Tài liệu TIỂU LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 236 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Më ®Çu QuyÒn lùc Nhµ níc ta lµ thèng nhÊt, cã sù ph©n c«ng vµ phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan nhµ níc trong viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn lËp ph¸p, hµnh ph¸p vµ t ph¸p. QuyÒn lËp ph¸p chÝnh lµ quyÒn ban hµnh, söa ®æi HiÕn ph¸p vµ c¸c ®¹o luËt; x©y dùng c¸c quy t¾c ph¸p lý ®Ó ®iÒu chØnh c¸c mèi quan hÖ x· héi. QuyÒn t ph¸p lµ quyÒn b¶o vÖ ph¸p luËt b»ng ho¹t ®éng truy tè, xÐt xö vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c liªn quan trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng xÐt xö. QuyÒn hµnh ph¸p lµ quyÒn chÊp hµnh ph¸p luËt vµ tæ chøc ®êi sèng x· héi theo ph¸p luËt. QuyÒn hµnh ph¸p ®îc thùc hiÖn th«ng qua thÈm quyÒn lËp quy vµ thÈm quyÒn hµnh chÝnh, trong ®ã quyÒn lËp quy chÝnh lµ thÈm quyÒn ban hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p quy (v¨n b¶n díi LuËt) môc ®Ých lµ ®Ó cô thÓ hãa c¸c ®¹o luËt vµ híng dÉn thùc hiÖn luËt, ®¶m b¶o ph¸p luËt vµo ®êi sèng, x· héi mét c¸ch thuËn lîi. ThÈm quyÒn hµnh chÝnh lµ quyÒn tæ chøc, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ-x· héi, ®a ph¸p luËt vµo ®êi sèng, môc ®Ých gi÷ v÷ng an ninh trËt tù x· héi, phôc vô lîi Ých c«ng vµ c«ng d©n, sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nguån tµi chÝnh c«ng vµ céng s¶n ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. Ho¹t ®éng thùc hiÖn thÈm quyÒn trªn chÝnh lµ ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc. Ho¹t ®éng qu¶n lý cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cña ®Êt níc, nã diÔn ra thêng xuyªn hµng ngµy, ë mäi n¬i, mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi; ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ níc tiÕn hµnh tæ chøc, ®iÒu hµnh c¸c quan hÖ x· héi vµ hµnh vi ho¹t ®éng cña c«ng d©n, tæ chøc…b»ng viÖc thùc hiÖn c¸c hµnh vi hµnh chÝnh vµ quan träng nhÊt lµ viÖc ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc. QuyÕt ®Þnh qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc cña c¬ quan hµnh chÝnh lµ s¶n phÈm chøa ®ùng yÕu tè quyÒn lùc, quyÒn uy, thÓ hiÖn ý chÝ cña c¬ quan ban hµnh. QuyÕt ®Þnh qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc còng gièng nh mäi quyÕt ®Þnh ph¸p luËt kh¸c ®Òu thÓ hiÖn ý chÝ, tÝnh quyÒn lùc, tÝnh ph¸p lý, quyÕt ®Þnh do c¬ quan Nhµ níc, ngêi cã thÈm quyÒn nh©n danh Nhµ níc, ®¹i diÖn cho quyÒn lùc Nhµ níc ban hµnh. Mäi c¬ quan Nhµ níc, mäi tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng thi hµnh ®Òu ph¶i thùc hiÖn quyÕt ®Þnh ®ã, nÕu kh«ng tù gi¸c sÏ bÞ cìng chÕ thi hµnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ViÖc ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý hµnh chÝnh thÓ hiÖn ý chÝ quyÒn lùc Nhµ níc cña c¸c c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn, ngêi cã thÈm quyÒn, quyÕt ®Þnh ®îc ban hµnh trªn c¬ së vµ ®Ó thi hµnh luËt theo thñ tôc do ph¸p luËt quy ®Þnh, nh»m ®Þnh ra ra chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch, nhiÖm vô lín cã tÝnh ®Þnh híng trong qu¶n lý Nhµ níc, hoÆc ®Æt ra, söa ®æi, b·i bá quy ph¹m ph¸p luËt hiÖn hµnh, lµm thay ®æi hiÖu lùc cña chóng, hoÆc lµm ph¸t sinh, thay ®æi, chÊm døt c¸c quan hÖ ph¸p luËt hµnh chÝnh cô thÓ, ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vµ chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ níc. Theo tÝnh chÊt ph¸p lý, quyÕt ®Þnh qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc ®îc ph©n thµnh 3 lo¹i : QuyÕt ®Þnh chÝnh s¸ch; QuyÕt ®Þnh quy ph¹m; QuyÕt ®Þnh hµnh chÝnh c¸ biÖt. Nguyªn t¾c qu¶n lý Nhµ níc b»ng ph¸p luËt ®ßi hái mäi ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc, trong ®ã cã ho¹t ®éng ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý hµnh 1 chÝnh Nhµ níc ph¶i ban hµnh trªn c¬ së HiÕn ph¸p, luËt, v¨n b¶n cña c¬ quan Nhµ níc cÊp trªn, ph¶i nh»m thùc hiÖn HiÕn ph¸p, ph¸p luËt vµ ph¶i hîp lý, nghÜa lµ ph¶i phï hîp víi ®êng lèi chÝnh trÞ, nhu cÇu, nguyÖn väng cña nh©n d©n vµ thùc tiÔn, kh¶ n¨ng qu¶n lý Nhµ níc trong tõng giai ®o¹n cô thÓ. C¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc ph¶i hîp ph¸p vµ hîp lý th× nã míi cã kh¶ n¨ng thùc thi, ®îc x· héi chÊp nhËn cã nghÜa lµ c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc. Mét quyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc vµ kh¶ n¨ng thùc thi cao khi nã ®îc ban hµnh ®óng thêi ®iÓm, trêng hîp kh«ng cÇn thiÕt mµ vÉn ban hµnh quyÕt ®Þnh th× kh«ng nh÷ng kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ mµ thËm chÝ cßn g©y ra thiÖt h¹i vÒ vËt chÊt, tinh thÇn, v× vËy cã thÓ nãi hiÖu lùc cña ph¸p luËt Nhµ níc vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý x· héi cña Nhµ níc phÇn nhiÒu tuú thuéc vµo quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh cña Nhµ níc, do ®ã quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh ph¶i hîp ph¸p, hîp lý sÏ cã t¸c ®éng quan träng thóc ®Èy x· héi ph¸t triÓn theo chiÒu híng tÝch cùc. Khi ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ níc cã hiÖu lùc, hiÖu qu¶ ®iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ khi c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc ra ®îc c¸c quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh ®óng ®¾n, khoa häc vµ nh÷ng quyÕt ®Þnh nµy sÏ lµ c¬ së quan träng ®Ó tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c hµnh vi hµnh chÝnh mét c¸ch hiÖu qu¶ trong thùc tiÔn, gãp phÇn to lín vµo sù æn ®Þnh, ph¸t triÓn cña ®Êt níc. Ngîc l¹i khi ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc cô thÓ lµ viÖc ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, thùc