Tài liệu Tiểu luận lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính hạng ii

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1438 |
  • Lượt tải: 10
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG TIỂU LUẬN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN TẠI BỆNH VIỆN …….. Học viên: ……….. Lớp: Bồi dưỡng Bác sĩ chính (hạng II) Cơ quan: Bệnh viện ………. ……. năm 2019 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG TIỂU LUẬN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN TẠI BỆNH VIỆN ……. Học viên: ……… Lớp: Bồi dưỡng Bác sĩ chính (hạng II) Cơ quan: ……….. …… năm 2019 CÁC CHỮ VIẾT TẮT BN: Bệnh nhân BV: Bệnh viện BVĐK: Bệnh viện đa khoa BYT: Bộ y tế CBVC: Cán bộ viên chức CSSK: Chăm sóc sức khỏe CTCLBV: Cải tiến chất lượng BV HĐND: Hội đồng nhân dân KCB: Khám chữa bệnh QĐ-UB: Quyết định ủy ban QLCL: Quản lý chất lượng UBND: Ủy ban nhân dân MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................... 1 NỘI DUNG .................................................................................................... 4 1. Đặc điểm tình hình chung: ............................................................................ 4 2. Thực trạng công tác QLCL tại Bệnh viện: .................................................. 6 3. Nhận định, phân tích vấn đề và trọng tâm giải quyết của đề án cải tiến chất lượng bệnh viện:............................................................................................. 6 4. Tầm quan trọng của đề án........................................................................... 8 5. Căn cứ để xây dựng đề án: ......................................................................... 9 6. Mục tiêu: .................................................................................................. 10 7. Các giải pháp ............................................................................................ 11 8. Nội dung thực hiện: .................................................................................. 13 9. Giám sát tiến độ và đánh giá thực hiện: .................................................... 14 10. Tính khả thi: ........................................................................................... 14 11. Hiệu quả, tính bền vững: ........................................................................ 16 12. Kinh phí thực hiện đề án:........................................................................ 17 KẾT LUẬN .................................................................................................. 18 ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ................................................................................ 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................. 20 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Sở Y tế Thái Nguyên, đặc biệt là bệnh viện ……… tôi được tham gia lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính hạng II thời gian từ ngày …….. đến …../2020 tại bệnh viện ......... . Trong thời gian học tập, được Ban tổ chức lớp học tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên là các Thầy, Cô giáo có trình độ chuyên môn cao, khả năng truyền đạt tốt, phương pháp giảng dạy mới, bộ tài liệu được biên soạn phù hợp với tình hình thực tế ở các đơn vị sự nghiệp y tế và chức danh nghề nghiệp. Bên cạnh đó, cơ quan luôn tạo điều kiện về công tác chuyên môn, dành thời gian cho việc học tập đã giúp tôi tiếp thutốt nội dung khóa học. Trong quá trìnhtham gia học tập 05 chuyên đề Phần I gồm: Chuyên đề 1: Nhà nước trong hệ thống chính