Tài liệu Tiền lương và các khoản trích theo lương tại m2- ban cơ yếu chính phủ

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 T rong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o ®Êu tranh vò trang cùc kú oanh liÖt dÓ gi¶i phãng d©n téc, ®êng lèi ®Êu tranh nh©n d©n vµ x©y dùng c¸c lùc lîng vò trang nh©n d©n cña §¶ng ta ®· h×nh thµnh vµ ngµy cµng thu ®îc th¾ng lîi rùc rì, ngµy cµng s¸ng t¹o. Thµnh c«ng ®ã cña §¶ng ta lµ sù vËn dông ®óng ®¾n nh÷ng nguyªn lý cña chñ nghÜa M¸c - Lª Nin vÒ chiÕn tranh c¸ch m¹ng vµ x©y dùng lùc lîng vò trang c¸ch m¹ng vµo hoµn c¶nh cô thÓ cña níc ta. Lùc lîng d©n qu©n tù vÖ lµ mét trong nh÷ng thµnh c«ng rÊt lín cña §¶ng vµ nhµ níc ta trong c«ng cuéc x©y dùng mét lùc lîng vò trang c¸ch m¹ng. D©n qu©n tù vÖ (DQTV) lµ lùc lîng vò trang quÇn chóng, lµ mét bé phËn cña lùc lîng vò trang nh©n d©n ViÖt Nam do §¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam s¸ng lËp, tæ chøc vµ l·nh ®¹o. Ngµy 28-3-1935 §¶ng ta ®· cã “NghÞ quyÕt vÒ §éi Tù VÖ” ngay sau ®ã, díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng c¸c ®éi tù vÖ c«ng n«ng mang tÝnh chÊt lµ nh÷ng tæ chøc vò trang quÇn chóng lÇn lît ®îc ra ®êi vµ lµ nh÷ng mÇm mèng ®Çu tiªn cña lùc lîng vò trang nh©n d©n. Qua hai cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p, ®Õ quèc Mü, vµ cao trµo kh¸ng NhËt cøu níc lùc lîng DQTV ngµy cµng ph¸t triÓn vµ lín m¹nh kh«ng ngõng vÒ mäi mÆt, ®· thùc sù lµ mét lùc lîng kh«ng thÓ thiÕu cña chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam. Hµng triÖu nam n÷ DQTV ®· trùc tiÕp tham gia chiÕn ®Êu vµ phôc vô chiÕn ®Êu trªn kh¾p c¸c chiÕn trêng, trªn mäi miÒn ®Êt níc, lËp nªn nh÷ng chiÕn c«ng to lín. Lùc lîng DQTV ®· trùc tiÕp tham gia chiÕn ®Êu tiªu diÖt ®Þch, b¾n m¸y bay, tÇu chiÕn, b¾t giÆc l¸i, lµm lßng cèt cho toµn d©n ®¸nh giÆc b¶o vÖ xãm lµng, quª h¬ng, bæ xung cho bé ®éi chñ lùc, bé ®éi ®Þa ph¬ng chiÕn ®Êu vµ phôc vô chiÕn ®Êu, b¶o vÖ giao th«ng vËn t¶i, tham gia kh¾c phôc hËu qu¶ do bom ®¹n .. §Æc biÖt trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu níc, lùc lîng d©n qu©n, du kÝch ë miÒn Nam trong thÕ trËn chiÕn tranh nh©n d©n ®· hç trî cho quÇn chóng næi dËy, dïng b¹o lùc c¸ch m¹ng ph¸ thÕ k×m kÑp cña ®Þch, ®¸nh ®æ chÝnh quyÒn tay sai, giµnh chÝnh quyÒn c¬ së vÒ tay nh©n d©n. §ång thêi, thêng xuyªn phèi hîp víi qu©n gi¶i 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phãng b¸m trô ®Þa bµn chiÕn ®Êu, tiªu diÖt, tiªu hao mét bé phËn quan träng sinh lùc cña ®Þch, gãp phÇn ®¸nh b¹i lÇn lît c¸c chiÕn lîc cña ®Þch trong chiÕn tranh x©m lîc níc ta cña ®Õ quèc Mü mµ ®Ønh cao lµ cuéc tæng tiÕn c«ng vµ næi dËy mïa xu©n 1975. Quan ®iÓm chiÕn tranh nh©n d©n lµ quan ®iÓm c¬ b¶n trong ®êng lèi qu©n sù m¸c-xÝt cña §¶ng ta. Quan ®iÓm ®ã xuÊt ph¸t tõ b¶n chÊt chÝnh nghÜa cña chiÕn tranh c¸ch m¹ng vµ xuÊt ph¸t tõ nhËn thøc vÒ vai trß quyÕt ®Þnh cña quÇn chóng nh©n d©n ®èi víi sù ph¸t triÓn cña lÞch sö. Trong thêi ®¹i hiÖn nay, chiÕn tranh nh©n d©n ph¶i do toµn d©n tiÕn hµnh díi sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n, ph¶i thùc hiÖn ®éng viªn toµn d©n, vò trang toµn d©n. Søc m¹nh toµn d©n vò trang nh©n d©n lµ mét u thÕ tuyÖt ®èi cña chiÕn tranh nh©n d©n ®Ó ®¸nh b¹i chiÕn tranh x©m lîc cña mäi kÎ thï. Muèn thùc hiÖn ®éng viªn toµn d©n, vò trang toµn d©n ph¶i x©y dùng lùc lîng vò trang nh©n d©n lµm lßng cèt. Lùc lîng vò trang nh©n d©n gåm: Bé ®éi chñ lùc, bé ®éi ®Þa ph¬ng, d©n qu©n tù vÖ. §· nãi ®Õn chiÕn tranh nh©n d©n th× kh«ng thÓ thiÕu ®îc mét trong ba thø qu©n ®ã, kh«ng thÓ thiÕu bé ®éi chñ lùc, mµ còng kh«ng thÓ thiÕu bé ®éi ®Þa ph¬ng, kh«ng thÓ thiÕu lùc lîng DQTV ®«ng ®¶o. §¶ng ta ®· hÕt søc chó träng ®Õn viÖc x©y dùng c¸c thø qu©n trong suèt qu¸ tr×nh l·nh ®¹o vò trang c¸ch m¹ng vµ gi÷ v÷ng quan hÖ hîp ®ång gi÷a c¸c thø qu©n ®ã nh lêi B¸c nãi “V× cuéc kh¸ng chiÕn cña ta lµ cuéc kh¸ng chiÕn cña toµn d©n cÇn ph¶i ®éng viªn toµn d©n, vò trang toµn d©n, cho nªn trong khi tËp trung lùc lîng ®Ó lËp mét ®éi qu©n ®Çu tiªn, cÇn ph¶i duy tr× lùc lîng vò trang trong c¸c ®Þa ph¬ng cïng phèi hîp hµnh ®éng vµ gióp ®ì vÒ mäi ph¬ng diÖn. §éi qu©n chñ lùc tr¸i l¹i cã nhiÖm vô d×u d¾t c¸n bé vò trang cña ®Þa ph¬ng, gióp ®ì huÊn luyÖn, gióp ®ì vò khÝ nÕu cã thÓ ®îc, lµm cho c¸c ®éi nµy trëng thµnh m·i lªn" (1) Thùc tÕ lùc lîng d©n qu©n ®· ®¹t ®îc rÊt nhiÒu thµnh tÝch to lín trong c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ ®Êt níc, ®iÒu ®ã cho chóng ta thÊy râ lùc lîng DQTV cã nh÷ng kh¶ n¨ng tiÒm tµng rÊt lín trªn nhiÒu mÆt, kh«ng chØ trong nhiÖm vô chèng chiÕn tranh tríc m¾t, mµ cßn c¶ trong nhiÖm vô ®¸nh b¹i mäi ©m mu kh¸c cña kÎ thï. Cã mét lùc lîng DQTV quý gi¸ nh vËy lµ do chóng ta cã ®êng lèi chiÕn tranh nh©n d©n ®óng ®¾n vµ s¸ng t¹o. (1) Hå Chñ tÞch víi c¸c lùc lîng vò tranh nh©n d©n. NXB Qu©n ®éi nh©n d©n, Hµ Néi 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I) vÞ trÝ, vai trß cña lùc l îng DQTV tríc ®©y vµ hiÖn nay 1) Lµ mét lùc lîng quan träng trong hÖ thèng tæ chøc lùc l îng vò trang cña §¶ng, lµ mét lùc lîng chiÕn lîc cña chiÕn tranh nh©n d©n, lµ lùc lîng nßng cèt cho toµn d©n ®¸nh giÆc ë c¬ së. D©n qu©n tù vÖ lµ lùc lîng vò trang quÇn chóng, kh«ng tho¸t ly s¶n xuÊt, c«ng t¸c, lµ mét bé phËn cña lùc lîng vò trang nh©n d©n níc Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam ®Æt díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, sù qu¶n lý ®iÒu hµnh cña ChÝnh phñ vµ cña Uû ban nh©n d©n, sù chØ ®¹o, chØ huy trùc tiÕp cña c¬ quan qu©n sù c¸c cÊp, lµ mét trong nh÷ng c«ng cô chñ yÕu ®Ó b¶o vÖ §¶ng, b¶o vÖ chÝnh quyÒn, b¶o vÖ tÝnh m¹ng, tµi s¶n cña nh©n d©n, tµi s¶n cña Nhµ níc c¬ së. Lùc lîng nµy ®îc tæ chøc ë x· phêng, thÞ trÊn gäi lµ d©n qu©n, ®îc tæ chøc ë c¸c c¬ quan Nhµ níc, ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi gäi lµ tù vÖ. (2) D©n qu©n tù vÖ ®îc tæ chøc vµ x©y dùng réng kh¾p, võa lµ lùc lîng t¹i chç, võa lµ lùc lîng c¬ ®éng, cã kh¶ n¨ng ®¸nh ®Þch nhanh nhÊt, kÞp thêi nhÊt, ë mäi n¬i, mäi lóc, mäi ®Þa h×nh, mäi thêi tiÕt, kiÒm chÕ, tiªu hao, ph©n t¸n tiªu diÖt nhá tõng bé phËn cña ®Þch, t¹o ®iÒu kiÖn cho lùc lîng chñ lùc tÊn c«ng ®¸nh ®ßn quyÕt ®Þnh. Lùc lîng vò trang nh©n d©n gåm ba thø qu©n: Bé ®éi chñ lùc, bé ®éi ®Þa ph¬ng, d©n qu©n tù vÖ. Mçi thø qu©n trong c¸c lùc lîng vò trang nh©n d©n ®Òu gi÷ mét vai trß nhÊt ®Þnh trong chiÕn tranh. Riªng ®èi víi lùc lîng DQTV, §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh: ®ã lµ mét lùc lîng chiÕn lîc trong suèt qu¸ tr×nh ®Êu tranh vò trang c¸ch m¹ng ë níc ta. Hå chñ tÞch ®· nãi: “D©n qu©n tù vÖ vµ du kÝch lµ lùc lîng cña toµn d©n téc, lµ mét lùc lîng v« ®Þch, lµ mét bøc têng s¾t cña Tæ quèc. V« luËn kÎ ®Þnh hung b¹o thÕ nµo hÔ ®ông vµo lùc lîng ®ã, bøc têng ®ã, th× kÎ ®Þch nµo còng ph¶i tan r·”. LÞch sö ®Êu tranh vò trang l©u dµi gian