Tài liệu Tien luong 3

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cÇn ph¶i cã 3 yÕu tè c¬ b¶n: t liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng vµ lao ®éng, trong ®ã lao ®éng lµ yÕu tè cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh. V× vËy ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ th× nhÊt thiÕt c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m ®Õn ngêi lao ®éng, hä chÝnh lµ tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, gi÷ vai trß chñ chèt trong viÖc t¹o ra cña c¶i vËt chÊt vµ tinh thÇn trong x· héi. Ngêi lao ®éng chØ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh khi søc lao ®éng mµ hä bá ra ®îc ®Òn bï mét c¸ch chÝnh ®¸ng. Do ®ã ngêi sö dông lao ®éng ph¶i tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng mét c¸ch hîp lý ®Ó ngêi lao ®éng cã thÓ t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng ®ång thêi cã tÝch luü h¬n thÕ ®Ó khuyÕn khÝch t¨ng n¨ng xuÊt, chÊt lîng vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao lµ nh©n tè ®¶m b¶o sù phån vinh cña mçi quèc gia. Trong thùc tiÔn hiÖn nay tríc nh÷ng yªu cÇu bøc xóc cña qu¸ tr×nh ®æi míi b¶n th©n c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù t¹i c«ng ty TNHH x©y dùng vµ th¬ng m¹i chèng thÊm Ba Sao ®ang cã nhiÒu chuyÓn biÕn víi c¸c nghiªn cøu nh»m t¹o sù phï hîp trong tæ chøc s¶n xuÊt. Tõ ®ã t¹o ra m«i trêng ho¹t ®éng thuËn lîi cã c¸c chÝnh s¸ch tho¶ ®¸ng, c¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch ®Ó cã thÓ sö dông mét c¸ch hiÖu qu¶ nguån nh©n lùc cña m×nh nh»m ®¹t ®îc môc tiªu ®Æt ra cña c«ng ty. X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn nhu cÇu con ngêi còng kh«ng ngõng t¨ng lªn, ®ßi hái chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng còng ph¶i cã nh÷ng ®æi míi phï hîp. §©y lµ vÊn ®Ò lu«n ®îc nhµ níc, c¸c cÊp c¸c ngµnh quan t©m. Bëi vËy nã liªn quan trùc tiÕp ®Õn quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng, ®Õn sù c«ng b»ng cña x· héi. G¾n chÆt víi tiÒn l¬ng lµ c¸c kho¶n ph¶i trÝch theo l¬ng gåm c¸c BHYT; BHXH; BHTN; KPC§. §©y lµ c¸c quü x· héi thÓ hiÖn sù quan t©m cña toµn x· héi ®Õn tõng thµnh viªn, chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng ®îc vËn dông linh ho¹t ë mçi doanh nghiÖp phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ phô thuéc vµo tÝnh chÊt c«ng viÖc. C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th¬ng m¹i chèng thÊm Ba Sao ®· x©y dùng mét quy chÕ tr¶ l¬ng phï hîp, h¹ch to¸n ®óng ®ñ vµ thanh to¸n kÞp thêi cã ý nghÜa to lín vÒ mÆt chÝnh trÞ. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn nªn em ®· chän “ H¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng” lµm ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña em t¹i c«ng ty. Bµi viÕt gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng 1: Nh÷ng lý luËn chung vÒ tæ chøc kÕ to¸n tiÒn ph¶i trÝch theo l¬ngtrong c¸c doanh nghiÖp. TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 l¬ngvµ c¸c kho¶n Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 2: Tæng quan vÒ c«ng ty, Thùc tr¹ng kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch t¹i c«ng ty TNHH x©y dùng vµ th¬ng m¹i chèng thÊm Ba Sao. Ch¬ng 3: Hoµn thiÖn kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th¬ng m¹i chèng thÊm Ba Sao Do kh¶ n¨ng nhËn thøc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cßn nhiÒu h¹n chÕ, v× thÕ chuyªn ®Ò nµy sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù chØ b¶o ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o, Ban l·nh ®¹o vµ phßng kÕ to¸n t¹i c«ng ty, ®Ó em cã ®iÒu kiÖn bæ sung kiÕn thøc phôc vô tèt trong c«ng t¸c thùc tÕ sau nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c« gi¸o - PGS/TS NguyÔn ThÞ Lêi cïng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn phßng tµi chÝnh kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH x©y dùng vµ th¬ng m¹i chèng thÊm Ba Sao ®· nhiÖt t×nh híng dÉn vµ gióp em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Sinh Viªn TrÇn ThÞ Hiªn Ch¬ng I: Nh÷ng lý luËn chung vÒ tæ chøc kÕ to¸n tiÒn ¬ngvµ c¸c kho¶n ph¶i trÝch theo l¬ng l- trong c¸c doanh nghiÖp. 1.1 Vai trß tæ chøc lao ®éng vµ kÕ to¸n tiÒn l ¬ng trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt s¶n phÈm x· héi vµ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp ®ång thêi còng lµ qu¸ tr×nh tiªu hao c¸c yÕu tè c¬ b¶n (lao ®éng , ®èi tîng lao ®éng vµ t liÖu lao ®éng) trong ®ã lao ®éng víi t c¸ch lµ ho¹t ®éng ch©n tay vµ trÝ ãc cña con ngêi sö dông c¸c t liÖu lao ®éng nh»m t¸c ®éng , biÕn ®æi c¸c ®èi tîng lao ®éng thµnh c¸c vËt phÈm cã Ých nh»m phôc vô cho nhu cÇu sinh ho¹t cña m×nh. TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MÆt kh¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng lµ 1 viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi doanh nghiÖp . §©y lµ tiÒn ®Ò ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp vµ còng lµ tiÒn ®Ò ®Ó ®a doanh nghiÖp ®¹t hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë ®iÓm lîi nhuËn cao nhÊt . Tæ chøc sö dông lao ®éng hîp lý cïng víi viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ c«ng cô s¾c bÐn kh«ng thÓ thiÕu trong c«ng t¸c qu¶n lý nÒn kinh tÕ , nhÊt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng . V× nÕu ta h¹ch to¸n ®óng , ®ñ , hîp lý gióp cho c«ng t¸c tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng kÞp thêi , chÝnh v× vËy mµ ngêi lao ®éng sÏ cã tr¸ch nhiÖm cao víi c«ng viÖc cña m×nh . §ång thêi sÏ kÝch thÝch ngêi lao ®éng quan t©m ®Õn thêi gian , kÕt qu¶ vµ chÊt lîng lao ®éng , chÊp hµnh kû luËt vµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng gãp phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ , h¹ gi¸ thµnh , t¨ng lîi nhuËn , t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho ngêi lao ®éng . TiÒn l¬ng (tiÒn c«ng) t¹o ra niÒm say mª c«ng viÖc vµ hä kh«ng ngõng n©ng cao , båi dìng vÒ tr×nh ®é nghiÖp vô , chuyªn m«n còng nh t c¸ch ®¹o ®øc . Th«ng qua c«ng t¸c tr¶ l¬ng ngêi qu¶n lý cã thÓ theo dâi gi¸m s¸t ngêi lao ®éng lµm viÖc. 1.2 Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt , ý nghÜa cña tiÒn l¬ng: 1.2.1 Kh¸i niÖm vÒ tiÒn l¬ng. TiÒn l¬ng (TiÒn c«ng) lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn phÇn s¶n xuÊt x· héi mµ ngêi chñ sö dông lao ®éng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng t¬ng øng víi thêi gian lao ®éng , chÊt lîng lao ®éng vµ kÕt qu¶ lao ®éng cña ngêi lao ®éng . 1.2.2 B¶n chÊt cña tiÒn l¬ng. Trong mäi thêi ®¹i lao ®éng lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña loµi ngêi . §Ó cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra liªn tôc vµ thêng xuyªn th× vÊn ®Ò dÆt ra lµ ph¶i t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng . ”T¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng “ lµ bï ®¾p søc lao ®éng ®· hao phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cã tÝch luü ®Ó s¶n xuÊt liªn tôc . V× vËy , c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ , doanh nghiÖp ph¶i tr¶ thï lao cho ngêi lao ®éng , thï lao nµy ®îc tr¶ b»ng hiÖn vËt hay b»ng gi¸ trÞ gäi lµ tiÒn l¬ng . Ngµy nay quan ®iÓm cò vÒ tiÒn l¬ng ®· kh«ng cßn phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ . §ßi hái ph¶i cã nhËn thøc ®óng ®¾n h¬n ”b¶n chÊt” cña tiÒn l¬ng theo quan ®iÓm ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ níc ta: TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 “ TiÒn l¬ng lµ 1 bé phËn thu nhËp quèc d©n , lµ gi¸ trÞ míi ®îc t¹o ra do ngêi sö dông lao ®éng tr¶ cho ngêi lao ®éng , phï hîp víi gi¸ trÞ søc lao ®éng ®· hao phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ”, tõ ®ã cã thÓ nãi: TiÒn l¬ng lµ gi¸ trÞ cña søc lao ®éng , dùa trªn c¬ së cña søc lao ®éng , lµ sè tiÒn thï lao lao ®éng mµ ngêi sö dông lao ®éng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng , bï ®¾p hao phÝ lao ®éng cña hä trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. 