trị; Chuyên đề 2: Pháp luật và thực hiện pháp luật trong nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chuyên đề 3: Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ chính và đường lối chiến lược phát triển ngành y tế Việt Nam; Chuyên đề 4: Chính phủ điện tử và hệ thống thông tin Bệnh viện; Chuyên đề 5: Động lực và tạo động lực làm việc cho Bác sĩ. Và học phần II: “Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức chuyên nghiệp” gồm 10 chuyên đề: Chuyên đề 1: Thống kê lâm sàng và viết bài báo cáo khoa học. Chuyên đề 2: Quản lý trang thiết bị y tế tại khoa lâm sàng Chuyên đề 3: Ứng dụng khoa học hành vi tư vấn khách hàng trong chăm sóc sức khỏe Chuyên đề 4: Công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến. 2 Chuyên đề 5: Quản lý chất lượng và an toàn người bệnh Chuyên đề 6: Kiểm soát yếu tố nguy cơ và phòng chống thảm họa Chuyên đề 7: Tài chính y tế và bảo hiểm y tế Chuyên đề 8: Tổng quan về đạo đức và đạo đức trong cải cách y tế và hệ thống y tế. Chuyên đề 9: Nguyên tắc đạo đức trong nghiên cứu Chuyên đề 10: Văn hóa ứng xử trong thực hành chăm sóc sức khỏe. Đồng thời qua các buổi thảo luận trong chương trình đã giúp tôi sáng tỏ thêm nhiều vấn đề đặt ra trong thực tế, bổ sung thêm nhiều kiến thức và kỹ năng qua đó vận dụng vào thực tế công tác mang lại hiệu quả cao trong hoạt động nghề nghiệp càng tốt hơn. Việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương.Chất lượng khám chữa bệnh (KCB) tại các cơ sở y tế là vấn đề được cộng đồng xã hội hết sức quan tâm, bởi nó tác động trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của mọi người. Tại tỉnh Thái Nguyên, trong những năm qua ngành Y tế đã tập trung củng cố, xây dựng và phát triển mạng lưới từ tuyến tỉnh đến cơ sở, trong đó có Bệnh viện A Thái Nguyên đã mang lại những kết quả tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe nói chung cho nhân dân tỉnh nhà. Chất lượng bệnh viện đang ngày càng được quan tâm và nâng cao trong những năm gần đây. Được sự quan tâm của Bộ Y tế, Sở y tế và hỗ trợ từ dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông bắc bộ và đồng bằng sông Hồng, Bệnh viện A Thái Nguyên đã xây dựng và triển khai được một số đề án cải tiến chất lượng và đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Tiếp nối thành công của đề án cải tiến chất lượng năm 2018, để từng bước nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện trong thời gian tới, cùng với sự hỗ trợ từ dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông bắc bộ và đồng bằng sông Hồng, Bệnh viện ……… tiếp tục xây dựng đề án:“Cải tiến chất lượng 3 Bệnh viện ...... năm 2020”, từ những kết quả đạt được sẽ tạo tiền đề cho những đề án tiếp theo ở mức cao hơn trong việc định hình mô hình quản lý chất lượng bệnh viện, nhằm cung cấp dịch vụ y tế tốt hơn cho người dân trong tỉnh góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện. Để từng bước nâng cao chất lượng Bệnh viện, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân trên địa bàn tỉnh, việc xây dựng đề án nâng cao chất lượng Bệnh viện là một trong những vấn đề ưu tiên và cần thiết. Vì vậy tôi làm tiểu luận này với mục tiêu sau: 1. Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất lượng bệnh viện ……. năm 2018. 2. Giải pháp, nhiệm vụ nâng cao chất lượng bệnh viện năm 2019. Do thời gian và điều kiện nghiên cứu còn hạn chế nên có thể một số nội dung trong báo cáo còn chưa thật sự được đầy đủ. Mong được sự quan tâm của các thầy cô và nhà trường để giúp tôi được hoàn thiện hơn trong khóa học. Xin trân trọng cảm ơn ! 