Tài liệu Tiểu luận tư tưởng của lê nin về đảng càm quyền

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 367 |
  • Lượt tải: 0
hocvienquany

Tham gia: 05/08/2016

Mô tả:

Tiểu luận tư tưởng của lê nin về đảng càm quyền
1. Më ®Çu §¶ng cÇm quyÒn bao giê còng gi÷ vai trß l·nh ®¹o, chØ ®¹o chi phèi toµn bé hÖ thèng chÝnh trÞ, ®Æc biÖt vµ trùc tiÕp nhÊt lµ nhµ níc; b»ng nhµ níc vµ th«ng qua nhµ níc thùc hiÖn môc tiªu chiÕn lîc cña m×nh. Giµnh, gi÷ vµ thùc thi quyÒn lùc nhµ níc lµ ho¹t ®éng c¬ b¶n cña §¶ng chÝnh trÞ. Tuú theo ®iÒu kiÖn kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi cña tõng níc còng nh nh÷ng môc tiªu theo ®uæi mµ mçi ®¶ng cÇm quyÒn cã ph¬ng thøc vµ ho¹t ®éng kh¸c nhau; song ®Òu nh»m ®Õn môc ®Ých lµ giµnh, thùc thi vµ chi phèi quyÒn lùc nhµ níc; tõ ®ã chi phèi vµ thùc thi quyÒn lùc cña §¶ng m×nh ®èi víi ®¶ng kh¸c vµ ®èi víi toµn x· héi. §¶ng Céng s¶n lµ mét kh¸i niÖm chØ râ ®Æc ®iÓm, vai trß cña §¶ng trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng mµ giai cÊp c«ng nh©n díi sù l·nh ®¹o cña ®éi tiªn phong chÝnh trÞ cña nã lµ §¶ng Céng s¶n ®· giµnh ®îc chÝnh quyÒn, trë thµnh lùc lîng l·nh ®¹o Nhµ níc vµ x· héi. §¶ng Céng s¶n cÇm quyÒn ®· trë thµnh mét thùc tÕ trong ®êi sèng x· héi cña x· héi loµi ngêi. Lªnin ®· l·nh ®¹o §¶ng B«nsªvich Nga cïng víi giai cÊp c«ng nh©n Nga lµm c¸ch m¹ng th¸ng Mêi thµnh c«ng ®a §¶ng Céng s¶n lªn cÇm quyÒn. Sù cÇm quyÒn cña §¶ng Céng s¶n cã t¸c dông to lín vµo ph¸t triÓn x· héi, ®a x· héi loµi ngêi vµo mét thêi ®¹i míi, thêi ®¹i qu¸ ®é tõ chñ nghÜa t b¶n lªn chñ nghÜa x· héi trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi. T tëng cña Lªnin vÒ §¶ng cÇm quyÒn, néi dung ph¬ng thøc cña §¶ng ®èi víi nhµ níc, qua t¸c phÈm cña ngêi cã ý nghÜa rÊt lín trong ®êi sèng chÝnh trÞ nãi chung vµ víi nhµ níc nãi riªng: Nã ®· chØ ra ph¬ng híng cho §¶ng Céng s¶n Nga trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o x©y dùng chñ nghÜa x· héi. §ång thêi lµ ph¬ng híng chung cho c¸c §¶ng Céng s¶n trªn thÕ giíi trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o cña m×nh. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ngay tõ khi ra ®êi ®· giµnh ®îc quyÒn l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam, ®· l·nh ®¹o nh©n d©n ta lµm c¸ch m¹ng th¸ng 8 n¨m 1945 thµnh c«ng. Tõ ®ã §¶ng trë thµnh §¶ng cÇm quyÒn. Sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi Nhµ níc ®îc HiÕn ph¸p 1959, 1980, 1992 vµ HiÕn ph¸p 1992 söa ®æi th× viÖc l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi Nhµ níc vµ x· héi ®· ®îc x¸c ®Þnh lµ mét nguyªn t¾c cña thÓ chÕ cña Nhµ níc ta. 1 Trong giai ®o¹n hiÖn nay, §¶ng ta l·nh ®¹o nhµ níc, x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa cña d©n, do d©n, v× d©n vÊn ®Ò ®Æt ra §¶ng cÇn ph¶i cã nh÷ng nguyªn t¾c l·nh ®¹o nhµ níc nh thÕ nµo? trªn c¬ së HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc, §¶ng thùc hiÖn sù l·nh ®¹o ®èi víi nhµ níc vµ toµn x· héi mµ vÉn ®¶m b¶o quyÒn d©n chñ cña nh©n d©n. ChÝnh v× vËy, viÖc nghiªn cøu: "T tëng cña V.I.Lªnin vÒ §¶ng cÇm quyÒn, vÒ néi dung ph¬ng thøc l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi Nhµ níc" qua t¸c phÈm ®îc giíi thiÖu vµ nghiªn cøu cã ý nghÜa hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh x©y dùng §¶ng hiÖn nay. I. T tëng cña Lªnin vÒ §¶ng cÇm quyÒn 2. Sau C¸ch m¹ng Th¸ng Mêi Lªnin kh«ng viÕt nh÷ng t¸c phÈm lín vÒ §¶ng nh "Lµm g×" vµ "Mét bíc tiÕn hai bíc lïi". Nhng vÊn ®Ò §¶ng cÇm quyÒn lu«n lu«n ®îc Ngêi quan t©m vµ ®· ®îc ngêi ®Ò cËp trong nhiÒu bµi vµ t¸c phÈm lý luËn. Tuy kh«ng cã nh÷ng t¸c phÈm lín chuyªn s©u nhng nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vµ §¶ng Céng s¶n cÇm quyÒn ®· ®îc Ngêi luËn chøng mét c¸ch cã hÖ thèng. §ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò vÒ vÞ trÝ, vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng, vÒ chøc n¨ng qu¶n lý cña Nhµ níc, nhiÖm vô c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n, vÒ quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, vÒ ph¬ng thøc l·nh ®¹o cña §¶ng, vÒ c«ng t¸c c¸n bé, c«ng t¸c ®¶ng viªn, vÒ c«ng t¸c t tëng, vÒ x©y dùng sù ®oµn kÕt thèng nhÊt trong §¶ng khi §¶ng trë thµnh §¶ng cÇm quyÒn. §Ó hiÓu s©u s¾c nh÷ng t tëng cña Lªnin vÒ §¶ng cÇm quyÒn th× mét vÊn ®Ò vÒ ph¬ng ph¸p nh÷ng bµi viÕt, nh÷ng t¸c phÈm lý luËn, tiÕp cËn trong nghiªn cøu lý luËn cÇn lu ý lµ: ®i ®«i víi viÖc nghiªn cøu nh÷ng bµi viÕt, nh÷ng t¸c phÈm lý luËn, cÇn hÕt søc chó träng ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò vÒ sù l·nh ®¹o cña §¶ng còng nh vÒ x©y dùng néi bé §¶ng qua ho¹t ®éng thùc tiÔn cña Lªnin víi t c¸ch lµ mét l·nh tô, lµ mét ®¶ng viªn cña §¶ng Céng s¶n cÇm quyÒn. 1. §Æc ®iÓm cña §¶ng Céng s¶n cÇm quyÒn 3. Vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n khi cha giµnh ®îc chÝnh quyÒn còng nh khi ®· trë thµnh §¶ng cÇm quyÒn, kh«ng ph¶i lµ do ý muèn chñ quan, do tham väng chñ quan cña §¶ng - mµ lµ do ®ßi hái kh¸ch quan cña nhiÖm vô c¸ch m¹ng, do ®ßi hái cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng vµ cña c¶ d©n téc. 2 4. Hai ®Æc ®iÓm lín cña §¶ng Céng s¶n cÇm quyÒn lµ: Mét lµ "giai cÊp c«ng nh©n vµ §¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n ®· giµnh ®îc chÝnh quyÒn mét nhµ níc cña d©n, do d©n vµ v× d©n. §©y lµ c«ng cô míi, s¾c bÐn, ®Æc biÖt quan träng th«ng qua ®ã lµ chñ yÕu ®Ó giai cÊp c«ng nh©n vµ §¶ng cÇm quyÒn thùc hiÖn sø mÖnh lÞch sö míi. 5. Hai lµ: NhiÖm vô chÝnh trÞ cña giai cÊp c«ng nh©n vµ §¶ng lµ hoµn toµn míi, Lªnin ®· chØ râ: tõ cha cã chÝnh quyÒn ®Õn cã chÝnh quyÒn lµ mét bíc ngoÆt lín trong sø mÖnh lÞch sö cña chÝnh ®¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n. T tëng nµy ®îc tr×nh bµy râ nhÊt trong t¸c phÈm "Nh÷ng nhiÖm vô tríc m¾t cña chÝnh quyÒn X« viÕt". Cã chÝnh quyÒn th× chñ nghÜa x· héi khoa häc tõ lÜnh vùc lý luËn ®· chuyÓn sang lÜnh vùc tæ chøc thùc tiÔn, "lÜnh vùc träng yÕu nhÊt vµ khã kh¨n nhÊt cña cuéc c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa, tøc lµ nhiÖm vô tæ chøc. 2. NhiÖm vô chÝnh trÞ cña §¶ng cÇm quyÒn 6. NhiÖm vô chÝnh trÞ cña §¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n vµ tiÕp ®Õn lµ tÊt c¶ nh÷ng ®¹i biÓu gi¸c ngé cña quÇn chóng cÇn lao trong cuéc c¸ch m¹ng t s¶n kh¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ trong cuéc c¸ch m¹ng XHCN. "Trong c¸c cuéc c¸ch m¹ng t s¶n, nhiÖm vô chñ yÕu cña quÇn chóng cÇn lao lµ lµm mét viÖc tiªu cùc hoÆc cã tÝnh chÊt ph¸ ho¹i, xo¸ bá chÕ ®é phong kiÕn, chÕ ®é qu©n chñ, nh÷ng quan hÖ thêi trung cæ. Cßn c«ng t¸c tÝch cùc, cã tÝnh chÊt x©y dùng, c«ng t¸c tæ chøc mét x· héi míi, th× l¹i do thiÓu sè h÷u s¶n tøc thiÓu sè t s¶n trong nh©n d©n, hoµn thµnh"1. 