Tài liệu Tiếng gọi của hoang dã

  • Số trang: 109 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 180 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

tiếng gọi của hoang dã
Chia sẻ tri thức, kết nối bè bạn! ^^ TIÏËNG GOÅI NÚI HOANG DAÄ 1 MUÅC LUÅC CHÛÚNG MÖÅT : VAÂO COÄI NGUYÏN THUYÃ ........................................................................ 2 CHÛÚNG HAI : LUÊÅT CUÃA DUÂI CUI VAÂ RÙN G NANH .................................................... 15 CHÛÚNG BA CON THUÁ NGUYÏN THUYÃ THÖËNG SOAÁI .................................................. 26 CHÛÚNG BÖËN : KEÃ ÀAÄ ÀAÅT TÚÁI QUYÏÌN LÛÅC ................................................................ 43 CHÛÚNG NÙM LAO KHÖÍ TRÏN VÏÅT ÀÛÚÂNG MOÂN ....................................................... 54 CHÛÚNG SAÁU VÒ TÒNH YÏU THÛÚNG ÀÖËI VÚÁI MÖÅT CON NGÛÚÂI ............................... 73 CHÛÚNG BAÃY: TIÏËNG GOÅI ............................................................................................... 89 http://ebooks. vdcmedia. com Jack London 2 CHÛÚNG MÖÅT : VAÂO COÄI NGUYÏN THUYÃ Öi khaát voång xûa àêët trúâi röång bûúác Giêån thoái thûúâng xñch chùåt tûåa lao tuâ Àïm àöng laånh tûâ giêëc nöìng möång ûúác Laåi bûâng söi huyïët thöëng cuãa hoang vu! Bêëc khöng hïì àoåc baáo, chûá nïëu coá àoåc thò hùæn àaä biïët laâ sùæp gay go àïën núi röìi, khöng chó gay go cho riïng noá, maâ coân cho caã hoå haâng nhaâ choá vuâng duyïn haãi, tûâ võnh Piugñt Xao àïën têån Xan Àiïgö thûá choá coá bùæp thõt rùæn khoeã vaâ böå löng dêìy êëm aáp. ÊËy ë laâ búãi vò con ngûúâi, qua quaá trònh doâ dêîm giûäa àêët trúâi töëi tùm vuâng Bùæc Cûåc, àaä tòm thêëy möåt thûá kim loaåi maâu vaâng vaâ búãi vò caác cöng ty taâu biïín vaâ vêån taãi khaáo rêìm lïn vïì sûå phaát hiïån àoá, cho nïn coá haâng ngaân ngûúâi àaä àöí vïì xö vaâo vuâng àêët phûúng Bùæc. Nhûäng con ngûúâi àoá cêìn coá choá, maâ thûá choá hoå cêìn laâ thûá choá cúä lúán, coá bùæp thõt rùæn khoeã àïí maâ lao àöång nùång nhoåc, vaâ coá böå löng daây rêåm raåp àïí maâ chöëng àúä vúái giaá tuyïët. Bêëc söëng trong möåt khu nhaâ röång lúán giûäa thung luäng Kanta Clara ngêåp nùæng. Ngûúâi ta goåi àoá laâ trang traåi cuãa ngaâi thêím phaán Milú. Khu nhaâ úã xa àûúâng caái, húi khuêët trong luâm cêy rêåm. Qua keä laá coá thïí nhòn thêëy thêëp thoaáng haâng hiïn röång, maát rûúåi chaåy suöët böën bïn nhaâ. Tûâ ngoaâi vaâo àïën nhaâ nhûäng con àûúâng xe chaåy raãi soãi, lûúån quanh co qua mêëy baäi coã röång, dûúái nhûäng lúáp caânh xen nhau cuãa nhûäng haâng baåch dûúng cao lúán. Khu àùçng sau, àêët àai coân röång baát ngaát hún. Coá nhûäng chuöìng ngûåa lúán, úã àoá hún chuåc ngûúâi chêën giûä ngûåa hoâ heát êìm ô, nhiïìu daäy laán traåi cho àêìy túá úã coá dêy nhö leo kñn maái, möåt daäy nhaâ ngang ngùn nùæp daâi dùçng dùåc, nhûäng chöî ngöìi maát dûúái giaân nho daåi, nhûäng baäi caã xanh rúân, vûúân cêy ùn quaã vaâ nhûäng khoám dêu. Röìi thò coân coá caã möåt traåm búm cho chiïëc giïëng phun, vaâ möåt bïí lúán xêy bùçng xi-mùng, laâ núi http://ebooks. vdcmedia. com TIÏËNG GOÅI NÚI HOANG DAÄ 3 caác cêåu con trai nhaâ thêím phaán Mi-lú nhaâo lùån möîi buöíi saáng vaâ ngêm mònh cho maát trong nhûäng buöíi chiïìu noáng nûåc. Vêåy maâ Bêëc ta àaä ngûå trõ caã caái dinh cú röång lúán naây. Taåi núi àêy Bêëc àaä sinh ra, vaâ cuäng taåi núi àêy Bêëc àaä traãi qua böën nùm tuöíi àúâi cuãa noá. Dô nhiïn cuäng coân coá nhûäng con choá khaác. Giûäa möåt núi röång baát ngaát thïë naây, khöng thïí khöng coá thïm nhiïìu nhûäng con choá khaác àûúåc, nhûng chuáng khöng àaáng àïëm xóa túái. Chuáng lùng xùng, söëng chen chuác trong nhûäng chiïëc cuäi hay trong nhûäng xoá xónh naâo àoá cuãa khu nhaâ, ñt ai nhêån thêëy, coá möåt con choá laâ choá Tuát, loaåi choá Nhêåt Baãn luân tõt, möåt con khaác laâ Idaben, loaåi choá Mïhicö truåi löng - nhûng giöëng choá kyâ quùåc hiïëm khi thêëy chuáng loá ra khoãi cûãa hay àùåt chên xuöëng àêët. Ngoaâi ra, coân coá luä choá sùn caáo, ñt ra cuäng vaâi chuåc con: chuáng thûúâng suãa lïn nhûäng tiïëng ghï súå doaå con Tuát vaâ Idaben möîi khi boån naây thoâ àêìu ra cûãa söí nhòn chuáng, vaâ hai con àûúåc caã möåt àoaân con úã vuä trang bùçng chöíi vaâ caán taãi lau saân baão vïå. Nhûng Bêëc khöng phaãi laâ haång choá chui ruác trong nhaâ, cuäng khöng phaãi laâ haång choá nhöët trong cuäi. Toaân böå vûúng quöëc naây laâ cuãa Bêëc. Noá cuäng nguåp lùån trong bïí búi hoùåc cuâng ài sùn vúái caác cêåu con trai cuãa öng Thêím. Noá höå töëng Mo-li vaâ Ï-lïx, caác cö con gaái cuãa öng Thêím, trong nhûäng buöíi daåo chúi döng daâi cuãa hai cö vaâo buöíi hoaâng hön hoùåc saáng tinh mú. Nhûäng àïm giaá laånh, noá nùçm daâi dûúái chên öng chuã trûúác ngoån lûãa loâ sûúãi rûâng rûåc trong phoâng àoåc saách. Noá coäng nhûäng àûáa chaáu cuãa öng chuã trïn lûng, hoùåc àuâa vúái chuáng lùn troân trïn coã, vaâ canh giûä tûâng bûúác chên cuãa boån treã khi chuáng maåo hiïím moâ ra àïën voâi nûúác úã sên chuöìng ngûåa, hay coá khi xa hún nûäa, àïën têån caác baäi coã chùn ngûåa vaâ àaám àêët tröìng dêu. Khi ài qua luä choá sùn, Bêëc bûúác tröng oai vïå. Coân àöëi vúái boån con Tuát vaâ Idaben thò Bêëc hoaân toaân phúát lúâ. Vò Bêëc laâ vua maâ! Vua cuãa moåi thûá sinh vêåt boâ, lïët vaâ bay, kïí caã