Tài liệu Tích hợp liên môn của học sinh nếu cuộc sống thiếu nước thiếu dòng máu nóng

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 99 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

1. Tªn t×nh huèng: NÕu cuéc sèng thiÕu níc s¹ch? ThiÕu dßng m¸u nãng?? 2. Môc tiªu:  Chóng ta ®iÒu biÕt níc cã mét vai trß cùc k× quan träng ®èi víi cuéc sèng chóng ta v× thÕ chóng ta kh«ng thể thiÕu níc ®îc. Níc g¾n liÒn cuéc sèng sinh ho¹t h»ng ngµy, c¶ bªn trong vµ bªn ngoµi c¬ thÓ.  Cã c¸c lo¹i c©y trång vµ c¸c loµi ®éng vËt kh¸c còng vËy, thiÕu níc th× hÇu nh mọi sù sèng chÊm døt..VËy t¹i sao nhiÒu ngêi vÉn sèng l·ng phÝ trong khi nhiÒu ngêi kh¸c kh«ng cã níc s¹ch ®Ó sö dông. ThËt bÊt c«ng!!  Nguån níc s¹ch ®ang ngµy mét khan hiÕm chØ cßn l¹i nh÷ng nguån níc bÈn, bÞ « nhiÔm do sù thiÕu ý thøc cña mét sè ngêi. T×m Èn ®»ng sau sù thiÕu ý thøc ®ã sÏ dÉn đến hËu qu¶ cùc k× nghiªm träng.Tr¸i §Êt sÏ kh«ng cßn sù sèng vµ nguy c¬ hñy diÖt trong mét ngµy kh«ng xa.  Con ngêi ®· sö dông qu¸ l·ng phÝ nguån tµi nguyªn níc, g©y ra vÊn ®Ò cùc k× nghiªm träng g©y nªn nh÷ng vïng “Đất chết” do “Đất khát” !! nghiªm träng h¬n lµ con ngêi chÕt v× thiÕu níc s¹ch, réng h¬n lµ dÉn ®Õn nh÷ng cuéc chiÕn tranh ®Ó tranh giµnh nguån níc s¹ch quý b¸o!  Mçi ngêi chóng ta nh mét h¹t c¸t nhá n»m trªn mét sa m¹c réng lín nhng nh÷ng viÖc lµm cña b¹n còng phÇn nµo ®ã ¶nh hëng ®Õn xung quanh. ThÕ nªn mçi ngêi ph¶i nhËn thøc râ viÖc lµm cña m×nh xem ®ã lµ ®iÒu ®óng hay sai vµ t×m c¸ch h¹n chÕ nh÷ng viÖc lµm g©y ¶nh hëng, tån t¹i xung quanh.  B¹n sèng tiÕt kiÖm lµ nÒn g×n gi÷, n©ng cao sù sèng cho thÕ hÖ mai sau! Thêi gian sÏ cho b¹n c¬ héi ®Ó söa sai. V× vËy cÇn biÕt dõng l¹i ®óng lóc: “Hãy nhận ra trước khi là quá trể” 3.Tæng quan vÊn ®Ì gi¶i quyÕt t×nh huèng:  Sö dông c¸c kiÕn thøc v¨n häc, sinh häc, ®Þa lÝ, gi¸o dôc c«ng d©n vµo bµi viÕt.  Ph©n tÝch cho ngêi ®äc hiÓu vÒ vai trß to lín cña nguån níc s¹ch ®èi víi ®êi sèng con ngêi vµ c¸c loµi ®éng, thùc vËt kh¸c.  ThuyÕt minh níc nh dßng m¸u cña con ngêi, điều dĩ nhiên rằng con người sẽ chết nếu thiếu nước.  Lªn ¸n,phª ph¸n nh÷ng ngêi sèng l·ng phÝ,c«ng ty , xÝ nghiÖp ®· vµ ®ang g©y ¶nh hëng, « nhiÔm m«i trêng níc kh«ng xö lÝ níc th¶i mµ ®æ ra m«i trêng.  §a ra vµi dÉn chøng,chøng tá níc cã vai trß cùc k× quan träng.  Níc cung cÊp trong sinh ho¹t,trong nu«i trồng,tíi tiªu  Rót ra mét kÕt luËn cuèi cïng lµ: Níc kh«ng thÓ thiÕu trong cuéc sèng chóng ta!! 4. Ph¬ng ph¸p gi¶i quyÕt  MÆc dï,níc lµ mét tµi nguyªn cã thÓ kh«i phôc ®îc nhng nÕu khai th¸c qu¸ møc,kh«ng theo quy ®Þnh nhµ níc th× mét ngµy kh«ng xa, ta sÏ r¬i vµo t×nh tr¹ng bÕ tắc “ vì thiếu nguồn nước sạch” con người sẽ kém phát triễn, ảnh hưởng đến          thế hệ mai sau. Nếu không muốn rơi vào tình trạng đó thì mçi ngêi cÇn n©ng cao ý thøc b¶n th©n, ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn: trªn c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng, trong nhµ trêng th× ph¸t tê r¬i, sinh ho¹t díi cê… Nghiªm cÊm c¸c hµnh vi khai th¸c qu¸ møc nguån níc ngÇm, khoan giÕng tr¸i phÐp v× nh thÕ sÏ lµm « nhiÔm níc ngÇm. C«ng t¸c qu¶n lÝ nhµ níc cÇn ®îc n©ng cao trong viÖc xö ph¹t hµnh vi vi phạm trái phép. Nh÷ng ngêi cã tr¸ch nhiÖm, thÈm quyÒn trong nhµ níc, trong c«ng ty cÇn tõ chèi c¸c dù ¸n g©y « nhiÔm m«i