Tài liệu Tiểu luận tình huống - cải cách hành chính nhà n­ước tại quận cầu giấy

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 437 |
  • Lượt tải: 1
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tiểu luận tình huống - Cải cách hành chính nhà n­ước tại quận Cầu Giấy
Lêi nãi ®Çu Hµnh chÝnh Nhµ n­íc lµ ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ n­íc, hoÆc nh­ mét sè n­íc gäi lµ qu¶n lý “Khu vùc c«ng”. NÒn hµnh chÝnh Nhµ n­íc lµ tæng thÓ c¸c tæ chøc vµ quy chÕ ho¹t ®éng cña bé m¸y hµnh ph¸p, cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c«ng viÖc hµng ngµy cña Nhµ n­íc do c¸c c¬ quan cã t­ c¸ch ph¸p nh©n c«ng quyÒn tiÕn hµnh b»ng nh÷ng v¨n b¶n d­íi luËt ®Ó gi÷ g×n trËt tù c«ng, b¶o vÖ quyÒn lîi c«ng vµ phôc vô nhu cÇu hµng ngµy cña c«ng d©n. NÒn hµnh chÝnh Nhµ n­íc gåm 4 yÕu tè ®ã lµ: - HÖ thèng thÓ chÕ qu¶n lý x· héi theo ph¸p luËt - C¬ cÊu tæ chøc vµ c¬ chÕ vËn hµnh cña bé m¸y hµnh chÝnh c¸c cÊp, c¸c ngµnh. - §éi ngò c¸n bé, c«ng chøc hµnh chÝnh - Nguån tµi chÝnh Nhµ n­íc cÇn thiÕt ®Ó vËn hµnh ho¹t ®éng C¸c yÕu tè trªn cã mèi quan hÖ h÷u c¬ víi nhau ®Ó hoµn thiÖn nÒn hµnh chÝnh Nhµ n­íc, kh«ng thÓ chØ chó träng mét yÕu tè mµ bá qua c¸c yÕu tè kh¸c. NÒn hµnh chÝnh nhµ n­íc víi nghÜa réng chÞu t¸c ®éng cña c¸c yÕu tæ nh­: - Sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ nhµ n­íc - Sù tham gia cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi vµ c«ng d©n - Khu«n khæ ph¸p luËt cña nhµ n­íc §Ó thùc hiÖn tèt chøc n¨ng cña m×nh, nÒn hµnh chÝnh Nhµ n­íc ®­îc tæ chøc thµnh ChÝnh phñ vµ c¬ quan ®Þa ph­¬ng c¸c cÊp. Qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ n­íc ®­îc thùc hiÖn b»ng sù ®ång hµnh thèng nhÊt cña ChÝnh phñ nh»m ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn ®óng h­íng vµ lîi Ých thèng nhÊt cña c¶ quèc gia. Tæ chøc vµ ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc ph¶i xuÊt ph¸t tõ hÖ thèng thÓ chÕ lµ khu«n khæ ph¸p lý ®Ó thùc hiÖn quyÒn hµnh ph¸p trong viÖc qu¶n lý x· héi, ®­a ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµo cuéc sèng, lµ m«i tr­êng cho mäi tæ chøc vµ c¸ nh©n sèng vµ lµm viÖc theo ph¸p luËt. Trong thêi gian qua, nÒn hµnh chÝnh Nhµ n­íc ta ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh c«ng, bªn c¹nh ®ã còng ®· béc lé nhiÒu khiÕm khuyÕt tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng, trªn nhiÒu lÜnh vùc. Bëi vËy, §¶ng vµ Nhµ n­íc ta cã chñ tr­¬ng c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh. §ã lµ mét qu¸ tr×nh phøc t¹p bao gåm c¶ c¶i c¸ch c¸c yÕu tè bªn trong cña hÖ thèng hµnh chÝnh Nhµ n­íc, ph­¬ng thøc t¸c ®éng cu¶ hÖ thèng hµnh chÝnh Nhµ n­íc vµ c¸c lÜnh vùc nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu cña sù ph¸t triÓn trong c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau. C¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ n­íc lµ c¶i c¸ch ho¹t ®éng qu¶n lý cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc. C¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ n­íc lµ mét nhiÖm vô quan träng trong ®­êng lèi ®æi míi toµn diÖn cña §¶ng vµ lµ mét trong nh÷ng gi¶i 1 ph¸p ­u tiªn hµng ®Çu trong thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay. ChÝnh v× vËy t«i chän ®Ò tµi: “C¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ n­íc ë quËn CÇu GiÊy Thµnh phè Hµ Néi trong giai ®o¹n hiÖn nay” ®Ó viÕt tiÓu luËn xö lý t×nh huèng trong khãa häc båi d­ìng kiÕn thøc qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc theo ch­¬ng tr×nh chuyªn viªn chÝnh cña m×nh. 2 PhÇn I. M« t¶ t×nh huèng 1. Hoµn c¶nh ra ®êi cña c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh Nhµ n­íc ta. Tõ nh÷ng n¨m gi÷a thÕ kû XX, c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh Nhµ n­íc ®· trë thµnh xu h­íng chung cña nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi. §Æc tr­ng cña xu h­íng nµy lµ chuyÓn tõ m« h×nh Nhµ n­íc truyÒn thèng sang Nhµ n­íc phóc lîi chung; Tõ nÒn hµnh chÝnh cai trÞ lµ chñ yÕu sang nÒn hµnh chÝnh phôc vô; Tõ ph­¬ng thøc qu¶n lý tËp trung sang ph­¬ng thøc phi tËp trung. ë Việt Nam cải c¸ch hµnh chÝnh lµ c«ng việc mới mẻ, diễn ra trong điều kiện thiếu kiến thức vµ kinh nghiệm về quản lý hµnh chÝnh nhµ nước trong thời kỳ mới, cã nhiều vấn đề phải vừa lµm, vừa rót kinh nghiệm. V× vậy, việc h×nh thµnh quan niệm vµ những nguyªn tắc cơ bản chỉ đạo c«ng cuộc cải c¸ch hµnh chÝnh cũng như việc đề ra những nội dung, phương hướng, chủ trương, giải ph¸p thực hiện trong từng giai đoạn lµ một qu¸ tr×nh s¸ng tạo kh«ng ngừng, một qu¸ tr×nh nhận thức liªn tục, thống nhất trong tiến tr×nh đổi mới được khởi đầu từ Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 1986. C¶i c¸ch hµnh chÝnh Nhµ n­íc lµ thay ®æi mèi quan hÖ gi÷a Nhµ n­íc víi d©n vµ tæ chøc, lµm cho dÞch vô c«ng ngµy cµng tèt h¬n. Bëi vËy, §¶ng ta ®· nhÊt qu¸n quan ®iÓm vÒ c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh nhµ n­íc trong c¸c v¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VI, VII, VIII, IX cña §¶ng vµ trong NghÞ quyÕt cña c¸c Héi nghÞ Trung ­¬ng 2 vµ 8 (khãa VII), 3 vµ 7 (khãa VIII), 6 vµ 9 (khãa IX). Thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi IX, th¸ng 9 - 2001, ChÝnh phñ ®· ban hµnh ch­¬ng tr×nh tæng thÓ c¶i c¸ch hµnh chÝnh Nhµ n­íc giai ®o¹n 2001 - 2010 víi hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p vµ b­íc ®i phï hîp víi thêi kú ®Êt n­íc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng X· héi chñ nghÜa, x©y dùng Nhµ n­íc ph¸p quyÒn X· héi chñ nghÜa cña d©n, do d©n, v× d©n, yªu cÇu cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. C¶i c¸ch hµnh chÝnh ®· ®­îc tiÕn hµnh ë ViÖt nam tõ sau khi cã ®­êng lèi ®æi míi c¬ chÕ ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ n­íc cña §¶ng céng s¶n ViÖt nam (1986). Môc tiªu chung cña ch­¬ng tr×nh tæng thÓ c¶i c¸ch hµnh chÝnh Nhµ n­íc giai ®o¹n 2001 - 2010 lµ: X©y dùng mét nÒn hµnh chÝnh d©n chñ, trong s¹ch, v÷ng m¹nh, chuyªn nghiÖp, hiÖn ®¹i hãa, ho¹t ®éng cã hiÖu lùc, hiÖu qu¶ theo nguyªn t¾c cña Nhµ n­íc ph¸p quyÒn X· héi chñ nghÜa