4 NỘI DUNG 1. Đặc điểm tình hình chung: Bệnh viện .......... được thành lập theo quyết định số 35/QĐ ngày 13/08/1965 của Ủy ban hành chính Khu tự trị Việt Bắc về việc phân tán Bệnh viện khu, được công nhận là Bệnh viện đa khoa hạng I theo quyết định số 2356/QĐ-UBND ngày 10/09/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc xếp hạng Bệnh viện A thuộc Sở Y tế Thái Nguyên. Hiện nay Bệnh viện có quy mô 750 giường bệnh kế hoạch, 1050 giường thực kê. Bệnh viện thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Y tế quy định: Khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, phòng bệnh, quản lý tài chính và hợp tác quốc tế. * Cơ cấu nhân lực: Bệnh viện hiện có 610 cán bộ viêc chức, người lao động, trong đó: - Bác sỹ: 141. Trong đó: BS CKII: 16; Thạc Sỹ Bác Sỹ: 06; BS CKI: 38; Bác Sỹ: 81 - Dược sỹ: 11 trong đó: Dược sỹ CKI:03; Dược Sỹ Đại học: 08; - Điều dưỡng, hộ sinh, KTY trình độ Đại học 72 - Điều dưỡng, Hộ sinh, KTY, Dược sỹ trình độ cao đẳng và trung học: 295 - Đại học, cao đẳng, trung học khác: 45 - Cán bộ khác: 46 * Tổ chức bộ máy: a. Ban giám đốc: 01 Giám đốc, 03 phó giám đốc b. Các phòng chức năng: 1. Phòng Kế hoạch tổng hợp 2. Phòng Điều dưỡng 3. Phòng ĐT & Chỉ đạo tuyến 4. Phòng Vật tư – Thiết bị y tế 5. Phòng Tổ chức hành chính 6. Phòng Công tác xã hội 7. Phòng Tài chính kế toán 8. Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện 5 c. Khoa lâm sàng: 1. Khoa Nội tổng hợp 9. Khoa Tai mũi họng 2. Khoa Nội IV – Tim mạch 10. Khoa Răng hàm mặt 3. Khoa Nhi 11. Khoa Mắt 4. Khoa HSCC 12. Khoa khám bệnh 5. Khoa Hỗ trợ sinh sản 13. Khoa Ngoại tổng hợp 6. Khoa Truyền nhiễm 14. Khoa Ngoại chấn thương 7. Khoa Da liễu 15. Khoa Phẫu thuật GMHS 8. Khoa Y dược học cổ truyền 16. Khoa Sản d. Khoa Cận lâm sàng: 1. Khoa Chẩn đoán hình ảnh 5. Khoa Giải phẫu bệnh 2. Khoa Dược 6. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 3. Khoa SH-VS 7. Khoa dinh dưỡng 4. Khoa Huyết học - TM Bệnh viện có đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, được trang bị hiện đại, có các chuyên khoa sâu, cơ sở hạ tầng phù hợp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Trong những năm qua bệnh viện đã trang bị được một số trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác phát triển kỹ thuật mới như:máy chụp cắt lớp 64 dãy, máy chụp cộng hưởng từ thế hệ mới, các thiết bị hiện đại phục vụ phẫu thuật nội soi trong sản phụ khoa, ngoại khoa phần nào đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Đối tượng đến khám: Nhân dân trong tỉnh, các tỉnh lân cận như Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang. 6 2. Thực trạng công tác QLCL tại Bệnh viện: 2.1. Tổ chức và hoạt động công tác QLCL tại Bệnh viện: Bệnh viện đã kiện toàn, củng cố hệ thống QLCL gồm: Hội đồng quản lý chất lượng Bệnh viện, phòng QLCL bệnh viện và mạng lưới QLCL bệnh viện. 2.2.Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện: Được thành lập từ năm 2014, kiện toàn tháng 11 năm 2015, gồm 13 đồng chí, do Giám đốc Bệnh viện làm chủ tịch Hội đồng, thành viên là cán bộ chủ chốt của 1 số khoa phòng. 2.3.Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện: Được thành lập theo quyết định số 634/QĐ – BVA ngày 05/04/2016. Hiện tại phòng QLCL có 9 đồng chí, có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và nội dung QLCL trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt. Tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động QLCL và accs đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khao/ phòng. 