trêng. T¸i chÕ níc bÈn vµo trong sinh ho¹t, thêng xuyªn kiÓm tra nguån níc ngÇm. Lµm ruộng bËc thang ®Ó gi¶m hao phÝ níc. X©y dùng m« h×nh tíi tiªu khoa học cho cây trồng đÓ gi¶m hao phÝ níc. Häc hái theo c¸c níc ph¸t triÓn nh: Singapo, NhËt, Hoa K×… Hä đã biÕt sö dông nguån níc thÝch hîp, hä t«n träng, tõng giät níc nh tõng h¹t ngäc trêi mµ tạo hóa của trời đã ban tặng. Mỗi ngêi d©n níc ta cũng cÇn ph¶i cã tinh thÇn ®ã. X©y dùng c¸c khu t¸i chế r¸c th¶i sinh ho¹t ®Ó gi¶m thiÓu sù « nhiÔm th¶i ra m«i trêng níc, sö dông hîp lÝ c¸c lo¹i ph©n bãn h÷u c¬ vµo trång trät nhÇm n©ng cao n¨ng suÊt c©y trång, h¹n chÕ sù « nhiÔm m«i trêng níc. Sö ph¹t nÆng c¸c trêng hîp vi ph¹m th¶i níc th¶i ra m«i trêng kh«ng x©y dông hÖ thèng níc th¶i. Më c¸c cuéc thi vÏ tranh vÒ ®Ò tµi níc th¶i ra m«i trêng mµ kh«ng x©y dùng hÖ thèng níc g©y « nhiÔm m«i trêng nhằm thúc đẩy tinh thần yêu quý thiên nhiên, yêu quý cuộc sống chúng ta.Chúng ta sẽ biết trân trọng những gì bên cạnh và hiểu ra lẽ”sống không phải chỉ sống cho bản thân mà phải biết sống vì cộng đồng, dân tộc”. 5. Thuyết minh và tiến hành giải quyết tình huống Theo thông kê của Liên Hợp Quốc hiện nay trên toàn cầu có khoảng 4,6 triệu người không có nước sạch sử dụng và cứ 20 giây lại có một trẻ em tử vong vì thiếu nước. Trong tương lai không xa lượng cầu sẽ vượt cung 40%. Chúng ta điều biết trong cơ thể nước chiếm hơn 90%. Trong đó khoảng 60-70% trọng lương cơ thể,nước phân phối ở khắp nơi: trong máu, bắp cơ, não bộ, phổi…Nước duy trì nhiệt độ trung bình cơ thể, nước đóng vai trò như bộ tản nhiệt trong thân ô tô, máy bay… Nước trở các chất dinh dưỡng và oxi nuôi tế bào, giúp cơ thể hấp thụ dể dàng các chất, phòng chóng sự đông cục máu ở các động mạch chủ của tim và não…giảm nguy cơ tai biến. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ thấy nước quan trọng như thế nào! Nếu không uống đủ nước sẽ đưa tới nhiều tay hại: mệt mõi, buồn ngủ, tóc rụng, da khô và dể nổi mụn. Còn đối với cây trồng nước tam gia vào quá trình quang hợp, là phương tiện vận chuyển các chất cần thiết trong cây, điều hòa hoạt đông của cây. Là yếu tố cần thiết cho quá trình quang hợp. Thiếu hoặc thừa nước quá trình quang hợp điều gặp khó khăn, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất. Nước nối liền cây với đất và sinh quyển góp phần tích cực trong việc đảm bảo mối quan hệ khắn khít giữa cơ thể và môi trường trong quá trình trao đổi giữa cây và môi trường đất nước là một xúc tác quan trọng vì có sự tham gia tích cực của ion trong nước.Vì thế, nước đóng vai trò như dòng máu đỏ của chúng ta và là nguồn sống của các loài động thực vật trên trái đất. Và thiếu nước ta sẽ chết. Một người có thể không ăn trong một ngày, thậm chí là cả tuần, nhưng không thể nhịn khát trong 3-5 ngày. Nước là máu, thiếu máu con người chẳng ai sống được! Thế nhưng một số người lại không nhận thức ra điều đó, họ lãng phí một cách vô tâm không hề nghĩ đến hậu quả về sau. Thiếu nước kéo theo nhiều hệ lụy: thiếu thực phẩm, thiếu sức khỏe, thiếu trường học, thiếu bình quyền và nghiêm trọng hơn là dẫn đến chiến tranh. Đây là điều chẳng ai muốn! Nước chiếm ¾ diện tích trái đất nhưng hầu hết là nước ngọt. Vì thế phải cần bảo vệ nguồn nước ngọt của chúng ta. Vì nó chính là mang sống là linh hồn tồn tại trong con người. Và cũng như ta cây trồng cũng cần nước. Nó cũng sẽ chết khi thiếu nước. Nước chảy trong con người cũng như máu đỏ, vì thế mỗi người cần có trách nhiệm bảo vệ nguồn nước. Thiếu nước thì đồng nghĩa sẽ thiếu tất cả, kể cả mạng sống . Đừng vì cái lợi hôm nay mà phải hi sinh cuộc sống thế hệ con em của chúng ta mai sau. Vì vậy hãy nghĩ kĩ trước khi làm một việc gì đó! Thời gian sẽ không bao giờ trở lại để ta sửa chữa lỗi lầm, hãy ý thức rõ điều đó. Hãy hiểu rằng nước là nguồn tài nguyên có hạng nên cần phải sử dụng hợp lí với khẩu hiệu: ” TẮT KHI KHÔNG SỬ DỤNG”. 6. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống  Thiếu nước là vấn đề quan trọng. Nó có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triễn của một đất nước.  Nước mang đến sự sống và cũng là yếu tố hủy diệt con người nếu sử dụng quá mức.  Thiếu nước là đồng nghĩa thiếu tất cả: sự tự do, hòa bình, kể cả mạng sống.  Sử dụng tiết kiệm nguồn nước hôm nay có nghĩa bạn đang tích góp trái ngọt cho thế hệ mai sau, đừng vì cái lợi trước mắt mà đánh đổ tất cả. HÌNH ẢNH VỀ NHẬP LỤT, HẠN HÁN HÌNH ẢNH VỀ THIÊN TAI VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG HÌNH ẢNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG HÌNH ẢNH VỀ BÃO BÀI TÌM HIỂU CỦA NHÓM 1 - TỔ 1- TÌNH TRẠNG NGẬP Ở BẠC LIÊU Mưa to, nhiều tuyến đường lớn ở Bạc Liêu chìm trong nước (08:39:00 AM 08/11/2014) (Tinmoitruong.vn) - Cơn mưa to suốt từ 2 giờ đến gần 6 giờ ngày 8/11 đã nhấn chìm thành phố Bạc Liêu trong biển nước. 15 tuyến đường lớn của thành phố Bạc Liêu ngập sâu trong nước từ 30 đến 60 cm. Nước tràn vào nhà dân tại các đường Hai Bà Trưng, Hà Huy Tập, Lê Văn Duyệt, Võ Thị Sáu, Bà Triệu... Tại tuyến đường Trần Phú cao nhất thành phố Bạc Liêu, nước cũng ngập đến 50 cm. Đây là cơn mưa to và kéo dài nhất xảy ra tại Bạc Liêu trong vòng 10 năm trở lại đây. Ảnh: minh họa Hiện trên các tuyến đường có hàng trăm xe máy của người dân bị chết máy phải dắt bộ do nước ngập không lưu thông được. Ông Lại Thanh Ẩn - Chánh Văn phòng Ban Phòng chống lụt bão tỉnh Bạc Liêu cho biết, do mưa to gây ngập nặng nhiều tuyến đường nên đến đầu giờ sáng 8/11 vẫn đang bị kẹt chưa đi được, chưa nắm được diễn biến của cơn mưa. Theo thông tin sơ bộ, cơn mưa diễn ra đồng thời tại nhiều huyện trong tỉnh Bạc Liêu. Tại huyện Đông Hải, theo Trưởng Đài Truyền thanh của huyện, cơn mưa kèm theo triều cường đã làm cho các xã ven biển của huyện bị ngập, hàng chục ha nuôi tôm bị ảnh hưởng. Ở thành phố Bạc Liêu, sau khi mưa đã ngưng được gần 1 giờ nước vẫn chưa rút do triều cường nên không tiêu nước được. Rất may là cơn mưa diễn ra vào ngày thứ 7, học sinh tiểu học được nghỉ nên không phải chịu cảnh lội nước đến trường. BÀI TÌM HIỂU CỦA NHÓM 2 - TỔ 2Bạc Liêu: Chủ động phòng chống thiên tai Đã viết vào 23 Tháng 7, 2012 lúc 17:24 Trong 6 tháng đầu năm, thiên tai đã gây thiệt hại lớn cho tỉnh Bạc Liêu: 6 người chết, 1 người bị thương, tổng thiệt hại do thiên tai ước tính gần 46 tỷ đồng… Hàng năm, cả nước nói chung và Bạc Liêu nói riêng phải đối mặt với nhiều loại thiên tai như lũ, bão, ngập úng, sạt lở đất… Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra lốc xoáy, mưa trái mùa, sét đánh… Các đợt lốc xoáy đã làm thiệt hại 203 căn nhà, có 7 trường hợp bị sét đánh làm 6 người chết và 1 