Tài liệu Tiền lương và các khoản trích theo lương tại m2- ban cơ yếu chính phủ

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi Nãi §Çu N-íc ta ®ang b-íc vµo thêi kú c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®-a ViÖt Nam trë thµnh mét n-íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn v¨n minh vµ hiÖn ®¹i. Ho¹t ®éng kinh tÕ ë ViÖt Nam rÊt ®a d¹ng vµ phong phó cã sù tham gia cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ d-íi nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau. Khi nÒn s¶n xuÊt x©y dùng ngµy cµng ph¸t triÓn víi tr×nh ®é ngµy cµng cao, c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn th× c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh- h×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n còng ®ßi hái kh«ng ngõng ph¸t triÓn vÒ néi dung, ph-¬ng ph¸p, còng nh- h×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n trong ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh. KÕ to¸n cßn lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng trong hÖ thèng qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh trong ®¬n vÞ. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th× ng-êi lao ®éng cã vai trß c¬ b¶n, c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch nhµ n-íc lu«n b¶o vÖ quyÒn lîi cña ng-êi lao ®éng, ®-îc biÓu hiÖn cô thÓ b»ng c¸c chÕ ®é tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ… TiÒn l-¬ng ®-îc xem nh- biÓu hiÖn cña mèi liªn hÖ vÒ lîi Ých gi÷a ng-êi lao ®éng vµ ng-êi sö dông lao ®éng. §èi víi ng-êi sö dông lao ®éng th× tiÒn l-¬ng lµ mét phÇn cña chi phÝ s¶n xuÊt ; ®èi víi ng-êi lao ®éng th× tiÒn l-¬ng lµ phÇn thu nhËp chñ yÕu nu«i sèng b¶n th©n hä vµ gia ®×nh. ViÖc tr¶ l-¬ng hîp lý sÏ gãp phÇn rÊt lín t¹o ra hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Khi tiÒn l-¬ng xøng ®¸ng víi ®ãng gãp cña ng-êi lao ®éng th× hä sÏ thùc hiÖn c«ng viÖc ®óng n¨ng lùc cña m×nh mét c¸ch tèt nhÊt, sö dông thêi gian tèt ®a, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. §©y chÝnh lµ ®ßi hái cÇn thiÕt ®èi víi mçi mét doanh nghiÖp trong thêi kú héi nhËp , c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t. Tr-íc nh÷ng yªu cÇu ®ã, sau mét thêi gian thùc tËp t¹i M2- Ban C¬ YÕu ChÝnh Phñ vµ ®-îc sù h-ëng øng cña c¸c c¸n bé trong M2, em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: “tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i M2- Ban C¬ YÕu ChÝnh Phñ”. B¸o c¸o thùc tËp ®-îc chia lµm ba phÇn chÝnh nh- sau: PhÇn I : Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng trong c¸c doanh nghiÖp. PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i M2- Ban C¬ YÕu ChÝnh Phñ. PhÇn III: Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i M2- Ban C¬ YÕu ChÝnh Phñ. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHÇN I: Lý luËn chung vÒ tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i M2- Ban C¬ YÕu ChÝnh Phñ I/ Kh¸i niÖm, b¶n chÊt, vai trß, nhiÖm vô cña kÕ to¸n tiÒn l-¬ng. 1.1. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt cña tiÒn l-¬ng. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra ®ßi hái ph¶i tiªu dïng liªn tôc c¸c yÕu tè t- liÖu s¶n xuÊt, lao ®éng, ®èi t-îng lao ®éng mét c¸ch th-êng xuyªn. C¸c yÕu tè nµy kh«ng ph¶i lµ v« cïng, v« tËn nªn ph¶i t¸i t¹o l¹i. §èi víi t- liÖu lao ®éng vµ ®èi t-îng lao ®éng th× t¸i t¹o l¹i cã nghÜa lµ mua s¾m c¸i míi nh-ng víi søc lao ®éng th× kh¸c. Søc lao ®éng g¾n liÒm víi ho¹t ®éng sèng cña con ng-êi ®ã lµ thÓ lùc, trÝ lùc cña con ng-êi. Bëi vËy muèn t¸i t¹o søc lao ®éng cÇn ph¶i th«ng qua ho¹t ®éng sèng cña con ng-êi, con ng-êi tiªu dïng mét l-îng vËt chÊt nhÊt ®Þnh, phÇn vËt chÊt nµy do ng-êi sö dông lao ®éng tr¶ cho ng-êi lao ®éng d-íi h×nh thøc hiÖn vËt hay gi¸ trÞ vµ ®-îc gäi lµ tiÒn l-¬ng. Trong thêi kú kinh tÕ tËp trung, tiÒn l-¬ng ®-îc h-ëng mét c¸ch thèng nhÊt nhsau: “VÒ thùc chÊt tiÒn l­¬ng d­íi chð nghÜa x± héi l¯ mét phÇn thu nhËp quèc d©n, biÓu hiÖn d-íi h×nh thøc tiÒn tÖ, ®-îc nhµ n-íc ph©n phèi cã kÕ ho¹ch, cho c«ng nh©n viªn sao cho phï hîp víi sè l-îng vµ chÊt l-îng lao ®éng cña mçi ng-êi ®· c«ng hiÕn. TiÒn l-¬ng ph¶n ¸nh viÖc tr¶ c«ng cho c«ng nh©n viªn chøc dùa theo nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng.” Quan niÖm n¯y ®± b²c bà tiÒn l-¬nglµ gi¸ trÞ søc lao ®éng. TiÒn l-¬ng mang mét ý nghÜa tÝch cùc t¹o ra mét sù c«ng b»ng trong ph©n phèi quèc d©n. Khi hÖ thèng XHCN sôp ®æ, ®Ó tån t¹i n-íc ta ®· ph¶i tiÕn hµnh mét cuéc c¶i c¸ch toµn diÖn ®Æc biÖt lµ trªn lÜnh vùc t- t-ëng. C¬ chÕ thÞ tr-êng buéc chóng ta ph¶i cã thay ®æi vÒ c¬ b¶n. §Ó cã ®-îc mét nhËn thøc ®óng vÒ tiÒn l-¬ng, phï hîp víi c¬ chÕ qu¶n lý míi, khÝa niÖm vÒ tiÒn l-¬ng míi ph¶i ®¸p øng mét sè yªu cÇu sau: - Coi søc lao ®éng lµ hµng ho¸ cña thÞ tr-êng yÕu tè s¶n xuÊt. - TiÒn l-¬ng ph¶i lµ tiÒn tr¶ cho søc lao ®éng, nghÜa lµ gi¸ c¶ cña hµng ho¸ søc lao ®éng theo qu¶n lý cung cÇu, gi¸ c¶ trªn thÞ tr-êng lao ®éng. - TiÒn l-¬ng lµ bé phËn c¬ b¶n trong thu nhËp cña ng-êi lao ®éng, ®ång thêi lµ mét trong c¸c yÕu tè chi phÝ ®Çu vµo cña s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nhghiÖp. Víi ý nghÜa ®ã, “TiÒn l­¬ng l¯ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cða gi² trÞ søc lao ®éng, l¯ gi² trÞ cña yÕu tè søc lao ®éng mµ ng-êi sö dông (nhµ n-íc, doanh nghiÖp) Ph¶i tr¶ cho ng-êi cung øng søc lao ®éng theo c¸c nguyªn t¾c cung cÇu, gi¸ trÞ cña thÞ tr-êng vµ ph¸p luËt hiÖn h¯nh cða nh¯ n­íc”. Nh- vËy, b¶n chÊt cña tiÒn l-¬ng lµ gi¸ c¶ søc lao ®éng v× søc lao ®éng thùc chÊt lµ mét lo¹i hµng h¸o ®Æc biÖt. ChÝnh v× søc lao ®éng lµ hµng ho¸ mµ mµ gi¸ c¶ cña nã chÞu sù chi phèi cña c¸c quy luË kinh tÕ nh- quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt cung cÇu, quy luËt c¹nh tranh. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 VËy: “TiÒn l­¬ng l¯ sè tiÒn thï lao ph°i tr° cho ng­êi lao ®éng theo sè l­îng v¯ chÊt l­îng lao ®éng m¯ hä ®ãng gãp ®Ó t²i s°n xuÊt kinh doanh.” Bªn c¹nh kh¸i niÖm vÒ tiÒn l-¬ng th× cã mét lo¹t c¸c kh¸i niªm cïng víi nã nhtiÒn l-¬ng danh nghÜa, tiÒn l-¬ng thùc tÕ, tiÒn l-¬ng tèi thiÓu… TiÒn l-¬ng danh nghÜa: ®-îc hiÓu lµ sè tiÒn mµ ng-êi sö dông lao ®éng tr¶ cho ng-êi lao ®éng.Sè tתn nµy nhiÒu hay Ýt phô thuéc trùc tiÕp vµo n¨ng suÊt lao ®éng, hiªô qu¶ lµm viÖc cña ng-êi lao ®éng, tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm c«ng t¸c ngay trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. TiÒn l-¬ng thùc tÕ: lµ sè l-îng c¸c lo¹i hµng ho¸ tiªu dïng vµ c¸c lo¹i dÞch vô cÇn thiÕt mµ ng-êi lao ®éng cã thÓ mua ®-îc b»ng tiÒn l-¬ng danh nghÜa cña hä. 1.2.Vai trß cña h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng Nguån lao ®éng lµ mét trong nh÷ng nguån lùc cña s¶n xuÊt, mét chÝnh s¸ch tiÒn l-¬ng ®óng ®¾n hîp lý sÏ lµ ®éng lùc to lín nh»m ph¸t huy søc m¹nh cña nh©n tè con ng-êi trong viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi. V× vËy, c«ng t¸c tiÒn l-¬ng ph¶i g¾n liÒn víi kÕt qu¶ lao ®éng ®Ó nh»m thóc ®Èy vµ khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng cã tay nghÒ hoµn thµnh tèt mäi c«ng viÖc ®-îc giao. TiÒn l-¬ng thÝch hîp sÏ lµm hco ng-êi lao ®éng g¾n bã víi doanh nghiÖp h¬n, ph¸t huy kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña hä trong viÖc c¶i tiÕn mÉu m· n©ng cao chÊ l-îng s¶n phÈm vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc. TiÒn l-¬ng cã t¸c dông lµ ®ßn bÈy kinh tÕ htu hót m¹nh mÏ nguån nh©n lùc, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, g¾n tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n víi tËp thÓ th«ng qua ®ã kÕt hîp hµi hoµ lîi Ých c¸ nh©n víi lîi Ých tËp thÓ vµ lîi Ých x· héi. VÒ phÝa ng-êi lao ®éng lµm cho hä v× lîi Ých vËt chÊt cña b¶n th©n mµ lao ®éng mét c¸ch tÝch cùc víi chÊt l-¬ng ngµy cµng cao. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ngµy nay, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng gióp cho c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng cña doanh nghiÖp ®i vµo nÒ nÕp, t¹o ®iÒu kiÖn tr¶ c«ng ®óng ®¾n. Khi ®ã sÏ tiÕt kiÖm chi phÝ vÒ lao ®éng sèng, gãp phÇn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp vµ n©ng cao ®êi sèng cña ng-êi lao ®éng trong doanh nghiÖp. 1.3. NhiÖm vô kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng Ghi chÐp, ph¶n ¸nh, tæng hîp chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ kÞp thêi vÒ sè l-îng, chÊt l-îng, thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng. TÝnh to¸n c¸c kho¶n tiÒn l-¬ng, c¸c kho¶n trî cÊp ph¶i tr¶ cho ng-êi lao ®éng. KiÓm tra viÖc sö dông lao ®éng, viÖc chÊp hµnh chÝnh s¸ch chÕ ®é lao ®éng tiÒn l-¬ng, trî cÊp BHXH, BHYT vµ viÖc sö dông quü tiÒn l-¬ng, quü BHXH, quü BHYT. TÝnh to¸n vµ ph©n bæ c¸c kho¶n chi phÝ tiÒn l-¬ng, BHXH vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo tõng ®èi t-îng. H-íng dÉn kiÓm tra c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp thùc hiÖn ®óng chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu vÒ lao ®éng, tiÒn l-¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ theo chÕ ®é. LËp b¶n b¸o c¸o vÒ lao ®éng, tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng, ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông lao ®éng, quü tiÒn l-¬ng, quü BHXH, BHYT, ®Ò xuÊt biÖn ph¸p ®Ó khai th¸c hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng lao ®éng, t¨ng n¨ng suÊt lao 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®éng ng¨n ngõa nh÷ng vi ph¹m kû luËt lao ®éng, vi ph¹m chÝnh s¸ch chÕ ®é vÒ lao ®éng, tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. 2. C¸c h×nh thøc tr¶ l-¬ng, quü tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. 2.1. H×nh thøc tr¶ l-¬ng theo thêi gian H×nh thøc tr¶ l-¬ng theo thêi gian: lµ h×nh thøc mµ tiÒn l-¬ng ®-îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së thêi gian lµm viÖc vµ tr×nh ®é kü thuËt cña ng-êi lao ®éng. H×nh thøc nµy ¸p dông cho tõng c«ng viÖc ë c¸c bé phËn mµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng m¸y mãc, nh÷ng c«ng viÖc ®ßi hái sù chÝnh x¸c cao, hoÆc nh-ng c«ng viÖc ch-a x©y dùng ®-îc ®Þnh møc lao ®éng hoÆc kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®-îc… H×nh thøc tr¶ l-¬ng theo thêi gian ®-îc chia lµm hai h×nh thøc nhá lµ tr¶ l-¬ng theo thêi gian gi¶n ®¬n vµ tr¶ l-¬ng theo thêi gian cã th-ëng. - Tr¶ l-¬ng theo thêi gian gi¶n ®¬n: ®©y lµ sè tiÒn tr¶ cho ng-êi lao ®éng c¨n cø vµo bËc l-¬ng vµ thêi gian lµm viÖc thùc tÕ. H×nh thøc tr¶ l-¬ng nµy kh«ng xÐt ®Õn th¸i ®é vµ kÕt qu¶ lao ®éng, chÕ ®é tr¶ l-¬ng nµy chØ ¸p dông cho c«ng viÖc kh«ng thÓ ®Þnh møc vµ tÝnh to¸n chÆt chÏ c«ng viÖc. C«ng thøc tÝnh: Trong ®ã: Ltt = Lcb × T Ltt lµ tiÒn l-¬ng thùc tÕ mµ ng-êi lao ®éng nhËn ®-îc . Lcb lµ tiÒn l-¬ng cÊp bËc tÝnh theo thêi gian thùc tÕ. T lµ thêi gian lµm viÖc thùc tÕ. *Cã 4 lo¹i h×nh thøc tr¶ l-¬ng theo thêi gian gi¶n ®¬n sau: + L-¬ng th¸ng: lµ tiÒn l-¬ng tr¶ cè ®Þnh hµng th¸ng trªn c¬ së hîp ®ång vµ ®-îc ¸p dông cho c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc ë bé phËn gi¸n tiÕp. + L-¬ng tuÇn: lµ tiÒn l-¬ng tr¶ cho 1 tuÇn lµm viÖc ®-îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tiÒn l-¬ng th¸ng nh©n (x) víi 12 th¸ng vµ chia (:) cho 52 tuÇn. + L-¬ng ngµy: lµ tiÒn l-¬ng tr¶ cho mét ngµy lµm viÖc vµ ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy tiÒn l-¬ng th¸ng chia cho sè ngµy lµm viÖc trong th¸ng. + L-¬ng giê: lµ l-¬ng tÝnh theo tõng giê lµm viÖc vµ b»ng l-¬ng cña mét ngµy chia cho sè giê tiªu chuÈn cña LuËt Lao §éng (kh«ng qu¸ 8 giê/ngµy) - Tr¶ l-¬ng theo thêi gian cã th-ëng: h×nh thøc nµy dùa trªn sù kÕt hîp gi÷a tiÒn l-¬ng tr¶ theo thêi gian gi¶n ®¬n kÕt hîp víi c¸c chÕ ®é tiÒn l-¬ng. H×nh thøc tr¶ l-¬ng nµy kh¾c phôc ®-îc nh÷ng nh-îc ®iÓm cña h×nh thøc tr¶ l-¬ng theo thêi gian gi¶n ®¬n, xÐt ®Õn thêi gian lao ®éng, tr×nh ®é tay nghÒ. Bªn c¹nh ®ã cßn xÐt tíi ý thøc tr¸ch nhiÖm, tinh thÇn s¸ng t¹o trong lao ®éng. H×nh thøc l-¬ng nµy ®-îc tÝnh nh- sau: 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lt = Ltt + Tt Trong ®ã: Lt Ltt Tt lµ tiÒn l-¬ng theo thêi gian cã th-ëng. lµ tiÒn l-¬ng thùc tÕ mµ ng-êi lao ®éng nhËn ®-îc. lµ tiÒn th-ëng. 2.2. TiÒn l-¬ng theo s¶n phÈm: H×nh thøc tr¶ l-¬ng theo s¶n ph¶m lµ h×nh thøc tr¶ l-¬ng theo sè l-îng vµ chÊt l-îng c«ng viÖc ®· hoµn thµnh. §©y lµ h×nh thøc tr¶ l-¬ng phï hîp víi nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, g¾n chÆt sè l-îng lao ®éng vµ chÊt l-îng lao ®éng; khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng gãp phÇn t¨ng thªm s¶n phÈm cho x· héi mét c¸ch hîp lý. Trong viÖc tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm, vÊn ®Ò quan träng lµ ph¶i x©y dùng c¸c ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt, ®Ó lµm c¬ së cho viÖc x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm, tõng c«ng viÖc mét c¸ch hîp lý. H×nh thøc tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm cßn tuú thuéc vµo t×nh h×nh cô thÓ ë tõng doanh nghiÖp mµ vËn dông theo tõng h×nh thøc cô thÓ d-¬Ý ®©y: - Tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp kh«ng h¹n chÕ. Víi h×nh thøc nµy, tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho ng-êi lao ®éng ®-îc tÝnh trùc tiÕp theo sè l-îng s¶n phÈm hoµn thµnh ®óng qui c¸ch , phÈm chÊt vµ ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng s¶n phÈm ®· qui ®Þnh kh«ng chÞu mét sù h¹n chÕ nµo. §©y lµ h×nh thøc ®-îc c¸c doanh nghiÖp sö dông phæ biÕn ®Ó tÝnh l-¬ng ph¶i tr¶ cho lao ®éng trùc tiÕp. - Tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp: ¸p dông ®Ó tr¶ l-¬ng cho lao ®éng gi¸n tiÕp ë c¸c bé phËn s¶n xuÊt nh- lao ®éng lµm nhiÖm vô vËn chuyÓn vËt liÖu, thµnh phÈm, b¶o d-ìng m¸y mãc thiÕt bÞ...tuy lao ®éng cña hä kh«ng trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm, nh-ng l¹i gi¸n tiÕp ¶nh h-ëng ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng cña lao ®éng trùc tiÕp, nªn cã thÓ c¨n cø vµo kÕt qu¶ cña lao ®éng trùc tiÕp mµ lao ®éng gi¸n tiÕp phôc vô ®Ó tÝnh l-¬ng s¶n phÈm cho lao ®éng gi¸n tiÕp. - Tr¶ l-¬ng thªo s¶n phÈm cã th-ëng, cã ph¹t.Theo h×nh thøc nµy, ngoµi l-¬ng tÝnh theo s¶n phÈm trùc tiÕp ng-êi lao ®éng cßn ®-îc th-ëng trong s¶n xuÊt nh- th-ëng vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm tèt, th-ëng vÒ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm vËt t-. Trong tr-êng hîp ng-êi lao ®éng lµm ra s¶n phÈm háng, l·ng phÝ vËt t- kh«ng ®¶m b¶o ®ñ ngµy c«ng qui ®Þnh ... th× cã thÓ ph¶i chÞu tiÒn ph¹t vµ thu nhËp cña hä b»ng tiÒn l-¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp trõ ®i c¸c kho¶n tiÒn ph¹t. - Tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm luü tiÕn. Theo h×nh thøc nµy ngoµi tiÒn l-¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp cßn c¨n cø vµo møc ®é hoµn thµnh v-ît ®Þnh møc lao ®éng ®Ó tÝnh thªm mét sè tiÒn l-¬ng theo 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tû lÖ luü tiÕn. Tû lÖ hoµn thµnh v-ît ®Þnh møc cµng cao th× suÊt luü tiÕn cµng nhiÒu. L-¬ng tr¶ theo s¶n phÈm luü tiÕn cã t¸c dông kÝch thÝch m¹nh mÏ viÖc t¨ng nhanh n¨ng suÊt lao ®éng nªn ®-îc ¸p dông ë nh÷ng kh©u quan träng cÇn thiÕt ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é s¶n xuÊt ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt c©n ®èi, ®ång bé hoÆc ¸p dông trong tr-êng hîp doanh nghiÖp ph¶ thùc hiÖn gÊp mét ®¬n ®Æt hµng nµo ®ã. Sö dông h×nh thøc tr¶ l-¬ng nµy sÏ lµm t¨ng kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp., v× vËy tr-êng hîp kh«ng cÇn thiÕt th× kh«ng nªn dïng h×nh thøc tr¶ l-¬ng nµy. - Tr¶ l-¬ng kho¸n khèi l-îng hoÆc kho¸n tõng viÖc. H×nh thøc nµy ¸p dông cho nh÷ng c«ng viÖc gi¶n ®¬n, cã tÝnh chÊt ®ét xuÊt nh- bèc dì nguyªn vËt liÖu, thµnh phÈm, söa ch÷a nhµ cöa ...Trong tr-êng hîp nµy, doanh nghiÖp x¸c ®Þnh møc tiÒn l-¬ng tr¶ theo tõng c«ng viÖc mµ ng-êi lao ®éng ph¶i hoµn thµnh. - H×nh thøc kho¸n quü l-¬ng: Lµ mét d¹ng ®Æc biÖt cña tiÒn l-¬ng tr¶ theo s¶n phÈm ®-îc sö dông ®Ó tr¶ l-¬ng cho nh÷ng ng-êi lµm viÖc t¹i c¸c phßng ban cña doanh nghiÖp. Theo h×nh thøc nµy, c¨n cø vµo khèi l-îng c«ng viÖc cña tõng phßng ban doanh nghiÖp tiÕn hµnh kho¸n quü l-¬ng. Quü l-¬ng thùc tÕ phô thuéc vµo møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc ®-îc giao cho tõng phßng ban. TiÒn l-¬ng thùc tÕ cña tõng nh©n viªn ngoµi viÖc phô thuéc vµo quü l-¬ng thùc tÕ cña phßng ban m×nh cßn phô thuéc vµo sè l-îng nh©n viªn cña phßng ban ®ã. Doanh nghiÖp tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm th× tæng quü l-¬ng ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : Tæng quü l-¬ng = Doanh thu b¸n hµng thuÇn = Tæng thu nhËp x §¬n gi¸ tiÒn l-¬ng / 1000 DT HoÆc Tæng quü l-¬ng (theo thu nhËp) x §¬n gi¸ tiÒn l-¬ng / 1000 DT - Gi¸ trÞ vèn hµng Trong ®ã: Tæng thu nhËp = Tæng doanh thu thuÇn b¸n ra CPKD Trong ®ã chØ tiªu kinh doanh kh«ng cã quü l-¬ng c¬ b¶n. Tõ chØ tiªu lÊy thu nhËp doanh nghiÖp chi tr¶ tiÒn l-¬ng theo ®¬n gi¸ ®· ®-îc x¸c dÞnh. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ViÖc x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng ®-îc c¨n cø vµo tiÒn l-¬ng c¬ b¶n vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ sè l-îng s¶n phÈm cña tõng doanh nghiÖp ®Ó x¸c ®Þnh.HiÖn nay trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th-êng tr¶ l-¬ng kho¸n theo s¶n phÈm hoµn thµnh hoÆc ®· tiªu thô, cßn c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i vµ kinh doanh dÞch vô th-êng ¸p dông tr¶ l-¬ng theo doanh thu ho¹c thu nhËp. 2.3. Quü tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. a. Quü tiÒn l-¬ng. Quü tiÒn l-¬ng cña doanh nghiÖp lµ toµn bé tiÒn l-¬ng doanh nghiÖp tr¶ cho tÊt c¶ c¸c lo¹i lao ®éng thuéc doanh nghiÖp qu¶n lý vµ sö dông, bao gåm c¸c kho¶n: - TiÒn l-¬ng tÝnh theo thêi gian, tiÒn l-¬ng tÝnh theo s¶n phÈm, tiÒn l-¬ng kho¸n. - TiÒn l-¬ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng trong thêi gian ngõng s¶n xuÊt do nguyªn nh©n kh¸ch quan, trong thêi gian ®ù¬c ®iÒu ®éng ®i c«ng t¸c, lµm nghÜa vô theo chÕ ®é quy ®Þnh, thêi gian nghØ phÐp, thêi gian ®i häc. - C¸c kho¶n phô cÊp lµm ®ªm, lµm thªm giê. - C¸c kho¶n tiÒn l-¬ng cã tÝnh chÊt th-êng xuyªn. Ngoµi ra trong quü l-¬ng kÕ ho¹ch cßn ®-îc tÝnh c¶ c¸c kho¶n tiÒn chi trî cÊp BHXH cho c«ng nh©n trong thêi gian èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng. Trong doanh nghiÖp, ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c h¹ch to¸n, tiÒn l-¬ng cã thÓ ®ù¬c chia thµnh hai lo¹i: tiÒn l-¬ng lao ®éng trùc tiÕp vµ tiÒn l-¬ng lao ®éng gi¸n tiÕp, trong ®ã chi tiÕt theo tiÒn l-¬ng chÝnh vµ tiÒn l-¬ng phô. + TiÒn l-¬ng chÝnh: lµ tiÒn l-¬ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng trong thêi gian ng-êi lao ®éng thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh cña hä, gåm tiÒn l-¬ng tr¶ theo cÊp bËc vµ tr¶ theo c¸c kho¶n phô cÊp kÌm theo nh- phô cÊp tr¸ch nhiÖm, phô cÊp khu vùc. + TiÒn l-¬ng phô: lµ tiÒn l-¬ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng trong thêi gian hä thùc hiÖn nhiÖm vô kh¸c ngoµi nhiÖm vô chÝnh cña hä vµ thêi gian ng-êi lao ®éng nghØ ®-îc h-ëng l-¬ng theo quy ®Þnh cña chÕ ®é nh- nghØ phÐp, nghØ tÕt, nghØ v× ngõng s¶n xuÊt. TiÒn l-¬ng chÝnh cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm, tiÒn l-¬ng phô cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt kh«ng g¾n víi tong lo¹i s¶n phÈm. V× vËy, viÖc ph©n chia tiÒn l-¬ng chÝnh vµ tiÒn l-¬ng phô cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c«ng t¸c ph©n tÝch kinh tÕ. §Ó ®¶m b¶o hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v-ît møc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp th× viÖc qu¶n lý vµ chi tiªu quü tiÒn l-¬ng ph¶i ®Æt trong mèi quan hÖ phôc vô tèt cho viÖc thùc hiÖ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ chi tiªu tiÕt kiÖm, hîp lý quü tiÒn l-¬ng. b. C¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng Ngoµi tiÒn l-¬ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, doanh nghiÖp ph¶i tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh mét bé phËn chi phÝ gåm c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng: BHXH, BHYT, KPC§. - Quü b¶o hiÓm x· héi (BHXH): ®-îc h×nh thµnh b»ng c¸ch trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè quü tiÒn l-¬ng c¬ b¶n vµ c¸c kho¶n phô cÊp (phô cÊp tr¸ch nhiÖm, phô cÊp khu vùc) cu¶ c«ng nh©n viªn thùc tÕ ph¸t sinh trong th¸ng. Theo 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chÕ ®é hiÖn hµnh, tû lÖ trÝch BHXH lµ 22%. Trong ®ã 16% do ®¬n vÞ hoÆc chñ së dông lao ®éng nép, ®-îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, 6% cßn l¹i do ng-êi lao ®éng nép, ®-îc tÝnh trõ vµo thu nhËp ng-êi lao ®éng. Trong tr-êng hîp èm ®au, thai s¶n, mÊt søc, nghØ h-u, tuú theo c¬ chÕ tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ mµ viÖc qu¶n lý sö dông quü BHXH cã thÓ ë t¹i doanh nghiÖp hay c¬ quan chuyªn tr¸ch. ViÖc sö dông chi tiªu quü BHXH dï ë cÊp nµo qu¶n lý còng ph¶i thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. - Quü b¶o hiÓm y tÕ (BHYT): tµi trî cho viÖc phßng, ch÷a vµ ch¨m sãc søc khoÎ cho ng-êi lao ®éng. Theo quy ®Þnh cña chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh th× quü BHYT ®-îc h×nh thµnh tõ hai nguån: mét phÇn do doanh nghiÖp ph¶i g¸nh chÞu, ®-îc tÝnh trÝch vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh hµng th¸ng theo tû lÖ quy ®Þnh 4,5% trong ®ã 3% tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh vµ 1,5% trõ vµo thu nhËp ng-êi lao ®éng. BHYT ®-îc nép lªn c¬ quan chuyªn m«n, chuyªn tr¸ch (th-êng chñ yÕu d-íi h×nh thøc mua BHYT) ®Ó phôc vô, b¶o vÖ vµ ch¨m sãc søc khoÎ cho c«ng nh©n viªn nh- kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh. - Kinh phÝ c«ng ®oµn (KPC§): ®ù¬c thµnh lËp do viÖc trÝch lËp theo mét tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l-¬ng c¬ b¶n vµ c¸c kho¶n phô cÊp cña c«ng nh©n viªn thùc tÕ ph¸t sinh trong th¸ng tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Tû lÖ trÝch KPC§ theo chÕ ®é hiÖn hµnh lµ 2%. Sè KPC§ doanh nghiÖp trÝch ®-îc ph©n cÊp qu¶n lý vµ chi tiªu theo chÕ ®é quy ®Þnh. Mét phÇn nép c¬ quan qu¶n lý c«ng ®oµn cÊp trªn vµ mét phÇn ®Ó t¹i doanh nghiÖp chi tiªu cho ho¹t ®éng c«ng ®oµn t¹i doanh nghiÖp. - Quü b¶o hiÓm thÊt nghiÖp (BHTN): nh»m gióp người thất nghiệp nhanh chãng trở lại thị trường lao động, hỗ trợ người thất nghiệp để thay thế hoặc bï đắp một phần thu nhập của NL§ khi họ bị mất thu nhập do thất nghiệp. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh, tû lÖ trÝch BHTN lµ 2%. Trong ®ã 1% do ®¬n vÞ hoÆc chñ së dông lao ®éng nép, ®-îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, 1% cßn l¹i do ng-êi lao ®éng nép, ®-îc tÝnh trõ vµo thu nhËp ng-êi lao ®éng. C¸c kho¶n trÝch trªn cïng víi tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho ng-êi lao ®éng hîp thµnh lo¹i chi phÝ vÒ nh©n c«ng trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh qu¶n lý, viÖc tÝnh to¸n, trÝch lËp vµ chi tiªu sö dông c¸c quü tiÒn l-¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ cã ý nghÜa kh«ng nh÷ng ®èi víi viÖc s¶n xuÊt kinh doanh mµ cßn c¶ viÖc ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng-êi lao ®éng t¹i doanh nghiÖp. 3. H¹ch to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. 