Tài liệu Thuyết quản lý mục tiêu (mbo) và sự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi cña nÒn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ níc b¾t ®Çu tõ ph¬ng híng do §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI v¹ch ra vµ tiÕp tôc ®îc kh¼ng ®Þnh trong NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VII (1991-1996), lÇn thø VIII (1996-2000). Trong nh÷ng n¨m qua ho¹t ®éng tiÒn tÖ, tÝn dông ng©n hµng ®· thùc hiÖn chiÕn lîc ®æi míi m¹nh mÏ c¸c ho¹t ®éng cña m×nh. Ho¹t ®éng ng©n hµng ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch vÒ mäi mÆt gãp phÇn quan träng vµo viÖc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn liªn tôc víi tèc ®é cao Cïng víi sù vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ hÖ thèng ng©n hµng còng ®· vµ ®ang vËn hµnh kÞp thêi ®Ó thÝch nghi víi ®IÒu kiÖn míi, c«ng cuéc ®æi míi ®· vµ ®ang diÔn ra víi nh÷ng chuyÓn biÕn nhanh chãng, s©u s¾c song còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n víng m¾c. Còng nh c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹I kh¸c hÖ thèng Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam ®· x¸c ®Þnh ®îc môc tiªu chÝnh trong n¨m 2000 vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo lµ x©y dùng ng©n hµng C«ng th¬ng theo m« h×nh Ng©n hµng th¬ng m¹I cã tæ chøc vµ bé m¸y tinh gän phï hîp víi ho¹t ®éng kinh doanh vµ tiÕn tíi cã ®ñ ®IÒu kiÖn héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ. Ng©n hµng C«ng th¬ng lµ doanh nghiÖp quèc doanh thùc hiÖn chñ tr¬ng cña §¶ng vµ nhµ níc lµ huy ®éng mäi nguån vèn nhµn rçi trong níc vµ ngoµI níc thµnh nguån vèn trùc tiÕp ®Ó dÇu t ph¸t triÓn trong ®ã nguån vèn trong níc mang tÝnh quyÕt ®Þnh. Trong c¸c doanh nghiÖp nguån vèn lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®îc. Do ®ã ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu cña kÕ ho¹ch 5 n¨m ph¸t triÓn kinh tÕ tõ 1996 ®Õn 2000. §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· x¸c ®Þnh vèn lµ nhu cÇu mang tÝnh cÊp b¸ch, nã ®ßi hæi c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt tµI chÝnh vµ ng©n hµnglµ nh÷ng c¬ quan tham gia trùc tiÕp cÇn ®I s©u nghiªn cøu ®Ó cã híng ®I cïng nh gi¸m s¸t thùc tÕ nh»m t¹o ra nguån vèn ®ñ søc ®¸p øng cho nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi Lµ mét c¸n bé trong ngµnh ng©n hµng nãi chung vµ Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Lu X¸ nãi riªng, qua thùc tÕ thùc hiÖn nhiÖm vô huy ®éng vµ sö dông nguån vèn cïng víi nh÷ng kiÕn thøc lý luËn tiÕp thu qua thêi gian häc tËp ë trêng t«I xin chän ®Ò tµI: Gi¶i ph¸p t¨ng cêng huy ®éng vèn kinh doanh cña Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Lu X¸ - Thµnh phè Th¸i Nguyªn lµm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 m×nh. Chuyªn ®Ò ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn ®îc kÕt cÊu lµm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: Vèn kinh doanh vµ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kinh doanh cña ng©n hµng th¬ng m¹i Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn cña Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Lu X¸ - Th¸i Nguyªn Ch¬ng III: Gi¶I ph¸p nh»m t¨ng cêng huy ®éng vèn ë Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Lu X¸ §Ò tµi nghiªn cøu lµ mét lÜnh vùc phøc t¹p, do vËy trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu lý luËn mÆc dï ®· ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cña c¸c thÇy c«, ban l·nh ®¹o Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Lu X¸, vµ c¸c ®ång nghiÖp cïng víi sù nç lùc cña b¶n th©n song chuyªn ®Ò tèt nghiÖp còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ vµ thiÕu sãt. T«i rÊt mong nhËn ®îc sù tham gia ®ãng gãp ý kiÕn cña nh÷ng ai quan t©m ®Õn ®Ò tµI nµy ®Ó chuyªn ®Ò ®îc hoµn thiÖn h¬n T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I:Vèn kinh doanh vµ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kinh doanh cña ng©n hµng th¬ng m¹i I. Nguån vèn vµ vai trß cña nguån vèn ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng 1. Kh¸i niÖm Nguån vèn cña ng©n hµng th¬ng m¹i lµ nh÷ng gi¸ trÞ tiÒn tÖ do ng©n hµng t¹o lËp vµ huy ®éng ®îc dïng ®Ó cho vay ®Çu t vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c cña ng©n hµng 2. Vai trß Trong ho¹t ®éng kinh doanh cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng cÇn ph¶I cã vèn. Vèn lµ c«ng cô chñ yÕu quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng lùc kinh doanh. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp ph¶i t¹o ra nguån vèn ban ®Çu cÇn thiÕt tríc hÕt lµ ph¶I cã ®ñ vèn ®IÒu lÖ nh luËt ®Þnh ®ång thêi trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, ph¶I ch¨m lo lµm cho vèn t¨ng trëng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ më réng s¶n xuÊt kinh doanh. Riªng ®èi víi kinh doanh ng©n hµng, vèn kh«ng nh÷ng lµ ph¬ng tiÖn kinh doanh chÝnh mµ cßn lµ ®èi tîng kinh doanh chñ yÕu cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹I. Do vËy nguån vèn vµ chÝnh s¸ch huy ®énh vèn lµ vÊn ®Ò kh«ng chØ quyÕt ®Þnh ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn më réng kinh doanh mµ nã cßn quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹I cña ng©n hµng. Ng©n hnµg lµ tæ chøc kinh doanh lo¹I hµng ho¸ ®Æc biÖt trªn thÞ trêng. Nh÷ng ng©n hµng cã khèi lîng vèn lín, tÝnh æn ®Þnh cao lµ nh÷ng ng©n hµng cã thÕ m¹nh trong ho¹t ®éng kinh doanh. ChÝnh v× vËy cã thÓ nãi nguån vèn lµ ®IÓm xuÊt ph¸t ®Çu tiªn trong chu kú kinh doanh cña c¸c ng©n hµng vµ quyÕt ®Þnh ®Õn quy m« ho¹t ®éng tÝn dông còng nh c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹I. Nãi c¸ch kh¸c: Nguån vèn cã vai trß ®Æc biÖt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c ng©n hµng thÓ hiÖn ë nh÷ng ®IÓm sau: - Nguån vèn quyÕt ®Þnh ®Õn quy m« ho¹t ®éng cña ng©n hµng Quy m« ho¹t ®éng cña ng©n hµng phô thuéc vµo khèi lîng vèn cña ng©n hµng cô thÓ lµ: Víi khèi lîng vèn cµng lín th× quy m« ho¹t ®éng cña ng©n hµng cµng lín (trong ®IÒu kiÖn ph¶I c©n ®èi ®îc nguån vèn vµ sö dông vèn, nÕu nguån vèn nhiÒu mµ kh«ng cho vay ®îc th× sÏ trë thµnh ø ®äng vèn). Mét ng©n hµng ®îc ®¸nh gi¸ lµ lín hay nhá tríc hÕt lµ ph¶I xem nguån vèn vµ sö dông vèn lín hay nhá. Nãi chung ng©n hµng nhá vÒ mäi 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 mÆt nh: sù qu¶n lý, sù ®a d¹ng cña nguån vèn vµ c¸c nghiÖp vô cïng víi uy tÝn cña ng©n hµng ®ã trªn thÞ trêng kinh doanh. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, c¸c ng©n hµng nhá Ýt cã chiÒu s©u vÒ c«ng t¸c qu¶n lý h¬n, tiÒn l¬ng Ýt h¬n, c¬ héi ph¸t triÓn thÞ trêng Ýt h¬n. trong khi c¸c ng©n hµng thêng bã hÑp trong ph¹m vi hÑp, râ rµng tÝnh ®a d¹ng lµm cho rñi ro gia t¨n, c¸c kho¶n môc ®Çu t kÐm ®a d¹ng. - Nguån vèn quyÕt ®Þnh ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n chi tr¶ cña ng©n hµng Nguån vèn lín gióp cho ng©n hµng cã ®ñ tµi chÝnh ®Ó kinh doanh ®a n¨ng trªn thÞ trêng tr¸nh ®îc h×nh thøc kinh doanh ®¬n ®iÖu Cã nguån vèn lín ng©n hµng sÏ më ra c¸c ho¹t ®éng kinh doanh nh: Liªn doanh, liªn kÕt, kinh doanh nghiÖp vô thuª mua, nghiÖp vô kinh doanh chøng kho¸n … tõ ®ã viÖc thanh to¸n vµ chi tr¶ cña ng©n hµng sÏ ®¶m ®¶m b¶o ë mäi thêi ®IÓm cho dï nÒn kinh tÕ ®ang t¨ng trëng thuËn lîi hay nh÷ng lóc gÆp khã kh¨n. C¸c ng©n hµng nhá nãi chung do nguån vèn nhá nªn kh«ng nh¹y bÐn ®èi víi sù biÕn ®éng vÒ l·i suÊt ®· ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng©n hµng do tÝnh chÊt cña c¸c lo¹i nguån vèn vµ kh¶ n¨ng dù tr÷ thÊp. Ngoµi ra cßn cã yÕu tè kh¸c ®ãng gãp vµo viÖc c¸c ng©n hµng nhá hay gÆp nhiÒu rñi ro h¬n c¸c ng©n hµng lín ®îc thÓ hiÖn rÊt râ c¸c ng©n hµng cæ phÇn ®ã lµ thÞ trêng cæ phiÕu cña hä thêng bÞ giíi h¹n, ®IÒu nµy ®· ®Æt hä vµo thÕ bÊt lîi nÕu khi cÇn quyÕt ®Þnh ®Ó thùc hiÖn t¨ng vèn, tuy nhiªn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng ta kh«ng nªn cho r»ng c¸c ng©n hµng lín kh«ng bÞ rñi ro. - Nguån vèn quyÕt ®Þnh ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh sù ®øng v÷ng trong c¹nh tranh cña ng©n hµng th¬ng m¹i Trong ho¹t ®éng cña ngµnh ng©n hµng, c¸c ng©n hnµg lín cã ®IÒu kiÖn thuËn lîi trong c¹nh tranh h¬n c¸c ng©n hµng nhá. Ng©n hµng lín thêng cã vèn lín, cã mµng líi ho¹t ®éng réng, tr×nh ®é c¸n bé nh©n viªn cao, c«ng nghÖ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i h¬nvµ nh÷ng ng©n hnµg nµy thêng g©y ®îc uy tÝn cao trong thÞ trêng. Tõ ®ã cho phÐp c¸c ng©n hµng lín cã ®iÒu kiÖn c¹nh tranh trªn tÊt c¶ c¸c mÆt nhÊt lµ quy m« t¹o tiÒn, hay l·i suÊt thÊp nhê ®ã lµm cho l·i suÊt ®Çu vµo sÏ thÊp t¹o ®IÒu kiÖn ®Ó ph©n bæ ®Çu t tÝn dông vµo nhiÒu ngµnh kh¸c nhau, t¹o kh¶ n¨ng sinh lêi cao tõ ®ã h¹n chÕ ®îc rñi ro. Thùc tÕ chøng minh r»ng ng©n hµng cã vèn ®Çu t lín, r×nh ®é nghiÖp vô cao, ph¬ng tiÖn kü thuËt hiÖn ®¹I th× sÏ cã nhiÒu kh¶ n¨ng tang ®îc nguån vèn huy ®éng. Mét ng©n hµng cã nguån vèn lín sÏ thuËn lîi trong 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 viÖc më réng quan hÖ tÝn dông®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vÒ quy m«, khèi lîng vèn cho vay, chñ ®éng vÒ thêi h¹n cho vay, thËm chÝ quyÕt ®Þnh møc l·I suÊt võa ph¶I cho kh¸ch hµng, u ®·I c¸c kh¸ch hµng cã quan hÖ thêng xuyªn cã uy tÝn víi ng©n hµng. §IÒu ®ã ®· thu hót kh¸ch hµng ®Õn víi ng©n hµng ngµy cµng nhiÒu lµm cho doanh sè ho¹t ®éng t¨ng lªn nhanh chãng. Vèn ®I vay cña ng©n hµng th¬ng m¹I chiÕm mét tû träng lín trong tæng nguån vèn, hay nãi c¸ch kh¸c ®ã lµ nguån vèn mµ ng©n hµng th¬ng m¹I ®· huy ®éng ®îc trong nÒn kinh tÕ. §Ó cã ®îc nguån vèn ®a d¹ng vµ phong phó ng©n hµng th¬ng m¹I ph¶I t¹o ra ®îc quü dù tr÷ cÇn thiÕt s¬ cÊp vµ thø cÊp, ®ång thêi ®a d¹ng ho¸ nguån vèn, cô thÓ lµ ph¶I cã nguån vèn trung vµ dµI h¹n thÝch hîp ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng cña ng©n hµng ®a n¨ng, lu«n gi÷ ®îc thÕ c¹nh tranh vµ uy tÝn kh«ng ngõng ®îc n©ng cao. II. Néi dung kÕt cÊu vµ tÝnh chÊt nguån vèn cña ng©n hµng th¬ng m¹I 1. Vèn tù cã Vèn tù cã lµ nh÷ng gi¸ trÞ tiÒn tÖ do ng©n hµng t¹o lËp nªn vµ thuéc vÒ së h÷u cña ng©n hµng cßn gäi lµ vèn riªng cã cña ng©n hµng 1.1. C¸c bé phËn cÊu thµnh vèn tù cã a. Vèn ®IÒu lÖ Vèn ®IÒu lÖ lµ møc vèn ®îc ghi trong ®IÒu lÖ ho¹t ®éng cña ng©n hµng khi thµnh lËp, vèn ®IÒu lÖ cña ng©n hµng kh«ng nhá h¬n møc vèn ph¸p ®Þnh Vèn ph¸p ®Þnh lµ møc vèn tèi thiÓu mµ ph¸p luËt quy ®Þnh ph¶I cã khi ng©n hµng míi thµnh lËp Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng vèn ®IÒu lÖ kh«ng ®îc ngõng bæ sung t¨ng thªm tõ c¸c nguån vèn ®ã lµ: + Nguån tõ lîi nhuËn ®îc gi÷ l¹I ®Ó bæ sung t¨ng vèn cho ng©n hµng (quü dù tr÷ bæ sung vèn ®IÒu lÖ) + Víi c¸c ng©n hµng cæ phÇn cã thÓ ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu míi ®Ó t¨ng vèn Vèn ®IÒu lÖ cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹I do c¸c chñ së h÷u ®ãng gãp(tuú theo tõng lo¹I ng©n hµng) cô thÓ: - Ng©n hµng th¬ng m¹I quèc doanh: do ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp - Ng©n hµng t nh©n: do c¸c t nh©n ®ãng gãp - Ng©n hµng liªn doanh: do sù ®ãng gãp gi÷a c¸c bªn liªn doanh 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµI do ng©n hµng chÝnh cña ng©n hµng níc ngoµI ®Çu t vµo b. Quü dù tr÷ Quü dù tr÷ ®Ó bæ sung vèn ®IÒu lÖ ®îc trÝch tõ lîi nhËn vµ ®îc dïng ®Ó bï ®¾p rñi ro Môc ®Ých cña viÖc lËp quü nµy lµ ®Î t¹o c¬ së