Tài liệu Tiểu luận môn quản trị sản xuất tác nghiệp một số biện pháp trong quản trị sản xuất tác nghiệp nâng cao

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 113 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

LêI Më §ÇU Trong xu thÕ ngµy cµng ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc vµ nªn kinh tÕ thÞ tr­êng ngµy cµng më réng. Doanh nghiÖp sÏ ph¶i ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ thö th¸ch. S¶n xuÊt lµ chøc n¨ng chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp. Cïng víi chøc t a t n¨ng Marketing vµ chøc n¨ng tµi chÝnh nã t¹o ra thÕ v÷ng ch¾c cña mçi doanh g c n i u chÊt l­îng s¶n phÈm , dÞch vô vµ thêi gian cung cÊp chóng. s Víi nÒn kinh tÕdthÞ u o tr­êng cã tÝnh toµn cÇu ho¸ hiÖn nay , c¸c doanh nghiÖp lu«n bÞ ®Æt trong t×nh r d p m×nh esù sèng cßn cña chÝnh tr¹ng c¹nh tranh gay g¾t , ng¸y cµng khèc liÖttv× e tÊt yÕu/ a th× viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp lµ ®iÒu kiÖn h e r t om r ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ph¸tctriÓn méte c¸ch v÷ng e ch¾c trªn thÞ c t . s s r tr­êng. Do vËy, viÖc nghiªn cøu vµ t×m ra c¸c gi¶i ph¸pa®Ó n©ng cao s hiÖu qu¶ t a e h v chØrcãc ý nghÜaevÒnmÆt lÝ thyÕt c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp kh«ng w n t thùc tiÔno. u m mµ nã cßn cã ý nghÜa vÓ mÆt n e C p cut¸c nghiÖp nh»m n©ng §Ò tµi Mét sè biÖn ph¸p trong qu¶n, trÞ s¶n xuÊt m lid nghiÖp,e lµ mét häc o cao hiÖu qu¶ ho¹tu®éng cña doanh viªn chuyªn ngµnh qu¶n g o D c a ®· häcidë tr­êng vµ kinh nghiÖm thùc tÕ o trÞ kinh doanh, b»ng nh÷ng kiÕn thøc S s l d s o t¹i C«ngsty Cæ phÇn x©y dùngesè 3 H¶i Phßng. Môc ®Ých cña viÖc nghiªn cøu i S ®Ò tµihlµ ®Ó ®¸nh gi¸ thùc m tr¹ng qu¶n.trÞ s¶n xuÊt t¸c nghiÖp t¹i c«ng ty, tõ ®ã T s nh»mwn©ngw cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng i ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p th /w ty. e :/ v o ttp m h e r o T nghiÖp . C«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp lµ yÕu tè trùc tiÕp t¸c ®éng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp th«ng qua Trang 1 CH¦¥NG I : Lý LUËN CHUNG VÒ C¤NG T¸C §IÒU HµNH S¶N XUÊT T¸C NGHIÖP . I . C¸c kh¸i niÖm , b¶n chÊt vµ ®Æc tr­ng . Trong bÊt kú nÓn kinh tÕ nµo , c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng cã t a t vÞ trÝ rÊt ®Æc biÖt , nã lµ c¬ së cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña toµn x· héi . g n si ViÖc qu¶n lý , ®iÒu hµnh viÖc s¶n xuÊt mét c¸ch khoa häc, hiÖu qu¶ lµ nhiÖm c u doanh . Trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnhuh­íng XHCN ë n­íc d ta o r theo nhÊt thiÕt c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp ph¶i ®­îc thùc hiÖn d p e ph­¬ng thøc QTKD . C«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶nt xuÊt t¸c nghiÖp kh«ng chØ dõng / e a h l¹i ë møc thÓ hiÖn tèt mµ nã ph¶i kh«ngre ngõng ®­îc c¶i thiÖnt , n©ng caom hiÖu r o c rÊt tlíne mçi doanh e nghiÖp.cc¬ së s¶n qu¶ c«ng t¸c nµy v× nã cã tÇm quan träng s s r nghiÖpacã thÓ tåntst¹i vµ ®øng xuÊt kinh doanh , nã chÝnh lµ c¬ a së ®Óvdoanh e h n w c v÷ng trªn thÞ tr­êng . e n r t o u m n Nh­ng tr­íc khi ®i s©u nghiªn cøu vÊn ®Òpn©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®iÒu e C uc¬ b¶n cña nã nh­ s¶n , c hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp ta ph¶i t×m hiÓu c¸c néi dung m lid e o u g D xuÊt , ®iÒu hµnhc, ... o a S . ss lid 1 . Kh¸i niÖm do vÒ s¶n xuÊt e song Shµnho tån t¹i mét sè quan ®iÓm kh«ng snay trªn thÕ giíi cïng HiÖn i . m h gièng nhau . w T s i wcho r»ng : Quan niÖm h truyÒn thèng t wbiÕn ®æi hoµn toµn ®èi t­îng lao ®éng ®Ó t¹o ra / S¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh / e : v p nh÷ng vËt o phÈm lµ hµng t ho¸ trong kinh doanh nh­ c¸c qu¸ tr×nh : chÕ t¹o t ®­êng tõm mÝa , nu«ihtrång thuû s¶n … re vËy theo quan ®Øªm nµy th× c¸c ho¹t ®éng dÞch vô lµ nh÷ng qu¸ tr×nh Nh­ o biÕn T ®æi kh«ng hoµn toµn ®èi t­îng lao ®éng nh­ : c¸c qu¸ tr×nh söa ch÷a , vô quan träng cña c¶ Nhµ n­íc , c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh hoµn thiÖn vËt phÈm cña s¶n xuÊt , tiªu dïng ... kh«ng ®­îc coi lµ c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . Trang 2 Theo quan niÖm s¶n xuÊt gÇn ®©y ®¹i diÖn cho quan ®iÓm cña c¸c nhµ nghiªn cøu hiÖn ®¹i trªn c¬ së nh÷ng ®Øªm chung cña qu¸ tr×nh t¹o ra vËt phÈm vµ dÞch vô l¹i quan niÖm vÒ s¶n xuÊt nh­ sau : “ S¶n xuÊt ( production ) lµ mét qui tr×nh ( process ) t¹o ra s¶n phÈm vµ dÞch vô ” . Nh­ vËy theo quan niÖm nµy th× s¶n xuÊt lµ mét trong tÊt c¶ c¸c qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm hay dÞch vô hay nãi c¸ch kh¸c s¶n xuÊt chÝnh lµ qu¸ tr×nh g c n i u Qu¸ tr×nh nµy cã thÓ ®­îc biÒu diÔn d­íi d¹ng us s¬ ®å nh­ saur:od d §Çu vµo §Çu ra p e - §Êt ®ai . - M¸y mãc thiÕt bÞ t / e a - Lao ®éng . Thùc phÈm h Qu¸ tr×nhe doanh t dôc . om - Vèn . - Gi¸o r r nghiÖp chuyÓn hãa c ra -seTin tøc .. c - ThiÕt bÞ . ®Çu vµo thµnh ®Çute s r , a- ¤t« .ts - TiÒn . th«ng qua s¶nexuÊt a - Nguyªn liÖu . ho¹t ®éng tµi chÝnh h - .. ..n.. .. .. .. ... .. v w - N¨ng l­îng . e n vµ ho¹t ®éngrc t o u - Ph­¬ng tiÖn . en Marketing C . , p cum - Khoa häc vµ nghÖ thuËt qu¶n m lid e o u lý . g D o c a do S ess olid shµnh vµ c«ng t¸c ®iÒu hµnh.Ss¶n xuÊt t¸c nghiÖp . 