Tài liệu Tieu_luan_tim_hieu_quan_ly_bang_thong_mang_bang_prtg

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 161 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

MỤC LỤC MỤC LỤC........................................................................................................................... 1 LỜI CÁM ƠN ..................................................................................................................... 3 MỞ ĐẦU............................................................................................................................. 4 1. Tính cấp thiết của đề tài: ............................................................................................. 4 2.Mục tiêu của đề tài: ...................................................................................................... 4 3. Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài: ....................................................................................... 4 4. Đối tƣợng nghiên cứu:................................................................................................. 5 5. Phạm vi nghiên cứu:.................................................................................................... 5 6. Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài: .................................................................................. 5 CHƢƠNG 1: GIAO THỨC QUẢN TRỊ MẠNG SNMP ................................................... 7 1.1.Giới thiệu giao thức SNMP ....................................................................................... 7 1.2. Hoạt động của SNMP............................................................................................... 8 1.3. Quản lí mạng Microsoft sử dụng SNMP.................................................................. 8 CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ PRTG ........................................................................... 13 2.1. Giới thiệu phần mềm PRTG................................................................................... 13 2.2. Các thành phần ....................................................................................................... 13 2.3.Hƣớng dẫn cài đặt ................................................................................................... 15 2.4 Hƣớng dẫn sử dụng ................................................................................................. 19 2.4.1. Login ................................................................................................................ 19 2.4.2. SSL Certificate Warning.................................................................................. 19 2.4.3. General Layout ................................................................................................ 20 2.4.4. Sensor States .................................................................................................... 20 2.4.5. Review Monitoring Data ................................................................................. 21 2.4.6. Object Settings ................................................................................................. 21 2.4.7. Alarms.............................................................................................................. 22 2.4.8. Logs ................................................................................................................. 23 2.4.9. Historic Data Reports ...................................................................................... 23 2.4.10. ToDos ............................................................................................................ 24 2.4.11. Working with Table Lists .............................................................................. 24 2.4.12. Object Selector............................................................................................... 25 2.4.13. Priority and Favorites .................................................................................... 26 2.4.14. Pause .............................................................................................................. 26 2.4.15. Context Menus ............................................................................................... 27 2.4.16. Hover Popup .................................................................................................. 27 2.4.17. Main Menu Structure ..................................................................................... 28 CHƢƠNG 3: MÔ HÌNH MÔ PHỎNG ............................................................................ 29 3.1. Mô hình .................................................................................................................. 29 3.1.1. Mô hình sử dụng PRTG Network Monitor...................................................... 29 3.1.2. Mô hình sử dụng PRTG Traffic Grapher......................................................... 30 3.2. Kết quả giám sát với PRTG Network Monitor: ..................................................... 31 KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN ........................................................................ 43 1. Kết quả đạt đƣợc: ...................................................................................................... 43 2. Đánh giá: ................................................................................................................... 43 3. Hƣớng phát triển của đề tài: ...................................................................................... 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................................. 44 2 LỜI CÁM ƠN Trong quá trình nghiên cứu, được sự giúp đỡ nhiệt tình từ phía giáo viên hướng dẫn và các bạn sinh viên trong lớp chúng tôi đã hoàn thành đề tài: “Tìm hiểu giao thức SNMP và giám sát, quản tri mạng với PRTG” Đề tài được chia làm 3 chương: Chương 1: Giao thức quản trị mạng SNMP. Chương 2: Tổng quan về PRTG. Chương 3: Mô hình mô phỏng. Lời cuối chúng tôi xin cảm ơn chân thành đến cô Võ Hồ Thu Sang đã hướng dẫn và giúp chúng tôi hoàn thành đề tài này! Tuy đã cố gắng nhưng không thể tránh khỏi những sai sót khi viết bài, chúng tôi rất mong nhận được sự chỉ bảo của thầy cô và các bạn. Xin chân thành cảm ơn! 3 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài : Công nghệ mạng Internet đang phát triển mạnh mẽ và xu hƣớng tích hợp các mạng không đồng nhất để chia sẻ thông tin cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Việc bảo đảm hệ thống mạng phức tạp, có quy mô lớn hoạt động tin cậy, hiệu năng cao, thông tin tin cậy đòi hỏi phải có hệ quản trị mạng để thu thập và phân tích một số lƣợng lớn dữ liệu một cách hiệu quả. Tuy nhiên, thông tin quản trị mạng lại phải truyền trên môi truờng Internet, có thể bị thất thoát, thay đổi hay giả mạo cần phải đƣợc bảo vệ. Chính vì vậy, việc nghiên cứu các giải pháp bảo đảm tính xác thực, tính mật của các thông điệp quản trị mạng là hết sức cần thiết. Giao thức SNMPv3 đã ra đời nhằm đáp ứng một phần yêu cầu cấp bách này. Tuy nhiên, việc lựa chọn mô hình thực thi vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. PRTG Traffic Grapher là một ứng dụng trên Windows để minh họa cho giao thức SNMP - PRTG Traffic Grapher dùng để theo dõi và phân loại cách dùng băng thông. Phần mềm quản lý mạng PRTG Network Monitor theo dõi và ngƣng hoạt động hệ thống, cho phép ngƣời dùng ngay lập tức phát hiện lỗi hoặc chậm hệ thống. Ngƣời dùng có thể tạo các báo cáo cho các giá trị và thời gian chết; kiểm tra băng thông, hiệu suất sử dụng, uptime và khả năng sẵn có; các vấn đề báo cáo và cảnh báo, giao diện web. Nhƣng việc theo dõi và quản tri mạng không hề đơn giản, để giải quyết những khó khăn nêu trên thì đề tài “Tìm hiểu giao thức SNMP và giám sát, quản tri mạng với PRTG” đã đóng góp, xây dựng thử nghiệm vào một mô hình cụ thể và qua đó đánh giá khả năng triển khai trong thực tế hệ thống quản trị mạng có độ an ninh cao. 2.Mục tiêu của đề tài: Tìm hiểu giao thức SNMP trên cơ sở đó nghiên cứu về phẩn mềm sử dụng SNMP là PRTG. Từng bƣớc mô phỏng phần mềm giám sát và quản tri mạng PRTG trên mô hình thực nghiệm. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài: - Nghiên cứu cơ sở lí thuyết về giao thức SNMP. - Hoạt động của SNMP. 4 - Quản lí mạng Microsoft sử dụng SNMP. - Tìm hiểu về phần mềm giám sát và quản tị mạng PRTG. - Tiến hành mô phỏng cài đặt phần mềm PRTG trên mô hình thực nghiệm. 4. Đối tƣợng nghiên cứu: - Giao thức SNMP (Simple Network Managemen Protocol). - Phần mềm giám sát và quản trị mạng PRTG. 5. Phạm vi nghiên cứu: Lĩnh vực quản trị mạng đã đƣợc nhiều tác giả nghiên cứu và đƣợc công ty Paessler của Đức giới thiệu. Các tài liệu này đã giải quyết tốt việc hƣớng dẫn những bƣớc cơ bản về cài đặt và sử dụng nhƣng chƣa có sự chuyên sâu về theo dõi và báo cáo của PRTG. Vì vậy đề tài sẽ làm rõ một phần các khó khăn trên. 6. Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài: - Tiến hành tìm hiểu giao thức SNMP trên các tài liệu, từ đó tổng hợp, phân tích đề hiểu rõ về giao thức. - Download phần mềm PRTG gồm 2 phiên bản: PRTG Traffic Grapher 6.2.2.984 và PRTG Network Monitor 12.4.6.3341. - Cài đặt sử dụng phần mềm PRTG Traffic Grapher 6.2.2.984 trên mô hình máy trạm XP giám sát hoạt động Winserver 2k3 mô phỏng trên VMware 9.0. - Cài đặt và sử dụng phần mềm PRTG Network Monitor 12.4.6.3341 trên mô hình mạng thật giữa máy Windown7 và thiết bị Modem D-Link. 5 6 CHƢƠNG 1: GIAO THỨC QUẢN TRỊ MẠNG SNMP 1.1.Giới thiệu giao thức SNMP SNMP (Simple Network Managemen Protocol) đƣợc ra đời từ năm 1988 và đƣợc sử dụng để quản lí các phần tử trong mạng Internet cũng nhƣ các phần tử trong mạng khác, SNMP nhanh chóng đƣợc chấp nhận trong cộng đồng Internet. SNMP là giao thức cho phép kiểm tra các thiết bị mạng nhƣ router, switch hay server đang vận hành. Một hệ thống sử dụng SNMP bao gồm 2 thành phần chính: Manager và Agent. - Manager: Là một máy tính chạy chƣơng trình quản lý mạng. Manager còn đƣợc gọi là một NMS (Network Management Station). Nhiệm vụ của một Manager là truy vấn các agent và xử lý thông tin nhận đƣợc từ agent. - Agent: Là một chƣơng trình chạy trên thiết bị mạng cần đƣợc quản lý. Agent có thể là một chƣơng trình riêng biệt (ví dụ nhƣ daemon trên Unix) hay đƣợc tích hợp vào hệ điều hành, ví dụ nhƣ IOS (Internetwork Operation System) của Cisco. Nhiệm vụ của agent là thông tin cho Manager. Giao thức SNMP đƣợc thiết kế để cung cấp một phƣơng thức đơn giản để quản lý tập trung mạng TCP/IP. SNMP là một giao thức tƣơng đối đơn giản. Tuy nhiên, tất cả các chức năng của nó là mạnh mẽ, đủ để cho phép quản lý các mạng phức tạp không đồng nhất. Nó cũng đƣợc sử dụng cho quản lý từ xa các ứng dụng, cơ sở dữ liệu, máy chủ, phần mềm, vv… SNMP dùng để quản lý tức là có thể theo dõi, có thể lấy thông tin, có thể đƣợc thông báo, và có thể tác động để hệ thống hoạt động nhƣ ý muốn. Ví dụ: Một số khả năng của phần mềm SNMP : 7 + Theo dõi tốc độ đƣờng truyền của một router, biết đƣợc tổng số byte đã truyền/nhận. + Lấy thông tin máy chủ đang có bao nhiêu ổ cứng, mỗi ổ cứng còn trống bao nhiêu. + Tự động nhận cảnh báo khi switch có một port bị down. + Điều khiển tắt (shutdown) các port trên switch. 