Tài liệu Tiêu chủ yếu của công ty thương mại và du lịch

  • Số trang: 47 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC PhÇn I. Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty, bé m¸y c«ng ty vµ mét sè chØ tiªu chñ yÕu cña c«ng ty Th-¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long......................................................................................................... 3 I. NhiÖm vô kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. .................. 3 II - §Æc ®iÓm C«ng ty Th-¬ng m¹i vµ Du LÞch Nam Long......................... 4 1 - LÞch sö h×nh thµnh ph¸t triÓn cña ®¬n vÞ .................................................. 4 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý (Xem s¬ ®å 9) ......................................... 6 3 - Chøc n¨ng, nhiÖm vô, ®Æc ®iÓm, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. ........... 7 II. §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n cña ®¬n vÞ ...................................................... 11 1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n .......................................................................... 11 2. Tæ chøc sæ s¸ch kÕ to¸n .......................................................................... 13 3 – Mét sè chØ tiªu chñ yÕu cña c«ng ty Th-¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long. (Xem s¬ ®å 11) ................................................................................. 18 3.1 H¹ch to¸n tiÒn l-¬ng:........................................................................ 18 3.2. TrÝch tr-íc l-¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ....... 28 3.3. H¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng: BHXH, BHYT, KPC§ ........ 33 PhÇn II Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i C«ng ty Th-¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long. ............................. 38 I. NhËn xÐt chung. ......................................................................................... 38 1 - H×nh thøc tr¶ l-¬ng: .............................................................................. 38 2. ChÕ ®é tr¶ l-¬ng ...................................................................................... 39 3 - H¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng : ................................................. 40 II-Mét sè kiÕn nghÞ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cña phßng kÕ to¸n cña C«ng ty Th-¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long. ...................................................................................................... 41 1 - VÒ c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng: ............................................................... 41 2. Hoµn thiÖn c¸ch tÝnh tr¶ l-¬ng ................................................................ 42 2.1. TÝnh tr¶ l-¬ng cho bé phËn gi¸n tiÕp: ............................................. 43 2.2. TÝnh tr¶ l-¬ng cho bé phËn trùc tiÕp: .............................................. 43 3 - VÒ chÕ ®é tr¶ l-¬ng: ............................................................................... 44 4 - VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n l-¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng ..................... 