Tài liệu Thuyết quản lý mục tiêu (mbo) và sự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ò tµi : ThuyÕt qu¶n lý môc tiªu (MBO) vµ sù vËn dông vµo c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam môc lôc A . PhÇn më ®Çu 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B . Néi dung I .Chøc n¨ng qu¶n lý môc tiªu(MBO) 1.1 §Þnh nghÜa 1.2 ý nghÜa ph-¬ng ph¸p (MBO) II. VËn dông (MBO) vµo trong qu¶n lý doanh nghiÖp ViÖt Nam C . KÕt luËn 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 A. Lêi më ®Çu Trong kinh doanh lµm thÕ nµo ®Ó thµnh c«ng trªn th-¬ng tr-êng . §ã lµ c©u hái lín ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý , ®Æc biÖt lµ c¸c nhµ qu¶n lý ViÖt Nam . VËy vÊn ®Ò ®Æt ra c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i lµm nh- thÕ nµo ®Ó ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña hä trong c«ng viÖc nh»m ®¹t tíi môc tiªu vµ hiÖu qu¶ nhÊt . Theo nh- quan ®iÓm cña Drucke , mçi doanh nghiÖp lµ mét hÖ thèng x· héi , trong ®ã ng-êi qu¶n lý ph¶i lµm cho mäi ng-êi hiÓu râ c«ng viÖc kinh doanh cña hä lµ g× vµ t¹o thµnh mét c«ng ty tù qu¶n mçi ng-êi trong ®ã sÏ lç lùc c¶i tiÕn c«ng viÖc 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cña hä vµ sÏ nhËn thÊy ®-îc c¸i lîi Ých mµ hä ®ang lµm. C¸ch tiÕp cËn nh- v©y sÏ t¹o lªn nh÷ng d©y truyÒn l¾p r¸p ®-îc qu¶n lý dùa trªn c¬ së kinh tÕ lÉn con ng-êi. §iÒu nµy sÏ lµm cho nh÷ng con ng-êi kh¸c nhau cã thÓ cïng lµm c«ng viÖc ,lu«n cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ cña c«ng ty ®ång thêi khai th¸c ®-îc søc m¹nh hiÖu qu¶ h¹n chÕ ®-îc c¸c ®iÓm yÕu . Trªn c¬ së ®ã c¸c nhµ qu¶n lý s- dông ®éi ngò lao ®éng mét c¸ch hîp lý khoa häc , ph¸t triÓn cÊu tróc qu¶n lý trªn mét tÇm cao míi dùa trªn sù ph©n c«ng lao ®éng , chuyªn m«n ho¸ trong c¸c bé phËn chøc n¨ng vµ giao quyÒn qu¶n lý cho ng-êi lao ®éng . §ã còng chÝnh lµ nh÷ng ng-êi qu¶n lý cÇn cã, mµ lµ nguyªn nh©n cèt yÕu ®Î qu¶n lý môc tiªu trë thµnh nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Én ®Õn thµnh c«ng cña mét doanh nghiÖp 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B . Néi dung 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I .Chøc n¨ng qu¶n ly môc tiªu(MBO) Qu¶n lý lµ mét lç lùc mang tÝnh con ng-êi . Mçi doanh nghiÖp bao gåm mét tËp hîp nh÷ng con ng-êi kh¸c nhau mçi tËp hîp sö dông chiÕn l-îc kinh doanh kh¸c nhau nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt ®Ó tho¶ m·n ®iÒu ®ã ph-¬ng ph¸p qu¶n lý môc tiªu(MBO) management business by obectives ®· ra ®êi nã ®· vµ ®ang ®-îc c¸c nhµ qu¶n lý ¸p dông réng r·i nhÊt trªn thÕ giíi hiªn nay 1.1 ®Þnh nghÜa (MBO) - Lµ c¸ch qu¶n lý th«ng qua c¸c cÊp qu¶n lý vµ c¸c thµnh viªn trong doanh nghiÖp tù m×nh x¸c ®Þnh môc tiªu , sau ®ã tù tæ chøc thùc