khæ cña nh©n d©n ta díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, tõ n¬i rõng nói, bng biÒn, tõ gËy tÇm v«ng vµ c©y sóng kÝp ®· ®øng lªn ®¸nh Ph¸p, ®uæi NhËt, Mü lµm nªn nh÷ng sù tÝch anh hïng vang déi ®· chøng minh ®iÒu ®ã. 2) D©n qu©n tù vÖ lµ lùc lîng quan träng ®Ó b¶o vÖ hËu ph¬ng. (2) §iÒu 1, Ph¸p lÖnh vÒ d©n qu©n tù vÖ, Quèc héi kho¸ IX kú häp thø 8 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 D©n qu©n tù vÖ gi÷ mét vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc b¶o vÖ hËu ph¬ng cña ta. Trong bÊt cø cuéc chiÕn tranh nµo, hËu ph¬ng v÷ng m¹nh còng lµ mét nh©n tè thêng xuyªn quyÕt ®Þnh th¾ng lîi. KÎ ®Þch lu«n lu«n cã ©m mu ph¸ ho¹i hËu ph¬ng cña ta b»ng ®ñ mäi thñ ®o¹n chÝnh trÞ, kinh tÕ, qu©n sù. Dùa vµo ph¬ng tiÖn c¬ ®éng hiÖn ®¹i, qu©n ®Þch thêng tung ra c¸c biÖt kÝch, thæ phØ ®Ó quÊy rèi hËu ph¬ng cña ta, giÕt h¹i nh©n d©n, ph¸ ho¹i cña c¶i, reo r¾c tin ®ån nh¶m, sö dông chÝnh c¸ch mÞ d©n... g©y khã kh¨n cho ta. Tríc c¸c ©m mu cña ®Þch, mét thùc tÕ ®Æt ra cho c¸c lùc lîng vò trang cña ta lµ ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p ®èi phã tÝch cùc; nhng bé ®éi chñ lùc kh«ng thÓ dµn ra ë kh¾p mäi n¬i v× vËy d©n qu©n tù vÖ vµ d©n qu©n du kÝch cïng bé ®éi ®Þa ph¬ng vÉn lµ lùc lîng quan träng ®Ó b¶o vÖ hËu ph¬ng mét c¸ch cã hiÖu qu¶. 3) D©n qu©n tù vÖ lµ c«ng cô b¹o lùc c¸ch m¹ng ë c¬ së, lµ mét trong nh÷ng lùc lîng chuyªn chÝnh cña chÝnh quyÒn nh©n d©n c¬ së. Tõ nh©n d©n mµ ra, bao gåm nh÷ng thµnh phÇn u tó cña nh©n d©n, chñ yÕu lµ cña quÇn chóng c«ng n«ng c¬ b¶n, d©n qu©n tù vÖ vµ d©n qu©n du kÝch còng nh bé ®éi chñ lùc vµ bé ®éi ®Þa ph¬ng lµ con em cña nh©n d©n lao ®éng, ®îc §¶ng gi¸c ngé vµ gi¸o dôc, kh«ng nh÷ng cã tinh thÇn yªu níc cao mµ cßn cã ý thøc gi¸c ngé giai cÊp. DQTV lµ c«ng cô chñ yÕu cña chÝnh quyÒn nh©n d©n ë c¬ së ®Ó thùc hiÖn chuyªn chÝnh ®èi víi thï trong giÆc ngoµi, b¶o vÖ lîi Ých d©n téc vµ lîi Ých cña nh©n d©n ®Þa ph¬ng. Trong suèt qu¸ tr×nh ®Êu tranh vò trang c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ta, d©n qu©n tù vÖ ®· rÊt mùc trung thµnh víi d©n téc, víi nh©n d©n lao ®éng, cïng nh©n d©n chiÕn ®Êu ®Ó tiªu diÖt kÎ thï ®Õ quèc vµ bÌ lò tay sai cña chóng. Trong vïng sau lng ®Þch, DQTV ®· kiªn quyÕt diÖt b¹o trõ gian gãp phÇn ®¾c lùc gi÷ v÷ng vµ cñng cè chÝnh quyÒn. Trong vïng tù do, DQTV cïng víi c«ng an nh©n d©n ®· ra søc gi÷ g×n trËt tù, b¶o ®¶m xãm lµng ®îc yªn vui, trÊn ¸p bän ph¶n ®éng, lµ nh÷ng tÊm g¬ng trong viÖc chÊp hµnh nghiªm chØnh ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ChÝnh phñ. Ngµy nay trong thêi b×nh, lùc lîng DQTV cïng víi lùc lîng c«ng an nh©n d©n, lµm nßng cèt cho phong trµo toµn d©n ®¸nh th¾ng chiÕn tranh ph¸ ho¹i nhiÒu mÆt cña ®Þch trong chiÕn lîc “diÔn biÕn hoµ b×nh” ë c¬ së, gãp phÇn gi÷ v÷ng an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi, b¶o vÖ §¶ng, b¶o vÖ tÝnh m¹ng vµ tµi s¶n cña nh©n d©n vµ tµi s¶n x· héi chñ nghÜa ë ®Þa ph¬ng. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChÝnh v× vËy, còng nh c¸c lùc lîng vò trang nh©n d©n kh¸c, lùc lîng DQTV vµ d©n qu©n du kÝch ®· ®îc nh©n d©n ta hÕt lßng tin yªu, gióp ®ì, nhê ®ã mµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ lín m¹nh trªn con ®êng chiÕn ®Êu vÎ vang cña m×nh. 4) DQTV lµ lùc lîng c¬ b¶n cña lùc lîng vò trang nh©n d©n, lµ nguån bæ sung vµo lùc lîng hËu bÞ cña qu©n ®éi. Trong c¸c cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, chèng MÜ, DQTV vµ d©n qu©n du kÝch ®· trùc tiÕp phèi hîp cïng bé ®éi chñ lùc chiÕn ®Êu tiªu diÖt ®Þch, cïng víi bé ®éi ®Þa ph¬ng ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng du kÝch, buéc ®Þch ph¶i ph©n t¸n thªm lùc lîng t¹o ®iÒu kiÖn cho bé ®éi chñ lùc tiªu diÖt tõng bé phËn sinh lùc quan träng cña chóng trªn nh÷ng híng cã lîi. DQTV cßn lµ lùc lîng phôc vô ®¾c lùc cho bé ®éi chñ lùc chiÕn ®Êu nh: canh g¸c, gi÷ bÝ mËt vµ b¶o ®¶m an toµn cho bé ®éi chñ lùc hµnh qu©n, tró qu©n, b¶o ®¶m ®êng s¸, cÇu cèng ®îc th«ng suèt, tiÕp tÕ ®¹n dîc, l¬ng thùc, vËn chuyÓn th¬ng binh.. Trong c«ng t¸c chuÈn bÞ chiÕn trêng, víi sù am hiÓu s©u s¾c vÒ t×nh h×nh ®Þa ph¬ng, vÒ ®êng ®i lèi l¹i, DQTV ®· cung cÊp cho bé ®éi chñ lùc nh÷ng ngêi dÉn ®êng tin cËy, nh÷ng tµi liÖu chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ vÒ t×nh h×nh ®Þch. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chiÕn ®Êu, phôc vô chiÕn ®Êu ë c¬ së, ®îc gi¸o dôc chÝnh trÞ, ®îc rÌn luyÖn qu©n sù vµ thÓ lùc, DQTV lu«n lµ lùc lîng bæ sung v« tËn vµ quý gi¸ cho bé ®éi ®Þa ph¬ng, bé ®éi chñ lùc nh÷ng c¸n bé chiÕn sÜ cã phÈm chÊt chÝnh trÞ vµ kinh nghiÖm thi ®Êu ®¸p øng yªu cÇu t¸c chiÕn trong nh÷ng n¨m chiÕn tranh gi¶i phãng vµ chiÕn tranh b¶o vÖ tæ quèc. ViÖc ®ã cã mét ý nghÜa hÕt søc quan träng: bé ®éi tËp trung cña ta chØ cã thÓ lín m¹nh trªn c¬ së mét lùc lîng hËu bÞ hïng hËu mµ lùc lîng DQTV lµ nßng cèt. 5) DQTV lµ lùc lîng xung kÝch trong lao ®éng s¶n xuÊt ë c¬ së, x©y dùng kinh tÕ ë ®Þa ph¬ng. D©n qu©n tù vÖ lµ lùc lîng ®îc tæ chøc vµ chØ huy chÆt chÏ kû luËt nghiªm, cã t¸c phong qu©n sù khÈn tr¬ng, thêng xuyªn ph¸t huy vai trß g¬ng mÉu xung kÝch trong lao ®éng s¶n xuÊt, nh÷ng n¬i khã kh¨n nguy hiÓm, khi bÞ thiªn tai. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thùc tÕ d©n qu©n tù vÖ ë c¸c ®Þa ph¬ng ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong s¶n xuÊt, n©ng cao ®êi sèng, kh¾c phôc hËu qu¶ thiªn tai. Nh÷ng c«ng viÖc khã kh¨n phøc t¹p nhÊt trong s¶n xuÊt thêng ®îc c¸c anh chÞ em d©n qu©n xung phong ®¶m nhiÖm. DQTV ®· tÝch cùc tham gia c¶i tiÕn qu¶n lý hîp t¸c x· vµ ®i ®Çu trong c¸c viÖc b¸m ruéng, b¸m biÓn, c¶i tiÕn kü thuËt, thùc hiÖn th©m canh t¨ng n¨ng suÊt. HÇu hÕt nh÷ng chiÕn sÜ d©n qu©n giái ®ång thêi lµ nh÷ng ngêi s¶n xuÊt giái. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II) Ph¬ng híng x©y dùng lùc lîng DQTV trong giai ®o¹n hiÖn nay TiÕn vµo kû nguyªn míi, sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, b¶o vÖ tæ quèc cña nh©n d©n ta vÉn tiÕp tôc ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn cã kh¸ nhiÒu thêi c¬ vµ thuËn lîi, song nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc còng kh«ng ph¶i lµ Ýt. T×nh h×nh thÕ giíi vµ khu vùc tiÕp tôc diÔn biÕn phøc t¹p. Chñ nghÜa ®Õ quèc vµ c¸c thÕ lùc thï ®Þch vÉn ®ang r¸o riÕt thùc hiÖn chiÕn lîc “DiÔn biÕn hoµ b×nh”, b¹o lo¹n lËt ®æ kÕt hîp víi r¨n ®e qu©n sù, nh»m xo¸ bá CNXH ë ViÖt Nam. §Ó tiÕp tôc x©y dùng lùc lîng DQTV xøng ®¸ng lµ mét trong nh÷ng c«ng cô chñ yÕu ®Ó b¶o vÖ §¶ng vµ b¶o vÖ chÝnh quyÒn, b¶o vÖ tÝnh m¹ng, tµi s¶n cña nh©n d©n, tµi s¶n cña nhµ níc ë c¬ së, gãp phÇn cñng cè t¨ng cêng quèc phßng, gi÷ v÷ng an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, chóng ta cÇn tËp trung vµo mét sè vÊn ®Ò sau: 1) TËp trung x©y dùng lùc lîng DQTV "V÷ng m¹nh, réng kh¾p" kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng tæng hîp, tríc hÕt lµ chÊt lîng chÝnh trÞ. §©y lµ vÊn ®Ò mang tÝnh nguyªn t¾c vµ lµ mét trong nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n hµng ®Çu trong x©y dùng lùc lîng DQTV hiÖn nay. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng lùc lîng DQTV cÇn ph¶i gi¶i quyÕt tèt yªu cÇu v÷ng m¹nh vµ réng kh¾p, lu«n coi träng c¶ sè lîng vµ chÊt lîng, trong ®ã lÊy chÊt lîng lµ chÝnh. Tuy nhiªn, gi÷a sè lîng vµ chÊt lîng DQTV cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, t¹o tiÒn ®Ò vµ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó cïng nhau ph¸t triÓn, võa ®¶m b¶o yªu cÇu tríc m¾t, võa ®¸p øng nhiÖm vô l©u dµi, lu«n chñ ®éng trong mäi t×nh huèng. Sè lîng lµ c¬ së ®Ó t¹o lªn chÊt lîng, do ®ã ph¶i cã sè lîng ®ñ th× míi t¹o ®îc phong trµo, nhng chÊt lîng ph¶i cao th× phong trµo víi m¹nh. VÒ sè lîng, trong thêi b×nh kh«ng nªn duy tr× sè lîng qu¸ nhiÒu, song còng kh«ng nªn ®Ó qu¸ Ýt vµ cµng kh«ng nªn ®Ó c¸c vïng, c¸c c¬ së kh«ng cã lùc lîng DQTV. Do tÝnh ®Æc thï cña DQTV võa lµ d©n, võa lµ qu©n vµ kh«ng tho¸t ly s¶n xuÊt, c«ng t¸c nªn ë ®©u cã d©n lµ ë ®ã ph¶i x©y dùng lùc lîng DQTV. ë c¸c ®Þa bµn träng ®iÓm, xung yÕu vÒ quèc phßng an ninh, c¸c ®¬n vÞ ho¹t ®éng trªn biÓn th× cÇn mét tû lÖ lùc lîng DQTV so víi d©n sè cao h¬n n¬i kh¸c. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 VÒ mÆt chÊt lîng, ®©y lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh søc m¹nh cña DQTV trong ho¹t ®éng chiÕn ®Êu, v× vËy cÇn ph¶i tËp trung n©ng cao chÊt lîng tæng hîp cña lùc lîng DQTV, tríc hÕt vµ quan träng hµng ®Çu lµ chÊt lîng chÝnh trÞ. §Ó n©ng cao chÊt lîng DQTV cÇn ph¶i cã hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p ®ång bé, thùc hiÖn tèt ngay tõ kh©u tuyÓn chän, cñng cè, kiÖn toµn hÖ thèng tæ chøc lùc lîng chØ huy, n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc, huÊn luyÖn vµ ph¬ng thøc ho¹t ®éng cña DQTV X©y dùng lùc lîng DQTV trong c¬ chÕ thÞ trêng vµ trong khi c¸c thÕ lùc thï ®Þch ®ang r¸o riÕt thùc hiÖn chiÕn lîc “DiÔn biÕn hoµ b×nh”, b¹o lo¹n lËt ®æ, tËp trung chèng ph¸ ta vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, t tëng, v¨n ho¸ vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c th× viÖc kh«ng ngõng t¨ng cêng b¶n chÊt c¸ch m¹ng vµ ý thøc gi¸c ngé giai cÊp cho tõng thµnh viªn vµ toµn lùc lîng ph¶i lu«n ®îc coi träng. C¸c cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, mét mÆt ph¶i t¨ng cêng qu¶n lý, ®ång thêi quan t©m thÝch ®¸ng ®Õn c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ cho lùc lîng DQTV. Tuú theo ®èi tîng vµ hoµn c¶nh thùc tÕ mµ x¸c ®Þnh néi dung, biÖn ph¸p gi¸o dôc cho thÝch hîp vµ hiÖu qu¶. Trong gi¸o dôc ph¶i lµm râ ©m mu vµ thñ ®o¹n cña kÎ thï ®èi víi ®Êt níc nãi chung vµ ®èi víi ®Þa ph¬ng, c¬ së nãi riªng, trªn c¬ së ®ã thêng xuyªn n©ng cao c¶nh gi¸c c¸ch m¹ng, ý chÝ chiÕn ®Êu, tÝch cùc phèi hîp víi c¸c lùc lîng kh¸c vµ toµn d©n kiªn quyÕt lµm thÊt b¹i ý ®å ph¸ ho¹i x©m lîc díi mäi h×nh thøc vµ thñ ®o¹n cña kÎ thï, b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc vµ chÕ ®é XHCN, b¶o vÖ c«ng cuéc hoµ b×nh x©y dùng, thµnh qu¶ lao ®éng vµ tÝnh m¹ng, tµi s¶n cña nh©n d©n ta. Cïng víi chÊt lîng chÝnh trÞ, thêng xuyªn cñng cè tæ chøc, biªn chÕ, trang bÞ phï hîp víi tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm, yªu cÇu nhiÖm vô cña DQTV ë tõng vïng, tõng ®Þa ph¬ng vµ c¬ së nhÊt lµ ë nh÷ng ®Þa bµn träng ®iÓm. Qu¸ tr×nh x©y dùng DQTV, mçi ®Þa ph¬ng, mçi c¬ së cÇn b¶o ®¶m sù c©n ®èi gi÷a lùc lîng réng r·i t¹i chç vµ lùc lîng c¬ ®éng, trong ®ã chu träng x©y dùng lùc lîng DQTV nßng cèt lµm lùc lîng c¬ ®éng vµ cã nh÷ng chuyªn m«n cÇn thiÕt theo yªu cÇu cña c¸c khu vùc phßng thñ. §ång thêi coi träng x©y dùng lùc lîng tù vÖ c¬ quan nhµ níc, ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp, doanh nghiÖp nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, x· héi. TiÕp tôc nghiªn cøu, tæ chøc x©y dùng tù vÖ c¬ quan nhµ níc, ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp, doanh nghiÖp nhµ níc vµ c¸c tæ chøc x· héi kh¸c. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2) Chó träng x©y dùng ®éi ngò c¸n bé DQTV cã ®ñ phÈm chÊt vµ n¨ng lùc, cã kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c qu©n sù ®Þa ph¬ng. Trong x©y dùng lùc lîng vò trang quÇn chóng, ®i ®«i víi viÖc t¨ng cêng sù l·nh ®¹o cña cÊp uû §¶ng, th× kh©u then chèt cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn n©ng cao chÊt lîng tæng hîp vµ søc m¹nh chiÕn ®Êu cña lùc lîng DQTV lµ x©y dùng ®éi ngò c¸n bé DQTV lµ nh÷ng ngêi kh«ng tho¸t ly s¶n xuÊt, võa lµm nhiÖm vô s¶n xuÊt, võa lµm nhiÖm vô quèc phßng ®Þa ph¬ng c¬ së, c¸c ho¹t ®éng chiÕn ®Êu b¶o vÖ trÞ an g¾n liÒn víi s¶n xuÊt, nªn trong x©y dùng ®éi ngò c¸n bé, nhÊt lµ c¸n bé chØ huy qu©n sù c¬ së ph¶i hÕt søc coi träng mÆt chÊt lîng, tríc hÕt lµ chÊt lîng chÝnh trÞ, nhÊt thiÕt ph¶i lµ ®¶ng viªn. §i ®«i víi phÈm chÊt chÝnh trÞ, c¸n bé DQTV ph¶i cã n¨ng lùc t¬ng ®èi toµn diÖn kh«ng chØ vÒ qu©n sù, quèc phßng, an ninh mµ c¶ vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi ë ®Þa ph¬ng, ®¬n vÞ m×nh. Qu¸n triÖt vµ n¾m v÷ng nh÷ng quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ cñng cè, x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n trong ®iÒu kiÖn míi vµ cã kh¶ n¨ng lµm tham mu gióp cÊp uû vµ chÝnh quyÒn chØ ®¹o vÒ c«ng t¸c qu©n sù, quèc phßng ë ®Þa ph¬ng c¬ së, ®ång thêi cã n¨ng lùc chØ huy, tæ chøc thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô x©y dùng, chiÕn ®Êu, phôc vô chiÕn ®Êu, tuyªn truyÒn phôc vô quèc phßng vµ gi¸o dôc quèc phßng, thùc hiÖn chÝnh s¸ch hËu ph¬ng qu©n ®éi.. §©y võa lµ yªu cÇu võa lµ môc tiªu phÊn ®Êu trong nh÷ng n¨m tíi, nh»m x©y dùng ®éi ngò c¸n bé DQTV, ®Æc biÖt lµ c¸n bé chØ huy qu©n sù c¬ së lµ c¸n bé bè trÝ chuyªn tr¸ch, qua rÌn luyÖn trong qu©n ®éi vµ thùc tiÔn c«ng t¸c, cã ®é tuæi vµ søc khoÎ cÇn thiÕt, ®ñ søc hoµn thµnh mäi nhiÖm vô ®îc giao trong mäi t×nh huèng. ViÖc båi dìng ®éi ngò c¸n bé qu©n sù c¬ së cÇn ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch c¬ b¶n, hÖ thèng ë c¸c trêng qu©n sù ®Þa ph¬ng tØnh, thµnh phè theo néi dung ch¬ng tr×nh quy ®Þnh cho tõng ®èi tîng, nhÊt lµ sè c¸n bé míi ®îc bæ nhiÖm, c¸n bé vïng d©n téc Ýt ngêi. TiÕp tôc ®æi míi néi dung, ch¬ng tr×nh huÊn luyÖn, båi dìng c¸n bé DQTV theo híng c¬ b¶n, thiÕt thùc, phï hîp víi tõng ®èi tîng, s¸t víi yªu cÇu nhiÖm vô tõng ®Þa bµn. Chó träng båi dìng n¨ng lùc lµm tham mu cho cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, c¬ së vÒ c«ng t¸c qu©n sù, quèc phßng, an ninh. 3) Kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng t¸c chiÕn, trÞ an cña lùc l îng DQTV nh»m ®¸p øng nh÷ng nhiÖm vô míi 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 HiÖn nay, trong thêi b×nh cïng víi viÖc