Tài liệu Tiểu luận cẩm biến và sử lý tín hiệu

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 127 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39837 tài liệu

Mô tả:

Cảm biến đo lường và sử lý tín hiệu Biến đổi fourier nhanh I.DFT và IDFT 1.DFT Hoàng Văn Đông-20070796 CDT4-K52 Cảm biến đo lường và sử lý tín hiệu Biến đổi fourier nhanh 2.IDFT II.PHương pháp chia trị -Nguyên tắc:phân rã nhỏ việc tính DFT n điểm thành các DFT kích thước nhỏ hơn=>các giả thuật FFT -Phương pháp: +Giả sử N=L.M + Hoàng Văn Đông-20070796 CDT4-K52 Cảm biến đo lường và sử lý tín hiệu Hoàng Văn Đông-20070796 Biến đổi fourier nhanh CDT4-K52 Cảm biến đo lường và sử lý tín hiệu Biến đổi fourier nhanh III-FFT cơ số 2 Hoàng Văn Đông-20070796 CDT4-K52 Cảm biến đo lường và sử lý tín hiệu Hoàng Văn Đông-20070796 Biến đổi fourier nhanh CDT4-K52 Cảm biến đo lường và sử lý tín hiệu Biến đổi fourier nhanh IV-FFT cơ số 4 Hoàng Văn Đông-20070796 CDT4-K52 Cảm biến đo lường và sử lý tín hiệu Biến đổi fourier nhanh V-Hiện thực các giải thuật FFT Hoàng Văn Đông-20070796 CDT4-K52 Cảm biến đo lường và sử lý tín hiệu Biến đổi fourier nhanh VI-Ứng dụng của các giải thuật FFT Hoàng Văn Đông-20070796 CDT4-K52 Cảm biến đo lường và sử lý tín hiệu Biến đổi fourier nhanh VII-Phương pháp lọc tuyến tính Hoàng Văn Đông-20070796 CDT4-K52 Cảm biến đo lường và sử lý tín hiệu Biến đổi fourier nhanh VIII-Giải thuật Goertzel IX-giải thuậtBD-chỉp-Z Hoàng Văn Đông-20070796 CDT4-K52 Cảm biến đo lường và sử lý tín hiệu Hoàng Văn Đông-20070796 Biến đổi fourier nhanh CDT4-K52
- Xem thêm -