Tài liệu TIỂU LUẬN_ĐƯỜNG LỐI CM ĐCSVN

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 495 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

SO SÁNH CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG (2/1930) VÀ LUẬN CƯƠNG THÁNG 10/1930 CỦA ĐẢNG.
PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Lý do chọn đề tài: “Cương lĩnh chính trị và luận cương chính trị là những văn kiện thể hiện đường lối cách mạng của Đảng ta. Là một công dân của Việt Nam chúng em cần hiểu hơn về lịch sử Đảng, những cống hiến của những người đi trước trong việc đấu tranh gian khổ giành quyền độc lập, giải phóng dân tộc ta.” 2. Mục đích nghiên cứu: Để hiểu hơn về tầm quan trọng, vị trí cũng như ý nghĩa của hai văn kiện . 3. Kết quả nghiên cứu: “Hiểu rõ hơn về sự khác nhau giữa hai văn kiện, đồng thời biết được sức mạnh đoàn kết to lớn của dân tộc Việt Nam. Biết được nhiệm vụ và tương lai của những thế hệ học sinh như chúng em cần phải làm gì.” 4. Kết luận và đề xuất: Từ so sánh trên, ta có thể thấy rõ Cương lĩnh chính trị và Luận cương chính trị có nhiều điểm giống và khác nhau.Có thể thấy Luận cương chính trị đã khẳng định lại nhiều vấn đề cơ bản mà Cương lỉnh chính trị đã nêu lên. Tuy nhiên, Luận cương cũng có những mặt hạn chế nhất định: Sử dụng một cách dập khuôn máy móc chủ nghĩa Mác-Lênin vào cách mạng Việt Nam, còn quá nhấn mạnh đấu tranh giai cấp. Còn Cương lĩnh chính trị tuy còn sơ lược vắn tắt nhưng nó đã vạch ra phương hương cơ bản của cách mạng nước ta, phát triển từ cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên Cách mạng Xã Hội Chủ Nghĩa.Tuy có sự khác biệt về nhau, nhưng hai Cương lĩnh trên đã cùng với sự thống nhất về tổ chức có ý nghĩa hết sức to lớn cùng với sự ra đời của Đảng ta, là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt trong tiến trình lịch sử của dân tộc ta. Chúng là nền tảng cho những văn kiện nhằm xây dựng, phát triển và hoàn thiện hệ thống lý luận, tư tưởng. Về đề xuất: Cương lĩnh chính trị là một Cương lĩnh hoàn toàn đúng đắng và sáng tạo, phán ánh đúng yêu cầu thực tiễn khách quan của lịch sử , nhuần nhuyễn quan điểm giai cấp, thấm đậm tinh hoa dân tộc, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại mới, đáp ứng hoàn toàn nguyện vọng độc lập tự do của quần chúng nhân dân Việt Nam ta. “Cương lĩnh chính trị do Nguyễn Ái Quốc biên soạn, được trình bày trước Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và được thực hiện thành công. Nhờ đường lối chiến lược của Cương lĩnh mà đất nước Việt Nam bấy giờ được vựt dậy, phát triển trong chiến tranh tàn khốc. Đem lại hoà bình, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân ta. Đưa đất nước Việt Nam dễ dàng tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội. Vì vậy, theo nhóm chúng em Luận Cương thang 10/1930 có nhiều hạn chế nhưng những hạn chế đó được thay thế bằng Cương lĩnh tháng 2/1930. Cương lĩnh chính trị đúng đắn, sáng tạo trong từng bước đi nên chúng em không có bổ sung nào.” Nội dung nghiên cứu: So sánh Luận cương chính trị (10/1930) và Cương lĩnh chính trị đầu tiên (2/1930) của Đảng ta. PHẦN KẾT LUẬN
- Xem thêm -