Tài liệu Tiên ngôn ngọc lịch bửu phiêu

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 281 |
  • Lượt tải: 0
Khotailieu

Đã đăng 199 tài liệu

Mô tả:

Ngoïc Lòch Böûu Phieâu QUYÙ TROÏNG THIEÄN PHAÙP PHOÅ BIEÁN TRUYEÀN BAÙ “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” laø moät cuoán “Luaät AÂm” saùch thieän truyeàn cheùp laâu naêm, taùc giaû xuaát truyeàn saùch naøy laø moät vò cao taêng ñaéc ñaïo, thöïc teá trong nhöõng kinh ñieån cuûa caùc phaät gia ôû thôøi coå ñaïi Trung Quoác ñeàu ñaõ coù ghi, vaû laïi kinh ñieån cuûa ñaïo giaùo “Thaàn Tieân Thoâng Giaùm” cuõng coù vieát laïi. Haäu theá oâng Yu Thích Ñaïo tam giaùo cuõng coù danh sö ñeå laøm khaûo chöùng, khi theá heä naøy cao taêng phaùp sö Thích Tònh Khoâng raát xem troïng ñoái vôùi coâng hieäu khuyeán hoùa cuûa “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” vaø taän tay vieát ra töïa saùch ñeå toân suøng. Thaùng 5 naêm 1996, nöôùc ta cuõng coù xuaát baûn phaùt haønh cuoán noäi dung baûn cuõ cuûa “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” neân linh nghieäm ñöôïc chöùng, thaáy hieäu öùng nhanh, cho neân lòch ñaïi vieát in truyeàn ñaït voâ haïn. Ñeå taïo cho cuoán saùch naøy caøng deã ñoïc deã hieåu, chuùng ta ñaõ nhieàu laàn ñoái chieáu vôùi saùch baûn coå xöa, trích dòch hoaøn thieän, chænh söûa nhöõng sai leäch tröôùc maét cuûa baûn ñang löu haønh vaø taêng theâm nhöõng söï kieän gaàn ñaây coù thöïc veà quaû baùo, môû roäng theâm noäi dung chöông tieát, thaáu caän caùc ñoäc giaû khi ñoïc xong giôùi thieäu nhieàu cho caùc baø con baïn beø cuøng ñoïc, hy voïng xaõ hoäi hieåu bieát, coù trí löông thieän, coù trí thieát laäp ñaïo ñöùc thaønh quaân töû hieàn töø, coù nhaän thöùc thì laäp töùc haønh ñoäng, nhöõng thieän tín coù phöôùc duyeân khuyeán hoùa coù ñieàu kieän taùi baûn in aán löu thoâng, truyeàn baù ñaïi chuùng, ñeå cho moïi ngöôøi cuøng ñoàng loøng ñi leân con ñöôøng trong saùng, cöùu ngöôøi nhö nöôùc vôùi löûa, daãn daét chuùng sanh vaøo thieän ñaïo, ñeå xaõ hoäi ñöôïc hieàn hoøa, vì nöôùc ta xaây döïng tinh thaàn vaên hoùa vaø ñaïo ñöùc coâng daân, vaäy phaùp thi coâng ñöùc thieän raát to lôùn! Traàn Minh Quaû 19 Ngoïc Lòch Böûu Phieâu TRÌNH TÖÏ GIAÙ LAÂM PHUØ HOÄ CUÛA ÑEÁ QUAÂN Hieän taïi nhaân loaïi treân xaõ hoäi, haønh vi vaø baûn tính ngaøy caøng noâng caïn, khoâng maáy chuùt thì laøm vieäc xaáu, daãn ñeán phong khí ñaïo ñöùc ngaøy moät giaûm xuoáng, tyû leä phaïm toäi khoâng ngöøng taêng cao, xaõ hoäi khoâng ñöôïc oån ñònh baù tính khoù ñöôïc an laønh. Töø bi Boà Taùt Ñòa Taïng Vöông vaø caùc vò Thaàn minh cuøng nhau thaûo luaän, muoán ñöa söï thaät cuûa quaû baùo thaønh moät cuoán saùch löu truyeàn ñeán nhaân gian, taïo cho loaøi ngöôøi hieåu bieát chuyeån aùc thaønh thieän, ñöôïc ban phöôùc lôïi ích, ñeå oån ñònh xaõ hoäi vaø loøng ngöôøi! Treân trôøi töø bi, raát nhanh pheâ duyeät baùo caùo