d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng; x©y dùng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc cã phÈm chÊt vµ n¨ng lùc ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng cuéc x©y dùng, ph¸t triÓn ®Êt n­íc. §Õn n¨m 2010, hÖ thèng hµnh chÝnh vÒ c¬ b¶n ®­îc c¶i c¸ch phï hîp yªu cÇu qu¶n lý nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng X· héi chñ nghÜa. Ph©n tÝch thùc tr¹ng cña hÖ thèng c¸c c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n­íc còng 3 nh­ c¸ch thøc ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ n­íc cña c¸c c¬ quan nµy lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu, kh«ng thÓ bá qua khi tiÕn hµnh c¶i c¸ch hµnh chÝnh. Ph©n tÝch thùc tr¹ng cña hÖ thèng tæ chøc ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n­íc th«ng qua viÖc ph©n tÝch thùc tr¹ng cña c¸c yÕu tè cÊu thµnh hÖ thèng c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc, nh»m chØ ra nh÷ng nguyªn nh©n cña sù h¹n chÕ, yÕu kÐm còng nh­ th¸ch thøc ®èi víi tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng cña hÖ thèng c¸c c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n­íc. §©y lµ mét c«ng viÖc rÊt nÆng nÒ, khã kh¨n vµ ®ßi hái tham gia cña nhiÒu c¸ nh©n, c¸c tæ chøc vµ cÇn cã mét ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc cã nh÷ng kiÕn thøc vÒ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ n­íc. §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX ®· ®¸nh gi¸ tiÕn tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh trong giai ®o¹n tr­íc khi §¹i héi tiÕn hµnh nh­ sau: “C¶i c¸ch hµnh chÝnh tiÕn hµnh chËm, thiÕu c­¬ng quyÕt vµ hiÖu qu¶ thÊp “. §ã còng chÝnh lµ ®Þnh h­íng ®Ó c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ n­íc xem xÐt ®­a ra ch­¬ng tr×nh tæng thÓ c¶i c¸ch hµnh chÝnh trong giai ®o¹n 2001-2010, nh»m ®Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh trªn c¶ 4 lÜnh vùc: ThÓ chÕ hµnh chÝnh; C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y hµnh chÝnh; Nguån nh©n lùc cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n­íc vµ tµi chÝnh c«ng. NhiÒu thµnh tùu to lín cña ®Êt n­íc trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc trong suèt 20 n¨m ®æi míi ®· minh chøng cho sù ®óng ®¾n cña ®­êng lèi ®æi míi, c¶i c¸ch cña §¶ng. Bé m¸y hµnh chÝnh Nhµ n­íc bao gåm hÖ thèng c¸c c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n­íc tõ Trung ­¬ng ®Õn c¬ së ®· gãp phÇn rÊt quan träng cho sù thµnh c«ng cña sù nghiÖp ®æi míi. Tuy nhiªn, ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ n­íc vÉn ch­a ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt ®ßi hái cña c«ng cuéc ®æi míi nh­ trong chØ thÞ 09/2005/CT-TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ tiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c c¶I c¸ch hµnh chÝnh cã nªu: ”So víi yªu cÇu vµ môc tiªu ®Ò ra, nh×n chung c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh vÉn cßn béc lé nhiÒu khuyÕt ®iÓm, yÕu kÐm, tiÕn ®é c¶i c¸ch cßn chËm, hiÖu qu¶ thÊp, ch­a ®ång bé ” Trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi c¸c tØnh Thµnh phè kh¸c trong c¶ n­íc, Thñ ®« Hµ Néi ®· tiÕn hµnh c¶i c¸ch hµnh chÝnh theo lé tr×nh chung do §¶ng vµ Nhµ n­íc ta chØ ®¹o. Tuy nhiªn, c¶i c¸ch hµnh chÝnh ë thñ ®« Hµ Néi, trong ®ã cã quËn CÇu GiÊy cã nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n, phøc t¹p riªng. 2. DiÔn biÕn t×nh huèng: QuËn CÇu GiÊy ®­îc thµnh lËp tõ th¸ng 9 n¨m 1997, ngay sau khi thµnh lËp l·nh ®¹o quËn ®· tËp trung triÓn khai kÕ ho¹ch cña UBND thµnh phè Hµ Néi thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh tæng thÓ cña ChÝnh Phñ vÒ c¶i c¸ch hµnh chÝnh Nhµ n­íc giai ®o¹n 2001-2010 vµ c¸c ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch cña Thµnh uû, Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi vÒ c¶i c¸ch hµnh chÝnh, n©ng cao hiÖu lùc chÝnh quyÒn 4 c¸c cÊp. QuËn Uû - Héi ®ång nh©n d©n - Uû ban nh©n d©n quËn CÇu GiÊy ®· quan t©m l·nh ®¹o, chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh trªn ®Þa bµn, thµnh lËp Ban chØ ®¹o thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh, x©y dùng ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch, b¸m s¸t néi dung, chØ ®¹o s¸t xao c¸c phßng, ngµnh, c¬ quan, ®¬n vÞ vµ c¸c ph­êng thùc hiÖn c¸c b­íc tiÕn hµnh c¶i c¸ch hµnh chÝnh. Thø nhÊt: VÒ thÓ chÕ hµnh chÝnh: ThÓ chÕ hµnh chÝnh nhµ n­íc lµ tæng thÓ c¸c quy ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ tæ chøc, chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ thÈm quyÒn cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc, vÒ mèi quan hÖ cña c¸c c¬ quan thuéc hÖ thèng hµnh chÝnh nhµ n­íc víi c¬ quan nhµ n­íc vµ c«ng d©n; vÒ chÕ ®é c«ng vô, quy chÕ c«ng chøc. ThÓ chÕ hµnh chÝnh nhµ n­íc vµ c¶i c¸ch thÓ chÕ hµnh chÝnh nhµ n­íc ®· ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc ta quan t©m ngay tõ khi b¾t ®Çu tiÕn hµnh c¶i c¸ch hµnh chÝnh. Uû ban nh©n d©n quËn CÇu GiÊy ®· tiÕn hµnh rµ so¸t, hoµn chØnh c¸c v¨n b¶n ph¸p quy phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc trªn ®Þa bµn. Quy chÕ lµm viÖc cña c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ §¶ng, chÝnh quyÒn, mÆt trËn tæ quèc vµ c¸c ®oµn thÓ tõ quËn ®Õn ph­êng, c¸c phßng ban chuyªn m«n, c¸c bé phËn chøc n¨ng còng ®­îc x©y dùng hoµn chØnh, phï hîp víi yªu cÇu c¶i c¸ch hµnh chÝnh. KÕt qu¶ rµ so¸t v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt tõ 2001-2006: Néi dung 2002 2003 2004 2005 2006 Tæng céng 1. Sè v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®· ®­îc rµ so¸t 9 13 16 11 19 68 2 4 4 10 HÕt lùc 1 2 3 §· gi¶i quyÕt + Tù b·i bá 2. Sè v¨n b¶n cÇn söa ®æi thuéc thÈm quyÒn UBND quËn Ghi chó hiÖu C¸c ph­êng ®· thùc hiÖn rµ so¸t thñ tôc hµnh chÝnh, bæ sung, hoµq chØnh vµ tæ chøc thùc hiÖn quy chÕ lµm viÖc cña: §¶ng, chÝnh quyÒn, MÆt trËn Tæ quèc vµ c¸c ®oµn thÓ. Thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh g¾n víi viÖc thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë c¬ së. Thø hai: VÒ thñ tôc hµnh chÝnh. Ngay tõ th¸ng 4/2000, UBND quËn CÇu GiÊy ®· triÓn khai thùc hiÖn ®Ò ¸n c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh theo m« h×nh "Mét ®Çu mèi" ë mét sè lÜnh vùc chuyªn m«n: Qu¶n lý ®« thÞ - §Þa chÝnh Nhµ ®Êt; Kinh tÕ- V¨n ho¸ Th«ng tin; T­ ph¸p; Lao ®éng TBXH. 5 - §Çu t­ n©ng cÊp x©y dùng 01 nhµ lµm viÖc hai tÇng khang trang, biÖt lËp lµm n¬i tiÕp d©n, gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh theo c¬ chÕ "mét cöa", ®Çu t­ thªm c¸c trang thiÕt bÞ nh­ m¸y tÝnh, hÖ thèng v¸ch ng¨n, phßng chê ®¶m b¶o v¨n minh trong giao tiÕp c«ng së, ®¸p øng tèt c¸c yªu cÇu cña c«ng d©n vµ tæ chøc. - Rµ so¸t, chØnh söa, thùc hiÖn tèt néi quy, quy chÕ ho¹t ®éng cña bé phËn “mét cöa” vµ niªm yÕt c«ng khai c¸c quy ®Þnh, quy tr×nh thñ tôc gi¶i quyÕt tõng lo¹i hå s¬ thñ tôc hµnh chÝnh, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho tæ chøc vµ c«ng d©n ®Õn yªu cÇu gi¶i quyÕt c«ng viÖc. - Bè trÝ ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc cã n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n, phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt lµm viÖc t¹i bé phËn "mét cöa". Rµ so¸t, ®¸nh gi¸ vµ ph©n c«ng râ nhiÖm vô tõng c¸n bé, c«ng chøc ®¶m b¶o yªu cÇu nhiÖm vô trong tõng thêi kú. - C¸n bé c«ng chøc lµm viÖc t¹i bé phËn tiÕp nhËn hå s¬ hµnh chÝnh ®­îc cÊp trang phôc, thÎ vµ phô cÊp hµng th¸ng 150.000 ®ång mçi ng­êi, v× vËy c¸n bé, c«ng chøc bé phËn “mét cöa" lu«n yªn t©m c«ng t¸c. - §Ó ®¸p øng theo yªu cÇu, quËn ®· tËp chung nghiªn cøu, rµ so¸t, x©y dùng vµ ban hµnh c¸c v¨n b¶n qu¶n lý. C¸c v¨n b¶n cña Trung ­¬ng, Thµnh phè vµ cña quËn vÒ viÖc thùc hiÖn c¬ chÕ “mét cöa” ®­îc tËp hîp thµnh quyÓn cÊp ph¸t cho c¸c ph­êng, c¸c phßng ban liªn quan ®Ó nghiªn cøu rÊt ®Çy ®ñ vµ thuËn tiÖn. - Cñng cè bæ sung trang thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn, duy tr× viÖc kÕt nèi m¹ng th«ng tin th­êng xuyªn víi Së Néi vô, víi cæng giao tiÕp ®iÖn tö cña Thµnh phè. QuËn ®· kÞp thêi øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong lÜnh vùc cÊp phÐp kinh doanh, cÊp phÐp x©y dùng, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë quyÒn sö dông ®Êt ë, sè ho¸ b¶n ®å ®Þa chÝnh t¹o nhiÒu thuËn lîi cho c«ng d©n, tæ chøc ®Õn yªu cÇu gi¶i quyÕt c«ng viÖc. - Cïng víi viÖc thùc hiÖn c¶i c¸ch thñ hµnh chÝnh theo m« h×nh mét ®Çu mèi, quËn tËp trung chØ ®¹o c¸c ph­êng n©ng cÊp trô së lµm viÖc, ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt n©ng cao hiÖu qu¶ gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh ë c¸c ph­êng, thùc hiÖn tiÕp d©n, gi¶i quyÕt ®¬n th­ khiÕu n¹i tè c¸o cña c«ng d©n ®¶m b¶o ®óng luËt. ViÖc x©y dùng, ban hµnh c¸c v¨n b¶n ®­îc g¾n víi thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë c¬ së. - Tæng sè hå s¬ hµnh chÝnh quËn ®· tiÕp nhËn tõ th¸ng 4 n¨m 2000 ®Õn 6 th¸ng ®Çu n¨m 2005 lµ: 29.998 hå s¬. Trong ®ã ®· gi¶i quyÕt: 29.998 hå s¬, chiÕm tû lÖ 100%, bao gåm: 2.827 hå s¬ vÒ lÜnh vùc lao ®éng - th­¬ng binh vµ x· héi; 20.982 hå s¬ lÜnh vùc t­ ph¸p; 4.645 hå s¬ lÜnh vùc kinh tÕ kÕ ho¹ch – v¨n ho¸ th«ng tin; 1.544 hå s¬ lÜnh vùc x©y dùng ®« thÞ - ®Êt ®ai. ViÖc gi¶i quyÕt hå s¬ hµnh chÝnh ®¶m b¶o ®óng quy tr×nh, nhanh gän. §Õn nay, ch­a cã ý 6 kiÕn nµo ph¶n ¸nh, th¾c m¾c vÒ th¸i ®é tiÕp d©n còng nh­ hiÖn t­îng s¸ch nhiÔu, tiªu cùc trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt c«ng viÖc. - Thùc hiÖn chØ ®¹o cña Thµnh phè tõ ngµy 1/8/2004 quËn ®· chän 3 ph­êng DÞch Väng, Mai DÞch, Trung Hoµ cã ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt t­¬ng ®èi thuËn lîi lµm ®iÓm triÓn khai thùc hiÖn c¬ chÕ "mét cöa" vµ ®Õn ngµy 01/10/2004 ®ång lo¹t c¸c ph­êng ®· ®i vµo vËn hµnh chÝnh thøc c¬ chÕ "mét cöa" vÒ gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh. Ph­êng DÞch Väng HËu míi ®­îc thµnh lËp ®· thùc hiÖn “mét cöa“ tõ 01/4/2005 ®Õn nay. - §Ó ®¶m b¶o c¬ së ph¸p lý bé phËn mét cöa ho¹t ®éng, phßng Tæ chøc ChÝnh quyÒn ®· h­íng dÉn 8 ph­êng x©y dùng c¸c v¨n b¶n ph¸p quy gåm: + QuyÕt ®Þnh thµnh lËp Bé phËn tiÕp nhËn hå s¬ hµnh chÝnh. + QuyÕt ®Þnh giao nhiÖm vô cho c¸n bé thùc hiÖn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ hå s¬ hµnh chÝnh. + QuyÕt ®Þnh ban hµnh Quy chÕ tæ chøc, ho¹t ®éng cña bé phËn tiÕp nhËn hå s¬ hµnh chÝnh. + QuyÕt ®Þnh ban hµnh quy ®Þnh, tr×nh tù gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh. + Néi quy tiÕp nhËn hå s¬ hµnh chÝnh vµ c¸c biÓu mÉu, sæ s¸ch theo quy ®Þnh. - C¨n cø vµo nhiÖm vô, chøc n¨ng cña c¸n bé tiÕp nhËn hå s¬ hµnh chÝnh, c¸c ph­êng ®Òu lùa chän c¸n bé ®ñ n¨ng lùc, tr×nh ®é ®Ó tiÕp nhËn hå s¬ hµnh chÝnh, bè trÝ c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o trùc tiÕp chØ ®¹o vµ lµm tr­ëng bé phËn tiÕp nhËn hå s¬ hµnh chÝnh. - C¸c ph­êng ®· ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ phôc vô tèt c«ng t¸c chuyªn m«n, bè trÝ n¬i tiÕp nhËn hå s¬ hµnh chÝnh thuËn lîi, niªm yÕt c«ng khai danh môc thñ tôc hå s¬ hµnh chÝnh, trang trÝ khÈu hiÖu, biÓn hiÖu, bµn ghÕ, m¸y tÝnh, néi quy; c«ng khai møc phÝ, lÖ phÝ, hßm th­ gãp ý... ®¶m b¶o trang träng cña c¬ quan c«ng quyÒn. §Æc biÖt ph­êng Quan Hoa ®· x©y dùng ®­îc phÇn mÒm m¸y vi tÝnh ®Ó qu¶n lý hå s¬ theo c¬ chÕ "mét cöa", mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong viÖc kiÓm tra, ®«n ®èc, thèng kª, b¸o c¸o. §Õn nay 100% c¸c ph­êng ®· tiÕn hµnh cµi ®Æt phÇn mÒm trong lÜnh vùc tiÕp nhËn, tr¶ hå s¬ hµnh chÝnh, thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc theo quy ®Þnh cña Thµnh phè: Trang phôc, båi d­ìng hµng th¸ng... Thø ba: VÒ tæ chøc bé m¸y vµ c«ng t¸c c¸n bé: - Trªn c¬ së chøc n¨ng nhiÖm vô QuËn ®· tiÕn hµnh kiÖn toµn tæ chøc bé m¸y cña §¶ng, chÝnh quyÒn, MÆt trËn Tæ quèc, c¸c c¬ quan, ®oµn thÓ tõ quËn 7 ®Õn c¬ së, ph©n c«ng râ chøc n¨ng nhiÖm vô, ®¶m b¶o mèi quan hÖ c«ng t¸c, ho¹t ®éng kh«ng bÞ chång chÐo, hiÖu qu¶ cao trong qu¶n lý ®iÒu hµnh c«ng viÖc. - Uû ban nh©n d©n quËn ®· tiÕn hµnh s¾p xÕp, bè trÝ ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc t­¬ng ®èi gän nhÑ, ®¶m b¶o biªn chÕ Thµnh phè duyÖt lµ 110 c¸n bé, c«ng chøc ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô. §· kiÖn toµn V¨n phßng Héi ®ång nh©n d©n Uû ban nh©n d©n, phßng V¨n ho¸ th«ng tin vµ thÓ dôc thÓ thao, Uû ban d©n sè gia ®×nh vµ trÎ em, phßng §Þa chÝnh nhµ ®Êt vµ ®« thÞ; T¸i thµnh lËp phßng T­ ph¸p, Tµi nguyªn M«i tr­êng, X©y dùng §« thÞ, Thanh tra x©y dùng, Ban qu¶n lý dù ¸n, s¸p nhËp tr­êng THCS Lª Quý §«n vµ tr­êng THCS NghÜa §« thµnh tr­êng THCS Lª Quý §«n.... - Thùc hiÖn tiÕp nhËn, ®iÒu ®éng, bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th­ëng, kû luËt, gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch víi c¸n bé, c«ng chøc ®¶m b¶o ®óng quy ®Þnh, quy tr×nh, nguyªn t¾c, thÈm quyÒn. X©y dùng kÕ ho¹ch quy ho¹ch c¸n bé chñ chèt ®¶m b¶o nguån kÕ cËn tr­íc m¾t vµ l©u dµi. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, båi d­ìng theo chØ tiªu kÕ ho¹ch cña Thµnh phè, c¸c chuyªn ®Ò thiÕt thùc phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý. §Õn nay trªn 90% c¸n bé tr­ëng, phã c¸c phßng ban cã tr×nh ®é chuyªn m«n lµ ®¹i häc, tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ tõ trung cÊp trë lªn, ®­îc båi d­ìng kiÕn thøc qu¶n lý nhµ n­íc; trªn 80% c¸n bé, c«ng chøc nhµ n­íc cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c chuyªn m«n, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô chung cña quËn. - C¸c ph­êng quan t©m kiÖn toµn tæ chøc bé m¸y c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ, tæ d©n phè ®Æc biÖt sau bÇu cö H§ND c¸c cÊp nhiÖm kú 2004-2009. Ph©n c«ng râ ng­êi, râ viÖc, tr¸ch nhiÖm, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ trong qu¶n lý ®iÒu hµnh. KiÖn toµn nhanh c¸c ph­êng thiÕu phã chñ tÞch vµ c¸n bé chuyªn m«n, thÈm ®Þnh bè trÝ c¸n bé lµm nhiÖm vô “mét cöa” ë c¸c ph­êng ®¶m b¶o tiªu chuÈn quy ®Þnh. §Õn nay c¸c ph­êng ®· bè trÝ ®ñ c¸n bé l·nh ®¹o, c¸n bé chuyªn m«n theo c¬ cÊu, chÊt l­îng c¸n bé ®­îc n©ng lªn: 12/ 24 Chñ tÞch, phã Chñ tÞch UBND c¸c ph­êng lµ c«ng chøc, 100% c¸n bé chñ chèt ph­êng cã tr×nh ®é chuyªn m«n lµ trung cÊp vµ ®¹i häc, c¸c chøc danh chuyªn m«n (V¨n phßng, tiÕp nhËn tr¶ hå s¬ hµnh chÝnh, T­ ph¸p, §Þa chÝnh , KÕ to¸n, V¨n ho¸ Th«ng tin ) ®­îc kiÖn toµn ®¶m b¶o ®óng tiªu chuÈn quy ®Þnh. 8 Thø t­: VÒ c«ng t¸c gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o cña d©n: - Uû ban nh©n d©n quËn ®· bè trÝ phßng tiÕp d©n khang trang, c¸c quy tr×nh tiÕp nhËn vµ xö lý ®¬n th­ khiÕu n¹i, tè c¸o ®· ®­îc cñng cè vµ niªm yÕt c«ng khai, ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó nh©n d©n tíi khiÕu n¹i, tè c¸o, ph¶n ¸nh, kiÕn nghÞ. QuËn uû tiÕp d©n vµo ngµy thø 6 hµng tuÇn do ®ång chÝ Phã ch¸nh V¨n phßng QuËn Uû phô tr¸ch; Uû ban nh©n d©n quËn thµnh lËp tæ tiÕp d©n do ®ång chÝ Phã V¨n phßng Uû ban nh©n d©n quËn lµm tæ tr­ëng, 02 chuyªn viªn vµ 1 thanh tra viªn chuyªn tr¸ch tiÕp d©n. C¸n bé tiÕp d©n cã kinh nghiÖm, tr×nh ®é chuyªn m«n ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng viÖc. L·nh ®¹o Uû ban nh©n d©n quËn bè trÝ lÞch tiÕp d©n mçi th¸ng 2 ngµy; Tr­ëng c¸c phßng ban chuyªn m«n cña quËn ®­îc bè trÝ tiÕp d©n khi cÇn thiÕt. V× vËy c«ng t¸c tiÕp d©n ®· ®i vµo nÒ nÕp, nhiÒu vô viÖc phøc t¹p kÐo dµi trong nhiÒu n¨m nay ®· gi¶i quyÕt døt ®iÓm ®óng thÈm quyÒn, ®óng ph¸p luËt, h¹n chÕ ®­îc t×nh tr¹ng khiÕu kiÖn v­ît cÊp. * KÕt qu¶ gi¶i quyÕt ®¬n th­ khiÕu n¹i tè c¸o thuéc thÈm quyÒn UBND quËn: Néi dung 2002 2003 2004 2005 2006 Tæng céng 1. Sè lÇn tiÕp d©n 370 340 199 84 90 1083 2. Sè ®¬n th­ khiÕu n¹i ®· gi¶i quyÕt 14 40 7 1 2 64 3. Sè ®¬n th­ tè c¸o ®· gi¶i quyÕt 0 0 1 0 0 1 4. Tæng sè ( 2+3 ) ®· gi¶i quyÕt 14 40 8 1 2 65 - C¸c ph­êng ®· kh¾c phôc khã kh¨n vÒ c¬ së vËt chÊt, bè trÝ phßng tiÕp d©n riªng, ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng d©n ®Õn khiÕu n¹i, tè c¸o ®­îc thuËn lîi, dÔ dµng. L·nh ®¹o §¶ng Uû, Uû ban nh©n d©n c¸c ph­êng ®· cã sù quan t©m thÝch ®¸ng tíi c«ng t¸c nµy; 8 ph­êng ®· bè trÝ c¸n bé cã tr×nh ®é, n¨ng lùc hiÓu biÕt ph¸p luËt trùc tiÕp tiÕp c«ng d©n th­êng xuyªn. L·nh ®¹o Uû ban nh©n d©n ph­êng cã lÞch tiÕp d©n ®Þnh kú mçi tuÇn 1 ngµy, viÖc më sæ theo dâi c«ng t¸c tiÕp d©n ®­îc thùc hiÖn hîp lý, khoa häc, cã sù thèng nhÊt tõ quËn tíi c¸c ph­êng, ghi chÐp cËp nhËt th­êng xuyªn ®Çy ®ñ. Do vËy viÖc tiÕp nhËn, thô lý ®¬n th­ kh«ng bÞ ïn t¾c, kh¾c phôc t×nh tr¹ng chËm trÔ, chång chÐo, ®ïn ®Èy tr¸ch nhiÖm trong viÖc gi¶i quyÕt yªu cÇu cña c«ng d©n. 9 * KÕt qu¶ gi¶i quyÕt ®¬n th­ khiÕu n¹i tè c¸o thuéc thÈm quyÒn Uû ban nh©n d©n ph­êng: Néi dung 2002 2003 2004 2005 2006 Tæng céng 940 956 647 432 350 3325 2. Sè ®¬n th­ khiÕu n¹i ®· gi¶i quyÕt 7 2 0 2 2 13 3. Sè ®¬n th­ gi¶i quyÕt 3 1 3 1 2 10 10 3 3 3 4 23 1. Sè lÇn tiÕp d©n tè c¸o ®· 4. Tæng sè ( 2+3 ) ®· gi¶i quyÕt Thø n¨m: vÒ tµi chÝnh c«ng C«ng t¸c triÓn khai thùc hiÖn ®Ò ¸n kho¸n biªn chÕ vµ chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh cña quËn ®· ®­îc triÓn khai thùc hiÖn tõ ®Çu n¨m 2004. UBND quËn ®· qu¸n triÖt, chØ ®¹o tõng phßng ban chuyªn m«n tù ®¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c tæ chøc, ho¹t ®éng vµ ®Ò xuÊt ph­¬ng ¸n kho¸n cña ®¬n vÞ. C¸c phßng ban cã tµi kho¶n riªng ®­îc cÊp kinh phÝ ho¹t ®éng vÒ tµi kho¶n ®Ó ®¶m b¶o chñ ®éng trong qu¶n lý vµ tæ chøc thùc hiÖn. C¸c phßng ban kh«ng cã tµi kho¶n ®­îc cÊp kinh phÝ th«ng qua tµi kho¶n cña v¨n phßng H§ND - UBND quËn. ViÖc sö dông, ®iÒu hµnh nguån tµi chÝnh c«ng cña quËn ®· thùc hiÖn theo ®óng luËt ng©n s¸ch vµ sù chØ ®¹o cña Thµnh phè ®¸p øng ®­îc yªu cÇu c«ng viÖc ®Ò ra. 10 PhÇn II. Ph©n tÝch t×nh huèng: 1. C¬ së lý luËn. ViÖc n©ng cao n¨ng lùc, hiÖu lùc, hiÖu qña cña nÒn hµnh chÝnh Nhµ n­íc lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu vµ cÊp b¸ch trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ë n­íc ta xuÊt ph¸t tõ c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn sau: - Ho¹t ®éng hµnh chÝnh Nhµ n­íc lµ hÖ thèng thùc thi quyÒn lùc Nhµ N­íc nh»m tæ chøc thùc hiÖn ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. N©ng cao hiÖu lùc, hiÖu qu¶ hµnh chÝnh Nhµ n­íc chÝnh lµ n©ng cao vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi toµn x· héi, lµ hoµn