Tài liệu Tiểu luận môn quản trị tác nghiệp

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 1
tranbon

Đã đăng 976 tài liệu

Mô tả:

Tiểu luận môn quản trị tác nghiệp LêI Më §ÇU Trong xu thÕ ngµy cµng ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc vµ nªn kinh tÕ thÞ tr­êng ngµy cµng më réng. Doanh nghiÖp sÏ ph¶i ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ thö t a t th¸ch. S¶n xuÊt lµ chøc n¨ng chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp. Cïng víi chøc n¨ng g n si c u ds¶n ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp u th«ng qua chÊt l­îng o phÈm , dÞch vô vµ thêi gian cung cÊp chóng. Víi d nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cãr tÝnh p e t toµn cÇu ho¸ hiÖn nay , c¸c doanh nghiÖp lu«n bÞ ®Æt trong t×nh tr¹ng c¹nh tranh / e a h gay g¾t , ng¸y cµng khèc liÖt v× sù sèng cßn m×nh th× tviÖc n©ng cao e cña chÝnh m r r o c lµ ®iÒutkiÖn hiÖu qu¶ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp tÊt yÕu ®Ó cã edoanh .nghiÖp e c s s r thÞ tr­êng. thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng ch¾c trªn a Do vËy,tsviÖc nghiªn a e h v qu¶ c«ng cøu vµ t×m ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu t¸c ®iÒu n hµnh s¶n xuÊt t¸c w c e n r t vÒ mÆtolý thuyÕt mµu nã cßn cãmý nghÜa vÓ mÆt thùc nghiÖp kh«ng chØ cã ý nghÜa n e C , p cu tiÔn . m lidtrong qu¶ne trÞ s¶n xuÊt o §Ò tµi Métusè biÖn ph¸p t¸c nghiÖp nh»m n©ng cao g o Dcña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi lµ ®Ó c®éng cñaSdoanh nghiÖp. a hiÖu qu¶ ho¹t Môc ®Ých d o s nghiÖp li t¹i c«ng ty, tõ ®ã ®Ò xuÊt mét sè ®¸nh gi¸d thùc tr¹ng qu¶n trÞ s¶nsxuÊt t¸c o e SxuÊt kinh doanh ë c«ng ty. s biÖniph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n . m h T s ww i th /w e :/ v o ttp m h e r o T Marketing vµ chøc n¨ng tµi chÝnh nã t¹o ra thÕ v÷ng ch¾c cña mçi doanh nghiÖp . C«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp lµ yÕu tè trùc tiÕp t¸c ®éng ®Õn kÕt qu¶ Học viên: Đường Thanh Hải Lớp: Cao học QTKD K7 Page 1 Tiểu luận môn quản trị tác nghiệp Môc lôc Lêi më ®Çu 1 Ch­¬ng I Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp cña c«ng ty x©y dùng c¸c c«ng tr×nh v¨n hãa . I. II. 1. 2. 3. g n si Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh v¨n hãa Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ , kü thuËt cña c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh v¨n hãa §Æc ®iÓm kinh tÕ §Æc ®iÓm kü thuËt C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y Thùc tr¹ng vÒ hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp cña c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh v¨n hãa §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chung §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo HiÖu qu¶ sö dông TSC§ HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty §¸nh gi¸ thùc tr¹ng hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp cña c«ng ty x©y dùng c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña c«ng ty trong giai ®o¹n hiÖn nay ThuËn lîi Khã kh¨n Ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn cña c«ng ty trong giai ®o¹n tiÕp theo u 3 3 3 4 7 c u d o r p d e t e / a h e r t om r c te se .c s a ver ha nts w n rc e t o pu m n e C , u c m lid e o u g D o c a do S ess olid s i .S m h T s ww i th /w e :/ v o ttp m h e r o T III . 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2 5. 9 9 9 9 10 11 12 12 13 13 13 14 Ch­¬ng II Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp t¹i C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh v¨n hãa . 1 2 3 4 VÒ c¬ cÊu tæ chøc vµ c«ng t¸c nh©n sù Huy ®éng vèn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn VÒ c«ng t¸c Marketing VÒ ho¹t ®éng cung øng KÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o B¶ng 1 B¶ng 2 B¶ng 3 B¶ng 4 B¶ng 5 Học viên: Đường Thanh Hải Lớp: Cao học QTKD K7 t a t 16 17 17 17 19 20 9 9 10 11 12 Page 2 Tiểu luận môn quản trị tác nghiệp Ch­¬ng i : thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 3 h¶i phßng I . Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 3 h¶i phßng. g n si C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 3 H¶i Phßng ®­îc cæ phÇn hãa tõ doanh nghiÖp nhµ n­íc theo quyÕt ®Þnh sè 3270/Q§-UB cña ñy ban nh©n d©n thµnh phè H¶i Phßng ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2002. KÕ thõa thµnh tÝch vµ kinh nghiÖm cña C«ng ty x©y dùng sè 3 H¶i Phßng, sau 6 n¨m cæ phÇn hãa, víi m« h×nh qu¶n lý cña c«ng ty cæ phÇn vµ ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o qu¶n lý n¨ng ®éng, s¸ng t¹o; ®éi ngò kü s­, kiÕn tróc s­, c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ, C«ng ty cã nh÷ng b­íc tiÕn v­ît bËc trë thµnh c«ng ty x©y dùng m¹nh vµ cã uy tÝn cña thµnh phè H¶i Phßng. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 3 H¶i Phßng lµ doanh nghiÖp ®i ®Çu vµ thµnh c«ng nhÊt trong viÖc ®Çu t­ x©y dùng c¸c khu ®« thÞ míi, c¸c khu chung c­ cao cÊp. u c u d o r p d e t e / a h e r t om r c te se .c s r cña C«NG a TY cætsphÇn x©y II . Mét sè ®Æc ®iÓm kinhatÕ , kü thuËt e h v rc en dùng sè 3 H¶i Phßng.w n 1 . §Æc ®iÓm kinh tÕt . n dùngo sè 3 H¶ipuPhßng ulµ m C«ng ty cæephÇn x©y C mét ®¬n vÞ kinh doanh chñ yÓu: , c d e - X©ym dùng d©nlidông. o u c«ng nghiÖpgvµ h¹ tÇngDkü thuËt - cX©y dùng o a cao cÊpidvµ trang trÝ néi ngo¹i thÊt - S¶n xuÊtS®å gç néisthÊt o l bÊt ®éng s¶n d - Ph¸t triÓn ®« thÞesvµ kinh doanh o doanh v¨n phßng vµ c¨n hé cho thuª s -- Kinh i .Str×nh x©y dùng T­ vÊn thiÕt kÕ c¸c c«ng m h T C«ng ty cæisphÇn x©ywwdùng sè 3 H¶i Phßng víi nh÷ng n¨ng lùc vµ h thµnhwnhiÒu c«ng tr×nh ®a d¹ng vÒ thÓ lo¹i vµ kÕt cÊu , cã t chuyªn m«n ®· hoµn / C«ng ty cã ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ vèn vµ nh©n lùc còng yªu cÇu cao vÒ kü, mü thuËt. / e : nh­ tr×nh ®év®Ó thùc hiÖn dù ¸n víi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau . oC¸c c¬ sëttps¶n nhiÒu xuÊt cña c«ng ty ho¹t ®éng kh¸ tèt, chÊt l­îng s¶n phÈmm cña c¸c ph©n x­ëng chÕ t¹o ra ngµy cµng ®­îc n©ng cao. §iÓn h×nh nh­ h e x­ëng gia c«ng méc vµ gia c«ng ®å gç víi ®éi ngò thî lµnh nghÒ , c¸n bé qu¶n r lý tËn tôy víi c«ng viÖc , cã tr×nh ®é nªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt hay qu¶n lý ®Òu ®¹t o T kÕt qu¶ tèt. S¶n phÈm cña x­ëng s¶n xuÊt ra kh«ng chØ phôc vô cho c¸c c«ng tr×nh cña c«ng ty vÒ c¸c s¶n phÈm gç cã ®é chÝnh x¸c vµ tinh x¶o ®Ó phôc vô viÖc tu bæ , n©ng cÊp , x©y míi c¸c c«ng tr×nh mµ cßn ®¸p øng ®­îc ®ßi hái cña kh¸ch hang cã quan hÖ th­¬ng m¹i víi c«ng ty. Víi nhu cÇu thÞ tr­êng vÒ c¸c s¶n phÈm gç ngµy cµng t¨ng nh­ hiÖn nay th× x­ëng gia c«ng méc vµ gia c«ng Học viên: Đường Thanh Hải Lớp: Cao học QTKD K7 t a t Page 3 Tiểu luận môn quản trị tác nghiệp ®å gç sÏ cßn cã thÓ më réng qui m« s¶n xuÊt h¬n n÷a vµ ®ãng gãp ngµy cµng nhiÒu thµnh tÝch chung cña c«ng ty .C¸c s¶n phÈm cña c¸c x­ëng s¶n xuÊt ra gióp cho c«ng ty cã thÓ chñ ®éng vÒ mét sè nguyªn vËt liÖu ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång víi c¸c ®èi t¸c cña c«ng ty ®ång thêi ®¶m b¶o ®Çu ra cho mét sè mÆt hµng cña c«ng ty . 2 . §Æc ®iÓm kü thuËt VÒ n¨ng lùc kü thuËt , hiÖn nay c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 3 H¶i Phßng cã : - 330 c«ng nh©n kü thuËt trùc tiÕp s¶n xuÊt c¸c lo¹i . - 30 kü s­ , kiÕn tróc s­ cã tr×nh ®é . - 20 c¸n bé qu¶n lý cã tr×nh ®é trung cÊp. Trong sè 330 c«ng nh©n cã 50 c«ng nh©n cã tay nghÒ bËc 3 , 50 c«ng nh©n cã tay nghÒ bËc 4 trë lªn . Cã 10 lao ®éng cã tr×nh ®é cao ®¼ng , 314 ng­êi cã tr×nh ®é trung häc . Tuy nhiªn vÉn cßn 50 lao ®éng ch­a bè trÝ ®­îc viÖc lµm . §Æc biÖt , do c«ng viÖc t«n t¹o trïng tu c¸c c«ng tr×nh nªn trong sè c¸c c«ng nh©n cña c«ng ty cã nh÷ng ng­êi tuæi ®êi cßn rÊt trÎ nh­ng l¹i lµ nh÷ng ng­êi cã tay nghÒ do hä xuÊt th©n tõ nh÷ng gia ®×nh cã truyÒn thèng vÒ c«ng viÖc nµy. g n si u c u d o r p d e t e / a h e r t om r c te se .c s a ver ha nts w n rc e t ohoàn pu m n Năm Cthành , u ủ đầu tư STT Tên công e trình Ch c mthương lid 1998e Cty XNK o u 1 Trung tâm và dịch vụ TM Hải g o D c a mại 32 Trần Phú Hải Phòng d o S s i Phòng l d s o 2 s Dự án khu căn hộ e 1998 Cty LD Làng quốc tế Hướng i S quốc tế tiêu chẩn Dương GS-HP . m h tế Hướng Làng Quốc T Dương (Giaiisđoạn I) ww h An w 2002 3 Khu biệt tthự Nhân dân / Phú-TP.HCM e :/ 70 2003 Cty TNHH Sao Xanh 4 Caovốc văn phòng p – oạm NgọcttThạch Ph TP.HCMh m cấp văn phòng 2004 BQL VP Thủ tướng tại r5e Nâng Thủ tướng Chính TP.HCM o phủ - 7 Lê Duẩn, T Nh÷ng c«ng tr×nh tiªu biÓu c«ng ty ®· vµ ®ang thùc hiÖn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y trong x©y dùng d©n dông: 6 Q1,TP.HCM Trung tâm trưng bày GTSP gạ ch Đồng Tâm HP Học viên: Đường Thanh Hải 2005 Cty CP gạh Đồng Tâm Lớp: Cao học QTKD K7 t a t Page 4 Tiểu luận môn quản trị tác nghiệp 7 8 Toà nhà H Tower 195 Văn Cao, Hải Phòng Nhà điêgu hành trung tâm thương mại Thanh Bình Bình Phước Cải tạo VP UBND thành phố Hải Phòng Dự án khu căn hộ tiêu chẩn quốc tế Làng Quốc tế Hướng Dương (Giai đoạn II) Trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê Toà nhà hành chính nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 2007 HACO3 2008 Cty CP SX XD TM&NN Hải Vương t a t g c n i u tế Hướng Cty LD làng s quốc d 2010 uDương GS-HP o r d p eTập đoàn PG Hải Phòng 11 t 2011 e / a h e Cty CPr nhiệt điệnt Hải Phòng m 12 r o 2012 c te se .c s a ver ha nts w n rc e t o pu m n e C , u c m lid e o u g D o c Năm a STT hoàn lid Chủ đầu tư doTên côngStrìnhess thành o s i 1 Cải tạo nâng cấp công 2000 May 2 Hải .S Công tyPhòng m h ty May 2 Hải Phòng T 2 Trung tâm dịch s vụ hậuww2001 Cty XNK và dịch vụ i h Bạch Long cần nghềtcá TM Hải Phòng w Vĩ / / e : 3 Nhàvxưởng nhà máy 2002 Công ty CP chế biến p ế biến thực phẩm cho thực phẩm Kinh Đô t t Kinh Đôh m lạnh Thành Công – 2002 Cty TNHH Thành r4e Kho TP.HCM Công o T 5 Xưởng sản xuất 2 tầng 2003 Công ty Da giày Hải 9 10 VP UBND TP.Hải Phòng 2009 Nh÷ng c«ng tr×nh tiªu biÓu c«ng ty ®· vµ ®ang thùc hiÖn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y trong x©y dùng c«ng nghiÖp vµ h¹ tÇng kü thuËt: 6 – Xí nghiệp giày Vĩnh Niệm - HP Nhà máy thép VINAKANSAI - Hải Học viên: Đường Thanh Hải Phòng 2004 Công ty cổ phần thép VINAKANSAI Lớp: Cao học QTKD K7 Page 5 Tiểu luận môn quản trị tác nghiệp 7 8 9 10 Phòng Kho chứa hàng cảng Đình Vũ Xưởng sản xuấ t nhà máy s ản xuất đồ gỗ gia dụng, gỗ mỹ nghệ Cụm công nghiệp thép Cửu Long - Hải Phòng Trạm biến áp 110/15Kv Bến Thành – TP.HCM 2005 2005 2005 2005 Cty Cp đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ Công ty CP An Khánh Công ty cổ phần thép Cửu Long Tổng công ty điện lực VN - Công ty xây lắp điện II Công ty CP Đồng Tâm miền bắc g n si u t a t c u d o r p d e 12 t Cty CP nhiệt điện Hải / e a 2007 h e r Phòng t om r c te se .c s 13 Khu đô thị mới Văn 1995 r HACO3 a ts a e Cao-HP h n v CtyrLD c ốc tế 14 Xây dựng hạ tầng kỹw 1997 Làng qu e n t o Hưuớng Dương GS -HP thuật Làng quốcntế m Hướng Dương Hải p e C u , Phòng c mhạ tầng kho e Côngo ty vận tải và id 2001 15 Xây dựng l u g D thuê tàu c bãi trung chuyểnohàng a d o S s hoá VIETFRACHT i l d s 16 Xây dựng hạ tầng khu Cty CP đầu tư TM o s biệt thự Đầm TrungeHP 2000 Cửu Long i S . m dựng hạ tầng khu 2003 Cty XD và phát triển w Th17 Xây s HP w đô thị Cựu Viên đầu tư i hạ tầng cảng 18 Xây dựngth 2005 Cty CP đầu tư và phát w Đình Vũ-Hải Phòng triển cảng Đình Vũ / / e : 19 Xâyvdựng hạ tầng nhà 2005 Cty CP thép p máy thép t VINAKANSAI o t VINAKANSAI HP h m re o