hiÖn vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Hay cßn cã ®Þnh nghÜa kh¸c : Qu¶n ký theo mu tiªu lµ c¸ch tiÕp cËn c¸c nghiÖp vô ®èi víi c¸c chøc n¨ng lËp kÕ ho¹ch vµ kiÓm tra . Nã tr¶ lêi c¸c chøc n¨ng lËp kÕ ho¹ch vµ kiÓm tra nã tr¶ lêi c¸c c©u hái : cÇn ph¶i lµm g× , ®iÒu ®ã ph¶i lµm nh- thÕ nµo .Khi nµo ph¶i lµm ®iÒu ®ã sÏ ph¶i tèn bao nhiªu cÇn coi c¸c tham sè c«ng viÖc nao lµ tho¶ ®¸ng sÏ ®¹t ®-îctiÕn bé nµo trong c«ng viÖc thùc hiÖn môc tiªu -Theo quan ®iÓm cña Drucker : Qu¶n lý môc tiªu ®ßi hái ph¶i x¸c ®Þnh râ rµng vµ rµnh m¹ch c¸c môc tiªu hay c¸c kÕt qu¶ c«ng viÖc mµ ta mong muèn x©y dùng c¸c tr-¬ng tr×nh thùc tÕ ®Î thùc hiÖn chóng vµ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c c¸c th«ng sè c«ng viÖc b»ng c¸ch ®o kÕt qu¶ cô thÓ theo c¸c giai ®o¹n thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2 ý nghÜa ph-¬ng ph¸p(MBO) Ph-¬ng ph¸p ( MBO) cung cÊp c¬ së quan träng cho viÖc ho¹ch ®Þnh cña doanh nghiÖp kÝch thÝch tÝnh chñ ®éng vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña mäi ng-êi mäi bé phËn tham gia qu¶n lý t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi ng-êi cã c¬ héi ph¸t triÓn n¨ng lùc víi tÝnh s¸ng t¹o vµ n¨ng ®éng gióp nhµ qu¶n lý nhËn thÊy dÔ h¬n vµ râ h¬n c¸c thiÕu xãt trong c«ng t¸c qu¶n lý ®Ó n©ng cao hiÖu lùc vµ hiÖu qña ®iÒu ®ã cho thÊy tÊt c¶ c¸c c¸n bé trong bé m¸y qu¶n lý cña mét sè tæ chøc ®Òu chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý môc tiªu nÕu kh«ng cã sù hîp t¸c cÇn thiÕt ë tÊt c¶ c¸c cÊp th× x¸c xuÊt thµnh c«ng sÏ kh«ng cao xu©t ph¸t tõ nhiªm vô trªn chóng ta ph©n thµnh ba cÊp qu¶n lý c¬ b¶n cÊp cao cÊp trung vµ cÊp thÊp cÊp cao gåm héi ®ång gi¸m ®èc nh-ng ng-êi l·nh ®¹o cã trong tr¸ch cao nhiÖm vô chÝnh 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cña nhãm nµy lµ x¸c ®Þnh nh÷ng nguyªn t¾c ho¹t ®éng chñ yÕu cña c«ng ty tËp trung vµo sù chó ý vµo vÊn ®Ò lµm g× chø kh«ng ph¶i lµ lµm thÕ nµo ! cßn cÊp trung gian. §ã lµ nh÷ng c¸n bé qu¶n lý phô tr¸ch bé phËn vµ chi nh¸nh.Vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c cña mét bé phËn. NhiÖm vô chÝnh lµ c¶i tiÕn c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ chi phÝ vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý. C¸c c¸n bé qu¶n lý ë cÊp nµy quan t©m ®Õn viÖc ‟ ‟ lµm g× „ ‟ còng t-¬ng ®-¬ng víi viÖc “ lµm thÕ nµo “ . cÊp thÊp lµ nh÷ng ®èc c«ng vµ ®éi tr-ëng, trùc tiÕp theo dâi c«ng viÖc cña nh÷ng ng-êi, b»ng lao ®éng cña m×nh, gãp phÇn trùc tiÕp vµo viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªutæ chøc. T-¬ng øng nh- vËy c¸c môc tiªu cña c¸c c¸n bé qu¶n lý cÊp thÊp nh»m n©ng cao s¶n l-îng, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ tr×nh ®é cña tõng c¸n bé, gi¶m phÕ phÈm, gi¶m c«ng viÖc