con ngûúâi nûäa, trong caái trang traåi naây cuãa ngaâi thêím phaán Mi-lú. Böë cuãa Bêëc, tïn goåi En-mö, laâ möåt con choá noâi Xanh Beác-na khöíng löì, àaä tûâng laâ baån khùng khñt cuãa ngaâi Thêím, coân Bêëc coá àêìy triïín voång nöëi goát böë. Noá khöng thêåt to lúán bùçng böë - Bêëc chó nùång coá 140 pao - búãi vò Seáp, meå cuãa Bêëc, chó laâ möåt con choá chùn http://ebooks. vdcmedia. com Jack London 4 cûâu noâi Xcötlen. Tuy nhiïn, nùång 140 pao, laåi cöång thïm veã chûäng chaåc àûúâng hoaâng nhúâ cuöåc söëng sung tuác vaâ àûúåc moåi loaâi kñnh nïí, àaä taåo cho Bêëc möåt phong caách thêåt àuáng laâ vûúng giaã. Trong böën nùm trúâi tûâ khi sinh ra, Bêëc àaä söëng cuöåc àúâi cuãa möåt nhaâ quyá töåc àûúåc thoaã maän moåi àiïìu. Noá rêët àöîi kiïu haänh vïì mònh. Thêåm chñ coá phêìn naâo tûå cho mònh laâ àêëng àöåc tön - nhû caác ngaâi trûúãng giaã nöng thön thónh thoaãng cuäng trúã nïn nhû vêåy, do hoaân caãnh ïëch ngöìi àêëy giïëng cuãa caác ngaâi. Thïë nhûng, noá àaä traánh cho mònh khoãi trúã thaânh möåt giöëng choá nhaâ chó quen àûúåc nuöng chiïìu. Nhûäng cuöåc ài sùn vaâ nhûäng cuöåc vui chúi ngoaâi trúâi tûúng tûå àaä ngùn khöng cho múä phaát triïín vaâ giuáp cho caác bùæp thõt cuãa noá trúã nïn rùæn chùæc. Vaâ àöëi vúái noá, cuäng nhû àöëi vúái moåi loaâi thñch tùæm trong böìn nûúác laånh, viïåc yïu thñch nûúác àaä laâ möåt moán thuöëc böí giuáp giûä gòn sûác khoeã. Bêëc laâ möåt con choá nhû thïë àêëy vaâo caái muâa thu nùm 1897, giûäa luác "cún söët vaâng" úã Clonàai àang löi cuöën biïët bao nhiïu ngûúâi trïn khùæp thïë gian lao vaâo vuâng àêët phûúng Bùæc giaá buöët. Nhûng Bêëc laåi chaã hïì àoåc baáo vaâ Bêëc cuäng khöng biïët rùçng Menuún, möåt trong nhûäng ngûúâi phuå vûúân, laâ möåt ngûúâi quen bêëc àùæc dô. Menuún coá möåt nïët xêëu khoá chûâa. Gaä maáu me chúi xöí söë Taâu. Ngay trong cuöåc àoã àen, gaä laåi coá möåt cöë têåt: tin vaâo möåt löëi àaánh phên loaåi. Àiïìu naây chùæc chùæn àêíy gaä vaâo tai hoaå. Búãi vò muöën chúi löëi àaánh phên loaåi phaãi coá nhiïìu tiïìn, maâ àöìng lûúng cuãa möåt chaâng phuå vûúân thò nay àïën viïåc bao cho nöîi nhu cêìu cuãa vúå vaâ caã möåt bêìy con cuäng coân khöng xong nûäa laâ! Öng Thêím àang ài dûå cuöåc hoåp cuãa Höåi nhûäng ngûúâi tröìng nho, coân baån treã thò àang bêån töí chûác möåt cêu laåc böå àiïìn kinh, trong caái àïm àaáng ghi nhúá àaä xaãy ra vuå phaãn trùæc cuãa Menuún. Chùèng möåt ai nhòn thêëy Menuún cuâng Bêëc bùng qua vûúân cêy ùn quaã chuöìn ra ngoaâi, maâ Bêëc cuäng tûúãng àêëy chó laâ möåt cuöåc daåo chúi bònh thûúâng thöi. Khi Menuún vaâ Bêëc ra àïën ga xeáp Cúlñtgiú Paác thò chó coá àöåc möåt ngûúâi àoá àûáng nhòn thêëy. Ngûúâi àoá chuyïån troâ vúái Menuún möåt chöëc, röìi ngûúâi ta nghe thêëy tiïìn trao àöíi qua laåi xuãng xoaãng. http://ebooks. vdcmedia. com TIÏËNG GOÅI NÚI HOANG DAÄ 5 - Maây coá quêën cöí noá laåi hay khöng? Àïí thïë maâ trao aâ? - ngûúâi laå mùåt noái cöåc cùçn. Menuún lêëy möåt súåi dêy thûâng thùæt buöåc hai voâng quanh cöí Bêëc bïn dûúái caái voâng cöí. - Cûá xoùæn chùåt laåi laâ thûâa sûác laâm cho noá ngheåt thúã - Menuún noái. Ngûúâi laå mùåt hûâm möåt tiïëng taán thaânh trong cöí hoång. Bêëc àaä àûáng yïn àïí cho Menuún buöåc dêy vaâo cöí mònh. Têët nhiïn, noá cuäng thêëy sûå viïåc diïîn biïën khaác thûúâng. Nhûng Bêëc àaä taåo àûúåc thoái quen tin tûúãng vaâo nhûäng ngûúâi noá quen biïët, vaâ noá cöng nhêån laâ nhûäng con ngûúâi êëy coá möåt trñ khön vûúåt xa hùèn trñ khön cuãa noá. Nhûng khi àêìu cuãa súåi dêy thûâng àûúåc àùåt vaâo baân tay cuãa ngûúâi laå mùåt, thò noá gûâ lïn àe doaå. êëy laâ noá cuäng chó àún giaãn muöën gúåi yá cho keã kia biïët laâ noá khöng bùçng loâng, maâ vúái àûác tñnh kiïu haänh cuãa noá thò noá cho rùçng gúåi yá tûác laâ ra lïånh. Thïë maâ coá ngúâ àêu chiïëc dêy thùçng laåi thñt chùåt lêëy cöí noá, laâm noá ngheåt thúã. Tïn naây àoán lêëy noá nûãa chûâng, tuám chùåt lêëy hoång noá, röìi bùçng möåt caái vùån tay kheáo leáo, quêåt noá ngaä ngûãa. Thïë röìi, súåi dêy thùæt chùåt laåi khöng thûúng xoát, coân Bêëc thò àiïn cuöìng vuâng vêîy, lûúäi theâ ra, löìng ngûåc to lúán höín hïín möåt caách vö ñch. Suöët àúâi noá, chûa bao giúâ noá laåi bõ àöëi xûã àï heân àïën nhû vêåy, vaâ cuäng suöët àúâi noá, chûa bao giúâ noá laåi giêån àïën nhû vêåy. Nhûng sûác Bêëc kiïåt dêìn, àöi mùæt múâ dêìn, vaâ Bêëc lõm ài chaã coân biïët gò nûäa, khi chuyïën taâu hoaã dûâng laåi theo hiïåu cúâ vaâ hai tïn kia neám noá vaâo toa chúã haânh lyá. Khi noá tónh laåi, noá lúâ múâ caãm thêëy àau úã lûúäi vaâ nhêån thêëy mònh àang bõ àûa ài trong möåt loaåi xe cöå naâo àoá chaåy xoác naãy lïn. Tiïëng rñt khaân khaân cuãa chiïëc coâi àêìu maáy xe lûãa ài qua ngaä tû àaä maách baão cho noá hiïíu laâ noá àang úã àêu. Àaä quaá nhiïìu lêìn ài àûúâng vúái öng Thêím nïn noá chùèng laå gò caái caãm giaác khi ngöìi trong möåt toa haânh lyá. Noá múã mùæt. Trong àöi mùæt vuåt bûâng lïn cún giêån löi àònh cuãa möåt àûác vua bõ bùæt coác. Ngûúâi laå mùåt vöåi nhaãy böí vaâo àïí tuám lêëy cöí noá, nhûng Bêëc nhanh hún gaä. Hai haâm rùng Bêëc bêåp vaâo baân tay àang lao túái, vaâ khöng chõu núái loãng tñ naâo cho àïën khi Bêëc laåi bõ thùæt cöí àïën ngaåt thúã vaâ ngêët ài lêìn nûäa. Nghe tiïëng huyânh huyåch vêåt löån, ngûúâi