hiÖn c¸c hµnh vi hµnh chÝnh bÞ bu«ng láng, kÐm hiÖu lùc, hiÖu qu¶ th× nã sÏ g©y ra nhiÒu sù bÊt æn ®Þnh trong ®êi sèng x· héi nãi chung vµ g©y ra nh÷ng hËu qu¶ kh«n lêng cho kinh tÕ-x· héi, an ninh, quèc phßng… §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI, ®Êt níc ta bíc vµo thêi kú ®æi míi, cïng víi sù ®æi míi chung cña ®Êt níc nÒn hµnh chÝnh cña níc ta còng ®ang ®îc tiÕn hµnh c¶i c¸ch tiÕn dÇn ®Õn nÒn hµnh chÝnh hiÖu lùc, hiÖu qu¶ ®Ó thÝch øng víi c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt níc vµ sù héi nhËp quèc tÕ. §Ó tiÕn hµnh c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh nhµ níc thµnh c«ng lµ c¶ mét qu¸ tr×nh dµi, ph¶i gi¶i quyÕt nhiÒu bÊt cËp, khã kh¨n ®ang tån t¹i. Trong nh÷ng b¬c ®i cô thÓ kh«ng tr¸nh khái cã nh÷ng tuú tiÖn, kh«ng chÊp hµnh kû c¬ng, quy t¾c, quy chÕ lµm viÖc cña c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc, nh÷ng viÖc lµm ®ã ®· g©y cho nÒn hµnh chÝnh Nhµ níc kh«ng vËn hµnh thèng nhÊt tõ Trung ¬ng ®Õn c¬ së. NhiÒu quyÕt ®Þnh vÒ qu¶n lý Nhµ níc tr¸i víi quy ®Þnh cña cÊp trªn, kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ tÝnh hîp ph¸p, hîp lý ®· lµm gi¶m lßng tin cña nh©n d©n vµo c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc. Thùc tiÔn trong thêi gian qua cho thÊy nhiÒu lÜnh vùc cña ®êi sèng kinh tÕ-x· héi, ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc mét sè n¬i, mét sè thêi ®iÓm bÞ bu«ng láng, kÐm hiÖu lùc, hiÖu qu¶. Ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc trong lÜnh vùc ®Êt ®ai lµ mét vÝ dô ®iÓn h×nh. §Êt ®ai lµ mét nguån tµi nguyªn cã vai trß v« cïng quan träng ®èi víi mçi quèc gia còng nh mçi gia ®×nh, con ngêi, nhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay gi¸ trÞ cña nguån tµi nguyªn cã h¹n nµy ®îc cµng ®îc kh¼ng ®Þnh qua c¸c ho¹t ®éng cña thÞ trêng bÊt ®éng s¶n nhµ ®Êt hiÖn nay. Gi¸ trÞ cña nguån tµi nguyªn ®Êt ®ai t¨ng cao kÐo theo nã lµ mét hÖ qu¶ tÊt yÕu c¸c hµnh vi vi ph¹m, téi ph¹m x©m ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ 2 qu¶n lý, sö dông nguån tµi nguyªn nµy còng ph¸t sinh nhiÒu h¬n hµng n¨m, ë mäi ®Þa ph¬ng, mäi lÜnh vùc, tÝnh chÊt møc ®é, hËu qu¶ cña nã ngµy cµng nghiªm träng h¬n ®èi víi x· héi. §iÒu 18 HiÕn ph¸p n¨m 1992 quy ®Þnh: “Nhµ níc thèng nhÊt qu¶n lý toµn bé ®Êt ®ai theo quy ho¹ch vµ ph¸p luËt, b¶o ®¶m sö dông ®ung môc ®Ých vµ cã hiÖu qu¶ ”. LuËt ®Êt ®ai n¨m 1993, luËt §Êt ®ai n¨m 2003 cïng víi c¸c NghÞ quyÕt, NghÞ ®Þnh, Th«ng t vµ c¸c QuyÕt ®Þnh cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ®· cô thÓ hãa c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc vÒ lÜnh vùc ®Êt ®ai. Thùc tÕ cho thÊy, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Nhµ níc ®· ban hµnh míi, söa ®æi bæ sung nhiÒu v¨n b¶n luËt vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ níc trong lÜnh vùc ®Êt ®ai, ®· ®¸p øng ®îc mét phÇn nh÷ng ®ßi hái thùc tÕ cuéc sèng vÒ lÜnh vùc nµy. Tuy nhiªn, mét phÇn lµ do luËt, v¨n b¶n luËt ®iÒu chØnh lÜnh vùc nµy cßn thiÕu, yÕu cha ®¸p øng ®îc sù ®ßi hái cÊp thiÕt, tÝnh phøc t¹p cña lÜnh vùc ®Êt ®ai; mét phÇn lµ do c¸n bé, c«ng chøc trong c¬ quan hµnh chÝnh thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý lÜnh vùc ®Êt ®ai cßn cã nh÷ng h¹n chÕ, thiÕu sãt nhÊt ®Þnh vÒ n¨ng lùc, tr×nh ®é vµ nh÷ng tiªu cùc kh¸c…nªn thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý lÜnh vùc ®Êt ®ai tõ Trung ¬ng, ®Õn ®Þa ph¬ng vÉn cßn x¶y ra nh÷ng bÊt cËp vµ nhiÒu tiªu cùc, tham nhòng. Cïng víi c¸c khiÕu n¹i, tranh chÊp vÒ viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ båi thêng, hç trî khi tiÕn hµnh gi¶i phãng mÆt b»ng, thu håi ®Êt ®Ó x©y dùng c¸c khu c«ng nghiÖp, dÞch vô, c¸c tranh chÊp vÒ viÖc ®Êu thÇu, thuª quyÒn sö dông ®Êt, c¸c tranh chÊp vÒ quyÒn sö dông ®Êt cha ®îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt lµ kh¸ phæ biÕn vµ kh«ng chØ tËp trung ë nh÷ng thµnh phè, nã ph¸t sinh hÇu hÕt trªn kh¾p c¶ níc. Cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña c¶ níc vµ cïng chÞu sù t¸c ®éng chung cña nh÷ng biÕn ®éng, nh÷ng c¬n sèt ®Êt do sù t¨ng d©n sè, qu¸ tr×nh ®« thÞ hãa ë c¸c trung t©m huyÖn, thÞ vµ qu¸ tr×nh tiÕn hµnh quy ho¹ch, x©y dùng c¸c khu, côm c«ng nghiÖp, t¹i x· Phóc Tuy, huyÖn Lạc Sơn, tØnh Hßa B×nh, c¸c tranh chÊp, khiÕu kiÖn liªn quan ®Õn ®Êt ®ai còng ph¸t sinh tõng ngµy víi nh÷ng phøc t¹p kh¸c nhau mµ c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc cña ®Þa ph¬ng ®ang ph¶i thô lý gi¶i quyÕt. Lµ häc viªn cña líp Båi dìng kiÕn thøc qu¶n lý Nhµ níc ch¬ng tr×nh chuyªn viªn huyÖn L¹c S¬n, t«i chän t×nh huèng ph¶i xö lý trong lÜnh vùc qu¶n lý ®Êt ®ai ®Ó x©y dùng tiÓu luËn kÕt thóc khãa häc víi môc ®Ých häc hái, tÝch lòy kiÕn thøc, kinh nghiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ níc cho b¶n th©n, hy väng t×nh huèng nµy sÏ lµ nguån tµi liÖu cho tham kh¶o ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt c¸c t×nh huèng t¬ng tù x¶y ra trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c. T×nh huèng cã néi dung: “Gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai khi cha ®îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt”. I. M« t¶ t×nh huèng: 1. Hoµn c¶nh ra ®êi t×nh huèng: 3 N¨m 19780 gia ®×nh bµ Bïi ThÞ Chiªn (mÑ ®Î cña «ng Bïi V¨n Hµ) ë Xãm Khoang, x· Phóc Tuy, huyÖn L¹c s¬n, tØnh Hßa B×nh cã nhu cÇu vÒ ®Êt vµ ®îc biÕt gia ®×nh «ng Bïi V¨n Thi ë cïng th«n cã ý ®Þnh chuyÓn nhîng mét l« ®Êt cña gia ®×nh «ng Thi ë khu vùc r×a Xãm Khoang nªn hai gia ®×nh ®· tháa thuËn vµ tiÕn hµnh chuyÓn nhîng l« ®Êt trªn cho nhau. Qu¸ tr×nh tiÕn hµnh chuyÓn nhîng l« ®Êt, hai bªn chØ th«ng qua hîp ®ång miÖng, kh«ng cã v¨n b¶n giÊy tê, kh«ng cã ngêi lµm chøng hay chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng x¸c nhËn; hai bªn còng kh«ng tiÕn hµnh x¸c ®Þnh diÖn tÝch vµ mèc giíi cô thÓ trªn thùc tÕ. §Õn n¨m 2005 th× vî chång «ng Bïi V¨n Thi cã x¸c nhËn b»ng v¨n b¶n vÒ diÖn tÝch vµ ranh giíi, mèc giíi l« ®Êt ®· chuyÓn nhîng cho gia ®×nh bµ Bïi ThÞ Chiªn nh trªn. Sau khi chuyÓn nhîng xong l« ®Êt víi gia ®×nh «ng Bïi V¨n Thi, gia ®×nh bµ Bïi ThÞ Chiªn kh«ng sö dông l« ®Êt trªn mµ cho gia ®×nh «ng Bïi V¨n M¹nh ë nhê vµ canh t¸c trªn m¶nh ®Êt ®ã. §Õn ®Çu n¨m 1985, bµ bïI Thþ Chiªn kh«ng cho gia ®×nh «ng Bïi V¨n M¹nh ë nhê n÷a mµ cho vî chång con trai lµ «ng Bïi V¨n Hµ ra ë vµ canh t¸c trªn m¶nh ®Êt nµy. Khi cho vî chång «ng Bïi V¨n Hµ ra m¶nh ®Êt trªn, bµ Chiªn kh«ng chØ râ cho vî chång «ng Hµ biÕt ranh giíi, mèc giíi cña m¶nh ®Êt mµ vî chång «ng Hµ ®îc quyÒn sö dông. Còng vµo n¨m 1980, gia ®×nh «ng Bïi V¨n Viªn cã mét m¶nh ®Êt liÒn kÒ víi m¶nh ®Êt cña «ng Bïi V¨n Thi (sau ®ã ®· chuyÓn nhîng cho gia ®×nh bµ Bïi ThÞ Chiªn), do kh«ng cã nhu cÇu nªn «ng Viªn ®· cho vî chång «ng Bïi V¨n Nga («ng Nga lµ em rÓ cña «ng Viªn). Qu¸ tr×nh cho nhËn ®Êt gi÷a «ng Bïi V¨n Viªn vµ «ng Bïi V¨n Nga còng chØ b»ng miÖng vµ kh«ng x¸c ®Þnh cô thÓ vÒ diÖn tÝch còng nh ranh giíi, mèc giíi cô thÓ trªn thùc ®Þa. Sau khi ra ë riªng trªn m¶nh ®Êt ®îc mÑ ®Î lµ bµ Bïi ThÞ Chiªn cho vî chång «ng Bïi V¨n Hµ sö dông diÖn tÝch ®Êt lµ 552 m 2, cßn gia ®×nh «ng Bïi V¨n Nga sö dông diÖn tÝch ®Êt lµ 850 m2 ë liÒn kÒ. Hai gia ®×nh quan hÖ b×nh thêng kh«ng ph¸t sinh tranh chÊp. §Õn n¨m 2005, Nhµ níc më mét ®êng giao th«ng qua khu ®Êt gia ®×nh «ng Hµ vµ «ng Nga ®ang sö dông vµ t¹i khu ruéng liÒn kÒ UBND tØnh Hßa B×nh quyÕt ®Þnh quy ho¹ch thµnh côm c«ng nghiÖp cña tØnh, gi¸ trÞ ®Êt khu vùc gia ®×nh «ng Hµ t¨ng cao. Còng trong thêi ®iÓm nµy, «ng Bïi V¨n Hµ t×m hiÓu vµ ®îc biÕt gia ®×nh «ng cã mét phÇn diÖn tÝch ®Êt mµ hiÖn gia ®×nh «ng Bïi V¨n Nga ®ang chiÕm gi÷, sö dông. Sau ®ã, «ng Bïi V¨n Hµ ®· gÆp gia ®×nh «ng Bïi V¨n Nga, ®Ò nghÞ gia ®×nh «ng Bïi V¨n Nga tr¶ l¹i diÖn tÝch ®Êt cña gia ®×nh «ng mµ gia ®×nh «ng Nga ®ang chiÕm gi÷ sö dông. Gia ®×nh «ng Bïi V¨n Nga kh«ng chÊp nhËn ®Ò nghÞ cña «ng Bïi V¨n Hµ vµ cho r»ng ®Ò nghÞ cña «ng Bïi V¨n Hµ lµ kh«ng cã c¬ së v× gia ®×nh «ng ®· sö dông toµn bé m¶nh ®Êt æn ®Þnh h¬n chôc n¨m nay. Trªn diÖn tÝch ®Êt ®ang tranh chÊp, gia ®×nh «ng Bïi V¨n Nga ®· x©y dùng mét giÕng níc vµo n¨m 1994, sö dông lµm ®êng ®i cßn l¹i th× trång 11 c©y v¶i thiÒu, cã 09 c©y trång tõ n¨m 2003. Tõ ®ã ph¸t sinh ra tranh chÊp quyÒn sö dông diÖn tÝch ®Êt 200 m2 n»m gi÷a hai l« ®Êt cña gia ®×nh «ng Nga vµ gia ®×nh «ng Hµ. 4 2. DiÔn biÕn c©u chuyÖn t×nh huèng: Th¸ng 10/2005, gia ®×nh «ng Bïi V¨n Hµ cã ®¬n ®Ò nghÞ UBND x· Phóc Tuy gi¶i quyÕt tr¶ l¹i diÖn tÝch ®Êt ë cña gia ®×nh «ng mµ gia ®×nh «ng Bïi V¨n Nga ®ang chiÕm gi÷ sö dông. Sau khi nhËn ®îc ®¬n cña gia ®×nh «ng Bïi V¨n Hµ, UBND x· Phóc Tuy ®· tiÕn hµnh lËp tæ c«ng t¸c do Phã Chñ tÞch UBND x· lµm tæ trëng, tiÕn hµnh x¸c minh vô viÖc, kiÓm tra, ®o ®¹c trªn thùc ®Þa x¸c ®Þnh nguån gèc hai m¶nh ®Êt, nguyªn nh©n ph¸t sinh tranh chÊp. Qua kÕt qu¶ ®o ®¹c diÖn tÝch ®Êt trªn thùc tÕ mµ c¸c hé ®ang sö dông, qua x¸c minh nguån gèc diÖn tÝch ®Êt ®ang cã tranh chÊp, qua c¸c hå s¬, tµi liÖu l u gi÷ t¹i UBND x· vÒ qu¶n lý ®Êt ®ai cã liªn quan ®Õn phÇn diÖn tÝch ®Êt ®ang tranh chÊp gi÷a gia ®×nh «ng Bïi V¨n Hµ vµ gia ®×nh «ng Bïi V¨n Nga, UBND x· Phóc Tuy nhËn thÊy: T¹i b¶n ®å x· Phóc Tuy ®îc ®o ®¹c lËp vµo n¨m 1985 x¸c ®Þnh diÖn tÝch ®Êt cña gia ®×nh «ng Bïi V¨n Hµ t¹i th«n Khoang ë thöa sè 121, tê sè 20, diÖn tÝch ®Êt lµ 703m 2 vµ nh vËy diÖn tÝch m¶nh ®Êt ®ang tranh chÊp n»m trong diÖn tÝch 703 m 2 thuéc quyÒn sö dông cña gia ®×nh «ng Bïi V¨n Hµ. Còng theo b¶n ®å trªn th× diÖn tÝch m¶nh ®Êt cña gia ®×nh «ng Bïi V¨n Nga ë thöa sè 120, tê 20, diÖn tÝch ®Êt lµ 659 m2 vµ kh«ng cã phÇn diÖn tÝch ®ang tranh chÊp. HiÖn gia ®×nh «ng Bïi V¨n nga ®ang qu¶n lý, sö dông tæng diÖn tÝch lµ 850 m2, trong ®ã cã diÖn tÝch 158 m2 lµ ®Êt ®ang tranh chÊp. Ngµy 25/11/2005, trªn c¬ së kÕt qu¶ x¸c minh, tµi liÖu, hå s¬ thu thËp ®îc cã liªn quan UBND x· Phóc Tuy ®· ra th«ng b¸o sè 26/TB-UB vÒ viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp quyÒn sö dông ®Êt gi÷a gia ®×nh «ng Bïi V¨n Hµ vµ gia ®×nh «ng Bïi V¨n Nga. Néi dung th«ng b¸o nh sau: Gia ®×nh «ng Bïi V¨n Nga ®îc sö dông diÖn tÝch ®Êt mµ gia ®×nh «ng ®· sö dông ®µo giÕng vµ lµm ®êng ®i; gia ®×nh «ng Bïi V¨n Hµ ®îc quyÒn sö dông diÖn tÝch ®Êt cßn l¹i vµ c©y trång trªn ®Êt nhng cã tr¸ch nhiÖm båi thêng cho gia ®×nh «ng Bïi V¨n Nga gi¸ trÞ nh÷ng c©y trång trªn diÖn tÝch ®Êt cßn l¹i lµ 1.874.000 ®ång (mét triÖu t¸m tr¨m b¶y t ngh×n ®ång). Sau khi nhËn ®îc th«ng b¸o sè 26/TB-UB vÒ viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp quyÒn sö dông ®Êt gi÷a gia ®×nh «ng víi gia ®×nh «ng Bïi V¨n Nga, «ng Bïi V¨n Hµ ®· kh«ng nhÊt trÝ víi c¸ch gi¶i quyÕt cña UBND x· Phóc Tuy vµ lµm ®¬n khiÕu n¹i göi ®Õn UBND huyÖn L¹c S¬n ®Ò nghÞ gi¶i quyÕt. Trªn cë së c¸c tµi liÖu cã trong hå s¬ do UBND x· Phóc Tuy chuyÓn ®Õn cïng víi kÕt qu¶ x¸c minh thùc tÕ, Chñ tÞch UBND huyÖn L¹c S¬n ra quyÕt ®Þnh sè 182/Q§-CT ngµy 04/4/2006 vÒ viÖc gi¶i quyÕt ®¬n khiÕu n¹i cña «ng Bïi V¨n Hµ. Néi dung quyÕt ®Þnh: gi÷ nguyªn hiÖn tr¹ng ®Êt cña hai hé ®ang sö dông. Do kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña Chñ tÞch UBND huyÖn L¹c S¬n nªn gia ®×nh «ng Bïi V¨n Hµ tiÕp tôc göi ®¬n khiÕu n¹i ®Õn UBND tØnh Hßa B×nh. UBND tØnh Hßa B×nh xÐt ®¬n khiÕu n¹i cña «ng Bïi V¨n Hµ, ®· ñy quyÒn cho Ch¸nh thanh tra tØnh Hßa B×nh gi¶i quyÕt theo thÈm quyÒn. Qua x¸c minh thùc tÕ, cïng víi c¸c tµi liÖu thu thËp ®îc ngµy 06/11/2008, Ch¸nh