7. Tr¸i l¹i nhiÖm vô chñ yÕu mµ giai cÊp v« s¶n vµ n«ng d©n nghÌo (do giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o), ph¶i hoµn thµnh trong bÊt cø cuéc c¸ch m¹ng XHCN nµo... lµ mét c«ng t¸c tÝch cùc, hoÆc cã tÝnh chÊt x©y dùng nh»m thiÕt lËp mét hÖ thèng quan hÖ tæ chøc míi, hÖ thèng cùc kú phøc t¹p vµ tinh tÕ, bao gåm sù s¶n xuÊt vµ ph©n phèi mét c¸ch cã kÕ ho¹ch c¸c s¶n phÈm cÇn thiÕt cho ®êi sèng hµng chôc triÖu ngêi. Mét cuéc c¸ch m¹ng nh thÕ chØ cã thÓ ®îc hoµn thµnh th¾ng lîi, nÕu b¶n th©n ®a sè nh©n d©n, vµ tríc hÕt ®a sè nh÷ng ngêi lao ®éng, ph¶i tá ra lµ cã kh¶ n¨ng chñ ®éng tiÕn hµnh mét ho¹t ®éng s¸ng t¹o cã ý nghÜa lÞch sö... Khã kh¨n chñ yÕu lµ trong lÜnh vùc kinh tÕ... 1 V.I.Lªnin, Toµn tËp, T.36, tr.207. 3 8. Trong bíc ngoÆt lÞch sö, tõ cha cã chÝnh quyÒn trë thµnh §¶ng cÇm quyÒn §¶ng ph¶i gi¶i quyÕt mét nhiÖm vô hoµn toµn míi, nhiÖm vô chñ yÕu vµ trung t©m. §ã lµ nhiÖm vô qu¶n lý. 9. Tríc ®©y, §¶ng ®· chiÕn th¾ng trong sù nghiÖp giµnh chÝnh quyÒn, chiÕn th¾ng trong cuéc néi chiÕn. Nhng hiÖn nay tríc nhiÖm vô míi §¶ng cßn ph¶i biÕt tæ chøc trong lÜnh vùc thùc tiÔn. "§ã lµ nhiÖm vô khã kh¨n nhÊt, v× vÊn ®Ò lµ ph¶i tæ chøc theo ph¬ng thøc míi nh÷ng c¬ së s©u xa nhÊt, nh÷ng c¬ së kinh tÕ cña ®êi sèng cña hµng chôc vµ chôc triÖu con ngêi"2. 10. C¸ch m¹ng Th¸ng Mêi n¨m 1917 ®· ®em l¹i quyÒn lµm chñ cho giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng. ChÝnh quyÒn X« viÕt kh«ng ph¶i lµ c¸i g× kh¸c mµ chØ lµ h×nh thøc kh¸c cña chuyªn chÝnh v« s¶n, cña nÒn chuyªn chÝnh cña giai cÊp tiªn phong ®· ph¸t ®éng ®îc hµng chôc vµ hµng triÖu ngêi lao ®éng vµ bÞ bãc lét thùc hiÖn mét nÒn d©n chñ míi vµ tham gia ®éc lËp vµo viÖc qu¶n lý nhµ níc. 11.ViÖc thùc hiÖn nÒn d©n chñ ®ã, lµm cho nhµ níc c¸ch m¹ng thùc sù lµ mét nhµ níc cña d©n, do d©n vµ v× d©n, ®ßi hái "mét sù nç lùc ghª gím cña ®éi tiªn phong v« s¶n ®ang l·nh ®¹o nh©n d©n tiÕn ®Õn mét trËt tù míi", §¶ng ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n ph¶i v¬n lªn cã ®ñ phÈm chÊt vµ n¨ng lùc ®Ó l·nh ®¹o ®îc hÇu hÕt quÇn chóng bÞ bãc lét, cã thÓ lµm cho quÇn chóng ®ã ®éc lËp tham gia vµo sinh ho¹t chÝnh trÞ vµ cã thÓ lÊy kinh nghiÖm b¶n th©n hä mµ gi¸o dôc hä vÒ mÆt chÝnh trÞ, lµm thÕ nµo cho toµn thÓ nh©n d©n ®Òu thùc sù häc tËp ®îc c«ng t¸c qu¶n lý vµ b¾t ®Çu ®¶m nhËn c«ng t¸c qu¶n lý. Môc ®Ých cña §¶ng Céng s¶n cÇm quyÒn lµ lµm cho "hÕt th¶y nh÷ng ngêi nghÌo khæ, kh«ng trõ mét ai, ®Òu thùc tÕ tham gia qu¶n lý, vµ tÊt c¶ mäi biÖn ph¸p dïng ®Ó ®¹t môc ®Ých ®ã... cÇn ph¶i ®îc quy ®Þnh thµnh luËt lÖ" mét ®Æc trng chñ yÕu cña chÕ ®é d©n chñ X« viÕt lµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho toµn thÓ nh©n d©n ®Òu thùc sù häc tËp ®îc c«ng t¸c qu¶n lý vµ b¾t ®Çu ®¶m nhËn c«ng t¸c qu¶n lý. NhiÖm vô míi mÎ ®ã lµ v« cïng khã kh¨n. Giai cÊp v« s¶n vµ ®éi tiªn phong cña m×nh ®øng tríc mét thùc tÕ lµ "c¸i míi mÎ vµ khã kh¨n cña bíc thay ®æi Êy ®em l¹i rÊt nhiÒu bíc cã thÓ nãi lµ mß mÉm, rÊt nhiÒu sai lÇm vµ rÊt nhiÒu sù ngËp ngõng - mµ kh«ng cã 2 S®d, T.36, tr.210. 4 nh÷ng c¸i ®ã th× sÏ kh«ng bao giê tiÕn m¹nh lªn ®îc". Mét nguy c¬ ®¸ng sî cña §¶ng cÇm quyÒn lµ sa vµo bÖnh quan liªu - ®ã lµ mét thø "cá d¹i". Ph¬ng ph¸p c¬ b¶n mµ §¶ng vµ Nhµ níc x· héi ph¶i n¾m v÷ng vµ thùc hiÖn lµ kiÓm so¸t tõ díi lªn, "nh÷ng h×nh thøc vµ ph¬ng ph¸p kiÓm so¸t tõ díi lªn, cµng ph¶i hÕt søc mu«n vÎ ®Ó lµm tª liÖt mäi kh¶ n¨ng, dï nhá ®Õn ®©u, dÉn tíi xuyªn t¹c chÝnh quyÒn X« viÕt, ®Ó tiÕp tôc vµ lu«n lu«n trõ cho hÕt c¸i thø cá d¹i chñ nghÜa quan liªu". 12. T tëng Lªnin vÒ nhiÖm vô khã kh¨n nhÊt cña §¶ng cÇm quyÒn lµ nhiÖm vô tæ chøc trong thùc tiÔn lµ mét néi dung c¬ b¶n - ®Æc biÖt quan träng - trong c¸c t¸c phÈm cña ¤ng tõ sau C¸ch m¹ng th¸ng Mêi Nga 1917. NhiÖm vô nµy bao trïm trªn mäi lÜnh vùc l·nh ®¹o cña §¶ng trong ®ã träng t©m lµ lÜnh vùc kinh tÕ. NhiÖm vô nµy ®ßi hái kh«ng ph¶i chØ x©y dùng thµnh c«ng h¹ tÇng c¬ së cña CNXH mµ cßn gi÷a x©y dùng thµnh c«ng c¶ kiÕn tróc thîng tÇng míi cña CNXH. §ång thêi gi÷a gi¸o dôc, ®µo t¹o, rÌn luyÖn ®îc nh÷ng con ngêi míi XHCN - tríc hÕt lµ nh÷ng ®¶ng viªn céng s¶n, thùc sù xøng ®¸ng lµ chiÕn sÜ tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n ®· trë thµnh giai cÊp cÇm quyÒn. 13. NhiÖm vô nµy ®ßi hái ph¶i x©y dùng ®îc nhµ níc c¸ch m¹ng trong s¹ch v÷ng m¹nh, x©y dùng ®îc hÖ thèng chuyªn chÝnh v« s¶n ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu cña nhiÖm vô míi. Víi tr¸ch nhiÖm lµ ngêi l·nh ®¹o c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ, §¶ng ph¶i ®îc x©y dùng v÷ng m¹nh c¶ vÒ chÝnh trÞ, t tëng vµ tæ chøc. - §¶ng l·nh ®¹o tiÕn hµnh x©y dùng CNXH. 14. §¶ng Céng s¶n cÇm quyÒn cã nghÜa lµ §¶ng ®¹i diÖn cho giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng thùc hiÖn chuyªn chÝnh v« s¶n. §¶ng B«nsªvich Nga ®· chiÕn th¾ng oanh liÖt trong cuéc néi chiÕn, giµnh ®îc chÝnh quyÒn vÒ tay nh©n d©n. Nhng khi ®· n¾m ®îc chÝnh quyÒn, §¶ng chuyÓn sang l·nh ®¹o mét cuéc ®Êu tranh míi. "Chuyªn chÝnh v« s¶n lµ mét cuéc ®Êu tranh kiªn tr×, cã ®æ m¸u vµ kh«ng ®æ m¸u, cã b¹o lùc vµ hoµ b×nh, b»ng qu©n sù vµ kinh tÕ, b»ng gi¸o dôc vµ hµnh chÝnh chèng nh÷ng thÕ lùc vµ nh÷ng tËp tôc cña x· héi cò. Søc m¹nh cña tËp qu¸n ë hµng triÖu vµ hµng chôc triÖu ngêi lµ søc m¹nh ghª gím nhÊt"3. 