Tài liệu Tien luong

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 77 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý s¾c bÐn vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong hÖ thèng qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ còng nh trªn ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. Ra ®êi vµ ph¸t triÓn cïng víi sù xuÊt hiÖn vµ tån t¹i cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸, tiÒn tÖ cho nªn hÖ thèng h¹ch to¸n kÕ to¸n ph¶i phï hîp, ®¸p øng yªu cÇu tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt x· héi. Trong qu¸ tr×nh SXKD, con ngêi lu«n lµ mét nh©n tè quan träng, cã vai trß quyÕt ®Þnh tõ khi b¾t ®Çu cho tíi khi kÕt thóc mét chu tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt. ChÝnh v× vËy tiÒn l¬ng chÝnh lµ cÇu nèi gi÷a ngêi sö dông lao ®éng víi ngêi cung cÊp søc lao ®éng. §èi víi ngêi lao ®éng, tiÒn l¬ng chÝnh lµ ®éng lùc thóc ®Èy hä h¨ng h¸i tham gia lao ®éng s¶n xuÊt. Do ®ã cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng tho¶ ®¸ng ®Ó ®éng viªn khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng ph¸t huy kh¶ n¨ng s¸ng t¹o, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, g¾n thu nhËp cña m×nh víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. TiÒn l¬ng cã ý nghÜa rÊt to lín vÒ mÆt kinh tÕ chÝnh trÞ, cho nªn h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng lµ mét c«ng t¸c quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. Lµm tèt c«ng t¸c nµy sÏ gióp cho doanh nghiÖp linh ho¹t trong viÖc ®iÒu tiÕt, sö dông lao ®éng, ®¸p øng nhu cÇu cña s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Qua mét th¸ng thùc tËp t¹i C«ng ty th¬ng m¹i vµ DÞch vô §øc Hµ, tiÕp xóc víi thùc tiÔn qu¶n lý s¶n xuÊt ®Æc biÖt lµ cña Phßng kÕ to¸n-tµi chÝnh cña c«ng ty, díi sù gióp ®ì tËn t×nh cña Gi¸m ®èc NguyÔn §×nh TuÊn vµ c¸c c¸n bé, nh©n viªn phßng KÕ to¸n, em ®· chän ®Ò tµi “H¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty Th¬ng m¹i vµ dÞch vô §øc Hµ ”. B¸o c¸o ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, ®îc chia thµnh 3 ch¬ng: Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ tiÒn l¬ng, h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng trong c¸c doanh nghiÖp. Ch¬ng 2: C«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l¬ng t¹i C«ng ty Th¬ng m¹i vµ dÞch vô §øc Hµ Ch¬ng 3 : Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty Th¬ng m¹i vµ dÞch vô §øc Hµ 1 Ch¬ng i Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng trong c¸c doanh nghiÖp 1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ lao ®éng, tiÒn l¬ng: - Lao ®éng lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n t liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng, søc lao ®éng vµ lµ nh©n tè mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Ó tiÕn hµnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Chi phÝ vÒ lao ®éng lµ mét trong c¸c yÕu tè chi phÝ c¬ b¶n, cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra. Qu¶n lý lao ®éng lµ mét néi dung quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý toµn diÖn c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh. Sö dông hîp lý lao ®éng lµ tiÕt kiÖm chi phÝ vÒ lao ®éng sèng, gãp phÇn h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng doanh lîi cho doanh nghiÖp vµ n©ng cao ®êi sèng cho ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp. Nh»m thùc hiÖn môc tiªu trªn, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i chó ý ®Õn hai vÊn ®Ò lµ sö dông lao ®éng vµ båi dìng lao ®éng. 1.1- Kh¸i niÖm vÒ tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo tiÒn l¬ng - Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp ®ång thêi còng lµ qu¸ tr×nh tiªu hao c¸c yÕu tè c¬ b¶n (lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng, t liÖu lao ®éng). Trong ®ã lao ®éng víi t c¸ch lµ ho¹t ®éng ch©n tay vµ trÝ ãc con ngêi, sö dông c¸c t liÖu lao ®éng nh»m t¸c ®éng, biÕn ®æi c¸c ®èi tîng lao ®éng thµnh c¸c vËt phÈm cã Ých phôc vô cho nhu cÇu sinh ho¹t cña con ngêi. §Ó ®¶m b¶o liªn tôc qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt, tríc hÕt cÇn ph¶i ®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng mµ con ngêi bá ra cÇn ph¶i ®îc båi hoµn díi d¹ng thï lao lao ®éng, ®ã lµ tiÒn l¬ng. - TiÒn