naøy vaø soaïn voâ trong “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” ban phaùt ñeå thoâng baùo cho thieân haï: taát caû tuaân thuû noäi dung cuûa “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, nhöõng ngöôøi naøo bieát saùm hoái vaø tu söûa loãi laàm, ñöôïc ñaëc bieät khoan dung, mieãn giaûm caùc tröøng phaït ñoái vôùi hoï. Hy voïng loaøi ngöôøi ñöôïc caûm nhaän tu söûa chuyeän sai ñaõ laøm, khoâng laøm chuyeän xaáu, tænh ngoä chaân lyù. Hieän nay, loaøi ngöôøi cuõng khoâng bieát ñöôïc, cöù moãi ngaøy Canh Thaân cuûa aâm lòch, caùc chuû quaûn cuûa thaàn linh ôû caùc thaønh thò aáp xaõ- Thaàn Thaønh Vöông vaø Thaàn Thoå Ñòa, seõ ñeàu phaùi caùc thaàn linh nhö Thaàn du ngaøy, Thaàn du ñeâm, Thaàn Taùo Quaân… ñeán caùc ñòa ñieåm vaø caùc hoä ñeå tuaàn tra, khaûo saùt vaø ghi chuù nhöõng haønh vi thieän aùc cuûa loaøi ngöôøi treân theá gian vaø tình hình tuaân thuû “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” ñeå trình baùo leân thieân ñình. Taát caû ai quyeân goùp tieàn hoaëc ra söùc in aán cuoán Böûu Ñieån naøy môû roäng truyeàn baù, treân trôøi seõ ban phöôùc cho hoï, ñeå cho ngöôøi ñoù ñôøi ñôøi höôûng thuï vinh hoa phuù quyù; cuõng vì caùc beänh nan y vaø dò beäânh ñaõ trò laâu ngaøy khoâng khoûi maø in aán truyeàn baù cuoán saùch naøy, seõ cho ngöôøi ñoù ñöôïc khoûi beänh, söùc khoûe an laønh; neáu coù tình traïng nhö vôï choàng khoâng hoøa, baø con oaùn haän, soá vaän khoâng toát, con chaùu baát hieáu… neáu chòu in aán vaø truyeàn baù cuoán saùch naøy, gia ñình seõ thuaän hoøa, soá vaän cuõng seõ chuyeån toát; neáu nhö muoán 20 Ngọc Lịch Bửu Phiêu xuaát ngoaïi kinh doanh, caàu hoïc hoaëc ñi ñeán nöôùc khaùc laøm coâng vieäc, neáu ñöôïc in aán cuoán saùch naøy hoaëc thuaän ñöôøng truyeàn baù thì seõ traùnh khoûi caùc nguy hieåm giao thoâng vaø cöôùp giaät doïc ñöôøng… nhöõng söï kieän baát lôïi, vaø coâng vieäc seõ thuaän lôïi; neáu vöôït ñöôïc nuùi soâng, ñi vaøo caùc thoân xoùm ôû vuøng nuùi saâu xa, môû roäng löu truyeàn vaø khuyeán caùo loaøi ngöôøi tuaân thuû yù nghóa vaø noäi dung cuoán saùch naøy, caùc thöù yeâu ma quyû quaùi, raén ñoäc, thuù döõ ñeàu khoâng daùm xaâm phaïm, vaû laïi coâng ñöùc voâ löôïng, phöôùc hyû choùng ñeán! Coâng ñöùc cuûa söï löu truyeàn, in aán, tuyeân döông cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” khoâng chæ coù theå sieâu thoaùt linh hoàn cuûa toå tieân vaø coù theå mieãn giaûm tröøng phaït trong Dieâm Phuû veà nhöõng toäi loãi mình ñaõ töøng vi phaïm maø coøn coù theå taïo cho ngöôøi ñang soáng treân traàn gian ñöôïc caùc thöù phöôùc ñöùc lôïi ích, ñaây laø moät vieäc raát ñöôïc vui möøng hoan hæ cho loaøi ngöôøi. NGUYEÂN TÖÏ CUÛA NGÖÔØI HAØN CHAÂN KHUYEÁN DAÂNG “NGOÏC LÒCH BÖÛU PHIEÂU” Trong saâu xa cuûa vuõ truï, Phaät, Boà Taùt vaø caùc Phöông Thaàn Linh ñaõ ñeå laïi cho chuùng sanh raát nhieàu kinh ñieån ñeå ñoä hoùa, nhieàu