Tài liệu Tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần gỗ hà nội

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ thÞ trêng cïng víi c¸c quy luËt kinh tÕ ®Æc trng cña nã nh quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt cung cÇu, quy luËt c¹nh tranh .... ®· t¹o nªn m«i trêng kinh doanh hÊp dÉn, s«i ®éng nhng cïng ®Çy rñi ro vµ kh«ng kÐm phÇn khèc liÖt thÞ trêng võa lµ c¬ h«i, võa lµ th¸ch thøc ®«Ý víi doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn nã ph¶n håi l¹i b»ng chÝnh kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp . Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng nh»m t×m kiÕm lîi nhuËn, lµ môc tiªu kinh kinh tÕ cao nhÊt, lµ ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Song ®Ó cã ®îc lîi nhuËn th× mét trong c¸c ®iÒu kiÖn quan träng lµ doanh nghiÖp ph¶i tiªu thô ®îc s¶n phÈm cña m×nh. Trªn c¬ së ®ã, doanh nghiÖp míi thu håi ®îc vèn, trang tr¶i c¸c chi phÝ ®· bá ra vµ l·i, æn ®Þnh ®îc h×nh thµnh tµi chÝnh vµ t¹o kh¶ n¨ng ®Çu t më réng s¶n xuÊt theo c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. Cã thÓ nãi mèi tiªu thô lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña doanh nghiÖp trong qóa tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty cæ phÇn Gç Hµ Néi ®· vµ ®ang tån t¹i, ph¸t triÓn m¹nh mÏ trªn con ®êng ®æi míi, tÝch luü kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ cã cè g¾ng vÒ mäi mÆt trong c«ng t¸c cña m×nh ®Æc biÖt quan t©m tíi c«ng t¸c më réng thÞ trêng tiªu thu s¶n phÈn. ChÝnh v× vËy, sau mét thêi gian ng¾n thùc tËp t¹i C«ng ty em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: '' C«ng ty tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn Gç Hµ Néi '' môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi. Trªn c¬ së nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®îc nh÷ng víng m¾c ®ang tån t¹i, em ®· xuÊt mét sè ý kiÕn gãp phÇn hoµn thiÖn h¬n ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, bµi viÕt cña em ®îc tr×nh bµy thµnh hai phÇn víi kÕt cÊu nh sau; PhÇn thø nhÊt: Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn Gç Hµ Néi PhÇn thø hai: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn Gç Hµ Néi . Trong ph¹m vi bµi viÕt cña m×nh, em ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn Gç Hµ Néi.Th«ng qua ®ã mong muèn ®îc ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn Gç Hµ Néi. 1 PhÇn thø nhÊt Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn Gç Hµ Néi. 1.1. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty cæ phÇn Gç Hµ Néi : 1.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. TiÒn th©n cña C«ng ty cæ phÇn Gç Hµ Néi lµ xÝ nghiÖp Gç Hµ Néi. §îc thµnh lËp tõ nh÷ng n¨m sau gi¶i phãng Thñ §« ( 1956) víi mÆt b»ng s¶n xuÊt réng kho¶ng 5 ha, cã nhiÖm vô s¶n xuÊt ®å Gç d©n dông, phôc vô nhu cÇu cÇn tiªu dïng trong níc, kh«ng phôc cho xuÊt khÈu. Tuy nhiªn cã mÆt b»ng réng lín nhng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña c«ng ty l¹i thÊp kÐm. HÇu hÕt, nhµ xëng vµ v¨n phßng lµ nhµ cÊp 4 hay nhµ m¸i t«n khung gç. M¸y mãc kü thuËt th× cò vµ l¹i l¹c hËu céng thªm víi c¬ chÕ bao cÊp k×m h·m khiÕn cho C«ng ty ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶. Tr¶i qua nhiÒu th¨ng trÇm, hÕt t¸ch ra råi nhËp vµo, ngµy 10/12/1992 Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi quyÕt ®Þnh ®æi tªn thµnh C«ng ty cæ phÇn Gç Hµ Néi (theo quyÕt ®Þnh sè 3162/QD- UB) HiÖn nay C«ng ty cæ phÇn Gç Hµ Néi thuéc së c«ng nghiÖp Hµ Néi, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh . Trô së giao dÞch: Sè 2 - Ch¬ng D¬ng §é - QuËn Hoµn KiÕm - Hµ Néi. 2 Ngµnh nghÒ kinh doanh: s¶n phÈm hoµn toµn b»ng gç hoÆc chiÕm tû träng lín lµ gç: Nguån vèn kinh doanh :- Vèn lu ®éng : 246 triÖu ®ång - Vèn cè ®Þnh : 2.754 triÖu ®ång . ThÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm : chñ yÕu lµ Hµ Néi vµ c¸c vïng l©n cËn DiÖn tÝch mÆt b»ng s¶n xuÊt : 8.717m2 C«ng ty cæ phÇn Gç Hµ Néi sau khi ®îc thµnh lËp vµ chuyÓn sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ míi, ®Ó t¹o cho m×nh chç ®øng trªn thÞ trêng, l·nh ®¹o C«ng ty ®· thùc hiÖn ®Çu t vµo mét chiÕn lîc ®Þnh híng cho sù ph¸t triÓn l©u dµi - §Ó kh¾c phôc sù yÕu kÐm cña c¬ së vËt chÊt , C«ng ty ®· ®Çu t, n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng t¹o bé mÆt khang trang cho C«ng ty . C«ng nghÖ chÕ t¹o s¶n phÈm còng ®îc c¶i tiÕn víi viÖc sö lý thuû ph©n níc trong gç b»ng lß sÊy thay cho viÖc háng ph«i tù nhiªn b»ng d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i cña Ba Lan ®· gãp phÇn n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng, ®Èy m¹nh tiÕn ®é s¶n xuÊt: §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc còng ®îc tiÕn hµnh chuÈn ho¸ n©ng cao tr×nh ®é vµ tr×nh gi¶m, lao ®éng gi¸n tiÕp ®îc gi¶m thiÕu .Ngoµi ra viÖc thùc hiÖn chiÕn lîc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm tÝch cùc t×m kiÕm nh÷ng ®¬n hµng, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra tiªu chuÈn vÒ mÆt kü thuËt ®ång thêi cã kiÓu d¸ng ®Ñp hîp thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng .... Nh÷ng yÕu tè trªn ®· hîp lùc t¹o cho doanh nghiÖp mét n¨ng lùc s¶n xuÊt lín gÊp b«Þ phÇn gióp cho doanh nghiÖp t¹o ®îc chç ®øng trªn thÞ trêng , kh«ng nh÷ng b¶o ®¶m ( l¬ng b×nh qu©n cña C«ng ty hiÖn nay lµ 75000®, ngêi / th¸ng ) thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ níc ®Çy ®ñ Tr¶i qua gÇn 10 n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty cæ phÇn Gç Hµ Néi ®· nç lùc phÊn ®Êu, vît qua nhiÒu khã kh¨n, thøc th¸ch tù kh¼ng ®Þnh ®îc m×nh trªn thÞ trêng. Kh«ng chØ b»ng lßng víi nh÷ng g× ®· ®¹t ®ù¬c toµn thÓ C«ng ty lu«n lç lùc phÊn ®Êu hoµn thµnh vµ vît møc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ®¸p øng tèt nhÊt vµ ngµy cµng nhiÒu nhu cÇu thÞ trêng, t¹o nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn trong t¬ng lai. 1.1.2 §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn Gç Hµ Néi C«ng ty cæ phÇn Gç Hµ Néi tæ chøc bé m¸y qu¶n lý mét c¸ch theo c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng. Theo c¬ cÊu nµy, c¸c phßng chøc n¨ng ®îc chuyªn m«n ho¸ theo c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ, cã nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc ( vµ phã biÕn ) chuÈn bÞ c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ vÒ chuyªn m«n ho¸ cña m×nh theo dâi híng dÉn cÊp díi thùc hiÖn ®óng ®¾n, kÞp thêi c¸c quyÕt ®Þnh ®ã. Ngoµi viÖc thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô chuyªn m«n c¸c phong chøc n¨ng cßn ph¶i phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c phßng ban kh¸c nh»m ®¶m b¶o ho¹t ®éng cña doanh 3 nghiÖp ®îc tiÕn hµnh ®ång bé, nhÞp nhµng. C¸c phßng ban chøc n¨ng kh«ng cã quyÒn trùc tiÕp chØ huy c¸c bé phËn s¶n xuÊt . S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý nh sau Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng tæ chøc hµnh chÝnh b¶o vÖ Ph©n xëng xÎ Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt vËt t Ph©n xëng méc Phßng kÕ ho¹ch tµi Ph©n xëng c¬ ®iÖn chÝnh vµ di¹ch vô * Gi¸m ®èc C«ng ty: lµ ngêi phô tr¸ch chung, qu¶n lý, gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty, chôi tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc vÒ tinh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña C«ng ty, vÒ tÝnh hiÖu qu¶ còng nh viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt hiÖn hµnh. * Phã gi¸m ®èc C«ng ty: chôi tr¸ch nhiÖm gióp Gi¸m ®èc chØ ®¹o mét sè kh©u trong qu¶n lý s¶n xuÊt, ®Òu ®éng lao ®éng... Tham mu gióp gi¸m ®èc x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ ®«n ®èc thùc hiÖn kÕ ho¹ch. * C¸c phßng chøc n¨ng. Phßng tæ chøc, hµnh chÝnh, b¶o vª, : lµ phßng nghiÖp vô tæng hîp, tham mu, gióp Gi¸m ®èc qu¶n lý nh÷ng lÜnh vùc c«ng t¸c nh tæ chøc nh©n sù, hµnh chÝnh qu¶n trÞ, b¶o vÖ néi bé, c«ng t¸c y tÕ vµ c¸c mÆt an toµn x· héi t¹i C«ng ty nh qu¶n lý chÊt lîng, c¸n bé nh©n viªn, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ níc ®æi míi ngêi lao ®éng khi nghØ chÕ ®é. C¬ cÊu trªn vÉn ®¶m b¶o mÖnh lÖnh ®îc truyÒn trùc tuyÔn ®ång thêi kh«ng l·ng phÝ c¸c luyÖn viªn trong vai trß cè vÊn cho Gi¸m ®èc. 1.1.3 §Æc ®iÓm c¬ cÊu s¶n xuÊt kinh doanh : C«ng ty cæ phÇn Gç Hµ Néi tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh theo kiÓu tËp trung víi c¬ cÊu tæ chøc lo¹i 2: 4 Doanh nghiÖp  Ph©n xëng  N¬i lµm viÖc HÖ thèng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty gåm hai khèi: * Khèi s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh : gåm c¬ cÊu ph©n xëng mét ( bé phËn s¶n xuÊt mÆt hµng chÝnh cña C«ng ty ) vµ ph©n xëng xÎ ( bé phËn hç trî cho ph©n xëng méc ) ph©n xëng c¬ ®iÖn thùc hiÖn c«ng t¸c duy t, b¶o dìng m¸y mãc... duy tr× n¨ng lùc c«ng t¸c cña hai ph©n xëng s¶n xuÊt. Khèi s¶n xuÊt kinh doanh phô: gåm cã c¸c bé phËn dÞch vô lµm gia c«ng chÕ biÕn cho bªn ngoµi . H¹t ph©n xëng s¶n xuÊt chÝnh cña C«ng ty ®îc tæ chøc thµnh c¸c tæ s¶n xuÊt nh sau: - Ph©n xëng xÎ: gåm hai tæ s¶n xuÊt: + Tæ xÎ th«: thùc hiÖn c«ng viÖc cña xÎ, pha, c¾t gç c©y thµnh gç khèi, sau ®ã chuyÓn cho tæ xÎ tinh + Tæ xÎ tinh : thùc hiÖn c«ng viÖc s¬ chÕ gç khèi thµnh hîp, v¸n víi quy ®Þnh c¸ch kÝch thíc phï hîp víi tõng lo¹i s¶n phÈm, sau ®ã chuyÓn cho ph©n xëng méc. - Ph©n xëng méc: gåm ba tæ s¶n xuÊt : + Tæ méc m¸y: thùc hiÖn viÖc s¬ chÕ gãc hîp, víi v¸n thµnh c¸c chi tiÕt s¶n phÈm mang tÝnh chÊt hµng lo¹t trªn c¸c thiÕt bÞ m¸y theo d·y chuyÒn sau khi ®· qua bíc xö lý thuû phÇn níc trong gç. Sau ®ã chuyÓn c¸c chi tiÕt ®ã sang tæ méc tay + Tæ méc tay: thùc hiÖn viÖc tinh chÕ c¸c chi tiÕt s¶n phÈm th« vµ l¾p r¸p hoµn chØnh s¶n phÈm chuyÓn sang tæ vÐc ni + Tæ vÐc ni : thùc hiÖn viÖc lµm ®Ñp s¶n phÈm b»ng ph¬ng ph¸p thñ c«ng vµ ®¸nh vÐc ni hay s¬n mµi hoÆc kh¶m trai.... hoµn thiÖn s¶n phÈm chuyÓn sang qu¸ tr×nh tiªu thô thùc hiÖn c«ng t¸c an linh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi, t¹i C«ng ty, b¶o vÖ an toµn tµi s¶n. Qu¶n lý mäi c«ng viÖc thuéc ph¹m vi hµnh chÝnh néi bé, tæng hîp giao dÞch, v¨n th ®¸nh m¸y vµ truyÒn ®¹t chØ thÞ c«ng t¸c cña Gi¸m ®èc ®¬n vÞ bé phËn trong C«ng ty. Qu¶n lý hå s¬, søc khoÎ cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Phßng kÕ ho¹ch - kü thuËt - VËt t, lµ phßng nghiÖp vô tæng hîp cã chøc n¨ng tham mu, gióp gi¸m ®èc trong c«ng t¸c x©y dùng vµ chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh tõng quý, tõng n¨m vµ nhiÒu n¨m. phong lu«n n¾m b¾t c¸c th«ng tin kinh tÕ trªn thÞ trêng, hÕt hîp khai th¸c kh¼ n¨ng thùc tÕ lËp ph¬ng ¸n mÆt hµng, ph¬ng ¸n s¶n phÈm. Nghiªm cøu, ¸p dông c«ng nghÖ míi, kü thuËt thiÕt bÞ tiªn tiÕn, thiÕt kÕ t¹o d¸ng s¶n phÈm ®Ó ®a 5 vµo s¶n xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. X©y dùng kÕ ho¹ch gi¸m s¸t, kiÓm tra vµ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, x©y dùng,c¸c ®Þnh møc vÒ vËt t, lao ®éng vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng s¶n phÈm gióp Gi¸m ®èc x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch cung øng vËt t nguyªn - nh©n lùa, chän nh»m ®¶m b¶o cung cÊp kÞp thêi theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Qu¶n lý chung trong toµn doanh nghiÖp hå s¬ thiÕt bÞ m¸y mãc, c«ng t¸c an toµn vµ b¶o hé lao ®éng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. - phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh: lµ phßng nghiÖp vô tæng hîp, cã chøc n¨ng qu¶n lý theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng tµi s¶n vÒ vèn cña C«ng ty, thùc hiÖn viÖc nghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n ®Þnh kú phôc vô cho qu¶n lý néi bé vµ cho bªn ngoµi. Tham mu gióp gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. - C¸c ph©n xëng: Cã chøc n¨ng trùc tiÕp s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm theo kÕ ho¹ch ®Òu ®é cña C«ng ty, gãp phÇn vµo viÖc thùc hiÖn hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - Bé phËn dÞch vô vµ t doanh: cã chøc n¨ng kinh doanh söa ch÷a dÞch vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, tù chÞu tr¸ch nhiÖm, ®¶m b¶o viÖc lµm vµ ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña m×nh vµ tham gia ®ong gãp tµi chÝnh cho C«ng ty S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt nh sau: C¬ cÊu s¶n xuÊt Bé ph©nh phô trî S¶n xuÊt kinh doanh Ph©n xëng méc Ph©n xëng xÎ Tæ méc m¸y Tæ xÎ th« Tæ méc tay Tæ xÎ tinh Tæ vÐc ni Ph©n xëng c¬ ®iÖn Bé phËn dÞch vô 6 1.2 Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇm Gç Hµ Néi. 1.2.1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh - cña C«ng ty cæ phÇn Gç Hµ Néi ( 1999,2000,2001) Tõ khi chuyÓn sang cã chÕ thÞ trêng, ho¹t ®éng kinh doanh trong níc trë nªn s«i ®éng h¬n víi sù gióp gãp mÆt cña ngµnh cµng nhiÒu c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Còng gièng nh c¸c doanh nghiÖp kh¸c. C«ng ty cæ phÇn Gç Hµ Néi cïng gÆp nhiÒu nhá nhÆn khi ho¹t ®éng kinh doanh trong cã chÕ thÞ trêng,trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, hÇu hÕt c¸c C«ng ty trong lÜnh vùc s¶n xuÊt gç, võa ph¶i c¹nh tranh víi c¸c C«ng ty trong níc, võa ph¶i ®èi phã víi c¸c C«ng ty níc ngoµi cã trô së vµ s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam nh c¸c C«ng ty cña Singapor, Hµn Quèc, Th¸i Lan.... §øng tríc t×nh h×nh ®ã, C«ng ty ®· ph¸t huy mäi kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh ®Ó ®øng v÷ng trªn thÞ trêng vµ n©ng cao uy tÝn cña m×nh. C«ng ty ®· kÕt hîp nhiÒu biÖn ph¸p nh n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, n©ng cao tay nghÒ ®éi ngò lao ®éng , chøc s¶n xuÊt hîp lý... S¶n phÈm cña C«ng ty s¶n xuÊt ra ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i ®¸p øng thÞ hiÕu tiªu dïng c¶ vÒ chÊt lîng, sè lîng, gi¸ c¶ s¶n phÈm cña C«ng ty ®· cã mÆt ë 2 miÒn B¾c, Trung B¶ng sè liÖu sau ®©y cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc phÇn nµo kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty trong thêi gian võa qua B¶ng 1: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn gç Hµ Néi Trong 3 n¨m 1999,2000,2001 §VT: triÖu ®ång ChØ tiªu Tæng doanh thu Doanh thu thuÇn Gi¸ vèn hµng b¸n Lîi nhuËn gép Lîi nhuËn thùc hiÖn Nép ng©n s¸ch Thu nhËp b×nh qu©n Sè lao ®éng 1999 6.952,8 6.920,35 4109,5 2.810,85 384,26 20,172 2,75 135 2000 10436,8 10.412,9 6677,71 3.735,19 543,928 54,096 0,65 200 So s¸nh t¨ng gi¶m 2001 2000/1999 2001/2000 14850 50,1 42,28 14.823 50,47 42,35 9733,87 62,25 45,77 5.089,13 32,88 36,25 728,572 41,55 33,95 90,68 168,17 67,62 0,75 14,04 15,38 302 55,55 43,8 Qua b¶ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong 3 n¨m.1999 2001 ta thÊy t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty diÔn ra theo chiÒu híng tÝch cùc, c¸c chØ tiªu ®Òu t¨ng lªn qua mçi n¨m. §iÒu nµy chøng tá C«ng ty cã híng do ®óng ®¾n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Mguyªn 7 nh©n do n¨m 2000 C«ng ty m¹nh d¹n ®Çu t ®æi míi trong chÊt thiÕt bÞ, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm,më réng quy m« s¶n xuÊt, ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng nªn ®· s¶n xuÊt ra s¶n lîng t¨ng ®¸ng kÓ. N¨m 2001 ®îc coi lµ n¨m x©y dùng c¬ së h¹ tÇng nªn c¸c c«ng tr×nh lín tiªu thô ®îc x©y dùng, bªn c¹nh ®ã ®ßi hái trang thiÕt bÞ néi thÊt hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn, nªn c¸c s¶n phÈm cao cÊp cña C«ng ty kh«ng ngõng ®îc ra ®êi vµ tiªu thô. VÒ tæng doanh thu ta thÊy tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m 2001 doanh thu ®Òu t¨ng, n¨m 2000 ®¹t 10.436,8 triÖu ®ång t¨ng 50,1% so víi n¨m 1999. §iÒu ®ã chøng tá r»ng mÆt hµng kinh doanh cña C«ng ty ®· phÇn nµo ®îc thÞ trêng chÊp nhËn vµ ®îc tÝn nhiÖm víi kh¸ch hµng, mÆc dï tèc ®é t¨ng trëng cha cao. Cïng víi sù t¨ng lªn cña doanh thu lµ sù t¨ng vÒ lîi nhuËn do cã sù qu¶n lý vÒ tæ chøc tèt kh©u s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. N¨m 1999 lîi nhuËn ®¹t 384,26 triÖu ®ång ®Õn n¨m 2000 lîi nhuËn t¨ng 41,55% so víi n¨m 1999 ®¹t tíi 543,928 triÖu ®ång . §Õn n¨m 2001 so víi n¨m 1999 kÕt qu¶ ®¹t ®îc cho thÊy c«ng t¸c tæ chøc tªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty trong n¨m 2001 ®· cã hiÖu qu¶, tèc ®é t¨ng lîi nhuËn n¨m 2001 gÇn gÊp 3 lÇn so víi tèc ®é t¨ng lîi nhuËn n¨m 2000. Víi sù t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn ®· gióp c«ng ty cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc thùc hiÖn tèt nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch Nhµ níc. Nép ng©n s¸ch nhµ níc. N¨m 1999 C«ng ty chØ nép ng©n s¸ch ®îc 20,172 triÖu ®ång, ®Õn n¨m 2000 c«ng ty ®· cè g¾ng nép 54,096 triÖu ®ång n¨m 2001 lµ 90,68 triÖu ®ång t¨ng 67,62% so víi n¨m 2000. §ång thêi c«ng ty cã ®iÒu kiÖn n©ng cao thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn n¨m 1999 thu nhËp b×nh qu©n lµ 570 ngh×n ®ång / 1th¸ng ®Õn n¨m 2000 ®¹t 650 ngh×n ®ång t¨ng 13,38% so víi n¨m 1999 ®Õn n¨m 2001 thu nnhËp b×nh qu©n ®¹t 750 ngh×n ®ång t¨ng cã 9,3% so víi n¨m 2000. MÆc dï sè lao ®éng kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m tõ 135 ngêi n¨m 1999 lªn 302 ngêi n¨m 2001. §©y còng lµ mét chÝnh s¸ch ph¸t ®·i ngé cña c«ng ty nh»m khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng ph¸t huy søc s¸ng t¹o vµ n¨ng lùc trong lao ®éng. §iÒu nµy cho thÊy ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc c¶i thiÖn, thu nhËp cao h¬n ®¸nh dÊu sù quan t©m cña C«ng ty ®èi víi ®êi sèng ngêi lao ®éng nh»m t¹o nªn sù æn ®Þnh trong bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty, ®µ ho C«ng ty ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m tíi. Trªn ®©y lµ kÕt qu¶ mµ C«ng ty ®· ®¹t ®îc trong thêi gian qua, chøng tá s¶n phÈm cña C«ng ty ®· cã chç ®øng nhÊt ®Þnh trªn thÞ trêng. Song nh÷ng thµnh c«ng sÏ kh«ng thÓ ®øng v÷ng, nÕu C«ng ty kh«ng tiÕp tôc hoµn thiÖn bä m¸y s¶n xuÊt kinh doanh còng nh thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thu s¶n phÈm cña 8 C«ng ty. Nh vËy, qua c¸c n¨m tõ 1999 - 2001 tuy r»ng cßn cã nh÷ng ®iÓm cha hoµn thiÖn, cÇn ph¶i tæ chøc bæ sung ra nhng ho¹t ®éng cña C«ng ty cã nhiÒu tiÕn triÓn tèt ®Ñp, doanh thu t¨ng lîi nhuËn t¨ng thu nhËp b×nh qu©n t¨ng, kÕt qu¶ nµy lµ do C«ng ty ®· t×m ra thu nhËp b×nh qu©n t¨ng, kÕt qu¶ nµy lµ do C«ng ty ®· t×m ra híng ®i ®óng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Ó bæ sung cho nh÷ng ®iÓm cha hoµn thiÖn kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n cña C«ng ty th× cÇn thiÕt ph¶i thùc hiÖn ®ã lµ t×m ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty trªn thÞ trêng. 1.2.2. T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm thu thÞ trêng. C¬ chÕ thÞ trêng ®· t¹o ra mét bíc ngoÆt lín trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ cña C«ng ty cæ phÇn Gç Hµ Néi nãi riªng. Trong c¬ chÕ bao cÊp, c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty chñ yÕu lµ ph©n phèi theo chØ tiªu giao nép cña nhµ níc. H×nh thøc nµy mang tÝnh chÊt trao ®æi hiÖn vËt, kh«ng ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña C«ng ty tõ khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®îc giao quyÒn tõ chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty ®· kh«ng tr¸nh khái sù bì ngì tríc t×nh h×nh míi, s¶n phÈm ø ®äng, s¶n xuÊt cÇm chõng, nî l¬ng c«ng nh©n kÐo dµi cã thÓ dÉn ®Õn nhµ m¸y gi¶i thÓ. §øng tríc t×nh h×nh ®ã C«ng ty ®· tæ chøc x¾p xÕp l¹i nh»m tiªu thô hÕt s¶n phÈm s¶n xuÊt ra vµ kh«ng ngõng më roäng thÞ trêng. C«ng ty ®· ¸p dông nhiÒu chÝnh s¸ch vµ t×m ra ccs gi¶i ph¸p thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm. HiÖn nay C«ng ty ®· t×m ra ®îc chç ®øng trªn thÞ trêng vµ dÇn kh«i phôc uy tÝn cña C«ng ty trong c¶ níc. B¶ng sè liÖu sau cho ta thÊy kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty trªn c¸c thÞ trêng trong níc qua 3 n¨m gÇn ®©y B¶ng 2: T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo thÞ trêng cña C«ng ty cæ phÇn Gç Hµ Néi 1999 - 2001 N¨m 1999 2000 2001 Sè tiÒn TT% Sè tiÒn TT% Sè tiÒn TT% Khu vùc MiÒn b¾c 6.046.544 86,97 9.224,7 88,39 13.259,84 89,29 MiÒn Trung 906,256 13,03 1.212,1 11,61 1.590,16 10,71 Céng 6952,8 100 10.436,8 100 14.850 100 13,03% 89,29% 9 86,97% N¨m 1999 11,61% 10,71% MiÒn B¾c 88,39% MiÒn Trung N¨m 2001 N¨m 2000 BiÓu ®å thÓ hiÖn t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo thÞ trêng 10 Qua b¶ng, ®å thÞ trªn ta thÊy gi¸i trÞ s¶n phÈm tiªu thô cña c«ng ty ë thÞ trêng miÒn b¾c cao h¬n rÊt nhiÒu so víi thÞ trêng miÒn trung ë c¶ ba n¨m ( 1999- 2001 ) ë thi trêng miÒn b¾c gÝa trÞ tiªu thô n¨m 1999 lµ 6046,544 triÖu ®ång chiÕm tû träng 86, 97% tæng gi¸ trÞ tiªu thô. N¨m 2000 gi¸ trÞ tiªu thô ®· t¨ng h¬n so víi n¨m 1999, ®¹t 9.224,7 triÖu ®ång chiÕm 88,39 %. §Õn n¨m 2001 víi sù lç lùc cña céng ty ®· ®a doah thu tiªu thô ë thÞ trêng miªn b¾c lªn tíi 13. 259,84 triÖu ®ång chiÕm tû träng 89, 29% tæng doanh thu tiªu thô. Nguyªn nh©n cña sù gia t¨ng doanh thu tiªu thô nµy ta xem b¶ng kÕt qu¶ tiªu thô theo thÞ trêng cña c«ng ty cæ phÇn Gç Hµ Néi. B¶ng 3: KÕt qu¶ tiªu thô theo thÞ trêng cña c«ng ty cæ phÇn Gç Hµ Néi. ThÞ trêng A,khu vùc miÒn b¾c 1. Hµ Néi 2. Hoµ b×nh 3. Hµ T©y 4. H¶i phßng 5. C¶i C¸ch  B. Khu vùc M. trung 1999 Sè tiÒn Tû träng 6.046,544 86,97 2.346,15 33,74 899,34 12,9 1,205,67 17,34 976,62 14,05 618,764 8,89 906,256 13,03 2000 Sè tiÒn Tû träng 9224,7 88,39 3.182,05 30,49 873,98 8,37 2.315,7 22,19 2.031,16 19,46 82181 7,87 1,212,1 11,61 2001 Sè tiÒn Tû träng 13259,84 89,529 4.712,5 31,73 908,96 6,12 2.973,37 20,02 3.566,23 24,02, 1.098,78 7,4 1.590,16 10,71 Nh vËy nguyªn nh©n cña sù gia t¨ng doanh thu ë thÞ trêng miÒn b¾c chñ yÕu lµ do Hµ Néi lµ thÞ trêng chÝnh cña C«ng ty. Mét sè n¨m tríc s¶n phÈm cña Hµ Néi s¶n xuÊt phôc vô cña c¸c vïng ë xa cßn thÞ trêng Hµ Néi tiªu thô so s¶n phÈm n¬i kh¸c mang vÒ. HiÖn nay C«ng ty cæ phÇn Gç Hµ Néi x¸c ®Þnh thÞ trêng Hµ Néi lµ mét thÞ trêng träng ®iÓm mµ s¶n phÈm cña C«ng ty cã tÝnh c¹nh tranh cao h¬n so víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i cña c¸c doanh nghiÖp thuéc cïng lÜnh vùc ho¹t ®éng. Tõ n¨m 1999 Tû träng tiªu thô t¹i thÞ trêng Hµ Néi lu«n chiÓm trªn 30% Tæng doanh thu. Trong n¨m 1999 ®¹t 33.74% Tæng Doanh thu n¨m 2000 vµ n¨m 2001 tû träng cã gi¶m ®i nhng kh«ng ®¸ng kÓ nhng gÝa trÞ tiªu thô lµ t¨ng nÒn ®¸ng kÓ. N¨m 1999 ®¹t 2.346,15triÖu ®ång, n¨m 2000 ®¹t 3.182,05 triÖu ®ång, n¨m 2001 ®¹t cao h¬n 4.712,5 triÖu ®ång. ngay tõ n¨m 1999 C«ng ty ®· x¸c ®Þnh Hµ Néi lµ thÞ trêng tiÒm n¨ng rÊt lín, v× theo quy ®Þnh ho¹ch cña thñ ®« tõ n¨m 2000-2020 sÏ ph¸t triÓn mét lo¹t c¸c c«ng tr×nh nhµ níc ë trêng häc, khu tËp thÓ kh¸ch s¹n.....cña thu ®« Hµ Néi vµ c¸c vïng lÇn cËn. chÝnh v× vËy nhu cÇu c¸c s¶n phÈm néi thÊt C«ng ty trong thêi gian s¾p tíi cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®« thÞ lµ rÊt lín. Ngµy tõ b©y giê C«ng ty cæ phÇn Gç Hµ Néi ®· chuÈn bÞ tèt nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, thiÕt kÕ nh÷ng nh÷ng s¶n phÈm míi ®¸p øng nhu cÇu 11 cña thÞ trêng trong thêi gian tíi. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty ®· x©y dùng ®îc mèi quan hÖ b¹n hµng kh¸ l©u dµi víi hÇu hÕt c¸c ®¬n vÞ tiªu thô cña c¸c tØnh nh: Hoµ B×nh, Hµ T©y, H¶i Phßng, Tuyªn Quang ....... vµ cã gi¸ u ®·i víi kh¸ch h¸ng quen,do vËy doanh thu tiªu thô t¹i c¸c tØnh nµy vÉn t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m chØ trõ cã tØnh Hoµ B×nh n¨m 2000 doanh thu cã gi¶m ®i so víi n¨m 1999 nh÷ng tèc ®é gi¶m chËm, n¨m 1999 ®¹t 899,34 TriÖu ®ång, n¨m 2000 ®¹t 873,98 triÖu ®ång. Tuy vËy ®Õn n¨m 2001 thùc t¹i th× trêng Hoµ B×nh l¹i trong t¨ng ®¹t 908,96 triÖu ®ång. Ngoµi Hµ Néi lµ thÞ trêng chÝnh th× Hµ T©y lµ thÞ trêng thø hai ®em l¹i sè doanh thu cao cho C«ng ty. N¨m 1999 ®¹t 1.205,67 riªô ®ång, n¨m 2000 t¨ng gÇn gÊp ®«i ®¹t 2.315 triÖu ®ång, n¨m 2001 còng t¨ng nhng tèc ®é t¨ng chËm ®¹t 2.973,27 triÖu ®ång. Nguyªn nh©n v× Hµ T©y lµ tØnh gi¸p víi Hµ Néi, c¸c lo¹i chi phÝ vÒ vËn chuyÓn thÊp, viÖc tÕp cËn vµ qu¶n lý thuËn lîi h¬n c¸c thÞ trêng kh¸c v× vËy Hµ T©y lµ thÞ trêng thø hai n»m trong môc tiªu kinh doanh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. Ngoµi 3 tØnh trªn, H¶i Phßng cã ®Þa bµn xa h¬n nhng 3 n¨m gÇn ®©y doanh thu tiªu thô do thÞ trêng nµy mang l¹i lµ t¬ng ®èi kh¸ quan, tèc ®é t¨ng doanh thu kh¸ nhanh. N¨m 1999 chØ ®¹t 14,05% trªn tæng doanh thu, n¨m 2000 ®¹t 19,465 % ®Õn n¨m 2001 ®¹t 24,02%. Nh vËy trung b×nh mçi n¨m tõ n¨m 1999-2001 tèc ®é t¨ng lµ trong kho¶ng 5% trªn tæng doanh thu. §iÒu cho thÊy C«ng ty ®· t¹o ®îc uy tÝn s¶n phÈm cña m×nh trªn thÞ trêng H¶i Phßng cho nªn sè lîng ®¬n ®Æt hµng t¨mg nhanh lµm cho doanh thu t¨ng. Tuy nhiªn H¶i Phßng cha n»m trong môc tiªu kinh doanh hµng ®Çu, cña C«ng ty v× chi phÝ vËn chuyÓn, giao hµng ®Õn thÞ trêng nµy ®Õn lµ tèi kÐm. Ngoµi 4 thÞ trêng tiªu biÓu nãi trªn th× c¸c tØnh kh¸c còng cã c¸c tØnh kh¸c còng cã c¸c ®¬n vÞ mua s¶n phÈm cña C«ng ty nhng kh«ng thêng xuyªn gi¸ trÞ doanh thu tiªu thô ®îc kh«ng æn ®Þnh. MÆc dï doanh thu l¹i gi¶m ®i. N¨m 1999 ®¹t 618,764 triÖu ®ång chiÕm 8,89% trªn tæng doanh thu. N¨m 2000 ®¹t 821,81 triÖu ®ång chiÕm 7,87% trªn tæng doanh thu. N¨m 2001 ®¹t 1098,78 triÖu ®ång n¨m 2000 vµ ®Æc biÖt n¨m 2001 C«ng ty ®· më réng thih trêng ra sau nhiÒu tØnh míi trë thµnh b¹n hµng th©n thiÕt. §©y lµ môc tiªu chiÕn lîc cña C«ng ty nh»m t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô trong nh÷ng n¨m tíi. - ë thÞ trêng miÒn trung tiªu thô rÊt Ýt so víi thÞ trêng miÒn b¾c, tuy doanh thu l¹i gi¶m.N¨m 1999 doanh thu tiªu thô chiÕm 13,03% tæng doanh thu. N¨m 2000 tû träng tiªu thô chØ ®¹t 11,61% tæng doanh thu tuy nhiªn doanh thu ë thÞ trêng nµy vÉn t¨ng, ®¹t 1212,128 triÖu ®ång. N¨m 2001 doanh thu tiÕp tôc t¨ng ®¹t 1590,16 triÖu ®ång nhng chØ ®¹t tû träng 10,71%. Nguyªn 12 nh©n lµ do thÞ trêng nµy C«ng ty míi chØ cã mét sè lîng kh¸ch hµng t¬ng ®èi Ýt ë c¸c tØnh nh HuÕ. Qu¶ng trÞ .... Nªn mÆc dï thêi gian qua ë c¸c tØnh nµy nhu cÇu vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng nhng doanh thu vÉn t¨ng chËm mét trong viÖc th©m nhËp cña c«ng ty vµo thÞ trêng miÒn trung t¬ng ®èi khã kh¨n do gÆp nhiÒu yÕu tè ®Þa lý kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn xa, C«ng ty kh«ng cã ®iÒu kiÖn ra gi¸ khuyÕn m¹i . MÆt kh¸c do nguån lùc vÒ m¸y mãc, trang thiÕt bÞ cña C«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ, nªn C«ng ty chøa më réng ®îc quy m« s¶n xuÊt ®¸p øng ®ñ nhu cÇu cña thÞ trêng cho nªn, c¸c b¹n hµng cña c«ng ty t¹i thÞ trêng nµy cha thÓ trë thµnh b¹n hµng chuyÒn thèng dÉn ®Õn doanh thu do thÞ trêng nµy ®em l¹i cßn bÊt b×nh kh«ng æn ®Þnh. 1.2.3 t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo mÆt hµng. Nh chóng ta ®· biÕt trong bÊt kú doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nµo, tiªu thô s¶n phÈm lµ hµnh vi kinh doanh nh»m thùc hiÖn gi¸ trÞ hµng ho¸, kÕt thóc qu¸ tr×nh tuÇn hoµn vèi kinh doanh vµ nh»m thùc hiÖn gi¸ trÞ sö dông víi nhiÒu môc ®Ých mua hµng kh¸c nhau. Do ®ã, thùc hiÖn qu¸ tr×nh tiªu thu ®ång nghÜa víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. XÐt kÕt qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô theo mÆt hµng cña C«ng ty cæ phÈm Gç Hµ Néi trong 3 