Tài liệu Tích luỹ tư bản dưới chủ nghĩa tư bản.

  • Số trang: 82 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu KÕ to¸n lµ c«ng cô lµ ph¬ng tiÖn qu¶n lý kinh tÕ nh»m cung cÊp nh÷ng th«ng tin trung thùc ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ, ph¬ng ¸n qu¶n lý gióp nhµ ®Çu t, c¸c chñ doanh nghiÖp cã híng ®i chÝnh x¸c sö dông tèt nguån vèn kinh doanh cña m×nh ®Ó mang l¹i lîi nhuËn cao nhÊt. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng t¸c kÕ to¸n còng kh«ng ngõng ®îc ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn ®Ó trë thµnh mét bé phËn cÊu thµnh quan träng cña hÖ thèng c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh ®ãng mét vai trß tÝch cùc trong viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. KÕ to¸n bao gåm nhiÒu phÇn hµnh kh¸c nhau nh kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng, kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ b¸n hµng vµ qu¶n lý doanh nghiÖp, kÕ to¸n mua b¸n, tiªu thô hµng ho¸…. Mçi phÇn hµnh cã ®Æc ®iÓm, néi dung riªng cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ tõng phÇn c«ng viÖc mµ nã ®¶m nhiÖm gióp c¸c nhµ qu¶n lý kiÓm tra gi¸m s¸t kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp mµ chÝnh x¸c nhÊt Kh«ng ngõng n»m ngoµi quy luËt Êy trung t©m Th¬ng m¹i V©n Hå còng ¸p dông linh ho¹t c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n nµy vµo bé m¸y qu¶n lý cña m×nh. §Ó thùc hiÖn tèt môc tiªu ®µo t¹o c¸n bé chuyªn ngµnh kÕ to¸n tæng hîp yªu cÇu mçi häc sinh cÇn ph¶i cã thêi gian ®Ó hoµn thiÖn vµ vËn dông nh÷ng kiÕn thøc lý luËn, chuyªn m«n ®· häc vµo thùc tÕ nhµ trêng tæ chøc cho häc sinh ®i thùc tËp t¹i c¸c doanh nghiÖp. §Ó kiÓm nghiÖm nh÷ng lý luËn ®ã, trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i trung t©m Th¬ng m¹i V©n Hå em ®· cã thªm c¬ héi ®îc vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ ë C«ng ty. MÆc dï thêi gian kh«ng dµi lîng kiÕn thøc tiÕp thu cßn h¹n chÕ nhng em còng n¨m b¾t vµ hiÓu ®îc t×nh h×nh kinh doanh vµ c«ng t¸c kÕ to¸n trong trung t©m Th¬ng m¹i V©n Hå. Sau hai th¸ng thùc tËp ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cña c« L¹i ThÞ Thu Thuû cïng c¸c c« chó, c¸c anh chÞ trong trung t©m ®· gióp em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o cña m×nh. Néi dung bµi bµi b¸o c¸o gåm 3 phÇn. PhÇn I: T×m hiÓu chung vÒ doanh nghiÖp24 PhÇn II: T×m hiÓu nghiÖp vô chuyªn m«n PhÇn III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Víi kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, ch¾c ch¾n bµi viÕt cña em sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®îc sù gióp ®ì ®ãng gãp ý kiÕn, chØ b¶o cña thÇy c« cïng c¸c c« chó trong trung t©m Th¬ng m¹i V©n Hå ®Ó em cã thÓ cñng cè thªm kiÕn thøc, n©ng cao sù hiÓu biÕt cña m×nh vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n ®ång thêi gióp bµi b¸o c¸o cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I: T×m hiÓu chung vÒ doanh nghiÖp I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña doanh nghiÖp 1. VÞ trÝ cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ Trung t©m th¬ng m¹i V©n Hå lµ trung t©m ®øng ®Çu trong c¸c chi nh¸nh cña c«ng ty thùc phÈm Hµ Néi, trong viÖc bu«n b¸n cung cÊp thùc phÈm ra thÞ trêng tiªu thô víi khèi lîng lín phôc vô nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng. §©y lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th¬ng m¹i lµ chñ yÕu víi vai trß lµ ngêi ®i ®Çu cho c¸c s¶n phÈm, thùc phÈm cña khu vùc miÒn B¾c, cïng víi ho¹t ®éng kinh doanh cã l·i trung t©m ®· ®ãng gãp ®¸ng kÓ cho ng©n s¸ch nhµ níc, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp ®îc ®¶m b¶o. V× thÕ trung t©m Th¬ng m¹i V©n Hå cã vÞ trÝ hÕt søc quan träng trong nÒn kinh tÕ vµ ch¾c ch¨n trong t¬ng lai kh«ng xa trung t©m sÏ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ thÕ cña m×nh trong nÒn kinh tÕ. 2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Trong xu thÕ ph¸t triÓn chung cña ngµnh th¬ng m¹i ®Ó ®¸p øng vµ phôc vô tèt nhu cÇu ngµy cµng ph¸t triÓn cña x· héi. C«ng ty thùc phÈm Hµ Néi ®· m¹nh d¹n x©y dùng ®Ò ¸n thµnh lËp trung t©m Th¬ng m¹i V©n Hå víi m« h×nh kinh doanh siªu thÞ vµ ®· ®îc uû ban nh©n d©n thµnh phè chÊp nhËn. Trung t©m Th¬ng m¹i V©n Hå trùc thuéc c«ng ty thùc phÈm Hµ Néi ®îc thµnh lËp ngµy 15/4/2002 theo TL sè 2038/Q§ - UB cña uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi. Ngay tõ khi thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng kinh doanh trung t©m còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n ph¸t huy c¸i vèn cã cña m×nh trung t©m ®· ®¶nh m¹nh s¶n xuÊt kinh doanh tõng bíc th¸o gì khã kh¨n, më réng liªn doanh liªn kÕt kinh doanh nhiÒu mÆt hµng më réng thÞ trêng tiªu thô t¹o viÖc lµm æn ®Þnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, thùc hiÖn tèt nghÜa vô ®èi víi nhµ níc. Trung t©m th¬ng m¹i V©n Hå lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc cã t c¸ch ph¸p nh©n, thùc hiÖn h¹ch to¸n ®éc lËp, cã con dÊu riªng, ®îc më tµi kho¶n ë ng©n hµng, sè tµi kho¶n 540E00157 ng©n hµng th¬ng m¹i Cæ phÇn Sµi Gßn C«ng Th¬ng - chi nh¸nh Hµ Né. §îc ®¨ng ký kinh doanh nhiÖm vô qui ®Þnh ®Ó giao dÞch víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi ngµnh. H¬n 4 n¨m trëng thµnh vµ ph¸t triÓn víi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña bé m¸y qu¶n lý, trung t©m ®· dÇn më réng qui m« ho¹t ®éng kinh doanh s¶n xuÊt vµ lu«n t× chiÕn lîc kinh doanh phï hîp ®Ó ®øng v÷ng trªn thÞ trêng. §Çu n¨m 2005 trung t©m thÊy sù cÇn thiÕt trong viÖc trong viÖc ®¸p øng nhu cÇu thùc phÈm cho nh©n d©n v× thÕ trung t©m ®· më thªm 2 cöa hµng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thùc phÈm ®ã lµ cöa hµng thùc phÈm ë 153 Gi¶ng Vâ vµ cöa hµng thùc phÈm ë 136 T©y S¬n. HiÖn nay trung t©m ®· ®îc chñ tÞch níc t¨ng 02 Hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng nhÊt, 03 cê thi ®ua xuÊt s¾c do UBND Thµnh phè Hµ Néi, liªn ®oµn lao ®éng thµnh phè vµ Bé th¬ng m¹i tÆng, 03 b»ng khen 08 giÊy khen cña c¸c c¬ së ban ngµnh thµnh phè vÒ thµnh tÝch trong c¸c ho¹t ®éng: phôc vô tÕt, c«ng t¸c an toµn b¶o hé lao ®éng… 3. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña Trung T©m Víi t c¸ch lµ thµnh viªn cña C«ng ty thùc phÈm Hµ Néi mét doanh nghiÖp nhµ níc nªn chøc n¨ng chñ yÕu cña trung t©m lµ kinh doanh thùc phÈm, n«ng s¶n, chÕ biÕn thuû s¶n t¬i, c¸c dÞch vô ¨n uèng, néi thÊt vµ ®å gia dông, kinh doanh rîu, thuèc l¸…lµm ®¹i lý b¸n bu«n cho c¸c ®¬n vÞ b¹n. Víi môc tiªu kinh doanh ®¹t lîi nhuËn cao nhng vÊn ®Ò ®¶m b¶o chÊt lîng vÖ sinh an toµn thùc phÈm lu«n ®îc trung t©m ®Æt lªn hµng ®Çu. Ngay tõ khi thµnh lËp nhiÖm vô chÝnh mµ së Th¬ng m¹i giao cho trung t©m lµ - Lµm tèt nghÜa vô ®èi víi nhµ níc th«ng qua hÖ thèng c¸c chØ tiªu nép ng©n s¸ch. - Tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt tõ c¸c nguån nguyªn liÖu kh¸c nhau ®¶m b¶o ®ñ lîng hµng ho¸ phôc vô cho c«ng t¸c b¸n ra cña trung t©m. - Tæ chøc tèt kh©u b¶o qu¶n hµng ho¸ ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh lu th«ng hµng ho¸ diÔn ra thêng xuyªn liªn tôc vµ æn ®Þnh thÞ trêng. - Kh«ng ngõng ch¨n lo n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt còng nh tinh thÇn cho ngêi lao ®éng ®¶m b¶o møc thu nhËp æn ®Þnh cho tÊt c¶ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong trung t©m. Thêng xuyªn båi dìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. 4. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong doanh nghiÖp C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong trung t©m lµ mét hÖ thèng bao gåm nhiÒu bé phËn gi÷a c¸c bé phËn cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau ®îc ph©n thµnh c¸c kh©u c¸c cÊp qu¶n lý víi nh÷ng chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh. Dùa trªn c¬ së c©n nh¾c, ®¸nh gi¸ gi÷a qui m« s¶n xuÊt kinh doanh vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, bé m¸y qu¶n lý cña trung t©m ®îc chia thµnh 8 phßng ban. - Ban gi¸m ®èc - Phßng kü thuËt - Bé phËn kÕ to¸n 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Bé phËn kho - Bé phËn kinh doanh - Bé phËn b¸n hµng - Bé phËn b¶o vÖ - Bé phËn chÕ biÕn 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Kü thuËt KÕ to¸n Kho Kinh doanh B¸n hµng B¶o vÖ ChÕ biÕn §å §å Trùc Do kh¸ch Bµy trªn Do kh¸ch * NhiÖm vô phßng ban ®«ng l¹nh Kh« tiÕp hµng yªu cÇu siªu thÞ hµng ®Æt - Ban gi¸m ®èc cã 3 ngêi bao gåm gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc + Gi¸m ®èc lµ ngêi ®øng ®Çu bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc giao nhiÖm vô qu¶n lý trung t©m vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña trung t©m theo ph¸p luËt Gi¸m ®èc lµ ngêi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña doanh nghiÖp. + Phã gi¸m ®èc lµ ngêi gióp viÖc cho gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c kü thuËt ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, tham mu cho gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc, tríc ph¸p luËt vÒ chøc n¨ng tham mu cña m×nh. Quan hÖ gi÷a phã gi¸m ®èc víi cc phßng ban chøc n¨ng lµ quan hÖ chØ huy chØ ®¹o c«ng t¸c kinh doanh. - Phßng Kü thuËt Gåm 02 ngêi lµm c«ng t¸c tæ chøc kiÓm tra qu¶n lý söa chøc, m¸y mãc, ®å dïng trang thiÕt bÞ trung t©m. - Phßng kÕ to¸n Bao gåm 05 ngêi víi nhiÖm vô kÕ ho¹ch hµnh chÝnh, chi phÝ lao ®éng. Thùc hiÖn tèt kÕ to¸n tµi chÝnh cho trung t©m ®¶m b¶o kh«ng bÞ ¸ch t¾c trong kinh doanh. LËp b¸o c¸o thuÕ ®Þnh kú hµng th¸ng, b¸o c¸o quyÕt to¸n trong th¸ng quý, n¨m. Thèng kÕ b¸o c¸o doanh thu ngµy th¸ng n¨m b¸n hµng, chØ ®¹o vÒ c«ng nî vµ thu håi c«ng nî. - Bé phËn kho: gåm 02 ngêi víi nhiÖm vô b¶o qu¶n, lu gi÷ hµng ho¸ trong kho lu«n ®îc ®¶m b¶o vÒ chÊt lîng còng nh sè lîng. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Bé phËn kinh doanh: Cã nhiÖm vô lµ lËp c«ng t¸c nghiªn cøu vµ ph©n tÝch thÞ trêng lËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn c¸c dù ¸n kinh doanh chñ tr× dù th¶o, hîp ®ång mua nguyªn vËt liÖu vµ b¸n s¶n phÈm cïng víi phßng kÕ to¸n. Bªn c¹nh ®ã phßng kinh doanh cßn cã nhiÖm vô gäi hµng, ®Æt hµng kiÓm tra h¹n sö dông cña s¶n phÈm, b¸n lu«n giao dÞch víi c¸c tæ chøc kh¸c. Trëng phßng kinh doanh cã nhiÖm vô yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ cung cÊp ho¸ ®¬n, phiÕu xuÊt kho ®óng theo ®¬n ®Æt hµng, cuèi ngµy tæng hîp c¸c mÆt hµng b¸n ch¹y träng ngµy c¸c mÆt hµng cßn trªn quÇy vµ lªn kÕ ho¹ch nhËp hµng vµo ngµy h«m sau. - Bé phËn b¸n hµng gåm 20 ngêi ®îc ph©n ca víi nhiÖm vô b¸n hµng trªn quÇy hoÆc b¸n víi h×nh thøc ®a hµng ®Õn c¸c c¸c ®Þa ®iÓm giao dÞch mµ kh¸ch hµng yªu cÇu theo ®¬n ®Æt hµng, cuèi ngµy tiÒn hµng b¸n ®îc trong ngµy ph¶i nép l¹i cho thñ quü. - Bé phËn b¶o vÖ cã nhiÖm vô b¶o vÖ tµi s¶n cña trung t©m, tr«ng xe kiÓm so¸t kh¸ch hµng ra vµo trung t©m, trùc ®iÖn tho¹i, trùc ®¹i s¸nh. - Bé phËn chÕ biÕn: NhËn thùc phÈm, rau tõ kho chuyÓn qua chÕ biÕn bµy b¸n trªn siªu thÞ, hoÆc chÕ biÕn theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng. Nh×n chung tõng phßng ban tõng bé phËn trong trung t©m cã nhiÖm vô vµ chøc n¨ng riªng nhng l¹i cã mèi quan hÖ chÆt chÏ gióp trung t©m tån t¹i vµ ph¸t triÓn. 5. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña trung t©m Dùa trªn qui m« s¶n xuÊt kinh doanh vµ khèi lîng c«ng viÖc cô thÓ Trung t©m ®· tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung. §øng ®Çu lµ kÕ to¸n trëng c¸c bé phËn nghiÖp vô ®Æt díi sù chØ ®¹o vµ ph©n c«ng cña kÕ to¸n trëng. KÕ to¸n trëng lµ ngêi phô tr¸ch toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n c¶u trung t©m vµ chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn vµ chØ ®¹o kiÓm tra c«ng cña kÕ to¸n viªn. Hµng quý cã nhiÖm vô lËp vµ duyÖt c¸c b¸o c¸o ®ång thêi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cña kÕ to¸n tæng hîp chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vµ nhµ níc vÒ nh÷ng th«ng tin kinh tÕ do m×nh cung cÊp. KÕ to¸n chi tiÕt cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n mµ ®îc ph©n c«ng nh kÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn gèc, kÕ to¸n tiÒn l¬ng, kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thñ quü cã nhiÖm vô qu¶n lý tiÒn mÆt t¹i quü, nhËp quü tiÒn mÆt vµ chi tiÒn mÆt theo yªu cÇu cña gi¸m ®èc. Hµng ngµy ph¶i thu tiÒn b¸n hµng cña c¸c bé phËn hµng th¸ng ph¶i tr¶ l¬ng cho tÊt c¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña trung 6t©m KÕ to¸n trëng kiªm kÕ to¸n tæng hîp Thñ quü KÕ to¸n chi tiÕt Bé phËn kÕ Bé phËn kÕ Bé phËn Bé phËn to¸n TSC§ to¸n tiÒn l kÕ to¸n kÕ to¸n ¬ng vµ c¸c doanh thu b»ng tiÒn kho¶n trÝch vµ vµ thanh theo l¬ng to¸n tiªu thô 6. H×nhSæ thøc trong trung t©m quükÕ to¸n ®îc ¸p dông Chøng tõ gèc §Ó tiÖn cho viÖc theo dâi, n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c kÕ to¸n gióp nhµ qu¶n lý n¾m b¾t ®îc ®Çy ®ñ chÝnh x¸c vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nªn trung t©m Th¬ng m¹i V©n Hå ®· ¸p dông h×nh thøc kÕB¶ng to¸n kª "NhËt ký chøng tõ". §èiph©n víi h×nh kinh thÎ kÕvô to¸n B¶ng bæ thøc nµy mäiSènghiÖp chi tiÕttõ theo tÕ ®Òu c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®Ó ph©n lo¹i vµo c¸c nhËt ký chøng thø tù thêi gian ®Ó ®Õn cuèi th¸ng c¨n cø vµo nhËt ký chøng tõ ghi sæ c¸i. Quy tr×nh h¹ch to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ NhËt ký chung Sæ c¸i B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu 8 B¶ng tæng hîp chi tiÕt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®· ®îc kiÓm tra hîp lÖ ®Ó ghi vµo c¸c b¶ng ph©n bæ sau ®ã ghi vµo c¸c nhËt ký chøng tõ liªn quan, c¸c nghiÖp vô cÇn theo dâi riªng th× ghi vµo b¶ng kª. §Õn cuèi th¸ng chuyÓn tõ b¶ng kª vµo nhËt ký chøng tõ cã liªn quan c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn tiÒn mÆt ®ång thêi ghi vµo sæ quü, c¸c nghiÖp vô cã liªn quan tíi c¸c ®èi tîng cÇn theo dâi chi tiÕt th× ghi vµo sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. Cuèi th¸ng céng sè liÖu lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt. Cuèi th¸ng céng sæ nhËt ký ®èi chiÕu víi b¶ng kª liªn quan sau ®ã ghi vµo sæ c¸i. §èi chiÕu sè liÖu gi÷a sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®¶m b¶o khíp ®óng sau ®ã c¨n cø vµo b¶ng tæng hîp chi tiÕt vµ mét sè tµi liÖu liªn quan ®Õn lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. Trung t©m ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. II. Nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n chñ yÕu ¶nh hëng ®Õn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ to¸n doanh nghiÖp trong giai ®o¹n hiÖn nay 1. Nh÷ng thuËn lîi Trung t©m Th¬ng m¹i V©n Hå cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn n¨ng ®éng nhiÖt t×nh, cïng víi nã lµ sù ph©n c«ng lao ®éng râ rµng phï hîp víi kh¶ n¨ng tõng ngêi cña nhµ qu¶n lý, tr¸nh ®îc t×nh tr¹ng d thõa ngêi trong c«ng viÖc. Bªn c¹nh ®ã ban l·o ®¹o lu«n t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n viªn ®i häc thªm n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n tõ ®ã tr×nh ®é cña nh©n viªn trong trung t©m ngµy cµng v÷ng ch¾c. C«ng t¸c kª to¸n ®îc thùc hiÖn trªn m¸y vi tÝnh nªn ®é chÝnh x¸c cao tÝnh to¸n nhanh, Ýt x¶y ra nhÇm lÉn. C¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc æn ®Þnh kh«ng ®éc h¹i ®· gióp c«ng nh©n yªn t©m lµm viÖc. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Víi ®Æc ®iÓm lµ níc n«ng nghiÖp víi nghÒ trång lóa, ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm cïng víi nã lµ nguån thuû s¶n t¬i sèng phong phó còng ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho trung t©m kinh doanh nh÷ng mÆt hµng chñ yÕu nµy. Bªn c¹nh ®ã víi vÞ trÝ ®Þa lý n»m ngay ë ng· ba trôc ®êng chÝnh lªn ®îc rÊt nhiÒu kh¸ch hµng biÕt ®Õn. VÞ thÕ viÖc tiªu thô hµng ho¸ diÔn ra rÊt thuËn tiÖn. 2. Nh÷ng khã kh¨n §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong trung t©m nhiÒu n÷ nªn còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong viÖc s¾p xÕp c«ng viÖc khi n÷ c«ng nh©n nghØ chÕ ®é thai s¶n, con èm ®au...tiÕp ®Õn lµ sù c¹nh tranh trªn ttt víi sù ra ®êi cña biÕt bao siªu thÞ, cöa hµng võa vµ nhá. Trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn c¸c siªu thÞ cã tiÕng nh siªu thÞ BiGC, Intimex, ®Æc biÖt lµ Trung t©m Vincom lµ mét trung t©m ra ®êi vµo cuèi n¨m 2004 thËt sù lµ mét th¸ch thøc ®èi víi Trung t©m Th¬ng m¹i V©n Hå. Bªn c¹nh ®ã nh©n viªn b¶o vÖ cha gi¸m s¸t hÕt ®îc c¸c ho¹t ®éng mua b¸n Trung t©m siªu thÞ vÉn x¶y ra t×nh tr¹ng mÊt trém. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn II: T×nh hiÓu nghiÖp vô chuyªn m«n I. KÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng §Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra thuËn lîi, liªn tôc cÇn ph¶i cã sù kÕt hîp ®ång thêi cña ba yÕu tè c¬ b¶n ®ã lµ ®èi tîng lao ®éng, t liÖu lao ®éng vµ lao ®éng. Lao ®éng lµ phÇn ho¹t ®éng ch©n tay vµ ho¹t ®éng trÝ ãc cña con ngêi sö dông c¸c t liÖu lao ®éng nh»m t¸c ®éng vµ biÕn ®èi tîng lao ®éng thµnh c¸c vËt phÈm cã Ých ®Ó phôc vô cho nhu cÇu sinh ho¹t cña m×nh. TiÒn l¬ng (tiÒn c«ng) lµ gi¸ trÞ biÓu hiÖn b»ng tiÒn thÓ hiÖn ë phÇn thï lao lao ®éng mµ doanh nghiÖp tr¶ cho ngêi lao ®éng c¨n cø vµo thêi gian, khèi lîng vµ chÊt lîng c«ng viÖc cña hä. VÒ b¶n chÊt tiÒn l¬ng chÝnh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ c¶ søc lao ®éng. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tiÒn l¬ng ®îc coi lµ ®ßn bÈy kinh tÕ kÝch thÝch s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Do vËy viÖc h¹ch to¸n tiÒn l¬ng ph¶i ®îc tæ chøc ghi chÐp mét c¸ch ®Çy ®ñ trung thùc, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi. 1. ý nghÜa cña kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng 1.1. §èi víi doanh nghiÖp H¹ch to¸n tèt lao ®éng tiÒn l¬ng lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó tÝnh to¸n chÝnh x¸c chi phÝ kinh doanh vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. H¹ch to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng sÏ gãp phÇn gióp cho viÖc qu¶n lý lao ®éng ®i vµo nÒ nÕp thóc ®Èy viÖc chÊp hµnh kû luËt lao ®éng, kÝch thÝch tinh thÇn h¨ng say lµm viÖc cña ngêi lao ®éng lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng nhanh vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®îc n©ng cao, ®¶m b¶o nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng. 1.2. §èi víi x· héi - Thùc hiÖn tèt kÕ to¸n tiÒn l¬ng lµ gãp phÇn thùc hiÖn tèt ®êng nèi cña §¶ng vµ nhµ níc ®èi víi ngêi lao ®éng. - Lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®¶m b¶o sù c©n ®èi gi÷a tiÒn vµ hµng gãp phÇn æn ®Þnh lu th«ng tiÒn tÖ. 2. NhiÖm vô cña kÕ to¸n tiÒn l¬ng Tæ chøc ghi chÐp ph¶n ¸nh tæng hîp sè hiÖu vÒ sè lîng lao ®éng, thêi gian lao ®éng kÕt qu¶ lao ®éng cña tõng ngêi tõng bé phËn mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi. TÝnh to¸n vµ ph©n bæ chÝnh x¸c tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cho c¸c ®èi tîng sö dông. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Híng dÉn kiÓm tra c¸c nghiÖp vô kinh tÕ thuéc c¸c bé phËn c¸c phßng ban, thùc hiÖn ®Çy ®ñ viÖc h¹ch to¸n ban ®Çu vÒ tiÒn l¬ng theo qui ®Þnh. LËp c¸c b¸o c¸o vÒ lao ®éng vµ tiÒn l¬ng mét c¸ch kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. Tham gia ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý sö dông lao ®éng, sö dông quü tiÒn l¬ng, x©y dùng ph¬ng ¸n tr¶ l¬ng mét c¸ch hîp lý nh»m kÝch thÝch ngêi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm chi phÝ vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. 3. Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ PhiÕu nghØ, èm, phÐp B¶ng chÊm c«ng B¶ng kª thanh to¸n BHXH B¶ng thanh to¸n l¬ng bé phËn B¶ng tæng hîp thanh to¸n l¬ng toµn doanh nghiÖp B¶ng ph©n bæ sè 1 Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu Sæ c¸i 334 12 Sæ c¸i TK338 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c giÊy nghØ èm, nghØ phÐp ®Ó ghi vµo b¶ng chÊm c«ng. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh to¸n lËp b¶ng thanh to¸n l¬ng cho tõng phßng ban, bé phËn. Trªn c¬ së b¶ng thanh to¸n l¬ng tõng phßng, bé phËn kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng tæng hîp tiÒn l¬ng cho toµn doanh nghiÖp. Tõ ®ã lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng BHXH. Tõ b¶ng ph©n bæ lËp sæ c¸i TK334 vµ sæ c¸i TK338. 4. C¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng cña trung t©m ViÖc tÝnh vµ tr¶ chi phÝ lao ®éng cã thÓ thùc hiÖn theo nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau tuú theo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh tÝnh chÊt c«ng viÖc vµ tr×nh ®é qu¶n lý doanh nghiÖp. Víi ®Æc thï lµ doanh nghiÖp th¬ng m¹i kinh doanh díi h×nh thøc siªu thÞ nªn trung t©m th¬ng m¹i V©n Hå ®ang thùc hiÖn h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian. §©y lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng c¨n cø vµo thêi gian lµm viÖc thùc tÐ cña ngêi lao ®éng. H×nh thøc tr¶ l¬ng nµy ®¬n gi¶n gän nhÑ vµ ®îc tÝnh to¸n theo c«ng thøc sau: TiÒn l¬ng theo thêi = gian 1 th¸ng HÖ sè l¬ng x møc l¬ng tèi thiÓu Sè ngµy lµm viÖc theo chÕ ®é Sè ngµy lµm x viÖc thùc tÕ + trong th¸ng Phô cÊp tr¸ch nhiÖm (nÕu cã) Trung t©m qui ®Þnh ngµy lµm viÖc theo chÕ ®é lµ 26 ngµy.. Phô cÊp tr¸ch nhiÖm §èi víi gi¸m ®èc lµ 0,4 §èi víi phã gi¸m ®èc lµ 0,3 VD: Bé phËn gi¸m ®èc C«: Vò ThÞ Thu H¬ng Chøc vô: Gi¸m ®èc Phô cÊp tr¸ch nhiÖm: 450.000 x 0,4 = 180.000®/th¸ng Víi b»ng cÊp vµ chøc vô cña m×nh hÖ sè l¬ng c« ®îc hëng lµ 5,32, phô cÊp tr¸ch nhiÖm vµ 0,4. Møc l¬ng tèi thiÓu hiÖn nay lµ 450.000®/th¸ng trong th¸ng c« ®i lµm lµ 26 ngµy nªn 5,32 x 450.000 L¬ng thêi gian = x 26 + 180.000 26 = 2.394.000 + 180.000 = 2.574.000®/th¸ng 5. Chøng tõ t hêi gian lao ®éng 5.1. PhiÕu hëng BHXH Trong Trung t©m viÖc tÝnh to¸n c¸c kho¶n trî cÊp BHXH cho tõng ngêi lao ®éng ®îc thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é qui ®Þnh. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhiÕu nµy dïng ®Ó x¸c ®Þnh sè ngµy nghØ do èm ®au, thai s¶n, nghØ tr«ng con èm cña ngêi lao ®éng lµm c¨n cø lËp b¶ng kª thanh to¸n BHXH. Khi ngêi lao ®éng ®Õn kh¸m ë bÖnh viÖn tr¹m x¸ hoÆc y tÕ c¬ quan (kÓ c¶ kh¸m cho con) b¸c sÜ thÊy cÇn thiÕt cho nghØ ®Ó ®iÒu trÞ hoÆc nghØ tr«ng con èm th× c¬ quan y tÕ cÊp giÊy nµy cho ngêi lao ®éng. Sau ®ã phô tr¸ch bé phËn sÏ x¸c nhËn vµ ®îc dïng lµm c¨n cø tÝnh trî cÊp BHXH. Cuèi th¸ng phiÕu nµy cïng víi b¶ng chÊm c«ng sÏ ®îc chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n ®Ó tÝnh l¬ng vµ BHXH. PhiÕu nµy ®îc lu t¹i phßng kÕ to¸n. Trêng hîp ngêi lao ®éng nghØ trong nh÷ng ngµy cuèi th¸ng vµ tiÕp sang th¸ng sau th× phiÕu nµy ®îc chuyÓn kÌm b¶ng chÊm c«ng th¸ng sau ®Ó tÝnh trî cÊp BHXH trong th¸ng. PhiÕu nghØ hëng BHXH Hä vµ tªn : Lu Quang Trung Tuæi: 32 NghÒ nghiÖp: Nh©n viªn Trung t©m Th¬ng m¹i V©n Hå Chøc vô : Nh©n viªn b¸n hµng Bé phËn : B¸n hµng Tªn c¬ quan y Ngµy, tÕ th¸ng n¨m Lý do A 1 B BV Thanh Nhµn 01/06/2007 èm Sè ngµy nghØ Tæng sè 2 3 Tõ ngµy Y, b¸c sÜ Sè ngµy X¸c nhËn cña ký tªn thùc phô tr¸ch bé ®ãng d©u nghØ phËn §Õn hÕt ngµy 3 4 02/06/2007 04/06/2007 C 5 3 D G§ bÖnh viªn (Ký, hä tªn) 5.2. B¶ng thanh to¸n trî cÊp BHXH B¶ng thanh to¸n trî cÊp BHXH dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn trî cÊp BHXH ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng c¨n cø vµo c¸c giÊy nghØ èm vµ chÕ ®é tÝnh to¸n. Do trong th¸ng chØ cã anh Lu Quang Trung bé phËn b¸n hµng ®îc hëng trî cÊp BHXH nªn Trung t©m kh«ng ph¶n ¸nh vµo b¶ng thanh to¸n l¬ng mµ lËp b¶ng trî cÊp riªng C«ng ty TNHH mét thµnh viªn B¶ng thanh to¸n trî cÊp BHXH Céng hoµ XHCNVN Th¸ng 06 n¨m 2007 thùc phÈm Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Trung t©m Th¬ng m¹i V©n Hå Hä vµ tªn Lu Quang Trung Ngµy th¸ng Thêi gian HÖ sè L¬ng ®ãng n¨m sinh c«ng t¸c l¬ng BHXH 1/12/1975 3n¨m 2,34 14 1.053.000 L¬ng Sè ngµy ngµy nghØ 40.50 3 thanh to¸n 75% l¬ng c¬ b¶n 91.125 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 0 Céng LËp biÓu (Ký, hä tªn) TT kÕ to¸n (Ký, hä tªn) 91.125 Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) Trong b¶ng kª thanh to¸n BHXH Cét hÖ sè l¬ng anh Trung ®îc hëng lµ 2,34 kh«ng cã phô cÊp l¬ng ®ãng BHXH = 450.000 x 2,34 = 1.053.000 (®/th¸ng) L¬ng ngµy = = 40.500 (®ång/ngµy) Trong th¸ng anh Trung nghØ 3 ngµy Cét thanh to¸n 75% l¬ng c¬ b¶n = x 75 = 91.125 (®/th¸ng) 5.3. B¶ng chÊm c«ng Muèn qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cÇn ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n viÖc sö dông thêi gian lao ®éng vµ kÕt qu¶ lao déng. Chøng tõ sö dông ®Ó h¹ch to¸n thêi gian lao ®éng lµ b¶ng chÊm c«ng. B¶ng chÊm c«ng ®îc lËp riªng cho tõng bé phËn, tæ, trong ®ã ghi râ ngµy lµm viÖc, nghØ viÖc cña mçi ngêi lao ®éng trong bé phËn. B¶ng chÊm c«ng do tæ trëng hoÆc trëng c¸c phßng ban, trùc tiÕp ghi vµ ®ª n¬i c«ng khai ®Ó c¸n bé c«ng nh©n viªn gi¸m s¸t thêi gian lao ®éng cña tõng ngêi. Cuèi th¸ng b¶ng chÊm c«ng ®îc dïng ®Ó tæng hîp thêi gian lao ®éng vµ tÝnh l¬ng cho tõng bé phËn, tæ, ®éi s¶n xuÊt. B¶ng chÊm c«ng vµ c¸c chøng tõ liªn quan nh phiÕu nghØ èm…sÏ ®îc chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n ®Ó kiÓm tra, tÝnh l¬ng cuèi th¸ng cho c«ng nh©n viªn vµ ®îc lu t¹i phßng kÕ to¸n cïng c¸c chøng tõ liªn quan Trong b¶ng chÊm c«ng §¸nh dÊu x ®èi víi ngêi ®i lµm §¸nh dÊu 0 ®èi v íi ngêi nghØ NghØ phÐp: P NghØ häc, häp: HT NghØ kh«ng l¬ng: KL NghØ chñ nhËt:CN NghØ bï: NB NghØ èm: O NghØ lÔ: L 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trung t©m th¬ng m¹i v©n hå Bé phËn: Ban gi¸m ®èc B¶ng chÊm c«ng Th¸ng 06 n¨m 2007 TT Hä vµ tªn 1 Vò ThÞ Thu H¬ng x Ph¹m ThÞ Th¸i Hµ x Ng« Thanh Hoµi x 2 x x x CN 0 0 0 4 x x x 5 x x x 6 x x x 7 x x x Ngêi duyÖt (Ký, ghi râ hä tªn Chñ nhËt: CN NghØ phÐp: P èm ®iÒu dìng: ¤ NghØ kh«ng l¬ng: KL NghØ chÕ ®é cã l¬ng hu: CL NghØ ngµy lÔ: L C«ng t¸c: CT 8 x x x 9 x x x CN 0 0 0 11 x x x 12 x x x 13 x x x 14 x x x 15 x x x 16 x x x CN 0 0 0 18 x x x 19 x x x 20 x x x Phô tr¸ch bé phËn (Ký, ghi râ hä tªn) Häc tËp: HT NghØ bï: NB Thai s¶n: TS Con èm: CO Tai n¹n: T 16 21 x x x 22 x x x 23 x x x CN 0 0 0 25 x x x 26 x x x 27 x x x Qui C¸c ngµy nghØ ra 28 29 30 31 c«ng P 0 CN L KL HT x x x 26 4 x x x 26 4 x x x 26 4 Ngêi chÊm c«ng (Ký, ghi râ hä tªn) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 5.4. B¶ng thanh to¸n l¬ng tæ, bé phËn §Ó thanh to¸n l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp cho ngêi lao ®éng hµng th¸ng kÕ to¸n p h¶i lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng tõng tæ, ®éi, ph©n xëng s¶n xuÊt vµ c¸c phßng ban c¨n cø vµo kÕt qu¶ tÝnh l¬ng cho tõng ngêi. Trªn b¶ng thanh to¸n l¬ng mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc ghi 1 dßng, vµ cÇn ghi râ tõng kho¶n tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n trî cÊp, khÊu trõ vµ sè tiÒn ngêi lo¹i ®éng ®îc lÜnh. Sau khi kÕ to¸n trëng kiÓm tra x¸c nhËn vµ ký, gi¸m ®èc duyÖt. B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng tæ, bé p hËn sÏ ®îc lµm c¨n cø ®Ó thanh to¸n l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi cho ngêi lao ®éng. Th«ng thêng t¹i c¸c doanh nghiÖp viÖc thanh to¸n l¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c cho ngêi lao ®éng ®îc chia lµm 2 kú. Kú I t¹m øng kho¶ng 50 ®Õn 60% l¬ng cÊp bËc cho ngêi lao ®éng trong th¸ng. Kú II thanh to¸n l¬ng sau khi tÝnh l¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶, c¸c kho¶n khÊu tõ vµo l¬ng doanh nghiÖp tiÕn hµnh tr¶ nèt sè cßn l¹i cho c«ng nh©n viªn. Nhng ®èi víi Trung t©m Th¬ng m¹i V©n Hå th× tiÕn hµnh tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n viªn mét lÇn vµo cuèi th¸ng. C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, hÖ sè l¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ trong th¸ng ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n l¬ng. Trong b¶ng thanh to¸n l¬ng Cét 1: HÖ sè l¬ng, ®©y lµ phÇn hÖ sè dùa trªn b»ng cÊp chuyªn m«n qu¸ tr×nh c«ng t¸c cña c¸n bé c«ng h©n viªn ®îc hëng. Cét 2: L¬ng c¬ b¶n = L¬ng tèi t hiÓu x hÖ sè l¬ng Trong ®ã: L¬ng tèi t hiÓu do nhµ níc qui ®Þnh hiÖn nay lµ 450.000® Cét 3: Phô cÊp tr¸ch nhiÖm, ®©y lµ møc phô cÊp dµnh cho gi¸m ®èc phã gi¸m ®èc. Trung t©m qui ®Þnh. Gi¸m ®èc phô cÊp: 0,4 Phã gi¸m ®èc: 0,3 TiÒn phô cÊp = Møc l¬ng tèi thiÓu x hÖ sè phô cÊp. Cét 4: Ngµy c«ng: §©y lµ sè ngµy c«ng nh©n viªn ®i lµm. Ngµy c«ng = Tæng ngµy trong th¸ng - Tæng ngµy nghØ trong th¸ng. Cét 5: TiÒn c«ng t¸c: §©y lµ sè tiÒn doanh nghiÖp chi chi ngêi lao ®éng khi ®i häc, häp…. Cét 6: L¬ng = thêi gian L¬ng c¬ b¶n Sè ngµy lµm viÖc theo chÕ ®é Sè ngµy lµm x viÖc thùc tÕ + trong th¸ng Sè ngµy lµm viÖc theo chÕ ®é lµ 26 ngµy Cét 7: Tæng thu nhËp = L¬ng thêi gian + TiÒn c«ng t¸c Cét 8: 5% BHXH = Tæng thu nhËp x 5% 17 Phô cÊp tr¸ch nhiÖm (nÕu cã) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cét 9: 1% BHYT = Tæng thu nhËp x 1% Cét 10: Thùc lÜnh = Tæng thu nhËp - 5% BHXH - 1% BHYT VD: Ban gi¸m ®èc Anh: Ng« Thanh Hoµi Chøc vô: Phã Gi¸m ®èc Cét 1: HÖ sè l¬ng anh ®îc hëng lµ: 2,65 Cét 2: L¬ng c¬ b¶n = 450.000 x 2,6 = 1.192.000®/th¸ng Cét 3: Phô cÊp TN = 450.000 x 0,3 = 135.000®/th¸ng Cét 4: Ngµy c«ng = 30 - 4 = 26 (ngµy) Cét 5: L¬ng thêi gian = x 26 + 135.000 = 1.327.000 (®/th¸ng) Cét 6: Anh Hoµi ®i häp nªn tiÒn c«ng t¸c cña anh lµ: 200.000 (®/th¸ng) Cét 7: Tæng thu n hËp = 1.327.5000 + 200.000 = 1.527.500(®/th¸ng) Cét 8: 5% BHXH = 1.527.500 x 5% = 76.375 (®/th¸ng) Cét 9: 1% BHYT = 1527.500 x 1% = 15.275 (®/th¸ng) Cét 10: Thùc lÜnh = 1.527.500 - 76.375 - 15275 = 1.435.850 (®/th¸ng) Cét 11: Ký nhËn sau khi ®· lÜnh l¬ng cña m×nh hoÆc lÜnh hé ngêi kh¸c ph¶i ký vµo b¶ng thanh to¸n l¬ng. Trêng hîp ngêi lao ®éng ®i v¾ng cha lÜnh hoÆc kh«ng ai lÜnh héi th× thñ quü ph ¶i lËp b¶ng ghi râ hä tªn ngêi cha lÜnh cïng víi sè tiÒn cña hä lµ nép cho kÕ to¸n ®Ó theo dâi vµ lµm thñ tôc thanh to¸n khi ngêi cha lÜnh ®Õn lÜnh. T¬ng tù vµo c¸ch tÝnh nh thÕ ta tÝnh ®îc l¬ng cho nh÷ng ngêi cßn l¹i trong phßng ban. §©y lµ c¬ së lËp b¶ng tæng hîp tiÒn l¬ng th¸ng cña doanh nghiÖp 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c«ng ty thùc phÈm hµ néi trung t©m th¬ng m¹i v©n hå Bé phËn: Ban gi¸m ®èc B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng Th¸ng 06 n¨m 2007 §VT: §ång TT Hä vµ tªn A B 1 Vò ThÞ Thu H¬ng 2 Ng« Thanh Hoµi 3 Ph¹m ThÞ Th¸i Hµ Céng HÖ sè l¬ng 1 5,32 2,65 2,96 10,93 Ngêi lËp biÓu (Ký, hä tªn) L¬ng c¬ b¶n 2 2.394.000 1.192.500 1.332.000 4.918.500 Phô cÊp TN 3 180.000 135.000 135.000 450.000 Ngµy c«ng 4 26 26 26 L¬ng thêi gian 5 2.574.000 1.327.500 1.467.000 5.368.500 TTkÕ to¸n (Ký, hä tªn) 19 TiÒn c«ng t¸c 6 300.000 200.000 200.000 700.000 Tæng thu C¸c kho¶n khÊu trõ nhËp 5%BHXH 1% BHYT 7 8 9 2.874.000 143.700 28.740 1.527.500 76.375 15.275 1.667.000 83.350 16.670 6.068.500 303.425 60.685 Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) Thùc lÜnh 10 2.701.560 1.435.850 1.566.980 5.704.390 Ký nhËn 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 5.5. B¶ng tæng hîp tiÒn l¬ng toµn doanh nghiÖp B¶ng nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh tæng hîp t×nh h×nh thanh to¸n tiÒn l¬ng cña toµn trung t©m, mçi bé phËn phßng ban ®îc ghi 1 dßng Ph¬ng ph¸p lËp C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng ®· lËp chi tiÕt cho tõng bé phËn tõng phßng ban, lÊy phÇn céng cña b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng bé phËn ®ã ®Ó lËp vµo b¶ng tæng hîp tiÒn l¬ng toµn doanh nghiÖp. Sè liÖu trªn b¶ng thanh to¸n l¬ng cho bé phËn vµ b¶ng tæng hîp tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp ph¶i khíp ®óng. Bëi ®ã lµ c¨n cø ®Ó tÝnh ph©n bæ chi phÝ tiÒn l¬ng, b¶o hiÓm cho c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp. 20
- Xem thêm -