thÓ khi tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu ph¶i biÕt ph©n tÝch nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña m×nh ®Ó tõ ®ã t×m ra vµ ph¸t huy nh÷ng thÕ 6 m¹nh, h¹n chÕ gi¶m bít nh÷ng mÆt yÕu. Sau ®©y lµ mét sè c«ng cô c¹nh tranh chñ yÕu mµ doanh nghiÖp th-êng sö dông : 1. C¹nh tranh b»ng sù ®a d¹ng ho¸: 1.1. §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm: Cã 3 ph-¬ng thøc: * §a d¹ng ho¸ ®ång t©m: Lµ h-íng ph¸t triÓn ®a d¹ng ho¸ trªn nÒn cña s¶n phÈm chuyªn m«n ho¸ dùa trªn c¬ së khai th¸c mèi liªn hÖ vÒ nguån vËt t- vµ thÕ m¹nh vÒ c¬ së vËt chÊt - kü thuËt. VÝ dô: C«ng ty kho¸ Minh Khai ngoµi s¶n xuÊt kho¸ cßn s¶n xuÊt c¸c lo¹i nh- b¶n lÒ, ke, chèt m¹... * §a d¹ng ho¸ theo chiÒu ngang: Lµ h×nh thøc t¨ng tr-ëng b»ng c¸ch më réng c¸c danh môc s¶n phÈm vµ dÞch vô cung cÊp cho kh¸ch hµng hiÖn cã cña doanh nghiÖp. Th«ng th-êng nh÷ng s¶n phÈm nµy kh«ng cã mèi liªn hÖ víi nhau nh-ng chóng cã nh÷ng kh¸ch hµng hiÖn cã n¾m rÊt ch¾c . * §a d¹ng ho¸ hçn hîp: Lµ sù kÕt hîp cña hai h×nh thøc trªn. Sö dông chiÕn l-îc nµy th-êng lµ nh÷ng tËp ®oµn kinh doanh lín hay nh÷ng C«ng ty ®a Quèc gia. §a d¹ng ho¸ hçn hîp ®ang lµ xu thÕ cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. 1.2. Kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm: Kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm lµ t¹o ra c¸c ®Æc ®iÓm riªng, ®éc ®¸o ®-îc thõa nhËn trong toµn ngµnh cã thÓ lµ nhê vµo lîi thÕ c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm. Kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm nÕu ®¹t ®-îc sÏ lµ chiÕn l-îc t¹o kh¶ n¨ng cho C«ng ty thu ®-îc tû lÖ lîi nhuËn cao h¬n bëi nã t¹o nªn mét vÞ trÝ v÷ng ch¾c cho h½ng trong viÖc ®èi phã víi 5 lîi thÕ c¹nh tranh. Kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm t¹o ra sù trung thµnh cña kh¸ch hµng vµo nh·n hiÖu s¶n phÈm, ®iÒu nµy sÏ dÉn ®Õn kh¶ n¨ng Ýt biÕn ®éng h¬n vÒ gi¸. 7 2. C¹nh tranh b»ng chÊt l-îng s¶n phÈm: X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn th× nhu cÇu tiªu dïng ngµy cµng t¨ng, thÞ tr-êng ngµy cµng ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu lo¹i s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao, tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng. Doanh nghiÖp cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. §Ó n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, c¸n bé qu¶n lý chÊt l-îng ph¶i chó ý ë tÊt c¶ c¸c kh©u trªn, ®ång thêi ph¶i cã chÕ ®é kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm ë tÊt c¶ c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh do c¸c nh©n viªn kiÓm tra chÊt l-îng thùc hiÖn. Ph¶i cã sù phèi kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c bé phËn Marketing víi bé phËn nghiªn cøu, thiÕt kÕ s¶n phÈm... 3. C¹nh tranh b»ng gi¸ c¶. 