lµm ngoµi giê. C¸c 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¸n bé qu¶n lý ë cÊp nµy th-êng gi¶i quyÕt nhiÖm vô “ lµm thÕ nµo” vµ rÊt Ýt liªn quan. §Õn viÖc x¸c ®Þnh c«ng t¸c qu¶n lý trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc hiÖn nay vµ t-¬ng lai. Ngoµi ra (MBO) cßn lµ c¸ch ®Ó ®iÒu khiÓn phèi hîp vµ thóc ®Èy ho¹t ®éng cña c¸c nhµ qu¶n lý. B¾t ®Çu tõ cÊp qu¶n trÞ cao nhÊt trong c«ng ty nã bao gåm 6 giai ®o¹n cña MBO.  X¸c ®Þnh c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp ë cÊp héi ®ång qu¶n trÞ.  Ph©n tÝch c¸c c«ng viÖc qu¶n lý vµ x¸c ®Þnh c¸c vÞ trÝ nghÒ nghiÖp c¬ b¶n trong ®ã ph©n chia tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn quyÕt ®Þnh cho c¸ nh©n c¸c nhµ qu¶n lý.  X¸c ®Þnh c¸c tiªu chuÈn ho¹t ®éng cña tõng vÞ trÝ, bé phËn toµn doanh nghiÖp. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  ChÊp nhËn vµ x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu cô thÓ cña doanh nghiÖp.  S¾p xÕp c¸c môc tiªu c¸ nh©n víi môc tiªu cña doanh nghiÖp.  ThiÕt lËp hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý ®Ó ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng theo môc tiªu. HiÖu qu¶ kinh doanh sÏ ®¹t ®-îc khi 6 nh©n tè nµy ®-îc phèi hîp trong hÖ thèng qu¶n lý. VËn dông t- t-ëng nµy trong ho¹t ®éng kinh doanh, c¸c nhµ qu¶n trÞ tr-íc hÕt ph¶i x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ chÝnh x¸c nh÷ng môc tiªu kinh doanh cña toµn doanh nghiÖp vµ cña tõng bé phËn, tõng ng-êi ®¶m b¶o cho c¸c môc tiªu nµy thèng nhÊtvíi nhau. Khi hÖ thèng MBO hoµn chØnh ®-îc x¸c lËp, c¸c nhµ qu¶n trÞ sÏ cã c¬ së x©y dùng, thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch riªng cña hä, qua ®ã thùc 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hiÖn mét c¸ch tù ®éng c¸c kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp. C¬ chÕ nµy cho phÐp nh÷ng ng-êi l·nh ®¹o ®¶m b¶o nh÷ng ng-êi qu¶n lý cña hä ®ang lµm viÖc nh- hä mong muèn ®Æc biÖt trong c¸c khu vùc qu¶n lý chñ yÕu. Mçi ng-êi trong doanh nghiÖp ®Òu hiÓu râ hä ph¶i ®¹t môc tiªu g× vµ hä sÏ gãp phÇn ®¹t môc tiªu chung cña c¶ doanh nghiÖp nh- thÕ nµo? Bëi vËy viÖc ¸p dông ph-¬ng ph¸p qu¶n lý môc tiªu (MBO) mét c¸ch hîp lý kÕt hîp víi ®¹o lý vµ nguyªn t¾c l·nh ®¹o mäi ng-êi mét. C¸ch hiÖu qu¶ sÏ lµm t¨ng hiÖu suÊt cña ng-êi c¸n bé qu¶n lý, lµm cho ng-êi ®ã cã thÓ tho¶ m·n vÒ lao ®éng cña m×nh vµ lam t¨ng thu nhËp cña c«ng ty. Cïng víi viªc s- dông 11 quy t¾c c¬ b¶n cña (MBO) ®· gióp c¸c nhµ qu¶n lý thùc hiÖn môc tiªu mét c¸ch tèt h¬n. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¸c nguyªn t¨c qu¶n lý lµ: Cô thÓ ho¸ chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: x¸c ®Þnh b¶n chÊt vµ c«ng viÖc ®-îc giao. Dù b¸o : ®¸nh gi¸ vÒ t-¬ng lai, x¸c ®Þnh ®èi t-îng dù b¸o, x¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ c¸c nguån lùc chñ yÕu. §Ò ra môc tiªu: x¸c ®Þnh kÕt qu¶ cuèi cïng c«ng viÖc. LËp ch-¬ng tr×nh: lËp kÕ ho¹ch hµnh ®éng nh»m thùc hiÖn môc tiªu. Nghiªn cøu tiÕn ®é: x¸c ®Þnh c¸c tham sè thêi gian cña môc tiªu vµ tr-¬ng tr×nh. LËp ng©n s¸ch: x¸c ®Þnh vµ ph©n bè c¸c nguån lùc ®Ó thùc hiÖn môc tiªu. NhËn xÐt vµ ®iÒu chØnh. X©y dùng c¸c ®Þnh møc. §o c¸c tham sè c«ng viÖc. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ®iÒu chØnh. Thùc hiÖn môc tiªu. II. VËn dông (MBO) vµo trong qu¶n lý doanh nghiÖp viÖt nam. Trong cuèn “ The practia of management „ ‟ Durcker ®· x¸c ®Þnh 8 khu vùc qu¶n trÞ chñ yÕu mµ ng-êi qu¶n lý ph¶i bao qu¸t vµ x¸c ®Þnh môc tiªu râ rµng: Marketing, ®ái míi, tæ chøc nh©n sù, nguån lùc tµi chÝnh, nguån lùc vËt chÊt, n¨ng lùc s¶n xuÊt, tr¸ch nhiÔm x· héi, yªu cÇu lîi nhuËn. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam khi ¸p dông thùc sù hÖ thèng (MBO) ®Òu ph¶i tËp trung nç lùcvµo môc tiªu trong khu vùc cuèi cïng cña c¸c khu vùc qu¶n lý chñ yÕu – lîi nhËn. Nh-ng vÊn ®Ò tiÒn l-¬ng 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 còng rÊt quan träng trong hÖ thèng (MBO) cïng víi vÊn ®Ò qu¶n lý Marketing, ®æi míi, ph¸t triÓn vµ th¨ng tiÕn nghÒ nghiÖp. Nh÷ng khu vùc qu¶n trÞ nµy ph¶i ®-îc ®iÒu hµnh tèt th× môc tiªu lîi nhuËn míi ®¹t ®-îc. Tuy nhiªn, nh÷ng n¨m ngÇn ®©y,ý t-ëng ®Æt tõng ng-êi vµo hÖ thèng môc tiªu th«ng th-êng cè ®Þnh ®· bÞ lo¹i bá. Ngµy nay khi sù linh ho¹t tèi ®a trë thµnh b¶n chÊt cña ho¹t ®éng kinh doanh th× viÖc ®¹t môc tiªu ®-îc xem lµ quan träng h¬n ho¹t ®éng cña c¸c khu vùc qu¶n lý. Chñ yÕu ®-îc ®Þnh h-íng theo nh÷ng môc tiªu cña doanh nghiÖp vµ ng-êi qu¶n lý ®-îc quyÒn chñ ®éng lùa chän ph-¬ng ph¸p thùc hiÖn môc tiªu tèt nhÊt. Druker ®· viÕt “ nghÒ nghiÖp cña ng-êiqu¶n lý cÇn ®-îc x¸c ®Þnh dùa trªn c«ng viÖc hä ph¶i thùc hiÖn ®Ó ®¹t môc tiªu cña c«ng ty…” Ng-êi qu¶n 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lý cÇn ph¶i ®-îc ®Þnh h-íng vµ ®iÒu khiÓn bëi c¸c môc tiªu ho¹t ®éng h¬n lµ bëi «ng chñ cña «ng ta. Qu¶n lý nh»m ®¹t kÕt qu¶ “ Managing for results” ®· më réng lý thuyÕt (MBO) ë chç n¬i c¸c kÕt qu¶ kinh doanh ®¹t ®-îc kh«ng ph¶i trong doanh nghiÖp mµ ë thÕ giíi bªn ngoµi – lý thuyÕt vÒ lµm thÕ nµo ®Ó t¹o nªn kÕt qu¶ ë bªn ngoµi, trªn thÞ tr-êng vµ nÒn kinh tÕ, thÓ hiÖn ë 8 nhËn thøc.  C¸c nguån lôc chñ yÕu, kÕt qu¶ kinh doanh n»m bªn ngoµi chø kh«ng kh¶i bªn trong doanh nghiÖp.  KÕt qu¶ mang l¹i tõ khai th¸c c¸c c¬ héi thÞ tr-êng chø kh«ng ph¶i tõ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cña doanh nghiÖp.  §Ó cã kÕt qu¶ kinh doanh tèt, c¸c nguån lùc ph¶i dµnh cho khai th¸c c¸c c¬ héi chø kh«ng ph¶i cho gi¶i quyÕt c¸c khã kh¨n cña doanh nghiÖp. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  KÕt qu¶ kinh doanh th-êng kh«ng ®Õn víi c¸c nhµ kinh doanh nhá trªn thÞ tr-êng, mµ ®Õn víi ng-êi dÉn ®Çu thÞ tr-êng.  VÞ trÝ dÉn ®Çu sÏ kh«ng bÒn nÕu kh«ng ®æi míi liªn tôc.  ChÝnh s¸ch kinh doanh hiÖn cã cña mçi doanh nghiÖp sÏ ngµy cµng l¹c hËu.  HiÖu qu¶ cña c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh hiÖn cã sÏ gi¶m dÇn.  §Ó ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh ph¶i tËp trung søc m¹nh. Nh÷ng t- t-ëng trªn cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi. C¸c vÊn ®Ò nµy cÇn ®-îc c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp cao quan t©m trong x©y dùng c¸c chiÕn l-îc thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp. Mét chiÕn l-îc thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 muèn thµnh c«ng ch¾c ch¾n ph¶i tËp trung vµo tho¶ m·n kh¸ch hµng, gi÷ ®-îc vÞ trÝ dÉn ®Çu trªn thÞ tr-êng, dùa trªn ®æi míi vµ tËp trung vµo c¸c “ c¬ héi quyÕt ®Þnh…‟ C¸c nhµ qu¶n trÞ khi ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh lu«n lu«n ph¶i xuÊt ph¸t tõ nh÷ng ph©n tÝch thÞ tr-êng vµ m«i tr-êng kinh doanh chø kh«ng ph¶i tõ ý chÝ chñ quan cña m×nh tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n. VÊn ®Ò quan träng trong (MBO) lµ t¹o ra ®-êng dÉn gi÷a chóng. Suy nghÜ chiÕn l-îc cña nhµ qu¶n trÞ cÊp cao vµ viÖc thùc hiÖn chiÕn l-îc cña nhµ qu¶n trÞ cÊp cao vµ viÖc thùc hiÖn chiÕn l-îc cña nhµ qu¶n trÞ cÊp d-íi. Nh-ng b¶n chÊt cña ®-êng dÉn ®-îc yªu cÇu ®· thay ®æi. Sù thay ®æi c¬ b¶n lµ tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn môc tiªu ®· ®-îc chuyÓn tõ tæ chøcvíi tõng thµnh niªn cña nã. Trong mét tæ chøc dùa trªn tri thøc, tÊt c¶ c¸c thµnh viªn ph¶i cã kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn c«ng viÖc cña 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chÝnh hä kh«ng qua tin ph¶n håi gi÷a kÕt qu¶ vµ môc tiªu cña hä. §©y chÝnh lµ “ qu¶n lý theo môc tiªu vµ tù qu¶n lý” . Ngµy nay , nh÷ng ng-êi lao ®éng ph¶i lµ nh÷ng ng-êi tù qu¶n lý, c¸c quyÕt ®Þnh cña hä cã tÇm quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶. Kinh doanh cuèi cïng cña doanh nghiÖp. Trong doanh nghiÖp ViÖt Nam viÖc x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n trong thùc hiÖn nhiÖm vô ch-a râ rµng. C¸c doanh nghiÖp cÇn x©y dùng mét c¬ cÊu tæ chøc hîp lý trong ®ã ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n ®èi mäi c«ng viÖc cô thÓ. Thùc hiÖn ph©n cÊp qu¶n lý triÖt ®Ó trong doanh nghiÖp. Ng-êi l·nh ®¹o nªn thùc hiÖn nguyªn t¾c lµ chØ lµm nh÷ng viÖc nµo mµ cÊp d-íi cña hä kh«ng lµm ®-îc. Trong c¸c doanh nghiÖp mµ ng-êi lao ®éng tù qu¶n lý, nhµ qu¶n trÞ ph¶i hái ng-êi lao ®éng 3 c©u hái: “ Doanh nghiÖp cÇn hä chÞu tr¸ch 20
- Xem thêm -