2 . §iÒu i m h w l·nh ®¹o vµ qu¶n lý trong mét tæ chøc T§iÒu hµnh lµ mét ichøc s n¨ngwcña hphËn c¸cw c¸ nh©n trong mét hÖ thèng vËn ®éng cña tæ nh»m kÕt nèi c¸c tbé chøc ®ã theo chøc n¨ng vµ /®Þa vÞ cña nã sao cho c¶ bé m¸y cã thÓ ho¹t ®éng / e mét c¸ch tr«i vch¶y vµ cã :hiÖu qu¶ nhÊt. Nh­ vËyoc«ng viÖctp ®iÒu hµnh lµ chøc n¨ng tæ chøc , chØ huy vµ vËn hµnh t cña bé m¸y . Chøchn¨ng cña ®iÒu hµnh chØ xuÊt hiÖn khi cã lao ®éng hîp t¸c , m lao ®éng ®­îc tiÕn hµnh trong m«i tr­êng chung cña mét doanh nghiÖp hay e r mét tæ chøc . Chøc n¨ng ®iÒu hµnh ( chøc n¨ng s¶n xuÊt ) lµ mét trong ba chøc o n¨ng T c¬ b¶n trong mét doanh nghiÖp . Ba chøc n¨ng ®ã lµ chøc n¨ng ®iÒu hµnh t a t chuyÓn ho¸ c¸c ®Çu vµo thµnh c¸c ®Çu ra d­íi d¹ng s¶n phÈm hoÆc dÞch vô . , chøc n¨ng tµi chÝnh vµ chøc n¨ng Marketing . Qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh cña mét doanh nghiÖp cã thÓ tãm t¾t d­íi d¹ng m« h×nh nh­ sau : Trang 3 kÕ ho¹ch C¸c yÕu tè ®Çu vµo gi¸m s¸t ®Çu vµo Tæ chøc thùc hiÖn Qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ gi¸m s¸t ®Çu ra g n si KiÓm so¸t Th«ng tin ph¶n håi u s¶n phÈm , dÞch vô c u d o r p d e t e / a h ethÊy r»ngr : t om §Õn ®©y ta cã thÓ r c te se .c Qu¶n trÞ ®iÒu hµnh ( hay cßn gäi lµ qu¶n rtrÞ s¶n xuÊt ) lµ qu¸ s tr×nh qu¶n lý s a t ra nh­ hµng c¸c yÕu tè ®Çu vµo nh­ ®Êt ®ai ,alao ®éng e , vèn ... thµnh c¸c ®Çu h n v ho¸ , dÞch vô mong muèn . w c e n r t Tõ ®ã ta cã thÓ rót ra r»ng : o u n t¸c nghiÖp ptrong métudoanh m nghiÖp lµ chøc C«ng t¸c ®iÒu hµnhes¶n xuÊt C , n¨ng vËn hµnh vµ gi¸m s¸t qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh c m d e i o nghiÖp nh»m chuyÓn hãa c¸cl yÕu tè ®Çu vµo thµnh c¸c s¶n phÈm ®Çu ra mong u gthÝch hîpD. o muèn b»ng c«ng nghÖ vµ c¸c kü thuËt c a d xuÊt t¸c nghiÖp ph¶i ®­îc thùc Trong qu¸ o tr×nh nµy S c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n s i l d s hiÖn vµ dùa trªn kÕ ho¹ch ®· v¹ch s½n , ®­îc tæ chøc mét c¸ch hîp lý vµ ®­îc o e s kiÓm so¸t mét c¸ch ch¾t chÏ . ViÖc thu nhËn vµ sö lý th«ng tin ph¶n håi cho i S . m phÐph tiÕp tôc hoµn thiÖn qu¸ tr×nh qu¶n trÞ ®iÒu hµnh trong nh÷ng giai ®o¹n kÕ wnh÷ng ®iÒu chØnh cÇn thiÕt ngay trong qu¸ T sthiÖn b»ng tiÕp , ®«i khi ®­îc hoµn i w tr×nh qu¶n lý . h t w cã tÝnh chÊt toµn cÇu nh­ hiÖn nay c¸c doanh Trong nÒn kinh tÕ c¹nh tranh / / e nghiÖp lu«n bÞ ®Æt trong :t×nh tr¹ng canh tranh ngµy cµng khèc liÖt v× sù sèng v p cßn vµ phånovinh cña tchÝnh m×nh . V× thÕ mçi doanh nghiÖp ph¶i tù t×m kiÕm t c¬ héi kinh doanhhmíi trªn thÞ tr­êng vµ t×m hiÓu râ vÒ nhu cÇu cña kh¸ch m hµng ®Ó ph¸t triÓn s¶n phÈm míi , hoµn thiÖn s¶n phÈm cò , tõ ®ã ®­a ra ®­îc e r nh÷ng s¶n phÈm míi nhanh h¬n , ph©n phèi s¶n phÈm kÞp thêi h¬n mçi khi cã o ®¬n cña kh¸ch hµng . YÒu cÇu nµy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i linh Tho¹t ®Æth¬nhµng trong tæ chøc s¶n xuÊt vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp ngµy cµng cã hiÖu qu¶ cao v× chÊt l­îng cña c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp ph¶n ¸nh chÊt l­îng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp . ChÝnh v× ®iÒu nµy nhiÒu doanh nghiÖp cã xu h­íng tinh gi¶m bé m¸y gi¸n tiÕp , tæ chøc vµ ph©n c«ng l¹i lao Trang 4 t a t ®éng , s¾p xÕp c¸c d©y truyÒn s¶n xuÊt , tuyÓn dông vµ ®µo t¹o nh©n c«ng , ... ®Ó ®¶m b¶o ®¹t møc hiÖu qu¶ míi cao h¬n linh ho¹t trong tæ chøc s¶n xuÊt vµ ®iÒu hµnh . Ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ngµy cµng chó träng h¬n ®Õn mÆt chÊt l­îng , thay thÕ c«ng nghÖ míi vµ t×m kiÕm nguån cung øng lín h¬n , æn ®Þnh h¬n tõ c¸c nhµ cung cÊp . TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng ®ã ®Òu lµ nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp trong doanh nghiÖp hiÖn nay . XÐt vÒ mÆt b¶n chÊt , c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp chÝnh lµ ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ , g¾n víi nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ ®· ®­îc ph©n c«ng cho tõng bé phËn trong c¶ hÖ thèng s¶n xuÊt vµ dÞch vô cu¶ doanh nghiÖp . §ã chÝnh lµ vÞªc tæ chøc vµ qu¶n lý c¸c nguån nh©n tµi vµ vËt lùc ®Ó ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu kinh doanh ®· v¹ch s½n . C«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghÞªp ®ång thêi víi t­ c¸ch lµ tæ chøc qu¶n lý sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ cung cÊp ®Çu ra phôc vô nhu cÇu cña thÞ tr­êng , v× vËy môc tiªu tæng qu¸t ®Æt ra lµ ®¶m b¶o tháa m·n tèi ®a nhu cÇu kh¸ch hµng trªn c¬ së sö dông hiÖu qu¶ nhÊt c¸c yÕu tè s¶n xuÊt . Néi dung cña c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp bao gåm dù b¸o nhu cÇu s¶n xuÊt s¶n phÈm , thiÕt kÕ s¶n phÈm vµ qui tr×nh c«ng nghÖ qu¶n trÞ c«ng suÊt cña doanh nghiÖp , x¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Æt doanh nghiÖp bè trÝ , s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp , lËp kÕ ho¹ch c¸c nguån lùc , ®iÒu ®é s¶n xuÊt , kiÓm so¸t toµn bé c¸c ho¹t ®éng cô thÓ liªn quan tíi c¸c nhiÖm vô ®· x¸c ®Þnh . 3 . Vai trß vµ mèi quan hÖ cña chøc n¨ng s¶n xuÊt víi c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ chÝnh kh¸c . Doanh nghiÖp víi t­ c¸ch lµ mét thùc thÓ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ , nã ho¹t ®éng t¹o ra c¸c s¶n phÈm hoÆc dÞch vô ®Òu dùa trªn ba chøc n¨ng c¬ b¶n sau : - Chøc n¨ng s¶n xuÊt . - Ch­c n¨ng tµi chÝnh . - Chøc n¨ng Marketing . Chøc n¨ng Marketing lµ mét trong nh÷ng chøc n¨ng c¬ b¶n cña doanh nghiÖp , nã ph¸t hiÖn hoÆc ph¸t triÓn nhu cÇu ®èi víi hµng hãa hoÆc dÞch vô cña doanh nghiÖp vµ duy tr× mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng hoÆc kh¸ch hµng tiÒm n¨ng . Cßn chøc n¨ng tµi chÝnh l¹i ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nh»m cung cÊp c¸c nguån tµi chÝnh cho doanh nghiÖp vµ h­íng dÉn doanh nghiÖp sö dông mét c¸ch kh«ng ngoan c¸c nguån tµi chÝnh ®ã sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt . Nh­ng ®iÒu quan träng trong mét tæ chøc hay mét doanh nghiÖp , mäi ho¹t ®éng ®Òu ®ßi hái sù cè g¾ng cña con ng­êi vµ nh÷ng ho¹t ®éng liªn quan t¸c ®éng lªn nç lùc cña hä . VÊn ®Ò lµ lµm sao phèi hîp sù ho¹t ®éng , nç lùc c¸ nh©n riªng lÎ thµnh cè g¾ng , nç lùc chung cña toµn doanh nghiÖp ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cac h¬n ? TÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò ®ã ®Òu thuéc chøc n¨ng qu¶n trÞ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp hay chøc n¨ng s¶n xuÊt . Cã nguån tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm mµ kh«ng cã thÞ tr­êng tiªu thô th× còng v« nghÜa v× hÞªn nay , doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ù¬c th× ph¶i s¶n xuÊt nh÷ng g× mµ thÞ tr­êng cÇn chø kh«ng ph¶i lµ s¶n xuÊt nh÷ng g× m×nh cã . g n si u o r p c u d d e t e / a h e r t om r c te se .c s a ver ha nts w n rc e t o pu m n e C , u c m lid e o u g D o c a do S ess olid s i .S m h T s ww i th /w e :/ v o ttp m h e r o T Trang 5 t a t Nh­ng nÕu cã nguån tµi chÝnh vµ thÞ tr­ßng mµ kh«ng cung cÊp ®­îc s¶n phÈm th× còng ch¶ cã nghÜa g× , cã thÞ tr­êng vµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt mµ kh«ng cã vèn cÇn thiÕt ®Ó thuª nh©n c«ng , mua s¾m thiÕt bÞ , ph­¬ng tiÖn còng nh­ ®­a toµn bé c¸c n¨ng lùc s¶n xuÊt kh¸c vµo ho¹t ®éng th× còng kh«ng vËn hµnh doanh nghiÖp ®­îc . §iÒu ®ã ®ßi hái ba chøc n¨ng ph¶i vËn hµnh ®ång thêi vµ qu¶n lý mét c¸ch tæng hîp . Trong ba chøc n¨ng ®ã chøc n¨ng s¶n xuÊt ®ãng vai trß quan träng bëi nã lµ bé phËn vËn hµnh doanh nghiÖp . NÕu ta coi ba chøc n¨ng cña doanh nghiÖp lµ b¶n hoµ tÊu th× chøc n¨ng s¶n xuÊt lµ chñ c«ng vµ ngõ¬i lµm c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp ®ãng vai trß lµ nh¹c tr­ëng trong giµn nh¹c s«i ®éng cña ho¹t ®éng trong doanh nghiÖp . Tuy nhiªn gi÷a c¸c ph©n hÖ còng cã nh÷ng m©u thuÉn víi nhau . Ch¼ng h¹n chøc n¨ng s¶n xuÊt vµ Marketing cã nh÷ng môc tiªu m©u thuÉn víi nhau vÒ thêi gian , vÒ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ . Trong khi c¸c c¸n bé Marketing ®ßi hái c¸c s¶n phÈm chÊt l­îng cao , gi¸ thµnh h¹ vµ thêi gian giao hµng nhanh th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt l¹i cã nh÷ng giíi h¹n vÒ c«ng nghÖ , chu kú s¶n xuÊt , kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm chi phÝ nhÊt ®Þnh . Còng do nh÷ng giíi h¹n trªn kh«ng ph¶i lóc nµo s¶n xuÊt còng ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng nh÷ng chØ tiªu vÒ tµi chÝnh ®Æt ra vµ ng­îc l¹i nhiÒu khi nh÷ng nhu cÇu vÒ ®Çu t­ , dæi míi c«ng nghÖ hoÆc tæ chøc thiÕt kÕ , x¾p xÕp l¹i bé phËn s¶n xuÊt kh«ng ®­îc bé phËn tµi chÝnh cung cÊp kÞp thêi . 4 . HiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp vµ nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn nã . 4.1 . HiÖu qu¶ vµ tÇm quan träng cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp Trªn b×nh diÖn cña c¸c doanh nghiÖp khi nãi ®Õn nguyªn nh©n ph¸ s¶n ta thÊy cã nhiÒu nguyªn nh©n nh­ng nguyªn nh©n hµng ®Çu th­êng vÉn lµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp kÐm hiÖu qu¶ . Trong cïng nh÷ng hoµn c¶nh nh­ nhau nh­ng doanh nghiÖp biÕt c¸ch tæ chøc c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt tèt h¬n khoa häc h¬n th× triÓn väng ®¹t ®­îc sÏ ch¾c ch¾n h¬n . §Æc biÖt quan träng kh«ng ph¶i chØ lµ viÖc ®¹t kÕt qu¶ mµ sÏ cßn lµ vÊn ®Ò Ýt tèn kÐm thêi gian , tiÒn b¹c , nhiªn nguyªn vËt liÖu vµ nhiÒu c¸c lo¹i phÝ tæn kh¸c h¬n hay nãi c¸ch kh¸c lµ cã hiÖu qu¶ h¬n . Khi chóng ta so s¸nh kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc víi nh÷ng chi phÝ ®· bá ra chóng ta cã kh¸i niÖm hiÖu qu¶ . HiÖu qu¶ cao khi chÝ bá ra thÊp mµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc l¹i nhiÒu vµ hiÖu qu¶ thÊp khi chÝ phÝ nhiÒu mµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc kh«ng ®¸ng bao nhiªu . Kh«ng biÕt c¸ch ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp th× còng cã thÓ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ng khi xem xÐt ®Õn chi phÝ th× kÕt qu¶ ®¹t ®­îc lµ qu¸ ®¾t . Tøc lµ cã kÕt qu¶ nh­ng kh«ng cã hiÖu qu¶ hay chÝnh x¸c h¬n lµ hiÖu qu¶ thÊp . Trong ho¹t ®éng kinh tÕ nhÊt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã c¹nh tranh , c¸c doanh nghiÖp lu«n lu«n ph¶i t×m c¸ch h¹n chÕ chi phÝ , gia t¨ng kÕt qu¶ tøc lµ ph¶i lu«n lu«n t×m c¸ch gia t¨ng hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp lµ v« cïng cÇn thiÕt v× nã sÏ lµm gia t¨ng hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp , gióp doanh nghiÖp cã ®­îc vÞ trÝ v÷ng ch¾c trªn thi tr­êng vµ ngµy cµng ®¹t ®­îc møc lîi nhuËn lín h¬n . g n si u o r p c u d d e t e / a h e r t om r c te se .c s a ver ha nts w n rc e t o pu m n e C , u c m lid e o u g D o c a do S ess olid s i .S m h T s ww i th /w e :/ v o ttp m h e r o T Trang 6 t a t 4.2 . C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp . Thø nhÊt nhãm cã ¶nh h­ëng lín nhÊt , trªn b×nh diÖn réng vµ l©u dµi ®Õn c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp lµ nhãm yÕu tè m«i tr­êng vÜ m« . §èi víi mét doanh nghiÖp nhãm nµy bao gåm : c¸c yÕu tè kinh tÕ vÜ m« c¸c yÕu tè x· héi ; c¸c yÕu tè v¨n ho¸ ; c¸c yÕu tè nh©n khÈu , d©n sè ; c¸c yÕu tè thuéc vÒ hÖ thèng chÝnh trÞ , vÒ sù l·nh ®¹o vµ qu¶n lý cña Nhµ n­íc ; c¸c yÕu tè vÒ c«ng nghÖ vµ KHKT ; c¸c yÕu tè quèc tÕ ; c¸c yÕu tè thiªn nhiªn . Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng kinh tÕ vÜ m« ta thÊy chóng bao gåm tõ c¸c yÕu tè kh«ng chØ ®Þnh h­íng vµ cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp mµ cßn ¶nh h­ëng ®Õn m«i tr­êng vi m« cña doanh nghiÖp . C¸c yÕu tè nµy còng lµ nguyªn nh©n chÝnh t¹o ra c¬ héi còng nh­ c¸c nguy c¬ cho doanh nghiÖp . C¸c yªó tè kinh tÕ vi m« cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn qu¶n trÞ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cña mét doanh nghiÖp , ®ã lµ c¸c yÕu tè : tæng s¶n phÈm quèc néi ( GDP ) ; yÕu tè l¹m ph¸t tiÒn l­¬ng vµ thu nhËp ; nh÷ng yÕu tè x· héi ( ®­îc xem lµ cã t¸c ®éng rÊt m¹nh ®Õn tÊt c¶ ho¹t ®éng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp ) nh­ d©n sè , v¨n ho¸ , nh¸nh v¨n hãa , nghÒ nghiÖp , t©m lý d©n téc , phong c¸ch , lèi sèng , h«n nh©n , gia ®×nh vµ t«n gi¸o C¸c yÕu tè thuéc vÒ hÖ thèng chÝnh trÞ , ph¸p luËt , vÒ sù l·nh ®¹o vµ qu¶n lý cña Nhµ n­íc còng lµ nh÷ng yÕu tè vÜ m« cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn hÇu hÕt c¸c c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp trong c¸c doanh nghiÖp . C¸c nhµ qu¶n trÞ ë c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i chÊp hµnh chñ ch­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc . ¶nh h­ëng cña tiÕn bé KHKT vµ c«ng nghÖ lµ v« cïng phong phó vµ ®a d¹ng , ®iÒu quan träng cÇn ph¶i nhËn thøc ®­îc lµ c¸c nhµ qu¶n trÞ thuéc mäi tæ chøc nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp nãi riªng ®Òu cÇn ph¶i tÝnh tíi ¶nh h­ëng cña yÕu tè nµy trong c¸c mÆt ho¹t ®éng cña m×nh . Thùc tÕ ®ang chøng tá r»ng nhµ qu¶n trÞ nµo n¾m b¾t nhanh nhËy vµ ¸p dông kÞp thêi nh÷ng thµnh tùu tiÕn bé nh­ vò b·o cña KHKT th× ng­êi ®ã sÏ thµnh c«ng . Thiªn nhiªn lµ thÕ giíi xung quanh cuéc sèng cña chóng ta . Chóng kh«ng chØ lµ lùc l­îng chØ g©y ra tai häa cho con ng­êi mµ cßn lµ c¸i n«i cña sù sèng , cung cÊp c¸c nguyªn liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . §èi víi nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp th× th× thiªn nhiªn lµ thøc ¨n chñ yÕu ®Ó nu«i sèng chóng . B¶o vÖ , ph¸t triÓn vµ khai th¸c hîp lý c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn lµ mét yªu cÇu cÊp b¸ch , bøc xóc , tÊt yÕu kh¸ch quan trong nhiÒu ho¹t ®éng cña mäi nhµ qu¶n trÞ . Thø hai lµ nhãm c¸c yÕu tè vi m« . §©y lµ nhãm yÕu tè t¸c ®éng trªn b×nh diÖn gÇn gòi ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp cña doanh nghiÖp . §èi víi doanh nghiÖp chóng lµ c¸c nhãm yÕu tè sau : nhãm ®èi thñ c¹nh tranh trùc diÖn ; nhãm cac nhµ cung øng ; nhãm kh¸ch hµng ; nhã nh÷ng ng­êi m«i giíi trung gian ; nhãm c¸c ®èi thñ tiÒm Èn ; nhãm c¸c giíi chøc ®Þa ph­¬ng cïng c«ng chóng vµ nhãm c¸c yÕu tè m«i tr­êng néi bé nh­ g n si u o r p c u d d e t e / a h e r t om r c te se .c s a ver ha nts w n rc e t o pu m n e C , u c m lid e o u g D o c a do S ess olid s i .S m h T s ww i th /w e :/ v o ttp m h e r o T Trang 7 t a t t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp , c¬ së vËt chÊt kü thuËt , bé m¸y qu¶n lý hay tæ chøc hµnh chÝnh ... Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng kinh tÕ vi m« ta thÊy c¸c lùc l­îng nµy cã ¶nh h­ëng rÊt lín vµ s©u s¾c tíi c¸c ho¹t ®éng vÒ qu¶n trÞ ë c¸c doanh nghiÖp . Trong sè c¸c lùc l­îng vµ yÕu tè cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn c¸c ho¹t ®éng cña c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp ph¶i kÓ ®Õn c¸c nhµ cung øng . C¸c nhµ cung øng cã liªn quan chÆt chÏ ®Õn viÖc cung cÊp nguån tµi nguyªn cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh . C¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i cè g¾ng cã ®­îc nguån cung øng æn ®Þnh . Nõu nhµ cung øng ¶nh h­ëng ®Õn ®Çu vµo th× kh¸ch hµng ¶nh h­ëng ®Õn ®Çu ra cña doanh nghiÖp . Kh«ng câ kh¸ch hµng th× c¸c doanh nghiÖp sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm vµ dÞch vô cña m×nh . T×m hiÒu kü l­ìng vµ ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu vµ së thÝch , thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng môc tiªu sÏ lµ sù sèng cßn cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp nãi chung vµ hÖ thèng qu¶n trÞ nãi riªng . Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng kh«ng mét nhµ qu¶n trÞ nµo cã thÓ coi th­êng ®èi thñ c¹nh tranh . §èi thñ c¹nh tranh th­êng cã nh÷ng d¹ng sau nhãm ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp ; nhãm ®èi thñ c¹nh tranh gi¸n tiÕp ; ®èi thñ c¹nh tranh tr­íc m¾t ; ®èi thñ c¹nh tranh l©u dµi ... Nghiªn cøu kü l­ìng vµ v¹ch ra c¸c ®èi s¸ch c¹nh tranh phï hîp lu«n lµ mét ®ßi hái kh¸ch quan cho c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ ë mäi doanh nghiÖp . Trong c¸c ho¹t ®éng vÒ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ kh«ng cã quan hÖ víi c¸c nhµ m«i giíi , trung gian . Hä th­êng lµ nh÷ng c«ng ty hç trî cho c«ng ty vÒ mÆt chuyªn chë , vËn chuyÓn , tuyÓn chän nh©n sù , gióp ®ì vÒ mÆt kü thuËt , tµi chÝnh , tiªu thô vµ phæ biÕn hµng hãa cña c«ng ty trong giíi kh¸ch hµng . Trong qu¸ tr×nh lùa chän c¸c nhµ m«i giíi chung gian doanh nghiÖp ph¶i hÕt søc thËn träng vµ ph¶i x©y dùng quan hÖ hîp t¸c tèt ®Ñp víi hä . Trong thµnh phÇn cña m«i tr­êng qu¶n trÞ vi m« cßn cã nhiÒu giíi cã quan hÖ trùc tiÕp kh¸c nhau víi doanh nghiÖp . C¸c nhµ qu¶n trÞ cÇn vµ cã thÓ x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng thÝch hîp cho 7 giíi cã quan hÖ trùc tiÕp c¬ b¶n sau : giíi tµi chÝnh ; c¸c giíi cã quan hÖ trùc tiÕp thuéc c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ; c¸c giíi cã quan hÖ trùc tiÕp thuéc c¸c c¬ quan Nhµ n­íc , c¸c nhãm c«ng d©n hµnh ®éng ; c¸c giíi cã quan hÖ trùc tiÕp ë ®Þa ph­¬ng; quÇn chóng ®«ng ®¶o vµ c«ng chóng trùc tiÕp néi bé . II . C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qña c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp g n si u c u d o r p d e t e / a h e r t om r c te se .c s a ver ha nts w n rc e t o pu m n e C , u c m lid e o u g D o c a do S ess olid s i .S m h T s ww i th /w e :/ v tt pchung : th«ng th­êng khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña mét 1. ChØ tiªuo®¸nh gi¸ doanh nghiÖp ng­êi ta th­êng dïng c¸c chØ tiªu nh­ doanh thu , lîi nhuËn chi h m phÝ .re 1.1 . Doanh thu : doanh thu cña doanh nghiÖp lµ toµn bé c¸c kho¶n tiÒn thu o ®­îc T tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c mang l¹i 1.2 . Chi phÝ : lµ toµn bé c¸c kho¶n cho cho ho¹t ®éng kinh doanh , cho c¸c ho¹t ®éng kh¸c vµ toµn bé c¸c kho¶n thuÕ gi¸n thu mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh Trang 8 