3.1. C¹nh tranh b»ng chÝnh s¸ch ®Þnh gi¸. a/ ChÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ cao: Thùc chÊt lµ ®-a gi¸ b¸n s¶n phÈm cao h¬n gi¸ b¸n trªn thÞ tr-êng vµ cao h¬n gi¸ trÞ. ChÝnh s¸ch nµy th-êng ®-îc ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp cã s¶n phÈm hay dÞch vô ®éc quyÒn, kh«ng bÞ c¹nh tranh hoÆc ®-îc ¸p dông cho c¸c lo¹i hµng ho¸ xa sØ, sang träng phôc vô cho ®o¹n thÞ tr-êng cã møc thu nhËp cao. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã c¸c lo¹i s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao v-ît tréi so víi c¸c ®èi thñ kh¸c còng cã thÓ ¸p dông chÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ cao. b/ ChÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ ngang víi gi¸ c¶ trªn thÞ tr-êng. §Þnh ra møc gi¸ b¸n s¶n phÈm xoay quanh møc gi¸ c¶ trªn thÞ tr-êng. §©y lµ c¸ch ®¸nh gi¸ kh¸ phæ biÕn, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng chiªu thÞ vµ c¸c ho¹t ®éng b¸n hµng ®Ó t¨ng khèi l-îng hµng ho¸ tiªu thô nh»m n©ng cao lîi nhuËn. c/ ChÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ thÊp. 8 Lµ ®Þnh ra møc gi¸ b¸n s¶n phÈm thÊp h¬n gi¸ thÞ tr-êng ®Ó thu hót kh¸ch hµng vÒ phÝa m×nh nh»m t¨ng khèi l-îng hµng ho¸ tiªu thô. C¸c doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông chÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ thÊp khi muèn ®-a s¶n phÈm míi th©m nhËp nhanh vµo thÞ tr-êng hoÆc c¸c doanh nghiÖp cã tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh còng cã thÓ ¸p dông chÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ thÊp ®Ó cã thÓ ®¸nh b¹i ®èi thñ hay ®uæi c¸c ®èi thñ míi ra khái thÞ tr-êng. 3.2. C¹nh tranh b»ng c¸ch h¹ gi¸ thµnh. Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm ®-îc tËp hîp tõ c¸c chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu, c¸c chi phÝ vÒ nh©n c«ng s¶n xuÊt vµ c¸c chi phÝ cè ®Þnh phôc vô cho s¶n xuÊt chung. KiÓm so¸t gi¸ thµnh gåm cã: a/ Gi¶m chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu: - Chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu trong s¶n phÈm th-êng chiÕm trªn 50% tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cã nh÷ng lo¹i s¶n phÈm chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chiÕm 70% tæng gi¸ thµnh. V× vËy, gi¶m chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu lµ biÖn ph¸p cã ý nghÜa nhÊt trong viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû lÖ cao trong gi¸ thµnh s¶n xuÊt nªn chØ cÇn tiÕt kiÖm mét tû lÖ nhá chi phÝ nguyªn vËt liÖu cã ý nghÜa rÊt lín ®Õn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh. b/ Gi¶m chi phÝ vÒ nh©n c«ng: - Chi phÝ vÒ nh©n c«ng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm chiÕm tû lÖ kh¸ cao. Th«ng th-êng chi phÝ nh©n c«ng trong gi¸ thµnh ®èi víi s¶n phÈm ®-îc gi¶m b»ng c¸ch n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. c/ Gi¶m chi phÝ cè ®Þnh: - Chi phÝ cè ®Þnh bao gåm khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, c¸c chi phÝ l·i cho vèn vay vµ chi phÝ vÒ qu¶n lý. §Ó