Thanh tra tØnh Hßa B×nh ra quyÕt ®Þnh sè 50/Q§-TTr, néi dung cña quyÕt ®Þnh tîng tù nh quyÕt ®Þnh sè 182Q§-CT ngµy 04/4/2006 cña Chñ tÞch UBND huyÖn L¹c s¬n, gi÷ nguyªn 5 hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt cña hai hé, kh«ng chÊp nhËn viÖc ®ßi l¹i diÖn tÝch ®Êt mµ gia ®×nh «ng Bïi V¨n Hµ ®Ò nghÞ. Sau khi cã quyÕt ®Þnh cña Ch¸nh Thanh tra tØnh Hßa B×nh vÒ viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i trong viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt gi÷a hé «ng Bïi V¨n Hµ vµ hé «ng Bïi V¨n Nga, UBND x· Phóc Tuy vµ UBND huyÖn L¹c S¬n ®· lµm c¸c thñ tôc vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho hé «ng Bïi V¨n Nga. GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cña hé «ng Bïi V¨n Nga cã c¶ phÇn diÖn tÝch ®Êt 158 m 2 mµ hai hé ®ang tranh chÊp. Do kh«ng chÊp nhËn néi dung viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña Ch¸nh Thanh tra tØnh Hßa B×nh thÓ hiÖn t¹i quyÕt ®Þnh sè 50/Q§-TTr, gia ®×nh «ng Bïi V¨n Hµ tiÕp tôc cã ®¬n khiÕu n¹i ®Õn c¬ quan cã thÈm quyÒn. II. Ph©n tÝch, xö lý t×nh huèng: 1. Môc tiªu ®Æt ra khi gi¶i quyÕt c©u chuyÖn t×nh huèng: Môc tiªu cña viÖc xö lý t×nh huèng lµ gi¶i quyÕt døt ®iÓm viÖc khiÕu n¹i cña hé gia ®×nh «ng Bïi V¨n Hµ, ®¶m b¶o quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña gia ®×nh «ng Bïi V¨n Hµ còng nh quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña gia ®×nh «ng Bïi V¨n Nga, tr¸nh ®Ó ph¸t sinh nh÷ng mÉu thuÉn míi ¶nh hëng ®Õn an ninh trËt tù cña ®Þa ph¬ng. §¶m b¶o tÝnh nghiªm minh cña ph¸p luËt, hiÖu lùc hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ níc, t¹o niÒm tin cña ngêi d©n vµo c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc ë ®Þa ph¬ng. Cô thÓ nh sau: - ThÈm quyÒn gi¶i quyÕt vô viÖc thuéc UBND tØnh Hßa B×nh; néi dung gi¶i quyÕt viÖc khiÕu n¹i cña gia ®×nh «ng Bïi V¨n Hµ ®¶m b¶o: + TÝnh nghiªm minh cña ph¸p luËt, ®¶m b¶o tÝnh hiÖu lùc, hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ níc nãi chung, qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Êt ®ai nãi riªng. Ph¶i cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt døt ®iÓm, toµn diÖn ®¶m b¶o tÝnh hîp ph¸p, tÝnh hîp lý, sao cho quyÕt ®Þnh thùc sù ®i vµo cuéc sèng. + §¶m b¶o quyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p cña gia ®×nh «ng Bïi V¨n Hµ, ®¶m b¶o ®îc nh÷ng quyÒn lîi, c«ng søc hîp ph¸p, thùc tÕ mµ gia ®×nh «ng Bïi V¨n Nga ®èi víi m¶nh ®Êt mµ hai gia ®×nh ®ang tranh chÊp. + ViÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña gia ®×nh «ng Bïi V¨n Hµ ph¶i ®îc tiÕn hµnh nhanh chãng, døt ®iÓm, nhng ph¶i ®¶m b¶o ®óng nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt, tr¸nh g©y phiÒn hµ kÐo dµi nh»m cñng cè, gi÷ v÷ng lßng tin cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®èi víi nh©n d©n trong ho¹t ®éng qu¶n lý ®Êt ®ai, cñng cè, gi÷ g×n t×nh ®oµn kÕt cña nh©n d©n t¹i ®Þa ph¬ng. - §èi víi UBND huyÖn L¹c S¬n ph¶i nghiªm tóc kiÓm ®iÓm trong viÖc ®Ó vô viÖc khiÕu kiÖn kÐo dµi (tõ n¨m 2005 ®Õn n¨m 2011); viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho hé «ng Bïi V¨n Nga trong khi vô viÖc kh«ng ®îc ®¬ng sù ®ång t×nh vµ ®ang tiÕp tôc cã khiÕu n¹i. 6 + Qua viÖc gi¶i quyÕt vô viÖc khiÕu n¹i n©ng cao kiÕn thøc, kinh nghiÖm trong viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ lÜnh vùc ®Êt ®ai nãi riªng vµ ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ níc nãi chung. 2. C¬ së lý luËn ®Ó xö lý: Qua xem xÐt t×nh huèng trªn chóng ta thÊy vô khiÕu n¹i cã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò qu¶n lý Nhµ níc trong lÜnh vùc qu¶n lý ®Êt ®ai, vÒ quyÒn sö dông ®Êt, viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ tranh chÊp ®Êt ®ai, viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho hé d©n vµ viÖc ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh trong ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ níc vÒ lÜnh vùc ®Êt ®ai. Nh ta ®· biÕt ®Êt ®ai lµ nguån tµi nguyªn v« gi¸ nhng kh«ng ph¶i lµ v« h¹n. §Êt ®ai lµ nguån t liÖu s¶n xuÊt chÝnh, quan träng, kh«ng thÓ thay thÕ ®èi víi nhiÒu ngµnh s¶n xuÊt; ®Êt ®ai lµ thµnh phÇn quan träng cña m«i trêng sèng vµ kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi con ngêi… nªn viÖc qu¶n lý khai th¸c vµ b¶o vÖ ®Êt ®ai cã vai trß v« cïng quan träng. Khëi ®Çu cña c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc, §¶ng ta ®· gi¬ng cao khÈu hiÖu “d©n cµy cã ruéng”, sau khi c¸ch m¹ng thµnh c«ng, Nhµ níc ta ®· sím ban hµnh c¸c s¾c lÖnh, c¸c v¨n b¶n luËt vÒ viÖc qu¶n lý ®Êt ®ai, tiÕn hµnh c¶i c¸ch ruéng ®Êt, xãa bá chiÕm h÷u ®Êt ®ai cña ®Þa chñ, phong kiÕn. X©y dùng nªn nh÷ng quy ®Þnh ph¸p luËt míi vÒ viÖc qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai. T¹i ®iÒu 19 HiÕn ph¸p n¨m 1980 còng nh ®iÒu 17 HiÕn ph¸p 1992 ®Òu quy ®Þnh: §Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n do Nhµ níc thèng nhÊt qu¶n lý, ®ã chÝnh lµ c¬ së ph¸p lý cao nhÊt, x¸c ®Þnh Nhµ níc ta chÝnh lµ chñ së h÷u duy nhÊt vµ tuyÖt ®èi toµn bé vèn ®Êt quèc gia. QuyÒn së h÷u ®Êt ®ai thuéc Nhµ níc ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ ®Êt ®ai kh«ng cßn thuéc quyÒn së h÷u cña mét tæ chøc hay mét c¸ nh©n c«ng d©n nµo. C¸c tæ chøc, hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n c«ng d©n chØ lµ chñ thÓ cña quyÒn sö dông ®Êt ®ai. Song song víi quyÒn cña Nhµ níc ®èi víi ®Êt ®ai, Nhµ níc ®ång thêi còng cã nghÜa vô quan träng khi tham gia vµo quan hÖ ph¸p luËt ®Êt ®ai. §iÒu 13 LuËt §Êt ®ai 1993, còng nh ®iÒu 5, 6 vµ ®iÒu 7 luËt §Êt ®ai n¨m 2003 ®Òu quy ®Þnh mét lo¹t néi dung trong qu¶n lý ®Êt ®ai cña Nhµ níc vµ còng lµ nghÜa vô mµ Nhµ níc ph¶i thùc hiÖn, cô thÓ lµ Nhµ níc thùc hiÖn viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ sö dông ®Êt, b¶o hé quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña ngêi sö dông ®Êt, gi¶i quyÕt c¸c bÊt ®ång, m©u thuÉn trong quan hÖ ®Êt ®ai. Nhµ níc giao ®Êt cho ngêi sö dông ®Êt, ngêi sö dông ®Êt lµ ngêi trùc tiÕp thùc hiÖn ý ®å cña Nhµ níc, nh»m khai th¸c thuéc tÝnh cã Ých cña ®Êt phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi, Nhµ níc cã chÝnh s¸ch b¶o ®¶m cho c¸c hé sö dông ®Êt cã ®Êt ®Ó s¶n xuÊt, b¶o ®¶m viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn ®èi víi ®Êt ®îc giao, ®ång thêi Nhµ níc còng quy ®Þnh c¸c nghÜa vô cña nh÷ng ngêi sö dông ®Êt mµ Nhµ níc giao cho. T¹i ®iÒu 105, 106 vµ 107 cña luËt §Êt ®ai n¨m 2003 quy ®Þnh cô thÓ c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña ngêi sö dông ®Êt nh: ®îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; hëng thµnh qu¶ lao ®éng, kÕt qu¶ ®Çu t trªn ®Êt; ®îc Nhµ níc b¶o hé khi bÞ ngêi kh¸c x©m ph¹m ®Õn 7 quyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p cña m×nh; quyÒn chuyÓn ®æi, chuyÓn nhîng, båi thêng khi Nhµ níc thu håi ®Êt…; sö dông ®Êt ®óng môc ®Ých, ®óng ranh giíi thöa ®Êt…Theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 135, 136, 138 vµ139 cña luËt §Êt ®ai n¨m 2003, quy ®Þnh cô thÓ thÈm quyÒn, tr×nh tù gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp, khiÕu n¹i vµ tè c¸o vÒ ®Êt ®ai vµ cßn ® îc cô thÓ hãa th«ng qua c¸c NghÞ ®Þnh, th«ng t cña c¸c c¬ quan chuyªn m«n kh¸c. Ho¹t ®éng qu¶n lý ®Êt ®ai cña mçi c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn lµm ph¸t sinh c¸c quan hÖ gi÷a c¸c c¬ quan Nhµ níc víi nhau vµ gi÷a c¸c c¬ quan Nhµ níc víi ngêi sö dông ®Êt. Nhµ níc ban hµnh ph¸p luËt ®Ó híng dÉn c¸c quan hÖ ®ã ®îc ph¸t triÓn thèng nhÊt vµ phï hîp víi yªu cÇu, lîi Ých cña Nhµ níc vµ cña nh©n d©n. V× vËy chÕ ®é qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi ®Êt ®ai lµ tæng hîp c¸c quy ph¹m ph¸p luËt ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi ®Êt ®ai. Nh÷ng quy ®Þnh nµy ®îc ghi nhËn trong HiÕn ph¸p 1992, trong LuËt §Êt ®ai 1993, luËt §Êt ®ai n¨m 2003 vµ nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ qu¶n lý ®Êt ®ai nh c¸c Th«ng t, NghÞ ®Þnh vÒ thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai, x©y dùng b¶n ®å hiÖn tr¹ng; lËp, ®iÒu chØnh vµ thÈm ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt; quy ®Þnh vÒ thÈm quyÒn giao ®Êt, quy ®Þnh vÒ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt; x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt, khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt; xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®Êt ®ai; gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp ph¸t sinh liªn quan ®Õn lÜnh vùc ®Êt ®ai…. Trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lÜnh vùc ®Êt ®ai, trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ níc, c¸c c¬ quan qu¶n lý ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh ®Ó thùc hiÖn viÖc qu¶n lý Nhµ níc. Trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ níc th× viÖc ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh ®Ó ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ ph¸t sinh trong ho¹t ®éng lµ phæ biÕn. QuyÕt ®Þnh hµnh chÝnh trong qu¶n lý Nhµ níc cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi hiÖu lùc, hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ níc. §Ó quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh trong qu¶n lý Nhµ níc ph¸t huy ®îc vai trß, gi¸ trÞ quan träng cña nã vµ lµ c¬ së cho viÖc thùc hiÖn c¸c hµnh vi hµnh chÝnh cã hiÖu qu¶ th× quyÕt ®Þnh ®ã ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ tÝnh hîp ph¸p vµ hîp lý, chØ khi ®¶m b¶o c¸c tÝnh chÊt ®ã th× quyÕt ®Þnh ®a ra míi cã tÝnh kh¶ thi, ®îc x· h«Þ ®ång t×nh vµ chÊp hµnh nghiªm chØnh. QuyÕt ®Þnh qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc tríc hÕt ph¶i phï hîp víi néi dung vµ môc ®Ých cña HiÕn ph¸p, luËt, kh«ng ®îc tr¸i víi HiÕn ph¸p, luËt vµ v¨n b¶n cña c¬ quan Nhµ níc cÊp trªn. NghÜa lµ c¸c quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh Nhµ níc kh«ng ®îc vi ph¹m luËt. QuyÕt ®Þnh qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc ban hµnh ®óng thÈm quyÒn. QuyÕt ®Þnh qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc ph¶i ®îc ban hµnh tõ lý do x¸c thùc. QuyÕt ®Þnh qu¶n lý hµnh chÝnh ph¶i ®îc ban hµnh ®óng thÓ thøc. MÆt kh¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc ph¶i b¶o ®¶m hµi hoµ lîi Ých cña Nhµ níc, tËp thÓ vµ lîi Ých c¸ nh©n, ph¶i c©n ®èi hîp lý lîi Ých Nhµ níc vµ x· héi, coi lîi Ých chung cña c«ng d©n lµm tiªu chÝ ®Ó ®¸nh gi¸ tÝnh hîp lý cña quyÕt ®Þnh. QuyÕt ®Þnh ban hµnh ph¶i cã tÝnh cô thÓ, phï hîp víi tõng vÊn ®Ò, víi c¸c ®èi tîng thùc hiÖn, do vËy ph¶i ph©n biÖt ®îc nhu cÇu, ®Æc ®iÓm cña ®èi tîng mµ ra quyÕt ®Þnh 8 cho phï hîp, trong viÖc b¶o ®¶m tÝnh cô thÓ vµ phï hîp còng cÇn chó ý tíi tÝnh cÇn thiÕt vµ nh thÕ th× quyÕt ®Þnh míi cã tÝnh kh¶ thi. 3. Ph©n tÝch t×nh huèng: C¬ së ph¸p lý vÒ quyÒn sö dông diÖn tÝch m¶nh ®Êt 703 m 2 cña hé gia ®×nh «ng Bïi V¨n Hµ: XÐt vÒ hîp ®ång chuyÓn nhîng m¶nh ®Êt 703 m2 gi÷a bµ Bïi ThÞ Chiªn víi hé «ng Bïi V¨n Thi thÊy hîp ®ång ®îc x©y dùng trªn cë së hoµn toµn tù nguyÖn, ®Õn n¨m 2005, gia ®×nh «ng Thi vÉn thõa nhËn sù tháa thuËn chuyÓn nhîng trªn. M¶nh ®Êt cña gia ®×nh «ng Thi kh«ng thuéc diÖn tÝch ®Êt cÊm chuyÓn nhîng. ViÖc chuyÓn nhîng ®îc tiÕn hµnh kh«ng ph¹m vµo nh÷ng quy ®Þnh cÊm t¹i thêi ®iÓm giao kÕt hîp ®ång. Do ®ã hîp ®ång chuyÓn nhîng gi÷a hé Bïi ThÞ Chiªn víi hé «ng Bïi V¨n Thi ®îc ph¸p luËt thõa nhËn, b¶o vÖ. Sau khi chuyÓn nhîng bµ Bïi ThÞ Chiªn ®· cho