cöng nhên khuên vaác haânh lyá chaåy àïën. http://ebooks. vdcmedia. com Jack London 6 - Thïë àêëy! Noá lïn cún! - Gaä bùæc coác vûâa noái vúái ngûúâi cöng nhên, vûâa giêëu kñn baân tay raách naát khöng cho ngûúâi naây nhòn thêëy - Töi àûa noá lïn Phrixcö höå öng chuã. möåt öng thuá y cûâ khöi úã àêëy baão laâ öng ta chûäa àûúåc. Trong möåt caái laán nhoã àùçng sau möåt quaán rûúåu taåi bïën caãng San Francisco, gaä laåi biïån baåch cho mònh rêët àöëi huâng höìn khi gaä noái vïì caái àïm ài taâu êëy. - Vïì moán naây, töi chó lêëy 50 thöi - gaä lêím bêím - Coá traã àïën 1000 tiïìn mùåt hùèn hoi, töi cuäng khöng thiïët. Baân tay cuãa gaä quêën chiïëc muâi soa àêîm maáu, öëng quêìn bïn phaãi cuãa gaä raách toaåc tûâ göëi xuöëng àïën mùæt caá chên. Ngûúâi chuã quaán hoãi: - Thïë thùçng cha kia thò daä bao nhiïu? - 100. Khöng keám möåt xu. Àêëy baác liïåu cho. Laäo chuã quan tñnh: - Võ chi laâ 150. Àûúåc, noá cuäng àaáng giaá ngêìn êëy. Túá khöng phaãi laâ keã khöng biïët ngûúâi biïët cuãa. Tïn bùæt coác thaáo maãnh bùng àêîm maáu vaâ nhòn baân tay raách tûúm cuãa mònh: -Phaãi bïånh daåi thò boã meå... Laäo chuã quaán cûúâi lúán: - ÊËy nïëu coá vêåy thò cuäng do caái nghiïåp chûúáng cuãa chuá maây àêëy, chuá maây aå! Laäo noái tiïëp: - Naâo giuáp túá möåt tay trûúác luác chuá maây phúái! Àêìu choaáng vaáng, hoång vaâ lûúäi àau nhûác nhöëi, trong tònh traång àaä bõ boáp cöí àïën gêìn nhû ngùæc ngoaãi, Bêëc gùæng sûác àûúng àêìu vúái nhûäng tïn haânh haå mònh, nhûng noá liïn tiïëp bõ quêåt naä vaâ thùæt ngheåt thúã nhiïìu lêìn, cho àïën khi chuáng duäa àûát àûúåc caái voâng àai bùçng àöìng nùång nïì vaâ gúä ra khoãi cöí noá. Sau àoá súåi dêy thûâng http://ebooks. vdcmedia. com TIÏËNG GOÅI NÚI HOANG DAÄ 7 àûúåc thaáo ra, vaâ Bêëc bõ neám vaâo möåt caái thuâng thûa giöëng chiïëc cuäi. Bêëc nùçm àêëy cho àïën hïët caái àïm chaán ngaán raä rúâi êëy, uã nùång trong loâng möëi phêîn nöå vaâ niïìm kiïu haänh bõ thûúng töín. Noá khöng thïí hiïíu nöíi têët caã nhûäng àiïìu xaãy ra àoá nghôa laâ thïë naâo. Nhûäng con ngûúâi laå luâng kia muöën gò úã noá? Taåi sao hoå laåi giam giûä noá trong caái thûâng chêåt heåp naây? Noá khöng hiïíu taåi sao caã, nhûng trong loâng nùång trôu möåt caãm giaác mú höì laâ coá möëi tai hoaå naâo àoá àang lú lûãng trïn àêìu noá. Àïm êëy, nhiïìu lêìn noá àaä vuâng àûáng dêåy khi chiïëc cûãa laán laách caách múã, hy voång àûúåc nhòn thêëy öng Thêím, hoùåc ñt nhêët laâ boån treã. Nhûng möîi lêìn nhû vêåy, noá chó bùæt gùåp caái mùåt nuáng nñnh cuãa laäo chuã quaán noá ra nhoâm noá dûúái aánh saáng vaâng ïåch cuãa möåt ngonj nïën laâm bùçng múä. Vaâ möîi lêìn nhû vêåy, tiïëng suãa vui mûâng àang run run sùæp bêåt ra tûâ cöí hoång Bêëc laåi tan ài thaânh möåt tiïëng giêån dûä. Nhûng röìi laäo chuã quaán cuäng àïí cho noá yïn möåt mònh röìi saáng höm sau, böën ngûúâi bûúác vaâo vaâ khiïng caái thuâng ra. Laåi thïm nhûäng keã haânh haå mònh àêy. Bêëc khùèng àõnh nhû vêåy, búãi vò tröng chuáng coá veã aác àöåc, àêìu toác búâm xúâm, quêìn aáo lïëch thïëch, vaâ Bêëc gêìm theát, nöíi cún thõnh nöå lïn vúái chuáng qua caác then cûãa chiïëc thuâng göî. Chuáng chó cûúâi giïîu vaâ thoåc gêåy vaâo Bêëc. Bêëc chöìm túái döìn dêåp têën cöng nhûäng àêìu gêåy thoåc vaâo, cho àïën khi noá nhêån thêëy laâ hoaá ra boån chuáng muöën nhû vêåy. Buöìn naãn, Bêëc àaânh thûác thuã nùçm daâi, àïí mùåc cho chuáng nêng caái thuâng àûa vaâo möåt chiïëc xe ngûåa. Vaâ thïë laâ tûâ àêëy, Bêëc cuâng chiïëc thuâng giam giûä bùæt àêìu àûúåc chuyïín tûâ tay ngûúâi naây sang tay ngûúâi khaác. Caác nhên viïn cuãa haäng vêån taãi töëc haânh nhêån traách nhiïåm chuyïín noá. möåt chiïëc xe ngûåa khaác chúã Bêëc àïën möåt núi naâo àêëy; röìi möåt chiïë xe taãi laåi mang noá ài, cuâng vúái möåt àöëng nhûäng hoâm vaâ goái, trïn möåt chiïëc taâu phaâ, tûâ chiïëc taâu phaâ naây, xe taãi laåi àûa noá túái möåt ga xe lûãa lúán vaâ cuöëi cuâng, noá àûúåc àûa vaâo trong möåt toa taâu töëc haânh. Trong suöët hai ngaây àïm, chiïëc toa taâu àûúåc keáo theo sau nhûäng àêìu maáy rñt liïn höìi. Vaâ suöët hai ngaây àïm êëy, Bêëc khöng ùn khöng uöëng. Loâng chûáa chêët cùm giêån Bêëc àaä àaáp laåi thaái àöå laâm thên cuãa nhûäng nhên viïn haäng töëc haânh bùçng nhûäng tiïëng http://ebooks. vdcmedia. com Jack London 8 gêìm gûâ, vaâ hoå àaä traã àuäa bùçng caách trïu tûác noá. Khi noá lao ònh ra then thuâng göî, run lïn vaâ suâi boåt meáp vò giêån dûä, hoå cûúâi giïîu vaâ chïë nhaåo noá. Hoå gêìm gûâ vaâ suãa nhû nhûäng con choá àaáng gheát, kïu meo meo, àêåp tay àen àeát vaâ gaáy. Têët caã nhûäng caái àoá àïìu rêët dúá dêín, noá biïët vêåy; nhûng chñnh vò vêåy maâ noá thêëy danh giaá cuãa noá caâng bõ xuác phaåm, vaâ nöîi cùm giêån caâng möîi luác möåt tùng. Àoâi ùn khöng phaãi laâ àiïìu noá quan têm nhiïìu lùæm, nhûng khaát nûúác àaä laâm cho noá cûåc kyâ khöí súã vaâ thöíi buâng sûå phêîn nöå cuãa noá lïn àïën mûác nhû phaát söët. Trong luác noá àang cùng thùèng cao àöå vaâ hïët sûác nhaåy caãm, nhûäng àöëi xûã xêëu xa àaä xö àêíy noá vaâo möåt cún söët, cún söët naây caâng tùng thïm vò hoång bõ viïm têëy vaâ lûúäi khö khöëc, sûng phöìng. Chó coá möåt àiïìu laâm noá haâi loâng: súåi dêy thûâng àaä rúâi khoãi cöí noá. Súåi dêy êëy àaä taåo cho boån ngûúâi kia möåt