n¨m tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m 2001 qua b¶ng sau. B¶ng 4: T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo mÆt hµng cña C«ng ty cæ phÇn Gç Hµ Néi tõ n¨m 1999 ®Õn 2001 §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång 1999 2000 2001 Danh môc Sè tiÒn TT Sè tiÒn TT Sè tiÒn TT A. S¶n phÈm chÝnh 6005,3 86,37 8653,17 82,91 11968,4 80,59 1. Bµn 1971,65 28,36 2.665,23 25,54 3.374,89 22,73 2. GhÕ 1722,39 24,77 2.074,16 19,87 3.609,12 24,3 3. Tñ 1357 19,52 2.412,78 23,12 2.960,34 19,93 4. Giêng 954,26 13,72 1501 14,38 2.024,05 13,63 B. S¶n phÈm kh¸c 947,5 13,63 1783,63 17,09 2.881,6 19,41 Tæng 6.952,8 100 10.436,8 100 14.850 100 Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy n¨m 1999 doanh thu tiªu thô c¸c s¶n phÈm chÝnh ®¹t 6.005,3 triÖu ®ång, n¨m 2000 doanh thu tiªu thô ®¹t 8.653,17 triÖu ®ång t¨ng 2.647,87 triÖu ®ång so víi n¨m 1999 ®Õn n¨m 2001 daonh thu ®¹t 11.968,4 triÖu ®ång t¨ng 3.315,26 triÖu ®ång so víi n¨m 2000 (t¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 38,31%). MÆc dï gi¸ trÞ doanh thu t¨ng lªn nhng tû träng trªn tæng doanh thu l¹i gi¶m xuèng. N¨m 1999 doanh thu chiÕm 86,37%, n¨m 2000 chiÕm 82,91, n¨m 1999 doanh thu chiÕm 86,59%. V× vËy tû träng c¸c s¶n phÈm nµy ®em l¹i nhá h¬n rÊt nhiÒu so víi c¸c s¶n phÈm chÝnh. V× ®©y lµ 13 nh÷ng s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt theo yªu cÇu riªng cña kh¸ch hµng, kh«ng n»m trong môc tiªu s¶n xuÊt cña C«ng ty. Tuy vËy doanh thu tiªu thô do c¸c s¶n phÈm kh¸c ®em l¹i vèn t¨ng qua c¸c n¨m ®Æc biÖt tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2001 tèc ®é t¨ng kh¸ nhanh n¨m 1999 chØ ®¹t 947,5 triÖu ®ång ( chiÕm 13,63%) n¨m 2000 ®¹t 1783.63 triÖu ®ång (chiÕm 19,41%). §iÒu ®ã cho thÊy C«ng ty còng ®· phÇn nµo ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña kh¸ch hµng, tuy nhiªn môc tiªu kinh doanh cña C«ng ty v× thÕ nªn gi¶m tû träng c¸c mÆt hµng nµy ®Ó t¨ng tû träng c¸c s¶n phÈm chÝnh nh»m t¹o mét chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng. §Ó biÕt râ nguyªn nh©n t¨ng doanh thu tiªu thô cña c¸c s¶n phÈm nh sau: Nh×n vµo b¶ng ta thÊy doanh thu tiªu thô c¸c nhãm mÆt hµng hÇu hÕt ®Òu t¨ng. Trong ®ã nhãm mÆt hµng bµn tiªu thô trong 3 n¨m hÇu nh ®Òu ®¹t doanh thu lín nhÊt trõ n¨m 2001 doanh tu tiªu thô bµn nhá h¬n doanh thu tiªu thô ghÕ (n¨m 2001: bµn ®¹t 22,73%, ghÕ ®¹t 24,3% tæng doanh thu). N¨m 1999 bµng tiªu thô ®em vÒ 1.971,65 triÖu ®ång ®Õn n¨m 2000 doanh thu t¨ng 693,58 triÖu ®ång, n¨m 2001 doanh thu còng t¨ng ®Òu lµ 709,66 triÖu ®ång so víi n¨m 2000 nhãm mÆt hµng nµy t¨ng ®Òu nh vËy v× nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ mÆt hµng nµy thêng cÇn víi sè lîng lín. H¬n n÷a C«ng ty còng ®· t¹o ®îc uy tÝn vÒ chÊt lîng, mÉu m· s¶n phÈm trªn thÞ trêng. Trong 4 nhãm mÆt hµng chÝnh th× bµn vµ ghÕ lµ nh÷ng mÆt hµng cã nhiÒu lo¹i s¶n phÈm phong phó, ®a d¹ng vÒ kiÓu d¸ng, chÊt liÖu cho nªn bµn lµ nhãm mÆt hµng ®em l¹i nguån l¹i lín cho C«ng ty. Ngoµi bµn ra, th× ghÕ lµ mÆt hµng thø hai ®em l¹i doanh thu tiªu thô cao cho C«ng ty. Bëi bµn vµ ghÕ thêng lµ nh÷ng mÆt hµng ®i kÌm víi nhau. §Æc biÖt n¨m 2001 bµn vµ ghÕ ®· ®îc nh÷ng tiªu chuÈn vÒ chÊt lîng, sang träng phôc vô cho nhµ kh¸ch, héi trêng... cÊp cao. Tiªu biÓu nh ghÕ sal«ng, ghÕ tùa nan mÆt ®Öm, ghÕ thuþ sÜ mÆt tùa ®Öm... Bªn: cã bµng héi trêng, bµn hép bÇu dôc, bµn hai thïng... V× thÕ mÆt hµng ghÕ ®em l¹i doanh thu cao kh«ng kÐm g× mÆt hµng bµn thËm chÝ n¨m 2001 cßn cao h¬n bµn 234,23 triÖu ®ång (chiÕm 24,3% cao nhÊt trªn tæng doanh thu n¨m 2001). Trong khi ®ã n¨m 1999 ®¹t 24,77% ®øng thø hai tæng doanh thu, ®Õn n¨m 2000 mÆc dï gi¸ trÞ doanh thu t¨ng 351,77 triªô ®ång so víi n¨m 1999 nhng tû träng l¹i gi¶m chiÕm 19,87% tæng daonh thu. Nh vËy, bµn vµ ghÕ lµ hai mÆt hµng chñ ®¹o cña C«ng ty, cho nªn C«ng ty ®· chó ý thay ®æi mÉu m·, n©ng cao chÊt l¬ng lµm t¨ng doanh thu tiªu thô. Bªn c¹nh ®ã tñ vµ giêng còng cã doanh thu t¨ng qua c¸c n¨m. §Æc biÖt n¨m 2000 doanh thu tiªu thô tñ cßn cao h¬n c¶ ghÕ, tñ chiÕm 23,12%, ghÕ chØ 14 chÕm 19,87% nhng ®Õn n¨m 2001 tèc ®é t¨ng cña tñ l¹i chËm h¬n tèc ®é t¨ng cña ghÕ (tñ ®¹t 19,93%, ghÕ ®¹t 24,3% tæng doanh thu). Tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m 2001 doanh thu cña tñ t¨ng lµ kÕt qu¶ cña viÖc nghiªn cøu thÞ trêng cho ra ®opõi mét lo¹i tñ cã kiÓu d¸ng mÉu m· phï hîp víi nhu cÇu. Tuy nhiªn, nguyªn nh©n tñ kh«ng ®¹t ®c gi¸ trÞ doanh thu lín nhÊt v× mÆt hµng nµy thêng ®îc ®¹t víi sè lîng Ýt, yªu cÇu vÒ kü thuËt vµ mü thuËt t¬ng ®èi cao. MÆt kh¸c trªn thÞ trêng hiÖn nay cßn cã rÊt nhiÒu c¸c cöa hµng t nh©n cïng c¹nh tranh víi nhau trong doanh nghiÖp. C¸c t nh©n nµy thêng b¸n hµng víi gi¸ rÎ do vËy ®· kÝch thÝch, l«i kÐo ®îc kh¸ nhiÒu kh¸ch hµng, g©y ¶nh hëng tíi kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm C«ng ty. Ngoµi 3 nhãm mÆt hµng trª, giêng còng lµ nhãm mÆt hµng cã doanh thu t¨ng qua mçi n¨m nhng chØ chiÕm tû träng nhá nhÊt trong 4 nhãm mÆt hµng. N¨m 1999 ®¹t doanh thu 954,26 triÖu ®ång (chiÕm 13,72%) n¨m 2000 ®¹t 1501 triÖu ®ång (chiÕm 14,38%) ®Õn n¨m 2001 kh¸ nhanh, ®¹t 2.024,05 triÖu ®ång (nh chØ chiÕm 13,63%). Nguyªn nh©n cña t¨ng doanh thu nµy chØ do chÊt lîng s¶n phÈm ®¶m b¶o, t¹o ®îc uy tÝn l©u dµi cßn vÒ kiÓu d¸ng th× n¨m 2001 c¸c mÉu giêng s¶n xuÊt vÉn gièng n¨m 2000, kh«ng cã sù ®ét biÕn vÒ kiÓu d¸ng. V× thÕ trong nh÷ng n¨m tíi C«ng ty cÇn cã sù ®æi