3 V.I.Lªnin, Toµn tËp, S®d, T.41, tr.34. 5 15. ViÖc c¶i t¹o nÒn kinh tÕ cò, x©y dùng nÒn kinh tÕ míi theo ®Þnh híng XHCN, còng nh viÖc c¶i t¹o thîng tÇng kiÕn tróc cò, x©y dùng thîng tÇng kiÕn tróc míi, còng nh viÖc cÇn t¹o nh÷ng con ngêi cò x©y dùng nh÷ng con ngêi míi lµ mét c«ng t¸c tæ chøc rÊt míi mÎ, rÊt l©u dµi, rÊt tõ tõ vµ rÊt thËn träng. §¬ng nhiªn c«ng t¸c t tëng lµ rÊt quan träng nhng nh×n mét c¸ch tæng qu¸t vÒ sø mÖnh lÞch sö míi cña §¶ng Céng s¶n cÇm quyÒn th× nhiÖm vô tæ chøc næi lªn hµng ®Çu. Do vËy cã lóc Lªnin ®· nªu lªn: tæ chøc, tæ chøc vµ tæ chøc. Lªnin nhÊn m¹nh nh vËy lµ v× tõ khi cha cã chÝnh quyÒn ®Õn cã chÝnh quyÒn lµ mét bíc ph¸t triÓn vÒ chÊt trong sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n vµ ®éi tiªn phong lµ §¶ng Céng s¶n. NÕu tríc kia nhiÖm vô lµ lËt ®æ chÕ ®é cò th× hiÖn nay nhiÖm vô lµ c¶i t¹o tËn gèc x· héi cò, x©y dùng x· héi míi vµ ®¬ng nhiªn c¶ nhiÖm vô b¶o vÖ nh÷ng thµnh qu¶ c¸ch m¹ng ®· giµnh ®îc. §¶ng cÇm quyÒn cã nghÜa lµ §¶ng chÞu tr¸ch nhiÖm tríc lÞch sö vÒ sù ph¸t triÓn cña toµn x· héi - mét sù ph¸t triÓn toµn diÖn, chø kh«ng ph¶i chØ vÒ kinh tÕ - vÒ vËn mÖnh cña Tæ quèc, vÒ h¹nh phóc cña nh©n d©n. Néi dung, tÝnh chÊt vµ quy m« c¸c nhiÖm vô ®Òu ®· hoµn toµn kh¸c tríc. C¸ch chñ yÕu tõ nay trong ho¹t ®éng cña §¶ng lµ yÕu tè x©y dùng. NhiÖm vô lµ ph¶i gi÷ v÷ng vµ t¨ng cêng sù l·nh ®¹o cña §¶ng, ph¸t huy vai trß qu¶n lý cña Nhµ níc, thùc hiÖn ngµy cµng ®Çy ®ñ quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n lao ®éng nh»m s¸ng t¹o ra chÕ ®é míi víi c¶ hÖ thèng phøc t¹p vµ ngµy cµng tinh tÕ c¸c quan hÖ kinh tÕ, x· héi, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ vµ tæ chøc. §©y lµ sù nghiÖp võa khã kh¨n nhÊt, võa cao c¶ nhÊt. "Chóng ta ph¶i hiÓu r»ng muèn qu¶n lý ®îc tèt th× ngoµi c¸i tµi biÕt thuyÕt phôc, biÕt chiÕn th¾ng trong cuéc néi chiÕn, cßn cÇn ph¶i biÕt tæ chøc trong viÖc thùc tiÔn. §ã lµ nhiÖm vô khã kh¨n nhÊt vµ vÊn ®Ò lµ ph¶i tæ chøc theo ph¬ng thøc míi nh÷ng c¬ së s©u xa nhÊt, nh÷ng c¬ së kinh tÕ cña ®êi sèng cña hµng chôc vµ hµng chôc triÖu con ngêi. §ã còng lµ nhiÖm vô cao c¶ nhÊt v× sau khi ®· thùc hiÖn ®îc nhiÖm vô Êy (trªn nh÷ng nÐt chñ yÕu vµ c¬ b¶n cña nã) th× míi cã thÓ nãi r»ng níc Nga kh«ng nh÷ng ®· trë thµnh mét níc céng hoµ X« viÕt, mµ cßn lµ mét níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa n÷a"4. Lªnin ®· tõng nhÊn m¹nh: chÝnh lµ ®Ó thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô c¸ch m¹ng míi, chÝnh lµ 4 S®d, T.36, tr.210. 6 ®Ó cho nh÷ng nhiÖm vô ®ã kh«ng cßn lµ mét ®iÒu kh«ng tëng hay lµ mét íc nguyÖn ng©y th¬, mµ sÏ thËt sù trë thµnh hiÖn thùc, ®Ó cho nh÷ng nhiÖm vô ®ã ®îc thùc hiÖn ngay lËp tøc, chÝnh v× môc ®Ých ®ã mµ b©y giê chóng ta ph¶i tù ®Æt ra cho chóng ta c¸i nhiÖm vô hµng ®Çu, tríc m¾t vµ chñ yÕu nhÊt lµ tiÕn hµnh c«ng t¸c tæ chøc víi ý thøc thùc tiÔn vµ ®Çu ãc thiÕt thùc. 16. Lý luËn vÒ §¶ng cÇm quyÒn víi nhiÖm vô tæ chøc thùc tiÔn x©y dùng CNXH, Lªnin ®· ph©n tÝch s©u s¾c vÒ mÆt lý luËn, trªn c¬ së tæng kÕt thùc tiÔn cùc kú phong phó vµ toµn diÖn cña §¶ng Céng s¶n Liªn X« vµ cña b¶n th©n Lªnin nh÷ng n¨m sau C¸ch m¹ng th¸ng Mêi, nhÊt lµ sau lóc kÕt thóc néi chiÕn vµ chiÕn tranh can thiÖp. B¶n th©n Lªnin ®· nªu mét tÊm g¬ng s¸ng chãi vÒ sù thèng nhÊt gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn. VÒ sù thèng nhÊt gi÷a lêi nãi vµ viÖc lµm. VÒ sù thèng nhÊt trong mét con ngêi nh÷ng phÈm chÊt tuyÖt vêi cña nhµ b¸c häc võa cña nhµ c¸ch m¹ng, võa cña nhµ t tëng, võa cña nhµ tæ chøc. §ã lµ mét mÉu h×nh mµ ngêi céng s¶n cña §¶ng cÇm quyÒn tríc hÕt lµ ngêi l·nh ®¹o - ph¶i kh«ng ngõng phÊn ®Êu ®Ó v¬n tíi. 17. §äc nh÷ng t¸c phÈm cña Lªnin viÕt trong thêi kú ®Êt níc X« viÕt chuyÓn tõ chiÕn tranh sang hoµ b×nh kh«i phôc vµ x©y dùng kinh tÕ, chóng ta cã thÓ h×nh dung ®îc sè lîng khæng lå vµ ph¹m vi réng lín cña nh÷ng c«ng viÖc trong lÜnh vùc tæ chøc thùc tiÔn cña §¶ng cÇm quyÒn! - §ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò vÒ kh«i phôc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp; lµ vÊn ®Ò trao ®æi hµng ho¸ víi n«ng d©n; lµ vÊn ®Ò vËn t¶i, nhiªn liÖu; lµ vÊn ®Ò kiÓm kª kiÓm so¸t; lµ vÊn ®Ò tæ chøc thi ®ua; lµ vÊn ®Ò vît qua n¹n ®ãi, lµ cuéc ®Êu tranh chèng bän ®Çu c¬, bu«n b¸n, hèi lé vµ tÖ quan liªu; lµ vÊn ®Ò t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, vÊn ®Ò tæ chøc lao ®éng, kû luËt lao ®éng; lµ vÊn ®Ò ®Êu tranh chèng thãi lêi biÕng, v« kû luËt, vÊn ®Ò khÈu phÇn ¨n cña c«ng nh©n viªn chøc; lµ vÊn ®Ò c¸c h×nh thøc cña chñ nghÜa t b¶n nhµ níc; lµ vÊn ®Ò sö dông c¸c chuyªn gia t s¶n; lµ vÊn ®Ò x©y dùng kiÖn toµn c¸c c¬ quan qu¶n lý kinh tÕ c¶i tiÕn ho¹t ®éng cña bé m¸y nhµ níc, cña c¸c ban thanh tra c«ng n«ng; lµ vÊn ®Ò c«ng ®oµn, vÊn ®Ò thanh niªn; lµ vÊn ®Ò x©y dùng §¶ng. C«ng t¸c tæ chøc bao trïm mäi lÜnh vùc, tõ lÜnh vùc kinh tÕ ®Õn lÜnh vùc ph¸t triÓn gi¸o dôc, tõ lÜnh vùc ho¹t ®éng ®èi néi ®Õn ho¹t ®éng ®èi ngo¹i... vµ... 7 18. §Ó thùc hiÖn ®îc nh÷ng nhiÖm vô cùc kú khã kh¨n trong sù nghiÖp x©y dùng x· héi míi, trong nhiÒu t¸c phÈm vµ trong ho¹t ®éng thùc tiÔn, chóng ta cÇn nghiªn cøu t×m thÊy ë Lªnin nh÷ng quan ®iÓm kinh ®iÓn, nh÷ng mÉu mùc vÒ vËn dông khoa häc vµ nghÖ thuËt tæ chøc vµ nh÷ng cèng hiÕn to lín cña ¤ng vµo khoa häc vµ nghÖ thuËt tæ chøc. 19. ChÝnh quyÒn X« viÕt cã ®îc gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn hay kh«ng, CNXH cã ®îc x©y dùng thµnh c«ng hay kh«ng tríc hÕt tuú thuéc vµo vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n cÇm quyÒn. Nh÷ng t tëng cña Lªnin vÒ §¶ng cÇm quyÒn lµ sù