N¨ng lùc hiÖn cã vÒ tµi s¶n , thiÕt bÞ vµ nguån lùc kh¸c cña c«ng ty T 11 Xưởng SX ngói màu Đồng Tâm – Hưng Yên Móng ống khói nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 2007 t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ . C«ng ty cã ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ thiÕt bÞ thi c«ng ®Ó ®¶m b¶o hoµn thµnh tèt c¸c hîp ®ång mµ c«ng ty ®· ký kÕt . Học viên: Đường Thanh Hải Lớp: Cao học QTKD K7 Page 6 Tiểu luận môn quản trị tác nghiệp Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ThiÕt bÞ m¸y thi c«ng M¸y trén bª t«ng ( 100-600 lÝt ) M¸y vËn th¨ng , têi ®iÖn c¸c lo¹i CÇn cÈu ADK M¸y ®Çm c¸c lo¹i M¸y hµn c¸c lo¹i M¸y gia c«ng cÊu kiÖn vµ ®å dïng b»ng gç M¸y vµ thiÕt bÞ gia c«ng nh«m kÝnh M¸y khoan , mµi , c¾t g¹ch , ®¸ ... M¸y b¬m n­êc c¸c lo¹i C¸c lo¹i m¸y ®o ®¹c kiÓm tra c«ng tr×nh Giµn gi¸o thÐp ¤t« vËn t¶i c¸c lo¹i ( tõ 2-10 tÊn ) g n si u Sè l­îng 4 chiÕc 5 bé 2 bé 12 chiÕc 6 chiÕc 10 chiÕc 4 bé 10 chiÕc 10 chiÕc 4 bé 500 m2 10 chiÕc c u d o r p d e Ngoµi ra c«ng ty cßn cã mé sè m¸yt mãc chuyªn dïng kh¸c phôc vô/ e a cho ngµnh nghÒ x©y dùng . e r th om r 3 . C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y : e phô .thuéc HiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®iÒuchµnh s¶ne xuÊt t¸c nghiÖp nhiÒu c t s s vµo n¨ng lùc , tr×nh ®é cña c¸n bé qu¶n lÝ .rTr×nh ®éa cña nhµ qu¶n lÝ thÓ hiÖn s t a e ngay ë viÖc x¾p xÕp c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña doanh . V× vËy viÖc tæ h hÕtnghiÖp n w chøc , x¾p xÕp mét c¬ cÊu tæ chøc hîp v lÝ vµ tËn dông n¨ng lùc cña tõng bé c e n r t phËn , tõng ng­êi sÏ n©ng cao hiÖu ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c uc«ng cñat¸c c«ng n lµ hiÖuCoqu¶qu¶kinhcñapdoanh m ngiÖp vµ kÕt qu¶ cuèiecïng ty còng sÏ cã hiÖu u qu¶ cao nhÊt . , c m d e Sau khi nghiªn cøu c¸c kiÓu c¬ cÊu tæ chøc còng nh­ tham kh¶o ý kiÕn i o l u g cña c¸c ®¬n vÞ cïng ngµnh , c«ng ty xÐt thÊy ®¬n vÞ m×nh cã qui m« kh«ng lín o D c a nªn ®· chän c¬ cÊu tæS chøc cña c«ng ty lµ c¬dcÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng theo chÕ o s i ®é mét thñ tr­ëng. Trong ®ã gi¸m ®èc lµ lng­êi cã quyÒn cao nhÊt vµ lµ ng­êi d s chÞu tr¸ch e c«ngStyo. s nhiÖm cuèi cïng tr­íc i .®¹o vµ c¸c phßng ban : m h • Chøc n¨ng , nhiÖm vô cña ban l·n T - Ban gi¸m ®èc igi¸m s ®èc w: lµwban chøc n¨ng ®øng ®Çu c«ng ty , trùc tiÕp chØ h ®éng ws¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty , x©y dùng c¸c kÒ huy toµn bé ho¹t t ho¹ch ng¾n vµ dµi h¹n//, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c¸c phßng ban . e : chÝnh : thùc hiÖn chÕ ®é vÒ tæ chøc hµnh chÝnh , v¨n - Phßng tæ chøc hµnh v p t b¶o an ninh trËt tù , qu¶n lÝ trang thiÕt bÞ lµm viÖc , tiÕp o mËt , ®¶m th­ b¶o t kh¸ch trong ph¹m vi c«ng ty … h m kÕ ho¹ch kü thuËt : lµ bé phËn tham m­u , gióp ban gi¸m ®èc x¸c re-®ÞnhPhßng ph­¬ng h­íng môc tiªu , kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cung øng vËt t­ mét c¸ch o T cô thÓ trong tõng giai ®o¹n nhÊt ®Þnh , chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt kÜ thuËt trong c«ng ty . - Phßng kÕ to¸n tµi vô : lµ bé phËn tham m­u gióp gi¸m ®èc vÒ mÆt tµi chÝnh , kÕ to¸n . §¶m b¶o ph¶n ¸nh tøc thêi vµ chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®ång thêi gi¸m s¸t , kiÓm tra c¸c nghiÖp vô ®ã . Học viên: Đường Thanh Hải Lớp: Cao học QTKD K7 t a t Page 7 Tiểu luận môn quản trị tác nghiệp Phßng hµnh chÝnh tæ chøc c u d o r p Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt Phßng kÕ to¸n tµi vô Khèi V¨n phßng u M« h×nh tæ chøc C¸c xn x©y l¾p 1-2-3 Ban gi¸m ®èc Khèi s¶n xuÊt Xn gia c«ng vµ néi thÊt Xn liªn doanh vlxd vµ dÞch vô kt Xn liªn doanh I Xn liªn doanh II Khèi xn liªn doanh C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh v¨n ho¸ d e t e / a h e r t om r c te se .c s a ver ha nts w n rc e t o pu m n e C , u c m lid e o u g D o c a do S ess olid s i .S m h T s ww i th /w e :/ v o ttp m h e r o T g n si Page 8 Lớp: Cao học QTKD K7 Học viên: Đường Thanh Hải t a t Tiểu luận môn quản trị tác nghiệp III . Thùc tr¹ng vÒ hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 3 h¶i phßng. 1 . §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chung : B¶ng1: HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chung N¨m ChØ tiªu Doanh thu thuÇn ( tr ®ång ) Lîi nhuËn thuÇn ( tr ®ång ) Vèn kinh doanh ( tr ®ång ) Vèn chñ së h÷u ( tr ®ång ) 1 . HÖ sè doanh lîi DTT 2 . HÖ sè doanh lîi VKD 3 . Sè lÇn chu chuyÓn VKD 4 . HÖ sè doanh lîi VCSH 2010 TH 9732,195 189,45 2558,241 876,339 0,0195 0,074 3,8 0,216 2011 % 01 / 02 14430,75 148,28 121,421 64,09 3287,594 128,5 876,339 100 0,0084 43,14 0,037 50 4,39 115,53 0,139 64,35 TH 2012 TH % 02 / 01 22503 155,94 120 99 4025 122,43 876,339 100 0,0053 63,095 0,03 81,08 5,59 127,33 0,137 98,56 g n si u c u d o r p d e t2011vµ 2012 so víi n¨m / e tr­íc ®Òu a HÖ sè doanh lîi DTT cña c¶ 2 n¨m h e (2012/2011 t nµy olµ mdo lîi gi¶m lµ 56,86% (2011/2010 ) vµ 36,905% ) . Cã ®iÒu r r nhuËn cña c«ng ty gi¶m ( 35,91% n¨m 2011/2010 ) cßn tèc cña DTT c chiÒu eh¬n®évµot¨ng.n¨m e c t s t¨ng rÊt nhanh . Tuy nhiªn hÖ sè nµy cã h­íng gi¶m Ýt 2012 . s r s a HÖ sè doanh lîi VKD cña c«ng e ty gi¶m m¹nh trong n¨m 2011 ( gi¶m t a h 50% ) lµ do vèn kinh doanh w cña c«ng tyv n¨m 2011ct¨ng 28,5 %nnh­ng lîi nhuËn n r l¹i gi¶m xuèng . Tuy nhiªnt ®Õn n¨m 2012 hÖ sè nµy d· gi¶m e Ýt h¬n ( 19,92 % ) . o u n Sè lÇn chu chuyÓn vèn kinh doanh cña c«ng tym t¨ng víi tèc ®é kh¸ cao p e C ®· lµm cho doanh thu cña c«ng ty t¨ng m¹nh , nh­ng do uhiÖu qu¶ kh«ng cao nªn , c lîi nhuËn cña c«ngm ty gi¶m xuèng . id geh÷u cña c¶on¨m 2011 vµ 2012 ®Òu gi¶m HÖ sèudoanh lîi lvèn chñ së D lµ do lîi nhuËn cña c«ng ty c 35,65% ( 2011/2010 ) vµogi¶m 1,44a% ( 2012/2011) d o S i gi¶m xuèng trong khi vèn chñ sësh÷u kh«ng t¨ng . Tuy nhiªn n¨m 2012 tèc ®é l d s gi¶m ®· cã xu h­íng chËm h¬n . e So s i m h 2 . §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông. c¸c yÕu tè ®Çu vµo . w cè ®Þnh : T 2.1 . HiÖu qu¶isös dông tµiws¶n thB¶ng 2 /: wHiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh e :/ v o ttp m h e r o T N¨m ChØ tiªu Doanh thu thuÇn ( tr ® ) Lîi nhuËn thuÇn ( tr ® ) Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ 1 . Søc s¶n xuÊt cña TSC§ 2 . Søc sinh lîi cña TSC§ 3 . SuÊt hao phÝ cña TSC§ theo DTT 4 . SuÊt hao phÝ cña TSC§ theo LNT Học viên: Đường Thanh Hải 2010 2011 2012 TH 9732,19 189,45 1854 5,25 0,102 0,19 TH 14430,7 121,421 2015 7,16 0,06 0,14 % 01/00 148,28 64,09 108,68 136,38 58,82 73,68 TH 22503 120 2609 8,625 0,046 0,116 % 02/01 155,94 99 129,48 120,46 76,67 82,86 9,78 16,62 169,98 21,74 130,81 Lớp: Cao học QTKD K7 t a t Page 9 Tiểu luận môn quản trị tác nghiệp Søc s¶n xuÊt cña TSC§ qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng lªn ®¸ng kÓ . N¨m 2010 c«ng ty ®Çu t­ 100 ®ång vµo TSC§ th× thu ®­îc 525 ®ång doanh thu , ®Õn n¨m 2001 th× c«ng ty thu ®­îc 716 ®ång doanh thu trong khi chØ ph¶i ®Çu t­ 100 ®ång TSC§ . §Õn n¨m 2012 sè doanh thu thu ®­îc lªn tíi 862,5 ®ång/100 ®ång TSC§ . Së dÜ cã ®­îc kÕt qu¶ nµy lµ do sù tÝn nhiÖm cña c«ng ty ®èi víi kh¸ch hµng nªn c«ng ty kh«ng ngõng nhËn ®­îc c¸c ®¬n ®Æt hµng cã gi¸ trÞ cao , mét phÇn còng do nhu cÇu vÒ x©y dùng ngµy cµng t¨ng lªn nªn c«ng ty còng nhËn ®­îc thªm ®­îc nhiÒu hîp ®ång kinh tÕ kh¸c . Tuy chØ tiªu søc s¶n xuÊt cña TSC§ t¨ng lªn nh­ng chØ tiªu søc sinh lîi cña TSC§ l¹i gi¶m ®i . N¨m 2010 khi bá ra 100 ®ång ®Çu t­ vµo TSC§ c«ng ty thu ®­îc 10,2 ®ång lîi nhuËn th× ®Õn n¨m 2011 còng víi 100 ®ång ®Çu t­ vµo TSC§ c«ng ty chØ thu ®­îc 6 ®ång lîi nhuËn vµ ®Õn n¨m 2012 chØ thu ®­îc 4,6 ®ång/100 ®ång ®Çu t­ vµo TSC§ . Nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nµy cã nhiÒu nguyªn nh©n nh­ng cã 2 nguyªn nh©n chñ yÕu ®ã lµ gi¸ c¶ cña ®Çu vµo t¨ng lªn trong thêi gian nµy ®· lµm chi chi phÝ ®Çu vµo t¨ng lªn trong khi c«ng ty t¨ng gi¸ thùc hiÖn hîp ®ång víi kh¸ch hµng kh«ng cao nªn lµm lîi nhuËn cña c«ng ty gi¶m xuèng . Thø hai lµ do c«ng ty sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo ch­a ®¹t hiÖu qu¶ tèt hay nãi c¸ch kh¸c lµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp cña c«ng ty cã hiÖu qu¶ ch­a cao . ChØ tiªu suÊt hao phÝ TSC§ theo doanh thu thuÇn cña c«ng ty kh«ng ngõng gi¶m xuèng trong giai ®o¹n nµy lµ do doanh thu cña c«ng ty t¨ng lªn ®ét biÕn do c¸c nguyªn nh©n ®· ph©n tÝch ë trªn . N¨m 2010 ®Ó t¹o ra ®­îc 100 ®ång doanh thu c«ng ty ph¶i bá ra 19 ®ång TSC§ nh­ng ®Õn n¨m 2001 con sè nµy gi¶m xuèng cßn 14 ®ång ( gi¶m 26,32% ) vµ n¨m 2012 tiÕp tôc gi¶m thªm 17,14% so víi n¨m 2011 tøc lµ chØ cßn 11,6 ®ång . ChØ tiªu suÊt hao phÝ TSC§ theo lîi nhuËn thuÇn cho biÕt muèn cã ®­îc 100 ®ång lîi nhuËn thuÇn th× c«ng ty ph¶i sö dông 978 ®ång vµo TSC§ trong n¨m 2010. N¨m 2011 ®Çu t­ vµo TSC§ t¨ng 161 tr ®ång ( t­¬ng øng 8,68% ) nh­ng lîi nhuËn l¹i gi¶m ®i 68,029 tr ®ång ( t­¬ng øng 35,91% ) do c¸c nguyªn nh©n ®· ph©n tÝch ë trªn ®· lµm cho suÊt hao phÝ nµy t¨ng tíi 69,98% . N¨m 2012 ®Çu t­ vµo TSC§ tiÕp tôc t¨ng 594 tr ®ång ( øng víi 29,48% ) so víi n¨m 2011 , nh­ng do lîi nhuËn tiÕp tôc gi¶m nªn suÊt hao phÝ tiÕp tôc t¨ng lªn ®Õn 217,4 ®ång ( t­¬ng øng víi 30,81% ) g n si c u d u o r p d e t e / a h e r t om r c te se .c s a ver ha nts w n rc e t o pu m n e C , u c m lid e o u g D o c a do S ess olid s i .S m h T s ww i th /w / vèn l­u ®éng : e qña sö :dông 2.2 . HiÖu v tp 3: HiÖu qña sö dông vèn l­u ®éng o tB¶ng m h e r o T N¨m ChØ tiªu Doanh thu thuÇn ( tr ® ) Lîi nhuËn thuÇn ( tr ® ) Vèn l­u ®éng b×nh qu©n ( tr ® ) 1 . Søc s¶n xuÊt kinh doanh cña VL§ ( tr ® ) 2 . Søc sinh lîi cña VL§ ( tr ® ) Học viên: Đường Thanh Hải 2010 2011 2012 TH 9732,19 189,45 4033,47 2,41 TH 14430,7 121,421 5376,47 2,68 % 01/00 148,28 64,09 133,29 111,2 TH 22503 120 6398,67 3,52 % 02/01 155,94 99 119,01 131,34 0,047 0,0084 17,87 0,0053 63,09 Lớp: Cao học QTKD K7 t a t Page 10 Tiểu luận môn quản trị tác nghiệp 3 . Sè vßng chu chuyÓn cña VL§ 4 . Thêi gian cña 1 vßng 5 . SuÊt hao phÝ VL§ theo DTT 6 . SuÊt hao phÝ VL§ theo LNT 2,41 149,38 0,414 21,29 2,68 143,33 0,373 44,28 111,2 89,92 89,99 207.98 3,52 102,27 0,284 53,32 131,34 71,35 76,23 120,42 Trong n¨m 2011 søc s¶n xuÊt cña VL§ lµ 2,68 t¨ng 11,2% so víi n¨m 2010 nghÜa lµ trong n¨m nµy doanh nghiÖp bá ra 100 ®ång VL§ th× thu ®­îc 268 ®ång doanh thu . §Õn n¨m 2002 con sè nµy tiÕp tôc t¨ng lªn 31,34% so víi n¨m 2011 , tøc lµ trong n¨m nµy c«ng ty thu ®­îc 352 ®ång doanh thu trong khi chØ ph¶i bá ra 100 ®ång VL§ . Cã ®iÒu nµy lµ do sè vßng quay VL§ cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m nªn lµm gi¶m thêi gian cña mét vßng chu chuyÓn VL§ tõ 143,33 ( 2011 ) ngµy mét vßng xuèng cßn 102,27 ngµy ( 2012 ) tøc lµ gi¶m ®­îc 28,65% ®· lµm cho doanh thu cña c«ng ty t¨ng lªn 55,94% ®¹t møc 22,503 tû ®ång . ViÖc doanh thu t¨ng lªn lµ do c«ng ty kh«ng ngõng phÊn ®Êu hoµn thµnh sím c¸c c«ng tr×nh , ®¬n ®Æt hµng cña c¸c b¹n hµng ®ång thêi c«ng ty chó träng ®Õn viÖc ®æi míi trang thiÕt bÞ ngµy mét hiÖn ®¹i h¬n , cã c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch , ®éng viªn c¸n bé c«ng nh©n viªn c¶ vÒ mÆt vËt chÊt lÉn tinh thÇn do ®ã n¨ng suÊt cña c«ng nh©n kh«ng ngõng t¨ng lªn . Bªn c¹nh ®ã viÖc qu¶n lý vµ sö dông VL§ cã hiÖu qu¶ h¬n ®ãng gãp rÊt lín vµo thµnh qu¶ nµy . g n si c u d u o r p d e t e / a h e r t om r c te se .c s a ver ha nts w n rc e t 2.3 . HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng : o u n m B¶ng 4 : HiÖu