gi¶m chi phÝ cè ®Þnh trong gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm cÇn ph¶i tËn dông thêi gian ho¹t ®éng cu¶ m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt, ¸p dông ph-¬ng ph¸p khÊu hao nhanh ®Ó gi¶m bít hao mßn v« h×nh, tæ chøc hîp lý lùc l-îng c¸n bé qu¶n trÞ ®Ó gi¶m bít chi phÝ qu¶n lý. 9 3.3. Gi¶m c¸c chi phÝ th-¬ng m¹i: - PhÝ tæn th-¬ng m¹i gåm toµn bé c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn viÖc b¸n s¶n phÈm tõ nh÷ng chi phÝ trùc tiÕp liªn quan ®Õn ho¹t ®éng Marketing ®Õn c¸c chi phÝ kh¸c nh- chi phÝ qu¶n lý b¸n hµng, chi phÝ l-u th«ng. Chi phÝ th-¬ng m¹i cã thÓ gi¶m tíi møc tèi thiÓu nh-ng nÕu thùc hiÖn nh- vËy th× doanh nghiÖp rÊt khã cã thÓ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. V× vËy, gi¶m phÝ tæn th-¬ng m¹i ë ®©y cã thÓ hiÓu gi¶m ®Õn møc tèi -u chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn b¸n s¶n phÈm nh-: Chi phÝ vËn chuyÓn, chi phÝ cho c«ng t¸c chiªu thÞ, chi phÝ cho lùc l-îng b¸n hµng. 4. C¹nh tranh b»ng nghÖ thuËt tiªu thô s¶n phÈm: 4.1. Lùa chän hÖ thèng kªnh ph©n phèi: - Tr-íc hÕt ®Ó tiªu thô s¶n phÈm, doanh nghiÖp ph¸i nghiªn cøu thÞ tr-êng, lùa chän thÞ tr-êng vµ lùa chän kªnh ph©n phèi ®Ó s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®-îc tiªu thô nhanh chãng, hîp lý vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. Th«ng th-êng cã 4 kªnh ph©n phèi sau: S¬ ®å sè 1: C¸c lo¹i kªnh ph©n phèi KiÓu 1: Ng-êi tiªu dïng Ng-êi s¶n xuÊt cuèi cïng KiÓu 2: Ng-êi s¶n xuÊt Ng-êi b¸n lÎ Ng-êi tiªu dïng cuèi cïng 10 KiÓu 3: Ng-êi s¶n Ng-êi b¸n xuÊt bu«n Ng-êi b¸n lÎ Ng-ßi tiªu dïng cuèi cïng KiÓu 4: Ng-êi s¶n Ng-êi b¸n Ng-êi ®Çu c¬ xuÊt bu«n m«i giíi Ng-êi tiªu dïng Ng-êi b¸n lÎ cuèi cïng ViÖc lùa chän kªnh ph©n phèi ph¶i dùa trªn ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp còng nh- ®Æc ®iÓm kinh tÕ, kü thuËt cña s¶n phÈm cÇn tiªu thô, ®ång thêi còng ph¶i dùa trªn ®Æc ®iÓm cña thÞ tr-êng cÇn tiªu thô, ®Æc ®iÓm vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a doanh nghiÖp ®Õn thÞ tr-êng. Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn, doanh nghiÖp sÏ lùa chän cho m×nh mét hÖ thèng kªnh ph©n phèi hîp lý, hiÖu qu¶. 4.2. Mét sè biÖn ph¸p yÓm trî b¸n hµng: a/ ChÝnh s¸ch qu¶ng c¸o: Muèn thùc hiÖn ®-îc nhiÖm vô qu¶ng c¸o ®ã th× qu¶ng c¸o ph¶i tho¶ m·n ®-îc nh÷ng yªu cÇu sau: - Qu¶ng c¸o ph¶i cã tÝnh tËp trung cao - Qu¶ng c¸o ph¶i cã tÝnh trung thùc - Qu¶ng c¸o ph¶i cã tÝnh hÊp dÉn - Qu¶ng c¸o ph¶i cã tÝnh hiÖu qu¶ 11 §Ó qu¶ng c¸o cho mét lo¹i s¶n phÈm hay dÞch vô nµo ®ã cña doanh nghiÖp cã thÓ sö dông nhiÒu lo¹i ph-¬ng tiÖn kh¸c nhau. V× mçi ph-¬ng tiÖn qu¶ng c¸o kh¸c nhau cã ¶nh h-ëng kh¸c nhau ®Õn ng-êi nhËn th«ng tin qu¶ng c¸o nªn doanh nghiÖp ph¶i lùa chän vµ kÕt hîp cã lîi nhÊt c¸c ph-¬ng tiÖn qu¶ng c¸o phï hîp. b/ Mét sè chÝnh s¸ch phôc vô kh¸ch hµng: * ChÝnh s¸ch thanh to¸n: - ChÝnh s¸ch thanh to¸n lµ mét c«ng cô nh»m hÊp dÉn