1.2.3 ý nghÜa cña tiÒn l¬ng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng , søc lao ®éng lµ hµng ho¸ mµ gi¸ c¶ cña nã ®îc biÓu hiÖn b»ng h×nh thøc tiÒn l¬ng . TiÒn l¬ng lµ kho¶n thu nhËp chÝnh cña ngêi lao ®éng . Ngoµi ra trong thu nhËp cña ngêi lao ®éng cßn bao gåm c¸c kho¶n kh¸c nh : Trî cÊp BHXH , tiÒn thëng , tiÒn t¨ng ca… Th«ng qua tiÒn l¬ng , c¸c kho¶n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng chóng ta cã thÓ ®¸nh gi¸ sù ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ gióp cho nhµ níc ho¹ch ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng thÝch hîp gióp ngêi sñ dông lao ®éng chän quy chÕ tr¶ l¬ng thÝch hîp. 1.4 C¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng , quü l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng: 1.4.1 C¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng . C¸c doanh nghiÖp hiÖn nay thùc hiÖn tuyÓn dông lao ®éng theo chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng . Ngêi lao ®éng ph¶i tu©n thñ c¸c ®iÒu cam kÕt trong hîp ®ång lao ®éng , cßn doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ngêi lao ®éng trong ®ã cã tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng theo ®óng quy ®Þnh trong hîp ®ång. C¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng ®îc lùa chän vµ vËn dông 1 c¸ch linh ho¹t trong c¸c doanh nghiÖp . Tuú vµo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , tÝnh chÊt c«ng viÖc vµ tr×nh ®é qu¶n lý cô thÓ mµ doanh nghiÖp tÝnh l¬ng phï hîp. ViÖc tÝnh l¬ng cho ngêi lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp ®îc thùc hiÖn trong c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng nh sau: 1.4.1.1 H×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian. Theo h×nh thøc nµy tiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng ®îc tÝnh theo thêi gian lµm viÖc , cÊp bËc kü thuËt hoÆc chøc danh vµ thang bËc l¬ng theo quy ®Þnh cña nhµ níc. TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tuú theo yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý thêi gian lao ®éng cña doanh nghiÖp , tÝnh tr¶ l¬ng theo thêi gian cã thÓ thùc hiÖn theo 2 c¸ch sau:  TiÒn l¬ng thêi gian gi¶n ®¬n : Lµ tiÒn l¬ng ®îc tÝnh theo thêi gian lµ viÖc vµ ®¬n gi¸ l¬ng thêi gian. C«ng thøc tÝnh: TiÒn l¬ng = thêi gian Thêi gian lµm viÖc thùc tÕ §¬n gi¸ tiÒn l¬ng thêi gian X ( møc l¬ng thêi gian) TiÒn l¬ng thêi gian gi¶n ®¬n bao gåm:  TiÒn l¬ng th¸ng : Lµ tiÒn l¬ng tr¶ cè ®Þnh hµng th¸ng trªn c¬ së hîp ®ång lao ®éng hoÆc tr¶ cho ngêi lao ®éng theo thang bËc l¬ng quy ®Þnh . H×nh thøc l¬ng nµy ®îc ¸p dông chñ yÕu ®Ó tr¶ long cho c«ng nh©n viªn lµm c«ng viÖc qu¶n lý hµnh chÝnh vµ nh©n viªn qu¶n lý kinh tÕ. C«ng thøc tÝnh: Mi = Mn x Hi + PC Trong ®ã: Hi : HÖ sè l¬ng bËc i Mn : BËc l¬ng tèi thiÓu PC : Phô cÊp l¬ng , lµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng cha ®îc tÝnh vµo l¬ng chÝnh.  TiÒn l¬ng phô cÊp bao gåm 2 lo¹i: Lo¹i 1: TiÒn l¬ng phô cÊp = Mn x HÖ sè phô cÊp Lo¹i 2: TiÒn l¬ng phô cÊp = Mn x Hi x HÖ sè phô cÊp TiÒn l¬ng tuÇn : Lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho 1 tuÇn lµm viÖc C«ng thøc tÝnh: TiÒn l¬ng tuÇn ph¶i tr¶ = TiÒn l¬ng th¸ng x 12 th¸ng 52 tuÇn  TiÒn l¬ng ngµy: Lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho mét ngµy lµm viÖc vµ lµ c¨n cø ®Ó tÝnh trî cÊp BHXH ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn , tr¶ l¬ng TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cho c¸n bé c«ng nh©n viªn nh÷ng ngµy héi häp , häc tËp vµ l¬ng hîp ®ång. C«ng thøc tÝnh: TiÒn l¬ng ngµy TiÒn l¬ng th¸ng Sè ngµy lµm viÖc theo chÕ ®é quy ®Þnh trong th¸ng =  TiÒn l¬ng giê : Lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho 1 giê lµm viÖc , lµm c¨n cø ®Ó lµm phô cÊp lµm thªm giê. C«ng thøc tÝnh: TiÒn l¬ng ngµy