lúåi thïë, nhûng khöng cöng bùçng àöëi vúái noá. Song bêy giúâ chùèng coân súåi dêy êëy úã cöí, thò Bêëc seä cho chuáng biïët tay. Chuáng àûâng bao giúâ hoâng àùåt möåt súåi dêy naâo khaác vaâo cöí noá. Bêëc quaã quyïët nhû vêåy. Suöët hai ngaây àïm noá khöng ùn khöng uöëng, vaâ trong hai ngaây àïm bõ haânh haå êëy, nöîi cùm giêån chûáa chêët bïn trong noá baáo trûúác sûå chùèng laânh cho keã naâo vö phuác chaåm phaãi noá àêìu tiïn. Àöi mùæt noá vùçn lïn àoã ngêìu. Noá àaä hoaá thaânh möåt con quyã nöå khi xung thiïn. Noá thay àöíi àïën nöîi duâ baãn thên öng Thêím coá gùåp cuäng seä khöng thïí nhêån ra àûúåc noá nûäa. Vaâ nhûäng nhên viïn trïnt aâu thúã phaâo nheå nhoäm luác hoå töëng khûá àûúåc noá ra khoãi taâu hoaã taåi thaânh phöë Seatle. Böën ngûúâi rêët thêån troång bï chiïëc thuâng thûa tûâ chiïëc xe ngûåa vaâo trong möåt maãnh sên sau heåp coá tûúâng cao vêy kñn. möåt ngûúâi chùæc mêåp mùåc chiïëc aáo nõt maâu àoã daän röång úã cöí, bûúác ra vaâ kyá vaâo söí cuãa ngûúâi àaánh xe ngûåa. Bêëc àoaán chùæc tïn naây seä haânh haå mònh tiïëp, thïë laâ noá lao mònh ra saát thaânh göî möåt caách dûä túån. Ngûúâi kia móm cûúâi nham hiïím, mang àïën möåt chiïëc ròu nhoã vaâ möåt caái duâi cui. Ngûúâi àaánh xe hoãi: - Öng khöng àõnh thaã noá bêy giúâ chûá? http://ebooks. vdcmedia. com TIÏËNG GOÅI NÚI HOANG DAÄ 9 - Sao laåi khöng? - ngûúâi kia vûâa traã lúâi, vûâa böí chiïëc ròu vaâo caái thuâng àïí naåy ra. Lêåp tûác böën ngûúâi mang choá àïën vöåi boã chaåy taán loaån, röìi tûâ võ trñ ngöìi vùæt veão trïn àónh tûúâng cao an toaân, hoå chuêín bõ chûáng kiïën caãnh tûúång sùæp diïîn ra. Bêëc xöng túái cùæn ngêåp rùng vaâo thanh göî vúä toaác, nhay xeá, vêåt löån vúái thanh göî. úã bïn ngoaâi, ròu böí xuöëng àêu, thò úã bïn trong Bêëc sêën túái àoá, gûâ gaâo gêìm rñt. Ngûúâi mùåc aáo àoã chùm chuá thaáo cuäi cho noá ra vúái thaái àöå àiïìm tônh bao nhiïu, thò noá löìng löån chûåc xöng ra vúái thaái àöå hung dûä bêëy nhiïu. Khi àaä phaá àûúåc möåt löî tröëng vûâa ngûúâi Bêëc chui loåt, gaä àaân öng lïn tiïëng: - Naâo! Caái con quyã mùæt àoã kia! - àöìng thúâi gaä vûát chiïëc ròu ài vaâ chuyïín chiïëc duâi cui sang tay phaãi. Vaâ Bêëc quaã àaä trúã thaânh möåt con quyã mùæt àoã, vúái thên hònh thu hïët laåi chuêín bõ nhaãy voåt, löng dûång àûáng, meáp suãi boåt, àöi mùæt ngêìu àoã aánh lïn möåt ngoån lûãa àiïn daåi. Nhùçm thùèng ngûúâi kia, noá phoáng toaân böå 140 pao nùång chûáa chêët sûå giêån dûä cuãa noá, cöång thïm caã sûác nùång cuãa möëi cùm giêån bõ àeâ neán trong suöët hai ngaây àïm tuâ haäm. Àang lao nûãa chûâng, àuáng vaâo luác hai haâm cuãa noá sùæp bêåp vaâo con ngûúâi trûúác mùåt, thò möåt àoân giaáng àöåt ngöåt chùån àûáng caã thên hònh noá laåi vaâ àaánh gêåp hai haâm rùng cuãa noá àêåp vaâo nhau àau àúán. Noá ngaä löån nhaâo, giaáng lûng vaâ sûúân xuöëng àêët. Trong àúâi noá, chûa bao giúâ noá bõ àaánh bùçng duâi cui, nïn noá khöng hiïíu ra sao caã. Vúái möåt tiïëng giöëng tiïëng ruá hún laâ tiïëng suãa, noá laåi bêåt dêåy vaâ lao voåt lïn. Àoân trñ maång laåi giaáng túái vaâ quêåt noá xuöëng àêët. Lêìn naây thò noá biïët àoá laâ chiïëc duâi cui, nhûng àiïn lïn röìi, noá chaã coân biïët thêån troång gò nûäa. Haâng chuåc lêìn, noá lao lïn têën cöng, vaâ cuäng bêëy nhiïu lêìn chiïëc duâi cui beã gaäy cuöåc têën cöng vaâ àaánh guåc noá. Sau möåt àoân àùåc biïåt aác liïåt, Bêëc boâ lï ra, quaá choaáng vaáng, khöng voåt lïn àûúåc nûäa. Noá khêåp khiïîng laão àaão bûúác quanh, maáu http://ebooks. vdcmedia. com Jack London 10 ûáa ra caã muäi, caã möìm, vaâ caã tai, böå löng àeåp cuãa noá lêëm têëm nhûäng àöëm nûúác boåt àêîm maáu. Luác naây, ngûúâi mùåc aáo àoã beân bûúác túái, cöë tònh quêåt cho noá möåt cuá khuãng khiïëp vaâo muäi. Moåi àoân àau àúán tûâ naäy àïën giúâ thêåt chaã muâi meä gò so vúái cuá àaánh àau àïën thêëu gan, thêëu ruöåt naây. Röëng lïn möåt tiïëng hung túån gêìn nhû tiïëng gêìm cuãa sû tûã, noá laåi lao vaâo ngûúâi kia. Nhûng gaä chuyïín chiïëc duâi cui tûâ tay phaãi sang tay traái, bònh tônh toám lêëy haâm dûúái cuãa Bêëc, àöìng thúâi vùån noá xuöëng phña dûúái vaâ ra àùçng sau. Bêëc vuâng vêîy trïn khöng, vaåch thaânh möåt voâng troân, löån thïm nûãa voâng nûäa röìi àêm àêìu vaâ ûác xuöëng àêët. Lêìn cuöëi cuâng, Bêëc lao túái, gaä daân öng beân giaáng cho noá möåt àoân aác hiïí maâ gaä àaä chuã têm giûä laåi cho àïën luác naây chûa thi thöë, vaâ thïë laâ Bêëc guåc hùèn, rúi xuöëng, hoaân toaân bêët tónh. - AÁi daâ! Trõ choá nhû vêåy phaãi noái laâ tuyïåt! - möåt ngûúâi trïn tûúâng cao reo lïn thñch thuá. Tiïëng gaä àaánh xe àaáp: - Töët hún hïët laâ trõ mêëy con ngheäo, trõ haâng ngaây, chuã nhêåt trõ hai lêìn - vaâ gaä treâo lïn x,e ra roi thuác ngûåa ài. Bêëc höìi tónh, nhûng sûác lûåc cuãa noá thò àaä kiïåt. Noá vêîn nùçm beåp úã chöî noá rúi xuöëng luác naäy, theo doäi ngûúâi mùåc aáo nõt àoã. -Tïn noá laâ Bêëc - ngûúâi àaân öng noái möåt mònh, nhùæc laåi mêëy chûä trong bûác thû cuãa laäo chuã quaán àaä viïët cho gaä baáo trûúác vïì caái thuâng àûång moán haâng - Naâo! Bêëc! Anh baån! - Gaä noái tiïëp bùçng möåt gioång thên mêåt vui veã - Chuáng ta àaä coá möåt cuöåc êíu àaã nho nhoã vúái nhau, thöi àïën àêy töët hún hïët laâ chuáng ta cho qua, àûâng àïí têm nûäa nheá! Chuá maây àaä hiïíu