thiÖn Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa. - ViÖt nam ®ang x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. §©y lµ nhiÖm vô míi mÎ, khã kh¨n vµ nÆng nÒ. B¶n th©n bé m¸y nhµ n­íc (mµ trong ®ã trùc tiÕp lµ bé m¸y hµnh chÝnh Nhµ n­íc) kh«ng ®æi míi tæ chøc ho¹t ®éng, n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý th× kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô khã kh¨n phøc t¹p trªn. - Thùc tiÔn tæ chøc häat ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc ta cho thÊy, bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm, thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc cßn cã nh÷ng yÕu kÐm cÇn ph¶i kÞp thêi kh¾c phôc nh­ bÖnh quan liªu, xa d©n, ®Æc quyÒn ®Æc lîi, vi ph¹m d©n chñ, qu¶n lý thiÕu tËp trung thèng nhÊt, trËt tù kû c­¬ng, bé m¸y cång kÒnh, nÆng nÒ, vËn hµnh trôc trÆc...Nh÷ng yÕu kÐm khuyÕt ®iÓm ®ã ®· lµm gi¶m sót nghiªm träng hiÖu lùc, hiÖu qu¶ hµnh chÝnh nhµ n­íc. - T×nh h×nh chÝnh trÞ, kinh tÕ, khoa häc - kü thuËt vµ c«ng nghÖ trªn thÕ giíi thay ®æi rÊt nhiÒu, ®ßi hái chóng ta ph¶i hoµn thiÖn tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Nhµ n­íc ®Ó cã thÓ thÝch øng kÞp víi diÔn biÕn cña t×nh h×nh vµ nhÞp ®é ph¸t triÓn cña thêi ®¹i. N©ng cao n¨ng lùc, hiÖu lùc, hiÖu qu¶ hµnh chÝnh Nhµ n­íc lµ nh÷ng t¸c ®éng cã chñ ®Þnh nh»m lµm cho ho¹t ®éng hµnh chÝnh Nhµ n­íc ®¹t ®­îc nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n sau. Thø nhÊt: X©y dùng mét Nhµ n­íc thùc sù cña d©n, do d©n, v× d©n, b¶o ®¶m quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, tÊt c¶ v× h¹nh phóc cña nh©n d©n. CÇn më réng d©n chñ X· héi chñ nghÜa, ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n trong qu¶n lý Nhµ n­íc. Nh©n d©n thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña m×nh tr­íc hÕt th«ng qua Quèc héi vµ Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp, ph¶i x©y dùng Quèc héi vµ Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp thùc sù lµ c¬ quan ®¹i biÓu cña nh©n d©n, thay mÆt nh©n d©n kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng hµnh chÝnh Nhµ n­íc. Tõng b­íc 11 thùc hiÖn chÕ ®é d©n chñ trùc tiÕp, x©y dùng nh÷ng thiÕt chÕ cô thÓ ®Ó ®¶m b¶o cho nh©n d©n trùc tiÕp thùc hiÖn quyÒn lµm chñ Nhµ n­íc vµ x· héi, ph¸t huy mäi tµi n¨ng, søc lùc vËt chÊt cña nh©n d©n tham gia vµo c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ ®Êt n­íc. Coi träng vµ gi¶i quyÕt tèt, ®óng ph¸p luËt c¸c kiÕn nghÞ, ®¬n th­ khiÕu tè cña nh©n d©n, b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña nh©n d©n. N©ng cao vai trß cña MÆt trËn Tæ quèc, c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi ®Ó c¸c tæ chøc nµy thùc sù tham gia vµo c«ng viÖc qu¶n lý Nhµ n­íc. CÇn ph¶i thÓ chÕ hãa ®óng ®¾n, kÞp thêi c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng thµnh ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, x©y dùng hÖ thèng ph¸p luËt hoµn chØnh, ®ång bé, chÊt l­îng cao phï hîp víi thùc tr¹ng kinh tÕ x· héi, b¶o vÖ ®­îc quyÒn tù do, d©n chñ, lîi Ých hîp ph¸p, danh dù vµ nh©n phÈm cña mäi c«ng d©n, kh¾c phôc ®­îc sù tïy tiÖn, l¹m quyÒn cña c¬ quan Nhµ n­íc Thø hai: chuyÓn tõng b­íc nÒn hµnh chÝnh truyÒn thèng sang nÒn hµnh chÝnh ph¸t triÓn. NÒn hµnh chÝnh n­íc ta tuy cã nhiÒu ®æi míi, nh­ng vÒ c¬ b¶n vÉn lµ nÒn hµnh chÝnh thùc hiÖn theo c¬ chÕ mÖnh lÖnh, can thiÖp vµ xin - cho. NÒn hµnh chÝnh nh­ vËy ch­a thÓ ®¶m nhiÖm vai trß khai th«ng c¸c nguån lùc trong tõng c¸ nh©n vµ c¶ x· héi ®Ó ph¸t triÓn ®Êt n­íc. V× vËy, trong ®iÒu kiÖn x©y dùng Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa cÇn thùc hiÖn b­íc chuyÓn tõ nÒn hµnh chÝnh truyÒn thèng sang nÒn hµnh chÝnh ph¸t triÓn. NÒn hµnh chÝnh ph¸t triÓn lµ sù cè g¾ng tõng b­íc t¸ch dÇn c¸c chøc n¨ng hµnh chÝnh khái c¸c chøc n¨ng kinh doanh, chøc n¨ng dÞch vô hµnh chÝnh, dÞch vô c«ng; t¸ch c¬ quan hµnh chÝnh c«ng quyÒn víi tæ chøc sù nghiÖp. §©y lµ nh÷ng vÊn ®Ò rÊt lín ®Ó bé m¸y hµnh chÝnh ®Ých thùc thùc hiÖn c«ng viÖc Nhµ n­íc, cßn c¸c chøc n¨ng kinh doanh, chøc n¨ng dÞch vô hµnh chÝnh, dÞch vô c«ng do d©n cïng Nhµ n­íc thùc hiÖn d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. NÒn hµnh chÝnh ph¸t triÓn x©y dùng quan hÖ gi÷a hµnh chÝnh víi c«ng d©n trªn c¬ së cña sù b×nh ®¼ng, c¸c quyÒn vµ nghÜa vô qua l¹i râ rµng, kh«ng tuyÖt ®èi hãa, ®Ò cao vai trß cña Nhµ n­íc tr­íc c«ng d©n, kh«ng xem c¬ quan Nhµ n­íc nh­ mét chñ thÓ cai qu¶n, ban ph¸t quyÒn lîi; C«ng chøc Nhµ n­íc cã quyÒn cÊp phÐp, s¸ch nhiÔu, g©y phiÒn hµ mµ ph¶i coi c«ng d©n lµ kh¸ch hµng, c¬ quan hµnh chÝnh lµ ng­êi phôc vô, thùc hiÖn cam kÕt phôc vô mét c¸ch c«ng khai. §Ó cã mét nÒn hµnh chÝnh ph¸t triÓn, cÇn qu¸n triÖt vµ thùc hiÖn tèt c¸c néi dung sau: - X©y dùng nÒn hµnh chÝnh phôc vô d©n. C«ng d©n lµ kh¸ch hµng mµ nÒn hµnh chÝnh cã tr¸ch nhiÖm cung øng nh÷ng nhiÖm vô tèt nhÊt, cã chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ nhÊt; 12 - D©n chñ hãa vµ ph©n cÊp, ph©n giao quyÒn h¹n. Nhµ n­íc qu¶n lý nh»m h­íng dÉn, gióp ®ì, khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc c«ng tù thùc hiÖn c¸c dÞch vô c«ng, Nhµ n­íc kh«ng c¶n trë, «m ®åm, lµm thay, ®éc quyÒn... - X¸c ®Þnh râ quan hÖ khu vùc c«ng vµ khu vùc t­; x· héi hãa hoÆc s¾p xÕp l¹i khu vùc c«ng nh­ng kh«ng lµm gi¶m vai trß qu¶n lý, chñ ®¹o, ®iÒu hßa cña Nhµ n­íc; - NÒn hµnh chÝnh c«ng thùc hiÖn c«ng quyÒn cã hiÖu lùc. Nhµ n­íc ph¸p quyÒn qu¶n lý b»ng ph¸p luËt víi viÖc ®Ò cao ®¹o ®øc, ph¸t huy nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn cña d©n téc, cña nh©n lo¹i... - NÒn hµnh chÝnh c«ng g¾n bã chÆt chÏ víi nÒn kinh tÕ, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn vµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ, b¶o ®¶m c«ng b»ng x· héi, phôc vô ®¾c lùc c¸c nhiÖm vô chiÕn l­îc kinh tÕ - x· héi cña mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn; - X¸c lËp quan hÖ gi÷a hµnh chÝnh c«ng vµ c¸c quan hÖ thÞ tr­êng, vËn dông s¸ng t¹o, linh ho¹t c¸c quan hÖ thÞ tr­êng ®Ó x©y dùng mét nÒn hµnh chÝnh n¨ng ®éng, mÒm dÎo, cã hiÖu qu¶, phôc vô tèt x· héi víi chi phÝ thÊp mµ kh«ng thÞ tr­êng hãa nÒn hµnh chÝnh c«ng; - L·nh ®¹o vµ qu¶n lý sù thay ®æi nÒn hµnh chÝnh c«ng trong m«i tr­êng chung cña hÖ thèng chÝnh trÞ, cña Nhµ n­íc vµ cña x· héi; - ¸p dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc - c«ng nghÖ míi vµo qu¶n lý, vµo nÒn hµnh chÝnh c«ng vÒ c«ng t¸c tæ chøc vµ nghiÖp vô... Tãm l¹i: Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ qu¶n lý kÕ ho¹ch hãa tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, c¶i c¸ch hµnh chÝnh vµ vai trß cña hµnh chÝnh c«ng ngµy cµng cã ý nghÜa to lín. Trong thêi gian qua, Nhµ n­íc ta ®· ¸p dông mét ph­¬ng thøc vµ c¬ chÕ qu¶n lý míi t¸c ®éng vµo nÒn kinh tÕ, c¬ cÊu kinh tÕ, vµo c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, vµo c¸c vïng kinh tÕ, vµo kinh tÕ ®èi ngo¹i...nh»m ®Þnh h­íng cho nÒn kinh tÕ vËn ®éng, ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu nhÊt ®Þnh vµ trªn thùc tÕ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh trong viÖc h×nh thµnh mét c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ hîp quy luËt, hîp lßng d©n, hîp xu thÕ thêi ®¹i. §ã lµ mét nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc, theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa; më cöa vµ héi nhËp víi khu vùc vµ trªn thÕ giíi; thùc hiÖn chñ tr­¬ng “D©n biÕt, d©n bµn, d©n lµm, d©n kiÓm tra”, ”D©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh”. 2. Ph©n tÝch vÊn ®Ò. C«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh quËn CÇu GiÊy giai ®o¹n 2000- 2006 ®· triÓn khai ®ång bé, ®óng môc ®Ých yªu cÇu vµ néi dung chØ ®¹o cña Thµnh phè, ®¹t ®­îc kÕt qu¶ b­íc ®Çu: th­êng xuyªn quan t©m, kiÖn toµn hÖ thèng chÝnh trÞ 13 tõ quËn tíi ph­êng, trªn c¬ së chøc n¨ng nhiÖm vô bè trÝ ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc hîp lý. V× thÕ ®· t¹o hiÖu qu¶ cao trong c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh Nhµ n­íc. C«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc ë cÊp quËn, cÊp ph­êng chÆt chÏ h¬n, tõng b­íc kh¾c phôc sù yÕu kÐm trong qu¶n lý ®iÒu hµnh, n©ng cao hiÖu lùc, hiÖu qu¶ cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn, c¸n bé, nh©n d©n phÊn khëi vµ ®ång t×nh ñng hé. Quan t©m c«ng t¸c quy ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng, lu©n chuyÓn, ®Ò b¹t, n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc, ®Æc biÖt lµ c¸n bé cÊp ph­êng. C«ng t¸c c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh b­íc ®Çu cã chuyÓn biÕn c¬ b¶n tõ quËn tíi ph­êng, thùc hiÖn m« h×nh “mét cöa” gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh t¹o m«i tr­êng thuËn lîi vÒ ph¸p lý cho c¸c tæ chøc vµ c«ng d©n khi liªn hÖ gi¶i quyÕt c«ng viÖc. §Æc biÖt th«ng qua c¶i c¸ch theo c¬ chÕ mét cöa ®· ®æi míi ph­¬ng ph¸p lµm viÖc, chuyÓn tõ viÖc d©n tù lµm, tù giao tiÕp ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc hµnh chÝnh sang Nhµ n­íc ®¶m nhËn, t¹o ®­îc mèi quan hÖ giao tiÕp lµm viÖc khoa häc, n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé, c«ng chøc, tËp trung ®­îc sù chØ ®¹o thèng nhÊt vÒ mét ®Çu mèi duy nhÊt, t¹o sù g¾n bã kÕt hîp gi¶i quyÕt c«ng viÖc gi÷a c¸c phßng, ban, ®¬n vÞ, c«ng viÖc ®­îc gi¶i quyÕt nhanh, kh«ng g©y phiÒn hµ cho c«ng d©n, ®¶m b¶o d©n chñ, c«ng khai, ®óng luËt vµ hiÖu qu¶; T¹o ra nh÷ng thuËn lîi vÒ phÝa nh©n d©n, thÓ hiÖn ®­îc b¶n chÊt cña nhµ n­íc ta lµ Nhµ n­íc cña d©n, do d©n vµ v× d©n. §· thùc hiÖn tèt chñ tr­¬ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc, s¾p xÕp l¹i m¹ng l­íi c¸c chî, thùc hiÖn c¬ chÕ kho¸n vµ chi phÝ hµnh chÝnh ®èi víi uû ban nh©n d©n quËn, ®¶m b¶o tiÕt kiÖm chi. Thùc hiÖn tèt lÜnh vùc x· héi ho¸ vÒ vÖ sinh m«i tr­êng vµ ph¸t triÓn nhiÒu lo¹i h×nh tr­êng trong lÜnh vùc gi¸o dôc. Tuy nhiªn c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña quËn cßn mét sè h¹n chÕ: - Sù chuyÓn biÕn trong nhËn thøc, tr¸ch nhiÖm cña mét bé phËn c¸n bé, §¶ng viªn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nhiÖm vô c¶i c¸ch hµnh chÝnh. C«ng t¸c quy ho¹ch, ®µo t¹o c¸n bé cÊp ph­êng ch­a ®ång bé. - Thùc hiÖn c¬ chÕ “mét cöa” ë mét sè phßng ban, ph­êng, ®¬n vÞ ch­a ®óng quy tr×nh; Gi¶i quyÕt c«ng viÖc cßn tuú tiÖn, ®ïn ®Èy tr¸ch nhiÖm, g©y phiÒn hµ, s¸ch nhiÔu c«ng d©n. - ChÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o ch­a nghiªm tóc, s¬ kÕt tæng kÕt ch­a kÞp thêi, v× vËy gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p ph¸t sinh ë c¬ së cßn bÞ ®éng. Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ: - N¨ng lùc tr×nh ®é cña mét bé phËn c¸n bé , §¶ng viªn ch­a ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi. Søc ú trong mét sè c¸n bé c«ng chøc do cã t©m lý ®· ®­îc tuyÓn 14 dông lµ æn ®Þnh suèt ®êi, ch­a chñ ®éng ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p tèi ­u ®Ó gi¶i quyÕt c«ng viÖc vµ phôc vô nh©n d©n ngµy mét tèt h¬n. - C¬ chÕ phèi hîp tæ chøc thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh trong hÖ thèng chÝnh trÞ ë mét sè ph­êng, ®¬n vÞ ch­a ®ång bé nªn hiÖu qu¶ c¶i c¸ch ch­a cao, ch­a toµn diÖn. - Mét sè quy tr×nh thñ tôc hµnh chÝnh ph¸t sinh chËm ®­îc bæ sung, h­íng dÉn thùc hiÖn, vÉn gi¶i quyÕt theo nÒ nÕp cò kh«ng ®óng víi yªu cÇu cña c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh. - C¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ biªn chÕ tæ chøc, tiÒn l­¬ng cßn nhiÒu bÊt cËp, ®Æc biÖt lµ ®èi víi ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o cÊp ph­êng, nªn ch­a t¹o ®éng lùc thóc ®Èy c¶i c¸ch hµnh chÝnh. Qu¸ tr×nh triÓn khai giai ®o¹n I c¶i c¸ch hµnh chÝnh víi nh÷ng thµnh c«ng vµ h¹n chÕ ®ã cho phÐp ta rót ra mét sè bµi häc kinh nghiÖm sau: - Ph¶i ®¶m b¶o sù nhÊt qu¸n, kiÓm tra liªn tôc trong trong triÓn khai c¶i c¸ch hµnh chÝnh bao gåm tõ x©y dùng ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch c¶i c¸ch hµnh chÝnh hµng n¨m, ®Õn tæ chøc vµ kiÓm tra thùc hiÖn, ®¸nh gi¸, kiÓm ®iÓm c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh, ph¶i dùa vµo ®¸nh gi¸ nh÷ng môc tiªu ®· ®Ò ra còng nh­ t¸c ®éng tíi x· héi th«ng qua c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh. - Trong c«ng t¸c chØ ®¹o, triÓn khai cÇn thèng nhÊt tõ ChÝnh phñ tíi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng c¸c cÊp ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña c¶i c¸ch, do ®ã ph¶i ®­îc duy tr× vµ b¶o ®¶m. Ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c, c¸c cuéc häp cña ChÝnh phñ, c¸c Bé vµ Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp ph¶i cã phÇn vÒ c¶i c¸ch hµnh chÝnh, coi ®©y lµ mét néi dung quan träng ph¶i th­êng xuyªn ®Ò cËp. - Ph¶i cã sù thèng nhÊt cao vÒ nhËn thøc, t­ t­ëng vµ hµnh ®éng trong c¶i c¸ch hµnh chÝnh xuÊt ph¸t tõ møc ®é khã kh¨n, phøc t¹p cña c«ng t¸c nµy. - B¶o ®¶m sù ®ång bé gi÷a c¶i c¸ch hµnh chÝnh víi ®æi míi tõng b­íc hÖ thèng chÝnh trÞ, víi c¶i c¸ch kinh tÕ, c¶i c¸ch lËp ph¸p vµ t­ ph¸p. - Trong qu¸ tr×nh triÓn khai, thùc hiÖn cÇn coi träng c«ng t¸c thÝ ®iÓm, lµm thö. Qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, nÒn hµnh chÝnh phôc vô ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò míi, ch­a kÕt luËn ®­îc ngay, nh­ng thùc tiÔn ®Æt ra vÉn ph¶i thùc hiÖn. Bµi häc vÒ x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng trong giai ®o¹n I c¸c ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng ®Æt ra qu¸ nhiÒu môc tiªu, võa qu¸ søc, võa kh«ng thiÕt thùc ë mét sè kÕt qu¶ ph¶i ®¹t tíi. ViÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng kh«ng g¾n víi tæ chøc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chÝnh cña c¸c bé ngµnh, do ®ã bÞ coi nhÑ. C¬ chÕ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh 15 hµnh ®éng, sù ph©n c«ng, phèi hîp gi÷a c¸c bé cã liªn quan ch­a phï hîp víi tÝnh hÖ thèng cña ch­¬ng tr×nh tæng thÓ lµm ¶nh h­ëng tíi kÕt qu¶ vµ tÝnh thêi gian cña s¶n phÈm c¸c ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng. 16 PhÇn III: Xö lý t×nh huèng XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng cña c«ng cuéc c¶i c¸ch hµnh chÝnh trªn ®Þa bµn quËn CÇu GiÊy nh÷ng n¨m qua, ®ång thêi ®Ó n©ng cao hiÖu lùc, hiÖu qu¶ cña chÝnh quyÒn quËn, c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh quËn CÇu GiÊy trong nh÷ng n¨m tíi cÇn tËp trung thùc hiÖn theo c¸c yªu cÇu sau: - TËp trung x©y dùng c¬ quan hµnh chÝnh lµnh m¹nh, s¸t d©n, v× d©n. X©y dùng bé m¸y hµnh chÝnh Nhµ n­íc tõ quËn tíi ph­êng tinh gän, hiÖu lùc hiÖu qu¶ cao trong qu¶n lý Nhµ n­íc. - X©y dùng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc v÷ng m¹nh, cã ®¹o ®øc c«ng vô, tr×nh ®é chuyªn nghiÖp cao, kü n¨ng thùc thi c«ng vô v÷ng, n¨ng lùc qu¶n lý vµ tham m­u hiÖu qu¶, ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý cña Nhµ n­íc, cña nh©n d©n. Xö lý nghiªm c¸c hiÖn t­îng phiÒn hµ, s¸ch nhiÔu ®èi víi c«ng d©n vµ c¸c tæ chøc. - X©y dùng quy chÕ tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé c«ng chøc vµ ng­êi ®øng ®Çu c¸c c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ. X©y dùng c¬ chÕ phèi hîp hiÖu qu¶ gi÷a c¸c phßng, ban ngµnh, ®oµn thÓ chÝnh trÞ quËn vµ ph­êng. §Ó ®¹t ®­îc c¸c yªu cÇu nªu trªn, c¸c cÊp chÝnh quyÒn cÇn thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô vµ biÖn ph¸p sau: Mét sè nhiÖm vô: 1. VÒ thÓ chÕ hµnh chÝnh: C«ng khai hãa c¸c quy tr×nh thñ tôc vµ rót ng¾n tèi ®a thêi gian gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh: - T¨ng c­êng c«ng t¸c rµ so¸t c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, lo¹i bá nh÷ng v¨n b¶n, thñ tôc hµnh chÝnh kh«ng cÇn thiÕt vµ tr¸i ph¸p luËt. Thùc hiÖn chuÈn hãa c¸c thñ tôc hµnh chÝnh, quy tr×nh tiÕp nhËn, thêi gian gi¶i quyÕt, phÝ vµ lÖ phÝ...cña cÊp quËn vµ ph­êng theo quy ®Þnh. - X©y dùng hoµn chØnh, tæ chøc thùc hiÖn nghiªm tóc quy chÕ lµm viÖc, quy chÕ phèi hîp c«ng t¸c cña hÖ thèng chÝnh trÞ tõ QuËn tíi ph­êng phï hîp víi yªu cÇu c¶i c¸ch hµnh chÝnh. TiÕp tôc chØ ®¹o thùc hiÖn c¬ chÕ “mét cöa” thèng nhÊt, ®ång bé vµ nghiªm tóc ®èi víi tÊt c¶ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh. - ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9001: 2000 trong gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh theo c¬ chÕ “mét cöa” mét c¸ch thiÕt thùc, hiÖu qu¶. §Çu t­, n©ng cÊp cæng giao tiÕp ®iÖn tö cÊp quËn, øng dông c«ng nghÖ th«ng tin tiÕn tíi hiÖn ®¹i hãa bé phËn tiÕp nhËn hå s¬ hµnh chÝnh, thùc hiÖn tõng b­íc ch­¬ng 17 tr×nh “ChÝnh phñ ®iÖn tö”. - Bè trÝ ®ñ c¸n bé cho c¸c bé phËn tiÕp nhËn hå s¬ hµnh chÝnh, ph©n c«ng râ c«ng viÖc, tr¸ch nhiÖm cô thÓ tõng c¸n bé c«ng chøc. Thùc hiÖn c¬ chÕ phèi hîp ®ång bé gi÷a c¸c phßng ban trong gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh. - N©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ th«ng tin, båi d­ìng kü n¨ng tiÕp nhËn hå s¬ hµnh chÝnh, kü n¨ng giao tiÕp vµ kinh nghiÖm øng xö cho c¸n bé, c«ng chøc lµm nhiÖm vô tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh. 2. C¶i c¸ch bé m¸y hµnh chÝnh. - Rµ so¸t, kiÖn toµn, s¾p xÕp l¹i c¸c phßng chuyªn m«n theo ®óng chøc n¨ng nhiÖm vô, träng t©m lµ c¸c phßng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ lÜnh vùc ®« thÞ, tµi nguyªn - m«i tr­êng, tµi chÝnh vµ y tÕ... - §æi míi lÒ lèi, t¸c phong lµm viÖc, thùc hiÖn nÕp sèng v¨n minh c«ng së, kû luËt kû c­¬ng trong c¬ quan. Ph¸t huy m¹nh mÏ vai trß cña tæ chøc C«ng ®oµn vµ §oµn thanh niªn trong c¬ quan. - Gi¶m bít héi häp, t¨ng c­êng tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n, tËp thÓ trong thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao; T¨ng c­êng kiÓm tra gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Þnh kú. - Rµ so¸t, bæ sung vµ thùc hiÖn tèt quy chÕ, quy ­íc d©n chñ ë c¬ quan, ®¬n vÞ. Quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan, ®¬n vÞ. Trªn c¬ së chøc n¨ng nhiÖm vô, tiÕp tôc kiÖn toµn tæ chøc bé m¸y; S¾p xÕp, bè trÝ ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc tinh gän ®óng ng­êi, ®óng viÖc, ®óng kh¶ n¨ng tr×nh ®é trong hÖ thèng chÝnh trÞ quËn vµ ph­êng. Ph©n c«ng râ chøc n¨ng nhiÖm vô, ®¶m b¶o mèi quan hÖ c«ng t¸c, ho¹t ®éng kh«ng bÞ chång chÐo nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao trong qu¶n lý ®iÒu hµnh c«ng viÖc. - Trang bÞ hiÖn ®¹i ho¸, sö