tiÕp tôc vËn dông vµ ph¸t triÓn nh÷ng t tëng cña ¤ng vÒ §¶ng kiÓu míi cña giai cÊp c«ng nh©n - mµ ¤ng ®· x©y dùng c¬ së lý luËn trong hai t¸c phÈm næi tiÕng "Lµm g×?" vµ "Mét bíc tiÕn hai bíc lïi" trong nh÷ng ®iÒu kiÖn lÞch sö míi. Chóng ta ®Òu biÕt r»ng Lªnin chØ sèng ®îc 7 n¨m sau c¸ch m¹ng th¸ng Mêi. Lµ ngêi ®øng ®Çu cña §¶ng vµ Nhµ níc, bËn qu¸ nhiÒu c«ng viÖc míi, khã kh¨n, søc khoÎ l¹i bÞ gi¶m sót nhiÒu vµ nhanh nhng ¤ng ®· dån nhiÒu søc lùc ®Ó lµm s¸ng tá nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ §¶ng. ¤ng ®· ®Ò cËp mét c¸ch toµn diÖn vÒ vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng, vÒ néi dung l·nh ®¹o, vÒ mèi quan hÖ gi÷a §¶ng víi Nhµ níc vµ c¸c tæ chøc quÇn chóng trong hÖ thèng chuyªn chÝnh v« s¶n, vÒ bé m¸y tæ chøc, c¸n bé, vÒ ®¶ng viªn, vÒ ®oµn kÕt thèng nhÊt trong §¶ng, vÒ phª b×nh vµ tù phª b×nh, vÒ ®¹o ®øc céng s¶n, vÒ phong c¸ch l·nh ®¹o... 20. T tëng nhÊt qu¸n cña Lªnin qua c¸c t¸c phÈm còng nh qua viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thùc tiÔn lµ n©ng cao vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng. §iÒu quan träng hµng ®Çu lµ toµn §¶ng tõ Trung ¬ng ®Õn c¸c ngµnh, c¸c cÊp, tõ §¶ng ®Õn Nhµ níc vµ c¸c tæ chøc quÇn chóng ®Òu ph¶i cã tinh thÇn tù gi¸c cao vÒ sø mÖnh lÞch sö míi cña giai cÊp c«ng nh©n vµ cña §¶ng. §©y lµ "thêi kú qu¸ ®é tÊt yÕu cña nh÷ng quÇn chóng cßn hoµn toµn cha ®îc chuÈn bÞ cho c«ng cuéc kiÕn thiÕt x· héi, mét thêi kú qu¸ ®é tõ tr¹ng th¸i ch×m ®¾m trong giÊc ngñ lÞch sö mang mét sù s¸ng t¹o lÞch sö míi". "Chuyªn chÝnh v« s¶n lµ mét cuéc ®Êu tranh kiªn tr×, cã ®æ m¸u vµ kh«ng ®æ m¸u, cã b¹o lùc vµ hoµ b×nh, b»ng qu©n sù vµ kinh tÕ, b»ng gi¸o dôc vµ hµnh chÝnh, chèng nh÷ng thÕ lùc vµ nh÷ng tËp tôc x· héi cò. Søc m¹nh cña tËp qu¸n ë hµng triÖu vµ hµng chôc triÖu ngêi lµ søc m¹nh ghª gím nhÊt. Kh«ng cã mét ®¶ng s¾t 8 thÐp ®îc t«i luyÖn trong ®Êu tranh, kh«ng cã mét ®¶ng ®îc sù tÝn nhiÖm cña tÊt c¶ nh÷ng phÇn tö trung thùc trong giai cÊp nãi trªn, kh«ng cã mét ®¶ng biÕt nhËn xÐt t©m tr¹ng quÇn chóng vµ biÕt t¸c ®éng vµo t©m tr¹ng ®ã, th× kh«ng thÓ tiÕn hµnh th¾ng lîi cuéc ®Êu tranh Êy ®îc"5. 21. NhiÖm vô s¸ng t¹o lÞch sö nµy v« cïng khã kh¨n, l©u dµi ®Çy biÕn ®éng "thêi kú biÕn ®éng d÷ déi hoµn toµn cha æn ®Þnh". §¶ng vµ giai cÊp c«ng nh©n ph¶i cã lßng kiªn tr×, cã khi ph¶i lµm ®i lµm l¹i nhiÒu lÇn. V× chØ qua thö nghiÖm trong ho¹t ®éng s¸ng t¹o thùc tiÔn, §¶ng míi trëng thµnh ®îc. §¬ng nhiªn, §¶ng kh«ng thÓ xem nhÑ viÖc häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é trÝ tuÖ cña §¶ng, giai cÊp vµ quÇn chóng. ViÖc häc tËp bao gåm c¶ viÖc biÕt häc tËp cã chän läc nh÷ng kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm qu¶n lý cña giai cÊp t s¶n. Nhng ho¹t ®éng thùc tiÔn, ®éng viªn, híng dÉn ho¹t ®éng s¸ng t¹o cña hµng chôc triÖu quÇn chóng vµ tæng kÕt ®îc thùc tiÔn ®ã ®Ó tiÕp tôc ph¸t ®éng ®îc quyÒn lµm chñ, tÝnh s¸ng t¹o cña nh©n d©n lµ ®Æc biÖt quan träng. Lªnin ®· tõng nhÊn m¹nh; §¶ng Céng s¶n l·nh ®¹o nhng nh÷ng ngêi céng s¶n kh«ng nªn cã ¶o tëng lµ cã thÓ x©y dùng CNXH chØ víi bµn tay cña nh÷ng ngêi céng s¶n. Chñ nghÜa x· héi sinh ®éng, s¸ng t¹o lu«n lu«n lµ sù nghiÖp cña quÇn chóng. 22. Nghiªn cøu c¸c t¸c phÈm cña Lªnin sau C¸ch m¹ng th¸ng Mêi cÇn lu ý lµ Lªnin thêng g¾n vÊn ®Ò l·nh ®¹o cña §¶ng víi ho¹t ®éng cña c¸c X« viÕt, víi ¸p dông chÕ ®é d©n chñ X« viÕt. §©y lµ sù thÓ hiÖn quan ®iÓm lý luËn rÊt quan träng cña Lªnin vÒ §¶ng cÇm quyÒn. 3. Ph¬ng thøc l·nh ®¹o cña §¶ng cÇm quyÒn 23. §¶ng l·nh ®¹o nhng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ph¶i th«ng qua mét c«ng cô míi, s¾c bÐn lµ Nhµ níc. Môc tiªu l·nh ®¹o cña §¶ng lµ thùc hiÖn vµ hoµn thiÖn nÒn d©n chñ X« viÕt, t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó ngêi d©n thùc sù lµ ngêi lµm chñ x· héi. §¶ng l·nh ®¹o nhng chØ khi nh©n d©n thùc sù lµm chñ, nÒn d©n chñ X« viÕt kh«ng ngõng ph¸t triÓn th× nh©n d©n vµ §¶ng míi thùc sù g¾n bã mËt thiÕt víi nhau. Vµ ®ã lµ nguån gèc søc m¹nh v« ®Þch cña §¶ng cÇm quyÒn. Sau C¸ch m¹ng Th¸ng Mêi, bän t s¶n, bän Me-sª-vÝch... vÉn thêng ch©m biÕm, chÕ nh¹o mét c¸ch h»n häc c¸c cuéc "mÝt tinh th¶o luËn", Lªnin ®· phª ph¸n nghiªm kh¾c 5 S®d, T.41, tr.34. 9 th¸i ®é thï ®Þch ®ã vµ chØ râ: "Kh«ng häp cuéc mÝt tinh ®Ó th¶o luËn th× quÇn chóng bÞ ¸p bøc sÏ kh«ng bao giê cã thÓ chuyÓn tõ kû luËt do bän bãc lét b¾t buéc ph¶i theo sang kû luËt tù gi¸c vµ tù nguyÖn ®îc. Häp mÝt tinh ®Ó th¶o luËn ®ã chÝnh lµ chÕ ®é d©n chñ thËt sù cña nh÷ng ngêi lao ®éng, lµ sù v¬n m×nh lªn cña hä, gi¸c ngé cña hä sù thøc tØnh cña hä ®Ó sèng mét cuéc ®êi míi..."6. 24. §Æc trng chñ yÕu cña chÕ ®é d©n chñ ®· ®îc thi hµnh ë níc Nga, "mét chÕ ®é d©n chñ kiÓu cao, hoµn toµn tr¸i ngîc víi sù xuyªn t¹c cña giai cÊp t s¶n..." lµ lÇn ®Çu tiªn trong lÞch sö tèi ®¹i ®a sè quÇn chóng bÞ bãc lét cã thÓ b¾t tay vµo viÖc thi hµnh nhiÖm vô sau ®©y "lµm thÕ nµo cho toµn thÓ nh©n d©n ®Òu thùc sù häc tËp ®îc c«ng t¸c qu¶n lý vµ b¾t ®Çu ®¶m nhËn c«ng t¸c qu¶n lý". "Môc ®Ých cña chóng ta lµ lµm cho hÕt th¶y nh÷ng ngêi nghÌo khæ, kh«ng trõ mét ai, ®Òu thùc tÕ tham gia qu¶n lý". 25. §¶ng cÇm quyÒn thùc hiÖn sù l·nh ®¹o cña m×nh th«ng qua c¸c tæ chøc cña hÖ thèng chuyªn chÝnh v« s¶n mµ §¶ng ®ång thêi còng lµ mét bé phËn "Chóng ta cã mét bé m¸y v« s¶n, vÒ h×nh thøc th× kh«ng ph¶i céng s¶n, mét bé m¸y mÒm dÎo vµ t¬ng ®èi réng r·i, rÊt m¹nh, mét bé m¸y mµ th«ng qua ®ã §¶ng liªn hÖ chÆt chÏ víi giai cÊp vµ víi quÇn chóng, vµ th«ng qua ®ã chuyªn chÝnh cña giai cÊp ®îc thùc hiÖn díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng". Lªnin ®· nhÊn m¹nh r»ng kh«ng cã bé m¸y nh thÕ th× chóng ta kh«ng thÓ qu¶n lý ®îc nhµ níc vµ thùc hiÖn ®îc chuyªn chÝnh, kh«ng nãi trong hai n¨m rìi mµ ngay c¶ trong hai th¸ng rìi còng kh«ng ®îc n÷a. 26. Trong "LuËn c¬ng vÒ nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña §¹i héi II Quèc tÕ céng s¶n" (7-11-1920), Lªnin ®· kh¸i qu¸t vÒ tÝnh tiªn phong cña §¶ng thÓ hiÖn kh«ng chØ trong trÝ tuÖ, ®¹o ®øc cña b¶n th©n §¶ng, mµ c¶ trong quan hÖ mËt thiÕt víi quÇn chóng, ®îc quÇn chóng tÝn nhiÖm, ñng hé. "ChØ cã §¶ng Céng s¶n, nÕu nã thùc sù lµ ®éi tiªn phong cña giai cÊp c¸ch m¹ng, nÕu nã bao gåm nh÷ng ®¹i biÓu u tó nhÊt cña giai cÊp ®ã, nÕu nã gåm nh÷ng chiÕn sÜ céng s¶n hoµn toµn cã ý thøc vµ trung thµnh, cã häc vÊn vµ ®îc t«i luyÖn b»ng kinh nghiÖm ®Êu tranh c¸ch m¹ng bÒn bØ, nÕu nã biÕt g¾n liÒn víi tÊt c¶ cuéc sèng cña giai cÊp 6 S®d, T.36, tr.247. 