àûúåc cûúng võ cuãa chuá maây, coân ta, thò ta biïët cûúng võ cuãa ta. Haäy trúã thaânh möåt con choá ngoan, röìi têët caã moåi viïåc seä tröi chaãy ïm àeåp. Coân nïëu chuá maây maâ bûúáng, thò ta seä quêåt cho sùåc cúm ra. Nghe chûa? Gaä vûâa noái vûâa maånh baåo lêëy tay vöî vïì trïn caái àêìu maâ vûâa röìi gaä àaä nïån cho khöng thûúng tiïëc, vaâ mùåc duâ löng Bêëc vö tònh dûång ngûúåc caã lïn möîi khi baân tay êëy chaåm vaâo noá, noá vêîn cam chõu sûå vöî vïì maâ khöng phaãn ûáng. Vaâ khi gaä mang nûúác àïën, noá http://ebooks. vdcmedia. com TIÏËNG GOÅI NÚI HOANG DAÄ 11 uöëng haáo hûác, röìi sau àoá laåi vöì vêåp ngöën möåt bûäa thõt söëng thoaã thuï, hïët suác naây àïën suác khaác, ngay trong baân tay gaä boán cho noá. Noá àaä bõ àaánh guåc - noá biïët vêåy - nhûng khöng bõ àaánh àïën tan xûúng. Noá vônh viïîn nhêån thêëy laâ noá khöng hoâng gò chöëng laåi möåt con ngûúâi coá chiïëc duâi cui trong tay. Noá àaä hoåc àûúåc möåt baâi hoåc maâ sau naây cho àïën hïët àúâi noá vêîn khöng hïì quïn. Chiïëc duâi cui naây laâ möåt sûå phaát hiïån múái. Àoá laâ vêåt àûa noá vaâo laänh àõa cuãa luêåt lïå nguyïn thuyã, vaâ noá nhúá roä baâi hoåc àoá. Sûå thêåt cuãa cuöåc àúâi àaä mang möåt böå mùåt hung taân hún trûúác. Vaâ trong luác noá àûúng àêìu vúái böå mùåt êëy maâ khöng khiïëp súå, thò êëy cuäng laâ luác noá àûúng àêìu bùçng têët caã caái khön ranh tiïìm taâng àaä àûúåc khúi dêåy tûâ trong baãn chêët noá. Ngaây laåi ngaây tröi qua, coá nhûäng con choá khaác àaä àïën, con thò bõ nhöët trong thuâng thûa, con thò àûúåc dùæt àïën bùçng súåi dêy thûâng buöåc cöí. möåt söë con ngoan ngoaän, möåt söë con thò àiïn giêån vaâ gêìm theát nhû Bêëc luác múái àïën. Vaâ Bêëc àaä quan saát àûúåc têët caã boån chuáng, khöng soát möåt con naâo, kinh qua baân tay chïë ngûå cuãa ngûúâi mùåc aáo nõt àoã. Àaä bao lêìn, möîi khi noá nhòn thêëy caãnh tûúång taân baåo diïîn ra, thò baâi hoåc laåi trúã vïì trong trñ noá: möåt con ngûúâi cêìm duâi cui laâ möåt keã laâm ra luêåt, möåt öng chuã phaãi àûúåc tuên lïånh, mùåc duâ khöng nhêët thiïët phaãi thêìn phuåc gaä. Vïì àiïím cuöëi cuâng naây, Bêëc khöng bao giúâ coá löîi. Mùåc duâ noá quaã àaä thêëy coá nhûäng con choá sau khi bõ àaánh vêîn laåi xun xoe bïn caånh ngûúâi êëy, röìi naâo laâ vêîy àuöi mûâng, naâo laâ liïëm tay gaä. Vaâ Bêëc cuäng àaä thêëy möåt con choá khöng chõu thêìn phuåc nhûng cuäng khöng chõu tuên lïånh, cuöëi cuâng bõ giïët trong cuöåc tranh àêëu àïí giaânh thïë thùæng. Thónh thoaãng laåi coá ngûúâi àïën, nhûäng ngûúâi laå, hoå noái chuyïån vúái ngûúâi mùåc aáo nõt àoã bùçng caái gioång söi nöíi, hoùåc taán tónh nhoã to, bùçng àuã thûá gioång. Vaâ vaâo nhûäng lêìn nhû vêåy, sau khi hai bïn rao tiïìn cho nhau, thò nhûäng ngûúâi laå mùåt laåi mang ài möåt vaâi con choá. Bêëc tûå hoãi khöng biïët nhûäng con choá êëy ài àêu, vò chuáng khöng bao giúâ trúã laåi caã; nhûng bïn trong Bêëc canh caánh möåt nöîi lo súå cho tûúng lai, do àoá, möîi lêìn khöng ai àaã àöång gò àïën noá caã thò noá laåi mûâng. http://ebooks. vdcmedia. com Jack London 12 Thïë nhûng cuöëi cuâng cuäng àïën lûúåt noá. êëy laâ caái höm xuêët hiïån möåt anh chaâng beá nhoã, nhùn nheo, noái bö bö möåt thûá tiïëng Anh töìi vúái nhiïìu thaán tûâ kyâ dõ vaâ múái laå maâ Bêëc khöng thïí hiïíu nöíi. - Quyã tha ma bùæt! - anh chaâng kïu to, hai mùæt saáng lïn khi phaát hiïån ra Bêëc - Thêåt laâ möåt con choá tuyïåt vúâi! Ï! Bao nhiïu? - Ba trùm. Coi nhû biïët khöng thöi àêëy! - tiïëng ngûúâi aáo àoã traã lúâi ngay tûác thò - Vò rùçng àêy cuäng laâ tiïìn Nhaâ nûúác thöi, túá chùæc laâ cêåu cuäng chaã phaãn àöëi gò, haã Perön? Perön toeát miïång cûúâi nhùn nhúã. Cûá xeát giaá choá noái chung àaä voåt lïn àïën têìng mêy do nhu cêìu tùng möåt caách ñt coá, thò söë tiïìn naây cuäng khöng phaãi laâ qua saá àöëi vúái möåt con vêåt tuyïåt nhû vêåy. Chñnh phuã Canaàa chùèng thiïåt gò, maâ nhûäng cöng vùn, thû tûâ cuãa chñnh phuã chuyïín ài cuäng chaã bõ chêåm hún tñ naâo. Perön laâ ngûúâi saânh vïì choá nïn khi nhòn thêëy Bêëc, anh biïët laâ trong 1000 con choá múái àûúåc möåt con nhû thïë. "Thêåm chñ möåt vaån con múái àûúåc möåt con nhû thïë" anh thêìm nhêån xeát trong oác. Bêëc nhòn thêëy tiïìn trao qua àöíi laåi giûäa hai ngûúâi, vaâ khöng ngaåc nhiïn chuát naâo khi noá cuâng vúái Cúli, möåt con choá coá caái hiïìn laânh thuöåc noâi Niuphaolên, bõ ngûúâi àaân öng beá nhoã nhùn heo dùæt ài. Àoá laâ lêìn cuöëi cuâng noá nhòn thêëy ngûúâi mùåc aáo nõt àoã, vaâ khi noá cuâng con Cúli àûáng trïn boong taâu Nauön doäi theo thaânh phöë Seatle àang luâi dêìn, thò àoá laâ lêìn cuöëi cuâng noá ngùæm nhòn vuâng àêët phûúng Nam êëm aáp. Perön àûa Bêëc vaâ Cúli xuöëng bïn trong taâu vaâ baân giao chuáng cho möåt anh chaâng to lúán mùåt àen tïn laâ Phrùngxoa. Perön laâ möåt ngûúâi Canada göëc Phaáp, da ngùm ngùm àen; coân Phrùngxoa, thò laåi laâ ngûúâi Canada göëc Phaáp lai thöí dên, vaâ da coân àen hún gêëp böåi. Àöëi vúái Bêëc, hoå thuöåc möåt loaåi ngûúâi múái laå (loaåi ngûúâi maâ söë phêån àaä àõnh ra cho Bêëc laâ coân phaãi gùåp nhiïìu nûäa). Bêëc khöng thêëy trong loâng mònh naãy núã möëi thiïån caãm gò àöëi vúái hoå, tuy nhiïn noá dêìn dêìn àêm ra kñnh troång hoå thêåt sûå. Noá nhanh choáng nhêån thêëy rùçng Perön vaâ Phrùngxoa laâ nhûäng con ngûúâi http://ebooks. vdcmedia. com TIÏËNG GOÅI NÚI HOANG DAÄ 13 cöng minh, bònh tônh vaâ vö tû trong viïåc thi haânh cöng lyá, vaâ quaá thöng thaåo vïì tñnh caách cuãa choá, nïn choá khöng thïí lûâa bõp nöíi. Trïn taâu Nauön, Bêëc vaâ Cúli àaä kïët baån vúái hai con choá khaác: möåt con to lúán, löng trùæng nhû tuyïët, göëc gaác tûâ quêìn àaão Xpitxbúgên. Hùæn àûúåc möåt thuyïìn trûúãng àaánh caá voi mang ài khoãi quêìn àaão àoá, röìi sau hùæn ài theo möåt àoaân nghiïn cûáu àõa chêët àïën vuâng Berên cùçn cöîi úã Canada. Con choá naây bïì ngoaâi laâm ra àiïìu thên thiïån theo möåt kiïíu xaão traá, móm cûúâi trûúác mùåt keã khaác nhûng àöìng thúâi laåi truâ tñnh möåt bûäa chúi khùm leán luát naâo àoá. Vñ duå nhû ngay trong bûäa ùn àêìu tiïn cuâng vúái Bêëc, hùæn àaä xoaáy tröåm möåt phêìn thûác ùn cuãa Bêëc. Bêëc vûâa voåt sang àïí trõ töåi hùæn, thò súåi dêy buöåc àïìu chiïëc roi cuãa Phrùngxoa àaä vuát trong khöng khñ bay àïën trûúác quêëy vaâo tïn keã cùæp. Thïë laâ Bêëc khöng coân phaãi laâm gò nûäa ngoaâi viïåc thu höìi caái xûúng cuãa noá Phrùngxoa thïë laâ cöng bùçng, Bêëc khùèng àõnh vêåy, vaâ uy tñn anh chaâng ngûúâi lai bùæt àêìu lïn cao trong loâng quyá troång cuãa Bêëc. Coân möåt con choá nûäa thò khöng theâm laâm thên vúái ai maâ cuäng khöng nhêån sûå laâm thên cuãa ai. Gaä cuäng khöng mûu toan àaánh cùæp gò cuãa keã múái àïën. Gaä laâ möåt keã rêìu rô uã ï. Gaä thùèng thûâng toã cho Cúli biïët rùçng têët caã mong muöën cuãa gaä laâ haäy àïí cho gaä yïn möåt mònh, vaâ hún nûäa, nïëu cûá àöång vaâo gaä thò röìi seä coá chuyïån phiïìn toaái àêëy! Àïvú laâ tïn goåi cuãa gaä. Gaä ùn röìi nguã, thaãng hoùåc ngaáp daâi chaã quan têm àïën caái gò saát, ngay caã luác con taâu Nauön vûúåt qua võnh Nûä hoaâng Saáclöët, hïët lùæc bïn naây laåi àaão bïn noå chöìm lïn chuái xuöëng, röìi laåi nhaãy hêët ngûúåc caã àñt lïn, cûá y nhû àöì bõ ma aám. Khi Bêëc vaâ Cúli bõ kñch àöång maånh, hoaãng súå àïën gêìn nhû phaát cuöìng lïn, thò gaä nghïính àêìu coá veã khoá chõu, nhûng röìi gaä laåi toã thaái àöå khoan dung vúái chuáng bùçng möåt caái liïëc nhòn thúâ ú, ngaáp möåt caái, röìi laåi vuâi àêìu nùçm nguã. Ngaây cuäng nhû àïm, con taâu röån raâng nhõp àêåp khöng hïì mïåt moãi cuãa chiïëc chên võt, vaâ mùåc duâ ngaây naâo cuäng giöëng hïåt nhû ngaây naâo, Bêëc nhêån giêëy roä raâng laâ tiïët trúâi cûá caâng ngaây caâng reát thïm lïn maäi. Cuöëi cuâng möåt buöíi saáng, tiïëng chên võt ngûâng http://ebooks. vdcmedia. com Jack London 14 bùåt,v aâ con taâu Nauön böîng traân ngêåp möåt khöng khñ nhöån nhaåo. Noá caãm thêëy àiïìu àoá, luä choá kia cuäng caãm thêëy nhû vêåy, vaâ chuáng biïët rùçng sùæp coá möåt thay àöíi gò àêëy. Phrùngxoa lêëy dêy buöåc mêëy con choá laåi, röìi dùæt chuáng lïn boong. Vûâa àùåt chên lïn trïn mùåt boong giaá laånh, chên Bêëc suåc ngay vaâo möåt chêët trùæng noän, sïìn sïåt nhû buân. Noá vöåi nhaãy luâi laåi, khõt lïn möåt tiïëng. Thïm nhiïìu vuån cuãa chêët trùæng êëy àang laã taã rúi tûâ trïn khöng xuöëng. Noá lùæc mònh àïí giuä, nhûng laåi coá nhiïìu vuån khaác rúi xuöëng mònh noá toâ moâ hñt caái cuãa laå êëy, röìi túåp möåt maãnh lïn lûúäi. Caái chêët êëy ran raát nhû lûãa àöët, nhûng mêët ngay. Àiïìu àoá laâm noá böëi röëi, khöng hiïíu àûúåc. Noá thûã laåi möåt lêìn nûäa, kïët quaã nhû cuä. Nhûäng ngûúâi àûáng nhòn cûúâi êìm lïn, vaâ noá caãm thêëy xêëu höí, khöng hiïíu sao caã búãi vò àoá laâ böng tuyïët àêìu tiïn xuêët hiïån trong cuöåc àúâi cuãa noá. http://ebooks. vdcmedia. com TIÏËNG GOÅI NÚI HOANG DAÄ 15 CHÛÚNG HAI : LUÊÅT CUÃA DUÂI CUI VAÂ RÙNG NANH Ngaây àêìu tiïn cuãa Bêëc trïn búâ söng Àaiï giöëng nhû möåt cún aác möång. Noá bõ gêy sûãng söët, kinh ngaåc tûâng giúâ. Bêëc àöåt ngöåt bõ hêët maånh ra khoãi trung têm cuãa coäi vùn minh vaâ bõ töëng vaâo trung têm cuãa nhûäng vêåt nguyïn thuyã. úã àêy khöng coá cuöåc söëng nhaân nhaä tùæm aánh nùæng mún man, khöng coá gò àïí laâm ngoaâi viïåc ài tha thêín vaâ buöìn chaán. úã àêy khöng coá yïn tônh, khöng coá nghó ngúi, cuäng khöng coá möåt phuát naâo an toaân. Têët caã àïìu laâ röëi loaån vaâ chiïën àêëu, vaâ bêët kyâ luác naâo tñnh mïånh cuäng bõ àe doaå. Thûúâng xuyïn caãnh giaác laâ möåt nhu cêìu bùæt buöåc, búãi vò choá vaâ ngûúâi úã àêy khöng phaãi laâ choá vaâ ngûúâi cuãa thõ thaânh. Têët caã boån chuáng àïìu man rúå, chuáng khöng tuên theo möåt luêåt lïå gò ngoaâi luêåt cuãa duâi cui vaâ rùng nanh. Bêëc chûa bao giúâ thêëy choá àaánh nhau theo caái kiïíu nhûäng thûá sinh vêåt nhû soái lang naây àaánh nhau, vaâ kinh nghiïåm àêìu tiïn cuãa noá àaä cho noá möåt baâi hoåc khöng bao giúâ quïn àûúåc. Noái cho àuáng ra, àêy laâ möåt kinh nghiïåm maâ noá ruát ra thay cho keã khaác, chûá nïëu khöng phaãi nhû vêåy thò noá àaä chùèng coân töìn taåi àïí maâ vêån duång kinh nghiïåm êëy cho baãn thên noá sau naây. Cúli chñnh laâ naån nhên cuãa sûå viïåc àaä xaãy ra. Àoaân ngûúâi vaâ choá àoáng traåi gêìn kho chûáa göî. Taåi kho naây, cö naâng Cúli theo thoái quen thên thiïån cuãa mònh saán laåi àaánh baån vúái möåt con choá eátkimö to bùçng möåt con soái trûúãng thaânh, mùåc duâ khöng bùçng möåt nûãa voác daáng cuãa Cúli. Khöng coá möåt dêëu hiïåu baáo trûúác naâo caã, chó coá möåt bûúác nhaãy vaâo nhanh nhû chúáp, möåt tiïëng rùng