Tài liệu Thuyết trình thuế tài nguyên

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 86 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

22/11/2011 Thuế tài nguyên Danh sách nhóm Họ và tên Mã số sinh viên Lê Thị Kim Dung 0856080031 Nguyễn Thị Dung 0856080032 Nguyễn Thị Dung 0856080033 Nguyễn Thị Thùy Dung 0856080034 Đặng Minh Đăng 0856080044 Nội dung I. Giới thiệu chung 1. Định nghĩa 2. Các loại thuế tài nguyên II. Nội dung 1. Cơ sở pháp lý của việc sử dụng thuế 2. Đối tượng tính thuế 3. Người nộp thuế 4. Căn cứ tính thuế 5. Miễn, giảm thuế. III.Những kết quả đạt được 22/11/2011 Thuế tài nguyên I. Giới thiệu chung 1. Định nghĩa  Thuế tài nguyên là một trong những công cụ kinh tế, thể hiện vai trò sở hữu nhà nước đối với tài nguyên quốc gia  Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên của các tổ chức, cá nhân. 22/11/2011 Thuế tài nguyên  Mục đích của thuế tài nguyên là: - Hạn chế các nhu cầu không cấp thiết trong sử dụng tài nguyên. - Hạn chế các tổn thất tài nguyên trong quá trình khai thác và sử dụng - Tạo nguồn thu cho Ngân sách và điều hoà quyền lợi của các tầng lớp dân cư về việc sử dụng tài nguyên. 22/11/2011 Thuế tài nguyên 2. Các loại thuế tài nguyên • Thuế sử dụng đất • Thuế sử dụng nước • Thuế rừng • Thuế tiêu thụ năng lượng • Thuế khai thác tài nguyên khoáng sản ……………………………………. 22/11/2011 Thuế tài nguyên II. NỘI DUNG I. Cơ sở pháp lý  Tính tới ngày 01 tháng 7 năm 2010. • Pháp lệnh thuế tài nguyên số 05/1998/PLUBTVQH10 (thay thế Pháp lệnh thuế TN ban hành ngày 30 tháng 3 năm 1990.) • Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên số 07/2008/PL-UBTVQH12.  Từ ngày 01 tháng 7 năm 2010 • Luật thuế tài nguyên. 22/11/2011 Thuế tài nguyên 2. Đối tượng tính thuế 22/11/2011 Thuế tài nguyên 1. Khoáng sản kim loại 22/11/2011 Thuế tài nguyên 22/11/2011 Thuế tài nguyên Đất hiếm 22/11/2011 Thuế tài nguyên 2.Khoáng sản không kim loại 22/11/2011 Thuế tài nguyên 22/11/2011 Thuế tài nguyên Đá quý 22/11/2011 Thuế tài nguyên 22/11/2011 Thuế tài nguyên 3.Dầu mỏ 22/11/2011 Luật thuế TN Thuế tài nguyên Dầu thô 22/11/2011 Thuế tài nguyên 4. Khí đốt 22/11/2011 Luật thuế TN Thuế tài nguyên • Khí thiên nhiên, khí than 22/11/2011 Thuế tài nguyên 5. Sản phẩm rừng tự nhiên 22/11/2011 Thuế tài nguyên
- Xem thêm -