1.2. Hoạt động của SNMP SNMP sử dụng UDP (User Datagram Protocol) nhƣ là giao thức truyền tải thông tin giữa các manager và agent. Việc sử dụng UDP, thay vì TCP, bởi vì UDP là phƣơng thức truyền mà trong đó hai đầu thông tin không cần thiết lập kết nối trƣớc khi dữ liệu đƣợc trao đổi (connectionless), thuộc tính này phù hợp trong điều kiện mạng gặp trục trặc, hƣ hỏng v.v. SNMP có các phƣơng thức quản lý nhất định và các phƣơng thức này đƣợc định dạng bởi các gói tin PDU (Protocol Data Unit). Các manager và agent sử dụng PDU để trao đổi với nhau. Các SNMP agent sẽ giữ một sơ sở dữ liệu, đƣợc gọi là Management Information Base (MIB), trong đó chứa các thông tin khác nhau về hoạt động của thiết bị mà agent đang giám sát. Phần mềm quản trị SNMP Manager sẽ thu thập thông tin này qua giao thức SNMP. 1.3. Quản lí mạng Microsoft sử dụng SNMP Các mô hình quản lý mạng truyền thống chạy trên hệ điều hành của Microsoft đa số sử dụng giao thức SNMP, trong đó chia làm 4 thành phần: - Nút đƣợc quản lý (managed node) - Trạm quản lý (management station) 8 - Thông tin quản lý (management information) - Giao thức quản lý (management protocol) Hình1.3.1: Quản lý mạng Microsoft sử dụng SNMP - Nút đƣợc quản lý có thể là máy tính, bộ định tuyến, bộ chuyển mạch, cầu nối, máy in hoặc các thiết bị mạng khác có khả năng liên lạc với bên ngoài mạng. Mỗi nút chạy phần mềm quản lý gọi là SNMP agent. Mỗi agent duy trì một cơ sở dữ liệu cục bộ các biến mô tả trạng thái, lịch sử và tác vụ ảnh hƣởng lên nó. - Trạm quản lý chứa một hoặc nhiều tiến trình liên lạc với agent trên mạng, phát những câu lệnh và nhận kết quả. Hình 1.3.1 trình bày mô hình quản lý mạng Microsoft thông qua giao thức SNMP. Trong hình 1.3.1, cơ sở dữ liệu MIB (Management Information Base) tập hợp tất cả các đối tƣợng trong một mạng, nó định ra những biến mà các phần tử mạng cần duy trì. 9 Trạm quản lý (management station) tƣơng tác với agent qua giao thức SNMP. Giao thức SNMP gồm 5 tác vụ và mỗi tác vụ đƣợc mã hóa trong một đơn vị dữ liệu PDU (Protocol Data Unit) riêng biệt và đƣợc chuyển qua mạng bằng giao thức UDP. Đó là các tác vụ: - Get-request: lấy giá trị của một hoặc nhiều biến. - Get-next-request: lấy giá trị của biến kế tiếp. - Set-request: đặt giá trị của một hoặc nhiều biến. - Get-response: trả về giá trị của một hoặc nhiều biến sau khi phát lệnh getrequest hoặc get-next-request, hoặc set-request. - Trap: gửi cảnh báo cho agent quản lý khi có biến cố xảy ra trên máy agent. Hình 1.3.2: Các tác vụ SNMP Hình 1.3.2 minh họa 5 tác vụ liên lạc giữa agent quản lý và máy agent, trong đó SNMP sử dụng port 161 cho các lệnh get-request, get-nextrequest, setrequest và get-response, riêng lệnh trap thì sử dụng port 162. Để minh họa cách thức SNMP làm việc nhƣ thế nào, chúng ta xem ví dụ ở hình 1.3.3. Giả sử có một ứng dụng quản lý SNMP chạy trên máy host 1 yêu cầu số phiên kích hoạt từ một máy Microsoft SNMP agent là host 2. 10 - Trình quản lý SNMP sử dụng tên máy (host name) để gửi yêu cầu qua cổng dịch vụ UDP 161. Tên máy sẽ đƣợc phân giải bằng cách sử dụng các file HOST, DNS hoặc WINS v.v... - Một message SNMP chứa lệnh get-request phát ra để phát hiện số phiên kích hoạt với tên community name là public. - Máy host 2 nhận message và kiểm tra tên nhóm làm việc chung (community name). Nếu tên nhóm sai hoặc message bị hỏng thì yêu cầu từ phía máy host 1 bị hủy bỏ. Nếu tên nhóm đúng và message hợp lệ thì kiểm tra địa chỉ IP để đảm bảo nó đƣợc quyền truy nhập message từ agent host 1. - Sau đó, phiên kích hoạt đƣợc tạo (ví dụ là phiên số 7) và trả thông tin về cho agent quản lý SNMP. Hình 1.3.3: Cách thức SNMP làm việc Nhược điểm: - Vì 4 trong 5 message SNMP là các nghi thức hồi đáp đơn giản (agent gửi yêu cầu, máy agent phản hồi kết quả) nên SNMP sử dụng giao thức UDP. Điều này nghĩa là một yêu cầu từ agent có thể không đến đƣợc máy agent và hồi đáp từ máy agent có thể không trả về cho agent. Vì vậy agent cần cài đặt thời gian hết hạn (timeout) và cơ chế phát lại. 11 - Quản lý mạng dựa trên SNMP có mức bảo mật thấp. Vì dữ liệu không mã hóa và không có thiết lập cụ thể để ngƣng bất kỳ truy nhập mạng trái phép nào khi tên community name và địa chỉ IP bị sử dụng để gửi yêu cầu giả mạo tới agent. - Quản lý mạng dựa trên SNMP có mức khả chuyển thấp giữa các kiến trúc khác nhau. Vì cấu trúc thông tin quản lý của SNMP chỉ hỗ trợ giới hạn các kiểu dữ liệu. - Không thân thiện. 