45 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty, bé m¸y c«ng ty vµ mét sè chØ tiªu chñ yÕu cña c«ng ty Th-¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long. I. NhiÖm vô kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. TiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng lµ vÊn ®Ò quan t©m ®Æc biÖt cña c¶ ng-êi lao ®éng vµ doanh nghiÖp. Trong mçi doanh nghiÖp c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña m×nh phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý toµn doanh nghiÖp, gãp phÇn tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm hay chi phÝ cña ho¹t ®éng. V× vËy kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cã nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu sau: - Ghi chÐp, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi vÒ sè l-îng, chÊt l-îng, thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng. TÝnh to¸n c¸c kho¶n tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ng-êi lao ®éng vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n ®ã cho ng-êi lao ®éng. KiÓm tra viÖc sö dông lao ®éng , viÖc chÊp hµnh chÝnh s¸ch chÕ ®é vÒ lao ®éng, tiÒn l-¬ng, trî cÊp BHXH, vµ viÖc sö dông quü tiÒn l-¬ng, quü BHXH. - TÝnh to¸n, ph©n bæ hîp lý, chÝnh x¸c chi phÝ vÒ tiÒn l-¬ng (tiÒn c«ng), BHXH vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo tõng ®èi t-îng. H-íng dÉn, kiÓm tra c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp thùc hiÖn ®óng chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu vÒ lao ®éng, tiÒn l-¬ng vµ BHXH. Më sæ, thÎ kÕ to¸n vµ h¹ch to¸n lao ®éng, tiÒn l-¬ng, BHXH ®óng chÕ ®é. - §Þnh kú lËp b¸o c¸o vÒ lao ®éng, tiÒn l-¬ng vµ BHXH, ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông lao ®éng vµ qu¶n lý, sö dông quü tiÒn l-¬ng, quü BHXH. §Ò xuÊt biÖn ph¸p ®Ó khai th¸c cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng lao ®éng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ng¨n ngõa nh÷ng vi ph¹m kû luËt lao ®éng, vi ph¹m chÝnh s¸ch chÕ ®é vÒ lao ®éng, tiÒn l-¬ng vµ BHXH. Cung cÊp nh÷ng th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt cho c¸c bé phËn liªn quan. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II - §Æc ®iÓm C«ng ty Th-¬ng m¹i vµ Du LÞch Nam Long. 1 - LÞch sö h×nh thµnh ph¸t triÓn cña ®¬n vÞ C«ng ty Th-¬ng m¹i vµ Du LÞch Nan Long lµ doanh nghiÖp ®-îc «ng §oµn H¶i Nam thµnh lËp tõ ngµy 2- 3- 1996. Víi sè vèn ®iÒu lÖ lµ 50.000.000® víi giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè: 044223/ 1996/ KH-§THN – GiÊy phÐp kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ sè: 0033/ 2002/ TCDL-GPLHQT lÊy ph­¬ng ch©m “ Sù hµi lßng cña quý kh¸ch lµ sù thµnh c«ng cña c«ng ty” lµ nguyªn t¾c kinh doanh chñ ®¹o trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh, c«ng ty Th-¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long ®· tæ chøc, phôc vô cho nhiÒu ®oµn kh¸ch ®i tham quan,kh¶o s¸t, häc tËp, du lÞch trong n-íc – ngoµi n-íc thµnh c«ng tèt ®Ñp vµ thùc sù trë thµnh mét ®Þa chØ ®¸ng tin cËy cña Quý kh¸ch hµng. Trô së chÝnh cña c«ng ty ®ãng t¹i 33 Hµng M¾m – Lý Th¸i Tæ – Hoµn KiÕm – Hµ Néi, c«ng ty Th-¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long la mét trong nh÷ng doanh nghiÖp nhµ n-íc ho¹t ®éng chñ yÕu lµ ®-a ra c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch tham quan, ¨n uèng ®Ó phôc vô nhu cÇu vÒ tinh thÇn cña con ng-êi. C«ng ty chÞu sô qu¶n lý trùc tiÕp cña së Du lÞch Hµ Néi, cã t- c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, ®-îc sö dông con dÊu riªng theo quy ®Þnh, ®-îc më tai kho¶n t¹i ng©n hµng, thêi gian ®Çu c«ng ty cã mét v¨n phßng t¹i Hµ Néi nh»m phôc vô viÖc th¨m quan cña mäi ng-êi ë khu vùc miÒn b¾c n-íc ta, Trong nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp, víi c¬ së vËt chÊt chØ cã mét sè c¸c tua du lÞch ng¾n ngµy kh«ng ®ñ ®Ó phôc vô nhu cÇu cña mäi ng-êi. Nh-ng cho ®Õn nay C«ng ty ®· liªn kÕt hîp t¸c cïng c¸c nhµ hµng, kh¸ch s¹n næi tiÕng nh-: nhµ hµng Phong §á, kh¸ch s¹n ViÔn §«ng, nhµ hµng Bangkok Hµ Néi, kh¸ch s¹n Daewoo…ChÝnh v× thÕ ®Ó ®¸p vµ phôc vô ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu cña kh¸ch hµng, c«ng ty Th-¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long ®· tæ chøc hÖ thèng ®¹i lý du lÞch réng lín trªn kh¾p c¶ n-íc, trong ®ã næi bËt lµ 2 chi nh¸nh: +; Chi nh¸nh §µ N½ng : 47 NguyÔn ChÝ Thanh – Th¹ch Thang – H¶i Ch©u. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 +; Chi nh¸nh Hå ChÝ Minh : 97 Bµn Cê – Ph-êng 3 – QuËn 3 – TPCM. Tõ khi thµnh lËp Ban giao tÕ ®Õn nay ®· ®-îc hai n¨m, trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ tr-ëng thµnh, Ban giao tÕ tr-íc ®©y còng nh- Liªn hiÖp C«ng ty Th-¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long, råi c«ng ty Th-¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long ngµy nay ®· cã nhiÒu cè g¾ng n¨ng ®éng vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. Kh«ng chØ tËp trung vµo nhiÖm vô ®ãn kh¸ch, C«ng ty cßn m¹nh d¹n v-¬n ra kinh doanh th-¬ng m¹i, xuÊt nhËp khÈu, dÞch vô, më réng c¸c kªnh ph©n phèi vµ ®¹i lý l÷ hµnh, t¨ng c-êng hîp t¸c víi c¸c thÞ tr-êng göi kh¸ch, c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô trong vµ ngoµi n-íc, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña tõng thêi kú. Cã thÓ nãi ®©y lµ mét m« h×nh tæ chøc kinh doanh ®¸ng khuyÕn khÝch vµ cÇn ®-îc rót kinh nghiÖm. Víi c¸c chØ tiªu kinh tÕ cña c«ng ty nh- sau: Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®-îc, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, c«ng ty còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ, thiÕu xãt do sù × ¹ch cña c¬ chÕ bao cÊp, cña sù quan t©m ch-a ®óng møc cña trung -¬ng còng nh- thùc tr¹ng ®Çu t- ¶m ®¹m ë Hµ Néi. ChÝnh v× thÕ ®Ó t×m ®-îc h-íng ®i phï hîp víi thÞ tr-êng kinh tÕ, ®¶m b¶o ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn tr¸nh cho sù sa sót cña c«ng viÖc kinh doanh du lÞch vµ dÞch vô cña c«ng ty, ban l·nh ®¹o vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng ®· ®i s©u vµo nghiªn cøu thÞ tr-êng vµ c¸c chiÕn thuËt kinh doanh míi ®Ó ph¸t huy tèi ®a kh¶ n¨ng phôc vô cho mäi nhu cÇu cña thÞ hiÕu con ng-êi nh»m më réng thÞ tr-êng vµo khu vùc miÒn trung vµ nhÊt lµ miÒn nam. §ång thêi c«ng ty cßn chó träng n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho nh©n viªn, th«ng qua c¸c líp båi d-ìng kÜ thuËt do c¸c gi¸o viªn tr-êng Du lÞch h-íng dÉn. C¸c ch-¬ng tr×nh gi¶m gi¸ c¸c mïa lÔ c¸c tua du lÞch kh¸ ®Æc s¾c vµ hÊp dÉn,tæ chøc c¸c kú thi chuyªn m«n cho nh©n viªn nh-: thi ®Çu bÕp khÐo tay, lÔ t©n thanh lÞch, h-íng dÉn viªn giái…. víi nh÷ng gi¶i th-ëng khuyÕn kÝch tinh thÇn lµm viÖc vµ phÊn ®Êu 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hÕt m×nh cña nh©n viªn. ChÝnh v× nh÷ng cã g¾ng ®ã mµ trong khi nhiÒu c«ng ty du lÞch kh¸c bÞ thua lç th× c«ng ty Th-¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long vÉn duy tr× vµ kinh doanh æn ®Þnh. 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý (Xem s¬ ®å 9) - Gi¸m ®èc: Lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ph¸p luËt vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty m×nh, cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc ¸p dông nh÷ng ph-¬ng ph¸p c«ng nghÖ míi vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. - C¸c phã gi¸m ®èc : chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ kÕt qu¶ cña bé phËn m×nh phô tr¸ch, ®ång thêi cïng víi gi¸m ®èc bµn b¹c kÕ ho¹ch kinh doanh cña c«ng ty. - Khèi kinh doanh l÷ hµnh: Cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc nh÷ng tour du lÞch néi ®Þa vµ quèc tÕ, cuèi mçi th¸ng b¸o c¸o cho phã gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ kÕt qu¶ du lÞch cña toµn C«ng ty. - Khèi kinh doanh