2.4.Mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện: Mỗi khoa, phòng của bệnh viện cử ít nhất một nhân viên kiêm nhiệm tham gia mạng lưới chất lượng bệnh viện. Nhiệm vụ làm đầu mối giúp lãnh đạo đơn vị triển khai, thực hiện, theo dõi các hoạt động liên quan đến quản lý chất lượng bệnh viện; thực hiện các kế hoạch hoạt động của mạng lưới chất lượng bệnh viện tại đơn vị; tham gia kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện theo phân công của hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện. 100% thành viên mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện đã được đào tạo và cấp chứng chỉ về quản lý chất lượng bệnh. Mạng lưới QLCL bệnh viện hiện tại có 28 đồng chí. 3. Nhận định, phân tích vấn đề và trọng tâm giải quyết của đề án cải tiến chất lượng bệnh viện: Nâng cao chất lượng bệnh viện là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn thể các khoa, phòng và toàn thể cán bộ viên chức bệnh viện. Tiến hành 7 các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng nhằm cung ứng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả và mang lại sự hài lòng cao nhất có thể cho người bệnh, người dân và nhân viên bệnh viện, phù hợp với khả năng, điều kiện của bệnh viện. Chất lượng khám, điều trị bệnh là vấn đề được cộng đồng và cả xã hội hết sức quan tâm, bởi nó có tác động trực tiếp đến người bệnh và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhiều người; đặc biệt là những người ốm đau phải nhập viện điều trị. Trong những năm gần đây Đảng, Nhà Nước và Quốc hội đã quan tâm ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác y tế. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của xã hội mức sống của người dân được nâng cao. Chính vì vậy nhu cầu về sức khỏe được quan tâm hơn, người bệnh đến khám và điều trị đều mong muốn được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất, được đáp ứng đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, môi trường bệnh viện sạch sẽ, ngăn nắp, an toàn, đảm bảo sức khỏe nâng cao thể trạng và tâm lý, giúp người bệnh mau hồi phục không để xảy ra biến chứng. Tuy nhiên tại một số khoa phòng bàn ghế, hồ sơ, vật dụng chưa gọn gàng, ngăn nắp, vị trí để chưa khoa học, vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn còn chưa được thực hiện đúng quy trình dẫn đến tăng tỷ lệ nhiễm khuẩn, nhiễm trùng vết mổ. Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi xây dựng đề án: “Cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2019” gồm các nội dung: Tiếp tục thực hiện tốt 5S tại tất cả các khoa phòng trong bệnh viện. Chỉnh sửa hoàn thiện quy trình, hệ thống báo cáo sự cố y khoa theo thông tư 43/2018 ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở y tế. Xây dựng và triển khai quy trình quản lý theo SOP. Cải tiến một số vấn đề ưu tiên của bệnh viện. 8 Kết quả đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2018: Điểm trung bình 3,75 đạt mức khá. 4. Tầm quan trọng của đề án. 4.1. Thực hành 5S. Môi trường bệnh viện bao hàm cả con người, trang thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao, nhà cửa (tường, sàn nhà,…), nước và không khí... Môi trường bệnh viện phải là nơi sạch sẽ, ngăn nắp và đẹp đẽ sẽ tạo cảm giác thoải mái về cả thể chất lẫn tinh thần cho người bệnh trong khi nằm viện và nhân viên y tế trong quá trình công tác. Bệnh viện phải là một môi trường an toàn cho tất cả mọi người khi đến khám, chữa bệnh, thăm nom và làm việc, cũng như cho cộng đồng xung quanh. Do vậy, thực hành tốt 5S trong bệnh viện là hoạt động quan trọng và cần thiết không thể thiếu được trong tất cả các cơ sở y tế. Trong các khoa phòng đồ đạc máy móc và trang thiết bị còn sắp xếp chưa khoa học, không thuận lợi cho điều trị và chăm sóc người bệnh. Xe tiêm và các phòng tiêm và phòng làm việc còn bẩn không được vệ sinh sạch sẽ. Với đề án thực hành tốt 5S về xe tiêm, xe cấp cứu, vệ sinh tay, vệ sinh bệnh viện khi hoàn thành chúng tôi hy vọng sẽ giúp các bệnh nhân được chăm sóc y tế tốt hơn nữa, giảm chi phí cho bệnh nhân đặc biệt là các bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. 