10 m×nh vµ th«ng qua giai cÊp ®ã g¾n liÒn víi tÊt c¶ quÇn chóng bÞ bãc lét, vµ biÕt lµm cho giai cÊp ®ã, quÇn chóng ®ã tin tëng hoµn toµn vµo m×nh - chØ cã mét ®¶ng nh vËy míi cã thÓ l·nh ®¹o ®îc giai cÊp v« s¶n trong cuéc ®Êu tranh kiªn quyÕt nhÊt vµ th¼ng tay nhÊt chèng tÊt c¶ mäi lùc lîng cña chñ nghÜa t b¶n"7. 27. T tëng nµy cña Lªnin vÒ tÝnh tiªn phong cña §¶ng còng lµ mét luËn cø ®Ó chØ râ mét trong nh÷ng nguy c¬ ®¸ng sî nhÊt cña §¶ng Céng s¶n cÇm quyÒn lµ tÖ quan liªu xa rêi quÇn chóng cña bé phËn ®¶ng viªn cã chøc, cã quyÒn. 28. Khi bµn vÒ vai trß vµ nhiÖm vô cña c«ng ®oµn, Lªnin ®· nhÊn m¹nh r»ng: "NÕu §¶ng c¾t ®øt víi c¸c c«ng ®oµn th× §¶ng cã lçi, vµ kÕt qu¶ ch¾c ch¾n sÏ lµ sù tiªu vong cña chÝnh quyÒn X« viÕt. Chóng ta kh«ng cã chç dùa nµo kh¸c ngoµi hµng triÖu ngêi v« s¶n"... (§¹i héi toµn Nga lÇn thø II cña c«ng nh©n má - th¸ng Giªng 1921). "C«ng ®oµn lµ trêng häc chñ nghÜa céng s¶n, trêng häc qu¶n lý". - §¶ng l·nh ®¹o kinh tÕ - x· héi. 29. §¶ng cÇm quyÒn l·nh ®¹o x· héi mét c¸ch toµn diÖn nhng nhiÖm vô trung t©m cña §¶ng lµ l·nh ®¹o kinh tÕ. §¶ng l·nh ®¹o kinh tÕ lµ l·nh ®¹o chÝnh trÞ víi kinh tÕ, cßn qu¶n lý kinh tÕ lµ nhiÖm vô cña Nhµ níc. §¶ng kh«ng thÓ bao biÖn lµm thay c«ng viÖc cña Nhµ níc, nhng §¶ng kh«ng bao giê bu«ng láng sù l·nh ®¹o ®èi víi Nhµ níc. Nhµ níc XHCN kh«ng thÓ tho¸t ly sù l·nh ®¹o cña §¶ng. Lªnin ®· phª ph¸n nh÷ng sai lÇm cña Tê-rèt-xki vµ Bu-kha-rin trong nhËn thøc lý luËn vÒ mèi quan hÖ gi÷a chÝnh trÞ vµ kinh tÕ. C¶ Tê-rèt-xki vµ Bu-kha-nèp ®Òu tr¸ch Lªnin lµ ®· "®¸nh tr¸o" vÊn ®Ò hoÆc ®· ®øng trªn quan ®iÓm "chÝnh trÞ", trong khi hä ®øng trªn quan ®iÓm "kinh tÕ". Lªnin nhËn xÐt ®ã lµ "sù sai lÇm vÒ lý luËn thËt lµ qu¸ qu¾t" trong cuéc tranh luËn víi Tê-rèt-xki vµ Bu-kha-rin. Lªnin ®· chØ râ: "ChÝnh trÞ lµ biÓu hiÖn tËp trung cña kinh tÕ, t«i ®· nh¾c l¹i nh vËy trong bµi nãi chuyÖn cña t«i, v× t«i ®· ®îc nghe thÊy ngêi ta tr¸ch mãc t«i lµ ®· ®øng "vÒ mÆt chÝnh trÞ" ®Ó nh×n vÊn ®Ò, ®iÒu ®ã thËt lµ hoµn toµn v« nghÜa, vµ mét ngêi m¸c-xÝt mµ nãi nh thÕ lµ kh«ng ®îc. ChÝnh trÞ kh«ng thÓ kh«ng chiÕm ®Þa vÞ hµng ®Çu so víi kinh tÕ. LËp luËn mét c¸ch kh¸c ®i, tøc lµ quªn mÊt 7 S®d, T.41, tr.277. 11 nh÷ng ®iÒu thêng thøc cña chñ nghÜa M¸c8. Lªnin ®· nhËn xÐt r»ng: "... ViÖc ®øng vÒ mÆt chÝnh trÞ" mµ nh×n vÊn ®Ò th× còng ngang nh viÖc ®øng "vÒ mÆt kinh tÕ" mµ nh×n vÊn ®Ò th«i, hay nãi r»ng cã thÓ "®øng trªn mÆt nµy hay mÆt kia" ®Òu ®îc c¶, th× nh vËy lµ quªn mÊt nh÷ng ®iÒu s¬ ®¼ng cña chñ nghÜa M¸c. Lªnin ®· phª ph¸n Bukharin lµ "vÒ mÆt lý luËn Bukharin ®· r¬i vµo chñ nghÜa chiÕt trung, khi chñ tr¬ng thèng nhÊt c¸ch nh×n vÒ mÆt chÝnh trÞ vµ c¸ch nh×n vÒ mÆt kinh tÕ"9. 30. Theo Lªnin th× §¶ng cÇm quyÒn l·nh ®¹o x· héi, tríc hÕt lµ l·nh ®¹o kinh tÕ, muèn giµnh ®îc th¾ng lîi th× tríc hÕt ph¶i cã lËp trêng chÝnh trÞ ®óng "Kh«ng cã mét lËp trêng chÝnh trÞ ®óng th× mét giai cÊp nhÊt ®Þnh nµo ®ã, kh«ng thÓ nµo gi÷ v÷ng ®îc sù thèng trÞ cña m×nh, vµ do ®ã, còng kh«ng thÓ hoµn thµnh ®îc nhiÖm vô cña m×nh trong lÜnh vùc s¶n xuÊt"10. 31. ë ®©y chóng ta cÇn chó ý t×m hiÓu s©u s¾c t tëng khi Lªnin phª ph¸n Tê-r«t-xki lµ ph¶i ®Æt quan ®iÓm s¶n xuÊt hoÆc quan ®iÓm cña Bukharin lµ ph¶i kh¾c phôc tÝnh phiÕn diÖn cña quan ®iÓm "chÝnh trÞ" vµ thèng nhÊt quan ®iÓm ®ã víi quan ®iÓm "kinh tÕ". ë ®©y kh«ng ph¶i lµ Lªnin xem nhÑ vÊn ®Ò kinh tÕ. Tr¸i l¹i, Lªnin ®· xem nhiÖm vô x©y dùng, s¸ng t¹o vÒ kinh tÕ nhng ®Ó cã thÓ ®¹t ®îc môc tiªu ®ã th× ph¶i kh«ng ®îc ph¹m sai lÇm vÒ chÝnh trÞ. "...Muèn lßng mong muèn thµnh sù thËt th× cÇn ph¶i kh«ng cã nh÷ng nguy c¬ vÒ chÝnh trÞ vµ nh÷ng sai lÇm chÝnh trÞ". 32. Khi bµn vÒ vÊn ®Ò c«ng ®oµn, Lªnin ®· tr×nh bµy ng¾n gän quan ®iÓm Nhµ níc lµ lÜnh vùc thùc hµnh cìng bøc; cßn "§¶ng lµ ®éi tiªn phong cña giai cÊp v« s¶n, ®éi tiªn phong trùc tiÕp n¾m chÝnh quyÒn, ®ã lµ ngêi l·nh ®¹o". 33. §Ó lµm trßn vai trß ®éi tiªn phong cña giai cÊp v« s¶n khi ®· n¾m chÝnh quyÒn, tríc hÕt §¶ng ph¶i ®Ò phßng nguy c¬ ph¹m sai lÇm vÒ chÝnh trÞ v× ®· ph¹m sai lÇm vÒ chÝnh trÞ lµ ®a sù nghiÖp l·nh ®¹o cña §¶ng (l·nh ®¹o c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi - tríc hÕt lµ l·nh ®¹o kinh tÕ vµ l·nh ®¹o Nhµ níc cïng c¸c tæ chøc trong hÖ thèng chÝnh trÞ) sÏ ®i chÖch híng. §ång thêi Lªnin còng ®· sím chØ râ nguy c¬ lín thø 8 9 S®d, T.42, tr.349. S®d, T.42, tr.349-350. S®d, T.42, tr.350. 10 12 hai cña §¶ng cÇm quyÒn lµ mét bé phËn c¸n bé, ®¶ng viªn tho¸i ho¸ biÕn chÊt "§èi víi §¶ng Céng s¶n hiÖn cßn yÕu vÒ sè lîng, víi t c¸ch lµ ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n, ®ang l·nh ®¹o mét níc réng mªnh m«ng, ®ang thùc hiÖn (lóc nµy kh«ng cã sù ñng hé trùc tiÕp cña c¸c níc tiªn tiÕn h¬n) bíc qu¸ ®é lªn CNXH, th× mét trong nh÷ng nguy hiÓm lín nhÊt vµ ®¸ng sî nhÊt lµ tù c¾t ®øt liªn hÖ víi quÇn chóng; nguy hiÓm thÊy ®éi tiªn phong ch¹y qu¸ nhanh mµ kh«ng "chØnh ®èn l¹i trËn tuyÕn", kh«ng gi÷ ®îc mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi tÊt c¶ ®éi qu©n lao ®éng, nghÜa lµ víi ®¹i ®a sè quÇn chóng c«ng nh©n vµ nh©n d©n". - §¶ng l·nh ®¹o Nhµ níc 34. G¾n liÒn víi sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi (kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi, an ninh, quèc phßng...), Lªnin ®Æc biÖt coi träng viÖc l·nh ®¹o vÒ tæ chøc cña §¶ng ®èi víi c¸c tæ chøc trong hÖ thèng chuyªn chÝnh v« s¶n - tríc hÕt lµ ®èi víi Nhµ níc. Khi tæng kÕt nh÷ng bµi häc sau hai n¨m tån t¹i cña chÝnh quyÒn X« viÕt, Lªnin ®· chØ râ bµi häc quan träng nhÊt lµ bµi häc vÒ x©y dùng chÝnh quyÒn c«ng nh©n - "theo t«i bµi häc vÒ x©y dùng chÝnh quyÒn c«ng nh©n lµ kÕt luËn quan träng nhÊt rót ra tõ c«ng cuéc x©y dùng níc Céng hoµ X« viÕt trong hai n¨m qua vµ lµ ®iÒu quan träng nhÊt ®èi víi chóng ta". Râ rµng luËn ®iÓm quan träng nµy cña Lªnin ®· nh¾c nhë §¶ng cÇm quyÒn v÷ng m¹nh nhÊt thiÕt ph¶i g¾n chÆt víi viÖc x©y dùng mét Nhµ níc trong s¹ch v÷ng m¹nh vµ §¶ng l·nh ®¹o chø kh«ng ph¶i lµ §¶ng trÞ - Nhµ níc c¸ch m¹ng - vÒ b¶n chÊt giai cÊp kh¸c h¼n c¸c nhµ níc cña c¸c giai cÊp bãc lét trong lÞch sö. Nhµ níc c¸ch m¹ng chØ cã thÓ v÷ng m¹nh khi c«ng n«ng vµ nh÷ng ngêi lao ®éng coi nhµ níc lµ cña m×nh. 35. ChÝnh quyÒn X« viÕt sau hai n¨m tån t¹i - cã thÓ nãi lµ cßn trong trøng níc - ®ang ph¶i ®èi phã víi nhiÒu khã kh¨n - ®øng tríc hai kh¶ n¨ng: tån t¹i hay kh«ng tån t¹i. Tæng kÕt thùc tiÔn ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn X« viÕt trong hai n¨m, Lªnin ®· kh¼ng ®Þnh døt kho¸t lµ chÝnh quyÒn X« viÕt ®øng v÷ng ®îc nÕu tiÕp tôc thu hót ®îc c«ng nh©n vµ c«ng viÖc qu¶n lý vµ tiÕp tôc gi÷ ®îc sù g¾n bã mËt thiÕt víi n«ng d©n. T«i thÊy r»ng hiÖn giê, khi nh×n l¹i qu¸ khø, chóng ta nªn rót ra bµi häc chung tõ c«ng cuéc x©y dùng ®ã, bµi häc nµy chóng ta ph¶i thÊm thÝa 13 vµ qu¸n triÖt mét c¸ch réng r·i h¬n n÷a trong quÇn chóng lao ®éng. Bµi häc ®ã lµ: chØ cã sù tham gia cña c«ng nh©n trong viÖc qu¶n lý chung nhµ níc, míi ®a l¹i cho chóng ta kh¶ n¨ng ®øng v÷ng ®îc trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n kh«ng thÓ tëng tîng ®îc: chØ cã ®i theo con ®êng ®ã, chóng ta míi sÏ giµnh ®îc th¾ng lîi hoµn toµn. Chóng ta ph¶i rót ra mét bµi häc kh¸c, ®ã lµ ph¶i cã quan hÖ ®óng ®¾n víi n«ng d©n, víi hµng triÖu qu¶ng ®¹i quÇn chóng n«ng d©n, vµ chØ cã quan hÖ ®ã míi cho phÐp chóng ta th¾ng lîi trong mäi ®iÒu kiÖn khã kh¨n, vµ còng chØ cã quan hÖ ®ã míi chØ ra con ®êng, mµ ®i theo con ®êng ®ã chóng ta sÏ giµnh ®îc tõ th¾ng lîi nµy ®Õn th¾ng lîi kh¸c. 36. Lªnin ®· chØ râ lµ c«ng nh©n võa tham gia c¶i t¹o bé m¸y nhµ níc cò võa x©y dùng bé m¸y nhµ níc míi. Tû lÖ c«ng nh©n trong ®éi ngò c¸n bé ®· t¨ng lªn nhiÒu lÇn. VÝ dô: trong bé m¸y l¬ng thùc c¸ch ®©y mét n¨m c«ng nh©n chØ chiÕm 30% th× sau mét n¨m ®· t¨ng lªn 80%, c«ng nh©n lµ nguån quan träng cung cÊp c¸n bé cho §¶ng vµ Nhµ níc, c«ng nh©n còng lµ lùc lîng chñ yÕu tham gia lµm nßng cèt trong lao ®éng, s¶n xuÊt nh ngµy thø b¶y lao ®éng céng s¶n vµ trong viÖc x©y dùng §¶ng nh tuÇn lÔ §¶ng... "... Hai n¨m nay chóng ta ®· thu ®îc kinh nghiÖm trong viÖc thùc hiÖn chÕ ®é c«ng nh©n qu¶n lý trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc, kinh nghiÖm nµy khiÕn cho ë ®©y chóng ta cã thÓ nãi mét c¸ch m¹nh d¹n vµ kh«ng m¶y may cêng ®iÖu r»ng hiÖn giê chØ cÇn tiÕp tôc c«ng cuéc ®· ®îc b¾t ®Çu, lµ mäi viÖc sÏ ®îc tiÕn hµnh nh hai n¨m qua, víi mét tèc ®é ngµy cµng nhanh h¬n". 37. Khi ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò x©y dùng bé m¸y cña hÖ thèng chuyªn chÝnh v« s¶n - tríc hÕt lµ bé m¸y Nhµ níc vµ bé m¸y §¶ng. Lªnin ®· rÊt nhiÒu lÇn nhÊn m¹nh ®Õn sù kh¸c nhau gi÷a nhiÖm vô cña §¶ng khi cha cÇm quyÒn víi nhiÖm vô cña §¶ng cÇm quyÒn. Sau khi ®· cã chÝnh quyÒn X« viÕt, §¶ng ph¶i l·nh ®¹o "viÖc chuyÓn tõ cuéc ®Êu tranh trªn mÆt trËn cã ®æ m¸u sang cuéc ®Êu tranh trªn mÆt trËn kh«ng ®æ m¸u, trªn mÆt trËn lao ®éng, trªn mÆt trËn ®Êu tranh víi t×nh tr¹ng kinh tÕ bÞ tµn ph¸, ®Ó kh«i phôc, c¶i thiÖn, c¶i tæ, ph¸t triÓn toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n cña níc Nga". 38. Theo Lªnin th× "Nh÷ng th¾ng lîi qu©n sù dÔ giµnh ®îc h¬n nh÷ng th¾ng lîi kinh tÕ. ChiÕn th¾ng qu©n sù lµ viÖc dÔ lµm h¬n nhiÒu so víi viÖc 14 chiÕn th¾ng nh÷ng tËp qu¸n, quan hÖ, thãi quen, ®iÒu kiÖn kinh tÕ cò mang tÝnh chÊt tiÓu t s¶n, ®ang ®îc hµng triÖu vµ hµng triÖu nh÷ng ngêi tiÓu chñ b¶o vÖ vµ l¾p l¹i bªn c¹nh c«ng nh©n, cïng víi c«ng nh©n, trong c«ng nh©n. "ë ®©y muèn chiÕn th¾ng cÇn ph¶i kiªn t©m h¬n n÷a, nhÉn nhôc h¬n n÷a, kiªn tr× h¬n n÷a, ngoan cêng h¬n n÷a, lao ®éng cã hÖ thèng h¬n n÷a, khÐo lÐo h¬n n÷a vÒ mÆt tæ chøc vµ qu¶n lý trªn quy m« lín. Chóng ta mét níc l¹c hËu, l¹i thiÕu ®iÒu ®ã h¬n c¶". 39. Lªnin lµ thiªn tµi vÒ lý luËn - §¬ng nhiªn Lªnin lµ ngêi am hiÓu s©u s¾c nhÊt nh÷ng t tëng cña M¸c vµ ¡ngghen th× míi kÕ thõa vµ ph¸t triÓn lªn ®Ønh cao míi trong thêi ®¹i míi. Nhng M¸c - ¡ngghen sèng vµ ho¹t ®éng trong ®iÒu kiÖn §¶ng cha n¾m ®îc chÝnh quyÒn. Cßn Lªnin th× ph¶i gi¶i quyÕt hµng lo¹t vÊn ®Ò vÒ thùc tiÔn x©y dùng chñ nghÜa x· héi. Lªnin rÊt coi träng kªu gäi toµn §¶ng ph¶i häc tËp c¸c chuyªn gia t s¶n. Nhng ®Ó cã thÓ ®a ®Êt níc X« viÕt tho¸t khái nh÷ng khã kh¨n mµ Lªnin nãi lµ "kh«ng tëng tîng ®îc" th× «ng ®Æc biÖt nhÊn m¹nh vµ l·nh ®¹o toµn §¶ng ph¶i coi träng viÖc tæng kÕt thùc tiÔn. Cã nh vËy th× §¶ng vµ chÝnh quyÒn X« viÕt, c¶ hÖ thèng chuyªn chÝnh v« s¶n vµ nh©n d©n lao ®éng míi s¸ng t¹o ®îc. 40. Ph¶i tiÕn lªn, ph¶i nh×n vÒ ®»ng tríc, ph¶i mang ®Õn §¹i héi kinh nghiÖm thùc tiÔn ®· ®îc suy nghÜ ch¾c ch¾n, ®· ®îc sù lao ®éng chung, ®îc nh÷ng nç lùc chung cña toµn thÓ ®¶ng viªn ®óc kÕt nªn trong c«ng t¸c x©y dùng kinh tÕ. 41. TÊt c¶ ®¶ng viªn ph¶i cè hÕt søc m×nh ®Ó ®em ®Õn Héi ®ång nh©n d©n §¶ng kinh nghiÖm thùc tiÔn ®· ®îc kiÓm tra, ®óc kÕt vµ tæng kÕt. NÕu chóng ta cã hÕt søc vµ biÕt chó ý - mét c¸ch cã suy nghÜ, mét c¸ch thùc sù cÇu thÞ - thu lîm kiÓm tra ®óc kÕt chÝnh c¸c kinh nghiÖm thùc tiÔn, chÝnh c¸i mµ mçi mét chóng ta ®· lµm, ®· hoµn thµnh, tr«ng thÊy nh÷ng ngêi kh¸c ë bªn c¹nh ®· lµm vµ ®· hoµn thµnh - nÕu lµm ®îc nh vËy th× lóc ®ã vµ chØ lóc ®ã §¹i héi §¶ng ta, vµ sau ®ã lµ tÊt c¶ c¸c c¬ quan X« viÕt cña chóng ta míi gi¶i quyÕt ®îc nhiÖm vô thùc tiÔn lµ: lµm thÕ nµo ®Ó chiÕn th¾ng t×nh tr¹ng bÞ tµn ph¸ mét c¸ch nhanh chãng h¬n c¶, ch¾c h¬n c¶. 