cuoán mang noäi dung ñeà caäp ñeán quaû baûo vaø bieán hoùa cuûa ñòa nguïc. Tuy vaäy, khoâng coù cuoán naøo gioáng nhö cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” cho thaáy chi tieát veà nhöõng vieäc loaøi ngöôøi ñaõ töøng laøm vaø nhöõng söï vieäc quaû baûo töông öùng vaø cuõng khoâng cuoán naøo coù theå nhö “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” naøy ñeà caäp ñeán caùc chuyeän bi thaûm lôùn nhoû trong ñòa nguïc vaø nhöõng tình traïng ñau khoå coù thaät. Trong saùch coù 38 ñieåm, ñuû ñeå cho ngöôøi tænh giaác, tu söûa nhöõng loãi laàm. Cuoán saùch coù coâng ñöùc raát lôùn ñoái vôùi theá gian naøy. Taâm tính cuûa loaøi ngöôøi treân theá gian naøy cheânh leäch khoâng ñeàu. Nhöõng ngöôøi coù trí tueä cao thöôïng ñeàu hieåu roõ ñaïo lyù nhaân quaû, veà thieän baùo, veà aùc baùo, coá gaéng tu döôõng ñaïo ñöùc, ñeå cho taâm linh cuûa chính mình ñöôïc thanh tònh, trieät ñeå giaùc ngoä chaân lyù, sieâu vöôït ba giôùi. Nhöõng ngöôøi naøy khoâng caàn phaûi 21 Ngoïc Lòch Böûu Phieâu tuyeân giaûng ñaïo ñöùc phöôùc hoïa vôùi hoï maø hoï bieát töï giaùc tuaân theo quy luaät nhaân quaû maø taïo phöôùc höôûng thuï. Nhöõng ngöôøi coù trí tueä trung caáp, do quaù xem troïng vaät chaát maø chöa bieát, chöa hieåu, chöa chöùng thöïc, chöa nhaän thöùc ra phi vaät chaát cuûa theá giôùi taâm linh, thaäm chí coøn nhaàm laãn xem laø meâ tín dò ñoan, khoâng hieåu ñoù laø moät phaàn taát yeáu cuûa vuõ truï, neân coù nhöõng cöû chæ noùi naêng tuøy tieän, khoâng ngaïi ngaàn laøm chuyeän aùc, haønh söï khoâng coù löông taâm, khoâng hieåu ñöôïc quaû baùo ñau khoå nhaän ñöôïc khi haï ñòa nguïc? Töø xöa ñeán nay, töôùng quaân, vöông haàu, cuõng thöôøng vì sai leäch trong tích taéc maø phaûi höùng chòu söï haønh haï cuûa quaû baùo. Ví duï nhö: danh töôùng Baïch Khôûi cuûa trieàu ñình nhaø Taàn thôøi Xuaân Thu Chieán Quoác, taïi chieán khu Tröôøng Bình ñaõ gieát cheát boán traêm ngaøn quaân haøng quaân ñòch. Cho neân, ñeán kieáp sau oâng ñaàu thai traàn gian laøm gaø, raén, con rít ñeàu bò seùt ñaùnh cheát. Thaân xaùc ñeàu coù teân oâng “Baïch Khôûi”. Luùc taïi ñòa nguïc, oâng thöôøng xuyeân bò ngaâm mình trong phaân ueá, chòu ñuû caùc loaïi cöïc hình, nhöõng thöù naøy ñeàu ñöôïc khaûo chöùng. Quan Teå Töôùng Lyù Laâm Buø cuûa nhaø Ñöôøng, xaây phoøng “Uyeån Nguyeät” taïi nhaø ñeå saùt haïi caùc vò quan khi baát ñoàng yù kieán. Khi haén cheát ñi, baûy kieáp laøm gaùi ñieám, chín kieáp laøm traâu, ñôøi ñôøi sau naøy ñaàu thai laøm ñoäng vaät döôùi nöôùc cho ngöôøi gieát moå, treâu ñuøa vaø naáu aên. Töôùng quaân nhaø Toáng,Taøo Haøn, sau khi chieám lónh thaønh thò ñaõ gieát bieát bao baù taùnh voâ toäi trong thaønh. Khi cheát, oâng nhieàu laàn baùo moäng cho daân chuùng trong thaønh bieát: “Toâi moät thôøi oai phong nhöng ñaõ gieát cheát baù taùnh toaøn thaønh cho neân trong traêm kieáp, toâi phaûi ñaàu