kh¸ch s¹n nhµ hµng, dÞch vô th-¬ng m¹i... tæ chøc tèt c«ng t¸c phôc vô kh¸ch nghØ, ¨n, phô tr¸ch c¸c kh¸ch s¹n, khu vui ch¬i cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o cho l·nh d¹o c«ng ty biÕt vÕ kÕt qu¶ kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. - C¸c phßng : Tæ chøc c¸n bé, hµnh chÝnh tæng hîp, ...cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò c«ng t¸c ®iÒu phèi lao ®éng, tæ chøc ®¹o t¹o c¸n bé, cung cÊp th«ng tin, t- liÖu vµ toµn bé t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña toµn C«ng ty. - Phßng kinh doanh XNK : cã tr¸ch nhiÖm phô tr¸ch khèi xuÊt nhËp khÈu hµng hãa, nghiªn cøu thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc . 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®è sè 9 : Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. Gi¸m ®èc Khèi KD nhµ hµng, ¨n uèng Pg® Phßng kÕ to¸n Phßng KD xuÊt nhËp khÈu Khèi KD l÷ hµng du lÞch Phßng Hµnh chÝnh tæ hîp Phßng Qu¶n lý nh©n sù 3 - Chøc n¨ng, nhiÖm vô, ®Æc ®iÓm, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr-êng víi sù c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt, víi ®iÓm yÕu "Hµ Néi - Tr¹m qua ®ªm cña kh¸ch du lÞch". Bªn c¹nh ®ã, sù h¹n chÕ cña tµi nguyªn du lÞch tù nhiªn, tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n, c¬ së vËt chÊt kü thuËt còng nh- c¬ së h¹ tÇng lµ nh÷ng yÕu tè lµm mÊt ®i lîi thÕ so s¸nh trong kinh doanh du lÞch cña Hµ Néi so víi c¸c ®Þa ph-¬ng kh¸c nh- H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh... Nh÷ng nguyªn nh©n trªn ®· thóc ®Èy C«ng ty ph¶i lùa chän m« h×nh míi, tËn dông mäi c¬ héi vµ thêi c¬ kinh doanh. Do vËy hiÖn nay C«ng ty Th-¬ng m¹i vµ Du LÞch Nam Long ®ang ho¹t ®éng chñ yÕu trªn c¸c lÜnh vùc sau: - Kinh doanh l-u tró vµ ¨n uèng. - Kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa vµ quèc tÕ. - Kinh doanh th-¬ng m¹i tæng hîp. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Lµm ®¹i lý cho c¸c s¶n phÈm. - S¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ l¾p r¸p xe m¸y. - XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, uû th¸c. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty cßn liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong vµ ngoµi n-íc, thùc hiÖn nh÷ng dù ¸n ®Çu t- cho Du lÞch Hµ Néi còng nhc¸c dù ¸n kh¸c víi quy m« lín trong chiÕn l-îc thu hót kh¸ch ®Õn thµnh phè, trong ®ã næi bËt nhÊt lµ dù ¸n C«ng viªn V¹n S¬n s¾p h×nh thµnh vµo thêi gian tíi. Víi nh÷ng chøc n¨ng trªn, C«ng ty Th-¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long cã nhiÖm vô sau: - §iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ph¸p luËt vÒ toµn bé kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. - Cã tr¸ch nhiÖm ®Çy ®ñ nép thuÕ vµ nghÜa vô kh¸c víi ng©n s¸ch nhµ n-íc. Du lÞch vµ dÞch vô lµ mét trong nh÷ng ngµnh kinh doanh chuyªn cung cÊp nh÷ng lao vô, dÞch vô phôc vô nhu cÇu sinh ho¹t vµ tháa m·n nhu cÇu ®êi sèng v¨n hãa, tinh thÇn cña nh©n d©n. Ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch vµ dÞch vô cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: - Du lÞch vµ dÞch vô lµ ngµnh kinh tÕ cã hiÖu qu¶ cao, tû lÖ lîi nhuËn trªn vèn ®Çu t- lín, thêi gian thu håi vèn nhanh, song ®ßi hái vèn ®Çu t- ban ®Çu ph¶i nhiÒu. - Kinh doanh du lÞch lµ ngµnh kinh doanh tæng hîp, bao gåm nhiÒu ngµnh ho¹t ®éng kh¸c nhau nh- kinh doanh h-íng dÉn du lÞch, kinh doanh hµng hãa, kinh doanh v¹n t¶i, kinh doanh ¨n uèng nghØ ng¬i, kh¸ch s¹n... C¸c ho¹t ®éng nµy cã quy tr×nh c«ng nghÖ kh¸c nhau, chi phÝ kinh doanh còng kh«ng g - S¶n phÈm cña ho¹t ®éng du lÞch vµ dÞch vô nãi chung kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ, kh«ng cã qu¸ tr×nh nhËp xuÊt kho, chÊt l-îng s¶n phÈm nhiÒu khi kh«ng æn ®Þnh . - Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm du lÞch vµ dÞch vô ®-îc tiÕn hµnh ®ång thêi ngay cïng mét ®Þa ®iÓm. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Do ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch cã nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn nªn viÖc h¹ch to¸n ë C«ng ty lµ rÊt phøc t¹p vµ ®a d¹ng. ViÖc tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ lµ rÊt khã kh¨n . MÆc dï ®øng tr-íc t×nh h×nh khã kh¨n ®ã nh-ng C«ng ty Th-¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long vÉn kh«ng ngõng phÊn ®Êu hoµn thµnh chØ tiªu kÕ ho¹ch, ®¶m b¶o ®êi sèng cho c«ng nh©n viªn, hoµn thµnh nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc. (Xem b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh 3 n¨m 2004-2005-2006 ) NhËn xÐt: - VÒ doanh thu: C«ng ty ®· phÊn ®Êu doanh thu t¨ng ®Òu gi÷a c¸c n¨m. Cô thÓ : + N¨m 2005 t¨ng 10% so víi n¨m 2004, n¨m 2006 t¨ng 12% so víi n¨m 2005 + C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu: N¨m 2005 gi¶m 72% so víi n¨m 2004 N¨m 2006 gi¶m 35,2% so víi n¨m 2005 - Lîi nhuËn gép : n¨m 2005 t¨ng 7,5% so víi n¨m tr-íc nh-ng n¨m 2006 cã xu h-íng gi¶m h¬n chØ t¨ng 4,3% so víi n¨m tr-íc . Nh×n chung kh¶ n¨ng kinh doanh cña C«ng ty t-¬ng ®èi æn ®Þnh cã xu h-íng t¨ng lªn nh-ng kh«ng nhiÒu, ®ång thêi víi viÖc ®ã l·i rßng cña c«ng ty còng t¨ng theo n¨m, ®iÒu nµy cã thÓ nãi r»ng C«ng ty còng phÊn ®Êu nh-ng møc ®é ®¹t ®-îc ch-a cao. B¶ng sè 1: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh 3 n¨m 2004 - 2005 - 2006 (§¬n vÞ: triÖu ®ång) N¨m 2004 N¨m 2005 ChØ tiªu N¨m 2006 LÖch so víi 2004 Sè l-îng L-îng 1.Tæng doanh Sè l-îng % CLÖch so víi 2005 L-îng % 317.683 350.128 32.445 10 392.476 42.348 12 61 17 -44 -72 23 6 35,2 thu 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. Doanh thu 317.622 350.111 32.489 10 392.453 42.342 12 215.400 240.212 24.812 11,5 250.623 10.411 4,3 102.222 109.899 7.677 7,5 141.830 31.931 29 2.050 4.262 2.212 107 10.090 5.828 136,7 44.916 40.082 4.834 -11 46.917 6.835 17 55.256 65.555 10.299 18,6 84.823 19.268 29,3 2,56 2,41 -0,15 -6 3,02 0,61 25,3 1,92 1,86 0,06 -3 2,15 0,29 15,5 0,64 0,55 -0,09 -14 0,87 0,32 58 55.256,64 65.555,55 10,299 18,6 84.823,87 19.268,32 29,3 22.103 20.978 27.144 33.153,64 44.577,55 57.679,87 thuÇn 4. Gi¸ vèn hµng b¸n 5. Lîi nhuËn gép 6. Chi phÝ b¸n hµng 7. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 8. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng SXKD 9. Thu nhËp H§TC 10. Chi phÝ H§TC 11. Lîi nhuËn tõ H§TC 12. Thu nhËp H§BT 13. ChiphÝ H§BT 14. Lîi nhuËn tr-íc thuÕ 15.ThuÕthu nhËp 16. Lîi nhuËn sau thuÕ 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n cña ®¬n vÞ 1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty thùc hiÖn chøc n¨ng theo dâi, kiÓm tra mäi ho¹t ®éng kinh doanh d-íi h×nh thøc tiÒn tÖ, h¹ch to¸n chi tiÕt c¸c chi phÝ vµ t×nh h×nh doanh thu cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. Tõ ®ã n¾m b¾t ®-îc nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c cung cÊp kÞp thêi cho ban qu¶n lý cña C«ng ty gióp ban qu¶n lý cã c¬ së ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh còng nht×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh, ®Ó tõ ®ã ®-a ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cao nhÊt. Hµng ngµy, t¹i phßng kÕ to¸n cña C«ng ty tËp hîp c¸c sè liÖu chøng tõ c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ®-a lªn tõ c¸c bé phËn ®Ó cËp nhËt sè liÖu vµo m¸y tÝnh. S¬ ®å 4: Bé m¸y kÕ to¸n KÕ To¸n tr-ëng KÕ to¸n tæng hîp C¸c KÕ KÕ Thñ Thñ chi to¸n to¸n to¸n quü kho nh¸nh, gi¸ ph¶i chi thanh kh¸ch thµnh thu to¸n s¹n KÕ KÕ to¸n to¸n