l¬ng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ g¾n liÒn víi lao ®éng, tiÒn tÖ vµ nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Trong x· héi chñ nghÜa, tiÒn l¬ng thùc chÊt lµ “mét phÇn thu nhËp quèc d©n biÓu hiÖn díi h×nh thøc tiÒn tÖ ®îc nhµ níc ph©n phèi cã kÕ ho¹ch cho c«ng nh©n viªn chøc phï hîp víi sè lîng vµ chÊt lîng lao ®éng cña mçi ngêi ®· cèng hiÕn. TiÒn l¬ng ph¶n ¸nh viÖc tr¶ c«ng cho c«ng nh©n viªn chøc dùa trªn nguyªn t¾c ph©n phèi lao ®éng nh»m t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng bï ®¾p hao phÝ lao ®éng cña ngêi lao ®éng ®· bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ”. TiÒn l¬ng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña hao phÝ lao ®éng sèng cÇn thiÕt mµ doanh nghiÖp tr¶ cho ngêi lao ®éng theo thêi gian, khèi lîng c«ng viªc mµ ngêi lao ®éng ®· c«ng hiÕn cho doanh nghiÖp. 2 -Kh¸i niÖm: TiÒn l¬ng (tiÒn c«ng) lµ phÇn thï lao lao ®éng ®Ó t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng, bï ®¾p hao phÝ lao ®éng cña ngêi lao ®éng ®· bá ra trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng SXKD cña doanh nghiÖp. B¶n chÊt cña tiÒn l¬ng lµ gi¸ c¶ søc lao ®éng ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së gi¸ trÞ søc lao ®éng th«ng qua sù tho¶ thuËn gi÷a ngêi sö dông lao ®éng vµ ngêi lao ®éng. ChÝnh vËy ngêi sö dông lao ®éng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng mét kho¶n tiÒn c«ng theo nguyªn t¾c cung cÇu, gi¸ trÞ cña thÞ trêng vµ theo c¸c qui ®Þnh cña nhµ níc. Theo nh÷ng gi¸c ®é nghiªn cøu vÒ tiÒn l¬ng, c¸c nhµ nghiªn cøu cßn sö dông mét sè thuËt ng÷ nh tiÒn l¬ng danh nghÜa, tiÒn l¬ng thùc tÕ tiÒn l¬ng tèi thiÓu... +TiÒn l¬ng danh nghÜa: Lµ sè tiÒn ngêi lao ®éng nhËn ®îc theo hîp ®ång gi÷a ngêi lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng. + TiÒn l¬ng thùc tÕ: Lµ sè lîng t liÖu sinh ho¹t vµ dÞch vô mµ ngêi lao ®éng cã thÓ mua ®îc b»ng tiÒn l¬ng cña m×nh sau khi ®ãng c¸c kho¶n thuÕ theo qui ®Þnh cña Nhµ níc. ChØ sè tiÒn l¬ng thùc tÕ tû lÖ nghÞch víi chØ sè gi¸ c¶ vµ tû lÖ thuËn víi chØ sè tiÒn l¬ng danh nghÜa t¹i thêi ®iÓm x¸c ®Þnh. Trong thùc tÕ ngêi lao ®éng quan t©m ®Õn tiÒn l¬ng thùc tÕ nhiÒu h¬n tiÒn l¬ng danh nghÜa, bëi nã quyÕt ®Þnh ®Õn ®êi sèng sinh ho¹t hµng ngµy cña hä còng nh n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy Nhµ níc qui ®Þnh vÒ møc l¬ng tèi thiÓu chø kh«ng ®Æt ra møc l¬ng tèi ®a ®Ó gióp cho ngêi lao ®éng khái thiÖt thßi vµ ®¸p øng cho c¸c doanh nghiÖp trong kh©u qu¶n lý, h¹ch to¸n tiÒn c«ng, chi phÝ vµo ®óng ®èi tîng chÞu chi phÝ. * §Æc ®iÓm cña tiÒn l¬ng: +TiÒn l¬ng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ g¾n liÒn víi lao ®éng, tiÒn tÖ vµ nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. + Trong ®iÒu kiÖn tån t¹i nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ tiÒn tÖ, tiÒn l¬ng lµ mét yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt-kinh doanh cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh cña s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô. +HÖ thèng thang, bËc l¬ng, chÕ ®é phô cÊp, thëng ®èi víi tõng ngµnh nghÒ phï hîp chÝnh lµ c«ng cô ®iÒu tiÕt lao ®éng. + TiÒn l¬ng lµ mét ®ßn bÈy kinh tÕ quan träng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, cã t¸c dông ®éng viªn khuyÕn khÝch c«ng nh©n viªn chøc phÊn khëi, tÝch cùc lao ®éng, n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c. 1.2. NhiÖm vô kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. 3 H¹ch to¸n lao ®éng, kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng kh«ng chØ liªn quan ®Õn quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng mµ cßn liªn quan ®Õn chi phÝ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, liªn quan ®Õn t×nh h×nh chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch vÒ lao ®éng tiÒn l¬ng cña Nhµ níc. 1.2.1. Ph©n lo¹i lao ®éng : Do lao ®éng trong doanh nghiÖp cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau nªn ®Ó thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n, cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i. Ph©n lo¹i lao ®éng lµ viÖc s¾p xÕp lao ®éng vµo c¸c nhãm kh¸c nhau theo nh÷ng ®Æc trng nhÊt ®Þnh. VÒ mÆt qu¶n lý vµ h¹ch to¸n, lao ®éng thêng ®îc ph©n theo c¸c tiªu thøc sau: * Ph©n theo thêi gian lao ®éng: Theo thêi gian lao ®éng, toµn bé lao ®éng cã thÓ chia thµnh: +Lao ®éng thêng xuyªn trong danh s¸ch. +Lao ®éng ngoµi danh s¸ch. C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp doanh nghiÖp n¾m ®îc tæng sè lao ®éng cña m×nh, tõ ®ã cã kÕ ho¹ch sö dông, båi dìng, tuyÓn dông vµ huy ®éng khi cÇn thiÕt ®ång thêi x¸c ®Þnh c¸c kho¶n nghÜa vô víi ngêi lao ®éng vµ víi Nhµ níc ®îc chÝnh x¸c. * Ph©n theo quan hÖ víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt: Dùa theo mèi quan hÖ cña lao ®éng víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, cã thÓ ph©n lao ®éng doanh nghiÖp thµnh hai lo¹i: +Lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt: §©y chÝnh lµ bé phËn c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt hay trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm hay thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô. Lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt bao gåm nh÷ng ngêi ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ, m¸y mãc ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm, nh÷ng ngêi phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt... +Lao ®éng gi¸n tiÕp s¶n xuÊt: §©y lµ bé phËn tham gia lao ®éng gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Lao ®éng gi¸n tiÕp s¶n xuÊt bao gåm nh©n viªn kü thuËt, nh©n viªn qu¶n lý kinh tÕ, nh©n viªn qu¶n lý hµnh chÝnh. C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cho doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ ®îc tÝnh hîp lý cña c¬ cÊu lao ®éng vµ cã biÖn ph¸p bè trÝ lao ®éng phï hîp víi yªu cÇu c«ng viÖc, tinh gi¶m bé m¸y gi¸n tiÕp. * Ph©n theo chøc n¨ng cña lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh: Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, toµn bé lao ®éng cã thÓ chia thµnh 3 lo¹i: +Lao ®éng thùc hiÖn chøc n¨ng chÕ biÕn: bao gåm nh÷ng ngêi tham gia trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô nh c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, nh©n viªn ph©n xëng... 4 +Lao ®éng thùc hiÖn chøc n¨ng b¸n hµng: lµ nh÷ng ngêi lao ®éng tham gia ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô dÞch vô nh nh©n viªn tiÕp thÞ, nghiªn cøu thÞ trêng... +Lao ®éng thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý: lµ nh÷ng lao ®éng tham gia ho¹t ®éng qu¶n lý kinh doanh vµ qu¶n lý hµnh chÝnh cña doanh nghiÖp nh nh©n viªn qu¶n lý kinh tÕ, nh©n viªn hµnh chÝnh... C¸ch ph©n lo¹i nµy cã t¸c dông gióp cho viÖc tËp hîp chi phÝ lao ®éng ®îc kÞp thêi, chÝnh x¸c, ph©n ®Þnh ®îc chi phÝ s¶n phÈm vµ chi phÝ thêi kú. 1.2.2. Ph©n lo¹i tiÒn l¬ng : Do tiÒn l¬ng cã nhiÒu lo¹i víi tÝnh chÊt kh¸c nhau, chi tr¶ cho c¸c ®èi tîng kh¸c nhau nªn cÇn ph©n lo¹i tiÒn l¬ng theo tiªu thøc phï hîp. Trªn thùc tÕ cã rÊt nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i tiÒn l¬ng nh ph©n lo¹i tiÒn l¬ng theo c¸ch thøc tr¶ l¬ng ( l¬ng s¶n phÈm, l¬ng thêi gian), ph©n theo ®èi tîng tr¶ l¬ng (l¬ng s¶n xuÊt, l¬ng b¸n hµng, l¬ng qu¶n lý)... Mçi mét c¸ch ph©n lo¹i ®Òu cã nh÷ng t¸c dông nhÊt ®Þnh trong qu¶n lý. Tuy nhiªn, ®Ó thuËn lîi cho c«ng t¸c h¹ch to¸n nãi riªng vµ qu¶n lý nãi chung, vÒ mÆt h¹ch to¸n, tiÒn l¬ng ®îc chia lµm 2 lo¹i: tiÒn l¬ng chÝnh, tiÒn l¬ng phô. + TiÒn l¬ng chÝnh: Lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian ngêi lao ®éng thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh cña hä, gåm tiÒn l¬ng tr¶ theo cÊp bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp kÌm theo. + TiÒn l¬ng phô: Lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian hä thùc hiÖn nhiÖm vô kh¸c, ngoµi nhiÖm vô chÝnh vµ thêi gian ngêi lao ®éng nghØ phÐp, nghØ tÕt, nghØ v× ngõng s¶n xuÊt... ®îc hëng l¬ng theo chÕ ®é. TiÒn l¬ng chÝnh cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm, tiÒn l¬ng phô cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt kh«ng g¾n víi tõng lo¹i s¶n phÈm. V× vËy, viÖc ph©n chia tiÒn l¬ng chÝnh vµ tiÒn l¬ng phô cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c«ng t¸c ph©n tÝch kinh tÕ. §Ó ®¶m b¶o hoµn thµnh vµ hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. 