4.2. Báo cáo sự cố y khoa. Sự cố y khoa gây ảnh hưởng và mất an toàn đến người bệnh, việc duy trì báo cáo sự cố y khoa giúp khắc phục các sự cố cũng như phân tích nguyên nhân các sự cố để rút kinh nghiệm. Bệnh viện AThái Nguyên đã xây dựng ban hành và triển khai quy trình, hệ thống báo cáo sự cố y khoa từ năm 2016, năm 2018 Bộ y tế ban hành thông tư 43/2018 ngày 26 tháng 12 năm 2018 về việc hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 9 Năm 2019 bệnh viện sẽ tiến hành chỉnh sửa và ban hành quy trình báo cáo sự cố y khoa tại bệnh viện theo hướng dẫn tại thông tư 43/2018 ngày 26 tháng 12 năm 2018 về việc hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế. 4.3. Xây dựng và ban hành quy trình quản lý theo SOP Tạo ra một hệ thống quy chuẩn giúp nhà quản lý dễ nắm bắt công việc của nhân viên. Là công cụ giao tiếp hiệu quả và minh bạch, góp phần tăng sự hiểu biết về công việc và mức độ hài lòng với công việc, cho cả nhà quản lý và nhân viên, cải thiện hiệu quả công việc một cách rõ rệt. Tiết kiệm đáng kể các chi phí quản lý hành chính. Trong những năm qua bệnh viện đã xây dựng được một số quy trình quản lý theo SOP. Năm 2019 bệnh viện tiếp tục xây dựng thêm các quy trình quản lý để giúp việc quản lý cũng như triển khai các hoạt động thuận lợi và nhanh chóng. 4.4. Cải tiến các vấn đề ưu tiên Theo kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh năm 2018 bệnh nhân có nhiều ý kiến về vấn đề nhà vệ sinh bệnh viện. Vì vậy trong năm 2019 bệnh viện sẽ đầu tư sửa chữa và nâng cấp hệ thống nhà vệ sinh tại các khoa phòng đáp ứng nhu cầu và mong muốn của người bệnh. Cũng theo kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018 một trong những vấn đề bệnh viện cần khắc phục là hệ thống xử lý chất thải lỏng y tế của bệnh viện đã xuống cấp. chính vì thế năm 2019 bệnh viện sẽ đầu tư sửa chữa và nâng cấp hệ thống xử lý chất thải lỏng y tế của bệnh viện. Hiện nay, cơ sỏ hạ tầng tương đối khang trang. Tuy nhiên để đạt được sự thuận tiện thoải mái cho người bệnh thì còn nhiều vấn đề cần giải quyết. 5. Căn cứ để xây dựng đề án: 5.1. Căn cứ pháp lý: 10 Căn cứ thông tư số 19/2013/TT - BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện; Căn cứ kết quả đánh giá chất lượng Bệnh viện theo quyết định số 6858/QĐ-BYT ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam, phiên bản 2.0 của Bộ trưởng Bộ Y tế và thực trạng, mục tiêu phát triển của Bệnh viện; Căn cứ Chỉ số chất lượng Bệnh viện tại bảng 5.4 thuộc văn kiện dự án Norred; Căn cứ nguồn kinh phí được Trung ương phân bổ cho địa phương tại bảng 5.5 thuộc văn kiện dự án; Căn cứ: Thông tư 01/2013-TT/BYT ngày 11/01/2013 về hướng dẫn thực hiện QLCL xét nghiệm tại cơ sở khám chữa bệnh. 5.2. Căn cứ thực trạng vấn đề chất lượng bệnh viện: - Căn cứ báo cáo kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện theo Quyết định 6858/QĐ-BYT năm 2017,2018 và thực trạng mong muốn của Bệnh viện - Chỉ số chất lượng Bệnh viện tại bảng 5.4 thuộc văn kiện dự án Norred; - Căn cứ nguồn kinh phí được BQL dự án trung ương phân bổ cho địa phương tại bảng 5.5 thuộc văn kiện dự án Norred - Căn cứ danh mục các vấn đề ưu tiên đề xuất cải tiến chất lượng bệnh viện được bệnh viện lựa chọn. 6. Mục tiêu: Mục tiêu chung: Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng bệnh viện, làm tăng sự an toàn hài lòng của người bệnh. Mục tiêu cụ thể: - Tăng 5% số báo cáo sự cố y khoa so với năm 2018. 