Tài liệu Tiết kiệm chi phí kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại công ty cpdv hoàng gia

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 115 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................1 1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm .........1 2. Mục tiêu của nghiên cứu đề tài “Tiết kiệm chi phí kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm” .......................................................................................................2 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài. ...................................................2 4. Phƣơng pháp (cách thức) thực hiện đề tài. ......................................................... 4 5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp. ......................................................................4 CHƢƠNG I: CƠ SƠ LÝ LUẬN VỀ CHI PHÍ KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. .....................5 1.1. Tổng quan về chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp. ............................................................................................................5 1.1.1. Chi phí kinh doanh trong các doanh nghiệp. ..............................................5 1.1.1.1. Khái niệm, bản chất về chi phí kinh doanh. .............................................5 1.1.1.2. Phân loại chi phí kinh doanh. ....................................................................5 1.1.2. Giá thành sản phẩm. ......................................................................................8 1.1.2.1. Khái niệm, ý nghĩa của giá thành sản phẩm. ...........................................8 1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm. ....................................................................9 1.1.2.3. Các phƣơng pháp tính giá thành sản phẩm. ...........................................10 1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. ......................... 11 1.2. Tiết kiệm chi phí kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm. .......................... 13 1.2.1. Sự cần thiết phải tiết kiệm chi phí kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm. ....................................................................................................................... 13 1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh tiết kiệm chi phí kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm. ....................................................................................................................... 13 1.2.2.1. Các chỉ tiêu phản ánh tiết kiệm chi phí. ....................................................13 1.2.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hạ giá thành sản phẩm. ........................................15 1.2.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến tiết kiệm chi phí kinh doanh và hạ giá thành .16 a) Nhân tố môi trƣờng bên ngoài. .....................................................................16 b) Nhân tố bên trong các doanh nghiệp. .......................................................... 18 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ “TIẾT KIỆM CHI PHÍ KINH DOANH VÀ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CPDV HOÀNG GIA”. ..................................................................19 2.1. Tổng quan tình hình và ảnh hƣởng nhân tố môi trƣờng đến vấn đề “Tiết kiệm chi phí kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại Công ty CPDV Hoàng Gia”. ....................................................................................................................... 19 2.1.1. Khái quát về Công ty CPDV Hoàng Gia. .....................................................19 2.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển. ............................................................ 19 2.1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh chủ yếu hiện nay của Công ty cổ phần dịch vụ Hoàng Gia.....................................................................................................20 2.1.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty cổ phần dịch vụ Hoàng Gia. .......21 2.1.1.4. Khái quát về kết quả SXKD của Công ty CP DV Hoàng Gia qua 2 năm 2010 và 2011. .....................................................................................................25 2.1.2. Các nhân tố ảnh hƣởng đến “Tiết kiệm chi phí kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại Công ty CPDV Hoàng Gia ”. .................................................27 2.1.2.1. Môi trƣờng bên ngoài. ...............................................................................27 2.1.2.2. Môi trƣờng bên trong công ty. ....................................................................29 2.2. Thực trạng vấn đề “Tiết kiệm chi phí kinh doanh và hạ giá sản phẩm tại Công ty CPDV Hoàng Gia”. ...................................................................................30 2.2.1. Thực trạng chi phí kinh doanh tại Công ty CPDV Hoàng Gia. .................30 2.2.2. Thực trạng tiết kiệm chi phí kinh doanh tại Công ty CPDV Hoàng Gia. .37 2.2.3. Thực trạng hạ giá thành sản phẩm tại Công ty CPDV Hoàng Gia............40 CHƢƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ VẤN ĐỀ “TIẾT KIỆM CHI PHÍ KINH DOANH VÀ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CPDV HOÀNG GIA ”. .................................................................46 3.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu. .....................................................46 3.1.1. Những kết quả đã đạt đƣợc. ...........................................................................46 3.1.2. Những mặt còn hạn chế, tồn tại và nguyên nhân. ........................................47 3.2. Các đề xuất, kiến nghị về vấn đề “Tiết kiệm chi phí kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm ”. .....................................................................................................48 3.3. Điều kiện thực hiện. ......................................................................................52
- Xem thêm -