người bị thương. Do ảnh hưởng của mưa trái mùa và cơn bão số 1, tổng diện tích muối bị thiệt hại 2 đợt lên đến 5.744 ha; diện tích lúa bị thiệt hại 6.600 ha. Tổng thiệt hại ước tính gần 46 tỷ đồng. Bằng sự quyết tâm của các cấp chính quyền và toàn thể cộng đồng, Bạc Liêu kêu gọi cộng đồng cùng chung tay ứng phó với thiên tai. Về các giải pháp lâu dài, Văn phòng Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh đề nghị lãnh đạo tỉnh cần ưu tiên triển khai một số chương trình, dự án gồm: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu neo đậu tàu tránh trú bão; triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro dựa vào cộng đồng”; triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của tỉnh Bạc Liêu; thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án nâng cấp đê biển Đông của tỉnh (Chương trình 667). Bên cạnh đó, cần trang bị cho tàu thuyền hoạt động xa bờ hệ thống máy định vị qua vệ tinh để công tác quản lý, kiểm đếm tàu thuyền được thuận lợi, hạn chế tối đa thiệt hại khi có bão, áp thấp nhiệt đới. Bạc Liêu cần khuyến khích và hỗ trợ mọi công dân, cộng đồng, các thành phần kinh tế cùng tham gia vào công tác chuẩn bị, bao gồm cả việc lập kế hoạch, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, đưa công tác này trở thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi thành phần kinh tế, của cộng đồng chứ không chỉ là của Nhà nước. Tỉnh cũng cần xây dựng một hệ thống giám sát, đánh giá công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai; thống nhất các đầu mối của hoạt động cứu trợ nhằm đơn giản hóa, tăng cường hiệu quả công tác này. Trước mắt Bạc Liêu cần khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hệ thống trao đổi, chia sẻ thông tin về thiên tai, trong đó bao gồm cả các số liệu về thiệt hại, nhu cầu cần cứu trợ, để mọi người, mọi tổ chức trong nước và quốc tế, cả các cơ quan báo chí, truyền thông có thể truy cập, chia sẻ, nhằm đưa ra các giải pháp và hành động nhanh nhất, hiệu quả nhất. Bạc Liêu đang triển khai xây dựng và hoàn thiện các bản đồ, cơ sở dữ liệu về lũ, ngập úng, sạt lở đất… tại những địa điểm, địa phương có mức độ rủi ro cao. Tỉnh cũng xây dựng các mô hình ứng phó với thiên tai với đầu vào là số liệu thời tiết, để có thể dự báo nguy cơ xảy ra thiên tai hay hiểm họa cho những vùng có tình trạng dễ bị tổn thương nhất. Đồng thời tỉnh tăng cường công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng cho quản lý thiên tai, chủ động ứng phó khi có sự cố thiên tai xảy ra./ BÀI VIẾT VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN CỦA HS VỀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG 1. Tên tình huống: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Nguyên nhân: - Do chất thải các xí nghiệp, nhà máy. - Do đời sống sinh hoạt con người. - Chặt phá, đốt rừng. - Xả rác bừa bãi, không đúng nơi quy định. - Xác sinh vật chết. - Khói, bụi của giao thông vận tải. 2. Mục tiêu giải quyết tình huống: - Bảo vệ môi trường sống xung quanh. - Tuyên truyền, vận động mọi người cùng chung tay góp phần bảo vệ môi trường. - Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người. - Trồng nhiều cây xanh. 3. Tổng quan về nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống. - Môn giáo dục công dân.- Môn sinh học- Môn hóa học.