qu¶ sö dông p e C , laoc®éng u m lid e o u g D o c a do S ess olid s i .S m h w T VÒ chØ tiªuisNSL§ tÝnh w theo2011DTTNSL§ , n¨m 2010 b×nh qu©n mçi lao ®éng th ®ång/w. N¨m lµm ra 29,49 triÖu t¨ng lªn tíi 48,1 triÖu ®ång / /ng­êi/n¨m t­¬ng øng víi møc t¨ng 63,11% so víi n¨m 2010 vµ ®Õn n¨m 2012 e : v NSL§ t¨ng lªn tíi 82,27 t­¬ng øng víi møc t¨ng71,03% tt pt­îngtriÖunµy®ång/ng­êi/n¨m o cña hiÖn Nguyªn nh©n lµ do tèc ®é t¨ng cña doanh thu t¨ng ( 55,94% mh¬nChØtèctiªu®éh t¨ng ) nhanh sè lao ®éng b×nh qu©n ( 3,33% ) . e 2 cho biÕt møc sinh lîi cña mçi lao ®éng ngµy cµng gi¶m r xuèng . N¨m 2010 b×nh qu©n mçi lao ®éng lµm ra 0,57 triÖu ®ång lîi nhô©n o T nh­ng sang n¨m 2011 chØ cßn 0,4 triÖu ®ång mét n¨m ( gi¶m 29% ) . Nguyªn N¨m ChØ tiªu Doanh thu thuÇn ( tr ® ) Lîi nhuËn thuÇn ( tr ® ) Sè lao ®éng b×nh qu©n ( ng­êi ) 1 . N¨ng suÊt lao ®éng ( tr ®/ng­êi) 2 . Møc sinh lîi cña L§( tr®/ng­êi) 2010 TH 9732,19 189,45 330 29,49 0,57 2011 TH 14430,7 121,421 300 48,1 0,4 % 01/00 148,28 64,09 90,90 163,11 71 2012 TH 22503 120 310 82,27 0,39 % 02/01 155,94 99 103,33 171,03 96,78 nh©n lµ do tèc dé gi¶m cña lao ®éng b×nh qu©n ( 9,19% ) nhá h¬n tèc ®é gi¶m cña lîi nhuËn thuÇn ( 35,91% ) . Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng nµy lµ do sè lao ®éng cña c«ng ty t¨ng lªn nh­ng l¹i cã n¨ng suÊt kh«ng cao Học viên: Đường Thanh Hải t a t Lớp: Cao học QTKD K7 Page 11 Tiểu luận môn quản trị tác nghiệp N¨m 2012 tuy møc sinh lîi cña mçi lao ®éng vÉn tiÕp tôc gi¶m xuèng nh­ng ®· chËm l¹i ( chØ gi¶m 3,21% t­¬ng øng víi 0,01 triÖu ®ång ) . Cã ®iÒu nµy lµ do c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña c«ng ty ®· ®­îc c¶i thiÖn , lùc l­îng lao ®éng n¨m 2001 gi¶m ( 9,19% so víi n¨m 2010 ) vµ t¨ng Ýt ( 3,33% ) . 2.4 . T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty : t a t B¶ng 5 : T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty ChØ tiªu 1 . Tæng tµi s¶n ( tr® ) 2 . TSL§ ( tr® ) 3 . Tæng nî ( tr® ) 4 . Tæng nî ng¾n h¹n ( tr® ) 5 . C¸c kho¶n ph¶i thu ( tr® ) 6 . Doanh thu thuÇn ( tr® ) Tû sè lu©n chuyÓn TSL§ Tû sè nî 2010 5887,47 4033,47 5887,47 4520 456 9732,19 0,89 100% g n si N¨m 2011 7391,47 5376,47 7391,47 4021 512 14430,75 1,34 100% u 2012 9007,67 6398,67 9007,67 3765,45 392 22503 1,7 100% c u d o r p d e t e / a h e r t om r c te se .c s a ver ha nts w : n rc e Qua b¶ng trªn ta thÊy t Tæng TSL§ cña c«ng ty o trong nh÷ngun¨m gÇn ®©y ®Òu t¨ng trong khi n ®ã nî ng¾n h¹n l¹i gi¶m dÇn. §©y lµ xu h­íng kh¸ tètu .m p e C , Tû sè lu©n chuyÓn TSL§ cña c«ng ty trongcc¸c n¨m tõ 2010 ®Õn 2011 m d i nghÜa lµgemçi ®ång lÇn l­ît lµ 0,89u ; 1,34 ;1,7 lcã nî cña c«ng ty ®­îc b¶o ®¶m o b»ng 0,89 ; 1,34 ; 1,7 ®ång TSL§ . Tû sè nµyD t¨ng dÇn qua c¸c n¨m vµ 2 n¨m o c a 2011 vµ 2012 to¸n c¸c o ®Òu línSh¬n 1 chøng s tá c«nglidmétty cãchu®ñkúkh¶kinhn¨ngdoanhthanhvµ t×nh kho¶n nîdng¾n h¹n trong vßng s mét n¨m hay h×nh o e tµi chÝnh lµ b×nh th­êng . Tuy nhiªn so víi gi¸ trÞ trung b×nh ngµnh tû sè nµy cña s i S tr¶ nî kÐm h¬n so víi c¸c doanh nghiÖp . c«ng ty vÉn thÊp h¬n chøng tá kh¶ n¨ng m h w ®ång tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ( TS ) cña c«ng ty Tcïng ngµnhTû. sè nî ph¶n s ¸nh cøw100 i th× 100% cã ®­îcth lµ gÝa trÞ tµi s¶n cña c«ng ty cã ®­îc ®Òu lµ do ®i vay . Së dÜ cã w / ®iÒu nµy lµ doe®©y lµ mét/doanh nghiÖp Nhµ n­íc nªn tû sè nî míi cao nh­ vËy . : tr¹ng c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghÞªp cña 3 . §¸nh gi¸ thùc v p t c«ng ty .o t Nh­ vËy trong giai ®o¹n 2010 – 2012 C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 3 h m e H¶i Phßng ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh trong s¶n xuÊt kinh doanh . HiÖu r qu¶ cña c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn kh¸ râ o T rµng qua c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty , nãi chung hÇu nh­ ®Òu d­îc c¶i thiÖn so víi c¸c n¨m ( t¨ng lªn hoÆc gi¶m Ýt h¬n so víi n¨m tr­íc ) cña nh÷ng giai ®o¹n tr­íc . Tuy nhiªn hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c nµy t¹i c«ng ty lµ ch­a cao so víi kh¶ n¨ng thùc cña c«ng ty . Học viên: Đường Thanh Hải Lớp: Cao học QTKD K7 Page 12 Tiểu luận môn quản trị tác nghiệp Tõ møc doanh thu 3 tû trong n¨m 2005 vµ nép ng©n s¸ch 110 triÖu ®ång ®Õn nay c«ng ty ®· ®¹t møc doanh thu 22,503 tû ®ång nép ng©n s¸ch nhµ n­íc 1,6 tû ®ång . Tuy nhiªn lîi nhuËn cña c«ng ty trong giai ®o¹n nµy l¹i gi¶m dÇn , ®iÒu nµy cã nhiÒu nguyªn nh©n vµ mét trong c¸c nguyªn nh©n chñ yÕu ®ã lµ c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp cña c«ng ty cã hiÖu qu¶ ch­a cao . Bªn c¹nh ®ã hiÖu qu¶ sö dông vèn chñ së h÷u còng ch­a cao do t×nh tr¹ng thiÕu vèn ph¶i vay ng©n hµng víi l·i suÊt cao . VÒ hiÖu qu¶ sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo nh×n chung lµ cã kÕt qu¶ kh¶ quan . Nh÷ng nç lùc ®Çu t­ vµo TSC§ cña c«ng ty tuy kh«ng t¹o ra sù gia t¨ng ®¸ng kÓ trong n¨ng suÊt lao ®éng nh­ng nh×n chung lµ cã kÕt qu¶ kh¶ quan vµ qu¸ tr×nh ®Çu t­ cña c«ng ty ngµy cµng ®ång bé h¬n . VÒ c¬ b¶n vèn l­u ®éng cña c«ng ty ®­îc sö dông rÊt cã hiÖu qu¶ . §©y lµ yÕu tè mµ c«ng ty sö dông cã hiÖu qu¶ nhÊt hiÖn nay . Cã thÓ nãi lao ®éng lµ yÕu tè gãp phÇn kh«ng nhá vµo kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña c«ng ty . Møc nép b×nh qu©n ®Çu ng­êi vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®Òu ®¹t møc 4,9 triÖu ®ång/ng­êi/n¨m . C«ng ty ®· t¹o c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh cho hµng tr¨m lao ®éng víi møc thu nhËp b×nh qu©n th¸ng xÊp xØ 1 triÖu ®ång ng­êi vµ hµng tr¨m lao ®éng thêi vô mçi n¨m do ®ã phÇn nµo ®· lµm t¨ng phóc lîi x· héi . §©y lµ møc thu nhËp kh¸ so víi mÆt b»ng chung trong ngµnh vµ trong toµn thµnh phè nãi chung . T×nh h×nh tµi chÝnh kh«ng ®­îc kh¶ quan chÝnh lµ ®iÓm yÕu cña c«ng ty . Nguyªn nh©n lµ do t×nh tr¹ng thiÕu vèn ®Æc biÖt lµ vèn l­u ®éng . MÆc ®ï c«ng ty kh«ng ngõng t×m c¸c nguån tµi trî nh­ng viÖc thiÕu vèn vÉn lµ mét vÊn ®Ò cña c«ng ty khi mµ 100% tµi s¶n hiÖn cã cña c«ng ty ®Òu lµ nguån tiÒn ®i vay ®Ó trang bÞ . g n si u c u d o r p d e t e / a h e r t om r c te se .c s a ver ha nts w n rc e t o pu m n e C , u c m lid e o u g cña c«ngD ty trong giai ®o¹n hiÖn nay . o c 4 . Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n a o lîi :S ss lid 4.1 . ThuËn dNh÷ng c«ng mµ c«ng ty nh÷ng giai ®o¹n tr­íc e kÞªno®¹tnhÊt®­îc®Þnhtrong sc¬ së v÷ng thµnh ®· t¹o ch¾c vµ nh÷ng ®iÒuS cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng i . lîi cã thÓ kÓ ra ®©y lµ m h cña c«ng ty trong t­¬ng lai . Nh÷ng thuËn wvµ tiÕp tôc ®¹t møc t¨ng tr­ëng kinh doanh T s - C«ng ty vÉn gi÷ v÷ng i w s¸ch nhµ n­íc còng nh­ ®¶m b¶o thu nhËp æn kh¸ , tÝch cùc ®ãnghgãp vµo ng©n t ®Þnh cho ng­êi lao ®éng . /w e qu¶ ®Çu:/t­ vµo kh©u kü thuËt , m¸y mãc ®· t¹o ®iÒu kiÖn më - KÕt v réng ngµnh nghÒ kinhpdoanh. C¸c m¸y mãc hiÖn ®¹i mua vÒ gãp phÇn chuyÓn o ttc«ng ty sang c¬ giíi , b¸n tù ®éng . §iÒu nµy t¹o ®iÒu kÞªn ®æi nÒn s¶n xuÊt cña h lao ®éng vµ chÊt l­îng c¸c c«ng tr×nh cña c«ng ty ®ång thêi n©ng m cao n¨ng suÊt e gi¶m c«ng viÖc cho c«ng nh©n . r nhÑ khèi- ThÞl­îng tr­êng cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc më réng víi c¸c c«ng tr×nh o T kh¾p c¶ n­íc , uy tÝn cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc n©ng cao t¹o c¬ së ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh v÷ng ch¾c. §êi sèng c¸n bé c«ng nh©n cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn tõng b­íc. 4.2 . Khã kh¨n : Học viên: Đường Thanh Hải Lớp: Cao học QTKD K7 t a t Page 13 Tiểu luận môn quản trị tác nghiệp Bªn c¹nh nh÷ng mÆt thuËn lîi ®· nªu trªn hiÖn nay c«ng ty còng gÆp ph¶i kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n , th¸ch thøc . - ThiÕu vèn ®Çu t­ chiÒu s©u cho trang thiÕt bÞ m¸y mãc theo yªu cÇu cña s¶ n xuÊt hiÖn ®¹i . C¬ së s¶n xuÊt cña c«ng ty bÞ ph©n t¸n , nh÷ng v­íng m¾c vÒ c«ng nghÖ trong ®iÒu kiÖn ch­a hoµn thiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®· t¹o ra sù l·ng phÝ lín dÉn ®Õn t×nh tr¹ng sö dông ch­a ®¹t hiÖu qu¶ c¸c thø cã s½n . - C«ng nh©n Ýt cã t¸c phong lµm viÖc c«ng nghiÖp , mét sè ý thøc nghÒ nghiÖp ch­a cao , c¬ cÊu lao ®éng trÎ , thiÕu kinh nghiÖm . C¸c c«ng nh©n cã tay nghÒ , tr×nh ®é cao cßn Ýt . - T×nh tr¹ng thiÕu vèn , ®Æc biÖt trong bèi c¶nh cÇn më réng s¶n xuÊt theo yªu cÇu cña thÞ tr­êng . Khã kh¨n ngµy cµng gay g¾t khi cã rÊt nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh trªn c¸c lÜnh vùc cña c«ng ty . - MÆc dï nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty rÊt chó träng ®Õn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng nh­ng c«ng t¸c nµy vÉn cßn chËm ch¹p khiÕn cho viÖc thu thËp vµ sö lÝ th«ng tin ch­a ®¶m b¶o ®é tin cËy vµ kÞp thêi ra quyÕt ®Þnh . - C¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty kh«ng c©n ®èi . Toµn bé tµi s¶n cña c«ng ty ®Òu lÊy tõ nguån vèn vay ®· lµm ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty do chi phÝ sö dông vèn lín . g n si u c u d o r p d e t e / a h e r t om r c te se .c s r a ts a e h c«ng tyntrong giai ®o¹n v 5 . Ph­¬ng h­íng vµ w môc tiªu ph¸t triÓn c cña e n ur tiÕp theo . t o n tíi nh÷ng Trong thêi gian tån t¹i vµ nh÷ng khã kh¨n nh÷ng n¨m qua m p e C u cña c«ng ty sÏ cßn tiÕp tôc ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng s¶n, xuÊt kinh doanh c §Ó hoµn thµnh kÕm ho¹ch vµ in©ng xuÊt kinh doanh c«ng ty chñ d cao hiÖuecÇnqu¶kh¾cs¶nophôc u ®éng x¸c ®Þnh nh÷ng tån t¹il vµ khã kh¨n , c¸c th¸ch thøc cÇn ph¶i g o D c v­ît qua ®ång thêi v¹ch ra nh÷ngaph­¬ng h­íng cô thÓ cho sù ph¸t triÓn cña S. ss lid m×nh trong gian tíi dVÒothêiph­¬ng h­ínge, nhiÖm vô o chung cña c«ng ty nh÷ng n¨m tiÕp theo s i phÊn ®Êu ®¹t møc t¨ng tr­ëng s¶n .S xuÊt b×nh qu©n hµng n¨m lµ m 5,0h– 7,0% . N©ng cao chÊt l­îng c¸c c«ng tr×nh , hiÖn ®¹i ho¸ m¸y mãc , trang TthiÕt bÞ, ®Èy m¹nh nghiªn s cøu wkhoawhäc , më ra c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh i míi , lµm tèt c«ngh t t¸c c¸n /béw. cô thÓ c«ng ty ®Æt ra trong n¨m 2014 : C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch - eDoanh thu:/: 27 tû ®ång v ChØ tiªu tt®ãpph¸p lÖnh : 1,56 tû ®ång o- Trong m - ThuÕh lîi tøc : 0,1716 tû ®ång e r - ThuÕ vèn : 0,0936 tû ®ång - ThuÕ VAT : 1,2948 tû ®ång o §ång thêi c«ng ty còng ®Æt ra c¸c môc tiªu cô thÓ cÇn ®¹t ®­îc trong T tõng lÜnh vùc nh­ sau : - VÒ c«ng t¸c nh©n sù : tõng b­íc n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé c«ng nh©n viªn , tiÕn hµnh chuyªn m«n ho¸ trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh , duy tr× vµ thùc hiÖm nghiªm tóc chÕ ®é ®µo t¹o , båi d­ìng n©ng cao tay nghÒ , sö dông Học viên: Đường Thanh Hải Lớp: Cao học QTKD K7 t a t Page 14 Tiểu luận môn quản trị tác nghiệp trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cho c«ng nh©n th«ng qua c¸c líp huÊn luyÖn , båi d­ìng nghiÖp vô th­êng xuyªn t¹o ®iÒu kiÖn vÒ thñ tôc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn häc tËp , cã chÝnh s¸ch träng dông nh©n tµi vµ khuyÕn khÝch s¸ng t¹o , ®Ò cao tÝnh tËp thÓ trong ®éi ngò nh÷ng ng­êi lao ®éng trong c«ng ty . - VÒ c«ng t¸c Marketing : cè g¾ng duy tr× vµ cñng cè thÞ phÇn ®· cã , më réng thÞ phÇn ra toµn quèc , coi c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé Marketing lµ mét c«ng t¸c quan träng ; §¶m b¶o tho¶ m·n kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt . - VÒ c«ng t¸c tµi chÝnh : t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lÝ tµi chÝnh , tiÕt kiÖm trong s¶n