t a t 1.3 . Lîi nhuËn : lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . Lîi nhuËn lµ chØ tiªu chÊt l­îng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp . Lîi nhuËn = doanh thu – chi phÝ LN VKD VKD bao gåm tång nguån vèn hay vèn chñ së h÷u , vèn vay . HÖ sè nµy cho biÕt doanh nghiÖp thu ®­îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn khi bá ra mét ®ång vèn kinh doanh . LN • HÖ sè doanh lîi doanh thu thuÇn = DTT DTT : doanh thu thuÇn . DTT = Doanh thu - c¸c kho¶n gi¶m trõ . HÖ sè nµy cho biÕt doanh nghiÖp thu ®­îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn khu ®­îc mét ®ång doanh thu thuÇn . L·i rßng tr­íc thuÕ • HÖ sè doanh lîi vèn chñ së h÷u = VCSH L·i rßng tr­íc thuÕ = DTT – tæng chi phÝ . HÖ sè nµy cho biÕt doanh nghiÖp thu bao nhiªu ®ång l·i rßng tr­íc thuÕ khi bá ra 1 ®ång vèn chñ së h÷u . DT • Sè lÇn chu chuyÓn vèn s¶n xuÊt = VSX VSX : vèn s¶n xuÊt b×nh qu©n . ChØ sè nµy cho biÕt trong mét kú kinh doanh vèn s¶n xuÊt cña c«ng ty lu©n chuyÓn ®­îc bao nhiªu lÇn . 2 . ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh : DTT • Søc s¶n xuÊt cña TSC§ = NGTSC § NGTSC§ : nguyªn gi¸ TSC§ . ChØ tiªu nµy cho biÕt 1 ®ång TSC§ cña doanh nghiÖp cho bao nhiªu ®ång doanh thu . LNT • Søc sinh lîi cña TSC§ = NGBQTSC § NGBQTSC§ : nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ HÖ sè nµy cho biÕt mét ®ång doanh nghiÖp bá ra ®Çu t­ vµo TSC§ th× thu d­îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn thuÇn . NGBQTSC § • Søc hao phÝ TSC§ = DTT HÖ sè nµy cho biÕt dÓ thu ®­îc mét ®ång doanh thu th× doanh nghiÖp ph¶i bá ra bao nhiªu ®ång ®Çu t­ vµo TSC§ . • HÖ sè doanh lîi vèn kinh doanh = g n si u o r p c u d d e t e / a h e r t om r c te se .c s a ver ha nts w n rc e t o pu m n e C , u c m lid e o u g D o c a do S ess olid s i .S m h T s ww i th /w e :/ v o ttp m h e r o T Trang 9 t a t 3 . ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n s¶n l­u ®éng : DTT • Søc s¶n xuÊt cña vèn l­u ®éng = VL § VL § : vèn l­u ®éng b×nh qu©n . LNT • Søc sinh lîi cña VL§ = VL § DTT • Sè vßng quay cña VL§ = VLD TGKPT • Thêi gian cña mét vßng lu©n chuyÓn = SVQ TGKPT : thêi gian kú ph©n tÝch . SVQ : sè vßng quay cña VL§ . VL § • SuÊt hao phÝ VL§ = DTT 4 . ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng : DT • N¨ng suÊt lao ®éng = L§ L § : sè lao ®éng b×nh qu©n . LN • Møc sinh lîi cña mét lao ®éng = L§ 5 . C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh : TSL § • Tû sè lu©n chuyÓn TSL§ = NNH NNH : nî ng¾n h¹n . Nî • Tû sè nî = TS g n si u t a t o r p c u d d e t e / a h e r t om r c te se .c s a ver ha nts w n rc e t o pu m n e C , u c m lid e o u g D o c a do S ess olid is III . h Ph­¬ng ph¸p so s¸nh . .S m nhiÒu m«n khoa häc sö dông . §èi víi w®­îc T So s¸nh lµ ph­¬ng s ph¸p ph©n tÝch kinh doanhh,iviÖc so s¸nh nh»m c¸c môc ®Ých : w t - Qua so s¸nh ng­êi ta biÕt ®­îc kÕt qu¶ cña viÖc thùc hiÖn c¸c w / môc tiªu do ®¬nevÞ ®Æt ra:/. Muèn vËy ph¶i so s¸nh b»ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc víi v. tp môc tiªu ®Æt ra o t cã thÓ biÕt ®­îc tèc ®é , nhÞp ®iÖu ph¸t triÓn cña c¸c - Qua so s¸nh h m hiÖn t­îng vµ kÕt qu¶ kinh tÕ th«ng qua viÖc so s¸nh kÕt qu¶ kú nµy víi kÕt e r tr­íc . qu¶ kú - KÕt qu¶ so s¸nh gióp ta biÕt ®­îc møc ®é tiÕn triÓn hay l¹c hËu o Tcña tõng ®¬n vÞ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c môc tiªu do chÝnh ®¬n vÞ ®Æt ra . Muèn vËy ph¶i so s¸nh kÕt qu¶ cña tõng ®¬n vÞ víi kÕt qu¶ cña tæng thÓ . Trang 10 1 . Ph­¬ng ph¸p so s¸nh tuyÖt ®èi : cho biÕt khèi l­îng , qui m« mµ doanh nghiÖp ®¹t ®­îc hay hôt cña c¸c chØ tiªu kinh tÕ gi÷a kú ph©n tÝch víi kú gèc biÓu hiÖn b»ng c¸c th­íc ®o kh¸c nhau . 2 . Ph­¬ng ph¸p so s¸nh t­¬ng ®èi : cho biÕt møc v­ît hay hôt cña c¸c chØ tiªu kinh tÕ kú ph©n tÝch so víi kú gèc . So s¸nh b»ng sè t­¬ng ®èi bao gåm sè t­¬ng ®èi kÕt cÊu , sè t­¬ng ®èi quan hÖ ( tû träng ) , sè t­¬ng ®èi tèc ®é ph¸t triÓn ( t¨ng tr­ëng ) , sè t­¬ng ®èi møc ®é phæ biÕn cña sù vËt hiÖn t­îng ... 3 . So s¸nh b»ng sè b×nh qu©n :ph¶n ¸nh ®iÓm ®iÓn h×nh cña mét ®¬n vÞ , bé phËn b»ng c¸ch san b»ng mäi chªnh lÖch gi÷a c¸c bé phËn cÊu thµnh . g c n i u Ch­¬ng ii : thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸cs®iÒu hµnh s¶n d3 u x©y dùng sè xuÊt t¸c nghiÖp cña c«ng ty cæ phÇn o r h¶i phßng d p e t / e a h I . Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng tytcæ phÇn e m r r o x©y dùng sè 3 h¶i phßng. c e .c e t s s r cæ phÇnahãa tõ doanh s nghiÖp C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 3 H¶i Phßng ®­îc t a e h vcña ñyrban nhµ n­íc theo quyÕt ®Þnh sè 3270/Q§-UB nh©n d©nnthµnh phè H¶i w c e n t Phßng ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2002. o u nnghiÖmCcña C«ngpty x©y dùngumsè 3 H¶i Phßng, sau KÕ thõa thµnh tÝch vµ kinh e 6 n¨m cæ phÇn hãa, víi m« h×nh qu¶n lý cña c«ng ty cæ phÇn vµ ®éi ngò c¸n , c d bé l·nh ®¹o qu¶n lým n¨ng ®éng, s¸ng t¹o; ®éi ngò kü s­, kiÕn tróc s­, c«ng e i o l u g b­ícDtiÕn v­ît bËc trë thµnh c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ, C«ng ty cã nh÷ng o c a ty x©y dùng m¹nh vµ cãS uy tÝn cñasthµnh phèid H¶i Phßng. o l C«ng ty cæd phÇn x©y dùng sè 3 H¶i Phßng lµ doanh nghiÖp ®i ®Çu vµ thµnh s e c«ng nhÊt trong viÖc ®Çu t­ x©y dùng c¸co khu ®« thÞ míi, c¸c khu chung c­ s i S . cao cÊp. m h w T s i w tÕ , kü thuËt cña C«NG TY cæ phÇn II . Mét sè ®Æc ®iÓm kinh h t w x©y dùng sè 3 H¶i Phßng. / / e :. 1 . §Æc v ®iÓm kinh tÕ p C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 3 H¶i Phßng lµ mét ®¬n vÞ kinh t o t doanh chñ yÓu: h m dùng d©n dông. re -- X©y X©y dùng c«ng nghiÖp vµ h¹ tÇng kü thuËt o - S¶n xuÊt ®å gç néi thÊt cao cÊp vµ trang trÝ néi ngo¹i thÊt T t a t - Ph¸t triÓn ®« thÞ vµ kinh doanh bÊt ®éng s¶n - Kinh doanh v¨n phßng vµ c¨n hé cho thuª - T­ vÊn thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng Trang 11 C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 3 H¶i Phßng víi nh÷ng n¨ng lùc vµ chuyªn m«n ®· hoµn thµnh nhiÒu c«ng tr×nh ®a d¹ng vÒ thÓ lo¹i vµ kÕt cÊu , cã yªu cÇu cao vÒ kü, mü thuËt. C«ng ty cã ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ vèn vµ nh©n lùc còng nh­ tr×nh ®é ®Ó thùc hiÖn nhiÒu dù ¸n víi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau . C¸c c¬ së s¶n xuÊt cña c«ng ty ho¹t ®éng kh¸ tèt, chÊt l­îng s¶n phÈm cña c¸c ph©n x­ëng chÕ t¹o ra ngµy cµng ®­îc n©ng cao. §iÓn h×nh nh­ x­ëng gia c«ng méc vµ gia c«ng ®å gç víi ®éi ngò thî lµnh nghÒ , c¸n bé qu¶n lý tËn tôy víi c«ng viÖc , cã tr×nh ®é nªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt hay qu¶n lý ®Òu ®¹t kÕt qu¶ tèt. S¶n phÈm cña x­ëng s¶n xuÊt ra kh«ng chØ phôc vô cho c¸c c«ng tr×nh cña c«ng ty vÒ c¸c s¶n phÈm gç cã ®é chÝnh x¸c vµ tinh x¶o ®Ó phôc vô viÖc tu bæ , n©ng cÊp , x©y míi c¸c c«ng tr×nh mµ cßn ®¸p øng ®­îc ®ßi hái cña kh¸ch hang cã quan hÖ th­¬ng m¹i víi c«ng ty. Víi nhu cÇu thÞ tr­êng vÒ c¸c s¶n phÈm gç ngµy cµng t¨ng nh­ hiÖn nay th× x­ëng gia c«ng méc vµ gia c«ng ®å gç sÏ cßn cã thÓ më réng qui m« s¶n xuÊt h¬n n÷a vµ ®ãng gãp ngµy cµng nhiÒu thµnh tÝch chung cña c«ng ty .C¸c s¶n phÈm cña c¸c x­ëng s¶n xuÊt ra gióp cho c«ng ty cã thÓ chñ ®éng vÒ mét sè nguyªn vËt liÖu ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång víi c¸c ®èi t¸c cña c«ng ty ®ång thêi ®¶m b¶o ®Çu ra cho mét sè mÆt hµng cña c«ng ty . g n si u o r p c u d d e t e / a h e r t om r c te se .c 2 . §Æc ®iÓm kü thuËt s r aphÇn x©y tdùng s sè 3 H¶i VÒ n¨ng lùc kü thuËt a , hiÖn nay e c«ng ty cæ h v rc en w Phßng cã : n t kü thuËtotrùc tiÕpus¶n xuÊt c¸c - 330 c«ng nh©n lo¹i . n m 30 kü s­e , kiÕn trócC s­ cã tr×nhp®é . u , 20 c¸n bé qu¶n lý cã tr×nh ®é trung cÊp. c m lidnh©n cã e50 c«ng nh©n o rong u sè 330 c«ng cã tay nghÒ bËc 3 , 50 g o c nghÒSbËc 4 trë lªna. Cã 10dlaoD ®éng cã tr×nh ®é cao ®¼ng , c«ng nh©n cã tay o 314 ng­êi cã tr×nh ®é trung häc .sTuy nhiªn vÉn cßn 50 lao ®éng ch­a bè trÝ i l d s ®­îc viÖc lµm . §Æc biÖt , do c«ng viÖcot«n t¹o trïng tu c¸c c«ng tr×nh nªn e ty cãSnh÷ng ng­êi tuæi ®êi cßn rÊt trÎ nh­ng sc¸c c«ng nh©n cña c«ng i trong sè . l¹i lµhnh÷ng ng­êi cã taym nghÒ do hä xuÊt th©n tõ nh÷ng gia ®×nh cã truyÒn T vÒ c«ng viÖc nµy.is ww thèng th /w e :/ v o ttp m h e r o T T Trang 12 t a t Nh÷ng c«ng tr×nh tiªu biÓu c«ng ty ®· vµ ®ang thùc hiÖn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y trong x©y dùng d©n dông: STT Tên công trình 1 Trung tâm thương mại 32 Trần Phú Hải Phòng Dự án khu căn hộ tiêu chẩn quốc tế Làng Quốc tế Hướng Dương (Giai đoạn I) Khu biệt thự An Phú-TP.HCM Cao ốc văn phòng 70 Phạm Ngọc Thạch – TP.HCM Nâng cấp văn phòng Thủ tướng Chính phủ - 7 Lê Duẩn, Q1,TP.HCM Trung tâm trưng bày GTSP gạch Đồng Tâm HP Toà nhà H Tower 195 Văn Cao, Hải Phòng Nhà điêgu hành trung tâm thương mại Thanh Bình Bình Phước Cải tạo VP UBND thành phố Hải Phòng Dự án khu căn hộ tiêu chẩn quốc tế Làng Quốc tế Hướng Dương (Giai đoạn II) Trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê Toà nhà hành chính nhà máy nhiệt điện 2 Năm hoàn thành Chủ đầu tư 1998 Cty XNK và dịch vụ TM Hải Phòng 1998 Cty LD Làng quốc tế Hướng Dương GS-HP g n si c u d u Nhân dân ro dCty TNHH Sao Xanh p 4 2003 e t e / a h e r t ướng tạiom r 5 2004 Th c teBQL VPTP.HCM e ủ t .c s s a ver ha nts w n rc e t 6 2005 gạh Đồng Tâm o puCty CP m n e C , u c m lid 2007e o HACO3 7 u g D o c a o S ss lid d 8 s e 2008So Cty CPHSXải VXDươngTM&NN i . m h T s ww i th /w 2009 VP UBND TP.Hải Phòng 9 e :/ v 10 o ttp Cty LD làng quốc tế Hướng 2010 h m Dương GS-HP re o 2011 Tập đoàn PG Hải Phòng T 11 3 12 2002 2012 Trang 13 t a t Cty CP nhiệt điện Hải Phòng Hải Phòng Nh÷ng c«ng tr×nh tiªu biÓu c«ng ty ®· vµ ®ang thùc hiÖn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y trong x©y dùng c«ng nghiÖp vµ h¹ tÇng kü thuËt: g c n tư STT Tên công trình Chủ đầu i u s d u o 1 Cải tạo nâng cấp công Công ty May 2 Hải r d ty May 2 Hải Phòng Phòng p e 2 Trung tâm dịc h vụ hậu 2001 tCty XNK và dịch vụ e / a h ải Phòng cần nghề cá Bạch Long TM H e r t om r Vĩ c Công echế biến.c e 3 Nhà xưởng nhà máy 2002 ty CP t s s rthực phẩma Kinh Đôts chế biến thực phẩm a e h n v Kinh Đô w c e n uCtyr TNHH Thành t 4 Kho lạnh Thành Công – 2002 o n C p Công m TP.HCM e u 5 Xưởng sản xuất 2 tầng 2003 , Công c ty Da giày Hải mgiày Vĩnhlid e o Phòng – Xí nghiệp u g D o Niệm - c HP a o thép S ss 2004 lidCông ty cổ phần thép 6 Nhà máy d VINAKANSAI - Hải e So VINAKANSAI sPhòng i . Cty Cp đầu tư và phát m 7 h Kho chứa hàng cảng 2005 T Đình Vũ is ww triển cảng Đình Vũ h 8 Xưởng sảntxuất nhàw 2005 Công ty CP An / gia máy sảnexuất đồ gỗ Khánh / : gỗ mỹ nghệ dụng,v p t o t thép 9 Cụm công nghiệp 2005 Công ty cổ phần thép h m òng ửu Long ải Ph C -H Cửu Long e 10r Trạm biến áp 110/15Kv 2005 Tổng công ty điện lực Bến Thành – TP.HCM VN - Công ty xây lắp o T điện II t a t Năm hoàn thành 2000 11 Xưởng SX ngói màu Đồng Tâm – Hưng Yên 2007 Trang 14 Công ty CP Đồng Tâm miền bắc 12 13 14 15 Móng ống khói nhà máy nhiệt điện Hải Phòng Khu đô thị mới Văn Cao-HP Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Làng quốc tế Hướng Dương Hải Phòng Xây dựng hạ tầng kho bãi trung chuyển hàng hoá Xây dựng hạ tầng khu biệt thự Đầm Trung HP Xây dựng hạ tầng khu đô thị Cựu Viên HP Xây dựng hạ tầng cảng Đình Vũ -Hải Phòng Xây dựng hạ tầng nhà máy thép VINAKANSAI HP 2007 Cty CP nhiệt điện Hải Phòng 1995 HACO3 1997 Cty LD Làng quốc tế Hướng Dương GS -HP 2001 g n si Công ty vận tải và thuê tàu VIETFRACHT Cty CP đầu tư TM Cửu Long Cty XD và phát triển đầu tư Cty CP đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ Cty CP thép VINAKANSAI u t a t c u d o r p d e 17 2003 t e / a h e r t om r 18 2005 c te se .c s 19 a 2005ver ha nts w n rc e t o pu m n e C , u c m lid e o u g, thiÕt bÞDvµ nguån lùc kh¸c cña c«ng ty o N¨ngclùc hiÖn cã vÒ tµi s¶n a S ty cã s®ñs®iÒu kiÖnlidvÒ thiÕt bÞ thi c«ng ®Ó ®¶m b¶o t­¬ng ®èi ®Çyo®ñ . C«ng d hoµn thµnh tèt c¸c hîp ®ång mµ c«ng ty ®· e So ký kÕt . s i . m Sè h TT ThiÕt bÞ m¸y thi c«ng Sè l­îng w T1 s trénwbª t«ng ( 100-600 lÝt ) M¸y 4 chiÕc i h 2 M¸y vËn th¨ng , têi ®iÖn c¸c lo¹i 5 bé t w / 3 CÇn cÈu ADK 2 bé / e : 4 M¸y ®Çm c¸c lo¹i 12 chiÕc v p t o 5 M¸y hµn c¸c lo¹i 6 chiÕc t 6 m M¸y h gia c«ng cÊu kiÖn vµ ®å dïng b»ng gç 10 chiÕc e 7r M¸y vµ thiÕt bÞ gia c«ng nh«m kÝnh 4 bé 8 M¸y khoan , mµi , c¾t g¹ch , ®¸ ... 