1.2.3. NhiÖm vô cña kÕ to¸n: KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ë doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chñ yÕu sau: - Ph¶n ¸nh, ghi chÐp kÞp thêi, ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c sè lîng, chÊt lîng lao ®éng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. - TÝnh ®óng sè tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng vµ thanh to¸n kÞp thêi tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng. 5 - Ph©n bæ chi phÝ tiÒn c«ng, c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT vµ kinh phÝ c«ng ®oµn vµo c¸c ®èi tîng sö dông lao ®éng. - KiÓm tra ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông quü tiÒn c«ng, quü BHXH, quü BHYT vµ kinh phÝ c«ng ®oµn. 1.3. C¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng vµ c¸c ph¬ng ph¸p chia l¬ng. ViÖc tÝnh vµ tr¶ l¬ng cã thÓ thùc hiÖn theo nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, tuú theo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh, tÝnh chÊt c«ng viÖc vµ tr×nh ®é qu¶n lý. Trªn thùc tÕ thêng ¸p dông c¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng sau: - H×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian: Lµ h×nh thøc tiÒn l¬ng tÝnh theo thêi gian lµm viÖc, cÊp bËc kü thuËt vµ thang l¬ng cña ngêi lao ®éng. Theo h×nh thøc tr¶ l¬ng nµy, tiÒn l¬ng theo thêi gian ph¶i tr¶ ®îc tÝnh b»ng: thêi gian lµm viÖc nh©n víi møc l¬ng thêi gian. Cã hai c¸ch tÝnh l¬ng theo thêi gian. + TiÒn l¬ng theo thêi gian gi¶n ®¬n: TiÒn l¬ng ®îc lÜnh = trong th¸ng Møc l¬ng x mét ngµy Sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ trong th¸ng Møc l¬ng th¸ng theo chøc vô + C¸c kho¶n phô cÊp Møc l¬ng = ngµy Sè ngµy lµm viÖc theo chÕ ®é(22ngµy) + TiÒn l¬ng theo thêi gian cã thëng: TiÒn l¬ng theo thêi = TiÒn l¬ng theo thêi + C¸c kho¶n tiÒn thëng gian cã thëng gian gi¶n ®¬n cã tÝnh chÊt thêng xuyªn §Ó ¸p dông tr¶ l¬ng theo thêi gian doanh nghiÖp ph¶i theo dâi ghi chÐp thêi gian lµm viÖc cña ngêi lao ®éngvµ cã møc l¬ng thêi gian. H×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian cã nhiÒu h¹n chÕ, ®ã lµ cha g¾n chÆt tiÒn l¬ng víi kÕt qu¶ vµ chÊt lîng lao ®éng. Do ®ã kh«ng khuyÕn khÝch ®îc ngêi lao ®éng h¨ng h¸i lµm viÖc, còng kh«ng ph¸t huy ®îc tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o ®èi víi s¶n phÈm - H×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm: Lµ h×nh thøc tiÒn l¬ng tÝnh theo sè lîng, chÊt lîng s¶n phÈm, c«ng viÖc ®· hoµn thµnh ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt lîng vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng tÝnh theo mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, c«ng viÖc ®ã. C¸c tÝnh l¬ng theo s¶n phÈm: 6 + L¬ng s¶n phÈm trùc tiÕp: TiÒn l¬ng ph¶i = Sè lîng s¶n x §¬n gi¸ tiÒn l¬ng tr¶ ngêi lao ®éng phÈm hoµn thµnh cho 1 ®vÞ s¶n phÈm + L¬ng s¶n phÈm gi¸n tiÕp: TiÒn l¬ng s¶n = Sè lîng s¶n phÈm x §¬n gi¸ tiÒn l¬ng phÈm gi¸n tiÕp hoµn thµnh cña CNSX s¶n phÈm gi¸n tiÕp + L¬ng s¶n phÈm cã thëng: L¬ng s¶n phÈm = Hai h×nh thøc tiÒn + C¸c kho¶n thëng cã cã thëng l¬ng kÓ trªn thÓ thêng xuyªn + L¬ng s¶n phÈm luü tiÕn: Theo h×nh thøc tr¶ l¬ng nµy, ngoµi tiÒn l¬ng tÝnh theo s¶n phÈm trùc tiÕp, cßn c¨n cø vµo sè lîng s¶n phÈm ®Þnh møc lao ®éng ®Ó tÝnh thªm mét sè tiÒn l¬ng theo tØ lÖ luü tiÕn. + L¬ng s¶n phÈm tËp thÓ : §îc chia thµnh l¬ng theo tr×nh ®é, thêi gian, cÊp bËc. 2. Quü tiÒn l¬ng vµ c¸c chÕ ®é tiÒn l¬ng Quü tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp lµ toµn bé sè tiÒn l¬ng mµ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp do doanh nghiÖp qu¶n lý sö dông. Quü tiÒn l¬ng bao gåm: - TiÒn l¬ng thêi gian, tiÒn l¬ng tÝnh theo s¶n phÈm vµ tiÒn l¬ng kho¸n. - TiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng s¶n xuÊt ra s¶n phÈm háng trong ph¹m vi chÕ ®é quy ®Þnh. - TiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian ngõng s¶n xuÊt do nguyªn nh©n kh¸ch quan, trong thêi gian ®îc ®iÒu ®éng c«ng t¸c lµm nghÜa vô theo chÕ ®é quy ®Þnh, thêi gian nghØ phÐp, thêi gian ®i häc. - C¸c l¹i phô cÊp lµm ®ªm, thªm giê. - C¸c kho¶n tiÒn thëng cã tÝnh chÊt thêng xuyªn. Nhµ níc ®· qui ®Þnh møc l¬ng tèi thiÓu mµ ngêi lao ®éng ®îc hëng khi tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ 210.000®\th¸ng. Ngêi lao ®éng cã quyÒn ®îc hëng theo n¨ng suÊt lao ®éng. Ngêi lao ®éng cã quyÒn lµm viÖc g×, chøc vô g× th× ®îc hëng theo c«ng viÖc chøc vô ®ã theo qui ®Þnh cña Nhµ níc vµ tiÒn l¬ng ph¶i ®îc tr¶ ®Õn tËn tay ngêi lao ®éng. Thu nhËp cña ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp thêng gåm tiÒn l¬ng vµ tiÒn thëng. TiÒn l¬ng vµ tiÒn thëng trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay thùc hiÖn theo nghÞ ®Þnh 26CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ vµ th«ng t liªn bé sè 7 20/TTLB ngµy 2/6/1993 cña liªn bé Lao ®éng-Th¬ng binh –X· héi vµ bé Tµi chÝnh. Theo ®ã, Nhµ níc qu¶n lý quÜ tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp b»ng c¸ch qui ®Þnh xÐt duyÖt ®Þnh møc chi phÝ tiÒn l¬ng, nh»m ®¶m b¶o quyÒn tù chñ cña doanh nghiÖp võa b¶o ®¶m chøc n¨ng qu¶n lý cña Nhµ níc vÒ tiÒn l¬ng theo nguyªn t¾c g¾n thu nhËp cña ngêi lao ®éng víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ n¨ng suÊt lao ®éng. + §¬n gi¸ tiÒn l¬ng tÝnh trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm ( hoÆc s¶n phÈm qui ®æi ) ®îc x¸c ®Þnh dùa trªn yÕu tè nh hÖ sè vµ ®Þnh møc l¬ng theo cÊp bËc c«ng viÖc, ®Þnh møc s¶n phÈm, ®Þnh møc thêi gian, ®Þnh møc lao ®éng cña c«ng nh©n viªn chøc mµ phô cÊp l¬ng c¸c lo¹i theo qui ®Þnh cña Nhµ níc. Cã 4 ph¬ng ph¸p ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng: §¬n gi¸ tiÒn l¬ng = TiÒn x Møc lao ®éng cña ®¬n vÞ (®\®¬n vÞ hiÖn vËt) l¬ng giê hoÆc s¶n phÈm qui ®æi TiÒn l¬ng giê tÝnh theo N§ 197/CP ngµy 31/12/1994 Tæng quü l¬ng n¨m kÕ ho¹ch §¬n gi¸ tiÒn l¬ng= (®¬n vÞ tÝnh ®\1000) Tæng doanh thu (DS) kÕ ho¹ch  quü l¬ng n¨m kÕ ho¹ch §¬n gi¸ tiÒn l¬ng =  doanh thu n¨m KH -  chi phÝ n¨m KH (kh«ng cã l¬ng)  quü l¬ng n¨m KH §¬n gi¸ tiÒn l¬ng = Lîi nhuËn kÕ ho¹ch 3. C¸c kho¶n trÝch theo l¬ng 3.1 Quü b¶o hiÓm x· héi: Theo nghÞ ®Þnh 12CP ngµy 25/11/1995 quy ®Þnh vÒ BHXH cña chÝnh phñ, quü BHXH ®îc h×nh thµnh b»ng c¸ch trÝch theo tØ lÖ cña 20% trªn tæng quü l¬ng cÊp bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp thêng xuyªn cña ngêi lao ®éng thùc tÕ trong kú h¹ch to¸n, 15% ngêi sö dông lao ®éng ph¶i nép ®îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cßn 5% trõ vµo thu nhËp cña ngêi lao ®éng. Quü 8 BHXH lµ quü dïng ®Ó trî cÊp cho ngêi lao ®éng cã tham gia ®ãng gãp trong trêng hîp hä bÞ mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng nh èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng, mÊt søc, hu trÝ. Quü BHXH ®îc qu¶n lý tËp trung ë bé Lao ®éng th¬ng binh x· héi th«ng qua hÖ thèng tæ chøc BHXH th«ng qua ngµnh däc. Khi ngêi lao ®éng nghØ hëng lao ®éng x· héi kÕ to¸n ph¶i lËp phiÕu nghØ hëng BHXH ( theo mÉu 03L§TL chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n ) tõ ®ã lËp b¶ng thanh to¸n BHXH ( mÉu 04L§TL chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n). 3.2. Quü b¶o hiÓm y tÕ. Theo quy ®Þnh cña chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh, quü BHYT ®îc h×nh thµnh tõ hai nguån: Mét do doanh nghiÖp ph¶i g¸nh chÞu, phÇn cßn l¹i ngêi lao ®éng ph¶i nép díi h×nh thøc khÊu trõ vµo l¬ng vµ ®îc phÐp trÝch 3% trªn tæng møc l¬ng c¬ b¶n trong ®ã 2% trÝch chi phÝ kinh doanh cßn l¹i 1% trõ vµo thu nhËp cña ngêi lao ®éng. Quü BHYT ®îc nép lªn c¬ quan chuyªn tr¸ch th«ng qua viÖc mua BHYT ®Ó phôc vô vµ ch¨m sãc søc khoÎ cho c«ng nh©n viªn nh: kh¸m ch÷a bÖnh, viÖn phÝ trong thêi gian èm ®au, sinh ®Î. 3.3. Kinh phÝ c«ng ®oµn. KPC§ lµ quü ®îc sö dông chi tiªu cho ho¹t ®éng c«ng ®oµn vµ ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së trÝch lËp theo tØ lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè l¬ng thùc tÕ ph¸t sinh trong th¸ng tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tØ lÖ trÝch kinh phÝ c«ng ®oµn lµ 2%, sè kinh phÝ c«ng ®oµn doanh nghiÖp cßn mét phÇn ®Ó l¹i doanh nghiÖp ®Ó chi tiªu cho c¸c ho¹t ®éng c«ng ®oµn cña doanh nghiÖp vµ nã còng gãp phÇn khÝch lÖ vÒ mÆt tinh thÇn cho ngêi lao ®éng. Quü BHXH, BHYT, KPC§ lµ quü rÊt cã lîi cho ngêi lao ®éng kh«ng nh÷ng chØ hiÖn t¹i mµ cßn trong t¬ng lai sau nµy bëi khi nghØ hu ngêi lao ®éng vÉn ®îc trî cÊp hµng th¸ng vµ ®îc kh¸m ch÷a bÖnh theo chÕ ®é b¶o hiÓm qui ®Þnh. TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng, cïng c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KHC§ hîp thµnh chi phÝ nh©n c«ng trong tæng chi phÝ nh©n c«ng trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Ngoµi chÕ ®é tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng, doanh nghiÖp cßn x©y dùng chÕ ®é tiÒn thëng cho tËp thÓ, c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tiÒn thëng bao gåm thëng thi ®ua (lÊy tõ quü khen thëng) vµ thëng trong s¶n xuÊt kinh doanh: thëng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, thëng tiÕt kiÖm vËt t, thëng ph¸t minh s¸ng kiÕn...