xuÊt , sö dông vèn cã hiÖu qu¶ b»ng c¸ch trang thñ mäi nguån vèn , ®¸p øng nhu cÇu vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh . - VÒ ®Çu t­ : kh«ng ngõng ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ c¬ giíi ho¸ toµn bé nh÷ng kh©u s¶n xuÊt quan träng t¹i c¸c ph©n x­ëng cña c«ng ty . - VÒ s¶n phÈm : n©ng cao chÊt l­îng vµ rót ng¾n tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cña c«ng ty . N©ng cao chÊt l­îng kÕt hîp víi ®a d¹ng hãa s¶n phÈm coi träng c¶ chÊt l­îng còng nh­ h×nh thøc , mÉu m· s¶n phÈm ë c¸c x­ëng s¶n xuÊt cña c«ng ty . g n si u c u d o r p d e t e / a h e r t om r c te se .c s a ver ha nts w n rc e t o pu m n e C , u c m lid e o u g D o c a do S ess olid s i .S m h T s ww i th /w e :/ v o ttp m h e r o T Học viên: Đường Thanh Hải Lớp: Cao học QTKD K7 t a t Page 15 Tiểu luận môn quản trị tác nghiệp Ch­¬ng ii : mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp ë c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 3 h¶i phßng. 1. VÒ c¬ cÊu tæ chøc vµ c«ng t¸c nh©n sù : - C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ph¶i theo ®óng nguyªn t¾c tæ chøc vµ ho¹t ®éng ®­îc Nhµ n­íc qui ®Þnh nh­ sau : + C«ng ty cæ phÇn X©y dùng sè 3 H¶i Phßng tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c tËp trung ,d©n chñ vµ t«n träng ph¸p luËt . + C¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt lµ ban gi¸m ®èc c«ng ty . + Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ng­êi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty . - §ång thêi ®Ó c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp ®¹t hiÖu qu¶ cao c«ng ty cÇn tu©n thñ nh÷ng nguyªn t¾c sau : + Mét lµ ph¶i ph©n biÖt r¹ch rßi chøc n¨ng qu¶n lý vµ chøc n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh , tr¸nh tr­êng hîp võa lµm chøc n¨ng qu¶n lý võa lµm chøc n¨ng kinh doanh . + Hai lµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i h¹ch to¸n ®éc lËp hoµn toµn ®Ó mçi ®¬n vÞ cã thÓ biÕt ®­îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh , nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi . - Bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu: tr×nh ®é chuyªn m«n cao; c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i tù chñ, n¨ng ®éng, b¸m s¸t thÞ tr­êng, phÊn ®Êu ®¹t hiÖu qu¶ cao. - Ban kiÓm so¸t cÇn t¨ng c­êng kiÓm tra , gi¸m s¸t c¸c mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ c¸c xÝ nghiÖp cña m×nh . §Æc biÖt lµ ph¶i kiÓm tra t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. Cô thÓ lµ qu¶n lý sæ s¸ch kÕ to¸n , tµi s¶n, b¶ng tæng kÕt tµi chÝnh cña c«ng ty , b¸o c¸o vÒ c¸c sù kiÖn tµi chÝnh bÊt th­êng , vÒ ­u khuyÕt ®iÓm trong qu¶n lÝ tµi chÝnh cña c«ng ty . §©y lµ mét biÖn ph¸p cã hiÖu qu¶ vµ hÕt søc quan träng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp cña c«ng ty v× khi kiÓm tra nÕu thÊy cã ®iÒu g× bÊt hîp lÝ trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh cña c¸c nhµ qu¶n lÝ th× sÏ ®­îc kh¾c phôc ngay tr¸nh ®Ó x¶y ra c¸c hÖ qu¶ xÊu . - Lu«n lu«n qu¸n triÖt nh©n tè con ng­êi lµ quan träng nhÊt trong mäi ho¹t ®éng nãi chung vµ trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt nãi riªng ®Ó tõ ®ã ®Æt chøc n¨ng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn con ng­êi lªn hµng ®Çu trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña c«ng ty. Bëi ®Çu t­ cho con ng­êi lµ n©ng cao hiÖu qu¶ b»ng ®Çu t­ chiÒu s©u . Kinh ngiÖm cho thÊy lao ®éng trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp cÇn Ýt ng­êi nh­ng sè ng­êi nµy cÇn ph¶i giái, ®ñ tr×nh ®é ®Ó ®¶m tr¸ch c«ng viÖc nÆng nÒ nµy. Muèn lµm ®­îc ®iÒu ®ã ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o míi vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé ®­¬ng chøc vµ kÕ cËn, c«ng nh©n kü thuËt , kü thuËt viªn b»ng nhiÒu h×nh thøc , theo tõng ch­¬ng tr×nh nh»m n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý, n©ng cao tay nghÒ ®Ó cã thÓ ¸p dông c«ng nghÖ míi , khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c tiÒm lùc kinh tÕ, kü thuËt hiÖn cã . - ViÖc bè trÝ c«ng viÖc phï hîp víi ngµnh nghÒ ®µo t¹o, kh¶ n¨ng vµ së tr­êng cña mçi ng­êi còng sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. C«ng ty nªn ¸p dông chÕ g n si u c u d o r p d e t e / a h e r t om r c te se .c s a ver ha nts w n rc e t o pu m n e C , u c m lid e o u g D o c a do S ess olid s i .S m h T s ww i th /w e :/ v o ttp m h e r o T Học viên: Đường Thanh Hải Lớp: Cao học QTKD K7 t a t Page 16 Tiểu luận môn quản trị tác nghiệp ®é, tiªu chuÈn hãa ®éi ngò lao ®éng thµnh ªkÝp lµm viÖc sÏ cã hiÖu qu¶ h¬n ; x©y dùng vµ thùc hiÖn tèt møc lao ®éng, nÕu ®iÒu kiÖn lµm viÖc thay ®æi ph¶i lËp ®Þnh møc míi cho phï hîp. Bªn c¹nh nh÷ng khen th­ëng vÒ mÆt tinh thÇn cÇn sö dông ®ßn bÈy tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng ®Ó g¾n ng­êi lao ®éng víi s¶n phÈm cuèi cïng, ®Ó gi¸ thµnh vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm , g¾n ng­êi lao ®éng víi doanh nghiÖp. ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña c¸ nh©n vµ tËp thÓ; t¹o m«i tr­êng lµm viÖc tèt cho ng­êi lao ®éng . 2. Huy ®éng vèn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn : - æn ®Þnh s¶n xuÊt , cã nh÷ng ph­¬ng ¸n kinh doanh cô thÓ ®ßi hái vèn lín vµ chøng minh ®­îc ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®ang ®­îc qu¶n lÝ tèt vµ cã hiÖu qu¶ … ®Ó cã thÓ lÊy ®­îc lßng tin cña c¸c chñ ®Çu t­ ( ng©n hµng , Nhµ n­íc , … ) ®Ó cã thÓ huy ®éng thªm ®­îc nguån vèn , t¨ng sè vèn ®iÒu lÖ … - §Ó kh¾c phôc khã kh¨n vÒ vèn c«ng ty cÇn x¸c ®Þnh râ nhu cÇu vÒ vèn cña m×nh ®«ng thêi cè g¾ng huy ®éng ®­îc nguån vèn cña c¬ quan chñ së h÷u , huy ®éng trong néi bé doanh nghiÖp, nh÷ng nguån tµi trî ng¾n h¹n nh­ ®i vay ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ sö dông vèn . - CÇn coi träng chÝnh s¸ch t¸i ®Çu t­ tõ lîi nhuËn ®Ó l¹i b»ng c¸ch ®Ò ra môc tiªu ph¶i cã mét khèi l­îng lîi nhuËn lín ®Ó cã ®­îc khèi l­îng lîi nhuËn ®Ó l¹i ®ñ lín nh»m ®¸p øng nhu cÇu vèn ngµy cµng t¨ng . - ViÖc huy ®éng vèn , n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lÝ sö dông vèn vµ më réng s¶n xuÊt kinh doanh lµ viÖc lµm cÇn thiÕt nh­ng kh«ng thÓ t¸ch rêi chøc n¨ng qu¶n lÝ tµi chÝnh víi c¸c chøc n¨ng . 