kh«ng ngõng t¨ng cuêng nguån vèn cho ng©n hµng. Theo quy ®Þnh cña Thèng ®èc Ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam vÒ viÖc trÝch lËp quü: - §èi víi quü dù tr÷ bæ sung vèn ®IÒu lÖ: hµng n¨m sau khi quyÕt to¸n n¨m tµI chÝnh, nÕu ng©n hµng kinh doanh cã l·I sÏ ph¶I trÝch 5% trªn lîi nhuËn rßng ®Ó thiÕt lËp quü dù tr÷ bæ sung vèn ®IÒu lÖ - §èi víi quü dù tr÷ dù phßng bó ®¾p rñi ro: trÝch 10% lîi nhuËn rßng ®Ó thiÕt lËp quü nµy - VÒ viÖc qu¶n lý dù tr÷ c¸c ng©n hµng ph¶I më tµI kho¶n riªng ®Ó theo dâi tõng quü trªn c. Vèn kh¸c NgoµI hai nguån vèn trªn vèn tù cã cña ng©n hµng th¬ng m¹I cßn ®îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån vèn kh¸c nh: - Gi¸ trÞ tµI s¶n cè ®Þnh t¨ng thªm do ®¸nh l¹I - Lîi nhuËn cha ph©n chia (chªnh lÖch gi÷a thu nhËp vµ chi phÝ) - C¸c lo¹I vèn hoÆc quü cha sö dông ®Õn cã thÓ dïng vµo kinh doanh - C¸c quü nh: Quü khen thëng, quü phóc lîi, vèn ng©n s¸ch cña nhµ níc ®IÒu cho ng©n hµng cho vay dµI h¹n C¸c nguån vèn trªn thuéc quyÒn së h÷u cña ng©n hµng t¹o thµnh vèn tù cã Ng©n hµng lµ chñ nguån vèn vµ sö dông vµo môc ®Ých kinh doanh chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc trong viÖc b¶o toµn vèn lµm cho nguån vèn ®ã sinh lêi kh«ng ngõng t¨ng lªn 1.2. TÝnh chÊt cña nguån vèn tù cã Vèn tù cã mang tÝnh chÊt thêng xuyªn æn ®Þnh, møc vèn cña nguån vèn nµy vµ sù t¨ng trëng cña nã thÓ hiÖn n¨ng lùc vµ thÕ ph¸t triÓn cña mét ng©n hµng th¬ng m¹i. Nã æn ®Þnh h¬n rÊt nhiÒu so víi vèn huy ®éng 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Møc vèn tù cã cña ng©n hµng cao hay thÊp phô thuéc vµo n¨ng lùc kinh doanh vµ n¨ng lùc tµI chÝnh. Mét ng©n hµng muèn cã nguån vèn tríc hÕt ph¶I cã vèn tù cã bëi v×: + Vèn tù cã quyÕt ®Þnh n¨ng lùc vµ kh¶ n¨ng cho vay cña ng©n hµng, quyÕt ®Þnh møc cho vay tèi ®a víi mét kh¸ch hµng (hay quyÕt ®Þnh vÒ sö dông vèn) + Vèn tù cã quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng x©y dùng, mua s¾m vÒ tµI s¶n, vÒ c¬ së v©th chÊt kü thuËt cña ng©n hµng 1.3. Vai trß cña vèn tù cã Vèn tù cã lµ c¬ së ®Ó thiÕt lËp ng©n hµng vµ ®i vµo ho¹t ®éng ®ång thêi lµ c¬ së ®Ó ®¶m b¶o tèi thiÓu trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng - Vèn tù cã lµ nguån vèn duy nhÊt ®Ó mua s¾m tµI s¶n cè ®Þnh, c¸c ph¬ng tiÖn lµ viÖc cho ng©n hµng, bëi vËy nã quyÕt ®Þnh ®Õn kh¶ n¨ng hiÖn ®¹I ho¸ cña ng©n hµng - Møc vµ tèc ®é t¨ng trëng cña vèn tù cã thÓ hiÖn thÕ vµ lùc cña ng©n hµngtren thÞ trêng - Vèn tù cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn quy m« huy ®éng vµ quy m« sö dông vèn cña ng©n hµng th¬ng m¹I v× c¸c Ng©n hµng Trung ¬ng lu«n ®a ra mét quy chÕ vèn tù cã cña ng©n hµng th¬ng m¹I 2. Nguån vèn huy ®éng Vèn huy ®éng lµ nh÷ng gi¸ trÞ tiÒn tÖ do ng©n hµng huy ®éng ®îc díi h×nh thøc nhËn tiÒn göicña kh¸ch hµng vµ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kh¸c 2.1. TÝnh chÊt cña nguån vèn huy déng Nguån vèn huy ®éng chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng nguån vèn kinh doanh cña ng©n hµng thêng lµ tõ 70 ®Õn 80% - Nguån vèn huy ®éng kh«ng thuéc vÒ sá h÷u cña ng©n hµng mµ thuéc vÒkh¸ch hµng, ngn©n hµng chØ ®îc sö dông nã víi ph¬ng ch©m “ ®I vay ®Ó cho vay ” vµ tu©n theoquy ®Þnh cña ph¸p lÖnh cña ng©n hµng Nh vËy vèn huy ®éng ®ãng vai trß quan träng trong mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña mäi ng©n hµng th¬ng m¹I vµ lµ nguån vèn chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng nguån vèn cña ng©n hµng th¬ng m¹I Nguån vèn huy ®éng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh tíi n¨ng lùc tµI chÝnh cña mét ng©n hµng th¬ng m¹I. Nguån vèn huy ®éng chñ yÕu cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹I ViÖt nam hiÖn ®îc thùc hiÖn díi h×nh thøc tiÒn göi, tiÒn tiÕt kiÖm 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2. C¸c bé phËn cÊu thµnh vèn huy ®éng a. Nguån huy ®éng díi h×nh thøc tiÒn göi §©y lµ nguån vèn chiÕm tû träng lín trong tæng nguån vèn huy ®éng nãi riªng vµ trong tæng nguån vèn kinh doanh cña ng©n hµng th¬ng m¹I nãi chung. C¸c ng©n hµng th¬ng m¹I huy ®éng tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau  TiÒn göi kh«ng kú h¹n Lµ h×nh thøc tiÒn göigi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng kh«ng tho¶ thuËn thêi h¹n rót tiÒn. Môc ®Ých cña lo¹I tiÒn göi nµy lµ kh¸ch hµng göi tiÒn vµo ng©n hµng nh»m ®¶m b¶o an toµn khi cÇn sö dông cã thÓ rót tiÒn ra hoÆc ®Ò nghÞ ng©n hµng chi tr¶ theo môc ®Ých nhu cÇu kinh doanh cña minhf chø kh«ng nh»m môc ®Ých lîi nhuËn. Lo¹I tiÒn nµy sÏ ®îc thanh to¸n theo nhiÒu yªu cÇu kh¸c nhau vµ biÕn ®éng thêng xuyªn kh«ng æn ®Þnh TiÒn göi kh«ng kú h¹n gåm hai lo¹I: - Lo¹I 1: TiÒn göi thanh tãan TiÒn göi thanh tãan lµ lo¹I tiÒn göi ®îc göi vµo ng©n hµng víi môc ®Ých t¹o ra ph¬ng tiÖn s½n sµng phôc vô cho viÖc thanh to¸n chi tr¶ trong quan hÖ mua b¸n, trao ®æi vËt t hµng ho¸ vµ dÞch vô gi÷a c¸c kh¸ch hµng Kh¸ch hµng göi vµo tiÒn ng©n hµng ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®¶m b¶o thuËn tiÖn chÝnh x¸c, an toµn nhanh chãng trong qu¸ tr×nh thanh to¸n B¶n chÊt cña kho¶n tiÒn nµy lµ dÓ thanh to¸n v× nã lµ tiÒn chê: §èi víi kh¸ch hµng ®©y lµ tµI s¶n mµ hä uû th¸c cho ng©n hµng b¶o qu¶n vµ thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô liªn quan theo yªu cÇu cña hä. Nh v¹y kh¸ch hµng göi tiÒn vµo ng©n hµng kh«ng mÊt quyÒn së h÷u vµ kh«ng mÊt quyÒn sö dông sè tiÒn Êy. Hä cã quyÒn lÊy ra vµ chi tr¶ cho bÊt kú ai vµ vµo bÊt kú lóc nµo §èi víi ng©n hµng ®©y lµ mét kho¶n nî mµ ng©n hµng lu«n lu«n ph¶I chuÈn bÞ ®ñ ph¬ng tiÖn thanh to¸n ®Ó tr¶ cho kh¸ch hµng vµo bÊt kú lóc nµo Víi lo¹I tiÒn göi nµy, hiÖn nay ng©n hµng kh«ng tÝnh vµ tr¶ l·I cho kh¸ch hµng mµ thêng chi tr¶ mét c¸ch gi¸n tiÕp. Do vËy nÕu cã kh¶ n¨ng huy ®éng vèn vµ sö dông vèn tèt nguån tiÒn göi núa sÏ cho phÐp ng©n hµng h¹ thÊp ®îc chi phÝ huy ®éng vèn vµ cã u thÕ c¹nh tranh vÒ gi¸ víi c¸c ng©n hµng hµng, cho nªn muèn huy ®éng tèt nguån vèn nµy ng©n hµng cÇn quan t©m lµm tèt c«ng t¸c thanh to¸n ®Çy ®ñ kÞp thêi cho kh¸ch hµng - Lo¹I 2: TiÒn göi kh«ng kú h¹n thuÇn tuý 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lo¹I tiÒn göi nµy gi÷a kh¸ch hµng vµ ng©n hµng còng kh«ng tho¶ thuËn vÒ thêi h¹n rót tiÒn nhng kh«ng mang tÝnh chÊt lµ tiÒn göi thanh to¸n XÐt vÒ tÝnh chÊt ®©y lµ nh÷ng nguån tiÒn göi t¹m thêi nhµn rçi cña c¸c chñ thÓ kh¸c nhau trong x· héi. Kh¸ch hµng göi tiÒn vµo ng©n hµng víi môc ®Ých an toµn thuËn tiÖn trong viÖc sö dông tµI s¶n vµ ®Ó hëng mét møc l·I nhÊt ®Þnh tõ kho¶n tiÒn ®ã Còng gièng nh tiÒn göi thanh to¸n lo¹I tiÒn nµy còng cã tÝnh chÊt biÕn ®éng nªn khi sö dông ng©n hµng còng ph¶I thùc hiÖn dõ tr÷ víi tû lÖ t¬ng ®èi cao vµ ph¶I tho¶ m·n nhu cÇu rót tiÒn cña kh¸ch hµng khi hä ®Ò nghÞ, nªn ng©n hµng còng chØ ®îc sö dông mét phÇn nguån vèn nµy vµo ho¹t ®«ng kinh doanh mµ th«I  TiÒn göi cã kú h¹n Lµ lo¹I tiÒn göi mµ kh¸ch hµng uû th¸c vµo ng©n hµng trªn c¬ së cã tho¶ thuËn vÒ thêi h¹n rót tiÒn. XÐt vÒ b¶n chÊt nguån tiÒn göi cã kú h¹n ®Òu cã nguån gèc tõ tiÒn tÝch luü, kh¸ch hµng göi tiÒn vµo ng©n hµng víi môc ®Ých duy nhÊt lµ ®Çu t ®Ó kiÕm lêi Nãi c¸ch kh¸c kh¸ch hµng cã nh÷ng kho¶n tiÒn nhµn rçi vµ hä x¸c ®Þnh ®îc thêi gian nhµn rçi ®ã ®Îe ®¶m b¶o an toµn tµI s¶n vµ ®îc hëng l·I, cho nªn tÝnh chÊt cña lo¹I tiÒn göi nµy cã møc ®é æn ®Þnh cao h¬n nªn ng©n hµng cã chñ ®éng khi sö dông nguån vèn nµy®a vµo phôc vô kinh doanh víi khèi lîng cao so víi c¸c lo¹I tiÒn göi trªn. Do vËy, ng©n hµng chØ dÓ dù tr÷ víi tû lÖ t¬ng ®èi thÊphoÆc cã trêng hîp kh«ng ph¶I ®Ó dù tr÷ VÒ nguyªn t¾c ng©n hµng chØ cho kh¸ch hµng rót tiÒn khi ®Õn h¹nnh ®· tho¶ thuËn. Ty nhiªn trªn thùc tÕ ®Ó thu hót khuyÕn khÝch kh¸ch hµng göi tiÒn th× c¸c ng©n hµng th¬ng m¹I cho phÐp kh¸ch hµng rót tiÒn ra tríc thêi h¹n khi hä cã nhu cÇu. Trong trêng hîp nµy kh¸ch hµng cã thÓ kh«ng ®îc hëng lÜa hoÆc hëng mét møc l·I suÊt rÊt thÊp §©y lµ nguån vèn quan träng ®èi víi ng©n hµng th¬ng m¹I v× nã t¬ng ®èi æn ®Þnh, ng©n hµng cã thÓ sö dông phÇn lín sè d tµI kho¶n vµo kinh doanh. V× vËy nÕu tû träng nguån vèn nµy lín trong tæng nguån vèn huy ®éng cña ng©n hµng th× sÏ t¹o ®îc thÕ chñ ®éng cho ng©n hµng. Do ®ã c¸c ng©n hµng th¬ng m¹I thêng chó ý ®Õn c¸c biÖn ph¸p ®Ó huy ®éng lo¹I tiÒn göi nµy  TiÒn göi tiÕt kiÖm Bao gåm tiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n vµ tiÒn göi cã kú h¹n cña c¸c tÇng líp d©n c 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nguån vèn nµychñ yÕu lµ bé phËn thu nhËp cha ®îc sö dôngtiªu dïng trong hiÖn t¹I cña c¸c ca nh©n, c¸c hé gia ®×nh. Hä göi tiÒn vµo ng©n hµng víi môc ®Ó dµnh tiÒn mét c¸ch an toµn vµ ®îc hëng thu nhËp tõ sè tiÒn cña hä b. Nguån vèn huy ®éng kh¸c Khi cã nhu cÇu sö dông vèn, c¸c nguån vèn tù cã vµ c¸c nguån vèn huy ®éng kh«ng ®ñ ®¸p øng, c¸c ng©n hµng th¬ng m¹I ®îc phÐp hy ®éng díi c¸c h×nh thøc kh¸c nhauth«ng qua viÖc ph¸t hµnh c¸c phiÕu nî ng¾n h¹n, dµI h¹n Môc ®Ých cña viÖc ph¸t hµnh c¸c phiÕu nî nµy lµ huy ®éng c¸c kho¶n tiÒn ®Ó dµnh cña c¸c c¸ nh©n vµ doanh nghiÖp kinh tÕ ViÖc huy ®éng díi c¸c h×nh thøc nµy c¸c ng©n hµng th¬ng m¹I ph¶I tr¶ l·i suÊt cao h¬n so víi c¸c lo¹I tiÒn göi huy ®éng kh¸c 3. Nguån vèn ®I vay 3.1. Vay Ng©n hµng Trung ¬ng Ng©n hµng th¬ng m¹I cã thÓ vay vèn tõ Ng©n hµng Trung ¬ng th«ng qua viÖc xin t¸I chiÕt khÊu c¸c th¬ng phiÕu hoÆc mét sè lo¹I phiÕu nî ng¾n h¹n kh¸c hoÆc xin vay cã sù b¶o ®¶m cña c¸c phiÕu nµy - Vay t¸I chiÕt khÊu: C¸c ng©n hµng th¬ng m¹I thiÕu vèn cã thÓ ®em c¸c th¬ng phiÕu hoÆc c¸c khÕ íc nhËn nî ®Õn ng©n hµng Trung ¬ng ®Ó xin vay t¸I chiÕt khÊu - Ng©n hµng Trung ¬ngcã thÓ cho c¸c ng©n hµng th¬ng m¹I vay ®Ó bæ sung vèn ng¾n h¹n theo kÕ ho¹ch - Ng©n hµng Trung ¬ng cho c¸c ng©n hµng th¬ng m¹I vay ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn thanh to¸n bï trõ gi÷a c¸c ng©n hµng th¬ng m¹I víi nhau 3.2. Vèn vay c¸c ng©n hµng th¬ng m¹I vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c Vµo mét thêi ®IÓm nhÊt ®Þnh cã nh÷ng ng©n hµng t¹m thêi thõa vèn mµ hä kh«ng göi vµo ng©n hµng Nhµ níc, trong khi ®ã cã nh÷ng ng©n hµng th¬ng m¹I l¹I t¹m thêi thiÕu vèn do ®ã hä cã thÓ cho vay lÉn nhau trªn thÞ truêng liªn ng©n hµng víi ®IÒu kiÖn lµ: - - c¸c ng©n hµng th¬ng m¹I ®Òu ph¶I ho¹t ®éng hîp ph¸p TÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng vay ®Òu ph¶I cã ®¶m b¶o nh vµng, b¹c, ®¸ quý, chøng tõ cã gi¸,sè d trª tµI kho¶n tiÒn göi t¹I ng©n hµng Nhµ níc hoÆc ph¶I cã ngêi b¶o l·nh TÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng vay ®Òu ph¶I cã dù tr÷ b¾t buéc 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4. Nguån vèn kh¸c NgoµI nh÷ng nguån vèn trªn ng©n hµng th¬ng m¹I cßn cã c¸c nguån vèn kh¸c nh: - Nguån vèn tµI trî uû th¸c ®Çu t Nguån vèn nµy ®îc h×nh thµnh tõ tÝn dông uû nhiÖm. Tøc lµ ng©n hµng nhËn nguån vèn tµI trî tõ c¸c chñ ®Çu t ®Ó thùc hiÑn cho vay theo ®óng ®èi täng ®· ®Þnh Nguån vèn nµy kh«ng ph¶I lµ nguån vèn ng©n hµn sö dông chñ ®éng theo ý muèn cña m×nh mµ lµ ng©n hµng ®øng ra cho vay tÝn dông theo sù chØ ®Þnh cña chñ ®Çu t, ng©n hµng lµ ngêi trung gian ®Ó hëng hoa hång, nÕu cã rñi ro ng©n hµng kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm, v× thÕ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹I rÊt thÝch lo¹I vèn nµy - Nguån vèn trong thanh to¸n Nguån vèn nµy ®îc h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh ng©n hµng thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n cña kh¸ch hµng nh»m ®¸p øng yªu cÇu thanh to¸n cña hä. Nã lµ nguån vèn ph¸t sinh trong thanh to¸n liªn hµng III. C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kinh doanh cña ng©n hµng th¬ng m¹I Qu¸ tr×nh t¹o vãn cña ng©n hµng th¬ng m¹I ®îc thùc hiÖn díi c¸c h×nh thøc sau 1. T¹o vèn qua huy ®éng tiÒn göi kh«ng kú h¹n §©y lµ lo¹I tiÒn göi mµ ngêi göi cã thÓ rót tiÒn hoÆc ph¸t hµnh sÐc ®Ó tr¶ cho ngêi thø ba. §èi víi kh¸ch hµng, viÖc dÔ dµng chuyÓn nhîng ®îc xem nh lµ yÕu tè rÊt quan träng, cßn viÖc hëng l·I ®èi víi sè vèn ®ã chØ lµ thø yÕu. Ng©n hµng chØ ph¶I bá ra nh÷ng chi phÝ vÒ qu¶n lý tµI kho¶n hoÆc tr¶ l·I rÊt Ýt cho sè tiÒn ®ã. Ng©n hµng cã thÓ lîi dông ®IÒu nµy ®Ó kiÕm nhiÒu kho¶n lîi nhuËn, tuy nhiªn cßn phô thuéc vµo tõng thêi kú trong n¨m vµ kh¶ n¨ng cña ng©n hµng trong viÖc dù ®o¸n vÒ biÕn ®éng trªn sè d tiÒn göi kh«ng kú h¹n nµy ë ViÖt Nam, tiÒn göi thuéc lo¹i nµy ®îc göi díi c¸c h×nh thøc: tµI kho¶n tiÒn göi kh«ng kú h¹n cña c¸c tæ chøc kinh tÕ hoÆc tµI kho¶n tiÒn göI c¸ nh©n. Do tû träng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ë ViÖt nam cßn qu¸ thÊp, ®Ó khuyÕn khÝch viÖc thùc hiÖn thanh to¸n qua ng©n hµng,c¸c ng©n hµng th¬ng m¹I ë ViÖt nam ®· tr¶ l·I cho kho¶n tiÒn nµy víi møc l·I suÊt u ®·I, ë c¸c níc ph¸t triÓn, lo¹I tiÒn göi nµy chiÕm vÞ trÝ kh¸ lµ quan träng trong kÕt cÊu nguån vèn cña ng©n hµng th¬ng m¹I. Ch¼ng h¹n ë Mü c¸c tµI 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kho¶n thuéc lo¹i nµy chiÕm kho¶ng 95% tiÒn göi cña ng©n hµng. V× lÏ ®ã, ®Ó t¹o nguån tiÒn göi trªn tµI kho¶n thanh to¸n, viÖc thu hót vµ gi÷ kh¸ch hµng ®îc c¸c ng©n hµng rÊt coi träng 2. T¹o vèn qua huy ®éng tiÒn göi cã kú h¹n Kh¸c víi tiÒn göi kh«ng kú h¹n cã sè d t¨ng gi¶m phô thuéc vµo t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña chñ tµI kho¶n th× qu¸ tr×nh t¹o vèn nµy ®îc thùc hiÖn duíi 2 h×nh thøc sau: - TiÒn göi cã kú h¹n C¸c kho¶n nµy chñ yÕu ®îc thÓ hiÖn b»ng chøng chØ tiÒn göi ®îc ghi râ h¹n ®Þnh vµ gi¸ trÞ thanh to¸n. ViÖc rót tiÒn tríc h¹n sÏ bÞ ph¹t vµ møc h¹n cã thÓ vît qu¸ kho¶n l·I ®îc hëng tÝnh tíi ngµy rót tiÒn, ng©n hµng thêng cÊp cho kh¸ch hµng cÇn rót vèn mét kho¶n tÝn dông mµ coi kho¶n tiÒn göi theo kú h¹n lµ kho¶n ®¶m b¶o cho tÝn dông ®ã Møc l·I suÊt ®èi víi c¸c chøng chØ tiÒn göi cã thÓ cè ®Þnh hoÆc linh ho¹t tuú theo sù lùa chän cu¶ kh¸ch hµng, vµ ®èi víi c¸c chøng chØ tiÒn göi cã l·I suÊt linh ho¹t, kh¸ch hµng cã thÓ göi thªm tiÒn tríc h¹n ®Þnh. C¸c chøng chØ tiÒn göi ®îc ®a d¹ng ho¸ nh»m ®¸p øng sù c¹nh tranh trong huy ®éng vèn cña c¸c ng©n hµng. Nh vËy, ng©n hµng cã thÓ thu hót tõ c¸c nhµ ®Çu t vèn lín, mµ lÏ ra c¸c nhµ ®Çu t nµy ®· cã thÓ dïng vèn ®Çu t vµo c¸c tr¸I phiÕu kho b¹c hay thÞ trêng tiÒn tÖ. C¸c chøng chØ tiÒn göi cã kh¶ n¨ng chuyÓn nhîng tèt nµy thêng ®îc c¸c c«ng ty, c¸c quü hu trÝ vµ c¸c tæ chøc chÝnh quyÒn ®Çu t víi khèi lîng lín vµ ®îc giao dÞch trªn thÞ trêng chøng kho¸n thø cÊp tríc h¹n ®Þnh thanh to¸n. míi ®îc sö dông trong mét vµI n¨m trë l¹I ®©y song h×nh thøc huy ®éng nµy ®· ngµy cµng ph¸t huy vai trß trong viÖc t¹o vèn cña c¸c ng©n hµng - TiÒn göi tiÕt kiÖm: Tõ l©u ®· ®îc coi lµ c«ng cô huy ®éng vèn cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i.Vèn huy ®éng tõ c¸c tµi kho¶n tiÕt kiÖm thêng chiÕm mét tû träng ®¸ng kÓ trong tiÒn göi ng©n hµng (ë Mü, tµi kho¶n tתn göi chiÕm kho¶ng 25%) TiÒn göi tiÕt kiÖm bao gåm c¸c lo¹i sau: + TiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n: §èi víi kho¶n tiÒn nµy, chñ tµi kho¶n cã thÓ rót ra bÊt cø lóc nµo mµ kh«ng cÇn b¸o tríc. Tuy nhiªn sè d trªn tµi kho¶n nµy thêng kh«ng lín, nhng cã u ®IÓm h¬n so víi tiÒn giao dÞch ë chç sè d nµy Ýt biÕn ®éng. ChÝnh v× vËy, ®èi víi lo¹i tiÒn göi nµy, c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i thêng ph¶i tr¶ l·i suÊt cao h¬n so víi tiÒn göi thanh to¸n. §ã lµ ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i cã thÓ dÔ dµng huy ®éng vèn nµy. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + TiÕt kiÖm cã kú h¹n: VÒ nguyªn t¾c, mét khi kh¸ch hµng ®· göi tiÒn vµo tµi kho¶n nµy, hä sÏ kh«ng ®îc rót ra (c¶ gèc lÉn l·i) nÕu cha hÕt h¹n göi tiÒn. Nhng ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh trong thu hót tiÒn göi, mét sè ng©n hµng th¬ng m¹i vÉn cho phÐp kh¸ch hµng rót tiÒn tríc h¹n nhng mét phÇn tiÒn l·i kh¸ch hµng ®îc hëng sÏ bÞ khÊu trõ. + TiÕt kiÖm dµi h¹n: Lo¹i nµy rÊt phæ biÕn ë mét sè níc c«ng ngiÖp nh»m thu hót sè tiÒn nhµn rçi trong thêi gian dµi. So víi c¸c lo¹i h×nh tiÕt kiÖm kh¸c, ®èi víi lo¹i tµi kho¶n nµy bÊt kú lóc nµo chñ tµi kho¶n còng cã thÓ göi tiÒn vµo tµi kho¶n víi sè tiÒn kh«ng h¹n chÕ, nhng chØ ®îc rót ra khi ®Õn h¹n. §©y lµ lo¹i h×nh tiÕt kiÖm mµ ng©n hµng cÇn tËn dông nh»m t¹o c¸c nguån vèn cã tÝnh æn ®Þnh cao phôc vô cho ho¹t ®éng cÊp tÝn dông dµi h¹n cña m×nh. 3. T¹o vèn qua ph¸t hµnh chøng chØ tiÒn göi cã mÖnh gi¸ lín: ViÖc huy ®éng c¸c chøng chØ tiÒn göi thuéc lo¹i nµy cã ý nghi· quan träng trong viÖc qu¶n lý tµi s¶n nî h¬n lµ biÖn ph¸p ®Ó c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i huy ®éng vèn, bëi nã chØ ®îc sö dông khi cÇn thiÕt. Ch¼ng h¹n, ë Mü c¸c chøng chØ tiÒn göi cã mÖnh gi¸ lín 100.000 USD hoÆc nhiÒu h¬n ®· trë thµnh c«ng cô ®¸ng chó ý trong viÖc qu¶n lý tµi s¶n nî c¸c ng©n hµng lín. Møc l·i ®îc tr¶ cho c¸c chøng chØ tiÒn göi lo¹i nµy ®îc qui ®Þnh b»ng c¸ch tho¶ thuËn trùc tiÕp gi÷a kh¸ch hµng vµ ng©n hµng hoÆc ®îc qui ®Þnh ë møc mµ ngêi göi tiÒn cã thÓ chÊp nhËn ®îc. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ kh¸ch quan nh÷ng ngêi mua chøng chØ tiÒn göi nµy rÊt nh¹y c¶m víi sù thay ®æi cña l·i suÊt. §Ó huy ®éng ®îc vèn nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu thanh to¸n hay nhu cÇu tÝn dông, c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i cã thÓ ®a ra møc l·i suÊt cao h¬n so víi c¸c chøng chØ tiÒn göi kh¸c (hoÆc còng cã thÓ cao h¬n møc l·i suÊt cña tr¸i phiÕu kho b¹c trong ®iÒu kiÖn ë ViÖt Nam). 4. T¹o vèn qua ®i vay C¸c kho¶n vay ngµy cµng chiÕm vÞ trÝ quan träng trong ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i kh«ng chØ vÒ mÆt qui m« mµ chñ yÕu mang ý nghÜa nh lµ mét biÖn ph¸p qu¶n lý c¸c môc tµi s¶n nî. C¸c ng©n hµng cã thÓ ®i vay ë nhiÒu nguån kh¸c nhau: -Vay ng©n hµng trung ¬ng: H×nh thøc thêng gÆp lµ vay t¸i chiÕt khÊu. Víi vai trß lµ ngêi cho vay cuèi cïng. Ng©n hµng trung ¬ng lu«n cho c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i vay víi mét møc gi¸ nhÊt ®Þnh: ®ã lµ l·i suÊt t¸i chiÕt khÊu. L·i suÊt t¸i chiÕt khÊu ®îc ng©n hµng trung ¬ng sö dông nh mét c«ng 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cô ®iÒu tiÕt vÜ m«, tuú vµo yªu cÇu ®iÒu tiÕt cña nÒn kinh tÕ mµ l·i suÊt nµy cã ®îc n©ng cao hoÆc h¹ thÊp. C¸c ng©n hµng th¬ng m¹i cã thÓ vay ng©n hµng trung ¬ng khi cã nhu cÇu, nhng hÇu hÕt c¸c ng©n hµng trung ¬ng ®Òu kh«ng cho phÐp c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i l¹m dông kh¶ n¨ng ®ã b»ng c¸c c«ng cô nh h¹n møc t¸i chiÕt khÊu, hay l·i suÊt t¸i chiÕt khÊu. - Vay c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c: §ã lµ c¸c kho¶n vay mµ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i vay lÉn nhau trªn thÞ trêng liªn ng©n hµng hay ng©n hµng tiÒn tÖ. Th«ng thêng c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i chØ vay lÉn nhau khi thùc sù cÇn thiÕt v× l·i xuÊt cña kho¶n vay nµy thêng cao h¬n so víi møc l·i suÊt mµ ng©n hµng huy ®éng ®îc. 5. T¹o vèn qua ph¸t hµnh tr¸i phiÕu: Tr¸i phiÕu ng©n hµng lµ mét c«ng cô vay nî dµi h¹n trªn thÞ trêng vèn díi h×nh thøc giÊy nhËn nî do c¸c tæ chøc tÝn dông ph¸t hµnh ®Ó huy ®éng vèn, trong ®ã cam kÕt tr¶ l·i vµ gèc cho ngêi mua sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh. VÒ phÝa ngêi mua, tr¸i phiÕu ng©n hµng lµ giÊy chøng nhËn viÖc ®Çu t vèn vµ quyÒn ®îc hëng thu nhËp c¶u ngêi mua trªn sè tiÒn mua tr¸i phiÕu ng©n hµng. Thùc chÊt, h×nh thøc t¹o vèn nµy ®· gióp cho c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i chñ ®éng trong viÖc huy ®éng vèn ®Ó thc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t dµi h¹n vµ vèn nµy cã tÝnh æn ®Þnh cao vÒ thêi gian sö dông vµ l·i suÊt Theo kinh nghiÖm ë §øc, tr¸i phiÕu ng©n hµng ®îc ph¸t hµnh víi møc l·i suÊt cè ®Þnh vµ møc l·i suÊt nµy ®îc x¸c ®Þnh theo møc l·i suÊt trªn thÞ trêng vèn t¹i thêi ®iÓm ph¸t hµnh. HÇu hÕt c¸c tr¸i phiÕu ng©n hµng ®Òu ®îc ®a vµo giao dÞch chÝnh thøc hay giao dÞch tù do trªn së giao dÞch chøng kho¸n §øc. Do ®ã nh÷ng ngêi ®Çu t vµo tr¸i phiÕu ng©n hµng ®Òu cã thÓ thu håi vèn vµo bÊt cø lóc nµo. ChÝnh v× vËy, ®iÒu ®ã kh«ng chØ t¹o ®iÒukiÖn cho ng©n hµng trong viÖc thu hót vèn mµ cßn thuËn lîi cho c¶ kh¸ch hµng. 6. C¸c h×nh thøc t¹o vèn kh¸c: ë ®©y, ng©n hµng th¬ng m¹i cã thÓ sö dông ®Ó thu hót c¸c nguån vèn nhµn rçi tõ c¸c ho¹t ®éng uû th¸c vÒ c¸c dÞch vô x· héi nh dÞch vô c©u l¹c bé gi¸ng sinh… C¸c kÕ ho¹ch nµy ®îc t¹o ra ®Ó khuyÕn khÝch nh÷ng ngêi tiÕt kiÖm ký th¸c mçi tuÇn mét lÇn så tiÒn nhÊt ®Þnh t¹i ng©n hµng. Sè tiÒn nµy sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh sÏ lµ mét sè tiÒn ®ñ lín ®Ó ngêi gi÷ tiÒn cã thÓ trang tr¶i ®îc c¸c chi phÝ cho c¸c dÞch vô trªn. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 IV. C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi c«ng t¸c huy ®éng vèn cña ng©n hµng th¬ng m¹I §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, c¸c ng©n hµng ph¶i kh«ng ngõng t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh trªn th¬ng trêng. Kh¶ n¨ng ®Çu tiªn cÇn ph¶i nãi ®Õn lµ kh¶ n¨ng huy ®éng vèn – nguån tµi nguyªn cho ho¹t ®éng cña ng©n hµng. HiÖn nay, c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i trªn thÕ giíi ®ang cung cÊp nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc göi tiÒn tiÕt kiÖm cña d©n chóng, cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ cña chÝnh phñ b»ng c¸ch ®a ra nh÷ng ph¬ng thøc thuËn tiÖn nhÊt. ë ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, Nhµ níc chñ tr¬ng ph¸t huy søc m¹nh cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nªn sè tiÒn göi tiÕt kiÖm ngµy cµng t¨ng trong tæng nguån vèn kinh doanh cña ng©n hµng th¬ng m¹i. ë níc ta c¸c kho¶n tiÕt kiÖm trong d©n tån t¹i chñ yÕu díi d¹ng tiÒn mÆt, d©n chóng cha quen víi nh÷ng ph¬ng thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt cña ng©n hµng, g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c ®iÒu hoµ lu th«ng tiÒn tÖ cña ng©n hµng trung ¬ng. V× vËy ng©n hµng nhµ níc lu«n lu«n cã nh÷ng ®iÒu chØnh, söa ®æi vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi lo¹i tiÒn göi nµy, nh»m t¨ng kh¶ n¨ng thu hót tiÒn nhµn rçi gãp phÇn t¨ng nguån vèn cho ®Çu t ph¸t triÓn kinh tÕ… H×nh thøc huy ®éng vèn nµy phô thuéc lín vµo thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi, tû lÖ tiÕt kiÖm trªn tæng thu nhËp cña d©n c còng nh ®Æc ®IÓm t©m lý cña d©n chóng trong ®Þa bµn ho¹t ®éng cña ng©n hµng. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn cña Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Lu X¸ I- Mét sè nÐt vÒ t×nh h×nh kinh tÕ x· héi liªn quan tíi ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Lu X¸ lµ mét chi nh¸nh trùc thuéc Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng tØnh th¸I Nguyªn lµ mét bé phËn cÊu thµnh cña hÖ thèng Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt nam. N»m ë phÝa Nam thµnh phè thuéc khu vùc luyÖn kim lín vµ l©u ®êi nhÊt níc ta. Trªn ®Þa bµn ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Lu X¸, bao gåm 7 phêng x· trong ®ã cã 2 doanh nghiÖp Nhµ níc thuéc ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp nÆng Trung ¬ng víi sè lîng h¬n 12.000 c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc cña C«ng ty Gang thÐp Th¸I Nguyªn vµ h¬n 3.000 c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc cña C«ng ty LuyÖn kim mµu Th¸I Nguyªn cã møc thu nhËp t¬ng ®èi æn ®Þnh, ngoµI ra ®©y cßn lµ n¬I tËp trung ®«ng ®¶o c¸c tÇng líp d©n c nh c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc nghØ hu, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c víi tæng sè h¬n 12.000 hé vµ gÇn 70.000 nh©n khÈu Víi ®Æc ®IÓm ®Þa bµn nh trªn, trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Lu X¸ cã nh÷ng thuËn lîi c¬ b¶n sau: Trªn ®Þa bµn cã nh÷ng doanh nghiÖp Nhµ níc rÊt lín lu«n cÇn mét lîng tÝn dông lín ®ã chÝnh lµ thÞ trêng ho¹t ®éng thuËn lîi cña ng©n hµng D©n c trªn ®Þa bµn cã trªn 70% lµ c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ hé phi n«ng nghiÖp, thu nhËp b»ng tiÒn cña d©n c chiÕm tû träng lín cho nªn ®©y lµ n¬I cã kh¶ n¨ng thu hót nguån v«ns lín vµ ®Çu t vèn kh¸ thuËn lîi vµ v÷ng ch¾c ®· ¶nh hëng tÝch cùc ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi vÉn cßn kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n do thiªn tai, h¹n h¸n x¶y ra liªn tiÕp ë nhiÒu n¬i. Lµm ¶nh hëng tíi thÞ trêng c¶ níc, gi¸ c¶ hµng ho¸ gi¶m sót, søc mua gi¶m…TiÒn göi tiÕt kiÖm vµ c¸c nguån vèn huy ®éng qua ng©n hµng t¨ng nhanh h¬n tèc ®é t¨ng vèn cho vay dÉn ®Õn t×nh tr¹ng cã ng©n hµng huy ®éng ®îc vèn nhng kh«ng cho vay ®îc vµ nã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn t×nh h×nh kinh tÕ x· héi trªn ®Þa bµn ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Lu X¸ nh: C¸c doanh nghiÖp Nhµ níc hÇu hÕt ®· ho¹t ®éng l©u n¨m, m¸y mãc thiÕt bÞ kü thuËt l¹c hËu, chËm ®æi míi kh«ng ph¸t huy ®îchiÖu qu¶, tµI nguyªn ngµy cµng c¹n kiÖt, lùc lîng lao ®éng rÊt ®«ng, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, hiÖu qu¶ kinh doanh h¹n chÕ vµ cã ¶nh hëng tíi thu nhËp cña d©n c 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kinh tÕ ngoµI quèc doanh chñ yÕu lµ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô, phôc vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c¸c ®¬n vÞ ®ãng trªn ®Þa bµn, kh«ng cã nh÷ng ngµnh nghÒ truyÒn thèng, kh«ng cã nh÷ng ®¬n vÞ s¶n xuÊt lín, chñ yÕu lµ kinh doanh nhá, manh món kh«ng æn ®Þnh, lÖ thuéc nhiÒu vµ t×nh h×nh kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nhµ níc. Kinh tÕ n«ng nghiÖp chñ yÕu lµ tù cÊp tù tóc, s¶n xuÊt hµng ho¸ trong n«ng nghiÖp cha ph¸t triÓn… ®· ¶nh hëng tíi thu nhËp vµ tÝch luü cña c¸c doanh ngiÖp vµ d©n c tõ ®ã t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng T¹I ®Þa bµn ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Lu X¸, C«ng ty Gang thÐp lµ kh¸ch hµng truyÒn thèng cã sè d nî lín vµ thêng xuyªn æn ®Þnh. Do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan mang l¹I vµ nhiÒu yÕu kÐm trong qu¶n lý vµ gÆp ph¶I sù c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ trêng nªn C«ng ty ®· bÞ thua lç trªn 25 tû ®ång, s¶n phÈm bÞ tån ®äng, mét bé phËn ngêi lao ®éng kh«ng cã ®ñ viÖc lµm, thu nhËp bÞ gi¶m sót. Theo chØ ®¹o cña Tæng bÝ th, Thñ tíng ChÝnh phñ vµ Thèng ®èc ng©n hµng ®· quyÕt ®Þnh khoanh nî 87 tû 175 triÖu ®ång cho C«ng ty Gang thÐp vµ toµn bé nî khaonh thuéc Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Lu X¸, kh«ng tÝnh l·i trong 2 n¨m. §IÒu nµy ¶nh hëng lín ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh, hiÖu qu¶ thu nhËp cña Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Lu X¸ Nh÷ng khã kh¨n trªn ®· lµm chËm tèc ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, cã ¶nh hëng kh«ng tèt tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. Song ®îc sù gióp ®ì toµn diÖn cña Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng tØnh Th¸I Nguyªn, sù hç trî cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn vµ c¸c c¬ quan h÷u quan t¹I ®Þa ph¬ng, sù hëng øng cña kh¸ch hµng trªn ®Þa bµn vµ sù cè g¾ng nç lùc c¶u chÝnh m×nh Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Lu X¸ ®· phÊn ®Êu vît qua bao khã kh¨n thö th¸ch, ®æi míi tæ chøc phï hîp víi t×nh h×nh vµ nhiÖm vô míi, Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Lu X¸ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh, thùc sù lµ ®¬n vÞ kinh doanh tèt trªn mäi lÜnh vùc. §Æc biÖt lµ trong c«ng t¸c huy ®éng vèn ®· g¹t h¸I ®îc nhiÒu thµnh tÝch lín t¹o m«I trêng thuËn lîi gióp c¸c doanh nghiÖp vµ d©n c ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh gãp phÇn ®a kinh tÕ khu Gang thÐp Th¸I nguyªn ph¸t triÓn theo híng c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹I ho¸ ®ãng gãp vµo thµnh c«ng chung trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng tØnh Th¸I Nguyªn 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II- Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c huy ®éng vèn cña Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Lu X¸ 1. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2001 cña Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Lu X¸ 1.1. C«ng t¸c nguån vèn Do x¸c ®Þnh ®óng ®îc vai trß vÞ trÝ quan träng cña nguån vèn trong kinh doanh cña ng©n hµng, Chi nh¸nh ®· tæ chøc thùc hiÖn ng©n hµng th¬ng m¹Ièt c«ng t¸c huy ®éng vèn nhµn rçi tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi vµ d©n c trªn ®Þa bµn th«ng qua viÖc ®a d¹ng ho¸ vÒ h×nh thøc huy ®éng vèn kÕt hîp víi viÖc c¶I tiÕn c«ng nghÖ ng©n hµng. TiÕp tôc ®æi míi t¸c phong giao dÞch, tho¶ m·n kÞp thêi nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ hÖ thèng giao dÞch thuËn tiÖn, víi c¬ së vËt chÊt khang trang. Víi ph¬ng ch©m thùc sù coi kh¸ch hµng lµ “ thîng ®Õ ” thùc hiÖn viÖc pht¸ hµnh kú phiÕu vµo thêi ®IÓm cÇn thiÕt víi l·i suÊt hÊp dÉn, t¨ng cêng vµ n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé nh©n viªn th«ng qua viÖc ®éng viªn vµ giao kho¸n chØ tiªu cho tõng ®IÓm huy ®éng vèn. Thêng xuyªn kiÓm tra, gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng cña c¸c quü tiÕt kiÖm… do ®ã c«ng t¸c nguån vèn cña ng©n hµng ®· ®¹t ® îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan qua b¶ng sè liÖu sau: B¶ng 1 : T×nh h×nh huy ®éng vèn §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu Tæng N.vèn Trong ®ã -TGTK-KP -TGTCKT -TGkho b¹c Thùc hiÖn KHQ/IV TH 31/12/01 Tû 31/12/2000 n¨m2001 Sè tiÒn träng 113.583 128.000 141.493 100% 87.215 2.457 1.811 T¨ng gi¶m So víi n¨m 2000 So víi kÕ ho¹ch Sè tiÒn % % Sè tiÒn +27.910 +24,6% +13.493 +10,5% 106.000 109.763 77,6% +22.548 +25,8% 31.731 22,4% +7.174 +29,2% -1.811 -100% +3.763 Qua b¶ng trªn ta thÊy tæng nguån vèn huy ®éng ®îc tÝnh ®Õn ngµy 31/12/2001 t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 27.910 (triÖu ®ång) vµ vît 10,54% kÕ ho¹ch ®îc giao. Trong ®ã chñ yÕu lµ nguån tiÒn göi tiÕt kiÖm t¨ng so víi cuèi n¨m 2000 lµ 22.548 (triÖu ®ång). Nguån tiÒn göi c¸c tæ chøc kinh tÕ chØ t¨ng 7.174 (triÖu ®ång). Riªng tiÒn göi cña c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c gi¶m 100% so víi cuèi n¨m 2000. Nh×n chung trong 6 th¸ng ®Çu n¨m nguån vèn huy ®éng t¨ng t¬ng ®èi qua c¸c kú. Riªng 6 th¸ng cuèi n¨m nguån vèn huy ®éng tiÕt kiÖm vÉn t¨ng ®Òu, nhng 2 nguån vèn l¹i t¨ng 18 +3,6% Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 gi¶m kh¸ phøc t¹p. Do nguån tiÒn göi c¸c tæ chøc kinh tÕ biÕn ®éng lín mµ chñ yÕu lµ nguån tiÒn göi cña C«ng ty Gang thÐp, do ®¬n vÞ cã ®Æc thï møc chu chuyÓn vèn lín 1.2. C«ng t¸c tÝn dông HiÖn nay kinh doanh tÝndông gi÷ vai trß chñ ®¹o lµ c¬ së ®Ó tiÕn hµnh vµ thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña ng©n hµng ph¸t triÓn. §©y lµ nghiÖp vô sö dông vèn cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i®em l¹i thu nhËp cao cho ng©n hµng. NÕu nh ng©n hµng th¬ng m¹i chØ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nguån vèn mµ kh«ng quan t©m ®Õn viÖc sö dông vèn th× kÕt qu¶ kinh doanh sÏ thÊp. V× vËy sau khi ®· t¹o lËp ®îc nguån vèn v÷ng m¹nh ng©n hµng ph¶I sö dông vèn ®ã sao cho hîp lý vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. Víi chñ tr¬ng ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc cho vay vµ s½n sµng phôc vô c¸c kh¸ch hµng thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ nªn doanh sè cho vay cña Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Lu X¸ kh«ng ngõng t¨ng m¹nh qua c¸c n¨m. Ng©n hµng ®· ¸p dông nhiÒu h×nh thøc cho vay nh cho vay ng¾n h¹n, cho vay trung vµ dµi h¹n… nh»m khai th¸c triÖt ®Ó nhu cÇu tÝn dông cña kh¸ch hµng Trong ®iÒu kiÖn t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Þa ph¬ng t¨ng trëng chËm nhng c«ng t¸c ®Çu t vèn trong n¨m qua cã nhiÒu tÝch cùc vµ ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ B¶ng 2: T×nh h×nh sö dông vèn §¬n vÞ: triÖu ®ång ChØ tiªu KH31/12/2000 Sè tiÒn 176.927 176.902 161.834 11.647 3.401 % 100 203.000 155.964 97,7 155.964 91,5 136.251 6,5 13.066 1,9 6.647 100 100 87,4 8,4 4,2 T¨ng gi¶m So víi 2000 So víi KH sè tiÒn % Sè tiÒn % -20.963 -11,8 -47.036 -23,1 -20.938 -11,8 -25.583 -15,8 +1.419 +12 +3.246 +95,4 123.709 32.255 79,3 20,7 -38.327 +17.389 29 0,018 0 +29 -20 Tæng d nî CV a.D nî LCBT -DN ng¾n h¹n -DN T-D h¹n -DN C.vay UT Ph©n tÝch nîLC -DN KTQD 162.036 91,6 -DN KTNQD 14.866 8,4 Trong ®ã: -Nî qu¸ h¹n 0 -Nî chê XL liªn 20 0,01 quan vô ¸n b.Nî khoanh 25 0,014 KH TH31/12/2001 QIV/2001 Sè tiÒn % 30 0 19 -25 -23,65 +116,9 -1 -3,3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 VÒ c¬ cÊu d nî: Tæng d nî lu©n chuyÓn b×nh thêng n¨m 2001 gi¶m 20.963 (triÖu ®ång) so víi cuèi n¨m2000, t¬ng ®¬ng 11,8% vµ chØ ®¹t 76,8% so víi kÕ ho¹ch quý IV n¨m 2001 §Çu t vèn ng¾n h¹n n¨m 2001 ®¹t 136.251triÖu ®ång gi¶m so víi n¨m 2000lµ 25.583 triÖu ®ång, t¬ng ®¬ng 15,8%. D nî trung dµi h¹n ®¹t 13.066trÖu ®ång t¨ng so víi cuèi n¨m 2000 lµ 1.419triÖu ®ång t¬ng ®¬ng 12%, trong khi tæng møc ®Çu t cho vay gi¶m. Nh vËy chi nh¸nh ®· rÊt chó träng t¨ng cêng ®Çu t cho c¸c dù ¸n trung dµi h¹n. Tuy nhiªn d nî trung dµi h¹n mÆc dï cã t¨ng so víi n¨m tríc nhng vÉn chiÕm tû lÖ nhá trong tæng ®Çu t cña chi nh¸nh. Do trong n¨m chi nh¸nh cha thùc hiÖn ®µu t vèn cho mét dù ¸n lín nµo trªn ®Þa bµn mµ chñ yÕu chØ thùc hiÖn ®Çu t ®ù¬c mét sè dù ¸n nhá cña C«ng ty Gang thÐp Th¸i nguyªn vµ c¸c doanh nghiÖp t nh©n. -D nî khèi kinh tÕ quèc doanh ®¹t 123.709 triÖu ®ång. Gi¶m so víi n¨m 2000 lµ 38.327 triÖu ®ång, t¬ng ®¬ng 23,65%. D nî khèi quèc doanh gi¶m chÝnh lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn tæng ®Çu t cña chi nh¸nh gi¶m thÊp. -D nî khèi kinh tÕ ngoµi quèc doanh lµ 32.255 triÖu ®ång. §¹t tèc ®é t¨ng trëng cao 116,9% so víi n¨m 2000 t¬ng ®¬ng 17.389 triÖu ®ång ®· chøng tá nh÷ng nç lùc ®¸ng kÓ cña chi nh¸nh trong viÖc më réng thÞ trêng, t×m kiÕm kh¸ch hµng trong lÜnh vùc kinh tÕ NQD. §ång thêi còng thÓ hiÖn ®îc triÓn väng ph¸t triÓn vµ kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ trêng cña chi nh¸nh ®èi víi khu vùc kinh tÕ nµy. 20
- Xem thêm -