thu nhËp KÕ 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - KÕ to¸n tr-ëng: Cã tr¸ch nhiÖm gióp gi¸m ®èc tµi chÝnh ®«n ®èc vµ gi¸m s¸t viÖc tu©n thñ chÕ ®é thÓ lÖ vÒ kinh tÕ tµi chÝnh, tæ chøc vµ chøng kiÕn viÖc bµn giao c«ng viÖc cña c¸c nh©n viªn kÕ to¸n. - KÕ to¸n tæng hîp: Tæng hîp b¸o c¸o cña c¸c nh©n viªn kÕ to¸n ®Ó lªn b¸o c¸o tæng hîp toµn c«ng ty, tr×nh kÕ to¸n tr-ëng duyÖt. -KÕ to¸n thu nhËp: Cã chøc n¨ng theo dâi toµn bé c¸c kho¶n thu tõ c¸c bé phËn ®Ó tÝnh ra doanh thu cho tõng th¸ng, quý, n¨m ®Ó h¹ch to¸n lç l·i. - KÕ to¸n gi¸ thµnh: Cã nhiÖm vô theo dâi vµ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô chi mua hµng ho¸ vµ chi phÝ cña tõng bé phËn ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cho mçi s¶n phÈm dÞch vô b¸n ra . - KÕ to¸n ph¶i thu: cã nhiÖm vô theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu vµ thu nî tõ kh¸ch hµng, ®ång thêi ®«n ®èc nh÷ng kh¸ch hµng cã sè nî nhiÒu, nh÷ng kh¶n nî khã ®ßi ph¶i b¸o c¸o ngay víi kÕ to¸n tr-ëng ®Ó lËp dù phßng. - KÕ to¸n chi: Theo dâi tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô chi mua hµng ho¸ vµ c¸c chi tiªu kh¸c trong toµn bé c«ng ty. Cuèi hµng th¸ng, quý, n¨m tæng hîp chi phÝ vµ ph©n lo¹i ®Ó b¸o c¸o víi kÕ to¸n tæng hîp. - KÕ to¸n thanh to¸n: Lµ ng-êi theo dâi tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô thanh to¸n nh-: thanh to¸n víi ng-êi b¸n, thanh to¸n víi c«ng nh©n viªn, thanh to¸n víi nhµ cung cÊp, thanh to¸n víi cÊp trªn hoÆc cÊp d-íi... - Thñ quü: lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt vÒ qu¶n lý thu chi quü tiÒn mÆt. Theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh, c«ng ty ®-îc phÐp gi÷ l¹i trong quü tiÒn mÆt mét kho¶n tiÒn nhÊt ®Þnh (gäi lµ ®Þnh møc tån quü) ®Ó chi tiªu cho nhu cÇu th-êng xuyªn, sè cßn l¹i ®-îc ®-a vµo ng©n hµng. Sau khi thu - chi kÕ to¸n ®ãng dÊu ®· thu hoÆc ®· chi vµo chøng tõ ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn, mäi kho¶n thu - chi ph¶i cã phiÕu thu, phiÕu chi hîp lÖ. C¨n cø vµo chøng tõ thu - chi ®Ó ghi sæ quü. Cuèi ngµy ph¶i kiÓm kª quü ®èi chiÕu víi sè d- trªn sæ. NÕu cã chªnh lÖch ph¶i b¸o c¸o ngay víi kÕ to¸n tæng hîp ®Ó t×m nguyªn nh©n vµ cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Thñ kho: lµ ng-êi tr«ng coi vµ theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña hµng ho¸ vËt dông trong kho cã nhiÖm vô nhËp xuÊt theo nhu cÇu cña c«ng ty. - C¸c chi nh¸nh: C¸c chi nh¸nh, kh¸ch s¹n thuéc C«ng ty Th-¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long lµ nh÷ng ®¬n vÞ ho¹ch to¸n ®éc lËp, do vËy cuèi mçi th¸ng, mçi quý, mçi n¨m kÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ nµy cã tr¸ch nhiÖm nép vÒ C«ng ty nh÷ng b¶n b¸o c¸o vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. 2. Tæ chøc sæ s¸ch kÕ to¸n C«ng ty ¸p dông h×nh thøc ghi sæ lµ h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ, (Xem s¬ ®å sè 10) do vËy vÒ sè l-îng vµ lo¹i sæ kÕ to¸n ®-îc më phï hîp víi yªu cÇu cña h×nh thøc nµy vµ b¸m s¸t t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty. S¬ ®å sè 10: S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ cña C«ng ty 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chøng tõ gèc Sæ quü B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sè ®¨ng ký chøng tõ gèc Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi Sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi hµng th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng ty Th-¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam long lµ ®¬n vÞ kinh doanh trªn c¸c lÜnh vùc du lÞch l÷ hµnh, kh¸ch s¹n, c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i chÝ, xuÊt nhËp khÈu, c¸c