Tài liệu Tiến trình hội nhập kinh tế của việt nam - thực trạng & giải pháp

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu PhÇn 1: T¸c ®éng cña qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®èi víi c¸c quèc gia 1. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ 2. T¸c ®éng cña qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®èi víi c¸c quèc gia Trang 3 3 4 PhÇn 2: TiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ cña ViÖt Nam 1. Giai ®o¹n ®Çu 2. N¨m 2003 PhÇn 3: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p 1. Thùc tr¹ng 2. Gi¶i ph¸p KÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o 6 6 7 12 12 15 18 19 -2Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m 80 cña thÕ kû 20, quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c níc trªn thÕ giíi bíc vµo mét giai ®o¹n míi - giai ®o¹n toµn cÇu ho¸ (globalization) - xu thÕ tÊt yÕu cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng thÕ giíi mµ chñ nghÜa t b¶n chi phèi trong nhiÒu thÕ kû võa qua. Toµn cÇu ho¸ diÔn ra theo quy luËt thèng nhÊt vµ m©u thuÉn vÒ lîi Ých gi÷a c¸c quèc gia víi nhau vµ lîi Ých chung toµn thÕ giíi. Xu híng c¹nh tranh trong sù hîp t¸c, ®èi ®Çu sang ®èi tho¹i trë nªn phæ biÕn. Trong bèi c¶nh ®ã, Mü trë thµnh mét siªu cêng nhê nh÷ng lîi thÕ tËn dông trong c¸c cuéc chiÕn tranh tríc ®ã vµ gÇn nh gi÷ vÞ thÕ ®éc t«n (sau khi khèi §«ng ¢u sôp ®æ) víi tham väng b¸ chñ toµn cÇu nhng vÊp ph¶i sù ph¶n øng vµ c¹nh tranh cña c¸c níc t b¶n ph¸t triÓn còng nh c¸c níc kÐm ph¸t triÓn (LDCs). V× thÕ, quan hÖ kinh tÕ trªn thÕ giíi diÔn ra rÊt ®a d¹ng tõ quan hÖ song ph¬ng cho tíi khu vùc ho¸, toµn cÇu ho¸ t¹o nªn c¸c liªn kÕt kinh tÕ nh: c¸c liªn kÕt siªu nhµ níc, khu vùc tù do mËu dÞch, ®ång minh thuÕ quan, liªn minh tiÒn tÖ, liªn minh kinh tÕ …(UN vµ c¸c tæ chøc chuyªn ngµnh, WTO, WB, EU, ASEAN, Mencosour …). TÝnh ®a d¹ng nµy thÓ hiÖn ë ®Æc ®iÓm võa liªn kÕt võa ®Êu tranh dùa trªn lîi Ých cña quèc gia vµ quèc tÕ. Ngoµi ra, cuéc c¸ch m¹ng khoa häc - c«ng nghÖ, ®Æc biÖt lµ sù bïng næ cña c¸ch m¹ng tin häc ®· t¹o nªn nh÷ng biÕn ®æi lín trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ x· héi ho¸ lùc lîng s¶n xuÊt, lµm thay ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng gÊp béi so víi thêi kú hµng tr¨m n¨m tríc ®ã. Khoa häc vµ c«ng nghÖ trë thµnh lùc lîng s¶n xuÊt ®Æc biÖt quan träng, chiÕm phÇn lín trong tû träng trong c¸c s¶n phÈm dÞch vô. V× thÕ, g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ th× vai trß cña nhµ níc ngµy cµng ®îc ®Æc biÖt chó träng nhng cßn quan träng h¬n lµ sù ®iÒu phèi cña c¸c liªn kÕt kinh tÕ thÕ giíi nh»m hç trî vµ t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn ®ång ®Òu gi÷a c¸c quèc gia, c¸c vïng, khu vùc trªn toµn thÕ giíi. Qu¸ tr×nh nµy ®em l¹i nh÷ng c¬ héi còng nh c¸c th¸ch thøc rÊt lín ®èi víi c¸c quèc gia tham gia cuéc ch¬i ®ã. Nã trë thµnh mét xu thÕ kh«ng thÓ cìng l¹i ®îc ®îc nÕu kh«ng muèn bÞ bá l¹i trong trËt tù kinh tÕ míi cña thÕ giíi. Xu thÕ nµy buéc tÊt c¶ c¸c quèc gia, nÕu muèn ph¸t triÓn, ph¶i chuÈn bÞ vµ tiÕn hµnh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, kh«ng cßn con ®êng nµo kh¸c ®Ó lùa chän. ViÖt Nam còng kh«ng n»m ngoµi xu thÕ ®ã. -3PhÇn 1 T¸c ®éng cña qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®èi víi c¸c quèc gia 1. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ mét thuËt ng÷ míi xuÊt hiÖn trong nhiÒu n¨m trë l¹i ®©y vµ cho tíi nay nh÷ng tranh luËn vÒ kh¸i niÖm nµy vÉn cha ®Õn håi ng· ngò. Nhng nh×n chung, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®îc hiÓu lµ sù g¾n kÕt nÒn kinh tÕ cña mçi quèc gia vµo c¸c tæ chøc hîp t¸c kinh tÕ khu vùc vµ toµn cÇu mµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c níc thµnh viªn cã sù rµng buéc theo nh÷ng quy ®Þnh cña khèi hay nãi c¸ch kh¸c th× héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ qu¸ tr×nh c¸c quèc gia thùc hiÖn m« h×nh kinh tÕ më, tù nguyÖn tham gia vµo c¸c ®Þnh chÕ kinh tÕ vµ tµi chÝnh quèc tÕ, thùc hiÖn thuËn lîi ho¸ vµ tù do ho¸ th¬ng m¹i, ®Çu t còng nh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i kh¸c. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ sù phô thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c nÒn kinh tÕ quèc gia vµ nÒn kinh tÕ thÕ giíi. §©y võa lµ qu¸ tr×nh hîp t¸c, ®Êu tranh cïng tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ång thêi lµ qu¸ tr×nh dì bá dÇn kh¸i niÖm “biªn giíi” gi÷a c¸c quèc gia b»ng c¸ch xo¸ bá dÇn c¸c rµo c¶n thuÕ quan, th¬ng m¹i nh c¾t gi¶m thuÕ (thËm chÝ Ên ®Þnh thuÕ suÊt 0%), thùc hiÖn c«ng cuéc ®èi míi, chñ ®éng héi nhËp vµo mét “s©n ch¬i chung” cña céng ®ång quèc tÕ còng nh kh¬i th«ng c¸c dßng ch¶y nguån lùc, t¹o ®iÒu kiÖn më réng thÞ trêng. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ xu híng kh¸ch quan mµ nguyªn nh©n chñ yÕu lµ qu¸ tr×nh x· héi ho¸ s¶n xuÊt lan to¶ vît qua khái ph¹m vi biªn giíi cña tõng quèc gia. Qu¸ tr×nh nµy g¾n liÒn víi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c c«ng ty, tËp ®oµn ®a quèc gia t¹o nªn mét sù g¾n kÕt vµ phô thuéc chÆt chÏ gi÷a c¸c nÒn kinh tÕ riªng lÎ. C¸c c«ng ty, tËp ®oµn ®ã dÇn h×nh thµnh c¸c h×nh thøc ®a së h÷u cã tiÒm n¨ng vÒ tµi chÝnh, kü thuËt, nh©n lùc hïng hËu víi sù trî gióp cña chÝnh phñ th«ng qua ®ñ mäi lo¹i h×nh thøc nh tÝn dông, t¹o thÞ trêng trong vµ ngoµi níc vµ ®îc hëng rÊt nhiÒu u ®·i ®Æc biÖt kh¸c. Khi ®ã, ë nh÷ng níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn nµy, tÝnh chÊt x· héi ho¸ tr×nh ®é lùc lîng s¶n xuÊt rÊt cao vµ lan to¶ sang c¸c níc kh¸c, trong khu vùc vµ toµn cÇu dÉn tíi sù giao lu vµ thóc ®Èy sù giao lu khiÕn c¸c quèc gia muèn ph¸t triÓn kh«ng cßn con ®êng lùa chän nµo kh¸c lµ ph¶i më cöa giao lu víi thÕ giíi. V× thÕ, qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ diÔn ra lµ mét xu híng tÊt yÕu. Mäi quèc gia, mét mÆt, kh«ng nh÷ng ph¶i ph¸t huy néi lùc cña chÝnh m×nh, mÆt kh¸c, ph¶i më réng bang giao víi c¸c níc trong khu vùc còng nh trªn toµn thÕ giíi. Nh×n chung, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ chñ yÕu gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chñ yÕu nh: ®µm ph¸n c¾t gi¶m thuÕ quan, gi¶m vµ lo¹i bá hµng rµo phi thuÕ quan, gi¶m bít c¸c h¹n chÕ ®èi víi dÞch vô, c¸c trë ng¹i ®èi víi ®Çu t quèc tÕ, ®iÒu chØnh c¸c chÝnh s¸ch th¬ng m¹i vµ tiÕn hµnh c¸c chÝnh s¸ch v¨n ho¸, gi¸o dôc … cã tÝnh chÊt toµn cÇu… 2. T¸c ®éng cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ tíi c¸c quèc gia Thùc chÊt, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ sù kÕt hîp gi÷a néi lùc víi ngo¹i lùc, kÕt hîp søc m¹nh cña d©n téc víi søc m¹nh cña thêi ®¹i nh»m b¶o vÖ lîi Ých cña d©n téc vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc. V× thÕ, ®ßi hái c¸c quèc gia ph¶i tiÕn hµnh x©y dùng nhanh chãng nÒn kinh tÕ ®Êt níc theo híng ®éc lËp, tù chñ cã kh¶ n¨ng thÝch øng cao víi nh÷ng biÕn ®éng cña t×nh h×nh quèc tÕ. Tuy vËy, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ l¹i lµ con dao hai lìi, nghÜa lµ nã ®em l¹i v« sè c¬ héi ®èi víi nh÷ng quèc gia biÕt tËn dông nh c¸c níc ph¸t triÓn (DCs), c¸c níc c«ng -4nghiÖp míi (NICs), nhng l¹i t¹o ra v« vµn th¸ch thøc, khã kh¨n ®èi víi c¸c quèc gia kÐm ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn (LDCs). NÕu nh×n nhËn thùc tÕ, th× tù do ho¸ th¬ng m¹i vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cã thÓ lµm cho mét sè quèc gia giµu lªn trong khi mét sè níc kh¸c l¹i nghÌo ®i vµ thËm chÝ, trong ph¹m vi mét níc còng cã ¶nh hëng theo chiÒu híng ngîc chiÒu ®ã trong tõng bé phËn d©n c. Nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc cã thÓ kÓ ®Õn lµ g©y x¸o trén quan hÖ kinh tÕ ®· h×nh thµnh trong nÒn kinh tÕ cña tõng níc, t¹o ra sù canh tranh kh«ng lµnh m¹nh gi÷a c¸c quèc gia thµnh viªn vµ thËm chÝ cßn g©y ra sù chia c¾t c¸c thÞ trêng thÕ giíi, h×nh thµnh c¸c nhãm côc bé… §iÒu nµy chóng ta cã thÓ minh chøng phÇn nµo b»ng vÝ dô ®¬n gi¶n nh Mü vµ Liªn minh ch©u ¢u (EU), tuy cã kh¶ n¨ng vµ trªn thùc tÕ ®· tiÕn hµnh héi nhËp rÊt tèt, ®· buéc nh÷ng quèc gia nghÌo h¬n ph¶i héi nhËp vµo m×nh trong khi vÉn duy tr× møc ®é b¶o hé ®èi víi hµng n«ng s¶n cña hä, cho dï ®©y l¹i lµ thÕ m¹nh cña c¸c níc LDC. ChØ cã mét ®iÒu mµ ai còng thÊy ®îc lµ tÊt c¶ quèc gia ®Òu xuÊt ph¸t tõ lîi Ých kinh tÕ cña chÝnh hä. VËy th×, cã thùc sù c«ng b»ng khi tham gia vµo s©n ch¬i chung ®ã? Theo nhËn ®Þnh cña nhiÒu chuyªn gia kinh tÕ quèc tÕ, hiÖn nay, c¸c níc giµu ®· thµnh c«ng trong viÖc thiÕt lËp cuéc ch¬i vµ thËm chÝ hä cßn ®Æt ra luËt ch¬i buéc c¸c quèc gia kh¸c ph¶i tu©n theo. Mµ cô thÓ nh÷ng níc ®ã lµ NhËt, Mü vµ c¸c quèc gia T©y ¢u. Hä ®· thµnh c«ng trong viÖc gì bá dÇn c¸c rµo c¶n ®èi víi nh÷ng níc nghÌo h¬n, buéc nh÷ng níc nµy ph¶i ®Ó cho hµng ho¸ vµ dÞch vô cña hä trµn vµo thÞ trêng cña m×nh nhng vÉn thµnh c«ng trong viÖc b¶o hé nh÷ng ngµnh trong níc yÕu thÕ h¬n so víi nh÷ng níc nghÌo. VËy ®ã cã ph¶i lµ sù bÊt c«ng? DÉu biÕt lµ thÕ, nhng c¸c quèc gia kia kh«ng thÓ kh«ng tu©n theo vµ cè g¾ng ®¹t ®îc môc tiªu tèi thiÓu mµ m×nh ®Ò ra. §iÒu ®ã cã nghÜa r»ng, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ tÊt yÕu, kh«ng thÓ phñ nhËn vµ vÊn ®Ò ®Æt ra chØ lµ c¸c níc sÏ tËn dông c¬ héi nµy ra sao? Nãi thÕ kh«ng ph¶i héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ kh«ng cã mÆt tÝch cùc cña nã. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ gióp c¸c quèc gia ph¸t triÓn nhanh lùc lîng s¶n xuÊt, t¹o nªn sù æn ®Þnh trong quan hÖ gi÷a c¸c níc, khai th¸c cã hiÖu qu¶ lîi thÕ so s¸nh, ph¸t triÓn c¸c quan hÖ th¬ng m¹i, xuÊt nhËp khÈu, tiÕp cËn víi nÒn kinh tÕ tri thøc, thµnh tùu khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ, thu hót m¹nh vèn ®Çu t níc ngoµi, chuyÓn dÞch c¬ cÊu hîp lý, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, phóc lîi x· héi... mét c¸ch tèi u. Tuy r»ng, hiÖn nay, chØ cã Mü vµ mét sè níc ph¸t triÓn ®· bíc sang nÒn kinh tÕ ®ã. Nh÷ng trêng hîp ®iÓn h×nh nhÊt cho nh÷ng bíc tiÕn ®¸ng kÓ lµ c¸c níc NICs (New Industrilized Countries) vµ hiÖn h÷u nhÊt lµ Trung Quèc. HiÖn nay, theo sè liÖu thèng kª th× Trung Quèc ®· vît qua NhËt B¶n vÒ kim ng¹ch xuÊt khÈu ®iÖn tö vµ kü thuËt cao vµo thÞ trêng Mü vµ thu hót ®îc gÇn 80% tæng vèn ®Çu t níc ngoµi (FDI) vµo ch©u ¸. §ã míi chØ lµ nh÷ng sè liÖu ®¬n gi¶n vÒ kÕt qu¶ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña Trung Quèc trong thêi gian trë l¹i ®©y. Nh vËy, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ tÊt yÕu vµ c¸c quèc gia trªn toµn thÕ giíi kh«ng thÓ kh«ng tham gia. Nh÷ng t¸c ®éng mµ nã mang l¹i lµ v« cïng to lín, tuy phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè bªn trong, bªn ngoµi, nhng ¶nh hëng tíi mu«n mÆt cña ®êi sèng kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi cña bÊt kú quèc gia nµo trªn thÕ giíi. -5phÇn 2 TiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ë ViÖt Nam 1. Giai ®o¹n ®Çu Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ViÖt Nam tiÕp tôc tiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ trªn nhiÒu lÜnh vùc vµ ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÓ. Do ph¶i tr¶i qua h¬n 30 n¨m chiÕn tranh, nÒn kinh tÕ cña chóng ta cã xuÊt ph¸t ®iÓm rÊt thÊp. Ngoµi ra, nh÷ng thiÕu sãt, sai lÇm trong chØ ®¹o ph¸t triÓn kinh tÕ, duy tr× nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu trong thêi gian dµi lµm cho ViÖt Nam r¬i vµo cuéc khñng ho¶ng trÇm träng, uy tÝn cña §¶ng bÞ gi¶m sót nghiªm träng trong nh÷ng n¨m tríc khi tiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi ®Êt níc (1986). Bëi vËy, th¸ng 12/1986, §¹i héi §¶ng 6 cña §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam ®· ®Ò ra ®êng lèi ®æi míi kinh tÕ tËp trung vµo xo¸ bá c¬ chÕ bao cÊp, chuyÓn sang nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Giai ®o¹n 1986 – 1990 lµ giai ®o¹n s¶n xuÊt ®îc phôc hæi, kinh tÕ t¨ng trëng vµ ®iÒu quan träng h¬n c¶ lµ chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ míi cho dï vÉn cßn tµn d cña c¬ chÕ cò tríc khi khèi §«ng ¢u tan r·. Bíc ®ét ph¸ ®¸ng kÓ tiÕn tíi qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña ViÖt Nam vµo th¸ng 6/1991, §¹i héi 7 cña §¶ng ®· tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ thµnh qu¶ ®æi míi vµ tiÕp tôc ®Ò ra chÝnh s¸ch ®èi ngoµi phï hîp víi xu thÕ cña thÕ giíi lµ ®a d¹ng ho¸, ®a ph¬ng ho¸ quan hÖ quèc tÕ nh»m t¹o thÕ vµ lùc, ®ång thêi chuÈn bÞ cho thu hót ®Çu t níc ngoµi trong thêi kú ®æi míi. §©y chÝnh lµ nh÷ng quyÕt s¸ch v« cïng ®óng ®¾n, mét mÆt, gióp ViÖt Nam tho¸t khái sù khñng ho¶ng trÇm träng vµ mÆt kh¸c, t¹o c¬ së cho giai ®o¹n ph¸t triÓn míi còng nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®a ®Êt níc ®i lªn víi chiÕn lîc “æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ®Õn n¨m 2000”. Giai ®o¹n 1991 - 1996 ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu c¬ b¶n nh c¬ chÕ qu¶n lý ®· thay ®æi c¨n b¶n, kinh tÕ quèc doanh gi÷ vai trß chñ ®¹o, nÒn kinh tÕ ®¹t tèc ®é t¨ng trëng cao (b×nh qu©n 8,2%), ®¹t kû lôc thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi 50%/n¨m, tõng bíc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ®Èy lïi l¹m ph¸t vµ ®Æc biÖt t¨ng cêng kinh tÕ ®èi ngo¹i. Trong giai ®o¹n nµy, lÇn ®Çu tiªn trong lÞch sö, ViÖt Nam cã quan hÖ b×nh thêng víi tÊt c¶ c¸c níc, c¸c trung t©m chÝnh trÞ lín trªn thÕ giíi. §Æc biÖt, 7/1995, ®¸nh dÊu sù tÝch cùc héi nhËp cña ViÖt Nam b»ng bíc ngoÆt trë thµnh thµnh viªn cña HiÖp héi c¸c níc §«ng Nam ¸ (ASEAN). Cïng th¸ng nµy, ViÖt Nam vµ EU ®· ký HiÖp ®Þnh khung vÒ hîp t¸c kinh tÕ th¬ng m¹i vµ khoa häc kü thuËt, ®ång thêi b×nh thêng ho¸ quan hÖ th¬ng m¹i víi Mü vµ tiÕn hµnh nép ®¬n gia nhËp DiÔn ®µn Hîp t¸c Kinh tÕ ch©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng (APEC) vµ Tæ chøc Th¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO). §Õn cuèi n¨m 1996, ViÖt Nam chÝnh thøc quan hÖ víi trªn 120 níc, tæng vèn ODA giµnh cho chóng ta ®¹t møc 8,53 tû USD…. Th¸ng 6/1996, §¹i héi §¶ng 8 kh¼ng ®Þnh quyÕt t©m mét lÇn n÷a ®æi míi kinh tÕ toµn diÖn vµ ®Èy m¹nh sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n íc. Giai ®o¹n nµy ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· vµ ®ang tiÕn hµnh c¶i c¸ch m«i trêng ph¸p lý cho héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ nh LuËt Doanh nghiÖp, LuËt §Çu t níc ngoµi söa ®æi, c¶i c¸ch doanh nghiÖp nhµ níc, c¶i c¸ch hÖ thèng tµi chÝnh cho phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ, tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c cam kÕt héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc… §©y chÝnh lµ nh÷ng ® êng lèi chØ ®¹o hÕt søc s¸ng suèt cña -6§¶ng ta, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng XHCN, ®a d¹ng ho¸, ®a ph¬ng ho¸ quan hÖ ®èi ngo¹i, chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi. TiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc, §¹i héi §¶ng 9 ®· th«ng qua ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 2001 - 2010 nh»m x©y dùng ViÖt Nam “d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh” theo ph¬ng ch©m “ViÖt Nam s½n sµng lµm b¹n, lµ ®èi t¸c tin cËy víi tÊt c¶ c¸c níc trªn thÕ giíi trªn nguyªn t¾c t«n träng ®éc lËp chñ quyÒn vµ toµn vÑn l·nh thæ, b×nh ®¼ng cïng cã lîi, kh«ng can thiÖp vµo c«ng viÖc néi bé, cïng phÊn ®Êu v× hoµ b×nh, ®éc lËp vµ ph¸t triÓn”, ®Æt môc tiªu vÒ c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i vµo n¨m 2020. §ång thêi kh«ng ngõng ®Èy m¹nh vÞ thÕ cña ViÖt Nam trªn trêng quèc tÕ, g¾n chÆt nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ… Trªn tinh thÇn ®ã, b¶n Ph ¬ng híng, NhiÖm vô kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m 2001 - 2005 x¸c ®Þnh môc tiªu t¨ng trëng kinh tÕ nhanh, bÒn v÷ng, æn ®Þnh vµ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, t¨ng cêng kÕt cÊu h¹ tÇng, gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ trËt tù an toµn x· héi, b¶o vÖ ®éc lËp chñ quyÒn … Cô thÓ ho¸ víi môc tiªu ®Æt ra, kinh tÕ ViÖt Nam ph¶i ®¹t tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n hµng n¨m ®¹t 7,5%, gÊp ®«i so víi n¨m 1995, kim ng¹ch xuÊt khÈu phÊn ®Êu ®¹t møc t¨ng 16%/n¨m, t¨ng dÇn tû träng c«ng nghiÖp kho¶ng 38 - 39% , ngµnh dÞch vô 41 - 42%, ngµnh n«ng, l©m ng nghiÖp 20 - 21%. §Ó thùc hiÖn ®îc môc tiªu ®ã, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ trë nªn v« cïng cÇn thiÕt nh»m tranh thñ sù hç trî quèc tÕ còng nh thu hót m¹nh ®Çu t, hîp t¸c cña níc ngoµi vµo ViÖt Nam, ®ång thêi kh«ng ngõng chñ ®éng héi nhËp cã hiÖu qu¶. 2. N¨m 2003 Lµ n¨m mµ ViÖt Nam ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. §Çu tiªn ph¶i kÓ ®Õn thµnh c«ng cña vßng ®µm ph¸n thø 7 gia nhËp tæ chøc WTO diÔn ra vµo th¸ng 12 n¨m 2003 mµ thÕ giíi ®¸nh gi¸ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc trong chÝnh s¸ch kinh tÕ lµm c¬ së cho kÕt ho¹ch vµ quyÕt t©m gia nhËp tæ chøc th¬ng m¹i toµn cÇu nµy vµo n¨m 2005 theo dù kiÕn. Qu¸ tr×nh gia nhËp WTO cña ViÖt Nam cã thÓ kh¼ng ®Þnh lµ gian nan vµ kiªn tr× tr¶i qua gÇn 10 n¨m kÓ tõ lÇn ®Çu tiªn nép ®¬n vµo n¨m 1995. Sau ®©y lµ tiÕn tr×nh cña ViÖt Nam tiÕn tíi gia nh©p WTO:  1995: Nép ®¬n xin gia nhËp WTO  8 - 1996: Cung cÊp cho WTO vÒ chÕ ®é ngo¹i th¬ng  7 - 1998: TiÕn hµnh phiªn häp ®a ph¬ng ®Çu tiªn víi Ban c«ng t¸c vÒ sù minh b¹ch ho¸ c¸c chÝnh s¸ch th¬ng m¹i  12 - 1998: Häp ®a ph¬ng lÇn thø hai  7 - 1999: Häp ®a ph¬ng lÇn thø ba  11 - 2000: Häp ®a ph¬ng lÇn thø t vÒ sù minh b¹ch chÝnh s¸ch kinh tÕ th¬ng m¹i  4 - 2002: Häp phiªn ®a ph¬ng lÇn thø n¨m (phiªn ®Çu tiªn vÒ më cöa thÞ trêng)  5 - 2003: Phiªn thø s¸u tiÕp tôc ®¸m ph¸n vÒ më cöa thÞ trêng  12 - 2003: Häp phiªn thø 7. -7NÕu lµ thµnh viªn cña WTO, m«i trêng kinh doanh cña ViÖt Nam sÏ ®îc c¶i thiÖn tèt h¬n rÊt nhiÒu. Bëi v×, tæ chøc nµy hiÖn cã tíi 148 thµnh viªn, hµng ho¸ xuÊt khÈu cña hä chiÕm tíi 97% tæng doanh thu xuÊt khÈu trªn toµn thÕ giíi. ViÖt Nam sÏ ®îc hëng c¸c møc thuÕ thÊp h¬n nhiÒu so víi hiÖn nay khi xuÊt khÈu hµng ho¸ sang c¸c níc thµnh viªn. V× thÕ, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam sÏ lín h¬n vµ cã nhiÒu c¬ héi tiªu thô s¶n phÈm h¬n. §Æc biÖt, trong trêng hîp cã tranh chÊp ph¸p lý, ViÖt Nam cã thÓ dùa vµo c¸c nguyªn t¾c cña tæ chøc nµy ®Ó