11 - Tăng điểm đánh giá chất lượng bệnh viện từ 3,50 năm 2018 lên 3,55 năm 2019. - Xây dựng và ban hành thêm 2 quy trình quản lý SOP. - 70% các nhà vệ sinh tại các khoa được sửa chữa và nâng cấp. 7. Các giải pháp 7.1. Giải pháp 1: Tiếp tục thực hiện tốt 5S tại tất cả các khoa phòng trong bệnh viện. 7.2. Giải pháp 2: Chỉnh sửa hoàn thiện quy trình quy trình, hệ thống báo cáo sự cố y khoa theo thông tư 43/2018. 7.3. Giải pháp 3: Xây dựng và ban hành quy trình quản lý SOP. Quy trình đăng ký, phê duyệt và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Quy trình dự phòng sau phơi nhiễm HIV do tai nạn nghề nghiệp. 7.4. Giải pháp 4: Cải tiến 1 số vấn đề ưu tiên Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh tại các khoa phòng trong bệnh viện Cải tạo, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải lỏng y tế. Ngoài ra bệnh viện cần tăng cường các giải pháp chuyên môn kỹ thuật và các giải pháp về quản lí điều hành: Các giải pháp chuyên môn kỹ thuật: - Tăng cường năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt các khoa, phòng: Trưởng các khoa, phòng chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, đào tạo cán bộ, phát triển kỹ thuật mới... đề xuất các giải pháp thực hiện. Quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị, kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở kịp thời uốn nắn những vi phạm trong tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, những sai sót trong chuyên môn… của cán bộ thuộc quyền quản lý. - Tiếp tục tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ cả chuyên môn, quản lý bằng nhiều hình thức đào tạo: đào tạo tập trung, đào tạo tại chỗ, dự hội nghị tập huấn, 12 đào tạo theo nhu cầu…để từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý, làm chủ các trang thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. - Chú trọng hợp tác giữa các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh, các bệnh viện Trung ương và các Trường đại học Y - Dược để tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật mới, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ cao trong khám, chữa bệnh. - Tạo điều kiện thuận lợi, đồng thời hỗ trợ kinh phí nhằm khuyến khích hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ mới, đặc biệt là các tiến bộ kỹ thuật về hồi sức cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, phẫu thuật nội soi, công nghệ thông tin, hạn chế tối đa chuyển người bệnh lên tuyến trên. - Thành lập các đơn vị chuyên môn sâu, đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân, chuẩn bị các điều kiện về cán bộ và cơ sở vật chất để thành lập các khoa/phòng mới: Khoa Nội Cơ xương khớp, Khoa thẩm mỹ... Các giải pháp về quản lý điều hành: - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy hiệu quả cao nhất nguồn vốn đầu tư của Nhà nước. - Bộ phận phụ trách về quản lý kinh tế bệnh viện, xây dựng định mức tiêu hao về văn phòng phẩm, giá các dịch vụ liên doanh liên kết. - Đảm bảo các chính sách, chế độ về tiền lương, phụ cấp theo lương, phụ cấp đặc thù của Nhà nước gắn với nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức tại đơn vị. Sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, trình độ. - Đảm bảo đủ thuốc thiết yếu chữa bệnh, phát huy cao vai trò Hội đồng thuốc, chống lãng phí và lạm dụng thuốc đắt tiền, khuyến khích sử dụng thuốc sản xuất trong nước theo