15 42. Ph¶i chuyÓn tõ c¸c cuéc ®¹i héi vµ héi nghÞ bµn b¹c c¸c vÊn ®Ò chung sang c¸c cuéc ®¹i héi vµ héi nghÞ tæng kÕt kinh nghiÖm thùc tiÔn - ®ã lµ khÈu hiÖu hiÖn nay cña chóng ta. 43. Trong mét cuéc häp cña X« viÕt ®¹i biÓu c«ng nh©n víi hång qu©n M¹c-T-Khoa ngµy 6 th¸ng Ba 1920. Lªnin ®· tr×nh bµy vÒ nh÷ng khã kh¨n trong c«ng t¸c chÝnh trÞ cña BCH Trung ¬ng, trong viÖc gi¶i quyÕt lÒ lèi lµm viÖc gi÷a §¶ng vµ c¸c X« viÕt cïng c¸c tæ chøc kh¸c cña giai cÊp c«ng nh©n "Tr×nh bµy c«ng t¸c chÝnh trÞ cña Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng lµ mét viÖc rÊt khã kh¨n, nÕu ngêi ta hiÓu nhiÖm vô nµy theo ®óng nghÜa ®en cña ch÷ ®ã. Trong n¨m qua phÇn lín c«ng t¸c cña Bé ChÝnh trÞ chung quy ®Òu nh»m gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thêng ngµy cã quan hÖ ®Õn chÝnh trÞ vµ liªn quan ®Õn viÖc phèi hîp c«ng t¸c cña tÊt c¶ c¸c c¬ quan cña Nhµ níc vµ cña §¶ng, cña tÊt c¶ c¸c tæ chøc cña giai cÊp c«ng nh©n, giai cÊp nµy phèi hîp vµ cè g¾ng chØ ®¹o toµn bé c«ng t¸c cña níc Céng hoµ X« viÕt. Bé ChÝnh trÞ ®· gi¶i quyÕt tÊt c¶ mäi vÊn ®Ò chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i vµ ®èi néi...". 44. Trong nh÷ng n¨m ®Çu cña chÝnh quyÒn X« viÕt, c¸n bé l·nh ®¹o cña §¶ng ph¶i gi¶i quyÕt hµng lo¹t c«ng viÖc míi mÎ, khã kh¨n mµ b¶n th©n th× thiÕu tri thøc, thiÕu thùc tiÔn. Do ®ã lóng tóng, bÞ ®éng vµ kh«ng Ýt trêng hîp hä l¹i dïng kinh nghiÖm trong thêi kú cha giµnh ®îc chÝnh quyÒn ®Ó gi¶i quyÕt c«ng viÖc hµng ngµy cña §¶ng cÇm quyÒn, cña c¸c X« viÕt. §¬ng nhiªn lµ kh«ng cã kÕt qu¶ mµ cßn cã hÖ qu¶ xÊu. Quan s¸t t×nh h×nh chung cña c¸n bé §¶ng vµ c¸n bé chÝnh quyÒn X« viÕt, Lªnin ®· kh¸i qu¸t b»ng mét nhËn xÐt rÊt cã ý nghÜa ®èi víi mäi c¸n bé l·nh ®¹o cña §¶ng cÇm quyÒn: "Tõ l©u ngêi ta ®· nhËn thÊy r»ng thêng thêng c¸c thiÕu sãt cña con ngêi g¾n liÒn víi u ®iÓm cña hä. Nh÷ng thiÕu sãt cña nhiÒu ®¶ng viªn céng s¶n lµm c«ng t¸c l·nh ®¹o lµ nh vËy. Trong hµng chôc n¨m chóng ta ®· lµm nªn sù nghiÖp vÜ ®¹i, ®· kªu gäi lËt ®æ giai cÊp t s¶n, ®· gi¸o dôc lßng kh«ng tin tëng vµo c¸c chuyªn gia t s¶n, ®· v¹ch trÇn bé mÆt cña hä, ®· tíc chÝnh quyÒn cña hä, ®· trÊn ¸p sù kh¸ng cùc cña hä. §ã lµ mét sù nghiÖp vÜ ®¹i, ®· kªu gäi lËt ®æ giai cÊp t s¶n, ®· gi¸o dôc lßng kh«ng tin tëng vµo c¸c chuyªn gia t s¶n, ®· v¹ch trÇn bé mÆt cña hä, ®· tíc chÝnh quyÒn cña hä, ®· trÊn ¸p sù kh¸ng cù cña hä. §ã lµ mét sù nghiÖp vÜ ®¹i cã ý 16 nghÜa lÞch sö toµn thÕ giíi. Nhng chØ cÇn khuÕch ®¹i lªn mét chót còng ®· khiÕn cho mét ch©n lý ®îc chøng thùc, ®ã lµ: tõ c¸i vÜ ®¹i ®Õn c¸i lè bÞch chØ c¸ch nhau mét bíc th«i... Chóng ta ph¶i häc tËp qu¶n lý níc Nga. Muèn vËy ph¶i häc tËp ®Ó cã th¸i ®é khiªm tèn... ph¶i häc tËp ®Ó biÕt ph©n tÝch mét c¸ch thiÕt thùc vµ kü lìng v« sè c¸i sai lÇm thùc tÕ cña chóng ta... H·y bít tÝnh tù phô kiÓu trÝ thøc vµ quan liªu chñ nghÜa ®i, h·y nghiªn cøu nhiÒu h¬n n÷a nh÷ng c¸i mµ kinh nghiÖm thùc tÕ cña chóng ta, ë Trung ¬ng còng nh ë ®Þa ph¬ng... 45. "...§èi víi chóng ta, mét chuyªn gia khoa häc vµ kü thuËt" dï hä lµ chuyªn gia t s¶n, nhng th¹o c«ng viÖc cña m×nh, th× còng vÉn 10 lÇn quý h¬n ngêi ®¶ng viªn céng s¶n huªnh hoang ngµy hay ®ªm, bÊt cø lóc nµo còng chØ s½n sµng viÕt c¸c "®Ò c¬ng", ®Ò ra c¸c khÈu hiÖu" ®a ra c¸c ®iÒu hoµn toµn trõu tîng..." ("Bµn vÒ kÕ ho¹ch kinh tÕ thèng nhÊt" 21921). 46. Nh÷ng kiÕn thøc vÒ tæ chøc thùc tiÔn trªn mäi lÜnh vùc - chø kh«ng ph¶i chØ kinh tÕ - lµ mét ®ßi hái cÊp b¸ch ®èi víi c¸c ®¶ng viªn céng s¶n tõ Trung ¬ng ®Õn c¬ së. Còng cã nhiÒu ®¶ng viªn cha tù gi¸c nhËn râ ®iÒu ®ã. Hä tëng lÇm r»ng: ®· giµnh ®îc chiÕn th¾ng trong C¸ch m¹ng th¸ng Mêi, trong néi chiÕn, nãi nhiÖt t×nh c¸ch m¹ng ngót trêi th× cã thÓ giµnh chiÕn th¾ng trong sù nghiÖp x©y dùng trong hoµ b×nh. ChÝnh trong nh÷ng ®iÒu kiÖn lÞch sö ®ã, trong t×nh h×nh cô thÓ ®ã mµ cã lóc Lªnin ®· nãi lµ ¤ng s½n sµng ®æi mét t¸ nh÷ng ngêi céng s¶n ba hoa nhng kh«ng biÕt tæ chøc c«ng viÖc ®îc giao cã hiÖu qu¶ ®Ó ®æi lÊy mét chuyªn gia t s¶n thµnh th¹o c«ng viÖc. LËp trêng giai cÊp v« s¶n cña Lªnin trªn vÊn ®Ò c¸n bé lµ nh vËy. BÊt cø ®èi víi lo¹i c¸n bé nµo th× còng ph¶i c¨n cø vµo kÕt qu¶ hoµn thµnh nhiÖm vô ®Ó ®¸nh gi¸ ®øc, tµi cña hä. 47. Lªnin coi häc tËp lµ mét nhiÖm vô võa c¬ b¶n võa bøc xóc ®èi víi mäi ®¶ng viªn - kh«ng cã ngo¹i lÖ. Lªnin ®· tõng nhÊn m¹nh: Mét ngêi céng s¶n th«ng minh kh«ng sî ph¶i häc tËp mét nhµ t b¶n (dÇu lµ häc mét nhµ ®¹i t b¶n ®îc t« nhîng, hay mét th¬ng gia kinh tiªu, hay mét nhµ t b¶n nhá tham gia hîp t¸c x·...) tuy r»ng nhµ t b¶n còng ch¼ng kh¸c g× anh chuyªn gia qu©n sù. - §¶ng l·nh ®¹o x©y dùng ®éi ngò c¸n bé: 17 48. VÊn ®Ò c¸n bé lµ mét vÊn ®Ò thêng xuyªn trong suy nghÜ cña Lªnin. V× vËy, khi nãi vµ viÕt vÒ §¶ng, vÒ Nhµ níc, vÒ kinh tÕ... ¤ng thêng ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò c¸n bé vµ ®©y lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn th¾ng lîi cña sù nghiÖp c¸ch m¹ng. ¤ng ®· phª ph¸n bÖnh hÑp hßi, thiÓn cËn cña nhiÒu ®¶ng viªn céng s¶n, nhÊn m¹nh ph¶i më réng ®éi ngò c¸n bé nhµ níc - tríc hÕt trong lÜnh vùc x©y dùng kinh tÕ. ¤ng phª ph¸n sai lÇm cña "nh÷ng ngêi céng s¶n chØ h¹n chÕ trong mét sè nhá nh÷ng ngêi l·nh ®¹o, kh«ng d¸m hay kh«ng biÕt l«i cuèn mét sè lîng tho¶ ®¸ng nh÷ng ngêi ngoµi ®¶ng còng lµm". Ph¬ng ph¸p lµm c«ng t¸c c¸n bé cña nhµ níc c«ng n«ng ph¶i kh¸c ph¬ng ph¸p cña c¸c "«ng chñ" t b¶n. 49. Nhµ níc c«ng n«ng ph¶i tæ chøc réng r·i, cã kÕ ho¹ch, thêng xuyªn vµ c«ng khai viÖc lùa chän nh÷ng c¸n bé kh¸ nhÊt cho c«ng cuéc x©y dùng kinh tÕ, nh÷ng c¸n bé hµnh chÝnh vµ c¸n bé tæ chøc, trªn quy m« chung vµ chuyªn m«n, ®Þa ph¬ng vµ toµn quèc. Trong quÇn chóng c«ng nh©n, n«ng d©n, trÝ thøc, cã kh«ng Ýt nh÷ng ngêi