- Môn địa lí. 4. Giải pháp giải quyết tình huống. - Không xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi qui định. - Trồng nhiều cây xanh. - Tuyên truyền cho mọi người biết về tác hại của việc ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe con người. - Cùng nhau tham gia bảo vệ môi tường. 5. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống. Trong cuộc sống hiện nay của chúng ta, tình trạng môi trường ô nhiễm đang là một vấn đề nghiêm trọng bởi các chất hóa học, sinh học, tiếng ồn gây ảnh hưởng đến con người. Vì vậy, việc vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề ô nhiễm là một việc làm rất cần thiết. Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường bị ô nhiễm do chất thải sinh hoạt, chất thải của các nhà máy, xí nghiệp, giao thông vận tải...làm cho môi trường xung quanh thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Đây là vấn đề khá phổ biến mà các cấp chính quyền đang có những phương hướng giải quyết và cải thiện môi trường. Trong đó môi trường gồm có 3 loại chính: môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí. Vấn đề ô nhiễm môi trường đất là hậu quả các hoạt động của con người làm thay đổi các nhân tố sinh thái. Làm cho các vi sinh vật sống trong lòng đất kém phát triển do con người thiếu ý thức vứt rác bừa bãi, đặc biệt là người dân vứt bao bì ni lông xuống đất làm cản trở sự sinh trưởng của cây, như chúng ta đã biết túi ni lông là loại rác khó phân hủy nhất, phải mất hàng trăm năm mới hoàn toàn phân hủy hết. Sự tồn tại của nó sẽ gây ảnh hưởng ít, nhiều về môi trường đất, nó sẽ cản trở việc oxi đi qua đất, gây xói mòn, làm cho đất bạc màu, không tơi xốp, máu mỡ, kém chất dinh dưỡng, từ đó cây trồng kém phát triển, tăng trưởng chậm. Nghiêm trọng hơn là nó còn ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến sức khỏe con người. Vào mùa mưa túi ni lông sẽ ứ đọng nước thải và ngập úng là nơi sinh sản ra nhiều loài vi khuẩn gây bệnh như muỗi...Vì vậy chúng ta cần tìm hiểu rõ tác hại của ô nhiễm đất và khắc phục hậu quả bằng cách: “không vứt rác bừa bãi, đặc biệt là túi nhựa ni lông; trồng cây gây rừng chống xói mòn, lũ lụt; nâng cao ý thức trong cuộc sống”. Cần vận dụng kiến thức của mình đã học để giải quyết vấn đề, để đời sống của con người được ổn định. Ô nhiễm môi trường nước: là hiện tượng môi trường nước bị ô nhiễm bởi các chất thải của các nhà máy, xí nghiệp, chất thải sinh hoạt, xác sinh vật chết, đắm tàu, dầu tràn ra biển ...làm cho nguồn nước ô nhiễm. Do ý thức của người dân khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu rồi vứt bỏ xuống ao, hồ và trên đồng ruộng làm cho các loài sinh vật như cá, ốc...bị chết, làm cho hệ sinh thái mất cân bằng và làm hại đến sức khỏe của con người. Do xác sinh vật chết làm cho nguồn nước càng thêm bị ô nhiễm. Để giải quyết các vấn đề trên chúng ta nên vận dụng kiến thức của môn giáo dục công dân, môn sinh và môn hóa, địa để xử lí vấn đề ô nhiễm môi trường, nhằm nâng cao trình độ đạo đức cho con người. Áp dụng những kiến thức của môn sinh để chữa trị khi có người mắc bệnh, chúng ta cần sơ cứu trước khi đến bệnh viện. Còn đối với môn hóa, con người có thể tạo ra thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, mặt khác nó còn có thể giúp chúng ta chế tạo ra