míi vÒ mÉu m· ®Ó kh«ng ngõng t¨ng daonh thu tiªu thô. KÕt qu¶ trªn cã ®îc do C«ng ty ®· n¨ng ®éng, n¾m b¾t nhu cÇu thÞ trêng vµ cung øng nh÷ng s¶n phÈm víi chÊt lîng tèt cho nªn ®· tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh kh¸ nhanh chãng, ®em l¹i doanh thu cao cho C«ng ty. 15 1.2.4. T×nh h×nh tiªuh s¶n phÈm theo ph¬ng thøc b¸n B¶ng 5: T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo ph¬ng thøc b¸n §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång 1999 2000 2001 ChØ tiªu Sè tiÒn TT Sè tiÒn TT Sè tiÒn TT Cöa hµng giíi 430,3814 6,19 652,3 6,25 1020,16 6,89 thiÖu s¶n phÈm M«i giíi 695,976 10,01 881,668 8,45 682,44 4,6 B¸n trùc tiÕp 5.826,44 83,8 8.902,76 85,3 13147,4 88,53 Tæng 6952,8 100 10436,8 100 14850 100 Qua b¶ng sè liÖu vÒ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo ph¬ng thøc b¸n cña C«ng ty trong 3 n¨m tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m 2001 cho ta thÊy râ. B¸n qua cöa hµng tiªu thô s¶n phÈm n¨m 1999 chiÕm tû träng 6,19% doanh thu lµ 430,384 triÖu ®ång t¨ng 51,56% so víi n¨m 1999 - N¨m 2001 chiÕm tû träng 6,87% doanh thu ®¹t 1020,16 triÖu ®ång, t¨ng 56,39%k so víi n¨m 2000. B¸n theo ph¬ng thøc nµy kh«ng chØ t¨ng lªn vÒ doanh thu mµ cßn cã xu híng t¨ng lªn vÌ tû träng. ViÖc t¨ng doanh thu b¸n qua ph¬ng thøc cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm thÓ hiÖn s¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®îc kh¸ch hangf tÝn nhiÖm, ®· cã nhiÒu kh¸ch hµng biÕt ®Õn s¶n phÈm cña C«ng ty. Cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm nµy ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, C«ng ty cÇn t¨ng thªm sè lîng c¸c cöa hµng. Ph¬ng thøc b¸n qua m«i giíi chiÕm tû träng 10,01% n¨m 1999 doanh thu ®¹t 695,976 triÖu ®ång. N¨m 2000 doanh thu t¨ng ®¹t 881,668 ph¬ng thøc b¸n nµy thu hÑp l¹i chØ cßn 4,6% so víi doanh thu lµ 682,44 triÖu ®ång lµm gi¶m doanh thu tiªu thô 199,228 triÖu ®ång víi tèc ®é gi¶m 22,59% so víi n¨m 200. N¨m 1999 së dÜ ph¬ng thøc b¸n qua m«i giíi chiÕm tû träng lín v× C«ng ty cßn h¹n chÕ vÒ tµi chÝnh nªn kh«ng ®Çu t thÝch ®¸ng cho c«ng t¸c qu¶ng c¸o bëi vËy kh¸ch hµng Ýt biÕt ®Õn c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty, ®Ó thóc ®Èy tiªu thô lóc ®ã biÖn ph¸p b¸n qua m«i giíi ph¸t huy t¸c dông. Tuy nhiªn ¸p dông ph¬ng thøc b¸n nµy C«ng ty ph¶i trÝch mét kho¶n hoa hång cho m«i giíi lµm t¨ng chi phÝ gi¶m ®iÒu kiÖn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Bëi vËy, C«ng ty ®· cã quyÕt ®Þnh lµ gi¶m viÖc b¸n qua m«i giíi tõ n¨m 2000 vµ sÏ cßn gi¶m trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. HiÖn nay s¶n phÈm cña C«ng ty ®· cã chç ®øng trªn thÞ trêng, ®îc kh¸ch hµng tin cËy. ViÖc lµm cña C«ng ty b©y giê lµ kh«ng ngõng c¶i tiÕn mÉu m·, trang thiÕt bÞ ®Ó ngµy cµng cho ra ®êi nh÷ng s¶n phÈm tèt h¬n, ®Ñp h¬n ra thÞ trêng. 16 Kh¸c víi hai ph¬ng thøc b¸n trªn th× ph¬ng thøc b¸n trùc tiÕp chiÕm tû träng chñ yÕu vµ cã xu híng t¨ng c¶ vÒ doanh thu vµ tû träng qua tõng n¨m. N¨m 1999 chiÕm 83,8% víi doanh thu 5.826,44 triÖu ®ång, n¨m 2000 doanh thu ®¹t 8.902,76 triÖu ®ång chiÕm tû träng 85,5% t¨ng 52,79%. so víi n¨m 1999. N¨m 2001 tû träng t¨ng lªn 88,53% doanh thu ®¹t 13.147,4 triÖu ®ång t¨ng 147,67% so víi n¨m 2000. Nh ®· nãi ë trªn do ph¬ng thøc b¸n qua m«i giíi liªn tôc gi¶m nªn C«ng ty quyÕt ®Þnh t¨ng cêng b¸n qua ph¬ng thøc trùc tiÕp. Víi ph¬ng thøc nµy C«ng ty cã thÓ gi¶m bít chi phÝ lu th«ng, chi phÝ mçi giíi ®ång thêi cã thÒ qu¶ng b¸ ®îc vÒ tÝnh n¨ng c«ng dông ®Õn ngêi tiªu dïng trùc tiÕp. Ngoµi ra, ho¹t ®éng b¸n trùc tiÕp ph¸t triÓn m¹nh cßn do C«ng ty cã mét ®éi ngêi nh©n viªn tiÕp thÞ n¨ng ®éng, ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch chiÕt khÊu linh ho¹t, ph¬ng thøc thanh to¸n thuËn tiÖn nh tr¶ b»ng tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, tr¶ chËm, tr¶ ngay... vµ c¸c h×nh thøc trî gi¸ vËn chuyÓn nÕu kh¸ch hµng tù vËn chuyÓn. §©y chÝnh lµ c¸c yÕu tè quan träng gióp C«ng ty khuyÕn khÝch kh¸ch hµng ®Õn mua s¶n phÈm cña m×nh t¹i C«ng ty. V× vËy kÕt qu¶ ®¹t ®îc n¨m 2001 lµ t¬ng ®èi kh¶ quan, ®¹t gÇn 90% tæng doanh thu chøng tá c«ng ty ®· chó träng viÖc b¸n hµng thoe ph¬ng thøc trùc tiÕp. C«ng ty cÇn qu¶ng c¸o tuyªn truyÒn s¶n phÈm cña m×nh h¬n n÷a vµ kÌm theo mét lo¹t nh÷ng u ®·i khi mua s¶n phÈm t¹i C«ng ty ®Ó kh«ng ngõng gia t¨ng s¶n phÈm tiªu thô, t¨ng doanh thu. Trong ph¬ng thøc b¸n trùc tiÕp, C«ng ty b¸n chñ yÕu cho c¸c kh¸ch hµng thêng xuyªn víi C«ng ty chiÕm tû träng kho¶ng 75% - 8%. §©y lµ nh÷ng kh¸ch hµng th©n thiÕt, cã mèi quan hÖ mua hµng rÊt l©u víi C«ng ty. Nh÷ng kh¸ch hµng nµy thêng mua víi sè lîng lín nªn C«ng ty ®· lËp mét danh s¸ch riªng vÒ nh÷ng kh¸ch hµng nµy vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p u ®·i ®Æc biÖt vÒ gi¸ c¶, chi phÝ vËn chuyÓn, ph¬ng thøc thanh to¸n... ®Ó lu«n gi÷ v÷ng vµ n©ng cao uy tÝn cña c«ng ty tríc hä. Kh¸ch hµng míi cha biÕt ®Ðn s¶n phÈm cña C«ng ty hoÆc lµ kh¸ch hµng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty sau khi cã sù so sanh s¶n phÈm cña c«ng ty víi s¶n phÈm cña ®èi thñ ®· chän mua hµng cña c«ng ty. Bëi vËy lîng kh¸ch hµng t¨ng lªn chøng tá c¸c biÖn ph¸p hç trî b¸n hµng cña c«ng ty ®· ph¸t huy t¸c dông. Uy tÝn cña c«ng ty vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, gi¸ c¶, dÞch vô h¬n so víi ®èi thñ nªn kh¸ch kh¸ch hµng ®· lùa chän s¶n phÈm cña c«ng ty. C«ng ty nªn cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó nh÷ng kh¸ch hµng nµy trë thµnh nh÷ng kh¸ch hµng th¬ngf xuyªn cña c«ng ty. 1.2.5. ¶nh hëng cña gi¸ vèn hµng b¸n tíi doanh thu tiªu thô s¶n phÈm 17 V× lµ mét doanh nghiÖp chuyªn s¶n suÊt c¸c mÆt hµng vÒ gç lªn tÊt cad nguyªn vËt liÖu ph¶i ®i vÒ ®Ó mua thµnh s¶n phÈm.Gi¸ c¶ b¸n ra ph¶i dùa toµn bé chi phÝ bá ra trong ®ã cã gi¸ vèn nguyªn vËt liÖu nhËp vÒ v× thÕ viÖc xem xÐt ¶nh hëng cña gi¸ vèn hµng b¸n c¸c mÆt hµng lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi c«ng ty. §Ó thÊy râ c«ng t¸c quanr lý gi¸ vèn c¸c nhãm mÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty ta cã thÓ tham kh¶o b¶ng sau.