ngoµi ®¶ng, cã tµi, trung thùc, hä cÇn ®îc ®Æt vµo nh÷ng c¬ng vÞ quan träng h¬n trong lÜnh vùc x©y dùng kinh tÕ, ®ång thêi cÇn ph¶i duy tr× sù kiÓm so¸t vµ sù l·nh ®¹o cña nh÷ng ngêi céng s¶n. 50. Quan ®iÓm cña Lªnin lµ c¸n bé ph¶i cã nhiÖt t×nh c¸ch m¹ng, cã ®¶ng c¸ch m¹ng nhng ®ång thêi ph¶i cã tµi th× míi hoµn thµnh ®îc nhiÖm vô. ThiÕu mét trong hai ®ßi hái ®ã vÒ chÊt lîng c¸n bé th× ®Òu dÉn ®Õn thÊt b¹i. Ngêi ta rÊt thêng hay giao c¬ng vÞ l·nh ®¹o mét c¬ quan cho mét ngêi céng s¶n, mét ngêi cã tÊm lßng trung thùc kh«ng cßn ph¶i nghi ngê g× n÷a, ®· ®îc thö th¸ch trong cuéc ®Êu tranh cho chñ nghÜa céng s¶n, mét ngêi vµo tï ra téi nhng l¹i kh«ng biÕt bu«n b¸n; vµ c¨n cø vµo ®Êy ngêi ta ®· cö ®ång chÝ ®ã l·nh ®¹o mét tê rít quèc doanh. §ång chÝ ®ã nhÊt ®Þnh lµ cã tÊt c¶ nh÷ng ®øc tÝnh cña mét ngêi céng s¶n, thÕ nhng g· con bu«n sÏ quËt ng· ®îc ®ång chÝ ®ã - mµ nã lµm thÕ còng rÊt ®óng th«i. Vµ ngêi ta ®· sai lÇm ®Æt nh÷ng ngêi céng s¶n ®¸ng kÝnh nhÊt vµ u tó nhÊt vµ nÕu kh«ng ph¶i lµ ngêi ®iªn th× kh«ng ai l¹i ®i nghi ngê lßng trung thµnh cña hä vµo c¸i chç mµ lÏ ra ph¶i ®Æt mét ngêi chµo hµng mÉn c¸n vµ cÈn thËn, ngêi nµy sÏ lµm trßn c«ng viÖc cña m×nh h¬n h¼n mét ngêi céng s¶n trung thµnh nhÊt. 18 51. Trong cuéc thanh §¶ng - cho ®Õn th¸ng 3-1922 §¶ng Céng s¶n (b) Nga ®· ®uæi ra khái §¶ng hµng mêi v¹n tªn lµ bän lîi dông vµ bän ¨n c¾p ®· chui vµo trong §¶ng. Nhng trong bµi nãi t¹i phiªn häp ®¶ng ®oµn céng s¶n trong §¹i héi c«ng nh©n luyÖn kim toµn Nga ngµy 6 th¸ng Ba 1922, Lªnin ®· kªu gäi ph¶i lµm trong s¹ch bé m¸y nhµ níc h¬n n÷a, bän quan liªu thiÕu n¨ng lùc nhng l¹i lªn mÆt lµ "quan cai trÞ" Lªnin coi ®ã lµ kÎ thï trong néi bé c¸c X« viÕt vµ §¶ng, Nhµ níc ph¶i cã th¸i ®é c¬ng quyÕt, s¾t thÐp "KÎ thï bªn trong tÖ h¹i nhÊt cña chóng ta chÝnh lµ anh chµng quan liªu, mét ngêi céng s¶n gi÷ mét c¬ng vÞ träng tr¸ch (vµ sau n÷a c¶ mét c¬ng vÞ kh«ng träng tr¸ch) trong c¸c c¬ quan X« viÕt...". Lªnin ®· kh¼ng ®Þnh cã thÓ g¹t bá ®îc kÎ thï ®ã "nhê cã sù gióp ®ì cña tÊt c¶ c«ng nh©n vµ n«ng d©n gi¸c ngé, toµn thÓ quÇn chóng c«ng nh©n vµ n«ng d©n ngoµi §¶ng...". 52. §äc c¸c t¸c phÈm cña Lªnin sau C¸ch m¹ng Th¸ng Mêi cã ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò §¶ng th× hÇu hÕt trong nh÷ng t¸c phÈm ®ã ¤ng ®Òu lªn ¸n nghiªm kh¾c bÖnh quan liªu v× ®ã lµ mét nguy c¬ cña §¶ng cÇm quyÒn - mµ nÕu kh«ng kh¾c phôc ®îc th× sÏ lµm cho chÝnh quyÒn X« viÕt tan r· vµ ®¬ng nhiªn lµ vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng sÏ bÞ thñ tiªu. §Ó kh¾c phôc ®îc tÖ quan liªu th× §¶ng ph¶i tiÕn hµnh c«ng t¸c t tëng vµ c«ng t¸c tæ chøc nghiªm tóc trong §¶ng, tõ trªn xuèng díi. Nhng Lªnin lu«n lu«n kh¼ng ®Þnh lµ chØ khi nµo qu¶ng ®¹i quÇn chóng tham gia c«ng t¸c qu¶n lý nhµ níc th× míi cã thÓ trõ diÖt ®îc bÖnh quan liªu. "ChØ khi nµo toµn thÓ nh©n d©n ®Òu tham gia qu¶n lý nhµ níc th× khi Êy míi cã thÓ ®¶ ph¸ chñ nghÜa quan liªu ®Õn cïng"11. - §¶ng l·nh ®¹o c«ng t¸c vËn ®éng quÇn chóng. 53. Theo Lªnin, muèn thiÕt lËp vµ cñng cè chñ nghÜa x· héi. §¶ng cÇm quyÒn vµ giai cÊp v« s¶n ph¶i hoµn thµnh hai nhiÖm vô nhng chØ lµ mét: Mét lµ: l«i cuèn, tæ chøc, l·nh ®¹o ®îc tÊt c¶ quÇn chóng lao ®éng vµ bÞ bãc lét nh»m ®¸nh ®æ giai cÊp t s¶n vµ hoµn toµn ®Ì bÑp mäi sù ph¶n kh¸ng cña giai cÊp ®ã. Hai lµ, lµm cho hÕt th¶y quÇn chóng lao ®éng vµ bÞ bãc lét cïng víi tÊt c¶ mäi tÇng líp tiÓu t s¶n ®i theo m×nh vµo con ®êng kiÕn thiÕt kinh tÕ míi, cã kh¶ n¨ng phèi hîp nh÷ng thµnh tùu míi nhÊt cña khoa häc vµ kü thuËt t b¶n víi sù tËp hîp ®«ng ®¶o 11 S®d, T.38, tr.205. 19 nh÷ng ngêi lao ®éng tù gi¸c, nh÷ng ngêi t¹o ra nÒn ®¹i s¶n xuÊt x· héi chñ nghÜa. NhiÖm vô thø hai nµy khã h¬n nhiÖm vô thø nhÊt v× kh«ng thÓ gi¶i quyÕt nhiÖm vô ®ã b»ng mét hµnh ®éng anh hïng nhÊt thêi mµ ph¶i cã tinh thÇn dòng c¶m l©u dµi nhÊt, bÒn bØ nhÊt, khã kh¨n nhÊt cña c«ng t¸c quÇn chóng hµng ngµy. 54. Cã quÇn chóng råi, khi ®· cã chøc cã quyÒn nhiÒu ®¶ng viªn céng s¶n m¾cph¶i bÖnh ba hoa, nãi dµi dßng rçng tuÕch tríc quÇn chóng nhng l¹i kh«ng biÕt l·nh ®¹o, tæ chøc nh÷ng c«ng viÖc hµng ngµy trong s¶n xuÊt, trong ph©n phèi hµng ho¸, trong ®êi sèng quÇn chóng. Tríc t×nh h×nh ®ã Lªnin ®· phª ph¸n gay g¾t thø bÖnh dÔ l©y ®ã. "H·y bít nh÷ng lêi hoa mü ®i, vµ h·y lµm thªm nh÷ng c«ng viÖc gi¶n dÞ thêng ngµy, h·y quan t©m thªm chót n÷a ®Õn pót lóa m× vµ pót than cÇn thiÕt cho ngêi c«ng nh©n ®ãi khæ vµ cho ngêi n«ng d©n r¸ch ríi, trÇn trôi, ®Õn ®îc tay nh÷ng ngêi ®ã, kh«ng ph¶i lµ do con ®êng giao dÞch con bu«n, do con ®êng t b¶n, mµ do lao ®éng tù nguyÖn tù gi¸c, lao ®éng anh dòng vµ ®Çy hy sinh cña nh÷ng ngêi lao ®éng b×nh thêng"12. 55. II. Néi dung vµ ph¬ng thøc l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi Nhµ níc 56. Trªn nÒn mãng lý luËn vÒ c¸ch thøc l·nh ®¹o trong néi bé tæ chøc ®¶ng cña chñ nghÜa M¸c, Lªnin hoµn thiÖn c¸ch thøc l·nh ®¹o trong néi bé ®¶ng vµ ph¸t triÓn néi dung ph¬ng thøc l·nh ®¹o cña ®¶ng ra toµn x· héi, ®Æc biÖt lµ chÝnh quyÒn X« viÕt. 57. Trong ®iÒu kiÖn §¶ng Céng s¶n cÇm quyÒn, tríc yªu cÇu vµ nhiÖm vô míi cña c¸ch m¹ng, §¶ng Céng s¶n ph¶i kÞp thêi x©y dùng ph¬ng thøc l·nh ®¹o cña ®¶ng ®èi víi nhµ níc. Khi cã chÝnh quyÒn, chñ nghÜa x· héi ®· chuyÓn tõ ®Êu tranh trªn lÜnh vùc t tëng lý luËn sang sù kÕt hîp biÖn chøng gi÷a thùc tiÔn vµ ®æi míi t tëng lý luËn. NhiÖm vô l·nh ®¹o cña ®¶ng khi cha giµnh ®îc chÝnh quyÒn lµ "Dïng mäi biÖn ph¸p tuyªn truyÒn vµ ®Êu tranh chÝnh trÞ ®Ó thùc hiÖn viÖc ®Ëp tan x· héi cò" 13. Khi cã chÝnh quyÒn, qu¶n lý x· héi trë thµnh nhiÖm vô chñ yÕu. NhiÖm vô cña ®¶ng cÇm quyÒn kh«ng chØ l·nh ®¹o giai cÊp c«ng nh©n mµ ph¶i l·nh ®¹o toµn x· héi. Sù nghiÖp x©y dùng x· héi trªn thùc tÕ lµ mét vÊn ®Ò míi, ë mçi giai ®o¹n lÞch sö kh¸c nhau, th× nhiÖm vô träng t©m còng kh¸c nhau. NhiÖm vô cña chÝnh 12 13 S®d, T.39, tr.26-27. S®d, T.7, tr.737. 20
- Xem thêm -