s½n sµng chiÕn ®Êu theo c¸c t×nh huèng ®ÆcbiÖt, DQTV ph¶i thùc sù lµ lùc lîng nßng cèt trong x©y dùng c¬ së chÝnh trÞ, b¶o ®¶m an ninh vµ trËt tù an toµn x· héi ë ®Þa ph¬ng, c¬ së nhÊt lµ c¸c ®¬n vÞ n»m ë vïng xung yÕu, c¸c ®Þa bµn träng ®iÓm vµ c¸c “®iÓm nãng” cã nh÷ng vÉn ®Ò x· héi phøc t¹p ®ang x¶y ra. §Ó lµm tèt ®iÒu ®ã ph¶i g¾n viÖc x©y dùng vµ ho¹t ®éng cña DQTV víi nhiÖm vô x©y dùng x· phêng v÷ng m¹nh toµn diÖn. Lùc lîng DQTV lu«n ph¶i phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c lùc lîng kh¸c vµ nh©n d©n trªn ®Þa bµn, x©y dùng c¬ së chÝnh trÞ v÷ng ch¾c, gãp phÇn lµm thÊt b¹i chiÕn lîc “DiÔn biÕn hoµ b×nh”, b¹o lo¹n lËt ®æ cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch, b¶o vÖ chñ quyÒn an ninh quèc gia, gi÷ v÷ng an ninh chÝnh trÞ, s½n sµng ®èi phã víi mäi t×nh huèng cã thÓ x¶y ra. §ång thêi g¬ng mÉu chÊp hµnh vµ vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn ®êng lèi, chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ níc, xung kÝch trong lao ®éng s¶n xuÊt, b¶o vÖ s¶n xuÊt, kh¾c phôc hËu qu¶ thiªn tai..gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi ë ®Þa ph¬ng còng nh trªn ph¹m vi toµn quèc. Th«ng qua ho¹t ®éng thùc tiÔn cña m×nh ®Ó tiÕp tôc cñng cè, n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng trong thêi gian tíi vµ ®ã còng lµ c¬ së ®Ó tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ chiÕn lîc cña lùc lîng DQTV trong nÒn quèc phßng toµn d©n, b¶o vÖ tæ quèc trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. 4) Bæ sung ng©n s¸ch sù nghiÖp quèc phßng ®Þa ph ¬ng vµ chÝnh s¸ch ®èi víi d©n qu©n tù vÖ DQTV võa lµ d©n, võa lµ qu©n, ho¹t ®éng cña DQTV chñ yÕu dùa vµo tinh thÇn tù nguyÖn, tù gi¸c cña quÇn chóng. §ã lµ khi ®Êt níc cã chiÕn tranh. Nhng thùc tÕ hiÖn nay trong thêi b×nh th× ®· kh¸c tríc, nÕu ta vÉn theo lèi cò, nÆng vÒ ®éng viªn chÝnh trÞ, mµ kh«ng quan t©m ®Õn c¸c chÝnh s¸ch vËt chÊt, ®·i ngé th× cha ®îc. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch ®·i ngé tho¶ ®¸ng cho hä. Thùc tiÔn võa qua cho thÊy, ho¹t ®éng cña d©n qu©n tù vÖ m¹nh hay yÕu phô thuéc chñ yÕu lµ c¬ së ®Þa ph¬ng ®· cã ng©n s¸ch vµ chÝnh s¸ch b¶o ®¶m cho lùc lîng DQTV ho¹t ®éng hay kh«ng? TÊt nhiªn vËt chÊt kh«ng ph¶i lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh, ph¶i coi träng gi¸o dôc chÝnh trÞ, n©ng cao nhËn thøc tr¸ch nhiÖm, qu¸n triÖt t tëng cho d©n qu©n tù vÖ. Trong ®iÒu kiÖn ng©n s¸ch quèc phßng ®Þa ph¬ng cßn rÊt h¹n hÑp, c¸c ®Þa ph¬ng c¬ së còng ®· tÝch cùc t×m mäi nguån ng©n s¸ch vµ ®éng viªn sù ®ãng 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 gãp cña nh©n d©n ®Ó ®¶m b¶o cho d©n qu©n tù vÖ ho¹t ®éng. Tuy nhiªn ë nh÷ng c¬ së ®Þa ph¬ng kinh tÕ khã kh¨n, thu kh«ng ®ñ chi th× viÖc ®¶m b¶o chÝnh s¸ch ®èi víi d©n qu©n tù vÖ còng cã nhiÒu h¹n chÕ. ViÖc huy ®éng ng©n s¸ch vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®¶m b¶o cho d©n qu©n tù vÖ cÇn ph¶i ®a d¹ng, phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng c¬ së ®Þa ph¬ng, khÐo kÕt hîp vµ ph¸t huy c¸c nguån vËt chÊt b¶o ®¶m nh: Nhµ níc, ®Þa ph¬ng, nh©n d©n b¶o trî, tù s¶n xuÊt ... 