12 CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ PRTG 2.1. Giới thiệu phần mềm PRTG PRTG (Paessler Router Traffic Grapher) là sản phẩm của công ty Paessler của Đức. PRTG có 2 phiên bản đó là Network Monitor và Traffic Grapher. - PRTG Traffic Grapher là một tiện ích Windows đơn giản dùng để kiểm tra lƣu lƣợng mạng theo đồ thị đƣợc thu thập bằng cách sử dụng SNMP, Netflow và các phƣơng pháp khác. - PRTG Network Monitor là phiên bản không cho phép kiểm tra hiệu suất và kết nối mạng nội bộ cho máy tính nội bộ của bạn nhƣng kết nối và kiểm tra mạng cho toàn bộ doanh nghiệp. PRTG Network Monitor có thể thực hiện điều này thông qua khoảng 10 kiểu sensor khác nhau nhƣ SNMP, WMI, & Netflow. Kiến trúc PRTG Network Monitor bao gồm hai phần chính đó là: PRTG Core Server và PRTG Probe. Vấn đề chính trong quá trình cài đặt PRTG đó là Core Server bao gồm quá trình lƣu trữ dữ liệu, web server, các báo cáo và hệ thống lƣu trữ. Còn Probe thi hành quá trình giám sát, nó nhận các cấu hình từ Core Server và thực thi quá trình xử lý sau đó báo kết quả về cho Core Server. Một Core Server có thể quản lí không giới hạn các Probe để tăng khả năng giám sát. Hai phần Core và Probe là hai dịch vụ trong windows chúng chạy bởi hệ điều hành window, không yêu cầu login vào user. 2.2. Các thành phần * PRTG Network Monitor: + PRTG Core Server: phần trung tâm của một cài đặt PRTG là "Core Server" bao gồm lƣu trữ dữ liệu, máy chủ web, công cụ báo cáo và hệ thống thông báo. 13 Server Core là bộ phận quan trọng trong PRTG dùng để xử lí các quá trình: - Cấu hình quản lí monitor. - Quản lí và cấu hình kết nối với các Probe. - Lƣu các dòng kết quả của monitor. - Ngƣời quản trị khai báo Mail Server cho quá trình gửi qua Email. - Lập biểu và báo cáo. - Quản lí các account. - Thanh lọc dữ liệu (dữ liệu quá 365 ngày). + PRTG Probe: thực hiện việc giám sát thực tế. Nó nhận đƣợc cấu hình của nó từ Server Core, chạy các quá trình giám sát và cung cấp kết quả giám sát trở lại Server Core. Một Server Core luôn luôn có một Probe địa phƣơng đang chạy trên cùng một máy chủ. Ngoài ra một Server Core có thể quản lý một số lƣợng không giới hạn của thiết bị thăm dò từ xa để đạt đƣợc theo dõi nhiều vị trí. Probe: là giao diện PRTG có thể chạy trên một hay nhiều máy tính. Ở quá trình cài đặt đƣợc gọi là “Local Probe” tự động đƣợc tạo bởi hệ thống. Sau khi nhận đƣợc cấu hình từ Core hệ thống tất cả các Probe có thể hoạt động độc lập. Chúng có nhiệm vụ giám sát và thông báo tình trạng hệ thống máy tính. Trên thực tế PRTG Network Monitor thi hành bởi các sensor, mỗi một sensor đại diện cho một thiết bị mạng, có thể là: - Một dịch vụ mạng: SMTP, FTP, HTTP… - Quá trình giao tiếp trên một cổng của Switch - Quá trình hoạt động của CPU hay bộ nhớ 14 - Quá trình giao tiếp trên card mạng - Một thiết bị NetFlow… Các Sensor này cho phép User tạo thành các nhóm, mỗi nhóm là tập hợp của một số các thiết bị, mỗi thiết bị lại có tập các Sensor và cuối cùng mỗi sensor có một hoặc nhiều kênh “chanels” (có thể là kênh IN hay OUT). 2.3.Hƣớng dẫn cài đặt PRTG Traffic Grapher phiên bản hiện tại là 6.2.1.950/951 và có bản miễn phí, bản thƣơng mại. Phiên bản PRTG Traffic Grapher miễn phí (15MB) đƣợc download theo link sau: http://www.paessler.com/download/prtg Sau khi download PRTG Traffic Grapher, tiến hành cài đặt. Việc cài đặt thực hiện khá dễ dàng. Để chạy chƣơng trình, trên Windows nhắp Start -> Programs -> PRTG Traffic Grapher -> PRTG Traffic Grapher. Xuất hiện hộp thoại Welcome to PRTG Traffic Grapher. Hình 2.3.1: Hộp thoại Welcome to PRTG Traffic Grapher Trên hộp thoại Welcome to PRTG Traffic Grapher, lựa chọn "Use the Freeware Edition", sau đó nhắp Next để tiếp tục. Sẽ xuất hiện giao diện chính của PRTG Traffic Grapher. 