thai laøm gaø cho ngöôøi ta gieát moå. Sau khi quaû baùo naøy keát thuùc, toâi coøn phaûi ñoïa laïc vaøo ñòa nguïc.” Than oâi! Thôøi gian moät ñôøi ngöôøi khoâng daøi laém, nhöng nöûa giôø trong ñòa nguïc cöïc kyø daøi vaø khoù qua. Trong Kinh Phaät noùi suùc sinh, quyû ñoùi, ñòa nguïc, moät laàn quaû baûo trong tam aùc ñaïo laâu nhö ngaøn 22 Ngọc Lịch Bửu Phiêu kieáp, nhöõng chuùng sinh ñaàu thai vaøo ñoù thaät laø ñaùng thöông haïi. Ñaïo Nho, ñaïo Thieân Chuùa, ñaïo Phaät ñeàu höôùng daãn con ngöôøi quy thieän laøm cô baûn, coù theå khoáng cheá nhöõng suy nghó baát löông, phaân bieät söï khaùc nhau giöõa thaùnh nhaân vaø keû aùc. Ba toân giaùo naøy ñeàu mang tö töôûng thöông xoùt chuùng sinh, töø bi ñoä theá. Khoång Töû ñaõ töøng noùi: “Chuyeän khoâng toát khoâng neân xem, nghe, baøn luaän vaø truyeàn ñaït thì caøng khoâng neân laøm. Ñaây chính laø maáu choát ñeå quyeát ñònh moät ngöôøi trôû thaønh moät daân hieàn hoaëc daân tuïc.” Khoång Töû coøn noùi: “Khoâng neân vì lôïi ích cho rieâng mình, neáu thöïc söï laøm ñöôïc vieäc naøy thì ngöôøi ñoù khoâng coøn laø daân hieàn maø laø thaùnh nhaân.” Maïnh Töû noùi: “Quan nieäm cuûa Khoång Töû raát laø quyù baùu!” Nhöõng quan nieäm naøy ñònh ra söï khaùc bieät cuûa nhaân loaïi vaø loaøi caàm thöùc. Neáu nhö thöôøng xuyeân laøm vieäc thieän, kieáp sau nhaát ñònh ñöôïc phaùt ñaït thònh vöôïng, kieáp naøy thuaän lôïi caùt töôøng. Trong Phaät giaùo noùi, taát caû moïi vieäc ñeàu do nhaân duyeân, cuoái cuøng qui veà khoâng tính, quaùn xeùt taâm tính maø ñöôïc tænh ngoä; phöông phaùp cuûa ñaïo giaùo laø tuaân thuû trung dung chi ñaïo, kieân trì noi theo quy luaät nguyeân taéc khaùch quan maø khoâng theo yù töôùng chuû quan cuûa chính mình maø haønh ñoäng. Toùm laïi, trong ñôøi ngöôøi, tham voïng, duïc voïng vaø khoáng cheá, kieåm soaùt chuùng laø maáu choát quyeát ñònh soáng, cheát vaø hoïa phöôùc sôû taïi. Cho neân, nhaân loaïi coù theå khoâng ñoïc, chaáp haønh, tuaân thuû “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” vaø caûnh giaùc vôùi söï nhaân quaû aùc baùo? Treân trôøi coù ñöùc haùo sanh, ñaëc bieät pheâ duyeät cho giaùo chuû Dieâm phuû Ñòa Taïng Vöông Boà Taùt coâng boá moät soá ñieàu khoaûn lieân quan ñeán nhaân loaïi saùm hoái loãi laàm, ban cho “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” löu truyeàn theá gian, ñoàng yù cho nhöõng ngöôøi ñaõ phaïm sai laàm tu chænh laøm ngöôøi, sau khi cheát cuõng coù theå leân thieân giôùi hoaëc thanh nhaøn höôûng phöôùc. Cho neân, cuoán saùch naøy cuõng ñöôïc goïi laø “Töø AÂn Ngoïc Lòch”. Ngöôøi treân theá gian caên 23 Ngoïc Lòch Böûu Phieâu cöù naêng löïc cuûa mình, tröôùc maët thaàn Taùo Quaân trong nhaø beáp (neáu chöa thôø thaàn Taùo quaân thì coù theå thôø trong nhaø beáp baát cöù höôùng naøo), hoaëc trong phoøng saïch seõ, hoaëc Phaät ñöôøng, hoaëc ngoaøi trôøi, baát keå muøng moät, raèm