10 chiÕc o M¸y b¬m n­êc c¸c lo¹i 10 chiÕc T 9 16 10 11 12 2000 C¸c lo¹i m¸y ®o ®¹c kiÓm tra c«ng tr×nh Giµn gi¸o thÐp ¤t« vËn t¶i c¸c lo¹i ( tõ 2-10 tÊn ) Trang 15 4 bé 500 m2 10 chiÕc Ngoµi ra c«ng ty cßn cã mé sè m¸y mãc chuyªn dïng kh¸c phôc vô cho ngµnh nghÒ x©y dùng . 3 . C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y : HiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp phô thuéc nhiÒu vµo n¨ng lùc , tr×nh ®é cña c¸n bé qu¶n lÝ . Tr×nh ®é cña nhµ qu¶n lÝ thÓ hiÖn ngay ë viÖc x¾p xÕp c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña doanh nghiÖp . V× vËy viÖc tæ chøc , x¾p xÕp mét c¬ cÊu tæ chøc hîp lÝ vµ tËn dông hÕt n¨ng lùc cña tõng bé phËn , tõng ng­êi sÏ n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c ngiÖp vµ kÕt qu¶ cuèi cïng lµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty còng sÏ cã hiÖu qu¶ cao nhÊt . Sau khi nghiªn cøu c¸c kiÓu c¬ cÊu tæ chøc còng nh­ tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c ®¬n vÞ cïng ngµnh , c«ng ty xÐt thÊy ®¬n vÞ m×nh cã qui m« kh«ng lín nªn ®· chän c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty lµ c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng theo chÕ ®é mét thñ tr­ëng. Trong ®ã gi¸m ®èc lµ ng­êi cã quyÒn cao nhÊt vµ lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm cuèi cïng tr­íc c«ng ty . g n si u o r p c u d d e t e / a • Chøc n¨ng , nhiÖm vô cña ban l·n ®¹o vµ c¸c phßng ban : h e n¨ngr®øng ®Çu c«ng mtiÕp t ty , trùc r - Ban gi¸m ®èc gi¸m ®èc : lµ ban chøc o e ty , x©y.cdùng c¸c chØ huy toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊtckinh doanh cña c«ng e t s kÒ ho¹ch ng¾n vµ dµi h¹n , ®iÒushµnh ho¹tr®éng cñaac¸c phßngsban . t chÝnh , v¨n e - Phßng tæ chøc hµnh chÝnha : thùc hiÖn chÕ ®é vÒ tæ chøc n hµnh h v wninh trËtntù , qu¶n lÝrctrang thiÕtebÞ lµm viÖc , tiÕp th­ b¶o mËt , ®¶m b¶o an t kh¸ch trong ph¹m vi c«ng ty … o u n m p - Phßng kÕ ho¹ch e kü thuËt : lµ bé phËn tham m­u u , gióp ban gi¸m ®èc x¸c C ®Þnh ph­¬ng h­íng môc tiªu , kÕ ho¹ch, s¶n xuÊtccung øng vËt t­ mét c¸ch m d i nhÊt g®Þnhe , chÞu tr¸ch o l cô thÓ trong tõng giai ®o¹n nhiÖm vÒ mÆt kÜ thuËt u o D c trong c«ng ty . a o S s id m­u gióp gi¸m ®èc vÒ mÆt tµi - Phßng kÕ to¸n tµi vô : lµ bé phËn tham l d s chÝnh , kÕ to¸n . §¶m b¶o ph¶n ¸nho tøc thêi vµ chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô e s i kinh tÕ ph¸t sinh ®ång thêi gi¸m s¸t .S, kiÓm tra c¸c nghiÖp vô ®ã . m h T s ww i th /w e :/ v o ttp m h e r o T Trang 16 t a t Phßng hµnh chÝnh tæ chøc o r p u Phßng kÕ to¸n tµi vô Khèi V¨n phßng g n si Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt M« h×nh tæ chøc C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh v¨n ho¸ c u d Ban gi¸m ®èc Khèi s¶n xuÊt Xn gia c«ng vµ néi thÊt Xn liªn doanh vlxd vµ dÞch vô kt Xn liªn doanh I Xn liªn doanh II Khèi xn liªn doanh d e t e / a h e r t om r c te se .c s a ver ha nts w n rc e t o pu m n e C , u c m lid e o u g D o c a do S ess olid s i .S m h T s ww i th /w e :/ v o ttp m h e r o T C¸c xn x©y l¾p 1-2-3 Trang 17 t a t III . Thùc tr¹ng vÒ hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 3 h¶i phßng. 1 . §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chung : B¶ng1: HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chung N¨m ChØ tiªu Doanh thu thuÇn ( tr ®ång ) Lîi nhuËn thuÇn ( tr ®ång ) Vèn kinh doanh ( tr ®ång ) Vèn chñ së h÷u ( tr ®ång ) 1 . HÖ sè doanh lîi DTT 2 . HÖ sè doanh lîi VKD 3 . Sè lÇn chu chuyÓn VKD 4 . HÖ sè doanh lîi VCSH 2010 TH 2011 % 01 / 02 14430,75 148,28 121,421 64,09 3287,594 128,5 876,339 100 0,0084 43,14 0,037 50 4,39 115,53 0,139 64,35 TH 9732,195 189,45 2558,241 876,339 0,0195 0,074 3,8 0,216 2012 TH % 02 / 01 22503 155,94 120 99 4025 122,43 876,339 100 0,0053 63,095 0,03 81,08 5,59 127,33 0,137 98,56 u g n si o r p c u d d e t 2011vµ 2012 so víie n¨m tr­íc/ HÖ sè doanh lîi DTT cña c¶ 2 n¨m a ®Òu gi¶m lµ 56,86% (2011/2010 ) vµ 36,905% (2012/2011 ) . h Cã ®iÒu nµy lµ e mcña t do lîi nhuËn cña c«ng ty gi¶m ( 35,91%r n¨m 2011/2010 ) cßn tèc ®é t¨ng r o e Ýt h¬n.cvµo n¨m DTT t¨ng rÊt nhanh . Tuy nhiªn hÖ sè c nµy cã chiÒu h­íng gi¶m e t s s r a ts 2012 . a e HÖ sè doanh lîi VKD cña c«ng ty gi¶mhm¹nh trong n¨m 2011 ( n % nh­ng lîi v ty n¨mrc2011 t¨nge28,5 w gi¶m 50% ) lµ do vèn kinh doanh cña c«ng n t nhiªn ®Õn nhuËn l¹i gi¶m xuèng . Tuy hÖ sè nµy d· gi¶m Ýt h¬n ( o n¨mp2012 u n m 19,92 % ) . e C uty t¨ng víi tèc ®é kh¸ , Sè lÇn chu chuyÓn vèn kinh doanh cña c«ng c m thu cñalidc«ng ty t¨ng e m¹nho, nh­ng do hiÖu qu¶ kh«ng cao ®· lµm cho doanh u g c cao nªn lîi nhuËn cña c«ngoty gi¶m a xuèng . D dc¶ n¨m 2011 vµ 2012 ®Òu gi¶m o S ssë h÷u cña HÖ sè doanh lîi vèn chñ i l d s 35,65% ( 2011/2010 ) vµ gi¶m 1,44 % ( o 2012/2011) lµ do lîi nhuËn cña c«ng e s i ty gi¶m xuèng trong khi vèn chñ së h÷u kh«ng t¨ng . Tuy nhiªn n¨m 2012 tèc S . m h ®é gi¶m ®· cã xu h­íng chËm h¬n . T s ww i h qu¶ wsö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo . 2 . §¸nh gi¸ thiÖu / tµi s¶n cè ®Þnh : 2.1 . HiÖue qu¶ sö dông / : ov ttp m h e r o T B¶ng 2 : HiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh Trang 18 t a t N¨m ChØ tiªu Doanh thu thuÇn ( tr ® ) Lîi nhuËn thuÇn ( tr ® ) Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ 1 . Søc s¶n xuÊt cña TSC§ 2 . Søc sinh lîi cña TSC§ 3 . SuÊt hao phÝ cña TSC§ theo DTT 4 . SuÊt hao phÝ cña TSC§ theo LNT 2010 2011 2012 TH 9732,19 189,45 1854 5,25 0,102 0,19 TH 14430,7 121,421 2015 7,16 0,06 0,14 % 01/00 148,28 64,09 108,68 136,38 58,82 73,68 TH 22503 120 2609 8,625 0,046 0,116 % 02/01 155,94 99 129,48 120,46 76,67 82,86 9,78 16,62 169,98 21,74 130,81 g n si c u d Søc s¶n xuÊt cña TSC§ qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng lªn ®¸ng kÓ . N¨m 2010 c«ng ty ®Çu t­ 100 ®ång vµo TSC§ th× thu ®­îc 525 ®ång doanh thu , ®Õn n¨m 2001 th× c«ng ty thu ®­îc 716 ®ång doanh thu trong khi chØ ph¶i ®Çu t­ 100 ®ång TSC§ . §Õn n¨m 2012 sè doanh thu thu ®­îc lªn tíi 862,5 ®ång/100 ®ång TSC§ . Së dÜ cã ®­îc kÕt qu¶ nµy lµ do sù tÝn nhiÖm cña c«ng ty ®èi víi kh¸ch hµng nªn c«ng ty kh«ng ngõng nhËn ®­îc c¸c ®¬n ®Æt hµng cã gi¸ trÞ cao , mét phÇn còng do nhu cÇu vÒ x©y dùng ngµy cµng t¨ng lªn nªn c«ng ty còng nhËn ®­îc thªm ®­îc nhiÒu hîp ®ång kinh tÕ kh¸c . Tuy chØ tiªu søc s¶n xuÊt cña TSC§ t¨ng lªn nh­ng chØ tiªu søc sinh lîi cña TSC§ l¹i gi¶m ®i . N¨m 2010 khi bá ra 100 ®ång ®Çu t­ vµo TSC§ c«ng ty thu ®­îc 10,2 ®ång lîi nhuËn th× ®Õn n¨m 2011 còng víi 100 ®ång ®Çu t­ vµo TSC§ c«ng ty chØ thu ®­îc 6 ®ång lîi nhuËn vµ ®Õn n¨m 2012 chØ thu ®­îc 4,6 ®ång/100 ®ång ®Çu t­ vµo TSC§ . Nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nµy cã nhiÒu nguyªn nh©n nh­ng cã 2 nguyªn nh©n chñ yÕu ®ã lµ gi¸ c¶ cña ®Çu vµo t¨ng lªn trong thêi gian nµy ®· lµm chi chi phÝ ®Çu vµo t¨ng lªn trong khi c«ng ty t¨ng gi¸ thùc hiÖn hîp ®ång víi kh¸ch hµng kh«ng cao nªn lµm lîi nhuËn cña c«ng ty gi¶m xuèng . Thø hai lµ do c«ng ty sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo ch­a ®¹t hiÖu qu¶ tèt hay nãi c¸ch kh¸c lµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp cña c«ng ty cã hiÖu qu¶ ch­a cao . ChØ tiªu suÊt hao phÝ TSC§ theo doanh thu thuÇn cña c«ng ty kh«ng ngõng gi¶m xuèng trong giai ®o¹n nµy lµ do doanh thu cña c«ng ty t¨ng lªn ®ét biÕn do c¸c nguyªn nh©n ®· ph©n tÝch ë trªn . N¨m 2010 ®Ó t¹o ra ®­îc 100 ®ång doanh thu c«ng ty ph¶i bá ra 19 ®ång TSC§ nh­ng ®Õn n¨m 2001 con sè nµy gi¶m xuèng cßn 14 ®ång ( gi¶m 26,32% ) vµ n¨m 2012 tiÕp tôc gi¶m thªm 17,14% so víi n¨m 2011 tøc lµ chØ cßn 11,6 ®ång . ChØ tiªu suÊt hao phÝ TSC§ theo lîi nhuËn thuÇn cho biÕt muèn cã ®­îc 100 ®ång lîi nhuËn thuÇn th× c«ng ty ph¶i sö dông 978 ®ång vµo TSC§ trong n¨m 2010. N¨m 2011 ®Çu t­ vµo TSC§ t¨ng 161 tr ®ång ( t­¬ng øng 8,68% ) nh­ng lîi nhuËn l¹i gi¶m ®i 68,029 tr ®ång ( t­¬ng øng 35,91% ) do c¸c nguyªn nh©n ®· ph©n tÝch ë trªn ®· lµm cho suÊt hao phÝ nµy t¨ng tíi 69,98% . N¨m 2012 ®Çu t­ vµo TSC§ tiÕp tôc t¨ng 594 tr ®ång ( øng víi 29,48% ) so víi n¨m 2011 , nh­ng do lîi nhuËn tiÕp tôc gi¶m nªn suÊt hao phÝ tiÕp tôc t¨ng lªn ®Õn 217,4 ®ång ( t­¬ng øng víi 30,81% ) u o r p d e t e / a h e r t om r c te se .c s a ver ha nts w n rc e t o pu m n e C , u c m lid e o u g D o c a do S ess olid s i .S m h T s ww i th /w e :/ v o ttp m h e r o T Trang 19 t a t 2.2 . HiÖu qña sö dông vèn l­u ®éng : B¶ng 3: HiÖu qña sö dông vèn l­u ®éng N¨m ChØ tiªu Doanh thu thuÇn ( tr ® ) Lîi nhuËn thuÇn ( tr ® ) Vèn l­u ®éng b×nh qu©n ( tr ® ) 1 . Søc s¶n xuÊt kinh doanh cña VL§ ( tr ® ) 2 . Søc sinh lîi cña VL§ ( tr ® ) 3 . Sè vßng chu chuyÓn cña VL§ 4 . Thêi gian cña 1 vßng 5 . SuÊt hao phÝ VL§ theo DTT 6 . SuÊt hao phÝ VL§ theo LNT 2010 2011 2012 TH 9732,19 189,45 4033,47 2,41 TH 14430,7 121,421 5376,47 2,68 % 01/00 148,28 64,09 133,29 111,2 TH 22503 120 6398,67 3,52 % 02/01 155,94 99 119,01 131,34 0,047 2,41 149,38 0,414 21,29 0,0084 2,68 143,33 0,373 44,28 17,87 111,2 89,92 89,99 207.98 0,0053 3,52 102,27 0,284 53,32 63,09 131,34 71,35 76,23 120,42 % 01/00 148,28 64,09 90,90 163,11 71 TH 22503 120 310 82,27 0,39 g n si u c u d o r p d e tVL§ lµ 2,68 t¨ng 11,2% Trong n¨m 2011 søc s¶n xuÊt cña so víi / e a h n¨m 2010 nghÜa lµ trong n¨m nµy doanhenghiÖp bá ra 100 ®ång VL§ th× thu m t r r ®­îc 268 ®ång doanh thu . §Õn n¨m 2002 con sè nµy tiÕp tôc t¨ng lªn o 31,34% c e e c so víi n¨m 2011 , tøc lµ trong n¨m nµy c«ng ty doanh thu s352 ®ångs.quay s e®iÒu rt thunµy®­îc a trong khi chØ ph¶i bá ra 100 ®ångaVL§ . Cã lµ do sè vßng VL§ t h cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m nªn lµm gi¶m thêi gian cña n v w c n ( 2011ur) ngµy métevßng xuèng cßn mét vßng chu chuyÓn VL§ tõ 143,33 t o 102,27 ngµy ( 2012 ) tøc n lµ gi¶m ®­îc 28,65% ®· lµm cho doanh thu cña c«ng m p e C u thu t¨ng lªn lµ do ty t¨ng lªn 55,94% ®¹t møc 22,503 tû ®ång . ViÖc doanh , c mphÊn ®Êu d c«ng ty kh«ng ngõng hoµn thµnh sím c¸c c«ng tr×nh , ®¬n ®Æt hµng e i o l u cña c¸c b¹n hµng ®ång thêi c«ng ty chó ®Õn viÖc ®æi míi trang thiÕt bÞ gs¸chträngkhuyÕn o D c a ngµy mét hiÖn ®¹i h¬n , cã c¸c chÝnh khÝch , ®éng viªn c¸n bé d o S s i l do ®ã n¨ng suÊt cña c«ng nh©n c«ng nh©n d viªn c¶ vÒ mÆt vËt chÊt lÉn tinh thÇn s o kh«ng ngõng t¨ng lªn . Bªn c¹nh ®ã viÖc qu¶n lý vµ sö dông VL§ cã hiÖu qu¶ e s i h¬n ®ãng gãp rÊt lín vµo thµnh qu¶ nµy .S. m h T s ww i h ®éng : 2.3 . HiÖu qu¶ sö tdông lao w / e B¶ng:/4 : HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ov ttp m h e r o T N¨m ChØ tiªu Doanh thu thuÇn ( tr ® ) Lîi nhuËn thuÇn ( tr ® ) Sè lao ®éng b×nh qu©n ( ng­êi ) 1 . N¨ng suÊt lao ®éng ( tr ®/ng­êi) 2 . Møc sinh lîi cña L§( tr®/ng­êi) 2010 TH 9732,19 189,45 330 29,49 0,57 2011 TH 14430,7 121,421 300 48,1 0,4 Trang 20 t a t 2012 % 02/01 155,94 99 103,33 171,03 96,78
- Xem thêm -