(lÊy tõ quü tiÒn l¬ng). 4. H¹ch to¸n lao ®éng, tÝnh tiÒn l¬ng-BHXH ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng. 9 4.1. H¹ch to¸n lao ®éng. - H¹ch to¸n vÒ sè lîng lao ®éng do phßng tæ chøc theo dâi qu¶n lý sè lîng lao ®éng theo cÊp bËc, tr×nh ®é vµ ®îc ph¶n ¸nh vµo sæ danh s¸ch lao ®éng. -H¹ch to¸n vÒ thêi gian lao ®éng: §îc thùc hiÖn trªn b¶ng chÊm c«ng do c¸c tæ bé phËn s¶n xuÊt, phßng ban nghiÖp vô ghi chÐp theo dâi, lµ c¬ së ®Ó tÝnh l¬ng theo thêi gian. - H¹ch to¸n vÒ kÕt qu¶ lao ®éng: Do c¸c bé phËn s¶n xuÊt ghi chÐp sè lîng s¶n phÈm hoµn thµnh ®¶m b¶o ®ñ tiªu chuÈn chÊt lîng. C¸c chøng tõ bao gåm: GiÊy b¸o s¶n phÈm c«ng viÖc hoµn thµnh, hîp ®ång lµm kho¸n, phiÕu b¸o lµm ®ªm, lµm thªm giê. 4.2. TÝnh l¬ng cho ngêi lao ®éng ViÖc tÝnh l¬ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng ®îc thùc hiÖn t¹i phßng kÕ to¸n cña doanh nghÞªp. - Hµng th¸ng, trªn c¬ së c¸c chøng tõ h¹ch to¸n vÒ thêi gian lao ®éng, kÕt qu¶ lao ®éng, kÕ to¸n tÝnh l¬ng cho tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn, c¨n cø vµo chÕ ®é tiÒn l¬ng hiÖn hµnh vµ h×nh thøc tr¶ l¬ng ®ang ¸p dông t¹i doanh nghiÖp, tÝnh ra sè tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho tõng c«ng nh©n viªn trong th¸ng, sau ®ã lËp b¶ng thanh to¸n l¬ng. 4.3. TÝnh trî cÊp BHXH ph¶i tr¶. - KÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nghØ èm ®au thai s¶n ... cña y tÕ ®Ó tÝnh ra sè BHXH thùc tÕ ph¶i tr¶ trong th¸ng cho tõng CNV vµ lËp b¶ng thanh to¸n BHXH cho CNV. 5. KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. 5.1. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông KÕ to¸n tÝnh vµ thanh to¸n tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n kh¸c víi ngêi lao ®éng, t×nh h×nh trÝch lËp vµ sö dông c¸c quü b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn, kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: + TK334- “Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn”: Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c tµi kho¶n thanh to¸n víi c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp vÒ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi, tiÒn thëng vµ c¸c kho¶n kh¸c thuéc vÒ thu nhËp cña c«ng nh©n viªn. Bªn Nî: - TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn thëng, b¶o hiÓm x· héi vµ c¸c kho¶n kh¸c ®· tr¶, ®· øng cho c«ng nh©n viªn vµ c¸c kho¶n khÊu trõ vµo tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cña c«ng nh©n viªn. -C¸c kho¶n tiÒn c«ng ®· øng tríc, hoÆc ®· tr¶ cho lao ®éng thuª ngoµi. 10 Bªn Cã: -TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn, ph¶i tr¶ cho lao ®éng thuª ngoµi. D Nî (nÕu cã) : Sè tr¶ thõa cho c«ng nh©n viªn. D Cã: TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn. TK334 cã 2 TK cÊp 2: -TK3341- Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn: ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn cña c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p vÒ tiÒn l¬ng, phô cÊp, b¸o hiÓm... -TK3342- Ph¶i tr¶ lao ®éng thuª ngoµi: thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c¸c lao ®éng thuª ngoµi kh«ng thuéc biªn chÕ c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p KÕ to¸n tµi kho¶n cÇn theo dâi riªng: Thanh to¸n tiÒn l¬ng vµ thanh to¸n b¶o hiÓm x· héi. +Tµi kho¶n 338 “Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c” ®îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c ngoµi néi dung ®· ph¶n ¸nh ë c¸c tµi kho¶n c«ng nî ph¶i tr¶. Bªn Nî: - KÕt chuyÓn gi¸ trÞ tµi s¶n thõa vµo c¸c tµi kho¶n liªn quan. - BHXH ph¶i tr¶ cho CNV. - KPC§ chi t¹i ®¬n vÞ. - Sè BHXH, BHYT, KPC§ ®· nép cho c¬ quan qu¶n lý quü BHXH, BHYT, KPC§. - C¸c kho¶n ®· tr¶ ®· nép kh¸c. Bªn Cã: - Gi¸ trÞ tµi s¶n thõa chê xö lý. - C¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§. - BHXH, KPC§ vît chi ®îc cÊp bï. - C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c. 11 D Nî (nÕu cã): Ph¶n ¸nh sè ®· tr¶, ®· nép nhiÒu h¬n sè ph¶i tr¶ ph¶i nép hoÆc sè BHXH, KPC§ vît chi cha ®îc cÊp bï D Cã : C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c vµ gi¸ trÞ tµi s¶n thõa chê xö lý Néi dung c¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c rÊt phong phó: ®îc thùc hiÖn trªn c¸c tµi kho¶n cÊp 2 thuéc tµi kho¶n 338 “Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c”, gåm cã c¸c TK nhá: -TK3382: Kinh phÝ c«ng ®oµn -TK 3383: B¶o hiÓm x· héi -TK3384: B¶o hiÓm y tÕ ....... 