15 Hình 2.3.2: Giao diện PRTG Traffic Grapher Trên giao diện của PRTG Traffic Grapher, nhắp vào lựa chọn "Click here to create your first sensor" để tạo các sensor theo dõi.Khi đó PRTG Traffic Grapher sẽ chạy các bƣớc cấu hình để thêm một sensor mới. Dƣới đây là các bƣớc cấu hình chính: Hình 2.3.3: Add Sensor Wizard - Data Acquisition Type PRTG Traffic Grapher có hỗ trợ các loại sensor: SNMP, Packet Sniffing, NetFlow, Latency. Phiên bản miễn phí chỉ hỗ trợ SNMP và Packet Sniffing. SNMP sensor đƣợc sử dụng để theo dõi các traffic IN và OUT của cổng trên 16 router. Packet Sniffing đƣợc sử dụng để theo dõi các traffic của card mạng tại máy sử dụng. Trên hộp thoại Data Acquisition Type, lựa chọn SNMP. Hình 2.3.4: Add Sensor Wizard - SNMP Sensor Type Selection Trên hộp thoại SNMP Sensor Type Selection, lựa chọn "Standard Traffic Sensor". Các lựa chọn khác tùy thuộc vào thiết bị hỗ trợ SNMP. Hình 2.3.5: Add Sensor Wizard - Device Selection 17 Trên hộp thoại Device Selection, xác định các giá trị: - Device Name/Alias: Nhập tên router do bạn tự quy định. Có thể chọn IP của thiết bị đó cho dễ nhớ. - IP Address/DNS Name: Địa chỉ IP của router. - SNMP Version: Phiên bản của SNMP trên router hỗ trợ. Trong ví dụ này router hỗ trợ SNMP V1/V2 nên có thể chọn V2c. Có thể chọn lần lƣợt từng phiên bản để thử. - SNMP port: Để giá trị ngầm định của cổng SNMP là 161. - SNMP Community String: Ngầm định là public. Giá trị này có thể kiểm tra ở phần cấu hình SNMP trên router. Nếu sử dụng SNMP V3, cần phải xác định SNMP User, Authentication Mode và Password, có thêm lựa chọn là Data Encryption key. Hình 2.3.6: Add Sensor Wizard - Sensor Selection Trên hộp thoại Sensor Selection sẽ xuất hiện các cổng mà router đó hỗ trợ. Lựa chọn cổng theo dõi ADSL là ppp0. Lƣu ý các ký hiệu: ppp: Point-to-Point Protocol; eth: Ethernet; br: Bridge; wlan: Wireless. 18 2.4 Hƣớng dẫn sử dụng 2.4.1. Login Một khi máy chủ lõi PRTG đƣợc cài đặt, bạn có thể đăng nhập vào giao diện web trong của bạn trình duyệt, tải địa chỉ IP hoặc tên DNS của PRTG máy tính đƣợc cài đặt trên và đăng nhập bằng cách sử dụng nút Default Login. Bạn có thể xem và thay đổi các thiết lập của máy chủ web PRTG bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng PRTG Server Administrator. Quản trị Windows ứng dụng trên hệ thống máy chủ PRTG cốt lõi đƣợc cài đặt trên. Đặc biệt là khi truy cập vào PRTG từ internet, bạn nên sử dụng một encryped SSL kết nối. Bạn có thể dễ dàng chuyển sang SSL sử dụng Yes, chuyển sang nút SSL đƣợc hiển thị trên màn hình chào mừng. 2.4.2. SSL Certificate Warning Nếu bạn sử dụng PRTG bên ngoài mạng LAN nội bộ của bạn, đặc biệt là khi sử dụng nó trên internet, bạn nên chuyển đổi các máy chủ web nội bộ để sử dụng SSL. Sau khi làm nhƣ vậy, trình duyệt của bạn sẽ hiển thị một Giấy chứng nhận cảnh báo, nhƣ là các chứng chỉ đi kèm với PRTG không có thể đƣợc ký kết một hợp lệ thẩm quyền. Dù sao, các kết nối đến máy chủ PRTG web của bạn sẽ đƣợc bảo đảm thông qua SSL, và bạn có thể xác nhận nguy cơ bảo mật tuyên bố. Để biết thêm thông tin về kết nối trình duyệt an toàn, xin vui lòng xem phần khác dƣới đây. Mọi trình duyệt hiển thị cảnh báo chứng chỉ trong một bố cục khác nhau. Các bƣớc để đi tƣơng tự cho tất cả các trình duyệt, nhƣng chi tiết khác nhau trong: - Google Chrome 19 - Mozilla Firefox - Internet Explorer - Others 2.4.3. General Layout Sau khi đăng nhập vào giao diện web, bạn sẽ thấy trang chào đón của PRTG nhƣ mặc định. Trang này giúp bạn thêm cảm biến thủ công, thực hiện một tìm kiếm trên mạng tự động, kết quả rà soát, tải về Enterprise Console hoặc các ứng dụng điện thoại thông minh, và tiếp tục nhận đƣợc sự giúp đỡ và hỗ trợ. Hình 2.4.1: Welcome Screen 2.4.4. Sensor States Trong cây thiết bị của PRTG, bạn thƣờng tạo ra cảm biến nhau trên mỗi thiết bị. Với cảm biến, bạn có thể theo dõi các khía cạnh khác nhau của các thiết bị của bạn. Sử dụng một mã màu đơn giản, họ luôn luôn cho bạn thấy những gì đang xảy ra trong mạng của bạn. Các màu sắc của một bộ cảm biến luôn cho thấy tình trạng hiện tại của nó. 20
- Xem thêm -