kh¸ch hµng vÒ phÝa doanh nghiÖp. Trong tr-êng hîp 2 doanh nghiÖp cïng b¸n mét lo¹i s¶n phÈm theo cïng mét gi¸ th× ®iÒu kiÖn thanh to¸n sÏ trë thµnh quyÕt ®Þnh ®èi víi sù lùa chän cña ng-êi mua. C¸c chÝnh s¸ch b¸n tr¶ chËm, chÝnh s¸ch b¸n tr¶ gãp th-êng ¸p dông cho kh¸ch hµng lµ ng-êi mua cuèi cïng. * ChÝnh s¸ch phôc vô ë ®©y lµ ho¹t ®éng khuyÕn m¹i nh»m hÊp dÉn kh¸ch hµng vÒ phÝa m×nh. Chóng ta cã thÓ chia c¸c chÝnh s¸ch phôc vô kh¸ch hµng thµnh 2 giai ®o¹n chÝnh lµ chÝnh s¸ch phôc vô tr-íc vµ sau khi b¸n hµng. C¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t th× c¸c ho¹t ®éng phôc vô kh¸ch hµng ngµy cµng më réng, ®Æc biÖt lµ c¸c ho¹t ®éng, dÞch vô sau b¸n hµng. Ngoµi mét sè biÖn ph¸p trªn, c¸c doanh nghiÖp cßn sö dông thªm mét sè biÖn ph¸p kh¸c nh-: tham gia héi chî, chµo hµng, t¨ng c-êng qu¶ng c¸o… III. sù cÇn thiÕt cña viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. 1. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp lµ kh¶ n¨ng, n¨ng lùc mµ doanh nghiÖp cã thÓ tù duy tr× vÞ trÝ cña nã mét c¸ch l©u dµi trªn thÞ tr-êng c¹nh tranh, ®¶m b¶o thùc hiÖn mét tû lÖ lîi nhuËn Ýt nhÊt b»ng tû lÖ ®ßi hái cho viÖc tµi trî 12 nh÷ng môc tiªu cña doanh nghiÖp. Lo¹i thÞ tr-êng phæ biÕn trong thùc tÕ lµ lo¹i thÞ tr-êng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o. Do vËy, c¸c doanh nghiÖp tån t¹i trong thÞ tr-êng c¹nh tranh ®Òu cã mét vÞ trÝ nhÊt ®Þnh cña nã. V× thÕ, nÕu doanh nghiÖp tham gia vµo thÞ tr-êng mµ kh«ng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh hoÆc c¹nh tranh yÕu th× kh«ng tån t¹i ®-îc. KÕt qu¶ tæng hîp c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt l-îng c¹nhn tranh cña doanh nghiÖp ®-îc ph¶n ¸nh b»ng quy m« tiªu thô. V× vËy, phÇn thÞ tr-êng chiÕm lÜnh cña doanh nghiÖp ®-îc coi lµ chØ sè tæng hîp ®o l-êng tÝnh c¹nh tranh cña nã, qua chØ sè ®ång nhÊt nµy cã thÓ ®¸nh gi¸ thµnh tÝch cña doanh nghiÖp so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c còng nh- so s¸nh th¾ng lîi gi÷a c¸c ®èi thñ c¹nh tranh víi nhau. 2. TÝnh tÊt yÕu cña n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Tr-íc ®©y, trong c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, chóng ta kh«ng mét ai nãi ®Õn viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ cÇn thiÕt cho doanh nghiÖp. Bëi mét thùc tÕ lµ c¸c doanh nghiÖp kh«ng ph¶i c¹nh tranh víi nhau mµ chØ cÇn thùc hiÖn c¸c chØ tiªu Nhµ n-íc giao, nhµ n-íc ®¶m b¶o mäi kh©u, mäi mÆt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Ngµy nay nÒn kinh tÕ Nhµ n-íc ta vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n-íc theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa. Do vËy, nã ho¹t ®éng theo quy luËt kh¸ch quan vèn cã cña nã ®ã lµ quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt cung – cÇu, quy luËt c¹nh tranh. Quy luËt c¹nh tranh thÓ hiÖn rÊt râ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Cã kinh tÕ thÞ tr-êng th× tÊt