Tài liệu Thuyết trình quản trị kinh doanh quốc tế chiến lược kinh doanh quốc tế

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

SVTH: QT.Đêm2 _ CH22_Nhóm 1 GV: NCS. Nguyễn Thanh Trung LOGO Danh sách nhóm Nguyễn Bảo Trung Lê Tuấn Anh Nguyễn Trường Giang Nguyễn Huỳnh Nhi Khoa Nguyễn Duy Nam Trần Thanh Nhật Nguyễn Thị Xuân Thu Nội dung trình bày Xây dựng chiến lược Phân loại chiến lược Cơ cấu tổ chức thích ứng cho từng loại chiến lược Xây dựng chiến lược Khái Niệm “Chiến lược công ty là những hành động mà các nhà quản lý thực hiện để đạt được các mục tiêu của công ty” Xây dựng chiến lược Định hướng chiến lược của MNC Thiết kế chiến lược Thực hiện chiến lược Ñaùnh giaù vaø kieåm soaùt hoaït ñoäng Xây dựng chiến lược Định hướng chiến lược của MNC Vị Tộc Những MNC tìm cách bán cùng một loại sản phẩm tại thị trường nội địa và nước ngoài Đa cực Tạo ra những kế hoạch chiến lược nhằm đáp ứng những nhu cầu của từng quốc gia với những bản sắc văn hóa riêng. Khu vực Sự kết hợp giữa định hướng vị tộc và đa cực, thỏa mãn nhu cầu của một khu vực. Toàn cầu Xem xét và tổ chức hoạt động của nó trên cơ sở toàn thế giới. Xây dựng chiến lược Tiêu thức Vị Tộc Đa cực Khu vực Toàn cầu Nhiệm vụ Lợi nhuận Sự công nhận của công chúng Lợi nhuận + sự công nhận Lợi nhuận + sự công nhận Điều khiển Từ trên xuống Từ dưới lên Thỏa thuận song phương Thỏa thuận song phương Chiến lược Hợp nhất toàn cầu Đáp ứng quốc gia Đáp ứng khu vực Hợp nhất toàn cầu và đáp ứng quốc gia Cơ cấu tổ chức Theo sản phẩm Theo quốc gia Phối hợp cơ cấu sp và khu vực theo ma trận Cơ cấu mạng toàn cầu Văn Hóa Nước chủ nhà Nước khách Khu vực Toàn cầu Kỹ thuật Sx hàng loạt Sx theo lô Uyển chuyển Uyển chuyển Marketing Theo phong cách NCN Văn hóa địa phương Văn hóa khu vực Toàn cầu nhưng chú ý đặc thù địa phương Lợi nhuận Chuyển về NCN Đầu tư trở lại nước khách Tái phân phối trong khu vực Tái phân phối phạm vi toàn cầu Nhân sự Từ NCN Sử dụng người địa phương Sử dụng người trong khu vực Sử dụng nhân lực trên cơ sở toàn cầu Xây dựng chiến lược Xây dựng chiến lược 1. Đánh giá môi trường bên ngoài - Thu thập thông tin - Phân tích thông tin  Mục đích : Giúp nhà quản trị nhận rõ - Những đặc trưng kinh tế quan trọng của ngành. - Những lực lượng tác động có thể làm thay đổi ngành. - Những hướng cạnh tranh trong ngành. - Những yếu tố thành công then chốt. Xây dựng chiến lược  Thu thập thông tin - Các chuyên gia trong ngành phân tích khuynh hướng của ngành và xây dựng dự báo tương lai. Sử dụng số liệu quá khứ trong ngành. Những nhà quản trị giàu kinh nghiệm đưa ra những dự báo trong vòng vài năm tới. Sử dụng mô hình toán để mô phỏng và dự báo tương lai Xây dựng chiến lược  Phân tích thông tin Nhöõng ngöôøi döï ñònh xaâm nhaäp Nhaø cung caáp Nhöõng nhaø caïnh tranh trong ngaønh Söï caïnh tranh cuûa coâng ty Saûn phaåm thay theá Ngöôøi mua Xây dựng chiến lược 1. Đánh giá môi trường bên trong - Nguồn lực vật chất và năng lực của nhân viên o Nguồn lực vật chất: là những tài sản mà một MNC sử dụng để thực hiện các kế hoạch chiến lược. o Năng lực nhân viên: Thể hiện những khả năng, tài năng của con người. Xây dựng chiến lược 2. Đánh giá môi trường bên trong - Phân tích chuỗi giá trị, trong đó xem xét sự hợp nhất của các nguồn lực để tạo ra năng lực và khả năng sinh lợi của công ty. o Chuỗi giá trị thể hiện phương thức phối hợp các hoạt động chủ yếu và hỗ trợ trong việc tạo ra/ cung cấp hàng hóa, dịch vụ và trong việc tìm kiếm những giải pháp nhằm gia tăng tỉ suất lợi nhuận. Cô sôû haï taàng (caáu truùc, laõnh ñaïo) Nguoàn nhaân löïc Nghieân cöùu vaø phaùt trieån Quaûn trò cung öùng Ñaàu vaøo Thöïc hieän Ñaàu ra Marketing vaø baùn haøng Dòch vuï Xây dựng chiến lược 3. Hoạch định chiến lược - Xác định chiến lược có hiệu quả nhất phù hợp với thực trạng của công ty. o Chiến lược chung o Chiến lược cạnh tranh. Xây dựng chiến lược Chiến lược chung Chiến lược khác biệt (Differentiation Strategy): cung cấp giá trị vượt trội cho khách hàng Chiến lược chi phí thấp (Low – cost Strategy): tìm phương thức sản xuất, phân phối hiệu quả hơn. Xây dựng chiến lược Phaïm vi thò tröôøng caïnh tranh (Scope of competitive market) Lôïi theá caïnh tranh (Source of competitive advantage) Chi phí thaáp (Lower cost) Dò bieät (Differentiation) Thò tröôøng roäng Broad market Daãn ñaàu chi phí thaáp General cost leader Dò bieät General differentiation Thò tröôøng aån khuaát Niche market Taäp trung daãn ñaàu Taäp trung taïo söï chi phí thaáp khaùc bieät Focused cost leader Focused differentiation Xây dựng chiến lược Chiến lược cạnh tranh Chiến lược tấn công Hướng trực tiếp vào đối thủ mà MNC muốn giành thị phần Chiến lược phòng thủ Đẩy lui hoặc cản trở chiến lược tấn công của đối phương Chiến lược né tránh đối đầu Tấn công vào thị trường khác => kéo dãn, làm yếu nguồn lực đối phương. Xây dựng chiến lược  Thực hiện chiến lược - Định vị : lựa chọn khu vực thị trường để KDQT - Quyền sở hữu. - Chiến lược chức năng: o o o o Marketing Sản xuất Tài chính Nhân sự Xây dựng chiến lược  Kiểm tra và đánh giá - Tỷ suất hoàn vốn đầu tư ROI Sự tăng trưởng của mức bán hay thị phần Chi phí Sự phát triển sản phẩm mới Mối quan hệ giữa MNC và nước sở tại Sự quản lý Phân loại chiến lược Cao Áp lực giảm chi phí Thấp Chiến lược toàn cầu (Global Standardization Strategy ) Chiến lược xuyên quốc gia (Transnational strategy) Chiến lược quốc tế (International Strategy) Chiến lược địa phương hóa (Localization Strategy) Thấp Cao Áp lực đáp ứng địa phương www.themegallery.com C om pany Lo go
- Xem thêm -