b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh. Do WTO lµ tæ chøc cã nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh, cho nªn khi gia nhËp tæ chøc nµy th× ViÖt Nam ph¶i kh«ng ngõng c¶i tæ nÒn kinh tÕ trong níc vµ tiÕn hµnh c¸c bíc chuÈn bÞ héi nhËp cho thËt tèt. Ngoµi ra, 2003 lµ n¨m thø hai mµ chóng ta thùc hiÖn HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt Nam - Hoa Kú (BTA) víi nh÷ng kÕt qu¶ lµm tho¶ m·n yªu cÇu cña c¶ hai bªn. Chóng ta ®· tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c cam kÕt ®Èy m¹nh xóc tiÕn th ¬ng m¹i tõ cÊp bé ®Õn c¸c doanh nghiÖp, lµm cho toµn bé c¸c bé phËn cÊu thµnh trong nÒn kinh tÕ hiÓu ®îc nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra vµ tÇm quan träng cña héi nhËp kinh tÕ. §ång thêi, chóng ta còng tÝch cùc tham gia c¸c cuéc ®µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®Þnh th¬ng m¹i víi rÊt nhiÒu quèc gia nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong níc. ViÖt Nam ®· ký hiÖp ®Þnh khung víi Mü vÒ hµng kh«ng vµ ®ang chuÈn bÞ mëi ®êng bay trùc tiÕp vµ tiÕn hµnh thµnh lËp Trung t©m xóc tiÕn th¬ng m¹i t¹i thñ ®« tµi chÝnh níc Mü (New York). Tuy vËy, n¨m 2003, chóng ta ph¶i chÞu nhiÒu søc Ðp ®¸ng kÓ nh h¹n ng¹ch hµng dÖt nay, vô kiÖn c¸ da tr¬n (catfish), t«m v.v… Dï vËy, ®©y chÝnh lµ th¸ch thøc mµ chóng ta ph¶i ®æi mÆt vµ vît qua, ®ång thêi, kh¼ng ®Þnh ®îc lîi thÕ so s¸nh mét sè mÆt hµng cña ta khi xuÊt sang thÞ trêng B¾c Mü nãi chung vµ Mü nãi riªng. Cô thÓ, Mü dµnh cho hµng dÖt may ViÖt Nam kho¶ng 1,7 tû USD, tæng kim ng¹ch bu«n b¸n hai chiÒu ®· ®¹t tíi 4 tû USD so víi 2,8 tû cña n¨m 2002 gãp phÇn vµo t¨ng trëng xuÊt khÈu chung trªn 20% vµ sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá (theo quy ®Þnh cã tæng sè vèn ®¨ng ký díi 10 tû ®ång vµ sè lîng nh©n c«ng díi 300 ngêi). Sau ®©y lµ sè liÖu thèng kª th¬ng m¹i trªn mét sè lÜnh vùc chÝnh cña n¨m 2003: XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ 1. Kết quả ¦ớc đạt 19.870 triệu USD, tăng 7,4% so với kế hoạch phấn đấu cả năm (18,5 tỷ USD), tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2002; trong đó, các doanh nghiệp 100% vốn trong nước đạt 9.906 triệu USD, tăng 12,1%, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 9.964 triệu USD, tăng 26,6%. 2. Nhận định tình hình và nguyên nhân 2003 là năm có kim ngạch cao nhất từ trước đến nay, nhưng về tốc độ chỉ cao nhất trong 3 năm trở lại đây (năm 2000 tăng 25,3%, năm 2001 tăng 4%, năm 2002 tăng 11,2%) và vượt xa mục tiêu Quốc hội đề ra (11%). Kết quả kim ngạch và tốc độ tăng trưởng từng tháng so với cùng kỳ năm 2002 như sau: T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 -8- 44,426,422, 724,924,015 ,910,35,07,4 1,10,4Kim 1,77 1,29 1,60 1,61 1,8 1,68 1,78 1,68 1,58 1,65 1,54 1,70 ngạch (tỷ USD) 61,5 Tăng trưởng (%) ViÖc kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t møc kû lôc gÇn 20 tû USD (19,96) lµ mét thµnh tùu kinh tÕ ®¸ng kÓ cña ViÖt Nam trong n¨m võa qua cho dï møc nhËp siªu còng lín nhÊt tõ tríc tíi nay. Hµng ho¸ ViÖt Nam cã søc hÊp dÉn ®èi víi thÞ trêng thÕ giíi ®Æc biÖt lµ ®· v¬n ®Õn thÞ trêng c¸c níc ch©u Phi, Mü, Mü La tinh vµ ch©u ¢u. NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ 1. Kết quả §ạt 24.945 triệu USD, tăng 21,7% so với kế hoạch phấn đấu cả năm (20,5 tỷ USD), tăng 26,4%; trong đó, các doanh nghiệp 100% vốn trong nước đạt 16.240 triệu USD, tăng 24,6%, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8.705 triệu USD, tăng 29,8%. 2. Nhận định tình hình và nguyên nhân 2003 là năm có kim ngạch nhập khẩu cao nhất từ trước đến nay và có tốc độ tăng cao nhất trong 3 năm trở lại đây (năm 2001 tăng 3,4%, n ăm 2002 tăng 22,1%). T1 Kim ngạch (tỷ USD) T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 1,79 1,71 2,08 2,23 2,30 2,03 2,00 1,83 2,08 2.12 2,15 2,20 Tăng trưởng 32,4 57,0 42,4 45,4 29,7 29,5 17,0 8,7 (%) 24,2 14,5 13,2 2,40 DỊCH VỤ Lĩnh vực du lịch Cả năm 2003, ngành du lịch đã đón được 2.429.784 lượt khách quốc tế và 13 triệu lượt khách trong nước, doanh thu đạt khoảng 20 nghìn tỷ đồng. Lĩnh vực bưu chính viễn thông Tổng doanh thu phát sinh đạt 23.045 tỷ đồng, tăng 1,34% so với thực hiện năm 2002 và vượt 9,1% so với kế hoạch; trong đó dịch vụ bưu chính - viễn thông vượt 11,1% so với kế hoạch và tăng 3,3% so với thực hiện năm 2002. Vận tải hàng không Ước tính năm 2003 vận chuyển được trên 4 triệu lượt hành khách, tăng 2,1% so với năm 2002, chủ yếu gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh -9SARS. Ngành hàng không mở thêm một số tuyến quốc tế mới, phối hợp với ngành Du lịch tổ chức nhiều đợt xúc tiến, quảng bá trong và ngoài nước. Vận tải biển Tổng lượng hàng qua các cảng biển dự tính đạt mức 115 triệu tấn, tăng 12,7% so với năm 2002. LAO ĐỘNG Năm 2003, cả nước đưa được 75.000 lao động và chuyên gia đi làm việc tại nước ngoài, tăng 63% so với năm 2002 và vượt 50% so với kế hoạch năm; đưa tổng số lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài lên khoảng 340.000 người (tỷ lệ lao động có nghề là 35,5%), tại hơn 40 nước và vùng lãnh thổ. N¨m 2003, tæng thu Ng©n s¸ch Nhµ níc ®¹t 132,5 ngh×n tû ®ång, vît 7,1% dù to¸n n¨m. Chi c¶ n¨m 167,7 ngh×n tû ®ång, vît 6,1% dù to¸n. Trong quan hÖ kinh tÕ víi c¸c níc thuéc khèi ASEAN, n¨m 2003, ViÖt Nam chuyÓn sang giai ®o¹n hai c¾t gi¶m thuÕ quan theo hiÖp ®Þnh CEPT/AFTA víi viÖc tiÕp tôc c¾t gi¶m 755 dßng thuÕ xuèng cßn tõ 20% - 5% vµ tiÕn tíi thùc hiÖn tinh thÇn tíi n¨m 2006 sÏ chØ cßn tõ 0 - 5% vµ hoµn thµnh lé tr×nh nµy vµo n¨m 2013. Cã thÓ nãi, lé tr×nh c¾t gi¶m thuÕ trong khu vùc ASEAN ®· ®em l¹i cho chóng ta rÊt nhiÒu lîi thÕ h¬n v× mét sè níc nh Singapore ®· thùc hiÖn ch¬ng tr×nh nµy tõ vµi n¨m tríc ®©y víi møc thuÕ suÊt chØ cßn 0 - 5% vµ thËm chÝ, thuÕ nhËp khÈu chØ cßn 0%. Ngoµi ra, Héi nghÞ Bé trëng Tµi chÝnh ASEAN ®· ®i ®Õn tho¶ thuËn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu trong khu vùc trong thêi gian tíi vµ chñ tr¬ng tiÕn tíi t¹o lËp mét céng ®ång kinh tÕ ASEAN vµo n¨m 2020 (môc tiªu cña §¹i héi §¶ng 9 nh»m trë thµnh níc c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸) ViÖc thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi (FDI) cã tiÒm n¨ng t¨ng m¹nh khi chóng ta ký kÕt HiÖp ®Þnh b¶o hé ®Çu t víi NhËt B¶n víi môc tiªu thu hót nhiÒu h¬n n÷a FDI tõ quèc gia nµy vµ c¸c dù ¸n cña EU, Mü vµ c¸c quèc gia ph¸t triÓn kh¸c vµo ViÖt Nam gãp phÇn lµm t¨ng tèc ®é t¨ng trëng cña GDP. N¨m 2003, cã 620 dù ¸n ®Çu t níc ngoµi ®îc cÊp phÐp míi víi tæng sè vèn ®¨ng ký lµ 1.550 triÖu USD, tuy gi¶m 18% vÒ sè dù ¸n, nhng t¨ng 7,7% vÒ lîng vèn. Nh÷ng thµnh tùu cña ViÖt Nam nãi chung vµ trong tiÕn tr×nh héi nhËp nãi riªng ®· ®îc c¸c ®èi t¸c quèc tÕ tin tëng vµ ®¸nh gi¸ cao víi ®iÓn h×nh nhÊt lµ céng ®ång c¸c nhµ tµi trî quèc tÕ ®· cam kÕt dµnh cho ViÖt Nam vay trong n¨m tíi møc 2,8 tû USD cao nhÊt tõ tríc tíi nay. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng ®©y lµ mét thµnh c«ng lín cña ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn hÇu hÕt c¸c nhµ tµi trî ®Òu c¾t gi¶m viÖn trî ®èi víi c¸c quèc gia kh¸c. HiÖn nay, ViÖt Nam ®· ký ®îc 85 hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i víi c¸c níc ®Ó më réng thÞ trêng xuÊt khÈu, thóc ®Èy ph¸t triÓn vµ thu hót trªn 40 tû USD vèn FDI vµ kho¶ng gÇn 20 tû USD vèn ODA (tuy r»ng ViÖt Nam hiÖn nay kh«ng cßn ®îc xÕp vµo diÖn níc nghÌo ph¶i nhËn viÖn trî?!) Nh×n chung, trong h¬n 15 n¨m thùc hiÖn c«ng cuéi ®æi míi, ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu kinh tÕ quan träng, tõng bíc héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Thùc tiÔn cho thÊy c«ng cuéc ®æi míi ë ViÖt Nam phï hîp víi -10xu thÕ chung cña thÕ giíi vµ b¶n th©n néi lùc cña ®Êt níc. Nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû 21, xu híng nµy ngµy cµng thuËn lîi h¬n cho ViÖt Nam víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ nhanh vµ æn ®Þnh, ®ång thêi, chñ ®éng vµ tÝch cùc tham gia toµn diÖn vµo qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ nh»m tiÕn tíi thu hÑp kho¶ng c¸ch víi c¸c níc kh¸c trong khu vùc, thùc hiÖn môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Bëi vËy, ViÖt Nam ph¶i tiÕn hµnh ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ ®Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã ph¶i héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ mét c¸ch chñ ®éng. -11PhÇn 3 thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p 1. Thùc tr¹ng Khi thÕ giíi chuyÓn sang cÊp ®é toµn cÇu ho¸ kinh tÕ th× níc ta còng bíc vµo giai ®o¹n cña tiÕn tr×nh ®æi míi, chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. §Ó ph¸t huy hÕt néi lùc, n©ng cao lîi thÕ so s¸nh còng nh tranh thñ tiÒm n¨ng cña níc ngoµi, ViÖt Nam cÇn nhanh chãng chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Tuy vËy, ®Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã, tríc hÕt ph¶i biÕt ®îc thùc tr¹ng cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®Ó tõ ®ã ®a ra c¸c gi¶i ph¸p kh¶ thi mang tÝnh kÕ ho¹ch cao cho môc tiªu ®Æt ra ®Ó biÕn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ thµnh ph¬ng thøc tèt nhÊt ®Ó kÕt hîp néi lùc víi ngo¹i lùc t¹o thµnh søc m¹nh tæng hîp ®Èy m¹nh c«ng cuéc ®æi míi. Tuy nhiªn, do tiÕn tr×nh héi nhËp cña chóng ta cßn thÊp, chñ yÕu ë cÊp ®é song ph¬ng vµ b¾t ®Çu tiÕn hµnh héi nhËp víi khu vùc nªn cha tËn dông ®îc c¸c c¬ héi ph¸t triÓn còng nh ph¶i ®èi mÆt víi thö th¸ch. Trong khi ®ã, phÇn “néi lùc” cña ViÖt Nam tuy ®¹t ®îc nh÷ng con sè Ên tîng nhng dï sao vÉn cha ph¶n ¸nh ®îc b¶n chÊt cña sù ph¸t triÓn ®Êt níc, cha thÊy hÕt nh÷ng bÊt cËp trong ho¹t ®éng qu¶n lý, ®iÒu hµnh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. Tríc hÕt ph¶i nãi r»ng, n¨ng lùc c¹nh tranh cña ViÖt Nam thËm chÝ chØ so víi mét sè níc trong khu vùc th«i cßn qu¸ thÊp, nãi g× tíi c¸c níc ph¸t triÓn. §Ó doanh nghiÖp vµ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam cã thÓ ®øng v÷ng vµ tËn dông ®îc c¬ héi tõ qu¸ tr×nh héi nhËp, nhiÖm vô cÊp b¸ch ®Æt ra lµ ph¶i n©ng cao søc c¹nh tranh. N¨ng lùc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ ®îc chia lµm ba cÊp ®é: N¨ng lùc c¹nh tranh quèc gia; n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp; n¨ng lùc c¹nh tranh cña s¶n phÈm, dÞch vô. Nh÷ng n¨m qua, chØ sè n¨ng lùc c¹nh tranh cña ViÖt Nam cã sù gia t¨ng: N¨m 1997, ®øng thø 49/53 quèc gia; n¨m 1998 t¨ng lªn 39/53 do c¸c níc trong khu vùc l©m vµo khñng ho¶ng tµi chÝnh - tiÒn tÖ; n¨m 2002 xÕp h¹ng trªn 80 níc; n¨m 2003, theo DiÔn ®µn kinh tÕ thÕ giíi (WEF), ®øng 60/120 níc. TÊt nhiªn, theo c¸c tæ chøc quèc tÕ th× n¨ng lùc c¹nh tranh cña ViÖt Nam vÉn ®ang ë møc thÊp. Trong khi ®ã, vai trß qu¶n lý hµnh chÝnh cña c¸c c¬ quan Nhµ níc cßn nhiÒu bÊt cËp, chång chÐo vÒ chøc n¨ng, ph¹m vi vµ thÈm quyÒn. Trong mét sè trêng hîp, c¬ quan nhµ níc thËm chÝ cßn can thiÖp vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp hay nãi theo ng«n ng÷ luËt ph¸p lµ dïng mÖnh lÖnh hµnh chÝnh vµo ho¹t ®éng kinh doanh ®i ngîc víi c¸c quy luËt cña thÞ trêng… NghÞ quyÕt §¹i héi 9 ®· ph©n tÝch s©u s¾c néi dung vÊn ®Ò c¶i c¸ch hµnh chÝnh. MÆc dï c«ng cuéc c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña chóng ta ®· ®¹t ®îc mét sè thµnh tùu nhng vÉn cßn mét sè tån tai chñ yÕu nh:  ThÓ chÕ hµnh chÝnh vÉn cha ®¸p øng ®îc ®ßi hái cña ph¸t triÓn kinh tÕ, thùc hiÖn c¬ chÕ ph¸p luËt kh«ng ®ång bé, chËm ®i vµo cuéc sèng, kû c¬ng bÞ vi ph¹m nghiªm träng…  Tæ chøc bé m¸y hµnh chÝnh cång kÒnh, thiÕu hiÖu qu¶, ®ïn ®Èy tr¸ch nhiÖm, mèi quan hÖ gi÷a ChÝnh phñ víi c¸c bé, ngµnh, gi÷a Trung ¬ng, ®Þa ph¬ng… vÉn cha cô thÓ, thiÕu nhÊt qu¸n… -12 §éi ngò c¸n bé c«ng chøc cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Những tồn tại trên trong cải cách hành chính đã làm ¶nh hëng nghiªm träng khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế của các doanh nghiệp và nền kinh tế quốc gia. Để hỗ trợ cho quá trình hội nhập mang lại hiệu quả thiết thực, một trong những yêu cầu quan trọng cấp thiết hiện nay đối với nước ta là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng: đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ với đổi mới kinh tế, đổi mới hệ thống chính trị và mở cửa hội nhập nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội và nhân dân tốt hơn. MÆt kh¸c, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam mÆc dï ®· ®îc ho¹t ®éng trong m«i trêng ph¸p lý t¬ng ®èi th«ng tho¸ng, nhng sù bÊt b×nh ®¼ng gi÷a hÖ thèng doanh nghiÖp quèc doanh (doanh nghiÖp nhµ níc) vµ hÖ thèng doanh nghiÖp d©n doanh vÉn cßn rÊt lín. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh ch¾c ch¾n r»ng, Ýt cã quèc gia nµo trªn thÕ giíi l¹i cã sè lîng doanh nghiÖp nhµ níc nhiÒu nh ë… ViÖt Nam (kho¶ng h¬n 5.429) mµ l¹i ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ nh vËy (mÆc dï sè doanh nghiÖp b¸o c¸o tµi chÝnh cã l·i trªn 71,1%, nhng nÕu ®¸nh gi¸ thùc chÊt th× cha ®Çy 40% sè lîng doanh nghiÖp lµm ¨n cã l·i trong n¨m võa qua). Tríc xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ c¶i c¸ch triÖt ®Ó cña Nhµ níc, kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nhµ níc nµo còng vËn ®éng tÝch cùc chuÈn bÞ cho qu¸ tr×nh héi nhËp, nhÊt lµ khi chóng ta thùc hiÖn CEPT/AFTA vµ gia nhËp tæ chøc th¬ng m¹i toµn cÇu WTO trong giíi gian s¾p tíi. ThËm chÝ vÉn cßn nhiÒu doanh nghiÖp vÉn û l¹i lîi thÕ cña Nhµ níc, trong khi ®ã, hä l¹i cã lîi thÕ h¬n rÊt nhiÒu víi c¸c nguån lùc nh ®Êt ®ai, con ngêi… so víi c¸c doanh nghiÖp d©n doanh, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi. V× thÕ, n¨ng lùc c¹nh tranh ViÖt Nam bÞ gi¶m sót ®¸ng kÓ cho dï c¸c doanh nghiÖp thuéc khu vùc cã vèn ®Çu t níc ngoµi (Theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam bao gåm: liªn doanh, 100% vèn, hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh), khu vùc d©n doanh cã nh÷ng cè g¾ng nhÊt ®Þnh lµm t¨ng tû träng trong GDP. ChÝnh sù yÕu kÐm cña hÖ thèng doanh nghiÖp quèc doanh lµm c¶n trë phÇn nµo tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ còng nh viÖc ph¸t huy tèi ®a lîi thÕ so s¸nh cña ViÖt Nam trªn trêng quèc tÕ. NÕu xÕp h¹ng n¨ng lùc c¹nh tranh c¸c doanh nghiÖp, n¨m 2003, ViÖt Nam cao h¬n n¨m tríc 11 bËc, vît Philippines vµ Nga, c¸ch Trung Quèc 4 bËc. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ViÖt Nam míi chØ theo chiÒu s©u vµ vÒ c¬ b¶n vÉn duy tr× chÝnh s¸ch b¶o hé ®èi víi s¶n phÈm c«ng nghiÖp thiÕu søc c¹nh tranh, hiÖu qu¶ thÊp trong khi gi¸ thµnh cao. C¸c th«ng tin thÞ trêng, xóc tiÕn th¬ng m¹i cßn kÐm. Th¬ng m¹i ®iÖn tö cha ph¸t triÓn, c¶n trë sù héi nhËp cña doanh nghiÖp. ThÞ trêng tµi chÝnh, ng©n hµng tiÒm Èn rñi ro do l·i suÊt ®ång ViÖt Nam bÞ ®Èy lªn qu¸ cao so víi mÆt b»ng l·i suÊt trong khu vùc lµm t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. ThÞ trêng vèn cßn h¹n hÑp, quy m« qu¸ nhá… Mét vÊn ®Ò ph¶i nãi tíi lµ sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh ®æi míi. Kh¸i niÖm ph¸t triÓn “bÒn v÷ng” xuÊt hiÖn trong kho¶ng 10 n¨m trë l¹i ®©y. héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ mét mÆt gãp phÇn ®¸ng kÓ lµm t¨ng møc sèng d©n c, c¶i thiÖn phóc lîi x· héi… nh ng mÆt kh¸c l¹i huy ho¹i m«i trêng vµ nh÷ng hËu qu¶ l©u dµi kh¸c… V× vËy, cã thÓ lµm ¶nh h ëng ®¸ng kÓ tíi sù ph¸t -13triÓn cña ViÖt Nam nÕu kh«ng chñ tr¬ng cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn c¶ vÒ sè lîng nhng kh«ng coi nhÑ chÊt lîng vµ tÝnh bÒn v÷ng. Ph¸t triÓn kinh tÕ nhanh vµ bÒn v÷ng, g¾n kÕt thÞ trêng néi ®Þa víi thÞ trêng thÕ giíi lµ yªu cÇu bøc thiÕt ®Ó ®Èy nhanh CNH vµ H§H còng nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cã hiÖu qu¶. Tuy r»ng,ViÖt Nam kh«ng cßn thuéc nhãm c¸c níc níc nghÌo ph¶i nhËn viÖn trî, møc thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi ®· ®¹t møc 450 USD/n¨m (n¨m 2003), chóng ta l¹i cã d©n sè ®«ng (81 triÖu ngêi) nhng søc mua l¹i rÊt h¹n chÕ, tÝch luü gÇn nh ch¼ng cã g× (tæng chi vÉn nhiÒu h¬n tæng thu thùc tÕ), do ®ã, khã cã thÓ t¸i ®Çu t s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶. Mét khã kh¨n kh¸c lµ phÇn lín ®Çu t vµo c¬ së h¹ tÇng lµ tõ c¸c nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc ODA lµm t¨ng g¸nh nÆng cho c¸c thÕ hÖ sau nµy. Ngoµi ra, 2003 lµ n¨m ViÖt Nam ®¹t møc cao cha tõng cã vÒ t×nh tr¹ng nhËp siªu. TÊt nhiªn, ngêi ta cã thÓ lý gi¶i mét c¸ch ®¬n gi¶n lµ chóng ta nhËp khÈu c«ng nghÖ, m¸y mãc, thiÕt bÞ… nh ng ®©y còng lµ vÊn ®Ò cÇn lu ý trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam vµ nã còng lµ thùc tr¹ng trong v« vµn nh÷ng tån t¹i kh¸c mµ chóng ta ®·, ®ang vµ sÏ tr¶i qua. MÆc kh¸c, hµng tiªu dïng nhËp khÈu vµo ViÖt Nam vÉn chiÕm tû träng lín vµ cha cã dÊu hiÖu tôt gi¶m. Trong khi ®ã, kinh tÕ ®èi ngo¹i vµ xuÊt nhËp khÈu, dÞch vô lao ®éng cha thËt sù ®¸p øng yªu c©u ph¸t triÓn, sù g¾n kÕt cña thÞ trêng trong níc vµ thÞ trêng quèc tÕ cha cha thùc sù chÆt chÏ, ®ång bé. ViÖc tiÕp cËn, th©m nhËp, më réng thÞ trêng xuÊt khÈu cha v÷ng ch¾c. Nh÷ng yªu cÇu cña më cöa thÞ trêng vÒ thuÕ, c¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan trong th¬ng m¹i hµng ho¸, dÞch vô, ®Çu t… cha ®îc nhËn thøc kÞp thêi ®Çy ®ñ ®Ó lì c¬ héi vµ thËm chÝ cßn thua thiÖt, gi¶m gi¸ trÞ nh nh÷ng trêng hîp liªn quan ®Õn hµng rµo kü thuËt xuÊt khÈu hµng ho¸ vµo c¸c níc ch©u ¢u. C¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn nh Côc xóc tiÕn th¬ng m¹i (Bé th¬ng m¹i) hay Phßng Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam (VCCI) tuy ®· nç lùc phÊn nµo hç trî doanh nghiÖp t×m hiÓu vµ th¨m dß thÞ tr êng níc ngoµi, nhng c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vÉn thiÕu th«ng tin trÇm träng vÒ thÞ trêng quèc tÕ, khu vùc, nhÊt lµ vÒ c¸c ®Þnh chÕ, quy t¾c, nguyªn t¾c, thÞ hiÕu, tËp qu¸n, c¸c yªu cÇu kü thuËt, chÊt lîng hµng ho¸ vµ dÞch vô. Ngoµi ra, vÊn ®Ò bøc xóc kh¸c cã ¶nh hëng nghiªm träng ®Õn qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña ViÖt Nam mµ kh«ng thÓ kh«ng thÓ kh«ng nãi tíi lµ m«i trêng ®Çu t kh«ng cã tÝnh “dù b¸o” vµ chÕ ®é hai gi¸ . C¸c lo¹i dÞch vô nh ®iÖn (luü tiÕn), viÔn th«ng, hµng kh«ng… cßn kh¸ cao, vÉn cßn cã sù ph©n biÖt, ®èi xö. 2. Gi¶i ph¸p Dùa trªn nh÷ng tån t¹i ®ã, ph¶i ch¨ng cÇn ph¶i tËp trung trÝ tuÖ ®Ó nghiªn cøu ®Ó ®Ò ra mét chiÕn lîc héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ vµ x©y dùng CNXH. GÇn ®©y, ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· tËp trung vµo viÖc ph¸t triÓn Uû ban Quèc gia Hîp t¸c Kinh tÕ Quèc tÕ, gióp c¬ quan nµy ®ãng vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc cho t¬ng lai. Thø nhÊt, ph¶i x¸c ®Þnh c¬ së lý luËn cña §¶ng mét c¸ch râ rµng vÒ tÇm quan träng cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ trong c«ng cuéc x©y dùng CNXH ë níc ta. TiÕn hµnh c«ng t¸c t tëng, tuyªn truyÒn, gi¶i thÝch trong c¸c tæ chøc §¶ng, chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ, trong c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c tÇng líp nh©n d©n ®Ó cã ®îc nhËn thøc, hµnh ®éng thèng nhÊt vÒ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, coi ®ã lµ vÊn ®Ò bøc xóc cÇn ph¶i ®îc gi¶i quyÕt. Thø hai, ph¶i nhËn râ ®îc nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc trong qu¸ tr×nh héi nhËp víi môc tiªu x©y dùng mét quèc gia ®éc lËp tù chñ vµ lîi thÕ so s¸nh còng -14nh nh÷ng u, nhîc ®iÓm ®Ó t×m ra c¸ch thøc ph¸t huy lîi thÕ cña chóng ta vµ h¹n chÕ nh÷ng mÆt tiªu cùc cña qu¸ tr×nh nµy. §ång thêi, liªn tôc tæng kÕt vµ rót ra kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh héi nhËp. Thø ba, ®Ò ra chiÕn lîc cô thÓ râ rµng trong ng¾n, trung vµ dµi h¹n mét c¸ch cã c¬ së khoa häc trong tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Ngoµi ra, ph¶i n©ng cao søc tr¹nh tranh trªn thÞ trêng néi ®Þa còng nh níc ngoµi, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ b¶o hé mËu dÞch vµ trî cÊp gi¸. §ång thêi, tiÕn hµnh c¶i c¸ch hµnh chÝnh m¹nh mÏ, triÖt ®Ó, t¹o m«i trêng ph¸p lý lµnh m¹nh phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh trong níc vµ thu hót vèn ®Çu t cña níc ngoµi. H¬n n÷a, kh«ng ngõng æn ®Þnh vµ c¶i c¸ch vÊn dÒ tµi chÝnh, tiÒn tÖ trong qu¸ tr×nh héi nhËp. §Ó chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, ph¶i khÈn tr¬ng hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn thÞ trêng trong níc g¾n liÒn víi më cöa thÞ trêng. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ buéc chóng ta ph¶i chÊp nhËn c¸c ®Þnh chÕ cña thÕ giíi ®Æt ra vµ ®iÒu chØnh ph¸p luËt cña m×nh cho phï hîp khi héi nhËp. Tríc hÕt, cÇn x©y dùng thªm c¸c bé luËt t¹o hµnh lang ph¸p lý ®Çy ®ñ cho m«i trêng kinh doanh nh LuËt c¹nh tranh, chèng ®éc quyÒn, ®Çu t ra níc ngoµi, c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n, kiÓm to¸n… nh»m t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh cña ViÖt Nam. Tõng bíc x¸c lËp vµ ph¸t triÓn h×nh thµnh c¸c lo¹i thÞ trêng hµng ho¸, dÞch vô, lao ®éng, khoa häc c«ng nghÖ, vèn, bÊt ®éng s¶n… vµ ®Èy nhanh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c lo¹i thÞ trêng nµy, ®Æc biÖt lu ý sù ph¸t triÓn vµ rñi ro cña hÖ thèng tµi chÝnh, ng©n hµng. Thóc ®Èy sù h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ tõng bíc hoµn thiÖn c¸c lo¹i thÞ trêng, ®Æc biÖt quan t©m ®Õn c¸c thÞ trêng quan träng nhng hiÖn cha cã hoÆc cßn s¬ khai nh thÞ trêng lao ®éng, thÞ trêng chøng kho¸n, thÞ trêng bÊt ®éng s¶n, thÞ trêng khoa häc - c«ng nghÖ. Ph¸t triÓn thÞ trêng hµng ho¸ va dÞch vô ®¸p øng nhu cÇu vµ n©ng cao søc mua cña thÞ trêng thµnh thÞ vµ n«ng th«n, më réng thÞ trêng níc ngoµi, x¸c ®Þnh møc ®é b¶o hé hîp lý, x¸c ®Þnh mét sè s¶n phÈm cã lîi thÕ c¹nh tranh, dÇn xo¸ bá ®éc quyÒn kinh doanh ®èi víi mét sè doanh nghiÖp nhµ níc. Ph¸t triÓn nhanh thÞ trêng vèn, nhÊt lµ vèn dµi h¹n vµ trung h¹n, vËn hµnh thÞ trêng chøng kho¸n an toµn vµ hiÖu qu¶, h×nh thµnh ®ång bé thÞ trêng tiÒn tÖ, t¨ng kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi cña ®ång tiÒn ViÖt Nam, tæ chøc, ph¸t triÓn thÞ tr êng bÊt ®éng s¶n. Thø t, t¨ng cêng ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng còng nh ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé cã phÈm chÊt vµ n©ng lùc còng nh sù chuyªn nghiÖp, øng dông thµnh tùu khoa häc, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, tæ chøc bé m¸y chuyªn s©u vÒ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ râ rµng mang l¹i nhiÒu lîi Ých kinh tÕ cho c¸c quèc gia biÕt n¾m b¾t vµ tËn dông c¬ héi vµ vît qua c¸c th¸ch thøc. Mét sè c¸c biÖn ph¸p kh¸c mµ ViÖt Nam cÇn ph¶i ¸p dông trong thêi gian tíi lµ:  Nhanh chãng chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng gi¶m dÇn tû träng n«ng nghiÖp, t¨ng dÇn tû träng c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ thuËn chiÒu víi sù chuyÓn dÞch cña c¬ cÊu kinh tÕ thÕ giíi, b¸m s¸t víi tÝn hiÖu thÞ trêng, phï hîp víi nhu cÇu kh«ng ngõng biÕn ®æi cña ngêi tiªu dïng trong vµ ngoµi níc. Gi¶m dÇn tû trong hµng th« hoÆc s¬ chÕ, t¨ng m¹nh s¶n phÈm c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ chÕ t¹o, dÞch vô vµ s¶n phÈm cã hµm lîng c«ng nghÖ còng nh hµm lîng chÊt x¸m cao. CÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ rµng c¬ cÊu kinh tÕ cña ViÖt -15Nam trong kho¶ng thêi gian tõ 10 - 20 n¨m tíi nh c¬ cÊu ngµnh, hµng vµ c¬ cÊu vïng, xuÊt nhËp khÈu, x¸c ®Þnh ®îc nh÷ng ngµnh mòi nhän cÇn ®îc u tiªn ph¸t triÓn…  Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ph¶i dùa trªn c¬ së sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ trong sù kÕt hîp víi kinh tÕ ®èi ngo¹i. V× thÕ, cÇn ph¶i thËt chó träng x©y dùng vµ kiÖn toµn c¸c c¬ quan chuyªn m«n nh Uû ban quèc gia vÒ hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ… §ång thêi, tÝch cùc ®µm ph¸n ®Ó gia nhËp tæ chøc WTO theo lé tr×nh ®Ò ra.  §Èy m¹nh c¶i c¸ch doanh nghiÖp nhµ níc theo híng n©ng cao tÝnh chñ ®éng, hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Ho¹t ®éng nµy cã mét ý nghÜa rÊt quan träng v× thùc tr¹ng cña c¸c doanh nghiÖp nµy ®¸ng b¸o ®éng. Kh«ng thÓ kh«ng c¶i c¸ch hÖ thèng doanh nghiÖp qu¸ tr× trÖ nµy v× nã gi÷ vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Bëi v×, chóng ta kh«ng thÓ héi nhËp nÕu cø duy tr× m·i c¬ chÕ qu¶n lý hµnh chÝnh, bao cÊp víi c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nµy, nhÊt lµ nh÷ng doanh nghiÖp thua lç thêng xuyªn. MÆt kh¸c, c¸c doanh nghiÖp nµy còng kh«ng thÓ héi nhËp ®îc nÕu kh«ng ®îc tù chñ ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c h¹ch to¸n kinh doanh… H¬n thÕ n÷a, ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó khu vùc n¨ng ®éng d©n doanh ph¸t triÓn. §Ó thùc hiÖn x· héi ho¸ ®Çu t, khu vùc nµy cã vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ. Sù thiªn vÞ, qu¶n lý hµnh chÝnh chÝnh doanh nghiÖp nhµ níc lµ nguyªn nh©n lµm cho doanh nghiÖp d©n doanh khã cã thÓ v¬n lªn tiÕp cËn víi c¸c nguån vèn vay, mÆt b»ng s¶n xuÊt… nh÷ng thø mµ c¸c doanh nghiÖp kia cã thõa nhng kh«ng biÕt ph¶i lµm g× víi chóng… Do ®ã, ®ßi hái ChÝnh phñ ph¶i thËt quyÕt liÖt vµ kiªn quyÕt c¶i c¸ch mét c¸ch triÖt ®Ó hÖ thèng doanh nghiÖp quèc doanh vµ ph¶i x¸c ®Þnh ®©y lµ vÊn ®Ò mét sèng mét cßn ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. §Èy m¹nh c¸c biÖn ph¸p ¸p dông hiÖn hµnh nh cæ phÇn ho¸ (theo NghÞ §Þnh 44), giao, b¸n, kho¸n, cho thuª, thµnh lËp c¬ quan gi¶i phãng nî, mua b¸n nî… ®ång thêi tiÕn hµnh gi¶i thÓ hay ph¸ s¶n nh÷ng doanh nghiÖp nµo thùc sù ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶ nh»m ®¶m b¶o ®óng b¶n chÊt mang tÝnh x· héi cao mµ ý nghÜa cña tõ ph¸ s¶n mang l¹i (cho dï hiÖn nay LuËt ph¸ s¶n cña ViÖt Nam cßn kh«ng Ýt bÊt cËp, cã ngêi cho r»ng gi¶i thÓ th× nhiÒu nhng ph¸ s¶n doanh nghiÖp ë ViÖt Nam qu¶ h¬i khã). C¸c biÖn ph¸p ®ã lµm cho nh÷ng doanh nghiÖp quèc doanh chuyÓn sang h¼n c¬ chÕ lµm viÖc tù chñ vÒ tµi chÝnh, tù quyÕt vÒ nh©n sù vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt... Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò mÊt viÖc lµm vµ thay ®æi ngµnh nghÒ cña ngêi lao ®éng bëi v× héi nhËp më cöa tham gia vµo qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ còng lµ qu¸ tr×nh c¹nh tranh vµ ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. Nhµ níc cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch b¶o vÖ ngêi lao ®éng, chÕ ®é an sinh phï hîp. ChØ cã thÓ lµm ®îc nh÷ng biÖn ph¸p trong v« vµn c¸c biÖn ph¸p th× chóng ta míi cã thÓ hy väng vÒ mét sù héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ chñ ®éng vµ thµnh c«ng. -16KÕt luËn Nh vËy, qu¸ tr×nh toµn cÇu hãa cã t¸c ®éng v« cïng to lín tíi tÊt c¶ mäi quèc gia. Qu¸ tr×nh nµy lµm thay ®æi mäi lÜnh vùc kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, v¨n hãa cña c¸c níc trªn thÕ giíi. Tríc xu thÕ cña toµn cÇu hãa kinh tÕ, c¸c quèc gia ph¶i kh«ng ngõng thÝch øng víi hoµn c¶nh ®iÒu kiÖn míi nh»m tËn dông thêi c¬ vµ c¬ héi mµ qu¸ tr×nh nµy mang l¹i. V× thÕ, ®èi víi c¸c quèc gia th× héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng. VÊn ®Ò kh«ng ph¶i lµ ë cã héi nhËp hay kh«ng, mµ ë chç héi nhËp nh thÕ nµo. Nghiªn cøu kinh nghiÖm cña c¸c níc vÒ tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña hä sÏ gióp cho ViÖt Nam chóng ta nhiÒu bµi häc bæ Ých, thÊy ®îc nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ®ã. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ph¶i ®îc nh×n nhËn chÝnh lµ c¬ héi v« cïng quý gi¸ ®èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn nh ViÖt Nam chóng ta. Bëi thÕ, ph¶i chñ ®éng héi nhËp mét c¸ch nhanh nhÊt nhng vÉn ph¶i dùa trªn c¬ së ph¸t triÓn bÒn v÷ng nÒn kinh tÕ, ®ång thêi kh«ng ngõng ®æi míi trong thêi ®¹i míi phÊn ®Çu trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp, v× sù nghiÖp d©n giµu níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng… nh chiÕn lîc ®Æt ra cho c¸c thËp kû tíi. -17Danh s¸ch tµi liÖu tham kh¶o  §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, V¨n kiÖn §H §¶ng toµn quèc lÇn thø VIII, Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, 1996.  §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, V¨n kiÖn §H §¶ng toµn quèc lÇn thø IX, Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, 2001.  §ç §øc B×nh: Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ viÖc gia nhËp cña ViÖt Nam..§Æc san L§ & C§ th¸ng 12 – 2003 .Trêng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n.  HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt Nam – Hoa Kú (BTA)  Hoµng K×nh, Kinh tÕ Quèc tÕ, Nxb Gi¸o dôc, 1998  LuËt ®Çu níc níc ngoµi t¹i ViÖt Nam.  L¬ng V¨n Tù –ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh gia nhËp WTO. Uû ban quèc gia ViÖt Nam vÒ hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ – Vô quèc tÕ ®a ph¬ng.  NguyÔn Minh Tó, ViÖt Nam trªn chÆng ®êng ®æi míi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, 2002.  Nh÷ng dÊu ©n rùc rì n¨m 2004: s½n sµng v¬n tíi ®Ønh cao. T¹p chÝ céng s¶n 2003.  T¹p chÝ céng s¶n sè 29, th¸ng 10/2003.  T¹p chÝ Kinh tÕ ViÔn ®«ng (Far Eastern Review) sè th¸ng 3/2003  T¹p chÝ Lao ®éng vµ C«ng ®oµn sè 298, th¸ng 12/2003.  T¹p chÝ Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ thÕ giíi sè 5 (79) 2002 trang 3 – 6, trang 75  T¹p chÝ Nh÷ng vÊn ®Ò Kinh tÕ ThÕ giíi sè 6, th¸ng 8/2002.  T¹p chÝ Nh÷ng vÊn ®Ò Kinh tÕ ThÕ giíi sè 8, th¸ng 10/2003.  T¹p chÝ Nghiªn cøu Quèc tÕ sè 46, th¸ng 9/2002.  T¹p chÝ Nghiªn cøu Quèc tÕ sè 53, th¸ng 11/2002.  T¹p chÝ Ph¸t triÓn kinh tÕ sè 125, th¸ng 8/2002.  T¹p chÝ Ph¸t triÓn kinh tÕ sè 138, th¸ng 10/2002.  T¹p chÝ Ph¸t triÓn kinh tÕ sè 139, th¸ng 10/2002.  T¹p chÝ Ph¸t triÓn kinh tÕ sè 140, th¸ng 11/2002.  T¹p chÝ Th¬ng M¹i sè 43, th¸ng 12/2003  T¹p chÝ Th¬ng M¹i sè 43, th¸ng 6/2003.  T¹p chÝ Th¬ng m¹i sè 1 + 2 th¸ng 2 n¨m 2004 trang 07 – 10  Thèng kª th¬ng m¹i n¨m 2003. Bé Th¬ng m¹i.  TrÇn B¹ch §»ng: Toµn cÇu hãa kinh tÕ vµ chiÕn lîc héi nhËp cña chóng ta. Bé KÕ ho¹ch ®Çu t 7/2003.  Trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n, Gi¸o tr×nh Kinh tÕ Quèc tÕ, Nxb Gi¸o dôc, 2000.  Trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n, Gi¸o tr×nh Kinh tÕ quèc tÕ (dµnh cho ch¬ng tr×nh ®µo t¹o th¹c sü kinh tÕ- tµi chÝnh theo ph¬ng thøc tõ xa), Nxb Thèng kª 2002.  ViÖt Nam héi nhËp an toµn vµ th©n thiÖn: Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam th¸ng 1/2004.  X©y dùng th¬ng hiÖu cong cô n©ng cao søc c¹nh tranh cho doanh nghiÖp ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Vô Khoa häc - Bé Th¬ng m¹i.
- Xem thêm -