3. VÒ c«ng t¸c Marketing : - Nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ viÖc lµm ®Çu tiªn vµ cÇn thiÕt. Nghiªn cøu thÞ tr­êng cßn bao gåm c¶ viÖc thu thËp vµ ph©n tÝch th«ng tin vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, x¸c ®Þnh ®­îc ®iÓm m¹nh , ®iÓm yÕu cña ®èi thñ c¹nh tranh ®ång thêi x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng c¬ héi còng nh­ th¸ch thøc trong t­¬ng quan so s¸nh víi kh¶ n¨ng cña c«ng ty ®Ó cã biÖn ph¸p ®èi phã vµ ph¸t huy kh¶ n¨ng cña m×nh . Kh«ng chØ ®¸nh gÝa c¸c ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i mµ cßn ph¶i biÕt dù bµo thÞ tr­êng , dù ®o¸n vÒ ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm n¨ng nh»m lu«n lu«n ë thÕ chñ ®éng tr­íc mäi biÕn ®éng cã thÓ x¶y ra . - Muèn lµm tèt c«ng t¸c Marketing cÇn cã mét ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é vµ kÜ n¨ng cho nªn viÖc huÊn luyÖn ®éi ngò nh©n viªn nµy lµ cÇn thiÕt . - Tuy vèn cña c«ng ty ch­a dåi dµo nh­ng trong chõng mùc nµo ®ã tiÕp tôc ph¶i ¸p dông c¸c h×nh thøc tÝn dông th­¬ng m¹i trªn c¬ së kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c«ng ty vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng . §iÒu nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng , khuyÕn khÝch hä tiÕp tôc cã quan hÖ th­¬ng m¹i víi c«ng ty , thanh to¸n sím víi c«ng ty ®ång thêi t¨ng thªm uy tÝn cña c«ng ty , t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng . 4 . VÒ ho¹t ®éng cung øng : HiÖn nay c«ng ty ®ang cã quan hÖ víi hµng chôc nhµ cung øng vÒ c¸c ®Çu vµo kh¸c nhau . Mçi lo¹i nguyªn liÖu ®Çu vµo ®Òu ®­îc cung cÊp tõ nh÷ng nhµ cung øng ®¸ng tin cËy do ®ã ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng vµ sù ®ång bé cña ®Çu vµo. Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng th­êng xuyªn biÕn ®éng , c«ng ty g n si u c u d o r p d e t e / a h e r t om r c te se .c s a ver ha nts w n rc e t o pu m n e C , u c m lid e o u g D o c a do S ess olid s i .S m h T s ww i th /w e :/ v o ttp m h e r o T Học viên: Đường Thanh Hải Lớp: Cao học QTKD K7 t a t Page 17 Tiểu luận môn quản trị tác nghiệp nªn ®a d¹ng hãa c¸c nhµ cung øng mét mÆt ®Ó gi¶m bít rñi ro ®¶m b¶o cung cÊp nguyªn liÖu kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ cho ho¹t ®éng cña c«ng ty mÆt kh¸c tr¸nh t×nh tr¹ng ph¶i phô thuéc vµo mét nhµ cung øng cã thÓ bÞ Ðp gi¸ hoÆc khi hä bÞ gÆp rñi ro sÏ cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng ty . Nh­ng còng cÇn qu¸n triÖt quan ®iÓm ®a d¹ng hãa kh«ng cã nghÜa lµ cã thÓ mua cña bÊt cø nhµ cung øng nµo trªn thÞ tr­êng . g n si u c u d o r p d e t e / a h e r t om r c te se .c s a ver ha nts w n rc e t o pu m n e C , u c m lid e o u g D o c a do S ess olid s i .S m h T s ww i th /w e :/ v o ttp m h e r o T Học viên: Đường Thanh Hải Lớp: Cao học QTKD K7 t a t Page 18 Tiểu luận môn quản trị tác nghiệp kÕt luËn C«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp lµ kh©u v« cïng quan träng trong bÊt cø doanh nghiÖp nµo dï lµ s¶n xuÊt hay dÞch vô v× c«ng t¸c nµy ®¹t hiÖu qu¶ th× kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty míi kh¶ quan ®­îc hay nãi c¸ch g c n ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh míi cao vµ ®em l¹i nhiÒuilîi nhuËn cho c«ng tyu. s ChÝnh v× lÝ do ®ã qua ®Ò tµi nµy t«i cã mét sè ý kiÕnu ®ãng gãp vµo c«ng t¸c d ®iÒu o hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp cña c«ng ty vµ väng hi d väng r»ng nh÷ng ý kiÕnr cña t«i p e t cã thÓ cã nh÷ng ®iÒu mµ quÝ c«ng ty cã thÓ sö dông ®­îc ®Ó n©ngecao h¬n n÷a / a h e m×nh .r c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp cña t om r c ®ì cñatec¸c phßngsban e trong.C«ng Víi thêi gian bÞ h¹n chÕ, ®­îc sù gióp ty cæ c s rcho t«i sèaliÖu vµ víitskiÕn thøc thu phÇn x©y dùng sè 3 H¶i Phßnga ®· cung cÊp e hcã ®iÒu kiÖnn t×m hiÓu thªm nhËn ®­îc cña thÇy Ts. §inhwH÷u Quý, v häc viªn ®· c rc«ng ty e t os¶nn xuÊt cña u vÒ C«ng ty, xem xÐt t×nhnh×nh thùc tÕ m p e C uý kiÕn cña thÇy vµ C«ng Mét lÇn n÷a t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n, sù ®ãng gãp c m lidPhßng ®·et¹o ®iÒu kiÖn o ty cæ phÇn x©y u dùng sè 3 H¶i gióp ®ì t«i hoµn thµnh bµi g o D c S a tiÓu luËn nµy. d o s li d s e So s i . m h T s ww i th /w e :/ v o ttp m h e r o T t a t kh¸c c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp cã hiÖu qu¶ cao th× hiÖu qu¶ cña Học viên: Đường Thanh Hải Lớp: Cao học QTKD K7 Page 19 Tiểu luận môn quản trị tác nghiệp Tµi liÖu tham kh¶o 1. gia HN . TS NguyÔn V¨n NghiÕn : Qu¶n lý s¶n xuÊt . NXB §¹i häc quèc 2. PGS . TS NguyÔn Kim Truy , TS TrÇn §×nh HiÒn , TS Phan Träng Thøc : Qu¶n trÞ s¶n xuÊt . NXB Thèng Kª HN 1/2002 . g n si 3. Qu¶n lý doanh nghiÖp . NXB Lao §éng – X· héi 2001. u c u d o r d H÷u HiÓn : Qu¶n trÞps¶n xuÊt 5. ThS NguyÔn Thanh Liªm , ThS NguyÔn e vµ t¸c nghiÖp . NXB Gi¸o Dôc 2001t . e / a h e häc qu¶n m t r 6. GS . TS §ç V¨n Phøc : Khoa lÝ ho¹t ®éng kinhodoanh . r e .c e NXB Khoa Häc Kü ThuËt .c t s s a ver ha nts w n rc e t o pu m n e C , u c m lid e o u g D o c a do S ess olid s i .S m h T s ww i th /w e :/ v o ttp m h e r o T 4. Qu¶n trÞ häc – NXB Thèng Kª -2001 . Học viên: Đường Thanh Hải Lớp: Cao học QTKD K7 t a t Page 20
- Xem thêm -