vî chång «ng Bïi V¨n Hµ (lµ con trai bµ Chiªn) sö dông m¶nh ®Êt nµy, viÖc sö dông m¶nh ®Êt cña vî chång «ng Hµ lµ hoµn toµn hîp ph¸p. XÐt vÒ diÖn tÝch m¶nh ®Êt, nguyªn nh©n lµm ph¸t sinh m©u thuÉn, tranh chÊp thÊy: T¹i thêi ®iÓm n¨m 1980, bµ Chiªn nhËn chuyÓn nhîng l« ®Êt tõ gia ®×nh «ng Bïi V¨n Thi, gi÷a hai gia ®×nh chØ tháa thuËn miÖng, kh«ng x¸c ®Þnh ranh giíi, mèc giíi vµ diÖn tÝch ®Êt trªn thùc tÕ. Còng tîng tù lµ viÖc gia ®×nh «ng Bïi V¨n Viªn cho vî chång «ng Bïi V¨n Nga (lµ em rÓ cña «ng Viªn) m¶nh ®Êt liÒn kÒ nhng còng kh«ng kh«ng x¸c ®Þnh ranh giíi, mèc giíi vµ diÖn tÝch ®Êt trªn thùc tÕ. C¬ së ph¸p lý vÒ diÖn tÝch, ranh giíi, mèc giíi hiÖn t¹i cßn l u gi÷ lµ b¶n ®å do Uû ban nh©n d©n x· Phóc Tuy lËp n¨m 1985 trªn c¬ së thùc tÕ sö dông ®Êt cña c¸c hé t¹i ®Þa ph¬ng. T¹i thöa sè 121, tê sè 20 cña b¶n ®å trªn th× diÖn tÝch ®Êt gia ®×nh «ng Bïi V¨n Hµ ®îc quyÒn sö dông lµ 703m2, hµng n¨m gia ®×nh «ng Hµ vÉn ®ãng thuÕ sö dông ®Êt víi diÖn tÝch nãi trªn. §Õn n¨m 2005, sau khi ph¸t sinh tranh chÊp ®Êt gi÷a hai hé th× gia ®×nh «ng Bïi V¨n Thi vÉn x¸c nhËn diÖn tÝch, ranh giíi vµ mèc giíi m¶nh ®Êt ®· chuyÓn nhîng cho bµ Chiªn lµ diÖn tÝch ®Êt ®îc thÓ hiÖn trong b¶n ®å ®Þa chÝnh do Uû ban nh©n x· Phóc Tuy ®· lËp vµo n¨m 1985. TÝnh x¸c thùc cña nguån gèc diÖn tÝch m¶nh ®Êt nh trªn cßn ®îc §¶ng ñy, UBND x·, c¸c ngµnh, ®oµn thÓ vµ nh©n d©n ë trong xãm Khoang, x· Phóc Tuy kh¼ng ®Þnh. MÆc dï m¶nh ®Êt cña gia ®×nh «ng Bïi V¨n Hµ cha cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, nhng viÖc sö dông m¶nh ®Êt nµy cña gia ®×nh «ng lµ hoµn toµn cã c¬ së hîp ph¸p nªn quyÒn sö dông m¶nh ®Êt nµy ph¶i thuéc gia ®×nh «ng Hµ. XÐt c¨n cø vÒ quyÒn sö dông m¶nh ®Êt 158 m2 cña gia ®×nh «ng Bïi V¨n Nga thÊy: Vµo n¨m 1980, khi «ng Bïi V¨n Viªn cho vî chång «ng Bïi V¨n Nga m¶nh ®Êt t¹i xãm Khoang nãi trªn, gi÷a hai gia ®×nh chØ th«ng qua hîp ®ång miÖng, kh«ng cã v¨n b¶n cô thÓ. Qu¸ tr×nh nhËn m¶nh ®Êt trªn kh«ng x¸c ®Þnh ranh giíi, mèc giíi vµ ®o ®¹c l¹i diÖn tÝch ®Êt. §Õn n¨m 1985, khi UBND x· Phóc Tuy tiÕn hµnh ®o ®¹c l¹i ®Êt ë cña c¸c hé trong ®Þa bµn x· ®Ó lËp b¶n ®å qu¶n lý ®Êt ë trong x· ®· x¸c ®Þnh t¹i thöa sè 120, tê sè 20 th× diÖn tÝch ®Êt thuéc quyÒn sö dông cña hé «ng Bïi V¨n Nga cã diÖn tÝch lµ 659m2. Sau khi lËp b¶n ®å vÒ ®Êt ®ai trªn, hé «ng Bïi V¨n Nga kh«ng cã khiÕu n¹i g× vÒ diÖn tÝch x¸c ®Þnh trong b¶n ®å. Nay diÖn tÝch ®Êt cña gia ®×nh «ng Bïi V¨n Nga ®ang sö dông lµ 850 m2, nh vËy viÖc gia ®×nh «ng Nga sö dông phÇn diÖn tÝch 158 9 m2 lµ kh«ng cã s¬ së ph¸p lý, thùc chÊt lµ gia ®×nh «ng ®· lÉn chiÕm diÖn tÝch ®Êt nµy cña gia ®×nh «ng Bïi V¨n Hµ ë liÒn kÒ v× diÖn tÝch ®Êt mµ hé «ng Hµ ®ang sö dông bÞ thiÕu hôt 158m2 so víi diÖn tÝch trong b¶n ®å do UBND x· Phóc Tuy lËp n¨m 1985. ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, c¸c ®oµn thÓ, ban ngµnh trong x· vµ nh©n d©n trong xãm còng ®Òu x¸c ®Þnh nguån gèc diÖn tÝch 158 m2 ®ang tranh chÊp gi÷a hai hé cã nguån gèc tõ gia ®×nh «ng Bïi V¨n Thi chuyÓn nhîng cho gia ®×nh bµ Bïi ThÞ Chiªn. Do ®ã gia ®×nh «ng Bïi V¨n Nga ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tr¶ l¹i phÇn diÖn tÝch ®· lÊn chiÕm cho gia ®×nh «ng Bïi V¨n Hµ lµ hoµn toµn cã s¬ së. §èi víi giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt mµ UBND huyÖn L¹c s¬n ®· cÊp cho hé «ng Bïi V¨n Nga, UBND huyÖn L¹c S¬n cã tr¸ch nhiÖm thu håi l¹i vµ xem xÐt kiÓm ®iÓm, tr¸ch nhiÖm cña nh÷ng ngêi tham mu, cÊp giÊy chøng nhËn trªn. Trªn c¬ së diÖn tÝch ®Êt ®· ®îc gi¶i quyÕt UBND huyÖn L¹c S¬n lµm c¸c thñ tôc ®Ó cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt míi cho hai hé. XÐt vÒ diÖn tÝch ®Êt mµ hé «ng Bïi V¨n Nga ph¶i tr¶ l¹i cho hé «ng Bïi V¨n Hµ thÊy trong thêi gian sö dông hé «ng Nga ®· bá c«ng søc t©n t¹o lµm t¨ng gi¸ trÞ cña ®Êt, ®· trång mét sè c©y ¨n qu¶ cã gi¸ trÞ nhÊt ®Þnh nªn khi giao l¹i cho hé «ng Bïi V¨n Hµ th× hé «ng Hµ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n phÇn gi¸ trÞ c©y ¨n qu¶ vµ c«ng søc t©n t¹o lµm t¨ng gi¸ trÞ cña diÖn tÝch ®ã cho hé «ng Bïi V¨n Nga. NÕu hai hé trªn kh«ng tù tháa thuËn ®îc møc båi thêng th× UBND x· Phóc Tuy cã tr¸ch nhiÖm lËp héi ®ång x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n vµ c«ng søc ®Ó lµm c¬ së cho viÖc quyÕt ®Þnh ®Òn bï. NÕu hé «ng Bïi V¨n Nga kh«ng chÊp thuËn gi¸ trÞ ®Òn bï cã quyÒn khëi kiÖn vô ¸n d©n sù t¹i Tßa ¸n nh©n d©n huyÖn L¹c S¬n vÒ viÖc båi thêng vÒ tµi s¶n trªn ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn còng cho thÊy viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp trªn cña UBND x· Phóc Tuy lµ cã c¬ së ph¸p lý vµ t¬ng ®èi tháa ®¸ng nhng viÖc UBND x· ra th«ng b¸o vÒ viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp trªn lµ kh«ng ®óng vÒ thÓ thøc v¨n b¶n hµnh chÝnh mµ luËt ban hµnh v¨n b¶n, luËt gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c quy ®Þnh. UBND x· Phóc Tuy cÇn rót kinh nghiÖm trong viÖc ban hµnh quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i. XÐt vÒ c¸c quyÕt ®Þnh sè 182/Q§-CT ngµy 04/4/2006 cña Chñ tÞch UBND huyÖn L¹c S¬n, quyÕt ®Þnh sè 50/Q§-TTr ngµy 06/11/2003 cña Ch¸nh Thanh tra tØnh Hßa B×nh thÊy ®Òu kh«ng ®¶m b¶o vÒ tÝnh hîp ph¸p còng nh tÝnh hîp lý. Nh ph©n tÝch ë trªn cho thÊy nguån gèc diÖn tÝch ®Êt tranh chÊp cã c¸c tµi liÖu do chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng lËp ®Ó theo dâi qu¶n lý vÒ ®Êt ®ai cã gi¸ trÞ ph¸p lý cao; mÆt kh¸c qua c¸c tµi liÖu x¸c minh tõ §¶ng ñy, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®Õn xãm vµ nh©n d©n trong xãm còng nh x¸c minh qua c¸c ®¬ng sù liªn quan ®Õn viÖc chuyÓn nhîng tríc ®ã ®Òu ®i ®Õn sù thèng nhÊt chung lµ nguån gèc diÖn tÝch ®Êt tranh chÊp cã tõ gia ®inh «ng Thi chuyÓn cho gia ®×nh bµ Chiªn vµ sau ®ã lµ do «ng Hµ sö dông. Gia ®×nh «ng Hµ ®·, ®ang sö dông diÖn tÝch ®Êt ®ã ®óng môc ®Ých vµ lµm nghÜa vô víi Nhµ níc ®Çy ®ñ. Nhng t¹i c¸c quyÕt ®Þnh nªu trªn ®Òu kh«ng thõa nhËn ®iÒu ®ã vÉn quyÕt ®Þnh cho hé «ng Nga ®îc sö dông diÖn tÝch ®Êt trªn. 10 C¸c quyÕt ®Þnh trªn ®· ®i ngîc l¹i mong muèn kh«ng chØ cña gia ®×nh «ng Hµ mµ lµ c¶ §¶ng ñy, UBND còng nh c¸c ban ngµnh vµ phÇn lín nh©n d©n trong xãm Khoang, x· Phóc Tuy. QuyÕt ®Þnh ®· kh«ng ®îc sù ®ång t×nh, ñng hé cña d luËn, g©y ra nh÷ng ph¶n øng kh«ng tèt, mÊt niÒm tin cña mét sè bé phËn nh©n d©n ®èi víi c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc ë cÊp huyÖn còng nh cÊp tØnh. 4. C¸c ph¬ng ¸n, biÖn ph¸p xö lý t×nh huèng: Qua néi dông vô viÖc, qua nh÷ng ph©n tÝch cô thÓ trªn víi kiÕn thøc vÒ qu¶n lý Nhµ níc võa ®îc båi dìng t«i x©y dùng c¸c ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt vô viÖc nh sau: Ph¬ng ¸n 1: Trªn c¬ së c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn tranh chÊp ®Êt cña hai hé cïng víi nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai cã liªn quan, tiÕn hµnh ph©n tÝch, hßa gi¶i gi÷a hai hé ®Ó ®i ®Õn mét tháa thuËn hîp lý vµ hîp ph¸p nhÊt, trªn c¬ së ®ã ban hµnh quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh. + ¦u ®iÓm: §¶m b¶o quyÒn lîi Ých cña c¸c bªn ®¬ng sù; b¶o ®¶m sù ®oµn kÕt gi÷a c¸c hé, tr¸nh ®îc nh÷ng mÉu thuÉn cã thÓ ph¸t sinh trong cuéc sèng gi÷a hai hé liÒn kÒ. + Khã kh¨n: Qu¸ tr×nh tranh chÊp ®· kÐo dµi h¬n s¸u n¨m vµ còng ®· qua nhiÒu cÊp gi¶i quyÕt nhng vÉn kh«ng ®¶m b¶o ®îc quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña c«ng d©n, m©u thuÉn gi÷a hai hé ®· rÊt s©u s¾c nªn viÖc thuyÕt phôc, hßa gi¶i lµ kh«ng cã tÝnh kh¶ thi. Ph¬ng ¸n 2: Híng dÉn ®¬ng sù khëi kiÖn vô ¸n d©n sù vÒ tranh chÊp quyÒn sö dông ®Êt t¹i Tßa ¸n nh©n d©n huyÖn L¹c S¬n. + ¦u ®iÓm: Vô viÖc ®îc tiÕn hµnh gi¶i quyÕt bëi c¬ quan chuyªn m«n, theo quy ®Þnh cña luËt d©n sù; gi¶i quyÕt mét c¸ch døt ®iÓm vµ ®îc ®¶m b¶o thi hµnh trªn thùc tÕ b»ng c¬ quan thi hµnh ¸n nªn cã tÝnh kh¶ thi cao. + Khã kh¨n: Theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 135, 136 cña luËt §Êt ®ai còng nh híng dÉn t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 01/TTLT- TATC-TC§C ngµy 03/01/2003 cña ngµnh Tßa ¸n, Tæng côc ®Þa chÝnh th× tranh chÊp ®Êt cha cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt kh«ng thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Tßa ¸n. Tßa ¸n thô lý, gi¶i quyÕt vô viÖc lµ tr¸i thÈm quyÒn, kÕt qu¶ gi¶i quyÕt sÏ bÞ hñy bá. Ph¬ng ¸n 3: Trªn c¬ së c¸c tµi liÖu, hå s¬ vô viÖc ®· ®îc c¸c cÊp tríc ®ã lËp mét c¸ch ®Çy ®ñ, Chñ tÞch UBND tØnh Hßa B×nh ra quyÕt ®Þnh vÒ viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp víi néi dung chÝnh nh sau: + Hé gia ®×nh «ng Bïi V¨n Hµ ®îc quyÒn sö dông m¶nh ®Êt cã diÖn tÝch 730m 2 t¹i xãm Khoang, x· Phóc Tuy, huyÖn L¹c S¬n, Hßa B×nh, cã ranh giíi, mèc giíi theo ®óng x¸c ®Þnh t¹i thöa sè 120, tê sè 20 b¶n ®å ®Þa chÝnh do UBND x· Phóc Tuy lËp n¨m 1985. + Hé gia ®×nh «ng Bïi V¨n Nga ®îc quyÒn sö dông diÖn tÝch ®Êt 659m 2 t¹i xãm Khoang, x· Phóc Tuy, huyÖn L¹c S¬n, Hßa B×nh, cã ranh giíi, mèc giíi theo ®óng 11 x¸c ®Þnh t¹i thöa sè 121, tê sè 20 b¶n ®å ®Þa chÝnh do UBND x· Phóc Tuy lËp n¨m 1985. + Hé gia ®×nh «ng Bïi V¨n Hµ cã tr¸ch nhiÖm båi thêng c«ng søc t©n t¹o lµm t¨ng gi¸ trÞ cïng gi¸ trÞ c©y trång trªn diÖn tÝch ®Êt ®Êt mµ hé «ng Bïi V¨n Nga hoµn tr¶. + Chñ tÞch UBND huyÖn L¹c S¬n cã tr¸ch nhiÖm thu håi giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®· cÊp cho hé «ng Bïi V¨n Nga; x¸c ®Þnh gi¸ trÞ c«ng søc t©n t¹o vµ c©y trång trªn diÖn tÝch ®Êt hé «ng Bïi V¨n Hµ nhËn tõ hé «ng Bïi V¨n Nga ®Ó lµm c¬ së cho viÖc båi thêng nÕu hai hé kh«ng tháa thuËn ®îc gi¸ trÞ båi thêng. + Lµm c¸c thñ tôc ®Ó cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho hai hé. + QuyÕt ®Þnh nµy thay thÕ c¸c quyÕt ®Þnh sè 50/Q§-TTr ngµy 06/ 11/ 2003 cña Ch¸nh Thanh tra tØnh Hßa B×nh. + C¸c c¬ quan vµ c¸ nh©n cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh. + C¸c hé «ng Bïi V¨n Hµ vµ hé «ng Bïi V¨n Nga cã quyÒn khëi kiÖn vô kiÖn hµnh chÝnh t¹i Tßa ¸n nh©n d©n nÕu hé «ng Bïi V¨n Hµ vµ hé «ng Bïi V¨n Nga kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh. + ¦u ®iÓm: §¶m b¶o ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa, n©ng cao hiÖu lùc cña ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ níc ë ®Þa ph¬ng; gi¶i quyÕt døt ®iÓm, triÖt ®Ó vÊn ®Ò khiÕu n¹i cña c«ng d©n còng nh vÊn ®Ò kh¸c cã liªn quan; ®îc chÝnh quyÒn c¬ së, nh©n d©n ®Þa ph¬ng ®ång t×nh ñng hé, gi÷ ®îc sù æn ®Þnh t¹i ®Þa ph¬ng. + Khã kh¨n: BÞ thu håi ®Êt tr¶ l¹i cho ngêi kh¸c nªn hé «ng Bïi V¨n Nga cã thÓ kh«ng chÊp hµnh quyÕt ®Þnh vµ tiÕp tôc khiÕu n¹i, khëi kiÖn ®Ò nghÞ gi¶i quyÕt. Trong 3 ph¬ng ¸n trªn, t«i thÊy ph¬ng ¸n 3 lµ ph¬ng ¸n cã tÝnh kh¶ thi nhÊt, ®¶m b¶o trän vÑn c¸c yªu cÇu cña ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ níc, ®¶m b¶o quyÒn vµ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña c«ng d©n. 5. LËp kÕ ho¹ch tæ chøc thùc hiÖn ph¬ng ¸n ®· chän: - UBND tØnh ban hµnh quyÕt ®Þnh vÒ viÖc gi¶i quyÕt vô viÖc. - NÕu c¸c hé kh«ng khëi kiÖn vô ¸n hµnh chÝnh, kh«ng tù nguyÖn thi hµnh trong thêi gian nhÊt ®Þnh th× lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc cìng chÕ thi hµnh quyÕt ®Þnh theo quy ®Þnh vÒ tr×nh tù, thñ tôc hµnh chÝnh. NÕu ph¶i cìng chÕ ph¶i lËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn mét c¸ch chÆt chÏ, cô thÓ lµ: tríc khi tiÕn hµnh cìng chÕ ph¶i lµm ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc ph¸p lý cÇn thiÕt (c¨n cø ®Ó quyÕt ®Þnh cìng