àêåp vaâo nhau choái nhû tiïëng kim loaåi, vaâ möîi möåt bûúác nhaãy ra cuäng nhanh nhû chúáp, vaâ thïë laâ mùåt Cúli bõ raách toaåc tûâ mùæt àïën haâm. ÊËy caái kiïíu àaánh nhau cuãa choá soái laâ nhû vêåy, àaá möåt caái röìi voåt ra ngoaâi; nhûng khöng chó coá nhû vêåy, maâ coân nûäa. Khoaãng 30 àïën 40 con choá eátkimö khaác chaåy àïën, bao vêy lêëy hai con vêåt àang http://ebooks. vdcmedia. com Jack London 16 àaánh nhau, hònh thaânh möåt voâng troân chùm chuá im lùång. Bêëc khöng sao hiïíu àûúåc sûå chùm chuá im lùång êëy, vaâ cuäng khöng thïí hiïíu nöíi caái löëi chuáng àang liïëm meáp möåt caách hau haáu nhû thïë kia. Cúli lao vaâo àöëi thuã. Con vêåt naây laåi àúáp möåt caái röìi voåt ra möåt bïn. Àïën khi Cúli lao vaâo lêìn nûäa thò hùæn dú ûác ra chùån möåt caách àùåc biït laâm cho Cúli ngaä nhaâo chöíng caã böën voá lïn. Cúli khöng coân bao giúâ àûáng dêåy àûúåc nûäa. Vaâ chñnh àoá laâ àiïìu maâ bêìy suác vêåt dûáng nhòn kia àaä chúâ àúåi. Chuáng lêåp tûác uâa vaâo vöì nghiïën lêëy Cúli, gûâ gaâo vaâ gêìm rñt, vaâ Cúli bõ vuâi dêåp, theát lïn àau àúán trong cún hêëp höëi dûúái àöëng thên hònh chen chuác löín nhöín. Sûå viïåc xaãy ra àöåt ngöåt quaá, bêët ngúâ quaá, laâm cho Bêëc sûãng söët. Bêëc nhòn thêëy Xpñt theâ caái lûúäi àoã tûúi ra cûúâi theo caái kiïíu cuãa hùæn. Vaâ Bêëc thêëy Phrùngxoa, tay vung möåt chiïëc ròu, nhaãy böí vaâo bêìy choá höîn loaån. Ba ngûúâi khaác cêìm duâi cui xöng àïën giuáp anh àaánh àuöíi chuáng. Hoå khöng phaãi mêët nhiïìu thò giúâ. Chó trong voâng hai phuát tûâ khi Cúli ngaä xuöëng, nhûäng con cuöëi cuâng trong bêìy hung àöì xêu xeá Cúli àaä bõ duâi cui àaánh xua ài hïët. Nhûng Cúli nùçm àoá, mïìm nhuän vaâ tùæt thúã, gêìn nhû bõ xeá hùèn ra tûâng maãnh, trong àaám tuyïët naát nhûâ vaâ vêëy maáu. Anh chaâng ngûúâi lai da ngùm àen àûáng saát bïn xac soá, àang nguyïìn ruãa khuãng khiïëp. Quang caãnh àoá àaä thûúâng lúãn vúãn trúã laåi trong trñ Bêëc, laâm cho noá khöng yïn trong giêëc nguã. A thò ra caái löëi nhû vêåy àêëy. Löëi chúi khöng quên tûã. möåt khi anh ngaä xuöëng, thïë laâ anh hïët àúâi. Àûúåc röìi, noá seä cöë gùæng giûä cho mònh khöng bao giúâ ngaä xuöëng. Kòa Xpñt laåi theâ lûúäi ra maâ cûúâi. Kïí tûâ luác êëy, Bêëc maäi maäi gheát cay gheát àùæng Xpñt. Bêëc chûa kõp trêën tônh sau cún baâng hoaâng vò caái chïët thï thaãm cuãa Cúli, thò möåt àiïìu khaác laåi laâm cho noá sûãng söët, Phrùngxoa buöåc vaâo mònh noá möåt múá böå xêu nhûäng àai da vaâ khoaá gaâi bùçng sùæt. Àoá laâ möåt böå àaåi cûúng, giöëng nhû caác thûá maâ Bêëc àaä nhòn thêëy caác chuá böìi ngûåa àùåt lïn lûng ngûåa höìi Bêëc coân úã nhaâ. Vaâ höìi êëy Bêëc àaä nhòn thêëy luä ngûåa laâm viïåc gò, thò nay Bêëc cuäng laåi bõ bùæt laâm viïåc êëy; noá phaãi keáo möåt chiïëc xe trûúåt tuyïët coá Phrùngxoa ngöìi trïn, ài àïën möåt khu rûâng saát meáp thung luäng, röìi trúã vïì vúái chiïëc xe chêët àêìy cuãi. Mùåc duâ danh giaá cuãa Bêëc bõ töín http://ebooks. vdcmedia. com TIÏËNG GOÅI NÚI HOANG DAÄ 17 thûúng àau xoát khi bõ biïën thaânh möåt con vêåt keáo xe nhû vêåy, nhûng Bêëc àuã khön ngoan àïí tûå kiïìm chïë, khöng chöëng àöëi laåi. Noá xaác àõnh quyïët têm laâm cöng viïåc êëy, vaâ àaä laâm hïët sûác mònh, mùåc duâ têët caã àïìu múái meã vaâ laå luâng. Phrùngxoa laâ con ngûúâi nghiïm khùæc, àoâi hoãi sûå tuên lïånh ngay lêåp tûác, vaâ nhúâ coá chiïëc roi da nïn mïånh lïånh àûúåc tuên theo ngay lêåp tûác. Trong khi àoá thò Àïvú, con choá úã võ trñ keáo saát xe àaä coá kinh nghiïåm trong vai troâ naây, laåi àúáp vaâo höng cuãa Bêëc möîi khi Bêëc phaåm sai lêìm. Vïì phêìn Xpñt, con choá úã võ trñ dêîn àêìu, cuäng coá kinh nghiïåm trong nghïì, nhûng vò hùæn khöng phaãi luác naâo cuäng chaåm àûúåc túái Bêëc, nïn thónh thoaãng hùæn laåi gûâ lïn nhûäng tiïëng gay gùæt àïí quúã traách Bêëc, hoùåc laáu caá àêm böí döìn caã troång lûúång cuãa hùæn vaâo caác dêy keáo àïí bùæt Bêëc trúã laåi àuáng vaâo hûúáng vaâo Bêëc phaãi ài. Bêëc àaä hoåc têåp àûúåc möåt caách dïî daâng, vaâ dûúái sûå phöëi húåp daåy nghïì cuãa hai con choá kia cuâng vúái Phrùngxoa, Bêëc àaä àaåt àûúåc nhûäng tiïën àöå roä rïåt. Trûúác khi trúã vïì àïën traåi, noá àaä nùæm àûúåc nhûäng àiïìu cêìn thiïët, àuã àïí biïët àûáng laåi khi nghe tiïëng "hoå", biïët ài túái khi nghe tiïëng "múts", biïët ngoùåt röång úã nhûäng khuyãu àûúâng voâng, vaâ biïët traánh khoãi chaåm phaãi con choá úã võ trñ saát ngay trûúác xe möîi khi chiïëc xe trûúåt chúã nùång àöí döëc lao xuöëng saát goát chuáng. - Ba con choá rêët gioãi - Phrùngxoa baão Perön - Coân con Bêëc kia, noá keáo chïët thöi. Noá tiïëp thu nhûäng àiïìu àoá rêët nhanh. Buöíi chiïìu hömd doá, Perön trúã vïì vúái hai con choá nûäa vò anh àang cêìn gêëp ruát lïn àûúâng vúái àöëng cöng vùn thû tûâ cuãa anh. Anh goåi chuáng laâ "Bili" vaâ "Jö". Chuáng laâ hai anh em ruöåt, vaâ caã hai àïìu laâ noâi choá eátkimö chñnh cöëng. Tuy laâ cuâng möåt meå, nhûng chuáng khaác nhau nhû àïm vúái ngaây. möåt àiïìu àaáng chï traách úã Bili laâ caái nïët quaá àöîi nhu nhûúåc, coân Jö thò hoaân toaân traái ngûúåc, hay caáu bùèn vaâ heåp hoâi thûúâng xuyïn gêìm gûâ vaâ coá caái nhòn aác yá. Bêëc tiïëp àoán chuáng bùçng thaái àöå baån beâ, Àïvú thò phúát lúâ chuáng, coân Xpñt thò xöng vaâo hoaåch hoeå hïët tïn naây àïën tïn