3.1 H¹ch to¸n chi tiÕt tiÒn l-¬ng - H¹ch to¸n sè l-îng lao ®éng: Sè l-îng lao ®éng cña doanh nghiÖp ®ù¬c ph¶n ¸nh trªn sæ s¸ch th-êng do phßng tæ chøc lao ®éng qu¶n lý dùa vµo sè lao ®éng hiÖn cã cña doanh nghiÖp bao gåm c¶ sè lao ®éng dµi h¹n vµ sè lao ®éng t¹m thêi, c¶ sè lao ®éng trùc tiÕp vµ sè lao ®éng gi¸n tiÕp, lao ®éng thuéc c¸c lÜnh vùc kh¸c ngoµi s¶n xuÊt. Sæ s¸ch lao ®éng kh«ng chØ tËp trung cho toµn doanh nghiÖp mµ cßn lËp riªng cho tõng bé phËn s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp nh»m th-êng xuyªn n¾m b¾t ch¾c sè l-îng lao ®éng hiÖn cã cña tõng ®¬n vÞ. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 H¹ch to¸n sè l-îng lao ®éng lµ viÖc theo dâi kÞp thêi, chÝnh x¸c t×nh h×nh t¨ng, gi¶m sè l-îng lao ®éng theo tõng lo¹i lao ®éng trªn c¬ së ®ã lµm c¨n cø cho viÖc tÝnh l-¬ng ph¶i tr¶ vµ c¸c chÕ ®é kh¸c cho ng-êi lao ®éng do phßng tæ choc lËp. - H¹ch to¸n thêi gian lao ®éng: lµ viÖc ghi chÐp kÞp thêi, chÝnh x¸c thêi gian lao ®éng cña tõng ng-êi lao ®éng trªn c¬ së ®ã tÝnh tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho chÝnh x¸c. H¹ch to¸n thêi gian lao ®éng ph¶n ¸nh sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ hoÆc ngõng s¶n xuÊt, nghØ viÖc cña tõng ng-êi lao ®éng, tõng bé phËn s¶n xuÊt, tõng phßng ban trong doanh nghiÖp. B¶ng chÊm c«ng dïng ®Ó theo dâi thêi gian lµm viÖc cña tõng ng-êi trong th¸ng do c¸c tæ ®éi, phßng ban lµ ng-êi trùc tiÕp ghi b¶ng chÊm c«ng c¨n cø vµo sè l-îng lao ®éng cã mÆt, v¾ng mÆt ë bé phËn m×nh phô tr¸ch, cuèi th¸ng dùa vµo sè l-îng b¶ng chÊm c«ng ®Ó tÝnh ra tæng sè giê lµm viÖc, nghØ viÖc ®Ó c¨n cø tÝnh l-¬ng, th-ëng vµ tæng hîp thêi gian lao ®éng sö dông trong doanh nghiÖp ë mçi bé phËn. - H¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng: H¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng lµ viÖc ghi chÐp kÞp thêi, chÝnh x¸c sè l-îng lao ®éng, chÊt l-¬ng s¶n phÈm hoµn thµnh cña tõng c«ng nh©n ®Ó tõ ®ã tÝnh l-¬ng, tÝnh th-ëng vµ kiÓm tra sù phï hîp cña tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng thùc tÕ, tÝnh to¸n, x¸c ®Þng møc lao ®éng cña tõng ng-êi, tõng bé phËn vµ cña toµn doanh nghiÖp. §Ó h¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng ng-êi ta sö dông c¸cchøng tõ ban ®Çu kh¸c nhau tuú thuéc vµo lo¹i h×nh vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp. Mçi bé ph©n s¶n xuÊt ph¶i më sæ tæng hîp theo dâi kÕt qu¶ lao ®éng dùa vµo c¸c chøng tõ h¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng hµng ngµy, phßng kÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm tËp hîp kÕt qu¶ lao ®éng cña toµn doanh nghiÖp. - C¸c chøng tõ ban ®Çu sö dông trong viÖc h¹ch to¸n sè l-îng vµ chÊt l-îng lao ®éng: + Hîp ®ång giao kho¸n (MÉu sè 08 - L§TL) PhiÕu nµy lµ b¶n ký kÕt gi÷a ng-êi giao kho¸n vµ ng-êi nhËn kho¸n vÒ khèi l-îng c«ng viÖc, thêi gian lµm viÖc, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña mçi bªn khi thùc hiÖn c«ng viÖc ®ã. §ång thêi lµ c¬ së ®Ó thanh to¸n tiÒn l-¬ng lao ®éng cho ng-êi nhËn kho¸n. + Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng (MÉu sè 09-L§TL). C¸c chøng tõ ban ®Çu sö dông trong viÖc h¹ch to¸n sè l-îng vµ chÊt l-îng lao ®éng: + B¶ng chÊm c«ng: (MÉu sè 01- L§TL) b¶ng nµy do c¸c tæ s¶n xuÊt hoÆc c¸c phßng ban lËp nh»m cung cÊp c¸c chi tiÕt sè ngµy c«ng cho tõng ng-êi lao ®éng theo tõng th¸ng hoÆc tuÇn (tuú thuéc vµo c¸ch chÊm c«ng vµ c¸ch tr¶ l-¬ng cña tõng doanh nghiÖp). + PhiÕu nghØ h-ëng BHXH (MÉu sè 03 - L§TL) chøng tõ nµy do c¸c c¬ së y tÕ ®-îc phÐp lËp riªng cho tõng c¸ nh©n ng-êi lao ®éng nh»m cung cÊp thêi gian ng-êi lao ®éng ®-îc ng-êi vµ h-ëng c¸c kho¶n trî cÊp BHXH, BHYT. + PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh (MÉu sè 06 - L§TL) môc ®Ých lËp chøng tõ nµy nh»m x¸c nhËn sè s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh cña ®¬n vÞ hoÆc c¸ nh©n ng-êi lao ®éng lµm c¬ së ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng hoÆc tiÒn c«ng cho ng-êi lao ®éng. PhiÕu nµy do ng-êi giao viÖc lËp, phßng lao ®éng tiÒn l-¬ng thu nhËn vµ ký duyÖt tr-íc khi chuyÓn ®Õn kÕ to¸n lµm chøng tõ hîp ph¸p ®Ó tr¶ l-¬ng. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + PhiÕu b¸o lµm ®ªm, lµm thªm giê (MÉu sè 07 - L§TL) + Hîp ®ång giao kho¸n (MÉu sè 08 - L§TL) PhiÕu nµy lµ b¶n ký kÕt gi÷a ng-êi giao kho¸n vµ ng-êi nhËn kho¸n vÒ khèi l-îng c«ng viÖc, thêi gian lµm viÖc, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña mçi bªn khi thùc hiÖn c«ng viÖc ®ã. §ång thêi lµ c¬ së ®Ó thanh to¸n tiÒn l-¬ng lao ®éng cho ng-êi nhËn kho¸n. + Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng (MÉu sè 09-L§TL). 3.2. H¹ch to¸n tæng hîp tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng a. Chøng tõ: Chøng tõ liªn quan ®Õn viÖc h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. ViÖc h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ chñ yÕu sö dông c¸c chøng tõ vÒ tÝnh to¸n tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng, BHXH nh-: 1. B¶ng chÊm c«ng (MÉu sè 01-L§TL) 2. B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng (MÉu sè 05-L§TL) 3. PhiÕu nghØ h-ëng BHXH (MÉu sè 03 - L§TL) 4. B¶ng thanh to¸n BHXH (MÉu sè 04 - L§TL) 5. B¶ng thanh to¸n tiÒn th-ëng 6. PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh (MÉu sè 06 - L§TL) 7. PhiÕu b¸o lµm thªm giê (MÉu 07- L§TL) 8. Hîp ®ång lµm kho¸n (MÉu sè 08- L§TL) 9. Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng (MÉu sè 09- L§TL) C¸c phiÕu chi vµ c¸c kho¶n chøng tõ kh¸c cã liªn quan. b. Tµi kho¶n sö dông §Ó h¹ch to¸n tæng hîp tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 334 - “ph°i tr° c«ng nh©n viªn”. §Ó h¹ch to¸n tæng hîp c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 338 - “Ph°i tr°, ph°i nép kh²c”.  