TiÒn l¬ng giê = Sè giê lµm viÖc trong ngµy theo chÕ ®é (8 giê)  TiÒn l¬ng c«ng nhËt: Lµ tiÒn l¬ng tÝnh theo ngµy lµm viÖc vµ møc tiÒn l¬ng ngµy tr¶ cho ngêi lao ®éng t¹m thêi cha xÕp vµo thang bËc l¬ng. Møc tiÒn l¬ng c«ng nhËt do ngêi lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng tho¶ thuËn víi nhau. H×nh thøc tiÒn l¬ng c«ng nhËt ¸p dông víi lao ®éng t¹m thêi tuyÓn dông  H×nh thøc tiÒn l¬ng thêi gian cã thëng : Lµ h×nh thøc tiÒn l¬ng kÕt hîp gi÷a h×nh thøc tiÒn l¬ng thêi gian gi¶n ®¬n víi chÕ ®é tiÒn thëng trong s¶n xuÊt. C«ng thøc tÝnh : TiÒn l¬ng thêi gian cã thëng = TiÒn l¬ng thêi gian gi¶n ®¬n + TiÒn thëng cã tÝnh chÊt l¬ng  H×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian cã u ®iÓm , nhîc ®iÓm nh sau: ¦u ®iÓm : §· tÝnh ®Õn thêi gian lµm viÖc thùc tÕ , dÔ lµm , dÔ tÝnh to¸n , cã thÓ lËp b¶ng tÝnh s½n. Nhîc ®iÓm : H×nh thøc tiÒn l¬ng thêi gian cha ®¶m b¶o nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng , cha g¾n liÒn tiÒn l¬ng víi kÕt qu¶ lao ®éng . V× vËy doanh nghiÖp cÇn kÕt hîp víi c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vËt chÊt , kiÓm tra , chÊp hµnh TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kû luËt lao ®éng nh»m lµm cho ngêi lao ®éng tù gi¸c lµm viÖc víi kû luËt lao ®éng vµ n¨ng suÊt hiÖu qu¶ lao ®éng cao. 1.4.1.2 H×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm: Lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng theo khèi lîng , sè lîng s¶n phÈm c«ng nh©n ®· hoµn thµnh ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt lîng quy ®Þnh vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng tÝnh cho 1 ®¬n vÞ s¶m phÈm tèt. C«ng thøc tÝnh : Khèi lîng s¶n phÈm TiÒn l¬ng s¶n phÈm §¬n gi¸ = X c«ng viÖc hoµn thµnh tiÒn l¬ng §©y lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng dùa vµo kÕt qu¶ lao ®éng , sè lîng vµ tiªu chuÈn kü thuËt . Mçi s¶n phÈm hoµn thµnh ë tõng cÊp , tõng lo¹i ®Òu cã ®¬n gi¸ quy ®Þnh møc tiÒn l¬ng theo b¶ng gi¸ kÕ ho¹ch cña nhµ níc mµ doanh nghiÖp ®· duyÖt. C«ng thøc tÝnh : Møc l¬ng ph¶i tr¶ = Khèi lîng s¶n phÈm X hoµn thµnh §¬n gi¸ tiÒn l¬ng Tuú theo mçi ®¬n vÞ x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng tÝnh theo tæng lo¹i s¶n phÈm c«ng viÖc1 c¸ch hîp lý vµ yªu cÇu qu¶n lý vÒ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm t¨ng nhanh , s¶n lîng s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn theo c¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng s¶n phÈm nh sau:  H×nh thøc tiÒn l¬ng s¶n phÈm trùc tiÕp: Lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng ®îc tÝnh theo l¬ng s¶n phÈm hoµn thµnh ®óng quy c¸ch , phÈm chÊt vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng s¶n phÈm . C«ng thøc tÝnh : Khèi lîng s¶n phÈm TiÒn l¬ng s¶n phÈm = §¬n gi¸ x hoµn thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh H×nh thøc tiÒn l¬ng s¶n phÈm trùc tiÕp kh«ng h¹n chÕ sè lîng s¶n phÈm hoµn thµnh , ¸p dông ®èi víi c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp. TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  H×nh thøc tiÒn l¬ng s¶n phÈm gi¸n tiÕp : Lµ tiÒn l¬ng ®îc ¸p dông cho ngêi lao ®éng hay bé phËn lao ®éng gi¸n tiÕp phôc vô s¶n xuÊt . C¨n cø vµo kÕt qu¶ lao ®éng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt chÝnh ®Ó tÝnh tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n phô viÖc. C«ng thøc tÝnh : TiÒn l¬ng s¶n phÈm hoµn thµnh gi¸n tiÕp = §¬n gi¸ tiÒn l¬ng gi¸n tiÕp x Sè lîng s¶n phÈm hoµn thµnh cña c«ng nh©n s¶n xuÊt chung 1.4.1.3 H×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm luü tiÕn: Lµ h×nh thøc tiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng bao gåm tiÒn l¬ng tÝnh theo s¶n phÈm trùc tiÕp vµ tiÒn l¬ng tÝnh theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp , tiÒn thëng tÝnh theo tû lÖ luü tiÕn , c¨n cø vµo møc ®é vît ®Þnh møc lao ®éng ®· quy ®Þnh. TiÒn l¬ng s¶n phÈm luü tiÕn kÝch tÝch m¹nh mÏ viÖc t¨ng nhanh n¨ng suÊt . Nã ¸p dông ë n¬i cÇn thiÕt ph¶i ®Èy m¹nh tiÕn ®é s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt c©n ®èi hoÆc hoµn thµnh kÞp thêi ®¬n ®Æt hµng. 1.4.1.4 H×nh thøc tiÒn l¬ng kho¸n theo khèi lîng s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc: Lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng theo khèi lîng s¶n phÈm , c«ng viÖc . H×nh thøc tiÒn l¬ng nµy ®îc ¸p dông trong nh÷ng c«ng viÖc lao ®éng gi¶n ®¬n , c«ng viÖc cã tÝnh chÊt ®ét xuÊt. 1.4.2 Quü tiÒn l¬ng , BHXH , BHYT , KPC§: 1.4.2.1 Quü tiÒn l¬ng : Quü tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp lµ toµn bé sè tiÒn l¬ng mµ doanh nghiÖp tr¶ cho tÊt c¶ lao ®éng thuéc doanh nghiÖp qu¶n lý.  Quü tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp bao gåm:  TiÒn l¬ng thêi gian , tiÒn l¬ng tÝnh theo s¶n phÈm vµ tiÒn l¬ng kho¸n  TiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng s¶n xuÊt ra s¶n phÈm trong ph¹m vi chÕ ®é quy ®Þnh. TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  TiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian ngõng s¶n xuÊt do nguyªn nh©n kh¸ch quan , trong thêi gian ®îc ®iÒu ®éng c«ng t¸c lµm theo nghÜa vô theo chÕ ®é quy ®Þnh , thêi gian nghØ phÐp , thêi gian ®i häc.  C¸c lo¹i phô cÊp lµm thªm , lµm thªm giê  C¸c kho¶n tiÒn thëng cã tÝnh chÊt thêng xuyªn Quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch trong doanh nghiÖp cßn ®îc tÝnh c¶ c¸c kho¶n trî cÊp , BHXH trong thêi gian ngêi lao ®éng èm ®au , thai s¶n , tai n¹n lao ®éng . Trong doanh nghiÖp ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c h¹ch to¸n nãi riªng vµ quan lý nãi chung, quü tiÒn l¬ng ®îc chia lµm 2 lo¹i:  TiÒn l¬ng chÝnh: Lµ kho¶n tiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian hä thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh , bao gåm tiÒn l¬ng cÊp bËc vµ c¸c kh¶on phô cÊp ( Phô cÊp lµm ®ªm , phô cÊp lµm thªm giê…)  TiÒn l¬ng phô : Lµ kho¶n tiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian hä thùc hiÖn nhiÖm vô kh¸c ngoµi nhiÖn vô chÝnh cña hä nh : Thêi gian lao ®éng nghØ phÐp , nghØ lÔ , nghØ tÕt , héi häp , häp d©n qu©n tù vÖ vµ ngõng s¶n xuÊt v× nguyªn nh©n kh¸ch quan…®îc hëng l¬ng theo chÕ ®é. 1.4.2.2 Quü BHXH , BHYT , KPC§:  Quü b¶o hiÓm x· héi (BHXH): Quü BHXH ®îc sö dông ®Ó trî cÊp cho ngêi lao ®éng cã tham gia ®ãng gãp BHXH trong trêng hîp nghØ mÊt søc Quü BHXH ®îc h×nh thµnh do viÖc trÝch lËp theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l¬ng (gåm tiÒn l¬ng cÊp bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp kh¸c nh phô cÊp tr¸ch nhiÖm , phô cÊp ®¾t ®á , phô cÊp th©m niªn - cña c«ng nh©n thùc tÕ ph¸t sinh trong th¸ng) ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong kú.Theo chÕ ®é hiÖn hµnh,hµng th¸ng doanh nghiÖp ph¶i trÝch lËp quü BHXH theo tû lÖ 20% trªn tæng sè l¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn trong th¸ng.Trong ®ã 15% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt ,5% trõ vµo thu nhËp cña ngêi lao ®éng . Néi dung chi BHXH gåm: o Trî cÊp cho c«ng nh©n viªn nghØ èm ®au,sinh ®Î,mÊt søc lao ®éng … TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 o Trî cÊp cho c«ng nh©n viªn bÞ tai n¹n lao ®éng ,bÖnh nghÒ nghiÖp. o Trî cÊp cho c«ng nh©n viªn nghØ mÊt søc. o Chi c«ng t¸c qu¶n lý quü BHXH Theo chÕ ®é hiÖn hµnh, toµn bé sè trÝch BHXH nép lªn c¬ quan BHXH qu¶n lý. Hµng th¸ng doanh nghiÖp trùc tiÕp chi tr¶ BHXH cho c«ng nh©n viªn ®ang lµm viÖc bÞ èm ®au,thai s¶n…trªn c¬ së chøng tõ nghØ hëng BHXH.Cuèi th¸ng(Quý)doanh nghiÖp quyÕt to¸n víi c¬ quan qu¶n lý quü BHXH sè thùc chi BHXH t¹i doanh nghiÖp .  Quü b¶o hiÓm y tÕ (BHYT): Quü BHYT ®îc trÝch lËp ®Ó tµi trî cho ngêi lao ®éng cã tham gia ®ãng gãp quü BHYT trong c¸c ho¹t ®éng ch¨m sãc vµ kh¸m ch÷a bÖnh. Quü BHYT ®îc h×nh thµnh tõ viÖc trÝch lËp theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn . Theo chÕ ®é hiÖn hµnh,doanh nghiÖp trÝch quü BHYT theo tû lÖ 3% trªn tæng sè tiÒn l¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn .Trong ®ã 2% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt ,ngêi lao ®éng ®ãng gãp 1% thu nhËp. Doanh nghiÖp tÝnh trõ vµo l¬ng cña ngêi lao ®éng.  