phát động của BYT: “Người Việt dùng thuốc Việt”. - Sử dụng có hiệu quả trang thiết bị của bệnh viện 750 giường nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh. - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy chế chuyên môn tại các khoa phòng trong toàn bệnh viện. 13 - Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời xử lý nghiêm minh những tập thể, cá nhân vi phạm. - Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công nhân viên, nhằm động viên kịp thời nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công việc. 8. Nội dung thực hiện: (Có phụ lục chi tiết các hoạt động kèm theo) 8.1. Tổ chức thực hiện đề án: * Phòng Chỉ đạo tuyến và Quản lý chất lượng bệnh viện Chịu trách nhiệm xây dựng vàtổ chức triển khai thực hiện Đề án. Thực hiện giám sát, hỗ trợ các khoa, phòng trong quá trình thực hiện Đề án Đánh giá thực hiện Đề án theo các mục tiêu đã đề ra vào giữa kỳ và cuối kỳ. Lập kế hoạch thực hiện các hoạt động chung của bệnh viện nói chung và các khoa, phòng nói riêng trên cơ sở đề án cải tiến chất lượng của Bệnh viện. Tổng hợp kết quả, báo cáo tiến độ thực hiện đề án cho Ban lãnh đạo Bệnh viện và Ban quản lý dự án theo quy định. * Các khoa, phòng chức năng Chịu trách nhiệm phối hợp và triển khai thực hiện các hoạt động tại khoa, phòng theo nhiệm vụ được phân công. * Phòng Tài chính kế toán Chịu trách nhiệm hướng dẫn/ phối hợp với phòng Chỉ đạo tuyến và quản lý chất lượng sử dụng kinh phí theo đúng hướng dẫn và định mức theo quy định hiện hành. * Trách nhiệm chung Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc báo cáo ngay với lãnh đạo phụ trách nội dung, lĩnh vực để thảo luận, tháo gỡ; nếu có đề xuất sửa đổi, 14 cải tiến phương thức thực hiện mang tính hiệu quả, hiệu suất hơn có thể đề xuất lãnh đạo bệnh viện và Ban quản lý dự án sửa đổi, bổ sung kịp thời đề án cải tiến chất lượng của bệnh viện. 9. Giám sát tiến độ và đánh giá thực hiện: Phòng Quản lý chất lượng làm đầu mối tổ chức việc triển khai thực hiện đề án, đánh giá và giám sát tiến độ thực hiện đề án kịp thời báo cáo ban giám đốc bệnh viện, ban quản lý dự án có ý kiến đôn đốc việc thực hiện đề án. 10. Tính khả thi: 10.1. Điểm mạnh: Bệnh viện A Thái Nguyên là một trong những bệnh viện hàng đầu tuyến tỉnh của ngành y tế Thái Nguyên với qui mô 750 giường bệnh, đội ngũ cán bộ y bác sỹ giỏi và giàu kinh nghiệm. Bên cạnh đó, được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Y tế, Tỉnh Ủy - HĐND - UBND tỉnh, sở y tế và các sở ban ngành trong tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, bệnh viện tiếp tục đầu tư nâng cấp về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện đại, một số lĩnh vực vượt trội so với các bệnh viện trong địa bàn tỉnh như: máy chụp cắt lớp 64 dãy, máy chụp cộng hưởng từ thế hệ mới, các thiết bị hiện đại phục vụ phẫu thuật nội soi chuyên ngành sản phụ khoa, ngoại khoa… Bệnh viện A Thái Nguyên có sự phát triển tương đối đồng đều và phối hợp chặt chẽ giữa các khoa Lâm sàng và Cận lâm sàng. Ngoài ra, bệnh viện cũng đạt được những thành tựu lớn ở một số lĩnh vực mũi nhọn như: Phẫu thuật nội soi khớp, chẩn đoán và điêu trị, phẫu thuật nội soi trong lĩnh vực ngoại khoa, tán sỏi niệu quản qua nội soi,...với các máy móc hiện đại và đội ngũ y bác sỹ thường xuyên được cập nhật kiến thức mới và được đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Bệnh viện, các tổ chức đoàn thể luôn có tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong công việc. Bệnh viện luôn quan tâm xây dựng mô hình văn hóa làm việc nơi công sở nhằm tạo ra môi trường làm 15 việc thoải