möôøi naêm, hoaëc ngaøy ba möôi, thaønh taâm phaùt nguyeän in aán, truyeàn baù, tuyeân truyeàn cuoán saùch naøy, ñeå cho ñaïi chuùng ñeàu bieát ñöôïc, ngöôøi ngöôøi boû aùc haønh thieän. Nhö vaäy, xaõ hoäi seõ an laønh oån ñònh, gia ñình vaø chính mình cuõng ñöôïc thònh vöôïng phaùt ñaït. BOÀ ÑEÀ CHAÂN NHAÂN GIAÙNG TÖÏ Thaùnh hieàn cöùu giuùp vaø ñoä hoùa taâm nguyeän cuûa chuùng sinh, gioáng nhö thieân ñòa vuõ truï khoâng coù ñöôøng cuøng, voâ bieân! Ñöùc Ñòa Taïng Vöông Boà Taùt vaø caùc Chö Thaàn thaäp ñieän Dieâm Vöông thöông xoùt chuùng sinh höùng chòu nhöõng söï ñau khoå trong ñòa nguïc, neân ñaõ trình baùo Ñaïi Ñeá Ngoïc Hoaøng ñeå cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” naøy ñöôïc löu truyeàn treân theá gian, ñeå ñaùnh thöùc theá nhaân tu thieän tích phöôùc. Khi ñoïc cuoán saùch naøy, döôøng nhö thaân taïi trong ñòa nguïc, xung quanh ñeàu laø nhöõng phaùn quan, lính quyû, nhöõng caûnh thaûm hoïa trong ñòa nguïc. Nhö theá khoâng theå khoâng taïo cho ngöôøi thöùc tænh; soáng cheát luaân hoài laø khoâng theå traùnh ñöôïc, keû laøm chuyeän xaáu phaûi chòu baùo öùng thaûm aùc laø tuyeät ñoái khoâng sai. Cuoán saùch noùi leân nhöõng ñaïo lyù söï kieän coù thaät, duø traûi qua thôøi gian bao laâu cuõng khoâng thay ñoåi. Saùch noùi roõ trong Phaät giaùo, Ñaïo giaùo, Ñaïo nho vôùi nhöõng tö töôûng veà nhaân quaû baùo öùng cuûa thieän aùc vaø söï kieän quan nieäm veà töø bi hoùa ñoä, taïo cho nhöõng ngöôøi laøm vieäc thieän nhieàu trong kieáp naøy hoaëc kieáp sau ñöôïc höôûng phöôùc baùo, vöøa coù theå aân xaù cho nhöõng ngöôøi ñaõ töøng phaïm loãi laàm tu söûa vaø xaùm hoái, ñaáy laø noäi dung caên baûn cuûa cuoán saùch naøy. Cho neân, cuoán saùch naøy coù khaùc bieät vôùi nhöõng cuoán saùch thieän khaùc, coù moät soá ngöôøi khoâng hieåu bieát, xem cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” 24 Ngọc Lịch Bửu Phiêu naøy laø taø kieán, cho laø nhö ngöôøi thôøi xöa thöôøng noùi caâu: “Baát vì baèng côù” (khoâng ñuû baèng chöùng), hoaëc cho laø moät cuoán saùch mang tính chaát meâ tín dò ñoan. Thöïc teá, nhöõng thöù ngöôøi voâ hieåu bieát, coi thöôøng vaø khinh bæ thaàn linh nhöõng coù chí haønh thieän thì raát deã ñoïa vaøo ñòa nguïc. Hieän nay, ñoái vôùi thieän tín ñang muoán höôùng nguyeän ñöôïc bieân soaïn laïi vaø xuaát baûn cuoán saùch naøy thöôøng noùi: ngöôøi in vaø truyeàn saùch thieän, vaïn söï ñaïi caùt töôøng; ñôøi ñôøi kieáp kieáp höôûng phöôùc baùo, huoáng chi laø in aán löu truyeàn cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” böûu ñieån nhö vaäy? Ngöôøi phaùt leân thieän taâm thieän yù thì seõ thaêng hoa ñaïo ñöùc, yù ñaït thieân giôùi. Tuy nhieân, chuùng toâi khoâng bieát ñöôïc thöù coâng ñöùc thieän baùo seõ to lôùn nhö theá naøo, nhöng maø neáu bieát ñöôïc thieän duyeân voâ löôïng voâ bieân, nhö theá phöôùc baùo cuõng voâ löôïng voâ bieân. 25
- Xem thêm -