Kinh phÝ c«ng ®oµn(KPC§): KPC§ ®îc trÝch lËp ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng cho tæ chøc c«ng ®oµn nh»m ch¨m lo,b¶o vÖ quyÒn lîi cho ngêi lao ®éng . KPC§ ®îc h×nh thµnh tõ viÖc trÝch lËp theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn trong kú.Theo chÕ ®é hiÖn hµnh hµng th¸ng doanh nghiÖp trÝch 2% trªn tæng sè tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn trong th¸ng vµ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú.Trong ®ã 1% ®· trÝch nép cho c¬ quan c«ng ®oµn cÊp trªn phÇn cßn l¹i chi t¹i c«ng ®oµn c¬ së.  Ngoµi ra cßn chÕ ®é tiÒn ¨n gi÷a ca. 1.5 KÕ to¸n chi tiÕt tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng 1.5.1 Chøng tõ vµ sæ kÕ to¸n sö dông TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 H¹ch to¸n tiÒn l¬ng lµ 1 c«ng viÖc rÊt quan träng trong c¸c doanh nghiÖp .§Ó ®¸nh gi¸ ®îc 1 c¸ch chÝnh x¸c kÕt qu¶ lao ®éng cña c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp th× tríc tiªn ph¶i h¹ch to¸n ®îc lao ®éng . 1.5.2 TÝnh l¬ng vµ c¸c kho¶n trî cÊp BHXH Nguyªn t¾c tÝnh l¬ng: Ph¶i tÝnh l¬ng cho tõng ngêi lao ®éng .ViÖc tÝnh l¬ng vµ c¸c kho¶n trî cÊp BHXH vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng ®îc thùc hiÖn t¹i phßng kÕ to¸n cña doanh nghiÖp . Hµng th¸ng c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nh “B¶ng chÊm c«ng”, “PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoµn thµnh”, “Hîp ®ång giao kho¸n”…KÕ to¸n tÝnh tiÒn l¬ng thêi gian,tiÒn l¬ng s¶n phÈm ,tiÒn ¨n ca cho ngêi lao ®éng vµ ph¶n ¸nh vµo “B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng” lËp cho tõng tæ,®éi s¶n xuÊt , phßng ban cña doanh nghiÖp.Trong c¸c trêng hîp c¸n bé c«ng nh©n viªn èm ®au thai s¶n,tai n¹n…®· tham gia ®ãng gãp BHXH th× ®îc hëng trî cÊp BHXH vµ ®îc tÝnh theo c«ng thøc Sè BHXH = Sè ngµy nghØ x L¬ng Ph¶i tr¶ tÝnh BHXH cÊp bËc x Tû lÖ % tÝnh BHXH C¨n cø vµo c¸c chøng tõ “PhiÕu nghØ hëng BHXH”_(MS 03_L§TL), “Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng" _(MS 09_L§TL), kÕ to¸n tÝnh trî cÊp BHXH ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn vµ ph¶n ¸nh vµo “B¶ng thanh to¸n BHXH”_(MS 04_L§TL)  Tr×nh tù KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng trong doanh nghiÖp . Hµng th¸ng, hµng quý, doanh nghiÖp thêng ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô chñ yÕu liªn quan ®Õn tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng nh sau: 1 . Hµng th¸ng,tÝnh tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn vµ ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng KÕ to¸n ghi: Nî TK 622 - TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt Nî Tk 627 (6271) - TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn qu¶n lý vµ phôc vô ph©n xëng Nî TK 641(6411) - TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn b¸n hµng Nî TK 642(6421) - TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cã TK 334- Tæng sè tiÒn ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn 2 . TiÒn thëng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn Nî TK 431(4311) - Thëng thi ®ua tõ quü khen thëng Nî TK 622,627,641,642 - Thëng tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Cã TK 334 - Tæng sè tiÒn thëng ph¶i tr¶ 3 . TrÝch BHXH, BHYT, KPC§, hµng th¸ng Nî TK 622,627,641,642(PhÇn tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ):19% Nî TK 334(PhÇn trõ vµo thu nhËp ngêi lao ®éng ):6% Cã TK 338(3382,3383,3384):25% 4 . BHXH ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn . Trêng hîp trong doanh nghiÖp ®îc gi÷ l¹i 1 phÇn BHXH ®Ó trùc tiÕp chi t¹i doanh nghiÖp th× sè ®· chi KÕ to¸n ghi : Nî TK 