dÞch vô kh¸c... V× vËy kh«ng thÓ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ lao ®éng b»ng s¶n phÈm cô thÓ nh- c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh¸c. ViÖc tÝnh thï lao cña lao ®éng trong c«ng ty c¨n cø vµo thêi gian lµm viÖc thùc tÕ vµ møc l-¬ng cÊp bËc cña CBCNV. C¨n cø vµo th«ng t- sè 13/L§TBXH - Trung t©m DÞch vô Tæng hîp ngµy 10-041997 cña Bé Lao ®éng Th-¬ng Binh vµ X· héi h-íng dÉn x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng vµ qu¶n lý tiÒn l-¬ng, thu nhËp trong doanh nghiÖp nhµ n-íc. C¨n cø vµo hÖ sè ®Þnh møc lao ®éng trªn sè phßng cña kh¸ch s¹n ®-îc Tæng côc du lÞch VN ban hµnh, quü tiÒn l-¬ng kÕ ho¹ch cña c«ng ty ®-îc lËp nh- sau: Trong ®ã  quü l-¬ng c¶ phÐp ®-îc tÝnh thµnh 2 b-íc: Qòy l-ong  kÕ ho¹ch  Qòy l-ong  c¶ phÐp  Qòy l-ong lµm  thª m giê a - TÝnh quü l-¬ng (Ch-a cã l-¬ng lµm thªm giê vµ tr¶ cho nghØ phÐp) V = [ L®b x TLmin®c ( Hcb + Hpc)] x 12 Trong ®ã: L®b :  sè lao ®éng Hcb: HÖ sè l-¬ng b×nh qu©n toµn c«ng ty Hpc : HÖ sè phô cÊp tr¸ch nhiÖm b×nh qu©n toµn c«ng ty TLmin®c : Møc l-¬ng tèi thiÓu ®iÒu chØnh cña C«ng ty TLmin®c = TLmin ( 1 + H®c) Theo th«ng t- sè 13 L§TBXH - Trung t©m DÞch vô Tæng hîp ngµy 10 - 041997, møc l-¬ng tèi thiÓu ë møc tèi ®a cho phÐp ®èi víi ngµnh du lÞch kh¸ch s¹n t¹i ®iÓm cã hÖ sè ®iÒu chØnh lµ 2,1. §Ó ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cña th«ng t-: 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ph¶i lµ doanh nghiÖp cã lîi nhuËn. Kh«ng lµm gi¶m c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ n-íc so víi n¨m liÒn kÒ. Kh«ng lµm gi¶m lîi nhuËn thùc hiÖn so víi n¨m tr-íc liÒn kÒ. C«ng ty Th-¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long tÝnh TLmin®c t¹i ®iÓm cã H®c = 1,2 TL min®c = 210.000 x 1,2 = 252.000® Khi ®ã quü l-¬ng cña C«ng ty n¨m 2001 lµ : Vkh = [ 362 x 252.000 ( 2,16 + 0,028 ) ] x 12 = 2.395.177.344® Trong ®ã: 2,16 lµ HÖ sè l-¬ng b×nh qu©n toµn C«ng ty ®-îc tÝnh theo c«ng  HÖ sè l-ong cña toµn C«ng ty  362 2,16 thøc sau: 0,028 lµ HÖ sè phô cÊp tr¸ch nhiÖm b×nh qu©n toµn C«ng ty ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: L-îng tiÒn l-¬ng ®Ó thuª nh©n c«ng thay thÕ cho CBCNV nghØ phÐp hµng n¨m  HÖ sè phô cÊp tr¸ch nhiÖm toµn C«ng ty  0,028 362 tÝnh b×nh qu©n toµn C«ng ty cã 15 ngµy phÐp/ng-êi/n¨m, theo chÕ ®é quy ®Þnh chung C«ng ty lµm viÖc 22 ngµy trong mét th¸ng. C«ng ty cã 8 tr-êng hîp ch-a ®-îc h-ëng tiªu chuÈn phÐp. Møc tiÒn l-¬ng thuª nh©n c«ng ngoµi ®-îc tÝnh TiÒn l- ¬ng (362 - 8) x 15 thuª ngoµi 22 b»ng 30% l-¬ng CBCNV ®i lµm. = x 252.000 x (2,16 + 0,028 ) x 30% = 39.924.635® V c¶ phÐp = 2.395.177.344 ® + 39.924.635® = 2.435.101.979 ® n¨m 2007 c. TÝnh tæng quü l-¬ng lµm thªm giê. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Theo b¶n kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l-¬ng n¨m 2007, toµn C«ng ty cã 9216 c«ng lµm thªm giê, cô thÓ nh- sau: Trùc l·nh ®¹o : 380 c«ng Khèi dÞch vô buång : 2000 c«ng Khèi dÞch vô ¨n uèng : 3000 c«ng Khèi dÞch vô bæ sung : 2396 c«ng Khèi kü thËt : 960 c«ng §éi b¶o vÖ + l¸i xe : 1440 c«ng Tæng : 9216 c«ng T-¬ng ®-¬ng víi : 9216 = 35 lao ® éng 22 x 12 V lµm thªm = [ 35 x 252.000 x (2,16 + 0,028 ) ] x 12 = 231.577.920 ® quü l-¬ng kÕ ho¹ch n¨m 2007 cña c«ng ty = 2.435.101.979 ® + 231.577.920 ® = 2.666.679.899 ® §Ó h¹ch to¸n ®-îc tæng qòy l-¬ng lµm thªm mét c¸ch chÝnh x¸c, chøng tõ gèc lµ c¸c phiÕu b¸o lµm thªm giê ( Xem MÉu sè 07 - L§TL). §©y lµ chøng tõ x¸c nhËn sè giê c«ng, ®¬n gi¸ vµ sè tiÒn lµm thªm ®-îc h-ëng cña tõng c«ng viÖc vµ lµ c¬ së ®Ó tÝnh vµ tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng. PhiÕu nµy do ng-êi b¸o lµm thªm giê lËp vµ chuyÓn cho ng-êi cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra vµ ký duyÖt chÊp nhËn sè giê lµm thªm vµ ®ång ý thanh to¸n. Sau khi cã ®Çy ®ñ ch÷ ký phiÕu b¸o lµm thªm giê ®-îc chuyÓn ®Õn kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l-¬ng ®Ó lµm c¬ së tÝnh l-¬ng th¸ng. §¬n vÞ: C«ng ty Th-¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long MÉu sè :07 - L§TL Bé phËn : Khèi dÞch vô ¨n uèng Banhµnh theo Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1999 cña Bé Tµi chÝnh PhiÕu b¸o lµm thªm giê Ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 2007 -Hä tªn : NguyÔn ThÞ Nga - N¬i c«ng t¸c : Bé phËn dÞch vô ¨n uèng Ngµy Nh÷ng c«ng th¸ng viÖc ®· lµm Thêi gian lµm thªm Tõ giê §Õn giê Tæng sè giê §¬n gi¸ Thµnh Ký tiÒn tªn 12/3 Trùc buång 13h 21h 8 giê 2000® 16.000 Nga 10/3 LÔ t©n 7h 11h 4 giê 2000® 8000 Nga Ng-êi duyÖt (Ký, Hä tªn) Ng-êi kiÓm tra (Ký, Hä tªn) Ng-êi b¸o thªm giê (Ký, Hä tªn) 3 – Mét sè chØ tiªu chñ yÕu cña c«ng ty Th-¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long. (Xem s¬ ®å 11) 3.1 H¹ch to¸n tiÒn l-¬ng: §Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty Th-¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long lµ kinh doanh dÞch vô du lÞch. ViÖc tÝnh l-¬ng cho CBCNV kh«ng thÓ c¨n cø vµo mét møc gi¸ tiÒn l-¬ng cô thÓ, tÝnh l-¬ng ph¶i tr¶ chØ dùa vµo thêi gian lµm viÖc thùc tÕ vµ møc l-¬ng cÊp bËc. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å sè 11: Tr×nh tù h¹ch to¸n l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i C«ng ty Th-¬ng M¹i vµ Du lÞch Nam Long. Chøng tõ gèc - B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng - B¶ng thanh to¸n tiÒn th-ëng - B¶ng thanh to¸n BHXH - Chøng tõ thanh to¸n Chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký CT - GS Sæ c¸i TK334, 338 B¶ng C§PS B¸o c¸o Do t×nh h×nh kinh doanh kh«ng ®¹t hiÖu qu¶, c«ng ty kh«ng cã kh¶ n¨ng lËp quü khen th-ëng, quü phóc lîi, kh«ng cã chÕ ®é tiÒn th-ëng mµ chØ cã tiÒn l-¬ng c¬ b¶n, møc tiÒn l-¬ng nµy ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: TiÒn l- ¬ng theo thêi gian = HÖ sè l- ¬ng x møc l- ¬ng tèi thiÓu Sè ngµy c«ng chÕ ® é X Sè ngµy c«ng thùc tÕ Ngoµi tiÒn l-¬ng c¬ b¶n, hµng th¸ng CBCNV c«ng ty cßn nhËn ®-îc c¸c kho¶n phô cÊp ngoµi tiÒn l-¬ng nh-: Phô cÊp tr¸ch nhiÖm, tiÒn lµm thªm giê båi d-ìng trùc ca ®ªm. Møc tiÒn phô cÊp tr¸ch nhiÖm ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TiÒn phô cÊp = L-¬ng tèi thiÓu x HÖ sè tr¸ch nhiÖm C¬ së cña viÖc tÝnh l-¬ng theo thêi gian lµ c¸c b¶ng chÊm c«ng. B¶ng nµy do tõng phßng ban tæ déi theo dâi ghi râ ngµy lµm viÖc, ngµy nghØ víi lý do nghØ cô thÓ cña mçi ng-êi. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n tiÒn l-¬ng c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng ®Ó tÝnh l-¬ng cho CBCNV c¸c phßng ban tæ ®éi. Trong b¶ng chÊm c«ng cña phßng hµnh chÝnh tæ chøc th¸ng 3 n¨m 2007. ( B¶ng sè 03), vÝ dô tr-ëng phßng Vò §øc Ph¸o ®i lµm 21 ngµy c«ng trªn tæng sè 22 ngµy c«ng chÕ ®é, 2 ngµy c«ng lµm thªm giê vµo chñ nhËt vµ 2 c«ng trùc ®ªm. C¨n cø vµo c«ng thøc tÝnh l-¬ng trªn l-¬ng cña tr-ëng phßng Vò §øc Ph¸o ®-îc tÝnh nh- sau: HÖ sè l-¬ng cña tr-ëng phßng lµ : 3.8 TiÒn l- ¬ng theo thêi gian = 3,8 x 210.000 x 21 = 762.000® 22 HÖ sè tr¸ch nhiÖm lµ : 0.3 Phô cÊp tr¸ch nhiÖm = 210.000® x 0,3 = 63.000® C«ng ty tÝnh tiÒn l-¬ng lµm thªm giê theo c«ng thøc sau: L- ¬ng lµm thª m giê = Sè ngµy 150% hoÆc ( HSL x 210.000 + PCTN x x lµm thª m 200% Sè ngµy c«ng chÕ ® é Trong ®ã : 150% møc l-¬ng giê cña ngµy lµm viÖc b×nh th-êng ¸p dông ®èi víi nh÷ng giê lµm thªm vµo ngµy b×nh th-êng. 200% møc l-¬ng giê cña ngµy lµm viÖc b×nh th-êng ¸p dông ®èi víi nh÷ng giê lµm thªm vµo ngµy nghØ hµng tuÇn hoÆc ngµy lÔ tÕt . 20
- Xem thêm -