yÕu cã c¹nh tranh. C¬ së cña c¹nh tranh lµ chÕ ®é së h÷u kh¸c nhau vÒ t- liÖu s¶n xuÊt. NÒn kinh tÕ n-íc ta lµ nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn víi sù tham gia cña nhiÒu lo¹i h×nh doanh nghiÖp lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan. Thªm vµo ®ã víi chÝnh s¸ch më cöa cña nÒn kinh tÕ, ngµy cµng cã nhiÒu doanh nghiÖp n-íc ngoµi tham gia vµo lÜnh vùc kinh doanh trªn thÞ tr-êng ViÖt Nam th× t×nh h×nh c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng quyÕt liÖt h¬n. 13 Thùc tÕ cho thÊy c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam tá ra rÊt yÕu trong c¹nh tranh so víi c¸c doanh nghiÖp n-íc ngoµi. Bëi n-íc ta míi chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ dã ®ã c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ch-a quen víi c¹nh tranh. V× vËy mµ hµng ho¸ n-íc ngoµi c¹nh tranh gay g¾t, chÌn Ðp s¶n phÈm trong n-íc. H¬n n÷a, c¸c h×nh thøc trong kinh doanh, c¸ch lµm ¨n cña c¸c doanh nghiÖp trong n-íc th-êng mang tÝnh chôp giËt, c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh vµ rÊt Ýt doanh nghiÖp ¸p dông chiÕn l-îc kinh doanh. VËy, cã thÓ nãi n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan cña c¸c doanh nghiÖp lµm thay ®æi mèi t-¬ng quan thÕ vµ lùc cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng vÒ mäi mÆt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. 14 PhÇn II thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty kho¸ minh khai I. Tæng quan vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty kho¸ minh khai. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh. C«ng ty kho¸ Minh Khai tr-íc ®©y lµ nhµ m¸y kho¸ Minh Khai, ®-îc thµnh lËp tõ n¨m 1972 theo quyÕt ®Þnh sè 561/BKT cña Bé Tr-ëng Bé KiÕn Tróc (nay lµ Bé x©y dùng) víi sù gióp ®ì cña Ba Lan vÒ nhµ x-ëng, m¸y mãc thiÕt bÞ. VÒ lo¹i h×nh tæ chøc: C«ng ty kho¸ Minh Khai lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã t- c¸ch ph¸p lý trùc tiÕp cña Tæng c«ng ty c¬ khÝ x©y dùng - Bé x©y dùng. * Trô së chÝnh: 125D-Minh Khai-QuËn Hai Bµ Tr-ng- Hµ Néi. * LÜnh vùc kinh doanh: S¶n xuÊt thiÕt bÞ m¸y mãc cho ngµnh x©y dùng, vËt liÖu x©y dùng, s¶n xuÊt phô tïng, phô kiÖn b»ng kim lo¹i vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ x©y dùng * H×nh thøc ho¹t ®éng: Theo ngµnh kinh tÕ s¶n xuÊt. * Tæng sè c«ng nh©n viªn: 340 ng-êi, trong ®ã c¸n bé nh©n viªn, qu¶n lý lµ 70 ng-êi. 15 1.2. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn. N¨m 1972, do chiÕn tranh tµn ph¸ nªn C«ng ty ®· ngõng ho¹t ®éng ®Ó ®i vµo phôc håi l¹i, do ®ã ®Õn cuèi n¨m 1973 C«ng ty chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng. Do ®Æc ®iÓm cña thÞ tr-êng vµ nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng thay ®æi theo tõng thêi kú nªn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty kho¸ Minh Khai ®· tr¶i qua c¸c giai ®o¹n sau: - Giai ®o¹n tõ 1973-1980: C«ng ty ho¹t ®éng theo ®óng chøc n¨ng nhiÖm vô, môc tiªu ngµnh nghÒ theo quy ®Þnh ban ®Çu vÒ s¶n xuÊt. S¶n phÈm gåm c¸c lo¹i: kho¸, b¶n lÒ, ke cöa, chèt, mãc giã. Thêi gian ®Çu C«ng ty s¶n xuÊt s¶n phÈm theo mÉu thiÕt kÕ cña Ba Lan nªn cã phÇn nµo ch-a phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam. - Giai ®o¹n 1981-1988: C«ng ty s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch Bé giao. Ngoµi nh÷ng s¶n phÈm cò nh- trªn cßn cã giµn gi¸o thÐp, bi ®an vµ m¾t sµng xi m¨ng, ®ång thêi s¶n xuÊt thªm c¸c mÆt hµng kim khÝ, phôc vô x©y dùng nh- cña xÕp, cña chíp lËt, cöa hoa. Trong giai ®o¹n nµy C«ng ty ®· tiÕn hµnh hai vÊn ®Ò lín: + N©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm vµ ®· xuÊt khÈu c¸c kho¸, le, b¶n lÒ, cremon cho c¸c n-íc Hungary, Cuba, Lµo vµ xuÊt khÈu t¹i chç cho T©y §øc. + C«ng ty ®· nghiªn cøu vµ chÕ t¹o bi nghiÒn cho c«ng nghiÖp xi m¨ng vµ phô tïng kh¸c. Ngoµi ra cßn lµ ®¬n vÞ ®i tiªn phong trong viÖc nghiªn cøu c«ng nghÖ s¶n xuÊt giµn gi¸o thÐp. - Giai ®o¹n tõ 1989-1991: thêi kú chuyÓn m¹ch tõ c¬ chÕ bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr-êng, b-íc ®Çu cã nhiÒu khã kh¨n, nhÊt lµ ®èi víi ngµnh c¬ khÝ. Nh-ng nhµ m¸y ®· ®-a ra môc tiªu: gi÷ v÷ng ®-îc s¶n xuÊt vµ tiªu thô, kh«ng ®Ó c«ng nh©n nghØ v× thiÕu viÖc lµm, hµng ho¸ s¶n xuÊt ph¶i tiªu thô hÕt vµ ®¶m b¶o ®êi sèng c«ng nh©n viªn. Rót l¹i mét phÇn lín lao ®éng d«i d- kh«ng cã tr×nh ®é tay nghÒ, søc khoÎ vµ chuyÓn sang c«ng t¸c kh¸c cho phï hîp, ®ång thêi göi c¸n bé, c«ng nh©n ®i lao ®éng, häc tËp ë n-íc ngoµi, mét phÇn cho nghØ h-u, vÒ mÊt søc. 16 - Giai ®o¹n tõ 1992-> nay: giai ®o¹n nµy C«ng ty ®· chuyÓn ho¸ m¹nh vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. C«ng ty ®· tiÕn hµnh s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt theo NghÞ ®Þnh sè 388/H§BT. C«ng ty ®· chó träng nhiÒu vµo viÖc s¶n xuÊt, ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña ®Êt n-íc. ViÖc quan t©m tíi chÊt l-îng, kü thuËt, mü thuËt cña s¶n phÈm ®-îc ®-a lªn hµng ®Çu. Thêi kú nµy bªn c¹nh viÖc s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng truyÒn thèng, C«ng ty ®· tung ra thÞ tr-êng nhiÒu s¶n phÈm míi víi mÉu m· phong phó vµ c¶i tiÕn tiÖn lîi h¬n. Ngµy 5/5/1983 Bé tr-ëng Bé x©y dùng ®· ký quyÕt ®Þng sè 163A/BXDTCL§ thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp Nhµ n-íc víi tªn gäi nhµ m¸y kho¸ Minh Khai trùc thuéc liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp c¬ khÝ x©y dùng-Bé x©y dùng. Ngµy 7/3/1994 Thñ t-íng chÝnh phñ ra quyÕt ®Þnh sè 90 TTg vÒ viÖc tiÕp tôc s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp Nhµ n-íc, liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp x©y dùng ®-îc gäi lµ C«ng ty c¬ khÝ x©y dùng vµ nhµ m¸y Kho¸ Minh khai ®-îc ®æi tªn thµnh C«ng ty kho¸ Minh Khai. Tr¶i qua qu¸ tr×nh x©y dùng vµ tr-ëng thµnh, C«ng ty kho¸ Minh Khai ®· kh«ng ng÷ng phÊn ®Êu vÒ mäi mÆt. C«ng ty ®· thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù c©n ®èi vÒ tµi chÝnh, coi träng hiÖu qu¶ kinh tÕ ®ång thêi thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhµ n-íc, ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®-îc n©ng cao. MÆt kh¸c, C«ng ty kh«ng ngõng c¶i tiÕn, mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm vµ n¾m b¾t kÞp thêi thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng ®Ó tung ra thÞ tr-êng nh÷ng s¶n phÈm chÊt l-îng cao, phï hîp víi ng-êi tiªu dïng nhÊt. HiÖn nay, s¶n phÈm cña C«ng ty ®ñ søc m¹nh c¹nh tranh vµ tiªu thô tèt trªn thÞ tr-êng. N¨m 1994, C«ng ty ®· cã 4 s¶n phÈm ®¹t huy ch-¬ng Vµng t¹i héi chî Quèc tÕ Hµng c«ng nghiÖp ViÖt Nam. §ã lµ kho¸ MK10, kho¸ treo MK10N, b¶n lÒ 100 vµ cremon MK 23A. 17 2. Bé m¸y tæ chøc vµ lao ®éng. 2.1. Bé m¸y tæ chøc §Ó ®¶m b¶o cho tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶, C«ng ty tæ chøc bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ víi chÕ ®é mét thñ tr-ëng, ®øng ®Çu lµ Gi¸m ®èc C«ng ty, ng-êi cã quyÒn hµnh cao nhÊt, chÞu mäi tr¸ch nhiÖm tr-íc Nhµ n-íc vµ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ë mäi lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh. Bé phËn gióp viÖc cho Ban gi¸m ®èc bao gåm: + Mét phã Gi¸m ®èc kü thuËt + Mét phã Gi¸m ®èc s¶n xuÊt + C¸c tr-êng phßng ban kh¸c Cïng víi ho¹t ®éng qu¶n lý ë c¸c phßng ban, ph©n x-ëng s¶n xuÊt th× qu¶n ®èc lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh: Bè trÝ tõng tæ ®éi s¶n xuÊt sao cho phï hîp víi kh¶ n¨ng tr×nh ®é cña hä, th-êng xuyªn gi¸m s¸t h-íng dÉn kü thuËt cña ®¬n vÞ m×nh. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng bé phËn trong bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty kho¸ Minh Khai ®-îc ph©n bæ nh- sau: - Bé phËn Marketing: Lµ bé phËn tham m-u cho ban Gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh thÞ tr-êng, gi¸ c¶, vËt t-, s¶n phÈm cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi ®Ò xuÊt c¸c ph-¬ng ¸n cã liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®«ng hç trî tr-íc vµ sau khi b¸n hµng. - Bé phËn kÕ ho¹ch: Lµ bé phËn gióp ban Gi¸m ®èc lËp kÕ ho¹ch ®«n ®èc, theo dâi c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt tiªu thô ng¾n vµ dµi h¹n. Ngoµi ra cßn thu nhËn c¸c th«ng tin tõ c¸c bé phËn ®Ó kÞp thêi kiÓm tra vµ chØnh lý c¸c kÕ ho¹ch cña C«ng ty, ®ång thêi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®ét xuÊt khi cÇn. - Bé phËn kü thuËt: 18 X©y dùng c¸c ®Þnh møc kinh tÕ -kü thuËt ®ång thêi nghiªn cøu vµ lËp ra c¸c tiªu chuÈn chÊt l-îng s¶n phÈm. Ngoµi ra cßn ph¶i thiÕt kÕ khu«n mÉu, b¶n vÏ thiÕt kÕ, nghiªn cøu vµ øng dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt. H¬n n÷a cßn ph¶i x¸c ®Þnh thêi gian b¶o tr× söa ch÷a ®¹i tu m¸y mãc s¶n xuÊt. - Bé phËn KCS: KiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm tr-íc khi nhËp vµo kho cña C«ng ty theo tiªu chuÈn phßng kü thuËt ®Ò ra. - Bé