338 (3383) Cã TK 334- Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Trêng hîp doanh nghiÖp ph¶i nép tÊt c¶ BHXH lªn cÊp trªn,doanh nghiÖp cã thÓ chi øng hé c«ng nh©n viªn vµ thanh to¸n khi nép c¸c kho¶n kinh phÝ nµy ®Õn c¸c c¬ quan qu¶n lý, KÕ to¸n ghi: Nî TK 138(1388) - Ph¶i thu kh¸c Cã TK 334 -Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 5 . C¸c kho¶n khÊu trõ vµo thu nhËp cña ngêi lao ®éng KÕ to¸n ghi : Nî TK 334 - Tæng sè c¸c kho¶n khÊu trõ Cã TK 333(3334)-ThuÕ Thu nhËp Doanh nghiÖp Cã TK 141 - T¹m øng Cã TK 138 - Ph¶i thu kh¸c 6. Thanh to¸n tiÒn l¬ng ,tiÒn c«ng,BHXH cho c«ng nh©n viªn Nî TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cã TK 111,112 - Tµi kho¶n thanh to¸n 7. ChuyÓn tiÒn nép BHXH,BHYT,KPC§ Nî TK 338 - Ph¶i tr¶ , ph¶i nép kh¸c Cã TK 111,112 - TK thanh to¸n 8. ChØ tiªu KPC§ ®Ó l¹i cho doanh nghiÖp Nî TK 338(3382) Cã TK 111,112 9. §Õn hÕt kú tr¶ l¬ng cßn cã nh÷ng c«ng nh©n viªn cha lÜnh l¬ng , KÕ to¸n chuyÓn l¬ng cha lÜnh thµnh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ , ph¶i nép kh¸c Nî TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Cã TK 338 - Ph¶i tr¶ , ph¶i nép kh¸c 10. Kho¶n KPC§ vît chi ®îc cÊp bï, khi nhËn ®îc kho¶n cÊp bï trõ tõ ng©n s¸ch NN hoÆc c¬ quan cÊp tØnh , KÕ to¸n ghi: Nî TK 111,112 Cã TK 338 11. NÕu doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc trÝch l¬ng nghØ phÐp cho c«ng nh©n s¶n xuÊt , KÕ to¸n ghi: Nî TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Cã TK 335 - Chi phÝ ph¶i tr¶ Thùc tÕ khi tr¶ l¬ng nghØ phÐp, KÕ to¸n ghi : Nî TK 335 Cã TK 334  C¸c kho¶n trÝch theo l¬ng nghØ phÐp còng gièng nh ®èi víi l¬ng chÝnh S¬ ®å h¹ch to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn TK 512 TK334 Thanh to¸n b»ng TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 TK 241 TiÒn l¬ng ,tiÒn ca tr¶ cho CNV x©y dùng c¬ b¶n Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TK 3331 vËt t,hµng ho¸ TK 622 TiÒn l¬ng,tiÒn ¨n ca tr¶ Cho CNTT s¶n xuÊt TK 111,112 TK 623 TGNH Thanh to¸n b»ng TM hoÆc TiÒn l¬ng, tiÒn ¨n ca tr¶ cho CNV sö dông m¸y thi c«ng TK138(1,8) TK627 KhÊu trõ vËt chÊt TiÒn l¬ng, tiÒn ¨n ca tr¶ cho CNV qu¶n lý ph©n xëng TK 3335 TK 641 ,642 ThuÕ thu nhËp ngêi lao ®éng nép TiÒn l¬ng , tiÒn ca tr¶ cho NVBH, QLDN TK 338(3,4) TK 335 KhÊu hao BHXH , BHYT TiÒn l¬ng nghØ phÐp TK 141 431(1,2) KhÊu trõ tiÒn t¹m øng thõa TiÒn ¨n ca vît ®Þnh møc TK TK 338(8) TK 338(8) KÕt chuyÓn tiÒn l¬ng CNV ®i v¾ng BHXH ph¶i tr¶ CNV S¬ ®å h¹ch to¸n trÝch tríc tiÒn l¬ng phÐp kÕ ho¹ch cña CNSX ë trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt TK 334 TK 338 TK 241,622,623,627,641,642 Quü BHXH tr¶ thay cho CNV TrÝch quü BHXH,BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh (19%) TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TK 111, 112 TK 334 TrÝch BHXH,BHYT,KPC§ Nép BHXH,BHYT,KPC§ l¬ng CNV (6%) HoÆc chi quü BHXH,BHYT, KPC§ t¹i DN TK 111,112 Sè BHXH,KPC§ chi vît ®îc cÊp bï S¬ ®å tr×nh tù KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng Chøng tõ KÕ to¸n lao ®éng ,BHXH vµ chøng tõ KÕ to¸n cã liªn quan Sæ c¸i TK 334, B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n TrÇntrÝch ThÞ Hiªn theo l¬ng TK 338 Líp KTLT1 – HN2 B¶ng thanh to¸n l¬ng (MS02-L§TL) TÝnh tiÒn l¬ng,BHXH ph¶i tr¶ B¶ng thanh to¸n BHXH (MS 04-L§TL) Sæ KÕ to¸n tiÒn mÆt,TGNH B¶ng tæng hîp tiÒn l¬ng toµn doanh nghiÖp Khãa luËn B¶ng tæng hîp tiÒn l¬ng tõng ph©n xëng, bé phËn gi¸n tiÕp tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng theo c¸c h×nh thøc KÕ to¸n : HiÖn nay cã 5 h×nh thøc nhËt ký - Sæ c¸i ; H×nh thøc nhËt ký chung ; H×nh thøc chøng tõ ghi sæ ; H×nh thøc nhËt ký chøng tõ . H×nh thøc KT trªn m¸y vi tÝnh. C¨n cø vµo quy m« , ®Æc ®iÓm kinh doanh , yªu cÇu qu¶n lý , n¨ng lùc cña c¸n bé kÕ to¸n trong doanh nghiÖp ®Ó lùa chän c¸c h×nh thøc sæ KÕ to¸n sao cho phï hîp H×nh thøc nhËt ký - sæ c¸i: C¸c chøng tõ gèc: - B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng - B¶ng thanh to¸n BHXH - B¶ng thanh to¸n tiÒn thëng - PhiÕu chi… - B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng B¶ng kª chi phÝ s¶n xuÊt NhËt ký – Sæ c¸i phÇn TK 334,Tk 338 vµ c¸c TK liªn quan Sæ chi tiÕt TK 334 , TK 338 B¸o c¸o B¶ng tæng hîp chi tiÕt KÕ to¸n :Ghi hµng ngµy :Ghi cuèi th¸ng :Quan hÖ ®èi chiÕu TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 H×nh thøc NhËt ký chung: C¸c chøng tõ gèc: - B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng - B¶ng thanh to¸n BHXH - B¶ng thanh to¸n tiÒn thëng - PhiÕu chi… - B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng B¶ng kª chi phÝ s¶n xuÊt NhËt Ký chung Sæ c¸i TK 334,TK 338 B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n Sæ chi tiÕt TK 334 ,TK 338 B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng b¸o c¸o KÕ to¸n :Ghi hµng ngµy :Ghi cuèi th¸ng :Quan hÖ ®èi chiÕu TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 H×nh thøc NhËt ký chøng tõ: C¸c chøng tõ gèc: - B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng - B¶ng thanh to¸n BHXH - B¶ng thanh to¸n tiÒn thëng - PhiÕu chi… - B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc - B¶ng kª sè 4 - B¶ng kª sè 5 - B¶ng kª sè 6 NhËt ký chøng tõ sè 7 B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng Sæ c¸i TK 334,TK 338 ThÎ vµ sæ chi tiÕt TK 334 ,TK 338 B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o KÕ to¸n :Ghi hµng ngµy :Ghi cuèi th¸ng :Quan hÖ ®èi chiÕu H×nh thøc chøng tõ ghi sæ: Chøng tõ gèc Sæ quü TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Chøng tõ ghi sæ Sæ, thÎ KÕ to¸n chi tiÕt Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng tæng hîp chi tiÕt sè ph¸t sinh Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng ®èi chiÕu sè ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n B¸o c¸o KÕ to¸n :Ghi hµng ngµy :Ghi cuèi th¸ng :Quan hÖ ®èi chiÕu H×nh thøc KÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh §Æc trng c¬ b¶n cña h×nh thøc KÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh lµ c«ng viÖc KÕ to¸n ®îc thùc hiÖn theo 1 ch¬ng tr×nh phÇn mÒm KÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh. PhÇn mÒm KÕ to¸n ®îc thiÕt kÕ theo h×nh thøc KÕ to¸n nµo sÏ cã lo¹i sæ cña h×nh thøc KÕ to¸n ®ã nhng kh«ng hoµn toµn gièng mÉu KÕ to¸n ghi b»ng tay Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc KÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh PhÇn mÒm kÕ to¸n TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sæ kÕ to¸n - Sæ tæng hîp - Sæ chi tiÕt Chøng tõ kÕ to¸n B¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n c¸c lo¹i - B¸o c¸o tµi chÝnh - B¸o c¸o kÕ to¸n qu¶n trÞ :Ghi hµng ngµy :Ghi cuèi th¸ng :Quan hÖ ®èi chiÕu ch¬ng II tæng quan vÒ c«ng ty tnhh x©y dùng vµ th¬ng m¹i chèng thÊm ba sao Thùc tr¹ng kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty TNHH XD & TM Chèng thÊm Ba Sao I. . Kh¸i qu¸t chung vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty tnhh x©y dùng vµ th¬ng m¹i chèng thÊm ba sao ( viÕt t¾t lµ c«ng ty tnhh xd & tm chèng thÊm ba sao) 1, Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn * §Þa ®iÓm cña c«ng ty, c¬ së ph¸p lý thµnh lËp c«ng ty TNHH XD & TM chèng thÊm Ba Sao. C«ng ty TNHH XD & TM chèng thÊm Ba Sao cã trô së v¨n phßng chÝnh t¹i ®Þa chØ sè 276 phè B¹ch §»ng - phêng Ch¬ng D¬ng - quËn Hoµn KiÕm - TP Hµ Néi. * QuyÕt ®Þnh thµnh lËp C«ng ty TNHH XD & TM chèng thÊm Ba Sao: C«ng ty TNHH XD & TM chèng thÊm Ba Sao ®îc thµnh lËp vµo ngµy 06 th¸ng 05 n¨m 2007, ®îc Së kÕ ho¹ch ®Çu t thµnh phè Hµ Néi ký quyÕt ®Þnh thµnh lËp sè 0102036429 ngµy 06 th¸ng 05 n¨m 2007. M· sè thuÕ cña c«ng ty: 0103008970, víi sè vèn ®iÒu lÖ lµ 2.900.000.000® * Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty TNHH XD & TM chèng thÊm Ba Sao TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Khãa luËn tèt nghiÖp
- Xem thêm -