(trang bªn) Nh×n chung mÆt hµng kinh doanh cu¶ c«ng ty kh¸ phong phó. Trong ®ã phôc vô c¸c kh¸ch hµng tõ b×nh d©n ®Õn cao cÊp. Do ®ã hµng tiªu thô hµng n¨m ®Òu rÊt lín vµ kh«ng ngõng t¨ng lªn. MÆc dï gi¸ vèn b×nh qu©n mét chiÕc cho tõng lo¹i hµng hÇu nh ®Òu t¨ng qua tõng n¨m nhng sè lîng tiªu thô vÉn t¨ng lµm cho doanh thu tiªu thô t¨ng. §iÒu ®ã chøng tá s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®¹t yªu cÇu cña kh¸ch hµng va ®îc tÝn nhiÖm cô thÓ nh sau: MÆt hµng lu«n chiÕm ®o¹t doanh thu tiªu thô lín nhÊt qua tõng n¨m v× vËy gi¸ vèn bá ra còng hÇu nh nhiÒu nhÊt so víi c¸c mÆt hµng kh¸c. Trong ®ã lo¹i b¸n thêng n¨m 1999 gi¸ vèn b×nh qu©n chØ cã 98. 000 mét chiÕc lªn ®· tiªu thô ®îc lîng b¸n kh¸ lín 6.492, n¨m 2000 gi¸ vèn b×nh qu©n t¨ng thµnh 101.000 ® nªn gi¸ b¸n ra cao h¬n 1999 lµm cho sè lîng tiªu thô Ýt ®i cã 6125 chiÕc n¨m 2001 gi¸ vèn b×nh qu©n cßn tiÕp tôc t¨ng 7.000 ® nhng xem ra vÉn ®îc kh¸ch hµng chÊp nhËn. §èi víi bªn cao 18 STT Nhãm mÆt hµng 1 B¸n hµng - Bµn lo¹i thêng - Bµn lo¹i cao cÊp GhÕ - GhÕ lo¹i thêng - GhÕ cao cÊp Tñ - Tñ lo¹i thêng - Tñ lo¹i cao cÊp Giêng - Giêng lo¹i thêng - Giêng lo¹i cao cÊp MÆt hµng kh¸c Tæng céng DTT Giavèn hµng b¸n/ 1000® DTT 2 3 4 5 B¶ng 6 : T×nh qu¶n lý gi¸ vèn b¸n hµng trong 3 n¨m 1999 - 2001 §¬n vin tÝnh : TriÖu ®ång 1999 2000 2001 Sè tiÒn BQ1 chiÕc Sè lîng Sè tiÒn BQ1 chiÕc Sè lîng Sè tiÒn BQ1 chiÕc Sè lîng 1.236,12 2178, 25 2352, 9 6.492 639,5 0,098 6125 618,64 0,101 6586 711,38 0,108 2.774 596,62 0,215 5692 1559,61 0,274 5785 1.741,52 0,301 1020,9 1617, 73 2574,18 8010 600,75 0,075 6614 542,41 0,082 7918 696,8 0,088 2879 420,14 0,145 6517 1075,32 0,165 9778 1877,38 0,192 892,16 1971,21 2037,81 1648 535,8 0,325 3,426 1.123,9 0,328 4422 1459,28 0,330 696 356,36 0,512 1.626 847.31 0,521 1085 578,53 0,533 631,72 1252,6 1363,3 819 373,3 0,456 2018 936,5 0,464 2133 1002,6 0,470 415 258,22 0,022 497 316,1 0,635 561 360,7 0,642 328,6 857,92 2105,68 4.109,5 6.677,71 9.733,87 6.920,35 10.412,9 14.823 593,83 641,29 656,67 19 CÊp còng vËy gi¸ vèn b×nh qu©n liªn tôc t¨ng n¨m 1999 b×nh qu©n 215.000®, nam 2000 t¨ng 59.000 ®, so víi n¨m 1999, N¨m 2002 t¨ng 27.000 so víi n¨m 2000. Møc t¨ng gi¸ vèn b×nh qu©n trong 3 n¨m lµ kh¸ nhanh. Nguyªn nh©n do nguyªn liÖ nhËp vµo kh«ng nhiÒu nªn khi cã kh¸ch hµng ®Æt hµng víi sè lîng lín th× ®Ó cã hµng kÞp thêi c«ng ty kh«ng tr¸nh khái t×nh tr¹ng bÞ Ðp gi¸ do hµng hiÕm. MÆt kh¸c c«ng ty còng kh«ng thÓ nhËp s½n nguyªn vËt liÖu v× vèn Ýt th× ph¶i mÊt chi phÝ b¶o qu¶n. Nhng mÆc dï gi¸ vèn b×nh qu©n t¨ng liªn tôc nhng sè lîng b¸n ra vÉn t¨ng. MÆt hµng ghÕ còng gièng nh mÆt hµng bµn gi¸ vèn b×nh qu©n t¨ng qua mçi n¨m trong ®ã ghÕ th«ng thêng tèc ®é t¨ng chØ rÊt chËm n¨m 1999 gi¸ vèn b×nh qu©n 75.000 n¨m 2000 t¨ng 7.000® so víi n¨m 1999. N¨m 2001 t¨ng 6000 so víi n¨m 2000, trong khi ®ã lo¹i ghÕ cao cÊp tèc ®é t¨ng gi¸ vèn b×nh qu©n l¹i rÊt nhanh. N¨m 1999: 145.000® mµ n¨m 2000 t¨ng 20.000® so víi n¨m 1999, n¨m 2001 t¨ng cao h¬n 27.000®. MÆc dï vËy sè lîng b¸n ra còng kh«ng gi¶m thËm chÝ cßn t¨ng vät bëi v× vËy c«ng ty chÊp nhËn l·i Ýt ®Ó gi÷ mèi qu¹n hÖ víi kh¸ch hµng truyÒn thèng. Nhng kh¸ch hµng thêng ®Æt víi sè lîng lín vµ thêng xuyªn cho nªn dï gi¸ vèn b×nh qu©n t¨ng (nguyªn nh©n ®· nãi ë mÆt hµng b¸n) nÕu cã thÓ chÊp nhËn ®îc th× c«ng ty còng tiÕn hµnh s¶n xuÊt. MÆt hµng tñ, gi¸ vèn b×nh qu©n t¨ng qua mçi n¨m lµ do mÆt hµng nµy n¨m 2000, ®Æc biÖt n¨m 2001 ®· cã c¶i tiÕn vÒ mÉu m·, chÊt lîng lªn gi¸ vèn cã cao h¬n. Nhng viÖc ra ®êi nh÷ng s¶n phÈm míi nµy ®· ®îc kh¸ch hµng yªu thÝch nªn sè lîng b¸n ra vÉn t¨ng. N¨m gi¸ vèn b×nh qu©n lo¹i hµng tñ thêng lµ 325.000® n¨m 2000 vµ n¨m 2001chØ t¨ng Ýt 2000 - 3000®. Cßn mÆt hµng tñ cao cÊp gi¸ vèn b×nh qu©n tèc ®é t¨ng còng chËm n¨m 2000 t¨ng 9000® so víi n¨m 1999, n¨m 2001 t¨ng 12.000 t¨ng so víi n¨m 2000. Kh¸c víi tñ, mÆt hµng giêng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y kh«ng cã thay ®æi vÒ kiÓu d¸ng, nhng ®iÒu ®Æc biÖt gi¸ vèn b×nh qu©n t¨nh qua c¸c n¨m nhng sè lîng tiªu thô vÉn t¨ng qua c¸c n¨m. MÆt hµng giêng lo¹i thêng gi¸ vèn b×nh qu©n 456.000® n¨m 2000 t¨ng 8.000 so víi n¨m 1999, n¨m 2001 t¨ng 6000®. MÆt hµng lo¹i cao cÊp n¨m 1999 gi¸ vèn b×nh qu©n 622.000® n¨m 2000 t¨ng 13.000® so víi n¨m 1999 n¨m 2001 t¨ng 7.000® so víi n¨m 2000. Nguyªn nh©n Gç trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y bÞ khai th¸c bõa b·i nªn sè lîng bÞ gi¶m dÉn ®Õn gi¸ gç nhËp vµo cao lªn. H¬n n÷a nh÷ng lo¹i gç quý gè tèt l¹i hiÕm do ®ã gi¸ vèn cña tÊt c¶ c¸c thµnh phÈm (Bµn, GhÕ, Tñ,Giêng)®Òu t¨ng. Nhng do nhu cÇu thÞ trêng nhÊt lµ hiÖn nay mét lo¹i trêng häc, nhµ ë, kh¸ch s¹n mäc lªn ®ßi hái ph¶i cã néi thÊt t¬ng xøng. H¬n n÷a c«ng ty thµnh lËp ®îc gÇn 10 n¨m nªn 20
- Xem thêm -