phËn cung tiªu: Cïng phßng kÕ ho¹ch x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n ®¶m b¶o cung øng ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó c©n ®èi gi÷a vËt t-, lao ®éng vµ m¸y mãc thiÕt bÞ, ®ång thêi kÕt hîp víi phßng kÕ ho¹ch ®Ó cã ph-¬ng ¸n tiªu thô s¶n phÈm hîp lý víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty - Bé phËn tµi vô: Gióp Gi¸m ®èc vÒ qu¶n lý tµi chÝnh, kÕ toµn thèng kª thùc hiÖn h¹ch to¸n s¶n xuÊt kinh doanh, thanh quyÕt to¸n víi kh¸ch hµng vµ Nhµ n-íc. Ngoµi ra cßn lµm nhiÖm vô tÝnh b¶o hiÓm vµ thuÕ. - Bé phËn tæ chøc, lao ®éng tiÒn l-¬ng. Tham m-u cho Gi¸m ®èc vÒ viÖc s¾p xÕp, bè trÝ lao ®éng trong C«ng ty vÒ sè l-îng, tr×nh ®é nghiÖp vô, tay nghÒ tõng phßng ban, ph©n x-ëng. KiÓm tra ®Þnh møc ®¬n gi¸ vµ gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ng-êi lao ®éng. - Bé phËn hµnh chÝnh: Gi¶i quyÕt c¸c ho¹t ®éng hç trî cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh toµn C«ng ty vÒ mÆt hµnh chÝnh. - Bé phËn c¬ khÝ: Cã nhiÖm vô t¹o ph«i ban ®Çu nh-: dËp ®inh ra c¸c khu«n mÉu (ph«i, ke, kho¸) hay ®óc tay n»m nhãn ®ång thoi ®Ó tiÖn lâi kho¸. NÕu bé phËn gi¶n ®¬n th× bé phËn cã thÓ hoµn chØnh nh- b¶n lÒ, chèt cöa. Ngoµi ra, ph©n x-ëng c¬ khÝ cßn lµm theo ®¬n ®Æt hµng nh-: giµn gi¸o, cöa xÕp, cöa hoa. Víi sè c«ng nh©n 19 kh«ng lín trong ph©n x-ëng nh-ng ®©y lµ ®¬n vÞ m¹nh nhÊt t¹o ra gi¸ trÞ s¶n l-îng lín nhÊt trong C«ng ty. - Bé phËn c¬ ®iÖn: ChÞu tr¸ch nhiÖm söa ch÷a th-êng xuyªn, trïng tu m¸y mãc, thiÕt bÞ trong C«ng ty c¶ phÇn c¬ vµ phÇn ®iÖn. Ph©n x-ëng nµy ®¶m b¶o cho c¸c ph©n x-ëng kh¸c lµm viÖc liªn tôc kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n bëi m¸y mãc, thiÕt bi hay ®-êng ®iÖn. Ph©n x-ëng cßn chÞu tr¸ch nhiÖm chÕ t¹o khu«n mÉu ke, b¶n lÒ kho¸. §©y lµ nhiÖm vô kh¸ quan träng vµ phøc t¹p ®ßi hái ®é chÝnh x¸c ®Ó ®¶m b¶o khi ®óc chi tiÕt kho¸ cã thÓ khíp nhau ®-îc. - Bé phËn l¾p r¸p: Cã nhiÖm vô l¾p r¸p toµn bé c¸c lo¹i kho¸ tõ c¸c bé phËn, chi tiÕt thµnh phÈm hoµn chØnh. - Bé phËn m¹: M¹ quai kho¸, ke b¶n lÒ, chèt cöa. C«ng nghÖ m¹ ®ßi hái ph¶i cã kü thuËt cao vµ theo quy tr×nh c«ng nghÖ nghiªm ngÆt ®Ó ®¶m b¶o s¶n phÈm m¹ cã ®é bÒn vµ ®é bãng cao. C¸c ph©n x-ëng nµy chÞu sù ®iÒu khiÓn cña qu¶n ®èc ph©n x-ëng vµ Phã gi¸m ®èc kü thuËt chØ ®¹o trùc tiÕp. Lo¹i h×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ kiÓu chÕ biÕn liªn tôc, quy m« s¶n xuÊt thuéc lo¹i võa, s¶n phÈm cã thÓ t¹o ra cïng trªn mét quy tr×nh s¶n xuÊt theo cïng mét ph-¬ng ph¸p c«ng nghÖ song gi÷a c¸c lo¹i, c¸c thø thµnh phÈm cã nh÷ng ®Æc tÝnh kh¸c nhau vÒ kÝch cì, yªu cÇu kü thuËt c¶ vÒ mÆt mü thuËt. Trang bÞ kü thuËt cña C«ng ty chñ yÕu lµ nh÷ng m¸y mãc cò ®-îc Ba Lan trang bÞ tõ khi míi thµnh lËp: m¸y tiÖn, m¸y ®Ëp, m¸y bµo. Cïng víi sù t¨ng tr-ëng kinh tÕ C«ng ty ®· trang bÞ thªm mét sè m¸y mãc, söa ch÷a mét sè m¸y mãc cò cho phï hîp víi yªu cÇu t¹o ra s¶n phÈm míi. 20
- Xem thêm -