Tµi kho¶n 334: dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn vÒ tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng, BHXH, c¸c kho¶n thuéc vÒ thu nhËp cña ng-êi lao ®éng Tµi kho¶n 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn - TÝnh c¸c kho¶n khÊu trõ - TÝnh l-¬ng ph¶Ø tr¶ cho c¸n bé c«ng vµo l-¬ng (BHXH, BHYT), nh©n viªn t¹m øng trõ vµo l-¬ng. - TÝnh tiÒn ¨n ca ph¶i tr¶ cho c¸n bé - TiÒn ph¹t bÞ trõ vµo l-¬ng. c«ng nh©n viªn - Tr¶ l-¬ng vµ c¸c kho¶n - TÝnh tiÒn th-ëng ph¶i tr¶ c«ng nh©n ph¶i tr¶ kh¸c cho ng-êi lao viªn ®éng nh- tiÒn th-ëng, tiÒn - TÝnh BHXH ph¶i tr¶ thay l-¬ng ¨n ca, tiÒn trî cÊp BHXH - TiÒn l-¬ng nghØ phÐp ph¶i tr¶ c¸n bé cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. c«ng nh©n viªn SDCK: Ph¶n ¸nh tiÒn l-¬ng cßn ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ë cuèi kú. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Tµi kho¶n 338: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c ngoµi néi dung ®· ph¶n ¸nh ë c¸c kho¶n c«ng nî ph¶i tr¶. Tµi kho¶n 338- Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c - BHXH ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn - Kinh phÝ c«ng ®oµn chi t¹i ®¬n vÞ - Sè BHXH, BHYT vµ KPC§ ®· nép cho c¬ quan qu¶n lý quü - C¸c kho¶n ®· nép kh¸c - TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ vµo chi phÝ SXKD - trÝch BHXH, BHYT trõ vµo l-¬ng cña c«ng nh©n - C¸c kho¶n BHXH, KPC§ ®-îc cÊp trªn cÊp b»ng tiÒn - Sè ®· nép lín h¬n sè ph¶i nép ®-îc cÊp bï SDCK: Sè tiÒn cßn ph¶i tr¶ ph¶i nép. Trong tµi kho¶n 338 cã 3 tµi kho¶n cÊp 2: ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n liªn quan trùc tiÕp ®Õn c«ng nh©n viªn: BHXH, BHYT, KPC§. TK 3382: Kinh phÝ c«ng ®oµn TK 3383: B¶o hiÓm x· héi TK 3384: B¶o hiÓm y tÕ Ngoµi c¸c tµi kho¶n 334,338 kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cßn ph¶i sö dông c¸c tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan nh-: TK 335: chi phÝ ph¶i tr¶ TK 622: chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 623: chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp sö dông m¸y thi c«ng TK 6411: chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng TK 6421: chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp TK 111: tiÒn mÆt TK 112: tiÒn göi Ng©n hµng c. Tæng hîp ph©n bæ tiÒn l-¬ng, trÝch BHXH, BHYT, KPC§ Hµng th¸ng, kÕ to¸n tiÕn hµnh tæng hîp tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ trong kú theo tõng ®èi t-îng sö dông (bé phËn s¶n xuÊt s¶n phÈm, bé phËn b¸n hµng, bé phËn qu¶n lý) vµ tÝnh to¸n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ ®-îc thùc hiÖn trªn “B°ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng v¯ trÝch BHXH” (MÉu sè 01/BPB) Ngoµi tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm, kinh phÝ c«ng ®oµn, b¶ng ph©n bæ cßn ph¶n ¸nh viÖc trÝch tr-íc c¸c kho¶n chi phÝ ph¶i tr¶ (trÝch tr-íc tiÒn l-¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt). Thð tôc tiÕn h¯nh lËp “B°ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng v¯ BHXH” nh­ sau: - Hµng th¸ng, trªn c¬ së vÒ c¸ chøng tõ lao ®éng tiÒn l-¬ng trong th¸ng, kÕ to¸n tiÒn l-¬ng ph©n lo¹i vµ t«ng hîp tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho tõng ®èi t-îng sö dông lao ®éng trong ®ã ph©n biÖt tiÒn l-¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp vµ c¸c kho¶n kh¸c ®Ó ghi v¯o c²c cét theo phÇn ghi cã TK 334 “ph°i tr° c«ng nh©n viªn” ë c²c dßng phï hîp. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - C¨n cø vµo tiÒn l-¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ vµ tû lÖ quy ®Þnh vÒ trÝch c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§ ®Ó tÝnh trÝch vµ ghi vµo c²c cét ghi cã TK 338 “ph°i tr°, ph°i nép kh²c” (TK 3382, 3383, 3384) ë c²c dßng phï hîp. Ngoµi ra kÕ to¸n cßn c¨n cø vµo tiÒn l-¬ng liªn quan ®Ó tÝnh vµ ghi vµo c¸c cét ghi cã TK 335 “chi phÝ tr° tr­íc”. Sè liÖu tæng hîp ph©n bæ tiÒn l-¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ vµ trÝch tr-íc c¸c kho¶n ®-îc sö dông cho kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, chi sæ kÕ to¸n cho ®èi t-îng liªn quan. d.Tr×nh tù kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. *Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô chÝnh 1. §Çu th¸ng c¨n cø vµo sè tiÒn l-¬ng c¬ b¶n ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, doanh nghiÖp cã thÓ tiÕn hµnh cho t¹m øng l-¬ng kúI: C¨n cø phiÕu chi, kÕ to¸n ghi: Nî TK 334: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Cã TK 111: sè tiÒn chi t¹m øng l-¬ng kú I 2. §Þnh kú hµng th¸ng khi trÝch tr-íc tiÒn l-¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt, kÕ to¸n ghi: Nî TK 622: chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Cã TK 335: sè trÝch tr-íc vÒ tiÒn l-¬ng nghØ phÐp 3. Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng hoÆc phiÕu x¸c nhËn khèi l-îng c«ng viÖc hoµn thµnh ®Ó tÝnh vµ lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng. C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng vµ b¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng kÕ to¸n ghi: Nî 622: l-¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt Nî 623: l-¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp sö dông m¸y thi c«ng Nî 627: l-¬ng cña c«ng nh©n viªn qu¶n lý ph©n x-ëng Nî 641: l-¬ng cña nh©n viªn b¸n hµng Nî 642: l-¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp Nî 241: Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang Cã 334: tæng sè l-¬ng ph¶i tr¶ (tæng quül-¬ng) 4. Khi lËp qòy BHXH, BHYT, KPC§: C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng DN tiÕn hµnh trÝch BHXH, BHYT, KPC§. Nî 622: Chi phÝ NCTTSX (L-¬ng cña CNTTSX×22%) Nî 623: Chi phÝ NCTT sö dông m¸y thi c«ng (L-¬ng cña CNTT sö dông m¸y thi c«ng ×22%) Nî 627: Chi phÝ s¶n xuÊt chung (L-¬ng cña NVBH×22%) Nî 641: Chi phÝ BH (L-¬ng cña NVBH×22%) Nî 642: Chi phÝ XDCBD (CPXDCBDD×22%) Cã 3382: KPC§ (Quü l-¬ng×2%) Cã 3383: BHXH (Quü l-¬ng×16%) Cã 3384: BHYT (Quü l-¬ng×3%) Cã 3388: BHTN (Quü l-¬ng×1%) - PhÇn ng-êi lao ®éng chÞu: 8,5% Nî 334: PhÇn trõ vµo thu nhËp cña c«ng nh©n viªn (quü l-¬ng×8,5%) Cã 3383: BHXH (Tæng quü l-¬ng×6%) 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cã 3384: BHYT (Tæng quü l-¬ng×1,5%) Cã 3382: BHTN (Tæng quü l-¬ng×1%) 5. C¸c kho¶n khÊu trõ vµo l-¬ng kh¸c: - ThuÕ thu nhËp cao cña ng-êi lao ®éng Nî 334: Trõ vµo l-¬ng Cã 338: ThuÕ thu nhËp cao - C¸c kho¶n trõ vµo l-¬ng kh¸c: Nî 334: Trõ vµo l-¬ng Cã 141: TiÒn t¹m øng cßn thõa trõ vµo l-¬ng Cã 138: TiÒn båi th-êng vËt chÊt Cã 338: TiÒn ®iÖn n-íc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn Cã 4312: TiÒn nhµ trÎ, mÉu gi¸o 6. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c cho can bé c«ng nh©n viªn: - TiÒn th-ëng tõ quü khen th-ëng, phóc lîi: Nî 4311: Sè tiÒn th-ëng Cã 334: Ph¶i tr¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn - BHXH tr¶ thay l-¬ng: Tr-êng hîp c«ng nh©n viªn èm ®au, thai s¶n... kÕ to¸n ph¶ ®Þnh kho¶n tuú theo quy ®Þnh cô thÓ vÒ viÖc ph©n cÊp qu¶n lý sö dông quü BHXH. + Tr-êng hîp ph©n cÊp qu¶n lý sö dông quü BHXH, doanh nghiÖp ®-îc gi÷ l¹i mét phÇn BHXH trÝch ®-îc ®Ó trùc tiÕp chi tiªu cho c«ng nh©n viªn theo quy ®Þnh th× khi tÝnh sè BHXH ph¶i tr¶ trùc tiÕp cho c«ng nh©n viªn, kÕ to¸n ghi sæ : Nî 3383: Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c Cã 334: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn + Tr-êng hîp chÕ ®é tµi chÝnh quy ®Þnh toµn bé sè trÝch BHXH ph¶i nép lªn cÊp trªn, viÖc chi tiªu trî cÊp BHXH cho c«ng nh©n viªn t¹i doanh nghiÖp ®ù¬c quyÕt to¸n sau chi phÝ thùc tÕ th× khi tÝnh BHXH ph¶i tr¶ trùc tiÕp cho c«ng nh©n viªn t¹i doanh nghiÖp, kÕ to¸n ghi: Nî 1388 ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Cã 334 - TiÒn ¨n ca: Tuú theo tõng doanh nghiÖp, sè tiÒn ¨n ca mµ ng-êi lao ®éng ®-îc h-ëng c¨n cø vµo sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, sè tiÒn nµy ®-îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh: Nî 622, 627, 641, 642: PhÇn tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Cã 334: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 7. §Õn kú tr¶ l-¬ng, kÕ to¸n tÝnh l-¬ng ph¶i tr¶ kú 2 cho ng-êi lao ®éng: Sè tiÒn l-¬ng kú 2 ph¶i tr¶ = Tæng quü l-¬ng 13 - T¹m øng l-¬ng kú1 - C¸c kho¶n khÊu trõ vµo l-¬ng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khi thanh to¸n tiÒn l-¬ng kú II cho c«ng nh©n viªn, c¨n cø phiÕu chi, kÕ to¸n ghi: Nî 334 Sè tiÒn l-¬ng kú 2 ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Cã 111, 112 8, Khi nép BHYT, BHXH, KPC§ lªn c¬ quan chuyªn m«n cÊp trªn kÕ to¸n ghi: Nî 3382: KPC§ (Tæng quü l-¬ng×1%) Nî 3383: BHXH (Tæng quü l-¬ng×18%) Nî 3384: BHYT (Tæng quü l-¬ng×3%) Cã 111; 112 Sè tiÒn ph¶i nép 9. Khi chi tiÒn chi phÝ c«ng ®oµn (PhÇn ®Ó l¹i cho DN theo qui ®Þnh) kÕ to¸n ghi sæ Nî 3382: PhÇn KPC§ ®· chi t¹i DN Cã 111, 112: Sè tiÒn ®· chi ra Cuèi n¨m hoÆc cuèi quý, c¨n cø sè ®· trÝch nép, sè ®· chi vµ sè cßn l¹i quyÕt to¸n KPC§ víi c¬ quan c«ng ®oµn cÊp trªn, nÕu chi ch-a hÕt, ph¶i nép l¹i ®Ó l¹i cho kú sau, nÕu chi v-ît cã thÓ xin cÊp bï. Tuú theo h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n DN ¸p dông mµ viÖc h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ ®-îc thùc hiÖn trªn sæ kÕ to¸n phï hîp. Hµng th¸ng, kÕ to¸n tiÕn hµnh tæng hîp tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ trong kú theo tõng ®èi t-îng sö dông (bé phËn s¶n xuÊt s¶n phÈm, bé phËn b¸n hµng, bé phËn qu°n lý) v¯ tÝnh to²n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ ®­îc thùc hiÖn trªn “B°ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng v¯ trÝch BHXH” (MÉu sè 01/BPB) Ngoµi tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm, kinh phÝ c«ng ®oµn, b¶ng ph©n bæ cßn ph¶n ¸nh viÖc trÝch tr-íc c¸c kho¶n chi phÝ ph¶i tr¶ (trÝch tr-íc tiÒn l-¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt). Thð tôc tiÕn h¯nh lËp “B°ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng v¯ BHXH” nh­ sau: - Hµng th¸ng, tren c¬ së vÒ c¸ chøng tõ lao ®éng tiÒn l-¬ng trong th¸ng, kÕ to¸n tiÒn l-¬ng ph©n lo¹i vµ t«ng hîp tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho tõng ®èi t-îng sö dông lao ®éng trong ®ã ph©n biÖt tiÒn l-¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp vµ c¸c kho¶n kh¸c ®Ó ghi vµo c¸c cét theo phÇn ghi cã TK 334 “ph°i tr° c«ng nh©n viªn” ë c²c dßng phï hîp. - C¨n cø vµo tiÒn l-¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ vµ tû lÖ quy ®Þnh vÒ trÝch c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§ ®Ó tÝnh trÝch v¯ ghi v¯o c²c cét ghi cã TK 338 “ph°i tr°, ph°i nép kh²c” (TK 3382, 3383, 3384) ë c¸c dßng phï hîp. Ngoµi ra kÕ to¸n cßn c¨n cø vµo tiÒn l-¬ng liªn quan ®Ó tÝnh vµ ghi vµo c¸c cét ghi cã TK 335 “chi phÝ tr° tr­íc”. Sè liÖu tæng hîp ph©n bæ tiÒn l-¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ vµ trÝch tr-íc c¸c kho¶n ®-îc sö dông cho kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, chi sæ kÕ to¸n cho ®èi t-îng liªn quan. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 *C¸c h×nh thøc ghi sæ Sæ kÕ to¸n lµ nh÷ng tê sæ cã kÕt cÊu mÉu sè phï hîp víi h×nh thøc kÕ to¸n sö dông, dïng ®Ó ghi chÐp hÖ thèng ho¸ th«ng tin vÒ nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh trªn c¬ së chøng tõ kÕ to¸n phôc vô cho viÖc lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n. Mçi DN chØ cã mét hÖ thèng sæ kÕ to¸n cho mét kú kÕ to¸n mçi n¨m. Sæ kÕ to¸n gåm sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt: - Sæ kÕ to¸n tæng hîp gåm: Sæ nhËt ký, sæ c¸i - Sæ kÕ to¸n chi tiÕt gåm: Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. HiÖn nay trong c¸c DN tån t¹i 5 lo¹i h×nh thøc ghi sæ nh- sau: *H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung: + §Æc tr-ng c¬ b¶n: TÊt c¶ c¸c nghÞªp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh ®Òu ®-îc chi vµo sæ nhËt ký, mµ träng t©m lµ sæ nhËt ký chung, theo tr×nh tù thêi gian ph¸t sinh vµ theo néi dung kinh tÕ (®Þnh kho¶n kÕ to¸n) cña nghiÖp vô ®ã. Sau ®ã lÊy sè liÖu trªn c¸c sæ nhËt ký ®Ó ghi sæ c¸i theo tõng nghiÖp vô ph¸t sinh. + H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung bao gåm c¸c lo¹i sæ chñ yÕu sau: - Sæ nhËt ký chung, sæ nhËt ký ®Æc biÖt - Sæ c¸i - C¸c sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. H×nh thøc nµy th-êng ¸p dông cho c¸c xÝ nghiÖp, nhµ m¸y cã quy m« võa vµ nhá. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Tr×nh tù ghi sæ Chøng tõ gèc hoÆc b¶ng Chøng tõ hîp gècchøng hoÆc tõ b¶ng tæng gèc: B¶nghîp chÊm c«ng,tõBTHTTTL… tæng chøng gèc Sæ nhËt ký ®Æc biÖt Sæ nhËt ký chung Sæ c¸i 334, 338 Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt: 3341, 3342, 3382, 3383, 3384 B¶ng tæng hîp chi tiÕt 334, 338 B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Chó thÝch: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu,kiÓm tra * H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký - sæ c¸i -+ §Æc tr-ng c¬ b¶n: C¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh ®-îc kÕt hîp ghi chÐp theo tr×nh tù thêi gian vµ theo néi dung kinh tÕ trªn cïng mét quyÓn sæ kÕ to¸n tæng hîp duy nhÊt lµ sæ nhËt ký - Sæ c¸i. + H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký - sæ c¸i gåm c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n sau: NhËt ký sæ c¸i, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. + H×nh thøc nµy th-êng ¸p dông cho c¸c xÝ nghiÖp, c¬ quan hµnh chÝnh nhiÒu thñ tôc qu¶n lý, nhiÒu giÊy tê. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Tr×nh tù ghi sæ: Chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc: B¶ng chÊm c«ng, BTHTTTL… Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt: 3341, 3342, 3382, 3383, 3384 3384 Sæ quü, b¸o c¸o quü NhËt ký-sæ c¸i 334,338 B¶ng tæng hîp chi tiÕt: 334,338 B¸o c¸o tµi chÝnh Chó thÝch: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu,kiÓm tra * H×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ - §Æc tr­ng c¬ b°n: C¨n cø trùc tiÕp ®Ó ghi sæ kÕ to²n tæng hîp l¯ “Chøng tõ ghi sæ”. ViÖc ghi sæ kÕ to²n tæng hîp bao gåm: - Ghi theo tr×nh tù thêi gian trªn sæ d¨ng ký chøng tõ kÕ to¸n hoÆc b¶n tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i, cã cïng néi dung kinh tÕ. Chøng tõ ghi sæ ®-îc ®¸nh sè hiÖu liªn tôc trong tõng th¸ng hoÆc c¶ n¨m (theo sè thø tù trong sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ) vµ cã chøng tõ gèc ®Ýnh kÌm, ph¶i ®-îc kÕ to¸n tr-ëng duyÖt tr-íc khi ghi sæ kÕ to¸n. - H×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ gåm c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n sau: + Chøng tõ ghi sæ + Sæ c¸i + Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ + C¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n: Chøng tõ gèc: B¶ng chÊm c«ng… Sæ quü Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc: BTHTAC,BTHTTL... Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt: 3341, 3342, 3382, 3383, 3384 Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i: 334, 338 B¶ng tæng hîp chi tiÕt: 334, 338 B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Chó thÝch: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu,kiÓm tra 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * H×nh thøc nhËt ký chøng tõ: - §Æc tr-ng c¬ b¶n: TËp hîp vµ hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinhtheo bªn cã cña c¸c tµi kho¶n kÕt hîp víi viÖc ph©n tÝch c¸c nghiÖp vô kinh tÕ theo c¸c tµi kho¶n ®èi øng nî: KÕt hîp chÆt chÏ viÖc ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian víi viÖc hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô theo néi dung kinh tÕ (theo tµi kho¶n) KÕt hîp réng r·i viÖc h¹ch to¸n tæng hîp víi h¹ch to¸n chi tiÕt trªn cïng mét sæ kÕ to¸n vµ trong cung mét qu¸ tr×nh ghi chÐp Sö dông c¸c mÉu sæ in s½n c¸c quan hÖ ®èi øng tµi kho¶n chØ tiªu qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. - H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký - Chøng tõ gåm c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n sau: + NhËt ký chøng tõ + B¶ng kª + Sæ c¸i +Sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt + B¶ng tæng hîp chi tiÕt - H×nh thøc nµy ®-îc ¸p dông cho c¸c h×nh thøc doanh nghiÖp cã quy m« s¶n xuÊt võa vµ lín. - Tr×nh tù ghi sæ: Chøng tõ gèc vµ b¶ng ph©n bæ: B¶ng chÊm c«ng, BPBTL… NhËt ký chøng tõ B¶ng kª Sæ c¸i Tk: 334,338 ThÎ,sæ kÕ to¸n chi tiÕt: 3341,3342,3382, 3383,3384 B¶ng tæng hîp chi tiÕt: 334,338 B¸o c¸o tµi chÝnh Chó thÝch Ghi cuèi th¸ng Ghi hµng ngµy §èi chiÕu,kiÓm tra 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 *H×nh thóc kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh - §Æc tr-ng c¬ b¶n: C«ng viÖc kÕ to¸n ®-îc thùc hiÖn theo mét ch-¬ng tr×nh phÇn mÒm kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh . PhÇn mÒm kÕ to¸n ®-îc thiÕt kÕ theo nguyªn t¾c cña mét trong bèn h×nh thøc kÕ to¸n hoÆc kÕt hîpc c¸c h×nh thøc kÕ to¸n qui ®Þnh trªn ®©y. PhÇn mÒm kÕ to¸n kh«ng hiÓn thÞ ®Çy ®ñ quy tr×nh ghi sæ kÕ to¸n, nh-ng ph¶i in ®-îc ®Çy ®ñ sæ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh theo quy ®Þnh. - C¸c lo¹i sæ cña h×nh thøc kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh: PhÇn mÒm kÕ to¸n ®-îc thiÕt kÕ theo h×nh thøc kÕ to¸n nµo sÏ cã c¸c lo¹i sæ cña h×nh thøc kÕ to¸n ®ã nh-ng kh«ng hoµn toµn gièng mÉu sæ kÕ to¸n ghi b»ng tay. - Tr×nh tù kÕ to¸n ghi sæ: Chøng tõ kÕ to¸n:B¶ng chÊm c«ng… Sæ kÕ to¸n PhÇn mÒm kÕ to¸n - Sæ tænghîp:334, 338 - Sæ chi tiÕt: 3341, 3342, 3382, 3383, 3384 M¸y vi tÝnh M , B¶ng tæng hîp chøng tõ cïng lo¹i: b¶ng THPBTL,BTHTAC… - B¸o c¸o tµi chÝnh - B¸o c¸c3383,3384. kÕ to¸n qu¶n trÞ Chó thÝch NhËp sè liªu hµng ngµy In sæ, b¸o c¸o cuèi th¸ng, cuèi n¨m §èi chiÕu, kiÓm tra 20
- Xem thêm -