chÕ; thµnh lËp ®oµn cìng chÕ), ®Ò ra c¸c ph¬ng ¸n, kh¶ n¨ng cã thÓ ph¸t sinh ®Ó cã sù chuÈn bÞ thÝch hîp, chñ ®éng (vÒ tµi chÝnh, thêi gian, con ngêi, trang thiÕt bÞ ph¬ng tiÖn chuyªn m«n, hç trî...). III. KÕt luËn, KiÕn nghÞ: C¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ®Êt ®ai ®·, ®ang vµ sÏ lu«n lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò nh¹y c¶m vµ phøc t¹p cña ®êi sèng x· héi nãi chung. §Êt ®ai ®èi víi ngêi d©n ë n«ng th«n 12 l¹i cã nh÷ng quan hÖ g¾n bã m¸u thÞt riªng, cã nhiÒu nÐt riªng biÖt nªn viÖc gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp vÒ ®Êt ®ai ë n«ng th«n cÇn ph¶i n¾m b¾t ®îc nh÷ng yªu cÇu nhÊt ®Þnh. Khi ph¸t sinh c¸c tranh chÊp vÒ ®Êt ®ai c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc ë ®Þa ph¬ng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô gi¶i quyÕt mét c¸ch døt ®iÓm trªn c¬ së ph¸p luËt sao cho mäi quyÒn lîi chÝnh ®¸ng, hîp ph¸p cña mäi c«ng d©n vÒ ®Êt ®ai ®îc t«n träng, ®¶m b¶o, tr¸nh ph¸t sinh nh÷ng ®iÓm “nãng” nh ®· tõng xÈy ra t¹i T©y Nguyªn vµ mét sè tØnh miÒn Nam trong thêi gian qua, g©y ¶nh hëng ®Õn trËt tù x· héi, an ninh quèc gia vµ ph¸t triÓn cña ®Êt níc. Khi gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ ®Êt ®ai ®ßi hái nh÷ng c¬ quan vµ ngêi cã tr¸ch nhiÖm ph¶i thùc sù c«ng t©m, ph¶i n¾m v÷ng vµ ¸p dông mét c¸ch chÝnh x¸c, khoa häc c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai; qu¸ tr×nh ®iÒu tra, x¸c minh, thu thËp tµi liÖu, t×m hiÓu vô viÖc tranh chÊp mét c¸ch ®Çy ®ñ, toµn diÖn. B»ng nh÷ng kiÕn thøc vÒ qu¶n lý Nhµ níc qua ch¬ng tr×nh båi dìng chuyªn viªn, nh÷ng kiÕn thøc, kinh nghiÖm cña b¶n th©n vµ qua xem xÐt, nghiªn cøu t×nh huèng gi¶i quyÕt viÖc tranh chÊp quyÒn sö dông ®Êt cña hai hé gia ®×nh trªn, t«i thÊy ®Ó tr¸nh ph¸t sinh vµ gi¶i quyÕt nh÷ng tranh chÊp ph¸t sinh trong lÜnh vùc ®Êt ®ai cÇn: Tríc hÕt ph¶i khÈn tr¬ng x©y dùng mét nÒn hµnh chÝnh thùc sù d©n chñ, trong s¹ch, v÷ng m¹nh, chuyªn nghiÖp, hiÖn ®¹i hãa, ho¹t ®éng cã hiÖu lùc, hiÖu qu¶ tu©n theo nguyªn t¾c Nhµ níc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng; x©y dùng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc trong ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ níc ph¶i cã phÈm chÊt ®¹o ®øc, cã tr×nh ®é, n¨ng lùc ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng cuéc x©y dùng, ph¸t triÓn chung cña ®Êt níc, qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ. KiÖn toµn bé m¸y vµ ®Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh trong qu¶n lý ®Êt ®ai, n©ng cao n¨ng lùc c«ng t¸c vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ®ai, thêng xuyªn tham mu ®Ò xuÊt kÞp thêi c¸c gi¶i ph¸p víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Ó tõng bíc gi¶i quyÕt døt ®iÓm nh÷ng tån t¹i, víng m¾c trong qu¶n lý ®Êt ®ai. Rµ so¸t, ban hµnh míi vµ söa ®æi c¸c v¨n b¶n luËt, c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt kh¸c vÒ lÜnh vùc ®Êt ®ai ®Ó x©y dùng hÖ thèng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai thèng nhÊt, b¶o ®¶m mäi quan hÖ trong lÜnh vùc ®Êt ®ai ph¸t sinh trong ®êi sèng x· héi ®Òu ®îc ph¸p luËt ®iÒu chØnh mét c¸ch ®óng ®¾n, khoa häc vµ triÖt ®Ó, ®¶m b¶o lîi Ých cña Nhµ níc, cña tËp thÓ vµ c«ng d©n, ®Æc biÖt lµ nh÷ng c¨n cø ph¸p lý cho viÖc ¸p dông gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp vÒ quyÒn sö dông ®Êt cha ®îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, mét vÊn ®Ò phøc t¹p trong viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt hiÖn nay. T¹o ra mét hÖ thèng ph¸p luËt v÷ng ch¾c lµ c¬ së ph¸p lý thèng nhÊt cho c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc ¸p dông ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ níc vÒ lÜnh vùc ®Êt ®ai trong ®êi sèng x· héi mét c¸ch cã hiÖu qu¶. CÇn sím hoµn thiÖn c«ng t¸c quy ho¹ch tæng thÓ vÒ ®Êt ®ai, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt, ®Æc biÖt lµ kh¾c phôc t×nh tr¹ng quy ho¹ch “treo”, rµ so¸t quü ®Êt hiÖn cã; cã biÖn ph¸p ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho c¸c chñ thÓ sö dông ®Êt. 13 T¨ng cêng c«ng t¸c phæ biÕn, tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ph¸p luËt, ý thøc ph¸p luËt vÒ lÜnh vùc ®Êt ®ai mét c¸ch thêng xuyªn ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc lµm c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ níc vÒ lÜnh vùc ®Êt ®ai vµ phæ biÕn réng r·i ®Õn nh©n d©n kh¾p c¸c vïng miÒn trªn c¶ níc. T¨ng cêng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. Qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt c¸c quan hÖ tranh chÊp ®Êt ®ai ph¶i tu©n thñ triÖt ®Ó c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lÜnh vùc ®Êt ®ai, vµ nh÷ng quy ®Þnh ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan; b¶o ®¶m nguyªn t¾c xuyªn suèt lµ ®Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n, do Nhµ níc thèng nhÊt qu¶n lý. Nh÷ng vi ph¹m, téi ph¹m liªn quan ®Õn lÜnh vùc ®Êt ®ai ph¶i ®îc ph¸t hiÖn, ®iÒu tra vµ xö lý mét c¸ch nghiªm minh, nhÊt lµ ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc lîi dông chøc vô ®Ó tham nhòng, trôc lîi g©y thiÖt h¹i cho Nhµ níc, qua ®ã gãp phÇn lËp l¹i trËt tù, kû c¬ng trong lÜnh vùc qu¶n lý ®Êt ®ai vèn ®ang bÞ bu«ng láng ë mét sè ®Þa ph¬ng. Trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp vÒ ®Êt ®ai cÇn qu¸n triÖt quan ®iÓm lÊy d©n lµm gèc, dùa vµo d©n, bµn b¹c d©n chñ, ph¸t huy tinh thÇn ®oµn kÕt t¬ng trî trong néi bé nh©n d©n; ®Ò cao vai trß cña c¸c tæ chøc, ®oµn thÓ trong c«ng t¸c hßa gi¶i, gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ ®Êt ®ai. X¸C NHËN CñA C¥ QUAN, §¥N VÞ Ngµy 20 th¸ng 9 n¨m 2014 Ngêi viÕt tiÓu luËn Bïi V¨n Dim 14
- Xem thêm -