kia. Bili vêîy àuöi cêìu hoaâ, quay mònh àïí chaåy khi thêëy laâ cêìu hoaâ khöng ùn thua, vaâ kïu lïn (cuäng kïu lïn vúái gioång cêìu hoaâ) khi haâm rùng http://ebooks. vdcmedia. com Jack London 18 sùæc nhoån cuãa Xpñt raåch vaâo sûúân noá. Nhûng coân Jö thò bêët chêëp Xpñt lûúån quanh nhû thïë naâo noá truå hai chên sau röìi thoùn thoùæt quay voâng àïí àöëi àêìu vúái Xpñt, búâm cöí dûång àûáng lïn, tai keáo xïëch ra àùçng sau, meáp dêìn giêåt nhùn nhúã vaâ gêìm rñt, hai haâm rùng liïn höìi vêåp vaâo nhau àïën mûác nhanh nhêët, vaâ mùæt loeá lïn möåt aánh hiïí aác - biïíu thõ sùén saâng chêëp nhêån cuöåc giao tranh. Tröng diïån maåo cuãa noá àïën phaãi khiïëp, laâm cho Xpñt buöåc phaãi thöi khöng coân daám gheáp noá vaâo khuön pheáp gò nûäa. Nhûng àïí gúä laåi thïí diïån Xpñt laåi quay sang tïn Bili laânh nhû àêët vaâ hay kïu van kia vaâ rûúåt àuöó Bili àïën têån cuâng khu traåi. Àïën töëi höm êëy, Perön kiïëm àûúåc thïm möåt con choá nûäa, möåt laäo choá eátkimö giaâ, mònh daâi, gêìy guöåc, coá veã dûä túån, vúái böå mùåt coá nhûäng vïët seåo chinh chiïën, vaâ chó coân coá möåt con mùæt àöåc nhêët trong àoá rûåc lïn dêëu hiïåu cuãa sûå can àaãm, khiïën keã khaác phaãi kñnh nïí. Ngûúâi ta goåi laäo laâ "Xönlïëch", coá nghôa laâ "Keã tûác giêån". Cuäng giöëng nhû Àïvú, laäo khöng àoâi hoãi ai caái gò caã, khöng cho ai caái gò caã, khöng trong mong vaâo caái gò caã. Vaâ khi laäo bûúác chêåm raäi, khoan thai ài vaâo chñnh giûäa àaám choá kia, thò ngay caã Xpñt cuäng àïí cho laäo yïn, khöng dêy vaâo laäo. Laäo coá möåt tñnh àùåc biïåt, thêåt khöng may maâ Bêëc àaä phaát hiïån ra: laäo khöng thñch keã naâo saán gêìn àïën bïn mùåt muâ cuãa laäo. Bùæc àaä phaåm phaãi àiïìu naây möåt caách vö tònh vaâ Bêëc bùæt àêìu nhêån thûác àûúåc sûå vö yá cuãa mònh laâ àïí Xönlïëch lao böí vaâo noá vaâ dûä döåi cùæn vaâo vai noá raåch thaânh nhiïìu vïët sêu àïën têån xûúng vaâ daâi coá àïën ba inch. Thïë laâ maäi maäi vïì sau Bêëc kiïng khöng ài qua bïn mùæt muâ cuãa laäo nûäa. Quan hïå giûäa Bêëc vúái laäo tûâ àêy khöng coân àiïìu gò rùæc röëi. Mong muöën hiïín nhiïn cuãa Xönlïëch cuäng giöëng nhû cuãa Àïvú, chó laâ àûúåc àïí yïn möåt mònh, àûâng ai àöång àïën, mùåc duâ, nhû sau naây Bêëc àaä thêëy, möîi gaä àïìu coá möåt ham muöën khaác, möåt ham muöën mang tñnh chêët coân sinh tûã hún nhiïìu. Àïm êëy Bêëc ài nguã möåt caách vö cuâng vêët vaã. Chiïëc lïìu, coá ngoån nïën chiïëu saáng, rûåc lïn êëm cuáng giûäa caãnh àöìng trùæng toaát. Bêëc bûúác vaâo àoá, êëy laâ àiïìu dô nhiïn thöi. Thïë nhûng khi noá bûúác vaâo, caã Perön lêîn Phrùngxoa àïìu túái têëp têën cöng noá bùçng nhûäng duång cuå nêëu ùn vaâ nhûäng lúâi chûãi ruãa, maäi cho àïën khi noá trêën http://ebooks. vdcmedia. com TIÏËNG GOÅI NÚI HOANG DAÄ 19 tônh laåi àûúåc sau cún sûäng súâ kinh ngaåc vaâ boã chaåy nhuåc nhaä trúã ra ngoaâi trúâi giaá laånh. möåt cún gioá seát thöíi qua, laâm noá tï buöët vaâ choåc möåt thûá noåc àöåc nhûác nhöëi vaâo vïët thûúng trïn vai. Noá nùçm daâi trïn tuyïët vaâ cöë laâm sao àïí nguã, nhûng chùèng mêëy chöëc sûúng giaá àaä àaánh bêåt noá àûáng dêåy run lêíy bêíy. Khöën khöí vaâ thêët voång, noá lang thang ài quanh quêín giûäa nhûäng chiïëc lïìu, nhûng chó thêëy chöî naâo cuäng reát caã. Raãi raác àêy àoá möåt vaâi con choá hoang xöng àïën lao vaâo noá, nhûng noá dûång búâm cöí lïn vaâ gêìm rñt (êëy laâ noá hoåc kinh nghiïåm cuäng khaá nhanh) vaâ thïë laâ chuáng àïí cho noá tiïëp tuåc ài qua yïn öín. Cuöëi cuâng, noá nêíy ra möåt yá. Noá seä trúã lui vaâ xem thûã caác baån trong àaân noá xûã sûå nhû thïë naâo? Laå luâng thay, chuáng noá àïìu ài àêu mêët caã. Noá laåi lang thang quanh quêín qua giûäa khu lïìu traåi thïnh thang àïí ài tòm boån chuáng, nhûng röìi noá laåi trúã vïì khöng. Hay laâ chuáng noá úã trong lïìu. Khöng, khöng thïí nhû vêåy àûúåc, vò nïëu chuáng úã trong lïìu thò baãn thên noá àaä khöng bõ àuöíi ra ngoaâi nhû vêåy. Thïë thò chuáng noá coá thïí úã àêu? Àuöi cuåp xuöëng, toaân thên run lêíy bêíy, quaã laâ rêët àau khöí tuyïåt voång noá tha thêín bûúác voâng quanh chiïëu lïìu. Böîng nhiïn tuyïët tuåt xuöëng dûúái hai chên trûúác cuãa noá, laâm noá ruåt chên xuöëng. Coá möåt caái gò àoá quùçn quaåi dûúái baân chên Bêëc. Noá vöåi nhaãy lui, löng dûång ngûúåc caã lïn vaâ gêìm gûâ, kinh súå trûúác vêåt khöng nhòn thêëy vaâ khöng nhêån ra àûúåc àoá. Nhûng möåt tiïëng û ûã nhoã thên thiïån cêët lïn, laâm noá vûäng daå, nïn noá laåi bûúác túái xem xeát. möåt luöìng húi êëm toaã nheå böëc lïn muäi noá. Vaâ úã àêy Bili àang nùçm cuöån laåi dûúái tuyïët thaânh möåt cuåc troân, kñn gioá êëm aáp. Bili kïu lñ nhñ bùçng caái gioång xoa dõu, vùån veåo mònh mêíy àïí baây toã thiïån chñ cuãa noá, vaâ laåi coân daám àaánh baåo, nhû laâ möåt haânh àöång àuát loát àïí cêìu hoaâ, liïëm mùåt Bêëc bùçng caái lûúäi ûún ûúát êëm aáp cuãa noá. Laåi möåt baâi hoåc nûäa! aâ thò ra chuáng laâm caái kiïíu nhû thïë naây àêëy! Vúái möåt niïìm tûå tin, Bêëc choån möåt chöî, röìi, rêët röëi rñt vaâ laäng phñ sûác, Bêëc tiïën haânh àaâo cho mònh möåt caái löî. Vaâ thïë laâ trong nhaáy mùæt, húi êëm cuãa thên thïí Bêëc toaã àêìy trong höë kñn, vaâ noá nguã thiïëp ài. Ngaây höm êëy thêåt laâ quaá daâi vaâ gay go gian khöí, nïn http://ebooks. vdcmedia. com
- Xem thêm -