dông hiÖu qu¶ thiÕt bÞ v¨n phßng, c«ng së, tõng b­íc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo qu¶n lý Nhµ n­íc, tiÕn tíi “ChÝnh phñ ®iÖn tö”. - Quan t©m ®µo t¹o båi d­ìng, n©ng cao chÊt l­îng c¸n bé c¬ së. Th­êng xuyªn kiÖn toµn tæ d©n phè nh»m ph¸t huy vai trß tæ tr­ëng tæ d©n phè, gióp Uû ban nh©n d©n c¸c ph­êng triÓn khai, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô. 3. §æi míi n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc: - Rµ so¸t, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc quËn vµ ph­êng vÒ tr×nh ®é, n¨ng lùc, phÈm chÊt; ®èi chiÕu víi tiªu chuÈn c¸n bé, c«ng chøc ®Ó ph©n lo¹i, s¾p xÕp, bè trÝ v× viÖc ®Ó bè trÝ c¸n bé c«ng chøc cho phï hîp, ®¸p øng yªu cÇu tiªu chuÈn ho¸ ngµy cµng cao cña bé m¸y c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n­íc. 18 - C¨n cø ®Þnh biªn c¬ cÊu chøc danh c¸n bé, c«ng chøc cña phßng ban vµ c¸c ph­êng x©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, lý luËn chÝnh trÞ, qu¶n lý Nhµ n­íc. - Thùc hiÖn tèt quy tr×nh c«ng t¸c quy ho¹ch, lu©n chuyÓn, bæ nhiÖm l¹i c¸n bé khi hÕt thêi h¹n vµ hÕt nhiÖm kú. - X©y dùng quy chÕ ®Ó c¸n bé chñ chèt c¸c phßng, ban, ngµnh trong quËn vµ ph­êng s©u s¸t c¬ së, trùc tiÕp víi nh©n d©n, l¾ng nghe, gi¶i quyÕt ý kiÕn cña nh©n d©n ngay t¹i c¬ së. - §µo t¹o, båi d­ìng theo ph­¬ng thøc ®æi míi: Néi dung gän, dÔ hiÓu, g¾n viÖc häc tËp víi thùc tiÔn, ®¶m b¶o ®Õn n¨m 2010, 100% c¸n bé, c«ng chøc cã tr×nh ®é qu¶n lý Nhµ n­íc, tr×nh ®é tin häc, ngo¹i ng÷ ®¸p øng ®­îc c«ng viÖc; §­îc trang bÞ kü n¨ng qu¶n lý vµ kü n¨ng phèi hîp xö lý c¸c vÊn ®Ò cã tÝnh chÊt liªn ngµnh. §æi míi néi dung, ph­¬ng ph¸p båi d­ìng c¸n bé ë Trung t©m båi d­ìng chÝnh trÞ quËn. - TriÓn khai thùc hiÖn nghiªm tóc Ph¸p lÖnh c¸n bé, c«ng chøc, luËt vÒ thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ vµ quy chÕ thùc hiÖn d©n chñ ë c¬ quan. VËn ®éng, gi¸o dôc c¸n bé, c«ng chøc thùc hiÖn phong c¸ch lµm viÖc, giao tiÕp v¨n minh, lÞch sù. - Thùc hiÖn nghiªm chØnh trong tuyÓn dông, sö dông c¸n bé, c«ng chøc theo quy ®Þnh, nhÊt lµ c«ng t¸c thi tuyÓn c«ng chøc, viªn chøc, n©ng ng¹ch, chuyÓn ng¹ch c«ng chøc, ®ång thêi vËn dông c¬ chÕ cho phÐp ®Ó thu hót nh©n tµi bæ sung nguån c¸n bé, c«ng chøc. - §æi míi n©ng cao chÊt l­îng hÖ thèng chÝnh trÞ, tiÕn hµnh kiÖn toµn bé m¸y c¸n bé ph­êng, tæ d©n phè. Tõng b­íc tiªu chuÈn ho¸ ®éi ngò c¸n bé chñ chèt cÊp ph­êng. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010, 100% c¸n bé, c«ng chøc, ®¹i biÓu H§ND cÊp ph­êng ®­îc ®µo t¹o, båi d­ìng cã tr×nh ®é chuyªn m«n hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao. Quy ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé ph¶i ®¸p øng kÞp thêi khi ®iÒu chØnh ®Þa giíi hµnh chÝnh, thµnh lËp ph­êng míi cña quËn vµ Thµnh phè. - N©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò c«ng chøc c¬ së, chñ ®éng trong c«ng t¸c quy ho¹ch, tuyÓn chän, ®µo t¹o c¸n bé chuyªn m«n cÊp ph­êng: V¨n phßngThèng kª, tµi chÝnh- kÕ to¸n, §Þa chÝnh- x©y dùng, T­ ph¸p- hé tÞch, V¨n ho¸X· héi, Qu¶n lý trËt tù x©y dùng ®« thÞ, theo tiªu chuÈn c«ng chøc c¬ së, ®ång thêi chó ý viÖc ®µo t¹o l¹i, båi d­ìng t¹i chç cho c¸c c«ng chøc ®­¬ng nhiÖm, thay thÕ sè c¸n bé nghØ h­u, kh«ng ®¸p øng nhiÖm vô trong t×nh h×nh míi. 4. NhiÖm vô tµi chÝnh c«ng. - Rµ so¸t, ®¸nh gi¸ hiÖu qña, ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qña thùc 19 hiÖn kho¸n biªn chÕ l­¬ng vµ chi phÝ hµnh chÝnh cña UBND quËn vµ ph­êng. - TiÕp tôc thùc hiÖn kho¸n quü l­¬ng, chi phÝ hµnh chÝnh theo chØ ®¹o cña Thµnh phè ®èi víi quËn vµ c¸c ph­êng. Thùc hiÖn tèt chñ tr­¬ng, x· héi hãa gi¸o dôc, y tÕ, vÖ sinh m«i tr­êng vµ chuyÓn ®æi m« h×nh qu¶n lý chî trªn ®Þa bµn quËn. BiÖn ph¸p thùc hiÖn: - Tæ chøc qu¸n triÖt nh»m n©ng cao nhËn thøc, vai trß tr¸ch nhiÖm cña c¸c tæ chøc §¶ng chÝnh quyÒn, tæ chøc chÝnh trÞ- x· héi c¸c cÊp trong viÖc chØ ®¹o, kiÓm tra thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh. C¶i tiÕn lÒ lèi, ph­¬ng ph¸p tæ chøc ®iÒu hµnh, kh¾c phôc nhanh nh÷ng tån t¹i, yÕu kÐm trong c¶i c¸ch hµnh chÝnh. §­a c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn gi¸o dôc ph¸p luËt trong c¸n bé vµ nh©n d©n vµ nÒ nÕp. T¨ng c­êng c«ng khai d©n chñ ë c¬ së ®Ó quÇn chóng nh©n d©n chñ ®éng ®Êu tranh víi c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc, b¶o thñ, tr× trÖ, chËm ®æi míi ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc. - §Çu t­ c¬ së vËt chÊt: Trô së, trang thiÕt bÞ ®Æc biÖt ®Çu t­ cho c«ng nghÖ th«ng tin. Bè trÝ ®ñ nguån kinh phÝ ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn ®Ò ¸n c¶i c¸ch hµnh chÝnh, n©ng cao hiÖu lùc chÝnh quyÒn. - Ph¸t huy vai trß cña MÆt trËn Tæ quèc vµ c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ – x· héi trong phèi hîp, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¬ quan nhµ n­íc, ®èi víi c¸n bé c«ng chøc vµ §¶ng viªn. Thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ ë c¬ së vµ chøc n¨ng ph¶n biÖn x· héi. - §Ò xuÊt víi Thµnh phè, ChÝnh phñ t¹o ®iÒu kiÖn xem xÐt, xÕp ng¹ch, bËc c«ng chøc cho c¸n bé l·nh ®¹o cÊp ph­êng: BÝ th­, Phã bÝ th­ §¶ng uû, Chñ tÞch, phã chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n, Chñ tÞch, phã chñ tÞch Uû ban nh©n d©n. - TËp trung chØ ®¹o ®iÓm vµ phæ biÕn rót kinh nghiÖm, ®ång thêi ®¶m b¶o chÕ ®é giao ban, b¸o c¸o, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ thi ®ua khen th­ëng c¸c ®¬n vÞ trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô c¶i c¸ch hµnh chÝnh. - Thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm tra thi hµnh c«ng vô ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, ¸p dông chÕ ®é khen th­ëng ®èi víi c«ng chøc hoµn thµnh tèt nhiÖm vô, xö lý nghiªm minh c¸c tr­êng hîp thiÕu tr¸ch nhiÖm, cöa quyÒn, g©y phiÒn hµ, s¸ch nhiÔu nh©n d©n. Nghiªn cøu x©y dùng ®­a vµo thùc hiÖn Quy chÕ ho¹t ®éng c«ng vô ë c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ. Thùc hiÖn tèt viÖc ®¸nh gi¸ c¸n bé, c«ng chøc hµng n¨m ®Ó n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé, c«ng chøc. 20
- Xem thêm -