mái nhất cho CBVC. Truyền thống đó vẫn được giữ vững và phát huy trên mọi vị trí công tác. Trình độ chuyên môn là yêu cầu cần thiết, song đối với bệnh viện, y đức của người thầy thuốc luôn được đặt lên hàng đầu. Uy tín và chất lượng phục vụ, chăm sóc người bệnh ngày càng được nâng cao, tạo được sự tin cậy, gây dựng được thương hiệu “Bệnh viện thân thiện” đối với nhân dân trong và ngoài vùng. Sự đồng thuận của ban giám đốc bệnh viện và toàn thể nhân viên bệnh viện sự chỉ đạo và tạo điều kiện của sở y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chính là sức mạnh để tập thể cán bộ nhân viên bệnh viện thực hiện thành công đề án cải tiến chất lượng bệnh viện. 10.2. Khó khăn và thách thức: Hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phần lớn đã xây dựng từ lâu bị xuống cấp trầm trọng, thiếu đồng bộ, vị trí sắp xếp các khoa phòng chưa hợp lý, ảnh hưởng đến vấn đề di chuyển chưa được liên hoàn cho người bệnh. Bệnh viện còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở và trang thiết bị y tế, chất lượng khám chữa bệnh chưa cao, tạo tâm lý người bệnh không muốn khám bệnh ở tuyến cơ sở. * Giải pháp khắc phục: Nâng cấp cơ sở hạ tầng, sắp xếp bố trí lại các khoa phòng cho hợp lý, thuận tiện cho người bệnh, trang bị thêm máy móc trang thiết bị tạo sự tin tưởng cho người bệnh khi điều trị tại bệnh viện. Biên chế lao động đã được thực hiện theo quy định của Nhà nước nhưng ngạch bác sỹ còn thiếu nhiều. * Giải pháp khắc phục: Tiếp tục tuyển dụng cho đủ số lượng bác sỹ còn thiếu, có hình thức thu hút đối với các bác sỹ có chuyên môn và trình độ. Sự suy thoái của nền kinh tế thế giới và khu vực, tình trạng lạm phát ngày càng gia tăng ảnh hưởng lớn đến nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, hệ lụy dẫn đến việc phát triển các dịch vụ y tế kỹ thuật cao gặp nhiều hạn chế. 16 Nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ngày càng tăng, bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, số giường kế hoạch giao: 750 giường bệnh nhưng thực tế có thời điểm trên 1000 người bệnh nằm điều trị nội trú. Năng lực chuyên môn và trình độ của một số cán bộ quản lý khoa phòng còn hạn chế nên chưa đáp ứng được sự thay đổi cơ cấu, mô hình bệnh tật phức tạp, nhu cầu CSSK ngày càng tăng của nhân dân. * Giải pháp: Có kế hoạch triển khai mở rộng và nâng cấp bệnh viện, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của nhân dân, tích cực cử cán bộ đi học tập theo đề án và học tập theo các kíp để nâng cao trình độ năng lực chuyên môn cho các bộ để đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tận dụng tối đa các nguồn lực để tăng cường thiết bị hiện đại tiến hành các kỹ thuật chuyên sâu. 11. Hiệu quả, tính bền vững: 11.1. Hiệu quả tác động tới người thụ hưởng dịch vụ y tế tại bệnh viện: Đối với người bệnh sẽ được hưởng những dịch vụ y tế tốt, môi trường bệnh viện sạch sẽ, phòng tránh được các sự cố và các sai sót chuyên môn. Giảm thời gian chờ đợi khám và nhận kết quả cận lâm sàng. Thủ tục nhập viện và thanh toán nhanh chóng, giảm phiền hà cho người bệnh, được điều trị trong môi trường bệnh viện xanh, sạch, đẹp. Đối với nhân viên bệnh viện được làm việc trong môi trường sạch sẽ, thân thiện, thuận tiện, phát huy tốt nhất năng lực chuyên môn để phục vụ người bệnh. Có cơ hội giao lưu học hỏi và trao đổi kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ khám và điều trị tốt hơn. 11.2. Hiệu quả đối với bệnh viện: Bệnh viện có cơ hội nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện. tạo môi trường làm việc thân thiện cho nhân viên trong toàn bệnh viện.
- Xem thêm -