các loại thuốc để trị bệnh. Do ý thức của con người trong các sự việc trên, là học sinh chúng ta cần phải vận dụng các môn học để rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường như: không vứt rác bừa bãi, tuyên truyền mọi người phải bảo vệ môi trường và tiết kiệm nước vì nước không phải là vô tận. Khi nước bị ô nhiễm có thể gây ra nhiều căn bệnh gây hại đến sức khỏe con người, có thể gây tử vong khi tiếp xúc với nguồn nước bị ô nhiễm, không hợp vệ sinh. Hiện nay, tình trạng thế giới đang đứng trước nguy cơ thiếu nước sạch nghiêm trọng. Vì vậy việc vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường là rất cần thiết. Ô nhiễm môi trường không khí là hiện tượng môi trường không khí bị ô nhiễm do các chất phóng xạ, khói bụi của các xí nghiệp, nhà máy...thải ra bên ngoài có mùi khó chịu. Để giải quyết tình trạng này chúng ta nên trồng nhiều cây xanh và tuyên truyền các nhà máy, xí nghiệp xử lí các chất thải...Nhưng hàng trăm cây gỗ bị chặt phá do sự thiếu hiểu biết của người dân, làm cho không khí ô nhiễm trầm trọng, về vấn đề này chúng ta nên áp dụng môn “Giáo dục công dân” để giải quyết vấn đề, vì sau khi học môn này sẽ làm cho tính cách và phẩm chất đạo đức của chúng ta tốt hơn. Hiện nay về việc sử dụng túi ni lông rồi đốt là vấn đề nghiêm trọng đến việc ô nhiễm không khí, ni lông là loại túi nhựa vì thế khi chúng ta đốt nó sẽ mùi hôi khó chịu và khi chúng ta hít vào sẽ gây ra nhiều chịu chứng bệnh. Những nguyên nhân trên chỉ là một phần gây ra ô nhiễm không khí. Vấn đề trên còn liên quan đến môn địa lí và lịch sử vì sự tham vọng của các nước đế quốc dẫn đến các cuộc chiến tranh diễn ra trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Nước ta là đất nước có vị trí địa lí và giàu tài nguyên nên không tránh khỏi sự tham vọng của các nước khác xâm lược. Cứ mỗi chiến tranh đi qua đã để lại một hậu quả vô cùng nghiêm trọng về vật chất lẫn tinh thần gây đau thương mất mát cho hàng triệu đồng bào và làm cho môi trường bị ô nhiễm rất nhiều. Khi Mĩ xâm lược nước ta, chúng đã rải khoảng 80 triệu lít chất diệt cỏ. Trong đó, phần lớn là chất độc màu da cam, là chất có chứa chất độc đioxin, làm cây cối bị chết, làm chết nhiều loài động vật, nghiêm trọng hơn là nó đã gây ra ô nhiễm môi trường rất nặng nề trong thời gian dài, tiêu hủy nhiều diện tích rừng , làm cho diện tích rừng nước ta giảm đáng kể, nêu ra giải pháp để cải thiện môi trường bằng một số biện pháp sau: trồng nhiều cây xanh ở các khu vực trống; tuyên truyền và vận động các nhà máy, xí nghiệp tìm ra các giải pháp xử lí chất thải; các cấp chính quyền cần phải tăng cường tìm ra các biện pháp tốt nhất để giải quyết và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường; giáo dục và nâng cao ý thức cho người dân. Và chúng ta cần học tập nhiều để giải quyết vấn đề trên. 6. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống Qua những tác động làm ô nhiễm môi trường trên cho chúng ta thấy tuy hành động nhỏ nhưng tác động lớn đến cuộc sống của chúng ta, vì vậy là học sinh chúng ta cần phải bảo vệ môi trường, tuyên truyền và vận động mọi người cùng chung tay góp sức bảo vệ môi trường. Đặc biệt là phải vận dụng kiến thức để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường và các vấn đề thực tiễn khác.
- Xem thêm -