12 B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ bhxh Ghi cã TK TT 1 2 §èi tîng sö dông TK622chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK627-chi phÝ s¶n xuÊt chung -v.v... TK-334-Ph¶i tr¶ CNV C¸c C¸c L¬ng kho¶ kho¶ n phô n cÊp kh¸c Céng Cã TK 334 TK338-Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c Kinh B¶o B¶o Céng phÝ hiÓm hiÓm Cã c«ng x· y tÕ TK ®oµn héi 3384 338 3382 3383 TK 335 Chi phÝ ph¶i tr¶ Tæng céng Ngoµi c¸c TK trªn cßn sö dông mét sè TK kh¸c nh: TK622, TK627, TK642... 13 5.2 S¬ ®å h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng S¬ ®å 1 H¹ch to¸n tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn TK141, 138, 333... TK334 C¸c kho¶n khÊu trõ vµo thu nhËp cña CNV(t¹m øng , båi thêng vËt chÊt...) TK3383, 3384 PhÇn ®ãng gãp cho quü TK622 CNTTSX TiÒn l¬ng, tiÒn thëng BHXH vµ c¸c kho¶n kh¸c cho CNV TK627 NVPXSX TK641, 642 NVBH,QLDN BHXH,BHYT TK111, 112 TK4311 Thanh to¸n l¬ng thëng, BHXH vµ c¸c kho¶n kh¸c cho CNV TiÒn thëng TK3383 BHXH ph¶i tr¶ 14 S¬ ®å 2 KÕ to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng TK334 TK338 Sè BHXH thùc tÕ ph¶i tr¶ cho CNV TK622,627,641,642 TrÝch KPC§,BHXH,BHYT theo tØ lÖ qui ®Þnh tÝnh vµo CPKD(19%) TK334 TrÝch BHXH,BHYT theo tû lÖ qui TK111,112 ®Þnh tÝnh vµo thu nhËp cña CNV TK111,112 Nép BHXH,BHYT, KPC§ Chi tiªu KPC§ t¹i c¬ së Sè BHXH, KPC§ vît chi ®îc cÊp bï 15 ch¬ng II c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty Th¬ng m¹i vµ dÞch vô §øc Hµ I. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty. 1. Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Th¬ng m¹i vµ dÞch vô §øc Hµ 1.1. Sù ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty Th¬ng m¹i vµ dÞch vô §øc Hµ C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ dÞch vô §øc Hµ ®îc thµnh lËp theo sè ®¨ng ký kinh doanh 0102008201 ngµy 27/4 /2002 do Chñ tÞch UBND thµnh phè ký duyÖt, C«ng ty Th¬ng m¹i vµ dÞch vô §øc Hµ lµ doanh nghiÖp lo¹i Mét cã lùc lîng trªn 50 c¸n bé vµ 20 c«ng nh©n , trong ®ã tr×nh ®é §¹i häc chiÕm 35 ngêi, 15 kü s cao cÊp. 1.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty - XuÊt nhËp khÈu - Kinh doanh ®å ®iÖn tö - ThiÕt bÞ viÔn th«ng Trô së c«ng ty ®ãng t¹i sè 26 - 612 ®êng La Thµnh QuËn Ba §×nh - Hµ Néi §iÖn tho¹i-TEL:7718973 - Gi¸m ®èc c«ng ty: Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, lµ ngêi ®¹i diÖn cho quyÒn lîi cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc toµn ®¬n vÞ. - C¸c phã gi¸m ®èc: Kh«ng trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt mµ chØ thùc hiÖn c¸c phÇn viÖc do gi¸m ®èc uû quyÒn, thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh theo th«ng b¸o ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm. - Héi ®ång khoa häc c«ng nghÖ: §îc thµnh lËp ®Ó th«ng duyÖt c¸c dù ¸n cã tÇm quan träng, c«ng nghÖ míi vµ ®ßi hái chÊt lîng cao. 16 - Héi ®ång khen thëng kû luËt: §¸nh gi¸ c¸c thµnh tÝch vµ khuyÕt ®iÓm mµ tæ chøc, c¸ nh©n ®· ®¹t ®îc còng nh m¾c ph¶i trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c phßng ban chøc n¨ng: Mçi phßng ®Òu cã mét trëng phßng vµ mét phã phßng. - V¨n phßng c«ng ty: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý c¸n bé, nh©n viªn trong toµn c«ng ty, tæ chøc s¾p xÕp c«ng viÖc cho phï hîp víi tr×nh ®é tay nghÒ cña tõng ngêi, ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc hµnh chÝnh kh¸c. V¨n phßng c«ng ty (cã mét ch¸nh v¨n phßng vµ mét phã v¨n phßng gióp viÖc) bao gåm c¸c bé phËn: Hµnh chÝnh c«ng ty, tæ chøc nh©n sù, lao ®éng vµ tiÒn l¬ng. - Phßng kÕ ho¹ch: cã nhiÖm vô theo dâi vµ b¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, lËp c¸c kÕ ho¹ch, b¸o c¸o, ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn s¶n xuÊt gióp gi¸m ®èc cã biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp. - Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: cã nhiÖm vô qu¶n lý c¸c lo¹i vèn, tæ chøc c«ng t¸c thèng kª kÕ to¸n, h¹ch to¸n chÝnh x¸c kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ... Tæ chøc vay vèn vµ thanh to¸n c¸c kho¶n víi ng©n s¸ch Nhµ níc, ng©n hµng, kh¸ch hµng... TÝnh vµ thanh to¸n l¬ng, c¸c kho¶n b¶o hiÓm ... cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty. - C¸c trung t©m, c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc: ®îc c«ng ty cho phÐp thµnh lËp c¸c bé phËn qu¶n lý, thùc hiÖn chÕ ®é qu¶n lý h¹ch to¸n néi bé, ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp trong s¶n xuÊt kinh doanh, ®¶m b¶o nghÜa vô nép c¸c kho¶n chi phÝ cÊp trªn, thuÕ c¸c lo¹i, lµm trßn nghÜa vô tõ kh©u ®Çu vµo cña s¶n xuÊt ®Õn kÕt qu¶ cña s¶n xuÊt kinh doanh. ë mçi ®¬n vÞ cã mét gi¸m ®èc, mét phã gi¸m ®èc gióp viÖc vµ mét nh©n viªn b¸n chuyªn tr¸ch gióp viÖc (lo vÒ hµnh chÝnh ®¬n vÞ). C¸c ®¬n vÞ nµy cã quy chÕ ho¹t ®éng riªng. 17 2. Quy tr×nh tæng qu¸t cho thiÕt kÕ cña c«ng ty Hîp ®ång thiÕt kÕ Thùc thi ph¬ng ¸n ThiÕt kÕ s¬ bé Héi ®ång khoa häc c¬ së ThiÕt kÕ cô thÓ Héi ®ång khoa häc c«ng ty Th«ng qua chñ ®Çu t ChØnh söa hoµn thiÖn hå s¬ XÐt duyÖt thanh quyÕt to¸n Lu tr÷ 18 3. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty C«ng t¸c kÕ to¸n Tµi chÝnh cña c«ng ty ®îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung( c«ng ty cã chung mét b¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh). C«ng ty ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp dÞch vô, ph¬ng ph¸p kÕ to¸n kª khai thêng xuyªn vµ ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. 3.1. C«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty a. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. Phßng kÕ to¸n tµi-chÝnh lµ mét trong bèn phßng chøc n¨ng chÝnh cña c«ng ty, phô tr¸ch c«ng t¸c kÕ to¸n-tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, ®îc tæ chøc theo s¬ ®å sau: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty KÕ to¸n trëng Phã kÕ to¸n trëng kiªm kÕ to¸n tæng hîp Thñ quü KÕ to¸n vËt t, tsc® KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n ng©n hµng KÕ to¸n tl, bhxh Bé phËn kÕ to¸n c¸c trung t©m, chi nh¸nh * NhiÖm vô cña c¸c bé phËn kÕ to¸n c«ng ty: - KÕ to¸n trëng: cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc c«ng ty tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh... ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕ to¸n tµi chÝnh, thèng kª, kiÓm to¸n. - Phã kÕ to¸n trëng: kiªm kÕ to¸n tæng hîp, thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc theo chøc n¨ng vµ ®îc uû quyÒn thay KÕ to¸n trëng. - Thñ quü: cã tr¸ch nhiÖm thu chi tiÒn mÆt theo quy ®Þnh. Thùc hiÖn chi c¸c kho¶n ®· ®îc duyÖt... 19 - KÕ to¸n vËt t, TSC§: Thùc hiÖn c¸c bíc h¹ch to¸n nhËp, xuÊt vËt t, tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh theo quy ®Þnh vµ b¸o nî cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. - KÕ to¸n thanh to¸n: Thùc hiÖn kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn tÊt c¶ c¸c kho¶n thanh to¸n víi kh¸ch hµng, víi néi bé trong toµn c«ng ty. - KÕ to¸n ng©n hµng: Thùc hiÖn chøc n¨ng kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n thanh to¸n víi kh¸ch hµng . - KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ BHXH: cã nhiÖm vô x¸c ®Þnh quü l¬ng, trÝch nép BHXH, BHYT. TÝnh, thanh to¸n l¬ng vµ c¸c kho¶n BHXH cho ngêi lao ®éng. - KÕ to¸n c¸c trung t©m: Thùc hiÖn c«ng viÖc vµ h¹ch to¸n vËt t tiÒn l¬ng, BHXH, khÊu hao TSC§, tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, lËp c¸c b¶ng biÓu nh : B¶ng ph©n bæ vËt liÖu, khÊu hao, ph©n bæ tiÒn l¬ng kÕt chuyÓn chi phÝ ®Ó b¸o göi vÒ phßng tµi vô c«ng ty ®Ó tËp hîp sè liÖu theo mÉu thèng nhÊt. Mçi mét kÕ to¸n ®îc kÕ to¸n trëng ph©n c«ng, giao nhiÖm vô b»ng v¨n b¶n vµ ph¶i ®¶m b¶o hoµn thµnh tèt c«ng viÖc cña m×nh. b. Quy tr×nh sæ kÕ to¸n cña c«ng ty HiÖn nay c«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p kÕ to¸n kª khai thêng xuyªn, ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký- Sæ c¸i. C«ng ty ®· x©y dùng ch¬ng tr×nh kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh, do ®ã gi¶m bít ®îc sù ghi chÐp ë phßng kÕ to¸n. Ngêi kÕ to¸n ph¶i sö dông thµnh th¹o vi tÝnh, cËp nhËp sè liÖu vµ xö lý chøng tõ mét c¸ch chÝnh x¸c. - C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n theo QuyÕt ®Þnh sè: 1864/1998/Q§/BTC ngµy 16/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh. 20
- Xem thêm -