5) §æi míi c«ng t¸c gi¸o dôc quèc phßng nh©n d©n, ®Æc biÖt lµ ®èi víi thÕ hÖ trÎ häc sinh, sinh viªn. Nãi ®Õn x©y dùng d©n qu©n tù vÖ kh«ng thÓ kh«ng quan t©m ®Õn c«ng t¸c gi¸o dôc quèc phßng nh©n d©n. Nãi chung gi¸o dôc quèc phßng nh©n d©n rÊt phong phó. Thêi gian qua chóng ta ®· tËp trung gi¸o dôc qu©n sù, kh¬i dËy lßng yªu níc vµ tinh thÇn c¸ch m¹ng toµn d©n. Tæ chøc ngµy quèc phßng toµn d©n, ngµy truyÒn thèng d©n qu©n tù vÖ, tæ chøc huÊn luyÖn qu©n sù phæ th«ng, cho thÕ hÖ trÎ häc sinh, sinh viªn ... Cïng víi sù ®æi míi toµn diÖn cña ®Êt níc vµ c¶i c¸ch hÖ thèng gi¸o dôc ®µo t¹o, c«ng t¸c gi¸o dôc quèc phßng nh©n d©n nhÊt thiÕt còng ph¶i ®æi míi trong ®ã cÇn tËp trung vµo kh©u quan träng lµ ®æi míi néi dung ph¬ng ph¸p gi¸o dôc quèc phßng cho thÕ hÖ trÎ häc sinh sinh viªn. Nªn ch¨ng, hµng n¨m tæ chøc mét hoÆc mét sè cuéc thi vÒ lùc lîng vò trang nh©n d©n, vÒ lùc lîng d©n qu©n tù vÖ (vµo kho¶ng thêi gian th¸ng 3 vµ th¸ng 12 hµng n¨m). Mét thùc tÕ cho thÊy cã mét bé phËn kh«ng nhá thanh thiÕu niªn ngµy nay cã Ýt hiÓu biÕt vÒ lùc lîng vò trang nh©n d©n nãi chung vµ lùc lîng d©n qu©n tù vÖ nãi riªng. ThËm chÝ kh«ng Ýt ngêi cßn xem nhÑ viÖc häc tËp bé m«n gi¸o dôc quèc phßng v× coi ®ã chØ lµ mét m«n phô kh«ng n»m trong ch¬ng tr×nh häc tËp ( V× kh«ng tÝnh vµo ®¬n vÞ häc tr×nh). ChÝnh v× vËy, yªu cÇu ®Æt ra lµ bé m«n gi¸o dôc quèc phßng ph¶i ®îc x¸c ®Þnh lµ m«n häc chÝnh kho¸ trong c¸c trêng ®¹i häc, trung häc chuyªn nghiÖp vµ d¹y nghÒ. Néi dung gi¸o dôc quèc phßng ph¶i ®îc thÓ hiÖn c¶ ë trong c¸c m«n häc kh¸c, t¹o nªn sù gi¸o dôc hµi hoµ, cã chñ ®Ých trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ, gãp phÇn thùc hiÖn chiÕn lîc con ngêi. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt luËn Chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng: Nãi ®Õn chiÕn tranh nh©n d©n th× kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn vai trß chiÕn lîc cña d©n qu©n tù vÖ. Nãi ®Õn chiÕn tranh nh©n d©n mµ ®¸nh gi¸ thÊp vai trß cña d©n qu©n tù vÖ th× ®ã lµ mét quan niÖm sai lÇm. NhËn thøc ®óng ®¾n vai trß cña d©n qu©n tù vÖ cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa. Ngµy nay khi khoa häc c«ng nghÖ ngµy cµng ph¸t triÓn th× kh¸i niÖm vÒ chiÕn tranh kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ ®em qu©n ®éi tíi chiÕm ®¸nh n÷a. Kh¸i niÖm vÒ chiÕn trêng còng ®îc më réng, khi mµ chiÕn tranh cã thÓ x¶y ra vµo mäi lóc mäi n¬i kh«ng ph©n biÖt tiÒn tuyÕn hËu ph¬ng, biªn giíi hay tõ gi÷a l·nh thæ th× vai trß cña lùc lîng DQTV cµng trë lªn quan träng h¬n. D©n qu©n tù vÖ chóng ta ®· tõng chiÕn th¾ng qu©n giÆc víi vò khÝ th« s¬, nhng trong chiÕn tranh c«ng nghÖ cao hiÖn nay, nÕu lùc lîng DQTV cña ta vÉn chØ cã nh÷ng lo¹i vò khÝ th« s¬ Êy th× kh«ng thÓ chèng víi nh÷ng lo¹i vò khÝ tèi t©n nhÊt cña kÎ thï. V× vËy muèn ®¸p øng ®îc yªu cÇu vµ nhiÖm vô trong t×nh h×nh míi chóng ta cÇn ph¶i t¨ng cêng cho c¸c lùc lîng DQTV nhiÒu vò khÝ tèt h¬n n÷a, n©ng cao tr×nh ®é chÝnh trÞ còng nh tr×nh ®é nhËn thøc vÒ khoa häc c«ng nghÖ kÕt hîp víi mét tr×nh ®é cao gi÷a lßng dòng c¶m víi trÝ s¸ng t¹o, tÝch cùc phèi hîp víi c¸c lùc lîng kh¸c vµ toµn d©n kiªn quyÕt lµm thÊt b¹i ý ®å ph¸ ho¹i x©m lîc díi mäi h×nh thøc vµ thñ ®o¹n cña kÎ thï, b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc vµ chÕ ®é XHCN, b¶o vÖ c«ng cuéc hoµ b×nh x©y dùng, thµnh qu¶ lao ®éng vµ tÝnh m¹ng, tµi s¶n cña nh©n d©n ta. H¬n 65 n¨m qua, trªn mçi chÆng ®êng ®i lªn cña c¸ch m¹ng, d©n qu©n tù vÖ ®· lu«n lu«n lµm trßn nhiÖm vô cña mét ®éi qu©n chiÕn ®Êu giái, s¶n xuÊt giái, c«ng t¸c giái, xøng ®¸ng lµ mét lùc lîng chiÕn lîc quan träng trong ®Êu tranh c¸ch m¹ng vµ ®Êu tranh vò trang ë níc ta. 12
- Xem thêm -